Tl. Niemeijer's KOMHKLilKE MARINE. Frisschi Bui Friesche Heerenbaai Laatste Berichten. Militairen en Hulpkommiezen. KOOPT bij k Adverteerders T orpedomakers. Matrozen. Mariniers. Stokers. PU SOLDATEKTOOUR.AJra* an ~V:ri;jeietgj: a Iviei X ss x Gemengd Nieuws. Waarom is zoo gewild? Goede waar voor weinig geld! Overal verkrijgbaar. Oud Kommiesbrood Aanneming van Vraagt inlichtingen per briefkaart aan den Commies van Aanneming te Helder. Hoer to dolen, zoodat We in eon lielscli Jicht stonden.- Het was een zoeklicht van den vijand. Dadelijk klonk ook het bevel „liggen" cn direct daarop „verspreiden". Zoo gingen we dan in tirailleurlinio cn in looppas voorwaarts, telkens onderbroken door het zoeklicht, dat ondersteund werd door een tweede, dat ons leolijk in het vizier had ge kregen. Toch holdon we met tusschenpoozcn in galop over die bolderboldersche heide verder, toen wo ten laatste hclicht werden door een ■ontelbaar aantal zoeklichten, die heen en weer ons trachten op te sporen. Het bevel „liggen" werd wederom gegeven en we maakten ons tiaar voor den aanval. Op het commando „attaqueeren" snelden we dan ook onder luido Ihoera's op de loopgraaf aan. waar we ontvangen werden..... door do lachendo gezichten van de vijanden, die den draak staken met ons harde loopen, daar zij er een „lijntje bij hadden ge trokken". Maar hedenavond gaan we dezelfde oefening kerb alen en wel met dezelfde manschappen, dezelfde zoeklichten, op dezelfde heide en in dezelfde loopgraaf, maar nu komen wij er in te zitten en nu zullen, w ij hen eens uitlachen en he.t spreekwoord zegt „wie het laatst lacht, lucht het best". Doch bij allo moeilijkheden vind ik zoo'n •efening met zoeklichten toch zeer interessant, In Memoriam. MM. James Kees Hanselaar Jr., 3-1 Gren., 6chrijft ons Even plotseling als onverwachts is onze trou we kameraad Gerrit Niggebrugge 3 Cie. Ie Bat- Grenadiers van ons heengegaan. Eu als een trouw en oprecht kameraad voel ik mij gedron gen onzen Gerrit een laatst vaarwel toe te roe- pon. Helaas... een laatst vaarwel. Wie onzer had dat durven denken toen we 's morgens op gewekt naar de Brigadewedstrijden vertrokken, bezield als we waren met frisseheti moed. Ook Gerrit zou de eer van zijne compagnie hoog helpen houden, doch het heeft niet mogen zijn. Geen laatsteu handdruk mochten we hem ge ven. Hij ia van ons heengegaan plotseling en wreed Weggerukt uit het midden zijner sport vrienden. En vooral mij valt zijn wegzijn hard. •Ik die gewend was hem naast mij te zien en met boksen en met loopen en/- er is voor mij een leegte, die niet zoo gauw weer aangevuld zal zijn. Zoo is dan mijn beste goeie kameraad voor altijd van mijn zijde weggerukt. Hij.is gebleven o]> :t sportveld en in plaats van lauweren, moest ik hem eenige dagen later een grafkrans brengen. Ik zou niet onder woorden kunnen •brengen vat ik gevoelde, toen ik op de laatste rustplaats van mijn goeien kameraad de laat- sre.n eer bewees en de bloemenhulde bracht van zijne trouwe sportvrienden. Gerrit, jongen, kameraad, beste vriend tot $an het laatste ben ik bij je geweest. Nooit, neen nooit zullen we je vergeten, dat is de ver- aekeriDg, die ik je namens allen geef. Je vriend, JAMES IvEES HANSELAAR Jr., 3/1. Grenadiers. Noodlanding. Men meldt ons: Maandagmiddag omstreeks 6 uur stond plotseling de motor stil vgn den tweedekker L. A. 4, inzittenden luitenant Van Heijst, be stuurder, en luitenant Hocking Colenbrander, waarnemer, terwijl de machine op* een hoogte van ongeveer 400 meter boven De Bi kit vloog. Uit de beweging van het vliegtuig bleek al spoedig, dat een noodlading zou worden be proefd. In een glijvlucht daalde do machine ongeveer terzelfder plaatse waar verleden jaar bet vliegongeluk plaats had. De noodlanding slaagde uitstekend.-Er werd om een nieuwen motor getelefoneerd naar het vliegkamp en ongeveer half acht kon de machine weer op stijgen en naar Soesterberg terugkeeren. Uit Baarle-Nassau. Mil. b. Cuhfus schrijft ons uit Baarle- ^assau Maandag 22 Mei gaf onze tooneelvereeniging „Door-Mobilisatie Yereenigd" liaar eerste uit voering - in heb patronaatsgebouw te Baarle- Nassau. Om half acht ;s avonds was de zaal reeds tjokvol. Onze compagnies-commandant-, benevens ,ve!o officieren met hunne dames, gaven door hun aanwezigheid blijk, dat, zij mét onze vereeniging sympathiseerden. Eerst genoemde, de Weled. Gestr. lieer le luit. Von Bose, die tevens onze beschermheer is, opende deze eerste uitvoering met een woord van hulde -voor D. M. Y. Hij zette uiteen, dat de vereeuiaing, hoewel pas. voor 5 weken opge richt," reeds nu aandurfde om een uitvoering te geven. Hij sprak de hoop uit, dat niemand zicli zou vervelen op dezen avond, wat naar ik geloof ook geenszins het geval is geweest. In tegendeel, onze eerste uitvoering is naar de korte voorbereiding to rekenen een waar suc- ces geweest. Op dezen avond kwam goed uit, wat met onderlinge samenwerking in korten tijd verkregen kan worden. Onze muziek was best in orde; sergt. Koek (pianist) en sergt. Hylk'ema (violist) zorgden dezen avond voor ge zelligheid. Hunne muziek vond veel bijval bij het publiek. We mogen hun dus in de eerste plaats hartelijk dank zeggen. Als eerste num mer trad op do mil. Failê, die toonde dat hij niet. voor het. eerst op.de planken stond. Zijn voordrachten, welke liij over den avond ver deeld had, vonden algemeen bijval. Het vólgend nummer, een kluchtspel getiteld „Een kwartiertje in de rechtzaal", liep heel goed van stapel. Wij kregen hierbij weer eens de echte oude Am sterdam sche politie-agenten met hun blinkende helmen te zien. Ook deze spelers kregen volop succes. Aio bijzonder nummer gal de lieer J. Bel- mer (kampioen gewichtheffer van Nederland) eenige staaltjes van zijn kracht te zien. Aan het applaus kwam scljier geen einde. Alsnu kregen we eenige gymnastische standen, in gestudeerd door den sergt. Koele, welke goed geslaagd mogen heeten. Eenige van de mooiste standen werden bengaalsch verlicht, wat aan tie groep een fantastisch effect- gaf. Na de pauze kregen we in de eerste plaats ons hoofdnummer, een. kluchtspel. Alle spelers bewezen, hoe zij in dien korten tijd hun best hadden gedaan; zoodat zij wel succes verdiend hadden. Dit bleef dan ook niet uit. Zij kregen ruimschoots hun deel van liet applaus. Opge merkt dient te worden, dat verschillende spe lers op het toonecl. zelfs door jongens van hun eigen comp. niet herkend werden. Daarna trad op ons mondaccordeon-gezel- schap, bestaande uit 6 man. Ook zij deden hun uiterste best om hun deel van het applaus te veroveren hetgeen hun bijzonder best gelukte. Als slotnummer gaf de secr. (mijn persoontje) een staaltje van .gedaehtenlezen. Er werd veel gelachen en velen konden er niet goed bij met hnn Verstand. AIzoo is deze avond uitstekend geslaagd. Zoo voortgaande geloof ik wel, dat. wij nog menigen succesvollen avond zullen geven. Er is gelachen en genoten. Allen gingen voldaan heen. Nog zij gezegd, dat onze bataljons-comm. zoo welwillend was, voor dit doel het avond-appel een uur later te zetten. De Secretaris G. CUHFUS.. Ned. Militaire Bond. Men Schrijft ons: Vrijdag is te Utrecht de aIgemeene vergade ring gehouden van den Neder], Militairen Bond. De voorzitter, generaal J. G. U. Schocli, deelde in zijn openingswoord, nadat liij de ver tegenwoordigers van andere vereenigingen had verwelkomd, o.m. mede, dat te Milugen en in de Harskamp barakken bij het Militair Tehuis zijn gebouwd. De militairen brachten daarvoor f 6700 bijeen. De Bond, zoo meende spr., gaat een schoone toekomst tegemoet, vooral als do manschappen blijveq medewerken, ia feet jaarverslag wordt medegedeeld, dat de Bond 30 afdeelingen bleef tellen. Een stap word gedaan om tot meer samenwerking met de johgelingsbonden te komen. Een vergade ring werd gehouden om te overwegen, of het aantal veldpredikers vergroot zou dienen te worden, doch de veldpredikors achtten zulks onnoodig. Verschillende tehuizen moesten ver groot worden, dank zij het groot aantal bezoe kers, dat in sommige inrichtingen meer dan 1000 per dag bedraagt. Als leden van liet H. B. werden herkozen do hoeren jhr. mr. J. H. J. O. Martens van Se- venhoven te Utrecht en ritmeester It. F. G'. baron Bentinck te Velp, terwijl in de plaats van den heer Van Marie, die bedankt had, werd gekozen ds. Hagen, majoor-veldprediker. Naar aanleiding van een drietal vragen van do afd. Utrecht werd, na uitvoerige besprekin gen, ten slotte met algemeene stemmen de vol gende motie, ingediend door ds. Vonkenberg, aangenomen: „Do algemeene vergadering enz., bij bet licht van de ervaring gedurende 22 maanden mobilisatie opgedaan, acht do ver zorging der geestelijke belangen onzer militai ren nog steeds onvoldoende, en draagt het hoofdbestuur op deze klachten, gemotiveerd in een nota, zoo spoedig mogelijk ter kennis van den Minister van Oorlog te brengen." Naar aanleiding dezer motie zal men zich eerst in verbinding stellen met den veldpredi ker in algemeenen dienst. Ze zal vergezeld gaan van een uitvoerige memorie van toelich ting. Huisvlijttentoonstelling te Naarden. Men meldt ons van 24 Mei Gisteravond werd onder zeer veel belangstel ling van burger en militaire autoriteiten en in gezetenen te Naarden, de militaire huisvlijt- tentoonstelling, waaraan ook een afdeeling voor burgers was verbonden, geopend. Ds. F. W. D r tj v e r, voorzitter van de afdeeling Naarden van den Volksbond, op welker initia tief deze tentoonstelling was georganiseerd. sprak een inleidend woord. Jonkheer B a r o li R oe 11; commandant der stelling Naarden, besohermheer der tentoonstel ling. bedankte liet bestuur van den Volksbond en de'burgeri j voor alles, wat hier voor de nut tige ontspanning der militairen wordt gedaan. Daarna opende de burgemeester van Naar den, de heer P. H o y t e m a v a. n K* o n ij- n e ii bur g, officieel de tentoonstelling. Ten slotte sprak de heer mr. Verkoute ren, lid van het hoofdbestuur vau den Volks-- bond, er zijn vreugde over uit. dat hij hier met eigen oogen kon aanschouwen hoeveel moois en kunstigs door de militairen was gewrocht. De verg. zilv. med., geschonken door baron Röell, verkreeg J. J. Bosma, voor een inzen ding schilderijen. De zilveren med. van het hoofdbestuur van den Volksbond behaalde G. Bakker voor een koperen pendule mèt coupes. Aan J. J. Enderman viel de bronzen med. van den Bond ten deel voor houtsnijwerk. J. A. Hattink verkreeg de izilreren med. geschonken door den burgemeester van Naarden, voor Tar- sowerk. G. S. Speyers de groote bronzen med. van de Koningin-Moeder voor houtsnijwerk, terwijl aan D. Hagedoorn (burger) de zilveren med. werd toegewezen, geschonken door de ge meente Naarden, voor een zeer groot schip ge heel opgetuigd. Dankbetuiging. Langs dezen weg -betuig ik, ook namens mijn Ech-tgcnoote, mijn harte lijken dank aan Onder officieren, Korporaals en Manschappen van de 2e -Sectie. 4e Comp. le Bat. 22e Reg. Inf., voor liet fraais cadeau, ons bij ons huwelijk cesckonken. TJ. VEENSTRA eü Ëditgènooté. Pandoeren, Pandoerpvaa-tje van de Pandoerclub „Door 'n ongeluk saamgebrackt' '7 Militair. Hospitaal, Bergen op Zoom. No. 1. 8ch. 7. Sch. 9, Sch. Vr.. R. 10, R. S, R. 7. KI. 7, H. 8. No. 2. KI. 9, KI. 10, KI. B., KL Vr., KL A., Sch. K., R. Vr'., H. 9. No. 3. II. 9. E. B-, R. K., R. A., H. A., H. K.. H. 6, Sch. 10. No. 4. H. 7, H. 10, H, B., H. Vr., Sch. 8, Sell. B., Sch. A., KL 8. No. 1 speelt H. 8 uit als troef. KL K. op stok. Namens de Pnndoerclub „Door 'u ongeluk saamgebrackt" C. KNUIJT. W. J. PRINSSE. M. C. DEURLOO. J. JUKTE. Pandoerpraatje van de Pandoerclub ..Chi rurgie pat-ienten-zaal 26", Militair Hospitaal, Bergen op Zcom. No. 1. Sch. 7. Sell. 9. Sch. B., Sch. Vr., KL 7, KI. 9. R. 10. H. 7. No. 2. II. B-, H. Vr., H.' K., Sch. Iv., KI. 8.' KL Vr., R. 7. R. 8. No. 3. R. B.. R. Vr., R. A., KL K., Sch..8, Sch. 10, II. 6, H. 8. No. 4. KL 10, KL B., KL A., R. 9, R. K., H. 10. H. 9, Sch. A. No. 1 speelt R. 10 uit als troef. H. A. bp sftok. C. KNUIJT. J. APPEL. J. VORSEN EK. M. C. DEURLOO. Pandoer praat-je van de Pandoerclub Al-tijd Kif". No. I. R. 9 en 8. KL 7 en 8. H. B., 9. 7 en 6 No. 2. R. 10, Vr. en K., KL 9 en A., H. 8 en A.. Sch, 10. No. 3. R. 7, KL 10 en K., H. Vr.. Sch. 8, B.. Vr. en K. No. 4. R, B.. KL B. en Vr., H. 10 en K„ Sch. 7. .9 en A. No. 1 speelt R. -9 op en maakt Sch. troef; R. A. op stok. Namens „Altijd Kif" F. SCHENK. J. W. WIEBERDING. ■T. HEUVELMAN/ D. VERSTOEP. 4. IT. R. I. Raadsel. Mijn geheel bestaat, uit 24 letters, is een voornaam persoon in Nederland welke in de laatste dagen meermalen in bijna ja alle bladen genoemd wordt, en komt tevens voor „Soldatencourant" van 17 Mei j.L, No. 274. 13, 23, 18, 19, 10, 13, 17, 3 is een woord dat- voorkomt in de „'Soldatencourant" van Woens- w 17 Mei 1916, No. 274, en waar ieder sol daat naar verlangt. 11, 14, 6, is een dier, dat men veel aan het water vindt. 1, 14. 8. 20, 7 is een meisjesnaam. 14, 22, 14, 1 is een jongensnaam, welke jnen •vroeger dikwijls heeft hooren uitspreken en die zeer oud is. Mijn 9 vindt men in de „.Soldatencourant" van 17 Mei no. 274, le bladzijde, 3e kolom, bovenaan eerste zinsnede, het 17e woord 3e letter. 15, 2, 9, 17 is een stad in Frankrijk, welke in den winter veel bezocht wordt door zieke lijke menschen. 12, 4, 21 ia een metaal. 5, 12, 18. 14, 24, 16 wordt in den zomer aan zee veel bezocht. (Ingezonden door A. H. .J. v. d, W., Mil. Hospitaal, Den Haag).- Gevailen holden. (Van korp. Zweedijk). Woest was de strijd van beden weer Op 't slagveld rood van !t bloéd Ligt menige strijder daar terneer, Al was de dood hem zoet. Vol frisschen moed zijn zij gegaan, Ver Tan huns moeders haard, En nu nu is 't met hen gedaan; Wat is zoo 't leven waard?, In 't oudren huis is groot geween Bij 't hooren van dén dood Hira's -dierb'ren zoons, en algemeen Schreit men de oogen rood. Wanneer, o heeft die strijd een end? Wanneer is vrede daar Dat is de vraag, die 't hart beklemt, Bij 'n treurend oudren.paar En als dan straks do vrede gloort, Na langen, zwaren strijd! Dan is ook menig hart doorboord, En d'oogen rood geschreid. Maar toch, de vredesengel geeft Weer vreugd aan menig hart. O, kom dan spoedig en herleeft, En heelt de vete smart. Korp. ZWEEDIJK. Op een Marino Provoost. (Vau een mil. kuètw. te Rockanje). Gij snoode zondaar, die voor straf deez' cclle binnengaat-, Hij zij matroos, marinier of "n ander soort soldaat, Zeer veel geduld, zoo hoop ik, zij hem steeds gegeven, Want zonder da-t voorwaar, is 't hier een moeilijk leven. ■Een boek, een krant of anderszins, is streng verboden waar. Om van een pijp tabak nu maar niet eens te spreken Waarnaar meu vurig snakt, oü... éón compie sigaar... ik zon daarvoor, al gelooft ge 'b niet, het is waarachtig waar, Graag duizend kussen aan m'n sweetliart villen geven Maar wat, wat dan gedaan om hier den tijcl te dooden? Dien wreeden, luien tragen tijd Slapen? Ja... slapen... lia! kon ik maar, o groote goden Ik sliep van vroeg tot laat en veer tot 'smor gens vroeg, En snurkte als een os, die tien kan Bols ver- sloeg. Zoodat de heer cipier, met wien niet valt ter spotten, Mij woedend vragen zou, stam j'a-f van de marmotten Dus slapen? Neen, da's mis, die brits is hard als staal, Geen enkele zachte plank daaraan, het is py- ramidaal. En ook den langen nacht, (ik durf het haast niet te zeggen), Is menverplicht daarop z'n botten neer te leggen. Ontwaakt men s ochtends dan, m'n lieve beste vrind, Je weet niet, waar je body ophoudt of je brits begint. Zóó één voelt ge u dan- met uwe legerstee... Alvorens te gaan cind'gen, wil 'k even in gaan lichten, Hoe ik er wel toe kwam deez' regels hier te dichten. Daar 'k mij" geducht verveelde, greep 'k -pot lood en papier En piekerde en schreef, 't resultaat ziet- gij nu hier. En vindt ge het niet mooi, een gedicht in' deze trant, lk ban er zelf voorvaar geen letter goeds van zeggen. Men is verwend op dichtgebied in ..De Sol datenkrant' Waarom 'k dan ook mijn pen toot goed weer neer zal leggen. N. N. Van het fort Sabina Henrica, (Van den mil. C. v. Putten.) Aan den oever der rivier ls ons fort gelegen. Het verheft zich trotsch en fier Omringd door veld en wegen, Hetgeen ik u vertellen ga, ls voorvaar geen leugen. De redactie schenkt mij dus gena Mocht er niet Tan dengen. Op ons fortje, zoo geroemd, Ligt- een deel van Neêrlands weermacht En. liet zij er bij genoemd, 't Gelaat dier mannen spreekt van moed en kracht. 't Zijn allen mannen, die "t gevaar Onder de oogen durven zien. Wordt men dus den vijand eens gewaar, Dan zullen wij geen kruit en lood ontzien. Men kan er heerlijk baden, Maar dat is zekér en gewis,- En het is helaas gebleken, Dat ook verdrinken mogelijk is. Hét is er heerlijk om te huizen, Lees dit vooral toch goed Waait met den jongstën Januarivloed, Verdronken we er haast als muizen. Doch door 't kloek en tactvol optreden, V an de officieren en de ma-nnen, - Allen zullen dat met mij beweren, Wist men 't noodlot te bezweren. Tevens is er een modeloantine, Rn ten gunste der soldaten Ligt 't er vol met couranten en prenten. De oonsumtie is er up to date, Maar, 't kost je wel een paar centen, -Nog dient te worden opgelet, 'k Had bet haast vergeten, Men had het "mij -misschien verweten, Dok de klok is 'n uur vooruitgezet. Op dat bewuste tijdstip, "Wie had hot ooit gedacht, Had mijn vriend Jan de wacht Of die ook even bofte 'k Hoop dan ook met hem va-n harte. Dat -de Fortuna hem altijd' zoo tegenlacht. Geachte heer Manassen, Schenkt toch uw aandacht aan dit gedicht, Moclit ik u soms met iets ongeschikts verrassen, Doe dan s.v.p. een oogje dicht. Misschien gebeurt bet nog wel vaker Dat 'k u een gedichtje zend. Dus liet zou mijn reputatie schaden. In mijn hoedanigheid van verzenmaker. C. v. PUTTEN, Sabinafort Willemstad. Ons land. (Van hospitaal-soldaat CL Galjaard). (Wijze: „Kent gij dat volk") Kent gij dat volk, zoo vrij en blij, Het staat nu zij aan zij, Het is geroepen al te zaam Dm aan de grens op post te staau. v Zij loopen steeds met hun geweren, En houden trouw de wacht, Of vreemden niet de grens passccren Hetzij bij dag of nacht. (R e f r e i qj Kent gij dat volk Kent gij dat v.olk Kent gij dat vrije, vrije volk? Wie kent niet onze beminde Vorstin, Door al het volk geëerd, Wij zijn en blijven Haar altijd trouw, Ouzo beminde Koningin.! Oranje houden wij in eere. Daarbij ons R«ood, Wit en Blauw, Dat zij nog jaren moge regeereu Onze dierbare Koningin! (Refrein) De Koningin, De Koningin, Lang léve onze Koningin! Kent dat land, dat rustig land, Dat steeds nog blijft gespaard, Door God den Heer nog steeds gespaard Hos klein wij dan ook,zijn? Wij hoeven daarom niet te vTeezen, Al is soms hoog de nood, Do Heer, «die zal ons uitkomst geven, Als wij doen wat Hij gebood. (R e f r e i n) Ként gij dat land, Kent gij dat land, Kent gij ons vader-, vaderland? O. GALJAARD. Hospitaalsoldaat, Hellevoetsluis. Een familie-drama. De arbeider Adriaans té Udeii heeft Zater dag. waarschijnlijk in een 'vlaag van zinsver bijstering, zijn vrouw en zijn schoonmoeder vermoord, en daarna zichzelvcn, door zich op to hangen, van het loven beroofdN Het parket uit 's-Hertogenboseli bevond zich Dinsdag to Uden, leu eirnlc een onderzoek in te stellen. Do vermoedelijke dader was sinds tien maan den gehuwd. Voor zijn huwelijk zoowel als daarna stond hij als drinker en leeglooper be kend. Zijn schoonmoeder liet een woninkje voor liem zetten, en nam haar intrek bij het jonge paar. Beide vrouwen voorzagen door veldarbeid in de behoeften van liet gezin ze gingen beiden door voor niet geheel toereken baar. Zaterdagmiddag tegen vijf uur kwamen zij van het veld, Adriaans kwam even later. Hij sloot de blinden en deuren', cn welk drama zich toea heeft afgespeeld bleek 's avonds, toen de bakker een door Adriaans besteld en niet afgehaald brood bij hom ging bezorgen. Door een loopgat voor de kippen zag hij op den vloer de twee vrouwen roerloos in een bloed plas liggen. Hij waarschuwde de politie, die de woning openbrak, de vrouwen reeds dood en Adriaans opgehangen vond. De drie lijken zijn daarop naar heb raad huis te Uden vervoerd. Jaloersehheid schijnt niet vreemd aan de daad. De buren hebben niets van de misdaad bespeurd. Het echtpaar verwachtte in Juli het eerste kind. Verdronken. Zondag is bij liet zwemmen op een vrij diép punt in de rivier De Mark onder Ulven- hout verdronken de tamboer-hoornblazer V., afkomstig uit Amsterdam. Pas een uur nadat de ongelukkige, die onbedreven was in liet zwemmen, in de diepte verdween, werd hij levenloo-s gedregd. Het 5-jarig zoontje van L. de W., te Marken, werd in de nabijheid der ouderlijke woning drijvend gevonden in de sloot. De aanstonds het 'werk gestelde en langdurig vol gehouden pogingen om de levensgeesten op te wekken, mochten niet baten. De 25.-jarige kappersbediende C. Laarman, uit Scheveningen, in dienst bij den heer Van der landen te Haarlem, kwam gistermorgen om halfzeven voor den eersten keer aan de zwem inrichting aan de Houtvaart. Ofschoon hij zei een w;einig te kunnen zwemmen, verzocht hij toch om onderwijs. Toen hij zich zou gaan ont- kleedeii, wees men liem het leerlingenbassin, waarin hij moest te water gaan. Dit laatste heeft hij blijkbaar niet gedaan, maar-is in het groote bassin gegaan. Om 8 uur -ontdekte meu dat zijn kleeren nog in het hokje hingen. De Haarlemschë reddingsbrigade ging 'daarop aan het duiken en.dreggen en vond omstreeks lOé uur met de sleepdreg der gemeente het lijk van den jongeman. Onder ds stoomtram. Maandagmorgen is C. M. van Amsterdam,, die bij-At Laarder Hoog op de Gooisohe Stoom tram staande zijn hoed. die afwoei wilde grijpen, onder do wagens geraakt, waardoor eener zijner boenen werd verbrijzeld. Hij is in bewystéloo- zen toestand naar de R. K. Ziekenverpleging te Hilversum gebracht. e aangeschoten Rus. Van-bevoegde zijde verneemt Itft Haagsche Correspondentiebureau het volgende Begin Maart ontvluchtte een Russische krijgsgevangene uit Duitschland. Duitsche sol daten losten schoten op den vluchteling, die gewond op Nederland sell, grondgebied neer viel. De Duitsche soldaten overschreden toen de grens en voerden den gewonden Rus w-eg. De Nederlandsche Regeering heeft de aan dacht der Duitsche - Regeering op het voorval doen vestigen en ontving van deze thans de toezegging dab die Rus, die nog verpleegd' wordt in een hospitaal te Aken, zoodra hij her steld zal zijn, aan de Nederlandsche Overheid zal worden overgeleverd. Ceen kermis. De Gemeenteraad van Goes had besloten de kermis te doen doorgaan. Thans is dit echter door de militaire overheid verboden. Kersen. Men schrijft ons uit "Wijk bij Duurstede; Evenals bet vorige jaar,belooft ook 1916 een goed kersengewns. Ettelijke bloesempjes hebben, zich reeds tot vruchtjes gevormd, waaraan de nachtvorsten der laatste dagon geen schade hebben gedaan. Is in de Betuwe een groot deel van het gewas bevroren, liet Sticht daarentegen zal vermoedelijk een zeld zaam schooncn oogst geven. De groote ver- koopingen worden gehouden van 3 tot ep. met 6 Juni. Een staking onder eierboeren. De eieienmarkt te Eindhoven bood Maandag een verlaten aanzien. De Meierijsche boeren hadden er den brui van gegeven om do eieren tegen den dwangprijs van 5 et. per stuk te ver- koopen. Een enkele boerin of boer kwam zon der voorraad eens op de markt ronddi-entelen, om de publieke stemming op te nemen. Waarom ze geen eieren medebrachten? „Omda ze, zicli door gienen Rogeering, en deur'gienen minister lieten dwingc! (De inber slagneming, in de vorigo week, geschiedde op last van den minister). „Dan maor liever do iijcrs aan de verkens gevoerd!" Ook zijn er tal van hoeren, holder den bol der, lid van de veilingsvereenigingen gewor den, en 'zenden heb product nu naar den bond, voor export naar Duif-schland. De- boe ren cisclion in doorsnee 7 et. voor een ei, en anders „maar veur den export, of we éte ze zei vers op!" Dat is zoo ongeveer de cirkelloop van don gedaebtengang der Meierijsche boeren. Héids- en boschbrand. Men meldt ons uit, Waalre, dat ruim 40 hectaren heide en 5 hectaren boseh, toebehoo- rendc aan. de gemeente en aan Baron Van 01- deneel-, zijn afgebrand. Simuleerende paaracn. Niet alleen soldaten, ook paarden probecv- ren door het voorwenden van ziekten zich aan den militairen dienst te onttrekken, zoo meldt „Vox Medioorum". Een Fransen veearts doet over dit onderwerp in de Paris-Midi" de vol gende interessante mededeelingen. „Hoe on gelooflijk het ook mag klinken", schrijft hij, ..ik heb werkelijk ontdekt, dat onder de "paar den. aan het front wezenlijk simulanten voor komen. Ik merkte dit hoofdzakelijk op aan die doelen van het front, die voortdurend aan een hevig artillerievuur zijn blootgesteld. Sommigo paarden sleepen met hnn poot-, anderen laten In ui kop tot op den grond zakken, alsof ze niet meer in staat zijn, hun last verder Te dra gen. Heb is duidelijk, dat zo zich ziek houden, in de lioop, naar een depot achter het front vervoerd te- zullen worden. Bij de meeste ge vallen bleek, dat er lieelemaal van geen ziekte sprake, jvas. Achter het- front springen al de simulanten weer vroolijk in het rond. Een kapitein van 18 jaar. Weer maken de Engelsche bladen melding van liet sneuvelen van een kapitein van 18 jaren. Het is kapitein Perguson- van do Royal Scott's, wien dat lot trof. Ferguson was in-Sep tember 1914 tweede luitenant geworden, werd in.Mei. 1915 eerste luitenant en werd dit jaar reeds tot kapitein bevorderd. Belemmerde trouwpartij. Twaalf paartjes zouden in Schoterlands huis der gemeente door den rozenband omstrengeld worden. Kwart voor twaalf was bet „verzame len'' en dam is liet gebruikte 12 uur „geza menlijk door de sluis." Eén paartje echter liet- zich wachten. Pas tegen twaalf uur arriveerde het rijtuig, waar in de jongelui.;met de familie. Maar de com plimenten van vader en of de burgemeester een oogenblik op hem wou wachten, tiaar hij niet van huis kon, omdat een koe Enfin, er stond op dè boerderij een blijde gebeurtenis te wachten, die geen uitstel ge doogde en waarbij vader absoluut tegenwoor-. «lig moest zijn. Gelukkig, liet liep op den koestal nogal vlug van stapel, maar in de trouwzaal moest er toch door twaalf paartjes, met de respectieve familiën, plus den ambtenaar van den Burger lijken Stand, een half uur op worden gewacht. Toen kwam vader per fiets aangesneld. ,,5t Is in orde met koe en kalf ga nu maar trou wen!" En te half een, zomertijd, werden twaalf huwelijken voltrokken. (Xwbl.. v. Fr.) Door den trein overreden. Woensdagmorgen te ongeveer 3 uur is door een posttrein onder Vogelenzang een tweetal werklieden, die op de spoorbaan aan het werk waren, overreden. Een was onmiddellijk dood, de ander is in hoogst ernstigen toestand naar het academisch ziekenhuis te Leiden vervoerd. Verdronken. Eenige. soldaten van het te Rossum (Geld.) ingekwartierde detachement infanterie begaven zich Maandagmorgen in de rivier de Maas, waarbij één van hen. die zich te ver. waagde, is verdronken. De omgekomene was afkomstig uit Amsterdam. Deserteur-smokkelaar, Door kommies-soldaten werd de vorige week en Dinsdag opnieuw wegens smokkelarij van vet to Oldenzaal iemand bekeurd. Do man werd den tweeden keer in arrest gesteld en nu bleek dat bij reeds een weelc vóór Pasclien uit ziju garnizoensplaats Amersfoort wa's gedeserteerd. Sedert dien tijd liad hij steeds te Oldenzaal vertoefd, voorgevende, dat bij landbouwverlof genoot. Bij nauwkeuriger onderzoek kwam ver der nog aan het licht, dat zijn vrouw gedurende den tijd van de desertie van haar man de ge wone ondersteuning, ten bedrage van ongeveer 66, heeft ontvangen. Blijkbaar heeft ^'gar nizoenscommandant to Amersfoort verzuimd, aan de betrokken autoriteiten te Oldenzaal van de desertie mcdedceling te doen. H. M. de Koningin en „Onze' Vloot". H. M. de Koningin is voornemens een bezoek te brengen aan de Marine- en Marine Huisvlijt- tentoonstelling, welke a. s. Vrijdag te 's-Gra- venkage geopend wordt ter gelegenheid van bet 10-jarig bestaan der Nederlandsche Ver- eeniging „Onze Vloot". Ook heeft H. M. het voornemen een gedeelte hij te wonen van den herdenkingsavond in het Kurhaus te Scheve- ningeu. Ceneraal-majoor Kronouer, Op verzoek wegens volbrachten diensttijd eervol ontslagen uit den militairen dienst" met behoud van het recht op pensioen, ondei' dank betuiging voor langdurige diensten den lande bewezen cn toekenning van den titulairen rang van luitenant-generaal, de generaal-majoor dei- artillerie Indische leger H. C. K r o li o u e r. UIT DE STAATSCOURANT. Op nonactiviteit gesteld wegens tijdelijke ongesteldheid majoor J. Aron stein van het 4e regiment veldartillerie. Benoemd bij de bereden artillerie tot kapitein de; le-luitenant jhr. F. S. op ten Noort van het 2e veldartillerie en bij liet 4o veldartil lerie tot majoor de kapitein G. F. baron van T i 11, adjudant van liet korps» Benoemd bij de cavalerie tot luitenanfHvdlonèl majoor J. M. baron van Boecop van- het wapen, commandant van het interneeringsdepót te Wierickerschans. Benoemd tot adjudant bij de jagers de le lui tenant H. W, B. C r o i s e t v an c hele n van liet korps. Benoemd tot reserve-kapitein de gepension- neerde kapitein der infanterie G'. J. I p e n- burgvan het Indisch leger. Benoemd bij de militaire administratie itofc reserve2e-luitenant voor speciale diensten de dienstplichtige sergeanten M. H. Kleyn van de grenadiers, J. Dels man van het 7e reg. infanterie en mr. J. E. van der Meulen van het 20e reg. infanterie. Vaartuigen op de Maas. De Luit,-Generaal, commandant van het veld leger, het militair gezag uitoefenend in de pro vincie Noord-Brabant, enz., heeft bij verorde ning aan een ieder verboden om op de rivier de Maas, stroomopwaarts van de spoorwegbrug van Moot, voor zoover betreft liet gedeelte der rivierniet reeds vallende onder de bepalingen van art. 312 der Algemeene wet, vlotten, schui ten, booten en andere vaartuigen te hebben of te houden. Uitzondering op het verbod wordt toegestaan, indien de houder voorzien is van een autorisatie van den directeur der dir. belas tingen over de gemeente; waar het vaartuig w:ordt gehouden. Het verbod treedt den eersten -Juni in wer king. Het riviergedeelte, bedoeld inart. 312 Alg. Wet, is dat gedeelte waar de rivier de grens vormt tnsschen België en Nederland. Volgens de Alg. Wet bestond voor dit rivier- gedeelte reeds een overeenkomstig verbod. Militair vaardigheidsdiploma. Naar de „Sportkroniek" verneemt, zullen de examens voor het militair vaardigheidsdiploma in de tweede helft van Juni plaats vinden. Het land zal daartoe in eenige districten worden verdeeld, in elk waarvan een commissie,, be staande uit een kapitein en twee luitenants, bij de troepen zal rondgaan om de proeven af te nemen. Militaire sportdsmonstraties. Naar de „Sportkroniek" verneemt, zullen vanwege het bureau voor Ontwikkeling en Ont spanning der gemobiliseerde troepen in Sep tember a.s. groote sportdemonstraties worden georganiseerd op Hout-rust. te 's-Gravenhage. Ten eiude specialisten te vormen, zal worden bepaald, dat bij elke divisie enz. de compag nieën met ploegen van 50 man tegen, elkander zullen uitkomen met een programma, dat zoo wel sport als gymnastiek omvat. De beste compagnieën zullen dap. met hun groep van 50 man op de demonstraties uitkomen. De vorming van verschillende comité's is bij het bureau 0. 0„in voorbereiding. en Indien U Kommies wilt worden, neemt dan deel aan den schctffe» I ijken Spoedcursus voorliet eerstvolgend examen, met gratis gebruik van Studieboeken. Vraagt de Studiegids met ta-1 van dankbetuigingen en examenverslagen. J, H» van der VfSiet, Nieuwendlijk 50s ABV3= STERDAffi. Aanvang 6 Juni. Ondergeteekenden gevoelen zich verplicht hun oprechten dank uit te spreken aan H.H. Hoofdofficieren, Officieren, Onderofficieren, manschap pen en sportvriendenvoordebetoonile deelneming bij iiet overlijden van G. EIGGEBRÜGGE, Milicien Gre nadier 3e Cie. le Bat. J. KLEENE N. KLEENE -NIGGEBRUGGE C. MOERBEEK. LICHAAMSTRASNiNG. g| Athletssch gespierd lichaam, in korten tjjd door spec, trainings- systeem. PETER'S instit. v. Llchaamsüraining Nussaukade 354 A'dam. Inschrijving 's avoud^ S9 behalve Woensdags. Militairen billjjke condities. te koop gevraagd, groote er. kleine partijen. Aanbied, onder No. 260, Boek handel jDe^AVekker", Apeldoorn. IN DE

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4