DB SOXjT7Airii;3XrC'Or?R.AWI' va(ïl SS Mei 3. X O rende partijen wederkecrig tot overeenstem ming omtrent de voorwaarden zijn gekomen. Eigenaardig is, dat de Engolsche en Duit- scko officieel© of officieuse bladen overigens zoo goed als geen commentaar gaven op het belangrijke telegram. Ook in de regeerings- kringen van die landen heeft men zich tot nogtoe niet uitgelaten. "Wel hebben Engol sche ministers wqer het woord gevoerd, Grey, de minister van buitenlandsche zaken, in de eerste plaats; een. gematigd man, en van Avion men geen woorden ver wacht, die ovcrdreA'en zijn. Welnu, de rede van Grey in heb Ifoogerhuis kondigt voor- loopig nog niet het einde van den oorlog aan; Engeland is nog lang niet aan het einde van zijn kracht; de Entente zal eer lang toonen, dat ze volstrekt niet versla gen is; integendeel, ze zal aanvallen met nieuwe kracht en den -oorlog brengen tot oen hoogtepunt, als waarop hij nog niet heeft gestaan. Wil dit iets anders zeggen, dan dat de Engelschen zich hebben voor bereid op een geweldig offensief en dat dit weldra zal volgen? Duidelijker dan Grey is Churchill ge weest in zijn rede in het Lagerhuis. Hij wil den oorlog voeren tot hot hitter eind© Aan de munitie-vraag zal Engeland nu vtfl kunnen voldoen, maar er moeten meer mannen, nog veel meer mannen komen. Waarschijnlijk zal, volgens hem, eerst in 1917 de groote slag worden geleverd, die do overwinning sal brengén, en daarvoor heeft Engeland èen veel sterker leger noodig. Maar er zijn nog mannen genoeg te krijgen; het leger in Engeland kan wel verminderd worden; de officieren aan 't Engelsche front hebben te zamen een paar maal honderdduizend op passers,. dat is veel te veel; er zijn boven dien -negers uit Afrika en nog veel meer kleurlingen uit Indië te krijgen. Men-moet, volgens Churchill, zoo een ontzaglijk leger bijeenbrengen en Engeland zal overwin nen. 'Men ziet, dat deze Engelsckman geen man des vredes is. Trouwens, dat is wel bekend, hij is leider der Jingo-partij, der onverzoeulijken onder de oppositie. Van de oorlogsterreinen komen berichten van zware gevechten. Bij Verdun in de eer- ste plaats. De Duitschers blijven daar nog steeds in het A'oordeel en handhaven zich al3 de machtigste militaire partij. Zij heb ben, thans weer een succes behaald op den linker Maasoever, waar zij Cumières heb ben bezet. Cumières ligt op de linie van 'Avoconrt over heuvel 304 en den „Mort i Homme", blijkbaar hebben de Duitschers hier nu het Fransche front weer een beetje ingedrukt. Bij den' veelbesproken „Mort Homme", als 't ware een onderdeel daar van, hebben zij de hoogte 265 in hun bezit gekregen. Do Fransehen zelf erkennen deze overwinningen en ook, dat Donderdag de aanvallen der Duitschers op hoogte 304 bui tengewoon hevig waren. Ook op andere punten bij Verdun wordt verwoed gestre den, bijzonder door de artilleriehevig was Donderdag vooral het bombardement der Duitschers tusschen het bosch van Haudro- mont en het gehucht Thiaumont. Een stuk loopgraaf viel in hun handen. Óok aan het Italiaansdie front blijft blijkbaar het voordeel aan den kant der Centralen. De Oostenrijkers blijven langzaam maar gestadig vooruitgaan. Do strijd woedt voomarnoljjk tussdhen Astieo en Brenta in Zuid-Tirol, daar versperren eenigo forten den weg naar Italië. Blijkbaar hebben de Oosten rijkers hier een doorbraak op het oog. Ook in en ten zuiden A'an het Brenta-dal komen de Oostenrijkers blijkbaar vooruit en Italiaansche berichten melden, dat dit dal Jangzaam-aan door de Italianen wordt ont ruimd. BELGIË. Een cer.bo! voor den Koning der Beigen. PABUS. Een deputatie van de commissie tot aanbieding namens de bewoners van Parijs van ecn'eeresabel aan koning Albert, werd Don derdag door den koning en de koningin der Bel gen ontvangen. De koing, die zeer ontroerd Ave.s, betoonde zich zeer getroffen door dit ge schenk van de bevolking van Parijs. Dê president der stedelijke deputatie stelde daarna aan r'!e koningin, die het oorlogskruis droeg, baar door den president .der republiek geschonken, een kostbaar geëmailleerd kistje ter hand, bevattende 15,000 frs., bet nog nagekomen bedrag van de inschrijving. ENGELAND. De verklaring van Asquith omtrent Ierland. LONDEN. Eerste minister Asquith zeide in de door hem in het Lager huis afgelegde verklaring omtrent Ierland„Onze eerste plicht vvas de orde in Ierland te herstellen en herhaling der ongeregeldheden te voorkomen. Het 'deed ons genoegen, dat er een o\7erstelpend aan tal bewijzen waren, dat de groote massa der Ieren niet sympathiseerde met den op stand." De staat van beleg zou als voorzorgsmaat Os sp dsn fate San Uit het Oostenrijk-Hongaarsche perskwartior worden aan het „Berliner Tageblatt" bijzonder heden gemeld over den mijnoorlog op de San Micheïe. Toen de Italianen zagen, dat het nict'mogelijk was deze gewichtige stelling, die hun den toe gang tot het Wippachdal en den weg naar Görz afsnijdt, met geweld te kunnen nemen, zijn zij overgegaan tot de methode, die in plaats van menschenoffers te brengen, de moderne techniek en chemie aan het werk zet. Daaraan hebben zij ook A-oor namelijk de verovering van de Col di Lane te danken. Bij het roffelvuur, .waartegen men thans vanwege de rondspringen de steensplinters stalen helmen draagt, bij de gasaanvallen, waartegen do rookmaskers een middel zijn, bij* de vlammen- en bommenwerpers is nu ook nog do eontactmijn gekomen, die met moeizaam, graafwerk onder do vijandelijke stel ling geschoven wordt om die met één slag te vernielen.Ten oosten van den bebosehten kegel, waar de Italiaansche loopgraven den berg be klimmen, om het zoo fel bevochten rotsdorp San Martino van beide zijden te omvatten, waren de Italiaansche pioniers aan het werk. Vonken sproeiend draaiden hun elcctriscb© boren in het grijze pcreuso kalkgesteente en maakten schachten in de richting van de Oostenrijk- Hongaarsche barricade bij de stuk geschoten dorpskerk. 5e Hongaren hadden echter dit mollenwerk geboord en legden onmiddellijk een tegenmijn aan. Het zelfde granaatgóknal, dat het werk der Italianen maskeeren zal, verborgt nu ook het geluid van onze boren en ontploffin gen. Koortsachtig wordt dag en nacht gewerkt. Vervolgens verlaten dan de sappeurs hun schachten, het electrisch contact wordt aan het werk gezet en met een ontzaggelijk geraas, dat 'de geheel© helling do,et schokken en de laatste regel gehandhaafd blijven, de regeering hoopte echter hem spoedig geheel en al te kunnen opheffen. De eerste minister had twee overheer- schcndo indrukken medegebracht A'an zijn bezoek aan Ierland, n.l. dat het Iersclie uitvoerend bewind een totale mislukking is gebleken en dat in Ierland algemeen diep wordt gevoeld, dat zich thans oen uit stekende gelegenheid voordoet om een oplos sing van de lersche quaestie te bereiken. De regeoring heeft nu miuister Lloyd George verzocht te trachten dit doel te be vorderen. Hij had zich reeds in verbinding gestold met de lersche leiders en Asquith verzocht daarom het Huis geen lersche zaken te bespreken, die een flinke, blijven de regeling in den weg zouden staan. Redmond en Carson waren'het daarmede oens en er had geen discussie plaats, uasemant. LONDEN. De Grand Jury bevestigde de beslissing van den magistraat, waarbij Sir Roger Casement ter terechtzitting wordt verwezen. Het proces is op' 26 Juni vastgesteld. FRANKRIJK. Van het WesteSiik OorJoBSïerreini PARIJS. In den loop van Donderdag nacht drongen de Franschen door in bosch- jes in de onmiddellijke nabijheid van hei dorp Cumières. De Duitschers deden geen poging om aan te vallen. Op den bechter Maasoever slaagde, een krachtige Duitsdbe aanval, waardoor de vijand vasten voet kreeg in ©eoi loopgraaf ten noorden van de steengroeven van Hau- dromont. De hevige beschieting duurt voort aan weerszijden 'bij Douaumont, zonder dat het tot een infanterie-actie komt. Op het Engelsche en Belgische front op verschillende punten artillerie-duel, vooral bij Souchez, Dixmuiden; bij Boulogne kleine gevechten. BERLIJN. De corresp. van den „Lokal Anzeiger" uit het hoofdkwartier seint aan dat blad: Door de vermeestering A'an de iCumières-stellingen wordt het terrein van het Caurettewoud, waarin de Fransehen met hard nekkigen tegenstand nog zitten en dat van het noorden, westen en oosten aan gevallen wordt, wéér een goed deel kleiner gemaakt. Met den val van Cumières krij gen de Duitsche operaties ten westen van de Maas over de riyier heen directe aanslui ting met het oosten van de Maas. De door de Duitschers bevochten en verkregen linie is thans niet meer blootgesteld aan het laat ste restje vuuruitwerlcing van de flank. In verband hiermede wordt er aan herinnerd, dat de Duitschers hun thans bevestigde stelling in het kleine Cumières-woud, ten noorden van Cumières, reeds 711 Maart stormenderhand genomen hadden, dat ech ter thans de %eslaagde verdere stoot naar het zuiden, na vermeestering van de weste lijke hoogtestellingen, zonder veeï man schappen te offeren kon worden uitgevoerd. RUSLAND, Van het Oostelijk ooricgsterrein. PETRÖGRAD. In de streek ten .westen van het eiland Dalen gin gen de Duitschers, na een hevig bombardement, tot het- offensief over en namen, na de Russische voorposten terug gedrongen te hebben, een der vooruitge schoven loopgraven. In een tegenaanval verdreven de Russen den vijand Aveder daaruit. Hij trok terug naar zijn eigen stellingen. De Russen leden geen verliezen. Een poging van den vijand om ns^r Kar- Eilowka, dat op tien werst ten noorden van et station Olyka gelegen is, op te nikken en daar de draadversperringen door te snijden, werd door het vuur der Russen belet.. Op de overige deelen van bet front bleef de toestand onveranderd. ITALIË. Italië en Oostenrijk. ROME. (Bericht van den Opperbevel hebber.) Van Stelvio tot Garda artillerie- en geweervuur; eenigszins heviger iu de zone A'an Covedale en Tonale.' In het Lagarina-dal deed de vijand in den nacht van 23 op 24 Mei na een krachtige be schieting van de Italiaansche s/tellingen bij Coni Zugna twee. aanvallen in de rich ting van Serravólle en den Buole-pas. Hij werd echter teruggeslagen In den ochtend van den 24sten herhaalde hij met versehe troepen den aanval op den Buole-pas, maar werd door de Italiaansche troepen afgeslagen, die ook de hoogte ten zuidoosten van den pas weder bezetten. Den 24sten levendig artillerie-duel. Tusschen Vallarse en Posina deed de vijand, na de Italiaansche stellingen op den Pasubio den 23sten. gedurende den ge- heelen dag onder hevig vuur te hebben ge houden, 's nachts een aanval met sterke in tino omverwerpt, \diegen dan rook, gesteente, balken, menschen, prikkeldraad en wapens \-an de Italiaansche.stelling in de lucht. Als de wolk weggedreven is, gaapt op die plek een krater, grooter en dieper dan de grootste rotsdoline. De Hongaren brachten dezen trechter in staat van tegenweer. De Italianen verzamelden nu reserven voor een tegenaanval. Bij het aanbre ken van den morgen vielen zij van drie kanten den krater aan en1 wierpen de bezetting met handgranaten. In het handgemeen werden zij echter teruggeworpen. Ook de Italiaansche artil lerie heeft de uitbreiding van deze stelling niet kunnen verhinderen. De Hongaren hebben haar zelfs als uitvalspoort gebruikt, van waaruit zij verrassend den halven cirkel van de vijandelijke stellingen, die hun omklemde, trachtte te breken. Stormenderhand namen zij de Italiaan sche loopgraven, waardoor het Oostenrijk-Hon gaarsche front thans weer voorbij den westrand van het dorp loopt. Op Gallipoli. In de „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" leest men het verhaal van de. aA'onturen van den zeeman Peters op Gallipoli, die lalter bij Ari Boeroen gesneuveld is. Den 4en Juni scheen de zon brandend heet op het verblindend gesteente Aran het Sigindere- clal, op den rechtervleugel van de zuidelijke groep op Gallipoli. Lijkenlucht verpestte do atmosfeer en verlamde voelen en denken. Engel sche slagschepen, kleine krüisers en een groot aantal torpedobooten richtten tp zalmen mot landbatterijen een vernietigend vuur op de voorst© Turksche loopgraven. Aan de zijde van de Tarken verdedigden acht Duitsche machine geweren deze stelling, waaronder vier links van do Bigindere, onder luitenant ter zee vón Rabenau. Tot deze groep behoorde ook Peters. Turk- fanterie-colonnes, die echter door het vuur der Italianen gedeeltelijk Averden Avegge- maaid, terwijl het overschot in wanorde te ruggedreven werd. In den sector Asiago .naar do Sugana- vallci is do toestand onveranderd. Aan de rest van het front tot aan de zee bij tusschenpoos artillerie-activiteit. De Italiaansche artillerie bracht een ont ploffing teweeg in ©en munitie-dépot aan de achterzijde van den San Michel. "WEENEN. Do actio in den Doberdo- sèctor bij Flitsch en aa nden Plöcken ■was levendiger dan in de laatste dagen. Ver schillende aanvallen van den vijand bij Peutelstein werden afgeslagen. Ten noorden van liet Sugana-dal namen do Oostenrijksche troepen \do Cima Cjtto, trokken op ©enige plaatsen over de Maso- boelc eu rukten Stnisgen (Strigno) binnen. Ten zuiden van het dal spreidde de tot voorbij den Kompelberg A'oorwaarfcs gerukte groep, onder het- overwinnen van groote terreinmoeilijkheden en tegenstand v<m den vijand, zich uit naar het oosten en zuiden. De Corno di Campo Verde is in haar han den. Italiaansche af deelingen werden dade lijk teruggeslagen. In het Branddal (Volarga) namen de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen Chiesa in bezit. De buit, op. het aanvalsterrein gemaakt, is nog met 10 stuks geschut vermeerderd. Een der Oostenrijksch-Hongaarsche Ava- tervliegtuigen wierp bommen op het station en de militaire inrichtingen van Latisano. Den 24sten 'Mei s' middags bombardeerde een escadrille zeevliegtuigen het station, het postkantoor en de kazernes van Castelli in Bari met merkbaar goed succes én ver stoorde de feestvreugde in de rijk bevlagde stad. Het vuur der afweerkanpnnen had geen effect. Alle vliegtuigen zijn behou den teruggekeerd. De strijd) in Tirol, Zooals men weet, heeft Oostenrijk zich voor bereid op een hevig offensief in Z.-Tirol, waar been het achttien divisies, waartoe zijn beste troepen behoorden, bracht, terwijl het op liet smalle front tusschen het Etsehdal en het Lugadadal een gewéldige artillerie massa. zelfs van het zwaarste kaliber samen trok. Op 14 Mei openden de Oostenrijksche batterijen,, zoo meldt een Italiaansche corres pondent, het vuur met buitengewone lievig heid op onze vooruitgeschoven stellingen. Den volgenden dag begonnen de infanteriekoleönes den aanval op onze voorste stellingen. Do druk werd gericht tegen het front tusschen Etgch en Brenta, maar in hoofdzaak tegen den sec tor tusschen het Terragnolodal en den Boven- Astico. Onze infanterie hield moeclig stand en wierp den vijand met groote verliezen terug. Maar geleidelijk werden, ten einde de troepen te onttrekken aan do uitwerking A'an de vreese- lijko artilleriebeschieting, de vleugels terug genomen haar oen achterwaarts gelegen ver dedigingslinie. Onder deze gevechtsomstandig heden de meest vooruitgeschoven linies A'ast te houden, die wat storkte en positie betreft bet. minst belangrijk waren, zou roekeloosheid zijn geweest, welke zeer zware en tevens nuttelooza offers zou hebben gekost. Daarom trokken de troepen in de verschil lende sectoren, geleidelijk terug op de hoofd» weerstandslijn'. Met welk'een verbittering en hardnekkigheid de onzeji tegenstand boden blijkt wel hieruit, dat, niettegenstaande het geconcentreerde artillerievuur A'an den vijand, pas op 22 Mei de laatste vooruitgeschoven linies in het Arsa- en Lugadadal 'werden ontruimd, dat dus de bezetting A'an de vrijwillig door ons ontruimde vóórstelling den vijand zéven dagen van zeer bloedige aanvallen kostte. In het fróntgedeelte, waar de vijand zijn hoofdaanval aanzette, n.l. op het Tonezzaplateau tusschen liet Terragnoladal en den Boven-Astico, had de terreingesteldheid' .(«.elke in bergland alle andere militaire overwegingen beheerseht) ons gedwongen onze hoofdverdedignigslijn to nemen over de hoogten van den Monte Maggio, den Monte Torato en den Monte Camponolon, omdat achter die bergen bet terrein naar do dalen van de Posina sterk daalt. Daar deze s-telltng sléchts op vier tot zeven K.M. afstand van da vijandelijke batterijen was gelegen, moest, ten gevolge van die nabij heid, welke nochtans, onvermijdelijk was, op dit gedeelte van het front alléén de hoofdweer- staudsli.jn worden teruggenomen. De lijn van Aveerstand werd overgebracht naar de hoogten welke den Beneden-Posina en den weg door het Asticadal beheerschen. Na tuurlijk kostte het terugtrekken van onze troepen, hoewel alles in goede orde en kalmte plaats had, A'erliezen aan menschen en mate-, riaal. De terugtrekkende beweging, die slechts kort duürde, moest echter geschieden over steil bergachtig terrein. Tegenover het hevige, maar niet overvleuge lend offensief varf de Oostenrijkers deden onze troepen wat van hen verwacht werd en wat elk ander bijna in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaanzij boden Aveerstand in de vóór stelling en trokken vervolgens geleidelijk terug op de hoofdstelling, waar thans een nieuwe aanval van den vijand rustig wordt afgewacht, want indien op het. smalle gedeelte van het aanvalsfront ook de hoofdstelling werd ont ruimd, dan was dat niet het gevolg van te kortkoming in de verdediging, maar van bet feit, dat de stelling zoo kort nabij die van den vijand was gelegen, het vermoedelijk gevolg van de terreingesteldheid en van het feit dat achter de hoofdstelling het terrein steil afdaalt, waar schen stellingen zoo, dat de troepen gedwongen waren zic-h op de volgende loopgraven terug te trekken. De matrozen moesten met hun mitrailleurs don terugtocht tegen den stormen den vijand dekken. Do Engelschen bemerkten het terugwijken, staakten het artillerievuur en deden een bajonetaanval. Een holsch mitrail- leurvuur verlamde hun storm eh eerst toen alle muni'tie verschoten was, do geweren buiten ge vecht gesteld en commandant en een gedeelte der manschapen gewond waren, kwannen de Engelschen in het bezit van de loopgraaf. De matrozen verdedigden zich nog zoo taai moge lijk, maar zij werden omsingeld on wie er nog leven was werd gevangen genomen. - Twee Engelschen droegen den zwaar gewon den luitenant von Rabenau, die thans' genezen in een gevangenkamp op Malta is, van het slagveld Ook 'Peters werd door twee Engel schen weggedragen. Hij Avas slechts licht ge wond. Eén van zijn begeleiders ging weg, en toen zag hij kans' den ander een zoo hevi^en slag tegen de horst te geven, dat deze verdoofd neerviel. Snel maakte Peters zich nu uit de voeten. Wel floten geweerkogels hem achterna, maar het gelukte hem blootshoofds de door de Engelschen bezette loopgraaf to "bereiken. De wilde A'erwarring, het gekerm van de gewonden, liet ratelen van het vuur hadden .do opdringende Engelschen in zoo groote opwinding gebracht, dat zij de aanwezigheid van Peters met eens be merkten of in ieder geval niet ontdekten, dat hij niet een van. do hunnen was. Na een kort oponthoud in de loopgraaf snelde Peters vorder in de richting van de Turksche stellingen. De Engelschen schoten niet, maar de Turken, die Jiem voor oen vijand hielden, richtten een zoo levendig vuur op hem, dat -hij dekking moest zoeken in èen granaatkuil. Nu begon A'oor hem een helsche kwelling.JDe brandende zon veroor zaakte hem een gloeïenden dorst en bij leed zeer Ónder den honger. "Weerloos is bij aan hot moordend vuur van vriend en vijand bloot ge steld; igjj hoopt,; ,dat de Btijfaet. van don pacht door een geleidelijke en onmiddellijke verde diging daarachter onmogelijk is. Ons dapper leger eu ons heldhaftig volk heeft het verloop vanden strijd in Trentino met ■voorbeeldige kalmte en ongeschokt vertrouwen vernomen, meent de Italiaausche correspondent. Voorzorgsmaatregelen te Cenua. BERLIJN. Het „Bor.1. Tageblatt'ontleent aan do „Cörrieio" bét bericht, dat to Genua de lichten des nachts als voorzichtighe idsmaa t- regel gedoofd mceten worden. TURKIJE. In Mesopotamia. PETRÖGRAD. De Russische troepen die in de streelt, van Kermansjah en Kasri- schirin opereerden, slaagden er in, zich roet de Engelsche troepen aan den Tigris bene don Koet el Am ara ,te verecnigen. Op 22 Mei kwamen de Russische kozak ken aan het hoofdkwartier van den aan voerder van het Engelsche legercorps in Mesopotamia aan. LONDEN. Generaal Lakp bericht d.d. 24 Mei: „De vijand handhaaft zich nog in zijn-stellingen aan den rechteroever van .de Tigris bij Sannaiyet. De Engelsche artillerie onderhield van den rechteroever een krachtig vuur, op de verbindingen van den vijand aan den lin keroever."- SERVIË. Een offensief van generaal Serrail. De „Frankfurter Zeitung" bevat een be richt A'an een Zwitsersch bureau, volgens hetwelk te Saloniki onder leiding A'an den opperbevelhebber van het oostelijk, leger der entente, generaal Serrail, een groote beraadslaging plaats vond, die door alle bevelhebbers werd bijgewoond. Ook de nieuwe Engelsche opperbevelhebber," gene raal Milna, en Servische offieieren Avaren er bij tegenwoordig. Men zegt, dat er belang rijke besluiten werden genomen. Sinds en kele dagen worden de troepen opnieuw ge groepeerd. Alle verschijnselen wijzen er op, dat het leger der entente een ernstig offen sief tegen de Duitsch-Bulgaarsche troepen voorbereidt. Tot dusA'er werdén 48.000 Serviërs aan land gebracht. Buitengewoon groote hoeveelheden munitie, nieuwe batte rijen en paarden worden per scheepsgele genheid aangevoerd. De censuur treedt uiterst streng op en houdt alle berichten van militairen aard -tegen. Franscho vliegers boven Macedonië. SALONIKI. Fransche vliegtuigen heb ben Donderdag bommen geworpen op Xanthi, V.eles en Ueskjoeb, waardoor schade is aangericht. Alle vliegtuigen keer den ongedeerd terug. VERÊENIGOE STATEKL De Vercenigda Staten en Engeland. NEW-YORK. (Yan Duitsche zijde.) Ter zake- van de aanstaande nota van de Verenigde Staten omtrent Enge- lands bemoeiing mot de Amerikaansche post wordt in een blad, dat te Washington verschijnt, 'medegedeeld Sedert de Duit sche regeoring hare instemming te kennen Jieeffc gegeven met de Amerikaansche op vatting omtrent den onderzeeërsoorlog wint hier de strooming voor een krachtig optre den tegen Engeland veld. De wijze, waar op Engeland in Ierland te werk is gegaan, heeft deze strooming "tén zeerste versterkt. Maar tevens ziet de regeering te Washing ton in, dat het verwijt, dat zij de neutrali teit niet gelijkmatig handhaaft, inderdaad in breeds kringen in Amerika geloof zou vinden, Avanneer geen stappen Avordenge daan tegen de wet-ssehendingen dcor Enge land begaan. De nota omtrent de post is slechts een voorloopige maatregel. Later zal vermoe delijk de quaestie van de blokkade aan de beurt komen. Door officieele kringen wordt de nota als zeer krachtig gekenschetst." WASniNGT'ON. Het departement van buitgnlandsche zaken heeft Woensdag aan de Britsche en Fransche ambassadeurs een gelijkluidende nota overhandigd waarin de vertoogen worden herhaald tegen Groot- Brittannio en Frankrijk wegens het aanhou den van legitieme Amerikaansche mails. OF ZEE. |„De Schelde" gezonken. Men meldt ons uit Nieuwediep: Donderdagmorgen is bij het verlaten van de haven het stoomloodsfcranspoffcvaarfcuig Schelde, -ingericht als xnijnenlegger, com mandant de luitenant-ter-zee 2e klasse H. ,A. Gregory, in aanvaring gekomen met het artiljêrie-mstructieschip Bcllona, commandant de kapitein-luitenant-tor-zee F. K. W e b c r, welk vaartuig juist van een oefeningstocht terugkeerde. De Schelde iet vuur tot zwijgen zal brengen, maar de maan staat helder nan den hemel en don heelen nacht wordt er doorgevuurd. Er is dus niet de minste hoop te ontkomen. Twee dagen en nachten ligt Ifij daar. In den morgen Araii' den 6en Juni ondernemen de Turken een aanval. Eenigen komen in de nabijheid A'an den granaatkuil. Peters raapt zijn laatste krachten te zamen en wankelend gaat hij in de richting van de Tur ken. Daarmejle is echter zijn lijden nog niet ten einde. De Turken houden hom voor een Engelsohman en onder scherp© bewaking wordt Juj achter het front gebracht en als gevangen© behandeld: Zoo gaat nog een ellendige nacht voorbij, tot het hem gelukt in den morgen van den 7en Juni hij fcen Turksch officier te worden gebracht, die de vergissing inziet on hem naar do Duitsche mitrailleursafdoeling laak brengén. Volkomen uitgeput zakt Poters nu in elkaar. Hij is totaal van.streel: en roept om water en slapen. Na een slaap van vier en twintig uur kon'hij eerst hot verhaal doen van zijn wederwaardig heden. Uit het HinéenSurg-woud. Hans ICyser, die voor de „Vossische Zei tung" aan het Oostelijk front vertoeft, heeft op een van zijn tochten eon voor 't grootste gedeelte, reeds geveld bosch bezocht, dat den naam „Hindenburgwald" draagt. Veertien dagen geleden, aldus schrijft hij, was de streek om Goldu-zisehki die zoo vlak als een plank is, nog grauw, stomp en onbewo gen. Alleen het water sloeg. Dat borrelde langzaam op oh maakten do wegen zacht en briji'g. Op den brceden straatweg, die naar dc .slagvelden ten noordwesten van Postawy leid de, moest mijn auto door een in allerijl bij elkaar getrommelde compagnie .wojdea uitge zonk binnen twee minuten. De opvarenden zijn allen gered. De torpedeering van de „Borkeistroom". Do uitspraak van den Raad voor de Scheep vaart betreffende het tot-zinken brengen van het s.s. „Berkelstroom" luidt: Waar vaststaat, dat do „Berkelstroom" door opvarenden van een Duitsche duikboot tot zin ken is gebracht, behoort to Avordon onderzocht of do kapitein' schip en opvarenden aan geva ren blootstelde door met do lading, welke aan boord Avas, de reis naar Engeland te onderne men. Het is den Raad geblelceii., dat dit geens zins liet geval is. Immers de lading, welke in het ongunstigste geval als contrabande kan worden beschouwd, bleef verre benedon de helft van het totaal dor aan. boord zijnde lading, fio- rekend, hetzij naar waarde, omvang, yracht of gewicht. Volgons de conclusies van den deskun dige. wélke de Raad overneemt en tot de zijne maakt, is een schip slecht vatbaar voor ver beurdverklaring, wanneer do aan boord gevon den kontrabancle meer dan de helft van het totaal bedraagt, Berekend naar waarde, om vang, vracht of gewicht. Afgezien dus van de vraag of een schip, dat vatbaar is voor ver beurdverklaring, vernietigd mag worden, staat hot vast, dat de „Berkelstroom" wederrechte lijk door opvarenden van een Duitsche duik boot tot zinken is gebracht. De kapitein van de Berkelstroom" heeft alles gedaan wat mogelijk was om zijn schip te behouden en voor vernietiging te vrijwaren, doch hij was onmachtig tegen het jegens hem gepleegd gewold. Do directie der Hollandsche Stoombootmaat schappij, de reederij A'an de „Berkelstroom", heeft een ulti'oerige nota tot den minister van buitenlandsche zaken gerioht. Aan het slot ver zoekt zij tegen de bij do tprpedeering verrichte onrechtmatige handelingen bij de Duitsche re geer ing te protesteeren en te vorderen lo. Eene volledige vergoeding der door het doen zinken der „Berkelstroom" geleden schade. 2-o. Waarborgen, dat niet weder Duitsche commandanten van oorlogsschepen a. neutrale schepen zonder recht in den grond boren op de enkele bewering, dat alios wat- naar Engeland vervoerd wordt contra bande is b. neutrale schepen in den grond boren, vóórdat de bemanning in volkomen veiligheid is gebracht; c. medewerking bevelen aan neutrale beman ningen. tot onderzoek van papieren of aanhou dingen d. zonder een sein om te stoppen te geven en zonder aanleiding, op neutrale schepen met scheyp te schieten. Het Haagsch© Correspondentie-bureau meldt nog: Bij Donderdagavond aan het Departe ment van Buitenl. Zaken gedane navraag bleek ons, dat de Min. dpn in de dagbladen bekend gernaakten brief van de Directie der Hollandsche Stoomboot-Maatschappij nopens de vernieling van de „Berkelstroom" nog niet ha,d ontvangen. Ons werd tevens Medegedeeld, dat de Minister bereids eene aan de Duitsche. Regeer ing te overhandigen protest-nota aan den Gezant te Berlijn heeft toegezonden. De tekst dezer "nota zal in het eerstdaags te verschijnen Oranjeboék worden opgenomen. De „Berr.isse" en „ArV Sohaffer". Donderdagavond is do „Bernisse" van HaA're te Rotterdam binnengekomen. Een van do opva renden deelde aan dp ,,N. R. Ct." ïnede, dat noch do lading noch het schip zelf was aange houden. Wel had men het schip onderzocht om pa te gaan, of er ook vluchtige olie aan boord was of geweest was, Avéa#toe de tanks gepeild werden. Allés werd échter in orde be- vonden. Aangaande de „Ary Schcffer" deelde deze zegsman nog mede, dat deze bij aankomst van de Bernisse" bewaakt in het breekwater lag en daar ook eenigo dagen bewaakt is gebleven, op vermoeden, dat er zich vluchtige.of andere oliën aan boord bevonden hadden. Uit Havre kreeg de „N. R. Gt." bericht, dat de „Ary Sohéfïer" Zaterdagavondden terug tocht naar Rotterdam zal aanvaarden. Da bemanning van de „E. 17", Reuter seint uit Londen Bij het Lagerhuis was een geschreven antwoord van minister Grey naar aanleiding van de desbetreffende vraag ingekomen, waarin hij zegt „De quaestie of de bemanning van den onderzeeër ,,E 17" geïnterneerd moet wor den is grondig behandeld met .de Neder- landsehp regeering.. Deze blijft echter de overtuiging toegedaan, dat gij verplicht is ze te interneeren. Onder deze omstandigheden vond de Engelsche regeoring geen verdere aanlei ding om deze opvatting te bstwistgn Schepen In den grond geboord. LONDEN. Lloyds meldt: „Volgens nog niet bevestigd bericht is het Franscho stoomschip „Saint Corentin" in den grond geboord en is het Italiaansche stoomschip „Cagliano" getorpedeerd en - tot zinken gebracht." Beschadigd en gezonken. LONDEN. Lloyds meldtHet Italiaan sche stoomschip „Teresa" ie door een duik boot beschadigd, terwijl het s.s. „Washing ton"' door een duikboot in dien grond is geboord. IP Kennisgevingen Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. Invitation, Dankbetuigingen, Menc'a - Programma's, Balboekjes, Visitekaarten. Luxepapier, Artistiek Stempelwerk e. Van Mantgem, Hofleverancier Aingel 562. hoek Vijzelstraat, Am el Binnenland. Z.K.H. Prins Hendrik bij de Padvinders Zaterdag zal Z.K.H. Prins Hendrik to Am sterdam oen vergadering bijwonen van 't hoofd bestuur der Ned. Padvinders-Organisatie. Dan zullen eenigo groeplokaleu in oogenschouw wor den genomen, waarna door def derde groep, die zicli hoofdzakelijk aan de watersport wijdt, oefe ningen met de booten zullen gehouden worden in den- nmstel voor het schuitenhuis A'an „Ne- reus", Avelke oefeningen door den Prins zullen bijgewoond worden. Daarna woi'dt in „.Trianon" ,de maaltijd gebruikt, waar, behalve Prins Hen drik, zullen aanzitten de stelling-commandant, generaal Ophorst en burgemeester Tollegen, be. nevens het plaatselijk bestuur der aideeling Amsterdam. Vooraf brengt Z. K. H. een bezoek aan een deel van hot overstroomde gebied en zet Maan dag zijn reis voort naar Friesland. Ridder SVJ W. O. fürino. Een A'an de oudst,© ridders der Militaire Wil lemsorde de heer D. F. Drino, is to Apeldoorn op 93-jarigen leeftijd overleden. Hij verwierf'dat eereteek en als sergeant bij de expeditie op Palembang den 4 Juni 1857. Het werd hom toegekend bij kon. besluit van 15 Mei 1858 no. 68. De duurlotoeslag In de Eersüe Kamer Blijkens het afdeelingsverslag betreffende de verschillende suppletoire begrootingen in ver band met het toekennen yan een duurtetoeslag aan Rijksambtenaren en -werklieden, achtten vele ledc-n deze voorstellen juist en billijk, maar onderscheidene konden de w ijze van inrichting er A'an niet goedkeuren. De. categorieën en de bedragou, die leder zou ontvangen, 'hadden nauwkeurig moeten worden aangeduid, zooals dan ook iu vele gemeente-verordeningen betref fende het verleenen van duurtetoeslag is ge- I schied. r Enkele leden achtten het verhoogen van trak tementen meer aanbevelenswaardig dan het ver- leenen van duurtetoeslag. j Andere.'leden verklaarden in het algemeen i niet voor duurtetoeslag te zijn. De traktemen-, j ten moeten zoo hoog worden'opgevoerd, dat in tijden A'an duurte het inkomen A'oldoende moet I zijn voor het levensonderhoud. J Enkele léden hadden liever gezien, dat het J geven van.een toeslag zich zou hebben uitge strekt tot hen, die 1500 traktement genieten, zooa's in Duitschland en Denemarken het geval is. Ook achten zij het bedrag van 8 van'het traktement niet voldoende. Hiertegen werd aan gevoerd, dat bij de 'beoordeeling als zou bet bedrag van den toeslag te goring zijn, geheel uit het oog wordt verloren al hetgeen de Regee ring reeds deed en nog doet óm goedkoope voe ding te. verschaffen. Het word door sommigen, niet billijk geacht om bij de bepaling van de grens tot welke.duur tetoeslag zou worden gegeven, de gezinstoelage merle to rekenen. Een postbode to Amsterdam met een bezoldiging beneden f 1200 komt daar boven door de gezirstoelage en ontvangt dan geen duurtetoeslag. Zonder kinderen zijnde, zou hij don ditfftteioeslag wel ontvangen. Gok werd het door enkele leden beteeurd, dat do Minister van Oorlog de gehuwde militairen henedon den rang van adjudant-onderofficier- niet heeft opgenomen onder hen, aan wie de duurtetoonlag zal worden toegekend. Enkele loden wenschtcn den duurtetoeslag uit "te strekken tot do pensioegtrekkenden, maar anderen kwamen met klem daartegen op. legerzaken. graven. Maar do paarden! Dc armzalige paar den, die dagelijks heen en dagelijks .terug de weliswaar lihct bepakte proviandwagens door de modder moeten trekken. Een beest dat' neervalt is verloren. Het verdrinkt voor de oogen van den koetsier. Ik heb zoo'n magere, uitgeputte knol gezien, 't Dier kwam op een betrekkelijke droge plek te vallen. Uitgestrekt bleef heb liggen, zijn taak was vervuld. Acht kerels trokken, scheurden, schreeuwden, wil den 't beest met alle geweld redden, maar bot paard wensehte dit niet. 't "Was alsof hot zich steeds verder in de modder zoog. Ten slotte moesten de mannen het opgeven, wilden ze niet zelf neergehaald worden. Het water, het vervloekte water, 't Element is sterker dan de creatuur. Maar... d© -menschen zijn sterker dan de elementen. Zij bezitten tegenwoordig een bo vennatuurlijke kracht. Hier in dit gevelde woud hebben zij v.ijf dagen en vjjf nachten als het ware den strijd tegen de elementen gestreden. De honger worstelde met ben en do dorst. De regen wor stelde en ook de sneouV. De lucht. De lucht, vol verschrikkingen die geen tong kan noemen, bestreed hen, en toon het water tot aan de heupen gestegen was, scheen het alsof de vorst hen do beenen afsnoed. Vijf dagen en vijf nachten woedde boven hunne hoofden een ontzettend onweer, ihnar hoe zachtmoedig zijn Goll's bliksemflitsen vergeleken met de blik semflitsen die do mensohen afschieten.... Eon Lotharingsch. regiment hoeft hier met zijn liataillons drie dagen lang een twintigvout dig sterlceren vijand staande gehouden tot ten slotte de resorvetroepen kwamen opdagen. Hun plicht gedaan gelijk zoo velen in Oost en West, in Noord en Zuid, in dezen tijd van pliohtver- vullen. Thans is'de daad grooter dan het woord, maar ook de stomme dingen spreken. Een bosch zonder toppen... Het geraamte van een wóud.'Een :ónthoofd skelet. Do militaire vergoedingen. In zijn memorie van antwoord op het afdee- nngsvèrslag der Tweed© Kamer over het wets ontwerp lot tijdelijke verhooging der vergoe- dmg'voor kostwinnerschap schrijft de minister van oorlog, dat van de nieuwe regeling Uiter aard slechts zullen gemeten gezinnen, waarbij het loon Aran den. dienstplichtige vóór zijne op komst, verminderd met hetgeen hij A'oor ei°"en levensonderhoud aan het gezin kostte, meer dan 1,50 per dag bedroeg en waarvan het kindertal een hooger bedrag dan. 1.50 noodi2 maakt. 6 Aangenomen mag echter worden, dat ook onder do thans gelden do bepalingen verreweg het mcerendeel der gezinnen, ondanks de prijs' stijging, -Avelke in de huidige omstandigheden plaats had, in voldoende mate mot Mo vergoe ding wordt gesteund. Heb is namelijk een feit, dat vrij algemeen de zelfkosten van den dienst plichtige dat is wat de man voor eigen on derhoud noodig heeft uiterst laan worden gesteld, zoo laag, dat de indruk wordt geves tigd, dat heb aangenomen bedrag belangrijk lager is dan hetgeen de man aan hot gezin zóu kosten, zoo hij daarin thans aanwezig was. M. a. w. de achtergebleven gezinsleden krijgen voor Ik sta op de plek, waar. de buit verzameld wordt en weer spreken de stomme dingen. Onderschoenen. Wie let er op? Maar toch... ze zijn doorboord als de voeten van Christus. Welke moeder heeft, die kousen gebreid? Dio opengescheurde, bloeddoordrenkte beenbedek- 'kjgn? Dit vervuilde ondergoed is met roode, dooreengostfengclde letters gemerkt. Die meisjesmof vertoont drie kogelgaten. Gas maskers, keukengereedschap, lederen tasschen, ransels, alles in stukken, doorgeschoten.... Ik tel de gaten in de helmen, di© nu zoo vreed zaam tusschen de pelsmutsen- liggen. Hier is een brief,Neen, niet lezen, mot, weten wat er in staat... Daar ligt een half ver scheurd psalmenboek. Genees mij, Heer; want mijn gebeente is ver soli rokken... PhantastiT sche granaatsplintersverpletterde geweer kolven... En dan de, opschriften op de gele grafkrui- son. „Hier rust oen hold van do zesde compag nie", „Hier rusten in God vijftig Russen", zoo gaat het daar, Vreeselijke oogst van den dood. En lang niet allen zijn zo reeds begra ven. Eén blik over de borstwering en ik zie honderden lijken, weggemaaid door de Duit sche machinegeweren. Klein©, bruine heuve len... doodsclie stilte... Weer wordt oen massa graf gegraven. De Russen bekommeren zich niet om den gesneuvelden landgenoot... Onze mannen'"zijn liet die het heldengraf verzorgen. E©n Duitscher misgunt geen doode zijn eerlijk verdiende soldatenrust. Ik zi© ze graven, ©n houten kruisen timme ren1. Aohter hen gloeien weiden en wouden in hot warme avondlicht. Als groene bergzeeën zijn do verre velden. Velen draadversperringen tén spijt, heeft de lente bij vriend en vijand tegelijk haar vaandels ontplooid. Do schoon heid iler aarde staat als een vlam boven haar; alleen do opgeheven dGodenvingers van het II ind c nb urgwogd .(yerbaimem.^oud^en, somber het Jichtj j

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2