i^annszaken. Uit Leger en Vloot. Uit enz® fvloppentrommel, DEÏ SOIiDATENOOURAPffT van gondag £33 Mei 19 16 3 hun onderhoud in den regel meer en soms belangrijk meer dan voor be onderhoud van die personen beschikbaar zou zijn als do dienst plichtige kostwinner wel aanwezig was. Er blijft evenwpl een betrekkelijk kleine groep van gezinnen, waarin de dienstplichtig zoo weinig verdiende, dat ook het middel van zoo laag mogelijke schatting van zelfkósten niet tot uitkomst kan geven, dat het gezin eono voldoonde vergooding deelachtig wordt. Het ligt in het voornemen voor de gezinnen van dezo groep iets te doen ter tegemoetkoming in do ongunstige verhoudingen, waarin zij ziju geraakt door de algemoene prijsstijging der eerst© levensbehoeften. Overwogen, wordt daar om, het daarheen te leiden dat de burgemees ter bij de berekening van het vergoedingsbe drag mot betrekking tot d# zelfkósten van den dienstplichtige'zoo noodig een lager bedrag in aftrek mag nemen dan dat, waarop hij die zelf kósten meent te' moeten stellen en bij liooge uitzondering zelfs mag nalaten met die zelf kósten rekening te .houden. Snelheid van militaire automobielen. De Opperbevelhebber van land- en 'zeemacht heeft do volgende order afgegeven: More luierend© en rustende troepen worden menigmaal noodeloos gehinderd door het met groot© snelheid voorbijrijden van militaire automobielen, hetgeen bij den tegenwoordigen toestand der wegen dikwerf oorzaak is, dat de troep geruimen tijd in een dichte stofwolk wordt gehuld. In verband hiermede wordt door mij bepaald dat militaire automobilisten bij het voorbijrij den van troepen zeer langzaam moeten rijden. (N. R, Ct.) De nieuwe paspoort-formulieren. Zooals 1 men zich zal herinneren stelde de Minister van Buitenlandsche Zaken bij de be ihandeling der begrooting aan zijn departe ment voor het loopende jaar de spoedige in voering van nieuwe paspoort-formulieren in het vooruitzicht. Naar wij thans aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken verne men, heeft de, vervaardiging van deze formit- liefen groots vertraging ondervonden, tenge volge va,n het gebrek aan grondstoffen voor de papier-fabricago hier te lande, zoodat do nieuwe formulieren op zijn vroegst tegèn het einde der maand Juni'a.s. gebruikt zullen iworden. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is benoemd bij den grooten staf, tot ordonnans-officier van H. M. de Koningin, de le luit. H. I. B. T. A. v o n H e y d e n. Bij K. B. is, ing. 30 Mei, tijdelijk benoemd, 'hij het res. pers. der landm., bij het pers. van den geneesk. dienst, tot res. off. van gez. 2de kl., de landstormplïcktige H. J. F 1 i e- ringa. Bij K. B. zijn de navolgende pensioenen ver leend P. C'. de Borst, wed. van den gep. fourier H. Sterringa, f 310; H. K o e k e- hacker, wed van H. Brouwer, korp.-stoker B.D., 200G. van de Wetering, wed. van. H. Boom, mar. 2de kl., f 155. Benoemd tot vaandrig. De reserve-sergeant H. J. G. van Box tel, van het 7e regiment infanterie, is be noemd tot vaandrig en als zoodanig overge plaatst bij het 22e regiment infanterie. De reserve sergeant S. Moleman van het 7e regiment infanterie is benoemd tot vaan drig bij het 9e regiment infanterie, doch wordt gedurende den verderen duur der mobilisatie gedetacheerd bij het 18e reginient-infanterie. Naar Oost-tndië. De voor den dienst in Indiëë bestemde offi cier van gezondheid 2e klasse Z. G. Hooger- heide zal 30 Juni inet het stoomschip „Wi lis" zijn bestemming volgen. De militair-paardenarts 2e lcl. dr. J. E g- g i n k, die bij het leger in Oost-lndië wordt gedetacheerd, zal 21 Juli met het stoomschip „Oranje" derwaarts vertrekken. De bij het leger in Oost-lndië benoemde offi cier van gez.-2e klasse'D. B. van Eijssel- e i e ij n zal 11 Augustus met het stoomschip „Rincljani" zijn bestemming volgen. Gelijkgestelds rang 2e luitenant. Bij beschikking van den Minister van Oorlog is de vrijwilliger (serge?.nt) bij den landstorm P. J. C h. de Brin k, van de compagnie Wecsp van het Landstornikorps, Stelling van Amsterdam, in positie gelijkgesteld met den rang van 2e-luitenant. Eorvol ontslag. Bij K. B"- is op vc-rz. eerv. ontsl. de gep. luit.-kol. van den prov. staf J. S. Tromp, als plaatsverv. voorz. van den keuringsraad voor 1917 in het eerste mil.-district van Lim burg. Overgeplaatst. Bij beschikking van den Minister van Oorlog is do eerste luitenant A. Q. PI. Dyxlicorn adjudant bij het 19de regiment infanterie, met ingang van 1 Juni 1916 overgeplaatst bij den staf der infanterie, ten einde met ingang van dien datum werkzaam te worden gesteld bij de Koninklijke Militaire Academie. Na c!a ongeregeldheden te Soerabaya. Nu blijkens mcdedeeling van den comman dant der zeemacht in Oost-lndië ten minste 44 schepelingen, dienende bij do zeemacht aldaar, naar Nederland worden teruggezonden, in ver band met de ongeregeldheden welke te Soera- baia hebben plaats gehad, heeft de Minister van Marine bepaald, dat een transport van vijftig zeemiliciens der lichting 1915 naar Oost-lndië zal worden uitgezonden. Bedoeld transport zal 2-1 Juni met het stoom schip „Riouw" der Stoomvaart Maatschappij Nederland derwaarts vertrekken. Aangewezen voor den dienst in Oost-lndië. De luitenant ter zee le kl. W. D wa rs, adju dant van den waarnemend commandant der marine to Hellevoetsluis, is aangewezen voor den dienst in Oost-lndië, waarheen hij den 21©n Juni per s.s. „Prinses Juliana" van de „Ne derland" zal vertrekken. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I IJ k en geheel kosteloos dcor ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader sohrijven antwoord te ver soeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adressen gevraagd. 'Eerste plaatsing. De Directeur Hoofdexpeditie Veldpost .verzoekt tegenwoordig adres van J. Agricola, 2 I 21 R.I.j A. A 1 i n k, 4.2 R.H.; J. Alplienaar, zipkeghnis, Calva- lyjënbgrg, M^a&brichtj, - -rv' J. A s, 2 III 15 R.I.; II. v. Asten, serg. 8 R.I.j B. Bale, II 10 R.I.; G. B e c'k ing, res. serg. 4 III 16 R.I.. P. A. v. B e u n e k o m, 1 I 10 R.I. II, Berkeiaar, 4 I 15 R. I.; L. Be utick, 2 III 21 R.I. P. B i e r h a a I'd e r, 3 I 10 R.I.j Th. Blokhuysen, 4 III 15 R.I.j R. Blokland, 3 I£ 15 'R.I.j C. A. B 1 o m, 4 II 21 R.I.; J. Blom, 1 I 21 R.I.; H. G'. B o e s, 1 I 10 R.I.j J. B o e z a a r d, 2.3 R.H.j H ub. Boo n, mil. hoefsmid j C. Borst, 1 I 10 R.I.j II. C. B o s, II 15 R.I.; P. B o s Cz., 3 li 10 R.I.; II. Broekhof, mitr. 4 R.I.j II. Broekhuis, 2 II 3 R.I.j K. B r o e r s e, 4 II 10 R.I.j D. Bruin, 214 R.I.; G. Th. Bruin, 3 II 15 R.I.j J. Buisman, 3 III 21 R.I. M. v. D e 1 d e n, 1 II 10 R.I.j A. v. D i 1 1 e n, 4 I 10 R.I.j J. v. E d e n, 1 I 10 R.I.j N. v. E e kei en, 4 III 21 R.I.j J. El zen ga, 2 II 3 R.I.j C. T. Engel, 3 I 10 R.I.j Th. Er kamp, 1 II 21 R.I.j G. P. F a b o r, 2 II 4 R.I.j I-I. d e G i e r, 4 21 R.I.j K. Glas, 2 III 4 R.I.j Grave nstein, serg. Katwijkzee; TI. G r o e n e v e 1 d, res. serg. Amers foort; W. G u y t, depot IV; L. d e Haag, 1 III 10 R.I.) G. Hakkenhaar, staf Cav. Brig.: A. J. v. H e i m e n b e r g, 15 R.I.j W. Helms, serg. 1.3 L.W.j J. H e n d e n, 3 III 15 R.I.j D. Hessels, 3 115 R.I.j J. Hoogenboom, 1 121 R.I:; o o g e n d ij k, X I.B.j A. v. d. H o r s t, 2 III 21 R.I.j S. Huisman, 10e sectie-afd. E; B. S. H u lstr a, 2 III 15 R.I.j L e o J an sen, Eska 12 R.I. 2e Div.j L. Jansen, 4 III 2 R.I. Millingenj "VV. Jent jen, I 1 Reg. Cav. Kaz. j J. J il 1 i n g s, 3 I 21 R.I.j J. H. d e J o n g, I 21 R.I.j D. J o n g e j a n, 2 I 21 R.I.j A. Kamphuis, Korp, j G. v. Kempen, J II 15 R.I.; S. J. A. Kenter, 2 II 21 R.I.j J. K n o e s t e r, 1 II 10 R.I.j A. Knoppers, 4 II 2' R.I. j J. S. K o c k x, 4 II 10 R.I.j C. K o o r n, 4 II 21 R.I.j C. Kortleven, 3 II 6 R. I. J. Kooymans, mitr. 10 R. I.; Th. v. Koutere n, 1 I 10 R.I.j H. Krak, Cav.-kaz. A'dain; H. Kruyer, 4 III 21 R. I.; C. v. L a n g e n, 2 II 21 R.I.j C. de Lee, mitr. 4 R. I. j E. L eviet, 1 I 21 R. I.j J. Lief ting, 1 10 R. I.j A. Lips, wielrijder, Breda; G. Markus, 3 II 4 R.I.; P. M eyer, 3 III 4 R. I.; M a c h i e 1 s e n, mitr. Pel. R. I. j J. Moerenhout, 3 I 21 R, I. j C. Moot, 4 I 10 R.I.j De Mo oy, 2 II 10 R. I.j II. J. Mu',1 d e, 2 II 21 R. I. C. Mulle r, serg. II 15 R.I.j J. M u n n i k, mitr. 4 R.I.; J. v. d. N i e u w e n h o f, 1 II 21 R. I. Nieuwenhuizen, 3e comp. Res.?; W. Pee re'boom, oomp. VII Divisie, Oisterwijk j II. J. Peters, 2 II 10 R. I.; Wielr. W. Peters, Hoorn I-I. Philips, Rilland; C. Post, 1 II ló R.I.j B. Pot, 1 'I 21 R.I. Korp. P ij per, 1 III 10 R. I.; W. C. Rampen, serg. J. Ratelband, 2 II 10 R. I.; II. R e u z e 1 i n g s p .e r g e r, I 10 Korten, H. J. G., mil-korp.j Bos, D., mil.; Troost, H., mil. (Exploitatie-Cie.); Weyland, J., xnil.j Achterberg, J., mil.-korp.j Kers, G., mil,; W e e r e n s t e ij n, F., mil. Verzoeke opgave tegenwoordig adres in te zenden aan F. Oosterwaal, administrateur 2-III-22 R. I. R. I. W II. B. K. Riethofen, 2 III X Brig. v. Ro on, 4 II 21 'R. I.j Rouwenhorst, 3- II '20 R. I. j v. R ij s s e n, 4 II 10 R. I. j Poétsma, 3 III 7 R. I. j l Tj. Schaap, 3 II 21 R. I.; F. v. Schaik, 2 III 21 R. I.: G. Schouten, korp. III 10 R. I.; G. v. Slijpen, 1 I 6 I. J. W. S m y e r s, 2 R. H.j W. Snieder, ziekendepot Leiden; W. J. S n o e k s, 2 II 15 R.I.j W. J. S n o e k s, 2 II 21 R. I. j C. Sti gt er. 3 III 4 R. I. T. Stoffels, re3.-serg. 4& Div. j J. St o lk, 2 III 24 R. I. R. Storm, 3 I 15 R. I.j W. T uit, II 10 R. I. F. v. U" den, 3 e comp. Bat. 11 R. I. j G. V e r v o o r n, mitr. 4 R. I.j L. Visser, UT 21 R.I.j Vink, 1 III 4 R. I. Hl J. I. Visser, 1 III 10 R. I.; J. V oois, 1 II 4 R, I. J. d e V oi, 4 II 10 R. I. Tremen de" V r i e s2 Res. Ill A. V reden berg, 2 III 21 R. I.; A. de Vries, 1 I 21 R. I.; A. Wals, 1 I 21 R.I.j W. v. Werkhoven, 1 I 21 R.I.j P. L. Will ems, 4 ill 10 R. I.: G. C. de Witte, II 11 R. I.; J. v. Wonderen, 1 III 21 R. I. De toezending van stukken, die door de facteurs ten onrechte onbestelbaar zijn ver klaard, geschiedt door tusschenkomt van de bétrokken commandanten. (Tweede plaatsing.) De Directeur Hoofdexpeditie Veldpost 'erzoekt tegenwoordig adres van: P. B a a n e, 1 III 4 R I. C. B a e r t s, 1 II 4 R. ï.j W. van Beek, 4 III- IVe Div.j W. Berend.se, 41 4 R. I.j H. B e s, 2 I 4 R. I.; D. Blokhuis, Staf 4 R. I.j J. F a a y, 4 III 4 R. I.; J. K o^o y m an, korp. 4 II 15 R. I. j 'P. Lammerfcs, korp.-kok 3 I 3 R. I. F, Meershoek, 4 R. I.j F. Roos, 2 II 15 R. I.j J. S t ij e n, 4 III 4 R. I.j W. H. v. Velzen, 2 III 4 R. I.; J. V e r i s, 1 II 4 R. I. j M. von'W enkhei m, 2 II 15 R. I. j K. van Z ij 1, 4 II 15 R. I.j C. B 1 a u w, 1 III 21 R. I. 4e Div.; Jan Gerritsen, Katwijk a. Zee. Adressen militairen 2-11B-22 R, I. gevraagd. 'Adres gevraagd van de onderstaande mili tairen, organiek fcehoorende tot .-2JU-22 Ri I„ II Dynsie: H. J. F., fort Kijkduin. In verband met de desbetreffende circulaire van den Opperbevel hebber worden geen ruilverzoeken in de bladen opgenomen. Red. 13. J. v. D„ Den Haag, Voor dienstneming bij de Marechaussee zie de >S. O. 229. lted. O. K., Fort ben. Purmcrend. Of gij op wacht lichten corveedienst moet verrichten, is ter be oordeeling van uwen commandant. Red. J. v. L., Asperen. Als Asperen voor de mobi lisatie uwe vaste woonplaats was, zoudt gij uwen commandant alsnog kunnen verzoeken op grond van punt 2 van de desbetreffende order, alsnog in aanmerking te mogen komen, om thuis te mogen overnachten. It e d. W. N., Delft. Een landstormplichtig hospi taal-soldaat heeft na een onafgebroken dienst tijd van 8J maand recht op een soldijverhooging van /0.03. Totaal soldij en mobilisatietoelage is dan ƒ0.28 per dag. Red. C. W., Veldleger. Voor plaatsing aan de Ileinbrug kunt gij een verzoek richten tot de Directie van de Artillerie-inrichtingen'aan de ITemburg, onder overlegging event, van diplo ma's, getuigschriften, ezn. Red. A. K„ Baarle-Nassau. Volgens voorschrift Vervoer Krijgsvolk moet hij. die zonder wettige redenen van verlof achterblijft, ook de reiskos ten van den geleider betalen. Red. E. H., Uitwijk. Volgens art. 4 boekwerk R. b. o. m. genieten zij, die gedetacheerd worden hij.een korps waar hunne rang-(stand)genooten eeno hoogero soldij genieten, die hoogere soldij ook. Ons dunkt dat, als gij bij het korps Genie troepen gedetacheerd zijt, gij ook in aanmer king komt voor de soldij, en dan met terug werkende kracht. R e d. G. L., Rijen. Als de schoenen geheel huiten uwe schuld aijn zoekgeraakt, raden'wij n aan een verzoek tot uwen compagniescommandant te richten, om van de terugbetaling te mogen worden vrijgesteld. Het is anders wel al wat heel lang geleden! Red. H. K., Utrecht. De bijzondere verloven zijn niet ingetrokken, maar gaan door. Wij vermee- nen, dat gij 's avonds na den dienst moogt ver trekken. Red. C. B. Amersfoort. Voor overplaatsing bij de vestingartillerie zal voor u niet veel kans be staan. Spreek er echter eens met uw esca- drons-commandant over. Red. C. v. O., Haarlem. Als gij uit den dienst •gaat, moet gij weder onder de wapenen komen tegelijk met den landstorm van de jaarklasse 1915. Red. J. v. A. 's-Gravenzande. Als gij u met de inhouding van de vergoeding niet kunt ver eenigen, hebt gij het recht een bezwaarschrift in te dienen bij de commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor de Provincie Noord-Hol land. Het bezwaarschrift moet gezonden wor den aan den voorzitter van die commissie te Haarlem. Red. L. v. d. B., Kampen. Gij leunt een verzoek tot horkeuring richten aan den M. v. O., of schoon wij u zouden aanraden, nog wat te wachten. Goederen, welke u van huis zijn toe gezonden, doch in het hospitaal niet mogen worden binnengebracht, moeten u na het ver laten van het hospitaal weder worden terug gegeven, ten minste als men bedoelde artike len te goeder trouw heeft gezonden, zonder dat dien met het verbod van toelating bekend was. Red. TH .H., Tilburg. Gij kunt een verzoekschrift voor onbepaald klein verlof aan den M. v. O. richten. Red. J. v. d. P., 'ê-Gravenhage. Gij kunt het pro- beeren, door een request aah den M. v. O. te richten. Red. B. d. G., Amersfoort. Het zal wel niet mogelijk zijn voor u, óm overgeplaatst te wor den. Gij kunt echter ecne poging wagen door een verzoek aan den Opperbevelhebber te rich ten. Red. HR.Maastricht. Wrij kunnen niet zeggen of het de bedoeling is, dat de periodiek© verloven, die met. 1 Juni a.s. ingaan, worden-onthouden aan hen, dié met de Paaschdagen zich eigen dunkelijk uit hun standplaatsen hebben ver wijderd. Red. B. J. Ph., Oudenbosch. Vraag aan uwen Compagnie-s-Commandant, of Z.W.E.G. u wil opgeven als leider van een cursus voor huisvlijt. R e d. H. E. W., Ie Reg. Inf. Richt een verzoek tot. den Inspecteur der Posterijen om als postbode aangesteld te mogen worden. Red. J. v. d, M,, Meerwaldhoven. 1. De Burge meester zou een verzoek tot den M. v. O. kun nen richten om voor dengene, die onmisbaar is ten Stadhuïze, klein verlof te niogen bekomen. 2. Na Si maand in dienst te zijn geweest, is de eerste oefeningstijd geëindigd. *Dit is bij u niet heb geval. Red. W. B., Scheveningen. 1. Die' verlofsregeling is officieel. 2. Nu verleende bijzondere verloven- gaan tot 1 Juni volgen? de bestaande regeling door, na 1 Juni volgens de nieuwe bepalingen. Red. D. v. d. V.. Amersfoort. Of de wacht- dienst al of niet mag worden uitbesteed is ter beoordeeling van den commandant. Red. A. B-, Oost Souburg. Over enkele weken begint weder een nieuwe cursus voor militair kok bij de Amsterdamsclie Huishoudschool. Richt een verzoekschrift aan uw korps-comman dant om hieraan te- mogen deelnemen. Het aanvangsalaris bedraagt f 500 per jaar en vrije deelname aan de soldaterimenage. Red. C. J. M., Helder. Gij moet een bewijs van voorgeoefendheid hebben. Hebt gij dat niet, dan komt gij niet voor latere opkomst in aan merking. Informeer bij den garnizóenscomman- dant. Red. W. Fr., Cadzand. Vraag uw compagnies commandant weder bij de administratietroepen to mogen wprden ingedeeld. De militairen van de A. T. troepen dragen twee gekruiste gele korenaren aan weerszijden van den kraag van de kortejas en vcldjas. Red. E. H. S. Leiden. Als gij den tweeden dag van uw verlof in een militaire ziekeninrichting zijt opgenomen, hebt gij recht op een dag soldij, menagegeld en mobilisatietoelago van de com pagnie en op drie dagen mobilisatietoelage en de gewone hospitaalsoldij in het hospitaal, In een kanton nements-zickeninrichtmg ont vangt gij ook dit laatste van de compagnie. R e d. Korp. H. Roosendaal. Volgens L. O. 1915 11. No. 172 bestaat in 't algemeen alleen recht op vrij vervoer naar do woonplaats. In enkelo gevallen ook naar een andere plaats. Dit laat ste is ter beoordeeling van den commandant. Red. G. P. de G. Cadzand. Van 1 Juni a.s. af worden bij bijzonder veflof de reiskosten niet meer1 door het Rijk betaald, In sommige ge- vaflen, kan men er echter voor in aanmerking komen. Hiertoe moet gij een verzoek indienen bij uw compagnies-commandant. Red. H. G. Harderwijk. Eerst als gij 8jr maand onder de wapenen zijt, kunt gij voor hijzonder verlof in aanmerking komen. Red. L. O,. Legerplaats bij Milligen. Als gij_in uw woonplaats zijt, en dc .dienst er zich niet tegen verzet, moogt gij gehuwd zijnde, den nacht in uw woning doorbrengen. Red. Pakjo in trein laten liggen, Ik heb in den sneltrein van Nymegen een pakjo laten liggen. Het pakje, waarop staat vermeld: Joe. v, d. Putten, 2 C. UB. 11 It. I., bevat o.a. een scheermes met scheerkwast, drie kerfsnijmesjes mot twee teekeningen en plankje, een schoen borstel, waarop W. N. 297, eenige eetwaren en linnengoed. Verzoeke beleefd op zending of bericht aan Jos. II. van der Putten, 2e Comp. II Bat,, lie Reg. Infanterie lid Divi- Bezoek van H. M. de Koningin aan Oosterhout. Men sc-hriji't ons uit üosterhout: Oosterhout heeft gevlagd 1 Aan alle zijden der Gemeente heeft op den zwoelen lentedag van 17 Mei de Noderlandsche driekleur gewapperd. Rijtuigen en auto's rolden aan en ontlastten zich van hunne passagiers, die getuige wilden zijn yan-H.M. blijde inkomste. bmdö Dinsdag avond te voren toch was het geen geheim meef, dat onze Landsvorstinne een bezoek aan Oos terhout zou brengen en dien korten tusschen- tijd heeft de geheele burgerij benut Hare Maje steit een waarlijk feestelijke ontvangst te be reiden. Tegen 2 uur had zich van Heuvel tot Markt en in de aangrenzende zijstraten eeno dicht© menschenmassa verzameld,die met ongeduld de komst der hooge gast verbeidde. Nadat ge durende eenigen tijd het geduld der wachten den op de proef was gesteld, verscheen eindelijk de koninklijke auto waarin H.M. en gevolg gezeten waren. Allereerst werd een bezoek ge bracht aan de bureaux van „Villa Mathilda", alwaar de officieren der verschillende wapens aanwezig waren en door Z.Exc., Luitenant-Ge neraal van Terwisga aan H.M. werden voorge steld. Daarna werd naar den Heuvel gereden, neraal van Terwisga aan H.M. werden voorge steld. Vervolgens- ging het per auto naar de Markt en schreed H.M. met Haar gevolg langs de daar opgestelde troepen, terwijl de militaire kapel het „Wilhelmus" speelde. Onder gejuich der dichte menigte verliet H.M. nu voor eenige uren Oosterhout en werd naar Geertrui- denberg gereden, ten ©inde aldaar in den koninklijken trein het diner te gebruiken. Te circa half acht arriveerde de Koningin met gevolg weder te Oosterhout en gold de tocht ditmaal allereerst de school aan den Kei weg, waar verschillende militaire cursussen worden, gegeven. Onder het uitstappen van H.M. aan de school steeg een luidt hoerageroep uit de dchte massa op en H.M. begaf zich in de school, waar zij werd verwelkomd door het Comité tot Ontwikkeling en Ontspanning der Gemobiliseerde Troepen. Alsnu werden door H.M. verschillende cursussen bezocht en geno ten de militaire leiders de hooge onderschei ding aan H.M. te worden voorgesteld, 'die, door meermalen de leiders eenige vragen te stellen, blijk gaf van hare ingenomenheid met hun arbeid. Ook de in de school georganiseerde h'uisvlijttentoonstelling werd bezocht en sprak H.M. hare groote voldoening uit over de vele fraaie voorworpen daar aanwezig. Zeer voldaan verliet H.M. het schoolgebouw, waar tijdens dit bezoek het mobiel orkest van sergeant Pels eenige vroolijke muzieknummers had doen hoorén. Voorafgegaan door de beide Comitéleden, den. Heer Baron van O'ldeneel tot Oldenzeel en den WelEerw. Heer Juten, die in de eerste auto gezeten waren, leed H.M. nu naar de Sociëteit „de Eendracht", waar de stafmuziek het cqncert in den tuin reeds had aangevan gen. Tijdens het concert bood het jongste zoontje van den jdeer Baron van Oldeneel H.M. een bloemstuk, aan. Een klasse turners voerde eenige gymnastische oefeningen uit en H. M. onderhield zich met verschillende officie ren, terwijl Zij ook den kapelmeester van do stafmuziek bij zich deed ontbieden. Circa 9 u. werd de terugreis naar Geertrui- denberg aanvaard era aldaar te oven-nachten Naar wij vernemen was H.M. over het be zoek aan Oosterhout ten zeerste voldaan. In een eenvoudige doch hartelijke ontvangst heeft de bevolking van hare sympathieke gevoelens en verknochtheid aan de hooge Landsvrouwe op ondubbelzinnige wijze uiting gegeven. Aan de geschiedenis van Oosterhout-, waaraan zoo vele historische herinneringen zijn verbonden, is een nieuwe schitterende bladzijde toege voegd. Omtrent het bezoek aan liet klooster St. Ca- tharmedal ontleenen wij aan de N. R. C.het volgende Even buiten Oosterhout ligt het in typisc-hen Oud-Hollandschen stijl opgetrokken kiooster St. Catharinadal der Nabc-rtynen nonnen, in den loop der eeuwen heeft dit klooster zich steeds mogen verheugen in de bijzondere be scherming der stadhouders en koningen uit het huis van Oranje. Nimmer verzuimde een telg uit ons Oranjehuis, hij een bezoek aan Ooster hout, dit z.g. „Klooster van Nassau" t© betre den en ook ditmaal bleef onze Souvereine deze traditie harer voorvaderen gejrouw. In de groote zaal van de proostdij prijken de schilderijen van „Soeur Eiisaheth" priorin van Breda en van'der Lee, Profest 1416, wordt prio rin 1431, sterft in 1457, 15 Maart'-', en van „Soeur Mach tel dis van Polana, Moey van Jo hanna en Engclbert van Nassau, Religicuse 1454, sterft in 1480". Beide religieus en waren tantes van Engelbreeht, graaf van Nassau, Keer van Breda en zijne gemalin, Johanna van Polanen. Eneelbrecht's zoon en opvolger. Jan I. Graaf van Nassau, onderhield "het klooster, toenmaals gevestigd in d© tegenwoordige Kloosterkazeme te Breda, eenige jaren op eigen kosten en zag jaarlijks de rekeningen na om te weten, of de nonnen ook aan iets gebrek hadden. Hij wist van Paus Pius II in 1463 te verkrijgen, dat de nonnen zich aan eeuwig durende opsluiting moesten onderwerpen, niets in eigendom mochten hebben en Voor zichzelf geen dienstboden lic-bben. Hij ontbood zijn dochter Odilia uit het konvent van Bethanië bij Meekelen en deed haar in het klooster St. Catharinadal den sluier aannemen. Het portret van deze Odilia van Nassau prijkt in de schil derijengalerij van het klooster met het onder schrift: Odilia van Nassau, dochter van Jo- lian I, relïg. 1454, sterft in 't Clooster -tot Boeymeer." In 1476 n.l. stichtte zij te Boe.y- onder Bavei een klooster, waarin zij zelf priorin werd. Nadat stadhouder Frederik Hendrik, Prins van Oranje, in 1637 Breda had veroverd, nam hij als Heer van Breda bij bijzonderen brief het klooster met al zijn bewoners in zijn bijzon dere bescherming en ontlastte het van inkwar tiering. Daar hij binnen Breda een Illustre School en Collegiewilde stichten, wist hij den toenmaligen proost Balthazar Kruyt (wiens portret eveneens in de schilderijengalerij van het klooster prijkt) te bewegen, hem voor dit doel het klooster niet bijgang en kerk af te staan. In genoemd jaar werd het klooster over gebracht binnen de Vrijheid Oosterhout, waar de proost van Adriaan Vereist, schout van Al phen, Baarle en Chaam kocht „seeckere omwa- terde huysinghe, genoempt „de blauwe Camer", metten appendentiën en de dependen tiën van dien, ende erve daeraen gelioorende". De gemalin van Frederik Hendrik, A mal ia van Soljns, schonk den proost een fraai geëmail leerd kruis, met edelgesteenten bezet, dat thans nog in het klooster wordt bewaard. Toen in 1648, na den vrede van Munster, volgens besluit der Algemeen© Staten, alle geestelijke orden de Republiek moesten ver laten, werd door bemiddeling van "Willem II hiervan het klooster St. Catharinadal uitgezon derd. Bij den oorlog van 1672 vluchtten de nonnen binnen Breda en betrokken haar vroe ger kloosterdat ledig 6tond, nadat de_ IUustre^ Dc advocaat en zijn cliënt. Een advocaat had zich tot regel gesteld om niet to pleiten voor ecu beklaagde, wanneer hij niet van diens onschuld overtuigd washij was dus allesbehalve een advocaat van kwade zaken. Een armo drommel met een echt ame-zon- daars-gelaat was beschuldigd van een horlogo te hebben gestolen; do schijn was zeer tegen hem, doch do rechtsgeleerde had zich laten overhalen om aan do onschuld van don gevan gene te gelooven en diens verdediging op zich le nemen met zooveel succes, dat ao be klaagde vrijgesproken en van allo rechtsvervol ging ontslagen werd. Juist had. de advocaat hezoek, toen de armo man zich aanmeldde; zonder twijfel gewoelde deze zich verplicht, zijne erkentelijkheid te \x - toonon en met hot oog daarop werd de vreemde bezoeker toegelaten. Dio keek wel wat schuw rond, toen hij den jurist niet alléén aantrof; maar gerustgesteld door diens vriendelijken toon, begon hij: „'tjs over dat horloge." „Jawel, mijn vriend; ik wcnscb je geluk, dat je onschuld heeft gezegevierd." „Dus iB alles uit." „Ja." „En ze kunnen me niets meer maken?" „Wel neen, -in geen geval!" „O, dan kan ik 't horloge zeker nu wel dra gen, hè?" school en Collegie had opgehouden te bestaan Na het eindigen van den oorlog keerden zij in 1680 weer naar Oosterhout terug, onder uit drukkelijke belofte van den Calvinistischen stadhouder Willem III, haar aldaar in zijn be scherming te houden. In 1795 bij het birmenrukken van de Fran- schen en in 1810 bij de Franseho overheer- sching onder Napoleon, braken andermaal bange dagen voor het klooster aan, dat dreigde het lot van allo Fransch© kloosters te zullen deelen, Door legale erkenning bij keizerlijk decreet van 12 November 1811 echter werden de geestelijke zusters gehandhaafd en werd haar vergund zich bezig te houden met het kosteloos geven van onderwijs aan kinderen van behoeftigen. Sedert heeft het gebouw complex menige verandering ondergaan, die niet steeds het typisch Oud-Hollandsch cachet is ten goede gekomen. Aan H. M. de Koningin werd bij Haar bezoek 'in het klooster een kelk getoond, die Haar grootvader aan het klooster ten geschenke heeft gegeven. Uit Zevenaar. Vaandrig J. Peters schrijft ons uit Zeve naar Alhier werd opgericht een Militair Tehuis. De inrichting voorziet in een lang gevoelde •behoefte. Werden vroeger al eens meer gele genheden' opengesteld, waar de militairen vai liet detachement in de vrije uren konden ver toeven, de schaarsche wijze, waarop de mili tairen van die gelegenheden gebruik maakten, was oorzaak, dat de loffelijk© pogingen, den militairen een gezellig tehuis t© verschaffen, op een mislukking uitliepen. Ditmaal echter schijnt het Tehuis, aangebo den door het Centraal Nationaal Comité voor Tijdelijke Militaire Tehuizen c. a., iets bijzon der aantrekkelijks te'hebben. En geen wonder! Het Tehuis biedt aan de militairen alle moge lijke .geriefelijkheden. De conversatie-leeszaal ziet er uit als een salon van eèn deftig heeren huis. Aan lectuur en spelen is geen gebrek. Dank zij de niet genoeg op prijs te stellen vrijgevigheid van Zevenaar's burgerij, kon het Tehuis flink, zoo niet haast "luxueus, gemeu bileerd worden. Hulde aan Zevenaars burgerij, die al meermalen getoond heeft den militairen een goed hart toe te dragen! Vorige week werd het Tehuis officieel ge opend." De openingsrede werd gehouden door den WelEerw. Heer ds. Schippers, als verte genwoordiger van het Centraal Nationaal Co mité voor Tijdelijke Militaire Tehuizen c. a. Bijna alle militairen van het detachement wa ren tegenwoordig. Ook de commandant van het detachement, de le-luitenant Beukers, en de verdere oficieren van hei. detachement ga ven door hunne aanwezi^ieid blijk van hunne belangstelling. Verder waren nog aanwezig de heeren ds. Wartenaar, alhier, wethouder dr. Honig, als vertegenwoordiger van het gemeen tebestuur, en no2 eenige belangstellenden uit Zevenaars burgerij. Het tot nu toe drukke bezoek van het Te- huls sc-eft waarborg voor do rendabiliteit der .toekomst I M.G.B.I.L1.A. te 's-Gravenhage. Mil. serg „Eiber", schrijft ons uit Den Haag: Dinsdag 23 Mei j.l. gaf de Militaire Toonou- Vereeniging „M.O.B.I.L.I.A-" in de groote zaal van het feestgebouw „Concordia" te 's Graveöhoge tot sluiting van het sc-izocn haar vierde groote tooneeluitvoering gevolgd door hal. Toen t© 7 u. de zaal geopend werd, vulde zich deze allengs, zoodat om half acht, het oogenblik, waarop het orkest de uitvoering opende, er een 350 400 personen (militairen en burgers) aanwezig waren. Onder de aanwezigen werd o.m. opgemerkt kapitein N. G. van Gemert, beschermheer der Vereenigins, Jhr. I T van den Berch vau Heemstede, eerelid der Vereomging. .Na een marsch en een ouverture door Het orkest, open de te pl.m. 8 uur de voorzitter met ©enig* goedgekozen woorden de uitvoering. Hij bracht daarifi zijn dank, en daarmede ook die der er- eeniging. aan allen, die in liet werk der militai ren belangstelden bijzonder aan de chefs vai: het onderdeel, die d© leden steeds ter ul'.o waren, eindigde met sUe aanwezigen een har telijk 'welkom to© te roepen, in hen het ver trouwen opwekkende, dat „M.O.B.I.L.I.A." ook tijdens den zomer voor de ontspanning der gemobiliseerden zal zorgdragen,^mits echter hare financiëele toestand niet "te ongunstig wordt. Hierna traden opThe two Marytons in hun- self-made transformation song- and dancing act (mej. M. M. van der Ven en de heer B. A. d© Greef) In dit, door de beide vertolkers ver vaardigde nummer, moest men vooral de hel dere stem en de goede voordracht van de dame, de goede uitbeelding en de snelle transformatie van° den heer bewonderen, tenvijl zij met een Zuïd-Amerïkaanschcn stopdans hun nummer be sloten. Onnoodig te vertellen, dat voor dit ;-r- tistenpaar meermalen „gehaald" werd. Het daarop volgend nummer deed optreden het populaire duo Hos en Nickolson, die met hun voordracht „De twee Bakers" veel sncces hadden. Hoezeer er ook geapplaudisseerd werd, men zag hen niet terstond terugkomen, tot- men plotseling dé beide heeren weer voor zich zag, doch thans in ©en rok-costuum, waarin zij eeni ge zelf gemaakte liedjes zongen, welke de toe standen (gelukkig zijn die alle gunstig!) van de Compagnie blootlegden. Hun succes was dan ook volkomen. Daarna verscheen de heer L. H. Smit voor de coulissen met een fraaie clarinet-solo. Muisstil was het toen deze heer met bewonderenswaar dige vingervlugheid de zwellende tonen aan zijn fraai instrument wist te doen ontvlieden. Het- applaus had hij dan ook wel verdiend. Hierna volgde de opvoering^ van het blijspel „De gevolgen van een Leugen". De inhoud van dit tooneelstuk te vertellen, is ondoenlijk; de vele verwarringen die daarin voorkomen houden do toeschouwers van af net eerste oogenblik reeds in een eangenaam-prettigé spanning, het geen de herhaaldelijke lachsalvo's ook wel be wezen. Het stuk werd vlug gespeeld, zonder hinderlijke tusschenpoozen of haperingen, in één woord, zooals_het .van-een goede.^dilettanten-t G u JI c b e k e n t o n i n. Vader. Zeg', jongen, je drinkt den wijn PaPa> water kan ik zoo- st be Student. Nee veel niet drinken Ze wist bet wel! Zeg, Jet, zou je graag hebben dprfc do oeievaar je nog ee« broertje bracht? Och, vraag mo daar maar niet naar, ma; daar weet ik alles van. Al zeg ik nech do oeievaar komt tbch! H o o g h a r 6 3 g. IVxditer. Wat bobt gij tegen di^ beschul diging in te brengen Gevoelt gij geen berouw over die gruweldaad? Beschuldig©. -— Dat laat ik aan mijn verde diger over. Nut der Poëzi©. liet groote dichtstuk van den dichter, dio ons met zijn tegenwoordigheid vereert, ig van een overweldigend succes, Hebt u het gelezen Neen, maar het hoeft mo het leven gered* U hot leven gered Och kom Het is de waarheid. Verbeeld u, ik )eg het manuscript in de kast; dee nachts komt er een inbreker, hij opent haar, vindt het gedicht, leest er in, geeuwt, een paar maal en valt in slaap.... Den volgenden morgen was hij g<>, arresteerd. tooneol-vereeniging mag verwacht worden. Ecu woord van erkentelijkheid aan den onvermoei- den tooneelleider, don heer S. J. Hos, is hier dan ook niet misplaatst. De rollen van deze vier- actcr waren goed bezet; ieder wist van zijn ról dht te maken, wat voor een succesvolle opvoe ring noodig is. Goed waren do dominé en koster (de heeren e.n ^'ch°lson)_t vermakelijk was do raad Hos Zornbok (de heer Lammersj, leuk brutaal do kellncr (de heer Westergaard), goed getypeerd de jachtopziener (do heer B. A, de Groef), ter wijl rlcst best) de dames D. Jansen, m. m'. van der Ven, X. Elswick en J. Knikman in hunno verschillende rollen er het hunne toe bijdroegen het geheel te doen welslagen. Onnoodig te zeg gen, dat deze dames, behalve het bewijs van sympathio uitgedrukt in de haar geoffreerde bouquetten, steeds een hooge waardeering zul len genieten voor hun geheel belangeloos spoL Een gezellig bal hield tot ruim half twee do aanwezigen bijeen. Het geheel resumeer en do, kan men niet heter doen dan met de „Maashode" te zeggen: „Het was een aardige avond". Verloren Celuk. (Van mil. D. A. v. d. Wildenburg,Epen.) Hier stond het duidelyk, zwart op wit, het was beter het engagement te verbreken'. Zo pasien niet bij elkaar. Het speet haar, maar t kon niet anders. Hij moest zicli maar troos ten; er warén immers nog meisjes genoeg! Wel vijftigmaal heeft-ie ze gelezen, dio koele, harde woorden; nog staart hij er op droomerig versuft. 't. Was dus waar. Ze had hem bedankt, 't Was uit, voor goed uit. Nooit zou hij haar helderen lach meer hooren. Nooit meer luis teren n3ar het aardige gebabbel. Nooit zou hij haar nog hooren zingen, z'n „Tineke van Heulen", zooals hij haar wel eens schertsend noemde. Opeens ziet hij haar voor zich, haye donkere, bruine oogen, waarin een wereld van trouw Jag opgesloten. Haar praChtigen rooden mond, waarin bij eiken lach twee rijen witte tapden te voorschijn kwamen. Dat alles zou hij nu missen, voor goed!! En hier, in de eenzaamheid van. zijn kamertje doet het hc-m dubbel pijn. Nu voor al gevoeid-ie hoe hij haar mist. Hij bedekt het gelaat met de handen, en barst in tranen uit. Hoe kon ze toch zoo wreed zijn, dat lieve diDg; ze hield toch wel van hem in den beginne. Hij ziet haar, zooals zijne oogen haar voor 't eerst aanschouwden. -Yvat was zij mooi in haar zwarte japon. Hoe heerlijk stond het. witte kroontje op het donkere, volle haar! Hij was, als zoovele andere jonge mannen, opgeroepen in 't begin der mobilisatie. Sinds dien had hij vele meisjes ontmoet in do ver schillende steden en .dorpen, waar hij gedeta cheerd was geweest, doch geen enkele kin zich meten met het bekoorlijke wezen uit z(jna „Heimat", Het was dan ook zijn grootst© geluk,, wan neer de trein hem bracht naaf zijne Truc©. 't Was geen onaardig paartje, beiden slank en vol jonge levensvreugd. En Antooa was erg trofcsch op zijne verovering. Na eenigen tijd echter begon hij haar te vervelen, en telde zij de dagen niet -meer, welke tueschen zijn verlof lagen. Hot werd hr-ar onverschillig. Antoon was goed en vrien delijk, altijd heel galant, maar bijna nooit vroolijk. Gezellig pret maken kon je eigenlijk niet met liem. Dikwijls werd ze jaloersch, wanneer z© ander© paartjes mot elkander zag stoeien. Zoo jolig, o dan miste zij toch veel! Arme Antoon, als-ie op een van z'n wande lingen. arm in arm met z'n meisje met innige overtuiging over z'n plannen dor toekomst sprak. Ais-ie haar, z'n afgod, zijne diepst© gedachten mededeelde. Dsn kwam er een trek vr.u verveling op 't knappe gezicht naast. hem. Wat kon dat haar eigenlijk schelen, al die ernst! Zij dacht er anders over. Al zijne plannen en droomen voor de toekomst vertrouwde hij haar, zijn lieve ling, toe, en zij, zij deed moeit© om een geeuw te onderdrukken. Soms sprak zij van har© vriendin. Daar bracht zij den laatsten tijd menjg vroolijk uurtje door. Zij had zoo'n gézeHigen oreer. Die kon nog pret maken He*-! anders als hy. Za bekende het hem rechtuit. Dan zweeg hij getroffen stil. Hij werd boos, dat se hem zoo weinig begreep, maar een blik in de lachende bruine oogen maakt© alles weer goed. En nu was de verloving verbroken! Wellicht verdrongen dcor een ander!! Lang blijft hij zoo zitten. Slechts het schok ken van zijn lichaan) verraadt de hevige aan doening. Haar legt zich een hand op zijn schouder. Zijn vriend staat voor hem, zijn eenige deel genoot in het overweldigend verdriet. Hij komt hem waarschuwen dat de tijd is aangebroken, zich bij zijne Compagnie te ver voegen. Zwijgend neemt hij afscheid, en spoedt zich naar den gereedstaanden trein. Dan, als de trein het station verlaat, glijdt zijn benevelden blik nog eenmaal in de rich ting van de vele dierbare plekjes, doch welke hem nu met bitterheid stemmen. Aan hot por tier staande, ziet hij in zijne verbeelding nog het onbeteekenend lief kopje, met de donkere bruine oogen, welke hem zoo wreed bedrogen hadden. D. A. v. d. WILDENBURG, Militair-Kommies, Epen, Zuid-Limburg. Uitvoering fort BrakeJ Mil.-tel. A. v. d. Gragt schrijft ons van fort Brakel: Woensdagavond 1.1. gaf het hier nog niet op getreden duo De Rooy uit Rotterdam voor een flink bezette zaal een "uitvoering,die in allo opzichten goed geslaagd mag heeten. Reeds de eerste zangnummers, getiteld: „Tip- perarykoorts" en „Congoland", verwierven een welverdiend applaus. Vervolgens vertoonden zij een klucht, genaamd: „De inkwartierinq van Kxelis .Wort^''x^HiefmedQjg^^>.de^^gpié'

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3