Gratis Laatste Beriotiteo. Müitaiien en Hoipkommiszen. fl.25 De Vraagbaak f 1.25- Damspel. m m m m ZEEUWSGHE BRQnOBAKKERIJ. „Melkinrichting DE J. J. A. v. d. BURG, OPT Bil DE ADVERTEERDERS IN DE SOLDATENCOURANT. OOK BOEKHOUDEN.' PE SQXjDATgjKT COTJHAMT "vem SS p m cï rr gy Q 3 Mei 1916 ren van alle aanwezigen terdege op de proef ge steld. Allo nummers achtereen vol gons te meraorec- ren, zou hier te ver voeren. Alleen wil ik nog leven noemen de klucht: „Een paartje uit de Jordaan", dio er ook terdege toe medewerkte om de gezellige stemming to verhqogenDe pauzen worden opgeluisterd door de opgewekte en prachtige muziek van de hoeren Steenbrink fviool) en Smeehuizen (piano), welke heoren reeds zoovele avonden hier tot genot der bezet ting hebben medegewerkt. Ten slotte is een •woord van dank aan allen, die tot het slagen van dezen recht gezeligen avond hebben mede gewerkt, hier zeker op zijn plaats. Verdichting en Werkelijkheid. Militair M. schrijft ons uit Zeeuwsch-Vla an deren: Het volgende is historisch en speelde zich af in een klein grensplaatsje, ergens in W.-Z. .Vlaanderen. Het gebeurde, dat do sergt.-majoor-adminis trateur, aan zekere compagnie, door zijn com mandant afgevaardigd werd naar den burge meester van het stedeke teneinde mondeling «enige dienstzaken 'af te handelen. De majoor begeeft zich naar het „Stadhuis" én wordt ontvangen door»den „Bode", welue functionaris hem aanmeldt bij den burge-no:s- ter. Bode terug en vraagt namens den burger meester: „Komt u uit u eigen zelf, of wordt ■u gestuurd?" De majoor: „Zeg maar, dat ik voor dienst hom Bode af, daarna terug. ,,U than komen!" Be majoor, door deze erg officieels ontvangst eenigszins „verbouwereerd", treedt binnen en handelt zijn zaken met den eersten onder.de burgers af. Doch het scheen, dat de heer Bur- gemecster zijn hart eens wou luchten ovèr een „vroegere" zaak on wel deze: Door toedoen van den majoor was in dat stedeke de wacht |voor de soldaten verbeterd en was er in het wachtlokaal een' apart kamertje getimmerd voor den sergeant-wachtcommandant. Het wachtlokaal was gevestigd in een stadslokaal en de Burgemeester was om de eene of andere reden beslist tegen deze vertimmorijig geweest. Niettegenstaande dat was het toch gebeurd. Begrijpelijkerwijze was er dus ontstemming van den kant van den Burgemeester tegenover den majoor. I Prachtige gelegenheid hem dat nu eens onder - den neus te wrijven. Na de noodige „gedachtenwisseling" dus j over dat punt vraagt do majoor, of een apart hamertje voor den sergeant soms te goed is? 1 (Waarop do Burgemeester antwoordt: „Nou, ik hen ook onderofficier geweest, •(hoor En do majoor teruggekaatst: l „Pardon," korporaal bij de Landweer 1" M. Vostbslvereenlsing 2. I. 2 Reg. Inf. Wie helpt aan materiaal? 'Secretaris P. Amesz, 2-1-2 R.I., schrijft ons: Onder leiding van hun vaandrig, is door eoni- ge militairen van de 2-1-2 11.1. een voetbalver- •eenigihg opgericht, welke den naam zal dra gen van Militaire Voetbalvcreeniging „Olym- pia". De vereeniging stelt zich voor, door 'het beoefenen van het voetbalspel en het deelne- imen aan wedstrijden, .de leden lichamelijk meer "te ontwikkelen en de lange 'zomeravonden en Zondagen, in het kanfconnement door te bren gen. op djo manier aangenaam teL verkorten. .Zooals echter met de meeste militaire vootbal- vereenigingen het geval is, bestaat ook hier ge brek aan vqetbalmateriaal. allereest aan schoe- nen. En het is door middel van onze ..Solda- tencourant'"', dat wij wilden vragen, om ons hierin te'helpen. Een ieder die in het bezit is van oude voetbalschoenen, zouden wij vriende lijk willen verzoeken ze aan ons af te staan, om zoodoende weer een aantal jongens de ge legenheid tot ontspanning en verpoozing te ge ven. Alles zal in dank ontvangen worden. Namens het Bestuur, P. AMESZ, secretaris, 2-1-2 R.I. Ille Div. Veldleger. Dankbetuigingen. Aan de militairen van h©t P.es.-Bat. Loods N, Amsterdam, brengen wij onzen innigeu dank voor do betoonde deelneming bij 't over lijden vau onzen geliefdon zoon en broeder. Familie jJ. DE PAUW en Verloofde. Ondergeteekende, behqorende tot 3-II-14 It-.. I.-, betuigt, langs dezen weg ook namens zijn echtgenoot0 zijn welgemeenden dank voor de verrassing hem 'bij zijn huwelijk door zijn com pagnies-commandant, kader en manschappen bereid. &H*U R. I. M. MOL. ^Hiermede betuig ik mijn hartelijken dank aan HH. Onderofficieren, Korporaals en Man schappen van de le Comp. Ie Bat. 3e Reg. Inf. 3e. Divisie Veldleger voor een tegemoetkoming dn den aankoop van een nieuwen trouwring, daar ik mijn ouden verspeeld heb met het zoe- hen naar een discus, die iu een sloot terecht ^gekomen was, Milicien D. v, d. VELDE. .Bij deze betuig ik mijn hartelijken dank aan do officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen van fort Buitensluis,. voor de vele ibewpzên van belangstelling hij mijn huwelijk ondervonden. F. VAN GURP, soldt. L.W, Art. Fort Buitensluis. Langs dezen weg betuig ik ook namens mijn echtgenoot® mijn hartelijken dank aan korpo raals en manschappen van de l-II-2e Reg. Inf. Ille Bivisio Veldleger, die ter gelegenheid van ons huwelijk door onderlinge bijdragen een prachtig cao eau gegeven hebben. Met groot» .voldoening zullen, wij dan ook te allen tijde •terug kunnen zien op dezen dag, waaop wij 'de waarde van goede kameraadschap ten volle deerden beseffen. J. H. TIEBOSCH en Echtgenoote. Bij deze betuig ik mijn hartelijken dank aan he<-;x-n .-onderofficieren, korporaals en man schappen van de le comp. 40© L.W. infanterie voor liet mooie cadeau, mij aangeboden op den dag van mijn huwelijk. Met groot© voldoening zal ik te allen tijde terug kunnen zien op dezen dag, waarop ik de waarde van goede kanier ad sch ap en offervaardigheid ten vólle ■leerde kennen. H. NIJSSEN, Sold le Cie 40o L.W. Inf. en echtgenoote. Vertrek van Standdaarbuiten. (Van mil.-korp. Vorstermans.) Toen'ik in dit dorp kwam aangegaan, Toen stond het mij daar heusch niet aan, Want een slecht kwartier kreeg ik toen daar, Dat werd ik spoedig al gewaar. Twee dagen bleef 'k in dat kwartier, Vol droefheid ja en geen plezier, Ik dacht, wij gaan hier spoedig weg, Maar dat viel mij. tegen, zeg! Toen werd gezegd van hand tot hand, Een groote maand houden wij hier stand j Toen stond het mij daar-niet meer aan, En 'k vroeg toen overplaatsing aan. Aan mijn verlangen werd voldaan, Naar 'n ander kwartier mocht ik toen gaan, Spoedig mi.jn zaakjes hij elkaar, Met een adieu trok ik vandaar. In het kwartier, waar ik toen kwam, Daar werd 'k van Vreugde bijna lam Want 't waren heele beste lieden, Waar ik mijn jongens aan kwam bieden, j daar kwamen aanA 'yrooreng staan* - j Zoo gauw, toen wy daar k Ik sprak: juffrouw, maak u niet moè, Voor ons niet de moeite,- die u doet. Ik was daar dan ook goed content, V'ant de huisbaas was een béste vent; En ook de vrouw was 'n zeer goed mensch, Die ik mi.jn levenlang het beste wen sch. Een maand lang ben 'k nu hier geweest, En wat nu 'komt had ik lang gevreesd, Dat wij hier weer gaan vandaan, Om naar Etten-Leur toe te gaan. Nogmaals wil ik mi.jn dank aanbieden Aan deze beide beste lieden, En nooit zal ik dit kwartier vergeten, Waar 'k zoo plezierig heb gezeten. En nu, mijnheer de Redacteur, U stelt mij zeker niet te leur, En plaatst dit stukje in uw courant, Dat het bekend wordt door het land. VORSTERMANS, mil. kor p. Onze nieuwe standplaats. (Van landw. pl.'F. v. d. Berk.) Wij hebben Hoeven weer verlaten, Voor hoelang dat weet ik niet, Nu loopen wij. door de straten Van Oudenbosch of u hebv plaatsje kent weet ik niet.' Oudenboseh valt ons niet. togen, Dat zeggen wij allen met kracht, Wij zijn daar goed gelegen Wij hadden het. niet gedacht. De kwartieren zijn. niet slecht, En de menschen, die zijn goed, Het bevalt ons hier oprecht, 't Is hier juist zooals het wezen moet. Wij lagen liever in een stad, Dat begrijpt u allemaal; Daar hebben wij wel meer lol gehad En dat is toch ons ideaal. Wij zullen hier vier weken blijven, Zooals ik heb gehoord; Ik zal later nog wel eens schrijven, Waar wij liggen, in welk oord. Als de gachte Redacteur Mij nou maar niet stelt teleur, En dit rijmpje van mijn hand Will plaatsen in zijn veel gelezen courant. F. v. d. BERK, Xandst. plichtige. Hulde aan Zuiddorpe. (Van mil. A. Meuleman.) Aan wien kan ik het best mijn dank betuigen? Liefst aan de menschen, bij wie ik was goed, Omdat ik ook zelf ervan kan getuigen, Is Zuiddorpe voor den Eoldaai m'èt hadt en bloed Stil leefden wij daar,maar toch tevreden, Misschien komt het nooit weer als in 't verleden. En ga ik misschien wel wat. te ver. U zij ook dank, Overslag, Oudepolder en de Ster Lippespolder ook wordt niet vergeten, Eenst zal nog' ©en heele tijd zijn gesleten I Meisjes, u breng, ik ook zeker mijn dank. Aan allen, die zich van hun plicht hebben gekweten Nooit vergeten wij Zuiddorpe: het leve lang! ALOIS MEULEMAN. Piet is ziek. (Van mil. Bram 't Gilde). Nu is ons Pietje Bakker ziek, Gaat 's avonds vroeg naar bed, Hij klaagt en kermt den gansehen dag, En weg schijnt al zijn pret En met een hekel in zijn lijf, Gaat hij dan naar de kooi; Uit is 't geschreeuw, geroep, gekijf, Heb staat hem lang niet mooi! Dan, achter zijne haverkist, Slaapt hij een langen nacht, Ik hoor hem niet, ik zje hem niet, Voor 's morgens om half acht. .Nerveus is hij en droef gestemd, Van pijn in huik of keel, Hij schijnt maar altijd somber dan, Kijkt akelig en scheel. En gaat hij naar zijn paardenstal En poetst hij daar zijn knol, Bles denkt vast: „Baaske Piet is mal, Hij maakt geen beetje lol!" Maar naar den dokter gaat hij niét, Hij heeft daaraan de pest, Want mot vier centjes tractement, Begrijpt men zelf het best, Heeft niet terug hij, net als ik Blijft nij uit 't hospitaal, Maar ach, zoo erg is het ook niet Heb waa van' mij kabaal! Uns Pietje houdt voor kleinigheid Zich liefst maar altijd koest, En daarom denkt hij, als voorheen: Mjjn knollen opgepoetst! En binnen een paar dagen, heel netjes en vlug Naar het Haagje toegegaan. I11 Den Haag was het ons naar den zin, "Want daar zaten nog lieve mokkeltjes in. Maar 11a een maand of vier In Den Haag te hebben doorgebracht met veel N plezier, Kregen wij in plaats van ijzeren blokken Honderd en twintig scherpe piepers om mee te sjokken. Toen dachten wjj als biggen alras, Dat er' een nieuwe order gekomen was. Maar wij moesten het veldleger in met spoed; Doch wij als landstorm hadden goeden moed. "Wij dachten, dat is voor ons een bof, Dan krijgen wij ook elke maand 3 dagen verlo-f. Een paar maanden hadden wij zoo doorgebracht, Toen kwam er een order van hoogere macht, Dat het verlof was ingetrokken V oor den landstorm, toen waren wij mesjokken. 'Wij gingen toen met 24 uur, Maar ook dit was van korten duur. 'Want ons vaderland leek in gevaar^ Daarom viel het ons ook niet zwaar. Urn te blijven iri ons kantonnement. Want wij zijn nog al gauw content. Menigen avond hebben wij doorgebracht met plezier, Als wij met een 'meisje waren aan den zwier. l)ie zijn hier dan ook goed to hebben, Want ze houden van de soldaatjes, dat moet - ik zeggen. Maar als de mobilisatie is gedaan, Dn wij allen naar huis toe gaan,. Dan zullen wij nooit vergeten, 's-Gravezande met zijn mooie omstreken. De 's-Gravezaudsehe meisjes staan hij ons bovenaan En nu mijne heeren is het dichten gedaan. Eenst moet ik nog brengen huidje aa.11 den redacteur van „De Soldatoncourant" Want 'die js het lief en leed van de soldaten van Nederland. Landst. -plichtige J. A. Bedel! (Van mil. kan. M. Sauorbreij.) Vrede, hoe schoon waart gij op aarde, Gij klonkt zoo schoon uit ieders mond; Vrede, gij hadt voor ons zooveel waarde, Keert toch weder, keett terstond. En als gij keert, brengt ons 't allen Uw geluk en voorspoed mede, Wij hebben1 nu genoeg geleden Van deez' oorlogsramp, een ieder leed. Vrede, /hoort toch ieders klachten, Van vrouw en kind, groot en klein; Laat ons niet langer wachten, Laat. het genoeg nu zijn Dus Vrede, keert gij weder, Keert gij tot ons terug? - Ziet eens genadig op ons neder, Keert Vrede, tot ons terug. M. SAUERBREIJ, Comp. A. C. Mijnheer de Redacteur, ik moest- U vragen hier pardon, "Want laatst schreef ik van ons kwartier Etend Pietje in de zon! 'k Gaf als zijn woonplaats Papendrecht, Mijn verontschuldiging, Hij is een zoon van Rotterdam, Welks lof ik graag bezing! En om te overtuigen u, En ieder die hem kent, Wou hij, en liefst maar dadelijk, nu, Dat 'k u zijn foto zend! Laatst moet u weten, wilden wij, Een foto ons doen maken! En namen daarom elk een paard Zoodat we als ruiters etaken in 't zadel, maar toen het was zoover, Wij zouden op gaan stijgen, Durfden wij niet, met geen geweld Waren w'er op te krijgen! Piet echter wel, met krijgsmansblik Zag hij op Bles ter neer! Bee van der Hoofd en Tuit en ik Wij stonden als mijnheer! Dat wij niet gingen in den zaal, Dat viel ons Pietje tegen, Als zandruiters zag hij ons graag Tegen 't aardvlak gelegen! Maar nu kwam hier niets van terecht, Toen Bee schrok, snap je best, Dat alles dra. bodorven was, De foto was verpest! He man met 't fototoestel is Er toen van door gegaan, Wijl hij voor 't ruiterviertal een bang Half -uur had doorgestaan! Allesdeze rubriek betreffend, te richten aan den h eer J. Mijer, Graaf Florisstraat 15 Amsterdam. Een merkwaardig probleem. In heb jóngste nummer van „Het. Dam spel", ihet tijdschrift van den. Nederlaaid- sphen Dambond, is een probleem versche nen van den bekenden problemist S. E. v. d. Meer, bekend om zijn geniale vraag stukken. Niet ten onrechte merkt de redactie bij dit vraagstuk h.et volgende op „No. 785 is waarschijnlijk het meest ver rassende stukje, dat de problematiek in anderhalve eeuw heeft voortgebracht. De oplossing hiervan mag door geen enkel lief hebber worden verzuimd, daar het zelf vin den een zeldzame voldoening geven moet, grooter dan men bij naspelen zal onder vinden." Wij meenen onzen lezejs zulk een juweel tje niet te mogen onthouden en laten daarom •het onderstaand volgen. Wij zijn benieuwd hoevelen een juiste oplossing zullen inzen den. Laat het onzen HbUandschen militai ren een prikkel zijn, dat da Belgische ge- interneerde soldaat A. J. van Hoorsel (kamp Harderwijk) onder de eersten was,,, die aan de redactie van „Het Damspel" een oplossing inzonden. Soldaten! Toont wat gij kunt! Gélukkig hoorde ik daar pas, Is Piot aan beterhand, En mogelijk komt zijn foto nog In „De Soldatcnoourant" 't Is een Tip-top die hij graag gaf Aan mij, zijn makker Brani. Komt hij misschien in onze krant, Als eer van Rotterdam? Gaan wij straks weg rut ons kwartier, Daar in die houten barak, Wij blijven houden ons plezier, Tot eens de vrede aanbrak! Deez' regels dan, uit Sin te Pier, Wij doen ons woord gestand, Behouden wij als souvenir Aan „De Soldatencourant" BRAM 'T GILDE. Van een Landstormplichtlge. (Van landst. pl. J. Artz.) G/eachte Heer Manassen, Heden wil ik u even komen verrassen Met een gedicht in „De Soldatencourant", Want die is hekend door heel ons land. Het is geleden een maand of tien, Dat wij in de krant hadden gezien, Er zou een landstormwet worden ingericht, Nu, dat zaakje nas heel gauw gesticht. En nog een paar dagen hadden wij gewacht, Toen werden wij voor de keuring, gebracht. v- 1 6 SÉ 11 16 21 26 - ,rY A. 31 a li! 36 y? ss 41 31 46 1 1 w. 1 .Wit. Zwart schijven, op 7, S, 17, 18, 20, 23, 24 en een dam op 12. Wit schijven op 26, 27, 29, 31 tot 34 en een dam op 36. Wit speelt en wint. Oplossingen worden ingewacht 'binnen 8 dagen. Wat de heer S. E. v. d. Meer vermag, •kan u blijken uit. het "volgende. Wat een Turksche slag is, weet ii thanis allen. Het is nog niemand gelukt een probleem samen te stélden met een dubbelen Turkschen slag wel echter v. d. Meer. Zie maar. Zwart. wel 23, 38, 44, 34 tot 29, wit 33 13 (eerste Turksche slag). Do zwarte dam op 48 slaat 5 witte schijven 39, 13, 7, 21, ,22 tot 18. wit 12 23 (tweedo Turlcsdhe slag) en wit wint. Een waarlijk fantastisch stukje. Den auteur waardig. Correspondentie. L. v. V. te H-ellêvoetsluis. Niet voor publicatie geschikt. Al te eenvoudig. Er is niets geestigs in do gezonden vraagstuk ken. Tracht iets samen te stellen in 8 om 8. Steeds weinig schijven. gemengd Nieuws. Zwart 4 dammen op 10, 19, 20, 48. Schijven op 1 en 9. Wit schijven op 7, 12, 21, 22, 29, 33, 34, 38, 39, 44. Do diefstal aan de Munt. De voorloopig aangehouden bloemenkoopmar te Utrecht, de vorige week in 'hechtenis geno men in verband met den zilverdiefstal aar 's Rijks Munt, is uit die voorloopige 'hechtenis ontslagen, wijl er geen termen bestonden om hem langer gevangen te houden. Hij beriep zich nog steeds op den „grooten onbekende", die hem het zilver, ter waarde van 3000, ten ver koop had gegeven cn die „onbekende" is een voudig niet te vinden. Zoo heeft do justitie hom op vrije voeten moeten laten de zaak is niet tot klaarheid gebracht kunnen worden. (U. D.) Noodlottig ongeluk. Onder Meliclc bij Roermond wilde een soldaat zijn geweer'schoonmaken, hetwelk afging. Een ander soldaat werd door den kogel-getroffen en overleed na eenige oogenblïkken. Door zijn paard gedood. Te Middelburg heeft een 17-jarige voerman .een trap van een paard tegen den buik gekre gen. Een half uur later is hij in het gasthuis overleden. Staking van geïnterneerden. Men meldt aan' de „N. Ct." uit Deventer: De hier werkende geïnterneerde Belgen en Engelschcn hebben twee dagen achtereen den arbeid gestaakt. Zij hadden er verschillende grieven over de voeding, het zakgeid, enz. Van militaire zijde is een onderzoek ingesteld, dat vermoedelijk tot de verwijdering (terugzending naar de interneeringskampen) van een aanlal belhamels zal leiden. De geopperde klachten werden, naar wij ver namen, meerendeels ongegrond bevonden. Nieuwe verbandstoï. Tot dusver gebruikte men in dezen oorlog voor verband meestal gesteriliseerd katoen. Katoen zuigt vrij- goed op, ongeveer hot zes voudige van zijn gewïoht. Voor sterk bloe dende zware wonden is .dit echter niet vol doende. Men heeft dan ook reeds langen tijd gezocht naar een stof, die nog beter opzuigt. Deze is nu gevonden in liet veenmos (sphag- nium). Dit zuigt minstens tienmaal zooveel op als haar eigen gewicht bedraagt en even snel als een spons. Bovendien verdampt het opge- zogene zeer snel en is binnen 24—36 uur ieder mosverband volkomen droog, terwijl daarentegen bij de katoenverbanden 't voclit moeilijk en langzaam verdampt. Bovendien heeft katoen nog het nadeel, dat dikwijls vezeltjes in het geronnen bloed vdst gaan zitten. Het verwijderen hiervan is zeer pijn lijk. Bij operaties maken de chirurgen dik wijls gebruik van kleine gazen zakjes, gevuld met mos. Natuurlijk wordt het mos voor het gebruik gesteriliseerd en het verdraagt een stenliseéring van een half uur zonder iets aan zuigkracht te verminderen. 'Intusscken is het gebruik van mos als ver- bandstof niet geheel .nieuw. Reeds eenige ja- rbn geloden nam een Duitscli kinderarts proe ven met mos als luier. Het daarop in den han del gebrachte „Moosin" voldoet zeer goed voor het gewensdite doel. (Vox Med.) f Een merkwaardig bedrog. Hst is bekend, dat inen door toevoeging van water aaii varsojiillende artikelen be drog kan plegen. Maar dat men dat ook kan" doen door de „.kaarten" voor zulk een artikel nat te maken, is wel- een nieuwtje. Toch is dit zoo. Er stond n.l. dezer dagen een-bakker terecht die zich te veel meel had laten leveren tegen afgifte van de brood kaarten die hij van zijne klanten ontving. Deze kaarten worden niet geteld, maar ge wogen en de bakker had ze nu eenvoudig nat gemaakt. Zoo dacht tenminste het openbaar ministerie, maai- de rechter achtte het feit- niet bewezen en sprak den aange klaagde vrij. De trompetbacil. Zelfs de blaasinstrumenten schijnen aan be smettelijke ziekten te lijden. Het Duitscho Tijdschrift voor hygiëne en infectie-ziekten deelt mee, dat door verscheidene bacteriolo gen in de instrumenten nieuwe, tot dusver onbekende bacteriesoorten gevonden zijn. Deze bacteriën hebben de eigenschap, dat ze in, ge- kleurden toestand niet door toevoeging van zuren te verwijderen zijn. Deze eigenschap hebben ze gemeen met de bekende tuberkel bacillen, waarmee ze echter niet identisch zijn. Hoe ze in de instrumenten komen, heeft men tot dusver niet kunnen vaststellen. Mis schien heeft het plaats bij het spelen en in vetten. Met reincultures van de trompetbacil- len is uk-U reeds geslaagd, er zullen nu .ent- proeven op- dieren genomen worden om te zien, welken invloed ze hebben op levende wezens. (Vox Med~.) De toren to Streefkerk. De toren te Streefkerk is thans zoo ver her bouwd, dat uurwerk en klok weder zijn ge plaatst. De klok draagt het volgende, opschrift „Ten tijde dat burgemeester- van Streefkerk was Pietcr Gautier; wethouders Cornelis Aart de "Baat en Gerrit Nysse Terlouw, ben ik, door dat ik door den brand van toren en kerk op 6 Mei 1914 gescheurd was, opnieuw vergoten in 1915 toen bijna gansch Europa in oorlog was. Gegoten door Gebr. van Bergen, Mid- wolda",; De Zomertijd. De landbouwers te Haarlemmermeer hebben den ouden tijd weer ingevoerd. Door de ouders der schoolgaande kinderen is een adres aan den Raad verzonden, waarin wordt verzocht'de scholen weer op den ouden tijd to doen aan gaan, omdat de kinderen door de soms groote afstanden thans te vroeg van buis moeten en do orde in de huisgezinnen, vooral ten opzich te van het etensuur, wordt verstoord. Vliegen. B o i 11 o t. f De Parijsche bladen beves tigen het bericht van deil dood van Georges Boillot, den Fransclien vlieger en beroemden auto-renner. Hij is slechts 31 jaar oud gewór den. Hij was een populaire figuur op de banen te Brooklands en Atlantic City en zijn twee voornaamste successen waren 'zijn verovering van het Blauwe Lint van den Fransclien motor- Derby, welke hij win in 1912 en 1913. De Fran- soho bladen geven de volgende bijzonderheden over zijn doodZaterdagmorgen werd hij op een vlucht aan het front aangevallen door vijf Fok kers. Het vliegtuig van den Franschman was 't snelste, maar Boiliot versmaadde stoutmoedig 0111 te vluchten en viel zijn naasten tegenstan der aan. Een minuut later viel de Fokker op den grond en. de Franschman bereidde zich voor tot het gevecht met do andere vier. Op dit oogeublik trof een kogel van een der Duitsjjh© vliegers don dapperen Franschman in de horst en lijj viel ter aarde. Op den dag der mobilisa tie werd Boillot uitgekozen om joffre's auto te besturenhij bebieM dit verantwoordelijke baantje tot in bet laatst van 1915, toen bij op zijn eigen verzoek overging tot het vlieger- corps. Einde Maart werd hij in do dagorders vermeld en beloond met- het militaire kruis. Op G April velde bij zijn eerste vijandelijke vlieg tuig en op 10 Mei verwierf bij het Legioen van Eer. Bliicher in het hospitaal. Veldmaarschalk Bliïcher vertelde dikwijls vap de slechte inrichting en behandeling van de hospitalen uit vroeger tijd. In den tijd. van den 30-jarigep oorlog kende men nog geen wetenschappelijk gevormde chirurgen, alle operaties werden uitgevoerd door barbiers, van wie de meeste slechts bekend waren om hun.... onkunde. De soldaten hadden hun dan ook den naam van „compagnie-leed" gegeven. Blücher, tóen nog luitenant, werd eens door een geweerkogel aan den voet verwond en moest ook in een hospitaal opgenomen wor den. De chirurgen sneden hem links en rechts in het been, totdat het slachtoffer eindelijk do bedaarde opmerking maakte: „Wal moet er nu eigenlijk uit die snijderij worden. Do opening is groot genoeg, dunkt me." „We zoeken den kogel", antwoordde de chirurg bejeedigd. ,,Zoo, waarom hebt u dat dan niet dadelijk gezegd? Die zit in mijn zak." En uit zijn broekzak haalde Blücher don kogel te voorschijn. Hij had hem onmiddellijk na de verwonding uitgedrukt. (Vox Med.) Z. K. H. Prins Hendrik in Eriesiand Tijdens heb nietóofficieele bezoek van den Prins aan Friesland zal Z. K. H. in gezelschap van den Commissaris der Koningin de volgende tochten door het gewest doen. Op Maandag 29 Mei een autotocht, aanvan gende te Oranjewoud, door he.t zuidoostelijk deel der provincie, langs Noordwolde, Ooster- woide, Appelscha, naar Beetstorzwaag en van hier over Akkrum naar Leeuwarden. Op het buitengoed „Harinxma-State" te Beetster- zwaag wordt ©enigen tijd vertoefd. Dinsdag wordt een groote-toer gemaakt. Eerst een watertochtje van Leeuwarden naar de meren hij Grouw, deels met een motorboot, deels met „De Friso" van mr. B. P-h. baron van Hai-inxma thoe Slooten, oud Commissaris der' Koningin daarna van het station Grouw- Irnsum per auto naar den zuidwesthoek -ter bezichtiging van de in uitvoering zijnde wer ken van de bemaling van den Friesohen boe zem. Daartoe zal wordeü uitgestapt bij Span nenburg, waar hét college van Gedeputeerde Staten en de hoofdingenieur van den Provin cialen waterstaat aanwezig zullen zijn om bij het in oogensohouw nemen der werken tegen woordig te zijn. De P-rins zal daarbij per motor boot een tocht maken over hot nieuwe stroom kanaal en de Lemsterbrekken naar Follega. Te dezer plaatse bereikt de Prins weer de auto, dio hem over Doniaga, Huisterheide en Joure naar Leeuwarden,zal terugbrengen. Op de heenreis wordt eenigen tijd vertoefd op de stichting „"Wlilhelminaoord^ te St.-Nikokasga en op de terugreis op. „Bosohoord" te Huister- heide. Voor Woensdag staat op het programma een autotocht naar' de bouwstroek in het noord westen der provincie, waarbij Z. K. II. tevens in de gelegenheid zal worden gesteld een kijkje te nemen hij Zurich naar do zeeweringen al daar. De tocht gaat door de gemeenten Menal- dumadeel, liet Bildt, Barradcel. Harlingen, Wonseradeel, Franckoradeel en Franekev. Na dezen tocht gebruikt do Prins het dejeuner als gast van den burgemeester van Leeuwarden en in den loop van den middag zal per auto een bezoek worden gebracht aan het buiten goed „Do Klinze" te Oenkerk. Z. K. H. Prins Hendrik verlaat Leeuw arden dien dag met den trein van 7.4. Hot tienjgrig feest van „Onze Vloot". Meh schrijft ons nader uit Den Haag Do Marine- en Mnrine-IIuisvlijt-Tentoon stelling van „Onze Vloot" to 's-Gravenhngé }s vrijdagmorgen geopend in tegenwoordig- heid van vele autoriteiten. De voorzitter run „Onze Vloot' de hoor H. M. van Beminden, to Haarlem, hield een openingsrede. Hij zeido o.a. de tentoonstelling met genoegen to ope nen, daar hij dio als eor onderscheiding be schouwde op der. dag der herdenking van het 10-jarig bestaan der vereeniging. Hij sprak ,ook over het nut van de huisvlijt voor 't, Ma- rmepersoneo,. Ook de tegenwoordige Minister" van Marine voelt daar zeer veel voor. Reeds als commandant deed Z. Excellentie veel om die te bevorderen en toen bij minister werd werden personen aangesteld, die de leiding n,afm van ,de commissie van voorberei- n^nihi vreugde uit, over 'i groot aantal belangstellenden, vooral uit de Marine- •kmngen, waarvan speciaal uit Den Haag bünv i Ar °ntlbrak' wat zeerste werd gewaa rdcerd ha<i ia ontv-aV- aaal van do Mal m do J.ivastraat do otti- "f4 pliK"'s do<>r Burpaocostcr ou Volhouders dor gemeente VGravenJiago De burgemeester, jhr. mr. dr. II. A van aanwen 6pi'ak namons gemeente Be aanwezigen too en gaf zijn waardeering 'te ÏSTvfifrict stre™ Do voorzitter van „Onze Vloot", de heer TT JM-. van Bemmelen, dankte B. cn W. voor 0 £roo"e cer aan do vereeniging bewezen voor Be gesproken woorden, welko een duidel ÏÏ.r b!r? w.aron va". de sympathie die de tongemeester de vereeniging toedraagt, In R es t au ran t-Roy alKneuterdijk, werd -te -uur de algcmcene vergadering gehouden van „Unze kloot en geopend met de volgende toespraak van den voorzitter, den heer H M van B e m m e 1 e n Spr ging nog eens het doel en streven van m Ua en■constateerde met genoegen, dat Onze Vloot thans 37 afdcolingon heeft on0eveer 10,000 'leden en zij dus tot de <n-0ot- SwordV;riUSU1Sen Tan °ns land kan gerekend Dat de arbeid der Vereeniging in het bo- king der militairen kon gedaan worden is te Banken aan den financieelen steun, die van alle zijden werd ontvangen en waarin H. M. de Koningin, voorging door meermalen bo- Jangrijke gil ten te schenken. Ook van H M Be Koningin-Moeder en Z. K. JI. den Prins der Nederlanden ontving de vereeniging krachtigen financieelen steun. Dat ons werk, zei spr., door de Koningin wordt gewaardeerd, bleek ons meermalen en juist nu weder opnieuw door eene onderschei ding, die ons te beurt viel. Het heeft namelijk Hare Majesteit behaagd bij gelegenheid van ons tienjarig bestaan aan „Onze Vloot" het •recht te geven het koninklijk praeclioaa-t te voeren zoodat zij voortaan zal boeten „de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Onze Commandant Indisch legar. De generaal-majoor W. R. de Grove, van het leger in Nederl.-Indië, is bevorderd tot luitenant-generaal,' commandant van het leger •in Nederl.-Indië. Het Paviljoen te Haarlem. Naar aanleiding van liet bericht van het „Vaderland", dat. het- voornemen zou bestaan het Paviljoen te Haarlem, nada th.et Koloniaal Museum is overgebracht naar het Koloniaal instituut, te bestemmen voor buitenverblijf van H. M. de Koningin, meldt mén ons uit Haarlem, dat van dit voornemen bij het ge meentebestuur, noch bij de Maatschappij van Nijverheid en het Museum voor Kunstnijver heid, heide ook in het gebouw gevestigd, iets bekend is. „Haarlem's Dagblad" vroeg tele grafisch inlichtingen aan den secretaris van H. M. de Koningin', die antwoordde: „Voor zoover mij bekend bedoeld bericht vol komen fantasie. VAN GEEN." Op het Westelijk oorlogstooneel. BERLIJN. Links van de Maas is efen door Turcos ondernomen aanval met handgranaten ten westen van hoogte 304 afgeslagen. Aan den oostelijken oever van do Maas zetten wij met succes onze aanvallen voort. Onze stellin gen ten westen van de stcengi«sve warden uitgebreid, do holle weg bij Thiaumoht is over schreden en de vijand is ten zuiden van het fort Douaumont verder teruggeworpen. Bij deze gevechten zijn nog 600 gevangenen ge maakt; 12 mitrailleurs zijn buitgemaakt. In de streek van Loivre ton noordwesten van Reims, deden de Fransclien een vergeefschen gasaanval. "Het in het legerbericht van 21 Mei genoem de, ten zuiden van C-hatoau Salins neergescho- ton, vijandelijk vliegtuig, is het vijfde dat door luitenant Wintgens in luchtgevechten buiten gevecht is gesteld.^ De duikbootenoorlog. LONDEN! Llyod meldt, dat de Italiaansélie stoomboot „Ercolo" in do Middellandsche Zee door een duikboot in den grond is geboord. (I-Iet s.s. „Ercole" is een vaartuig van 122 ton, gebouwd in 1899 en toebehoorönd aan de Soc. Liguro Metallurgies, te Genua. Red.) LONDEN. Do Spnanscho stoomboot „Aurre- ra", groot bruto 2845 ton en gebouwd in 1890, behoorde aan de rcederij G. de Yandiöla te Bilbao. Red.) Indien U Kommies wilt. worden, neemt dan deel aan den scfortffte» I sjkesa Spoedcursus voor het eerstvolgend examen, met gratis gebruik vau Studieboeken. Vraagt do Studiegids met tal van dankbetuigingen en examenverslagen. J. M. wam der Vliet, Nicuwendijk 50, AKÏ- STERDAITdl. Aanvang G Juni. B. ftl. VAN KOERT, Van Ravosteijnslraat 216. Den Haag. Opgericht 1882. Levert de bekende. Haagsche Bolussen am de verschillende Cantinen. Bij afname van grootq kwantiteiten -wordt eenige reductie toegestaan. Nedarlandsch Bijbelgenootschap. Te lezen schriftgedeelten van 28 Mei tot 11 Juni. Zondag 28 Mei Joh. 9: 884 Maandag 29 Moi Joh. 9: 3541 Dinsdag 30 Mei Joh. 10: 110 Woensd. 31 Mei Joh. 10:1130 Donderd. 1 Juni Hand. 1: 112 Vrjjdag '2 Juni Joh. 10; 3 L42 Zaterdag 3 Juni .Tob. 11: 116 Zondag 4 Juni Joh. 11:17—27 5 Juni Joh. lt: 28—44 6 Juni Joh. 11:45—57 7 Juni Joh. 12: 1—11 8 Juni Joh. 12:12—19 a 9 Juni Joh. 12:2036 Zaterdag 10 Juni Joh. 32:37—50 "Wie bovenstaande schriftlezing zou willen volgen, maar geen Nieuw Maandag Dinsdag "Woensd. Donderd. Vrijdag Den Haag-Scheveningen. Melk en Memproi Hooldkanloor EED. BURGWAL 16-18. Testament bezit, geve hiervan, ken- w nis aan het BpelhUjSj Heefen- .-vangst; v§n "postwigsel, groot ltg5, Honderden Recepten voor Bedrijf en Huishouding, zooals: Het vervaardigen van Zeepen. Reukwa ters, Pasta's en Poeders. Vruchtensap pen, Likeuren, Bitters, Chocolade en Suikergoed, Kleurstoffen, Vlekkenwaters en Poetsmiddelen, Het Inleggen, Roo- ken en Zotten van Voedingsmiddelen Huis-Apotheek, enz, Dit magazijn van Voorschriften is onmisbaar voor; Drogisten, Apothekers, Banketbak kers, Likeurstokers, Hotelhouders, Restaurateurs, Kappers, Distillateurs, Fabrikanten en 'voor elk practisch Particulier. Het kost mooi en sterk gebonden slechts ƒ125. Verkrijgbaar bij D. BOLLE, Hang 98, te Rotterdam, en verder-alom. Toezending geschiedt iranpo na ont« ■vangst; trop. ontvangt U proefles: 1. Fransch, 2. Duitsch, 3. Engelsch, 4. Boekhouden, 5. Nederl. Taal en Rekenen, Stuur briefkaart aan Cursus „Zelfontwikkeling", Bilderdijketraat 83, Amsterdam. Aanvang 3 Juni. Prijs voor elk wak 40 ets. p. maand. Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek van Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Door verlaging der binnenlandsche kaasprjjzen, verkoopei^wij onze beste bekende kaas, zwaar ongeveer 10 a 12 pond, voor 32Mcentperpopd, zoolang de voorraad strekt. Beleefd bevelenwy ons bp H.IL Offi cieren aan, voor leveranties van kaas, D. K. Propstra Leeuwarden. Telefoonnummer 952. tot Kommi.es, Keur meester, Gemeente klerk, Telegrafist. Studie ongeveer 1 jaar. 1,50 per maand... H. M. v. d. VEER Roc-Valkatrsat 1.4, Rotterdam- Wil U in korten tijd verrassend vlugge vorderingen maken in een of meer van de vijf vakken Nederl. Taal, Engelsch, Fransch, Boek houden en Rekenen, volg (lnn onzen spoedcursus, waarbjj U voor allo vakken samen slechts 20 cent per week betaalt; dat is dus gemiddeld vier cent per vak. We sturen U de lessen franco per post. U stuurt daarna per post uw wérk in. We kijken aljes na en sturen het .per post terug. Zoo kan u heerlijk 'vlug opschieten, omdat onze lessen zóó eenvoudig en duidelijk zijn, dat iedereeü, jong en oud, -«e met gemak kunnen volgen. Voor do - eerste lessen behoeft u niots te be talen, al? d er diét in alle opzichten dnbbel en dwftrs over tevreden is. Wil u er meer van wéten, vraag dan per briefkaart gratis en, franco prospectus by Instituut HOL A"" rrrt'° 1

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4