irinezaken. Correspondentie. Uit Leger en Viool Uit onze Moppentrommel. UB SOIjD ATENCOUR A NT Van Vrijdag ge Mei lDlO3 werking, welke door de officieren aan de meer genoemde Vereeniging eventueel wordt, bewe zen, van het grootste belang is om bij den terugkeer der dienstplichtigen in de burger maatschappij werkloosheid cn armoede te voor komen. ..Op do .Nationale Vereeniging tot Steun .aan Miliciens" hebben betrekking mijn na volgende aanschrijvingen en orders 3 December 1914, B.L. No. 2172 B.L./10161. 13 November 1915, B:L. No. C 5891. 69 November 1915, B L. No. O.V.I. 39089/0 6°54. 22 Januari 1916, B L. No. O.V.I. 43089/A.169. benevens de door die Vereeniging o.a. dd. 13 'April 1.1. verstrekte aanwijzingen." Verpakking van postpaketten. De Opperbevelhebber deelt in een order het .Volgende mede Do Directeur-Generaal der Posterijen en lele- grafie deelt mij mede,' dab vele door militairen verzonden postpakketten, inhoudend© ongewas- schen lijfgoed, onvoldoende zijn verpakt. Naar aanleiding hiervan heb ik de eer u te verzoeken uwe onderhebbende militairen op te dragen voor verpakking van die pakketten na te lc-ven het ter zake geldende voorschrift, lui dende ,,Ongcwasschen lijfgoed moet verpakt worden in aan alle zijden goed sluitende trommels of kisten of in 'ondoordringbare stoffen, als was- doek,geolied zeildoek of hospitaallinnen van •goed© hoedanigheid. Opgave omtrent Militair Vervoer bij weder in stellen der periodieke verloven op t juni a.s. Order van den Opperbevelhebber Ten eind© na liet weder toekennen der alge- jneene (periodieke) verloven de Spoorwegmaat schappijen ih staat té stellen in heb vervoer der 'verloigangers te voorzien, zonder daarvoor meer extra-treinen in te leggen of meer mate rieel aan do militair gevorderde treinstellen co onttrekken, dan noodig is, zullen de vereisckte gegevens betreffende iiet verlofgangersvervoer aan do spoorwegambtenaren moeten worden yerstr.ekt. Hiertoe wordt het navolgende bepaald le. De Garnizoenscommandanten waaron- ider begrepen plaatselijke-kantonnements- en detachementscommandanten en Ctn. van leger plaatsen niet deel uitmakende van een garni zoen verstrekken zoo spoedig doenlijk, doch uiterlijkop den 2Den M i a. s aan de stationschefs der stations, waar militaire ver lofgangers vertrekken en terugkeeren, opgaven van de vermoedelijke aantallen verlofgangers, die op de vefschillencle dagen der week zullen vertrekken resp. terugkeeren. In de opgaven der militair© verlofgangers Snoeten ©nede worden begrepen degenen, aan welke bijzondere verloven, dan wel vergunning tot afwezigheid buiten de standplaats met spoorwegvervoer zijn toegestaan. 2e. De Opgaven moeten zijn gesplitst in een 'opgav© van militair© reizigers op dagen, op welke het aantal militaire reizigers als normaal kan worden beschouwd, en in een opgave voor de dagen, waarop van de normale aantallen be langrijke afwijkingen te verwachten zijn (b.v. Zaterdag, Zondag en Maandag door afwezig- beid buiten de standplaats en verlofgangers der Depots en wellicht Woensdag of nog andere da gen voor bijzondere verloven). 3© De opgaven moeten bovendien bevatten a. Aanduiding van de treinen, waarmede men wenseht dat de verlofgangers vertrekken of terugkeeren, door opgave van treinnuimner of unr van vertrek of aankomst. b. In algemeenen zin de bestemming en her komst der vertrekkende en terugkeerende mili tairen. 4e. Telkenmale wanneer belangrijke wijzigin gen in de aantallen militaire reizigers te ver wachten zijn. zorgen de sub 1 genoemde com mandanten tijdig nieuw© gewijzigde opgaven in te dienen 5©. (Dit punt heeft bet rehiring op een bijge voegd voorbeeld als handleiding. R e d. S. C.) 6e. Overeenkomstig© opgaven moeten U i t r 1 ij lc Dinsdag 6 Juni worden in gediend, omtrent de aantallen vertrek kende militaire reizigers op Vrijdag 9 Juni en Zaterdag 10 Juni. en omtrent de aantallen terugtrekkende militaire reizigers op -Maandag 12 Juni en Dinsdag 13 Juni. Algemeen© Periodieke Verloven. "Wijiziging in de Order voor de Landmacht, No. O. V. I. 53032/Ö2029 d.d. 19 Mei 1916 (Men zie no. 277 „Soldatencourant".) De drie eerste regels van de 2e alinea van pun t 10 te lezen als volgt „Aan hen wordt voorts na de eerstedienst- maand cn aan het bij hunne opleiding werk zame dienstplichtige kader ook tijdens bedoelde maand eenmaal per twee, enz., enz. Verlof Federatie-examens Boekhouden en Handelscorrespondentie. Blijkens een door de commissie, belast met de regeling der Federatie-examens, van den Minister van Oorlog ontvangen missive zal de legerorder van 1 Mei jl. de examenverloven betrekkelijk, in dien zin worden aangevuld, dat niet alleen aan .mi.litaf.ren, welke zich' aan de examens in boekhouden wenschen te onderwer pen een verlof van 7 dagen zal worden ver leend, maar dat een verlof van gelijken duur óók zal worden verleend Aan militairen, dié zich aan de examens in de handelscorrespondentie wenschen te onderwerpen. Dit verlof geldt dus de Federatie-examens voor de practijk, welke den 14den en 15den Juni e. k. zullen plaats hebben. Benoemd tot 1e luitenant. De lo luit.-adj. H. C. van der Bijl, 7e reg. inf., is benoemd tot le luit. .reg.-adj. bij ge noemd regiment. Benoemd tot vaandrig. De res.-sorgeant R. de Vries, le reg. inf., is benoemd tot vaandrig, doch zal gedurende den verderen duur der mobilisatie worden gedeta cheerd bij het 7e reg. De milicien-sergeant 17. Bottin ga van het 7e regiment-infanterio is benoemd tot vaandrig bij genoemd korps. Naar Oost-lndië. Do-officier van gezondheid le kl. O.-I. leger A. van der Zijl, ingedeeld bij de Koloniale Reserve, zal 30 Juni met het stoomschip Wilis" naar de Koloniën terugkeeren. Uit de Staatscourant. Bij besch. v./d. Min. v .Marine is de off. v; gez. le ld. S. van der So houw met 25 dezer gepl. in de directie te Hcllevoetsluis. Aan het Dep. van Marine. De kapitein ter zee Unibgrove, onlangs uit Tndië liier te land© teruggekeerd, heeft gisteren zijne werkzaamheden aan het Departement van Marine, waar hjj bij den Marinestaf is ge plaatst, aanvaard. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen «orden regelmatig en zoo spoedig mo ge 1 ij k en geheel kosteloos door ons op do beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent wostzogels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw juiste on volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adressen gevraagd. Eerste -plaatsing ï)e Directeur. Hoofdexpeditie Veldpost verzoekt tegenwoordig adres van: P. B a a u e, 1 III 4 R. I. ■C. B a e r t s, 1 II 4 B. I.; W. van Beek, 4 III IVe Div.; W. B e v e n d s e, 4 I 4 R. I. II. Bes, 2 I 4 R. I.; D. Blokhuis, Staf 4 R. I.; J. F a a y, 4 III 4 R. I.; J. K o o y m an, korp. 4 II 15 R. I.; P. L a m m e r t s, korp.-kok 3 I 3 R. I. F. Meershoek, 4 R. I. F. Roos, 2 II 15 R. I.; J. S t ij e n, 4 III 4 R. I. W. H. v. V e 1 z e n, 2 III 4 R. I.; J. Veris, 1 II 4 R. I.; M. vonWenkheim, 2 II 15 R,. I. K. van Z ij 1, 4 II 15 R. I.; C. B 1 a u w, 1 III 21 R. I. 4e Div.; Jan Gerritsen, Katwijk a. Zee. (Tweede plaatsing.) De Directeur Hoofdexpeditie Veldpost ver zoekt tegenwoordig adres van: II. v an Amersfoort, 1 III 10 R. I. Leon Baatsen, 2 II 2 R.S.; H. L. B a a s, I 10 R. 1. Alb. Ba u wm an, 2 I 17 R. I.; P. van Beek, 1 II 10 R. I.; B e e n t j e s, 4 II 21 R. I.; A. H. Bekker, 2 I 4e Div.; D. v. d. B e r g, serg. 1 II 10 R, I.; K. v. d. Berg, Huzaar; J. v. Bergen. Henegouwen, IV 3 R. V. A. H. Bes, I 10 'R. I.; P. de Boer, 1 II 21 R. I.; A. B o k u s, I 10 R. I.; W. v. d. Bos, mil. tarnb. 3 I 10 R. I.; S. v. d. B o s, 3 I 10 R. I. A. Bosman, II 10 R. I. G. B r a n d h o r st, 3 II Xo Brig. J. B r u i n, 2 I 10 R. I.; C. v. d. B u r g, I 10 R. I.; P. Buis, 4 II 10 R. I.; J. B u w a 1 d a, serg. 21 R. I.; P. C. Dank, 2 I 10 R. I. J. H. D e e n, 4 I 21 R. I.; P. W. v. D i est, I 10 R. I.; C- v. Dongen, 2 III 10 R. I.j K. Drommel, 2 I 10 R. I: J. v. E 1 d e c k, 1 II 10 R. I.; W. Engelbertsen, III 10 R. I.; Dirk Evers, 1 II 10 R. I.; D. F ló r is, 2e Gomp. 21 R. I. A. Franschma n, 10-3-1-4; E. of C. do Graaf, 3 II R. I.; J. de G r o o t, 4 III 10 R. I.; J. A. v, H a a r e n, 2 II 10 R. T.; R. Hagel aers, 1 I 10 R. I.; Paul Hardy, Lsm. 2e Comp. depot II. N. Hareman, III 10 R. I.; R. Heemskerk, I 10 R. I.; B. Hofkamp, 1 II 12 R. I.; P. Hofman, 2 III 21 R. I.; J anHoogenhuyzen, I 10 R. I.; M. v a n H o u t, 2 II X Brig.; M. A. Jansen, 3 II 10 R. I.; J. J anseü, Waehtm., 4 R. H. A. J e rr s e n, 1 II 10 R, I.; K. JoiTgert, 1 I 10 R. I. Y. J. Keesmaat, 1 II 10 R. I.; F. K e r k m a n, 3 II 10 R. I.; J. Keyzer, 1 I 10 R. I.; A. J. Keyzer, 2 III 21 R. I.; P. v. d. K 1 e y n, 2 III 10 R. I.; P. K 1 e y n, 4e comp. 3e Bat. 4e div. Pierre Kleyn, staf 2e R.H.; L. K n u b ben, 3 II 4e Div.; S. A. K o e y e r s, 2 III 10 R. I.; C. K o m e n, 4 II 21 R. I.; E. A. Koper, 2 III 10 R. I. J. K oreneef, 2 I 10 R. I. 4e Div.; S. K o u d ij z e r, 1 I 10 R. I.; J. Knoester, 1 II 10 R. 1,; IC u n n e, 1 II Xe Brig. C. W.Kuy k, 3 II 10 R. I.j T. L a a n, 3 II 21 R. I.j D. L e u z i n lc, 1 II 10 R. I.; Liesker, I 10 B. I.; F. H. M e y n d e r s, kleermaker 3e R.V.A.; J. Medemblik, 2 I 10 R. I. W. M oe j es, serg., 2 I 21 R, I.; J. M o o 1 d ij k, 2 I 10 R. I.; Serg. M. Mo on en, 3 II 2 R. I.; C. L. Mn yen, 3 II 10 R. I.; Leon N eys, Mitr. Pel. B 140; J. Of ferm a li, 3 II 10 R. I.; J. Of ferm an, 2 III 10 R. I.; W. Th. Oldenhof, 3 II 10 R. I.; J. H. v. O o s t e n, mil.-serg. 1 II 10 R. I.j J. H. v. Oosten, 1 II 10 R. I.j N. C. O u d e j a n s, 1 II 10 R. I.j O. Postma, Helvoirt? H. J. Remmersvaal, 3 II 10 R. I. H. A.Rombouts, 1 III 4 R. I.j H. v. Roos, I I 10 R. I.; L. de Rij k, 4 I 4 R. I.; Rijsdijk, 1 I 10 R. I.; Korp. S c h a u we n a a r s, Cav. Kaz., Breda O. J. T h. S c h o 1 t e, 3 III 21 R. I.j A. S c h ij v e n a a r, 4 II 21 R. I.; B. H. Steffens, 2 I 10 R. I.; J. v. d. Steen, 2 II Xe Brig.; N. G. Stuyt, 1 III 21 R. I.; Th. Stuys, 2 II? R, I. III Div.; G. T e g e 1 a a r, III 10 R. I.; A. Tjerk, 1 E. W. Cav. Brig.; J. Tuit hof, aanv. Esk; W. v. d. Valk, I 10 R. I.; T. van Veen, 1 II 10 R. I. A. J. Veldman, Korp. Muz. 2 I 10 R. I. 2e Div. J. v a n V e 1 z e n, 2 III 10 R. I,; Piet Ver laan, 1 III 10 R. I.; A. v. d. Voort- v. d. Kley, 2 III 21 R. I.: J. C. d e V r i e s, 1 III 21 R. I.; J. v. d.Want, 1110 R. I.j H. W a n n i li g e n, 3e esk. J. Web er, 3 III 10 R. I.: T li. v. d. W e i d e, 1 I 10 R, I.; P. Wi e d ij k, 4 II 10 R. I.; J. de Wildt, II 10 R. I.; W old en hof, 3 II 10 R. I.; B. K. W o 1 f f, I 10 R. I.; J. v. d. Z w a n, 4 I 10 R. I.j J. Z w a n i k, 3 II 10 R. I.: II. A. v a n Z ij p, 1 III 10 R. I. S. Z wart, 3 III 21 R. I.; Aan alle militairen wordt nogmaals in herinnering gebracht- dafc zij hij overplaat sing onmiddellijk hunne nieuwe indee-ling moeten melden, ar.n den sergeant-majoor van de compagnie waarvan zij vertrokken zijn* v. Adressen militairen 2-111-22 R. I. gevraagd. Adres gevraagd van de onderstaande mili tairen, organiek behoorende tot 2-III-22 R. I., II Divisie: Korten, H. J. G., mil-korp.; B o s, D., mil.; Troost, II., mil. (Exploitatie-Cie.) Weyland. J., mil.; Achterberg, J., mil.-korp.; Kers, G-, mil.; W e e r e n s t e ij n, F., mil. Verzoeke opgave tegenwoordig adres in te zenden aan F. Oosterwaal, administrateur 2-III-22 R. I. Tj. V., Bennekom. In. ditzelfde nummer is uw dankbetuiging geplaatst. Dit kost niets, Red. Artillerist Lage-Zwaluwe. Van ongeteekende stukken nemen wij geen nota. Red. J. P. P., Kijkduin. Bij nachtverblijf buiten de woonplaats geniet d© jaarwedde-geme- tende korporaal kok wel do mobilisatie toelage, bij nachtverblijf in de woonplaats niet. Red. G. H., Alkmaar. Of de landweerlichting 1913 eveneens in 2 gedeelten met klein verlof gaat, is ons niet bekend. Red. J. Kruiningen. Uw vriend kan eene poging wagen en een verzoek tot den Min. v. Oorlog, vergezeld van ©en bewijs van den Burgemees ter richten om vrijstelling van den dienst, t© mogen bekomen. Beter is wanneer de Burge meester zelf het verzoek tot den Minister richt-. Red. M. S.,'Epe. Het zal moeilijk gaan u alleen in te kwartieren met voeding en de andere soldaten niet. Voor het niet deel nemen aan de soldaten-menage is een bepaalde vergoeding zijnde f 0.3-5 gesteld en daar kan niet vanaf worden geweken. Red. Ph. H. H., Amersfoort. In het hospitaal heeft men de eerste 4 dagen recht op mobili satie-toelage. Wat de herkeuring betreft moet hierin de Off. v. Gez. beslissen. Red. J. B-, Maasniel. Op welk tijdstip de land weerlichtingen 1914 en 1915 met klein verlof gaan, is ons niet bekend. Red. O. G-, Roosendaal. Or het geheel© genees kundig personeel bij een oefening mede moet uitrukken, is ter beoordeeling van den com mandant. Spreek er echter eens met "den Off. v. Gez. over. Red. H. H., Gihneken. Er zal waarschijnlijk geen plaats in de Depots zijn, dat gij nog bij het veldleger zijt. Vraag uw sergeant-majoor eens de reden! Red. M. J. G-, Leiden. In de tegenwoordige om standigheden verleent de Minister van Oorlog geen audiëntie. Gij kunt alleen schriftelijk uwe verlangens aan den Minister -kenbaar maken. Red. J. M. de W-, Bergen-op-Zoom. Op het oogen- blik is er juist een cursus aan de kookschool. De eerstvolgende is begin September. Red. J. C. R., Haarlem. Gij moet afwachten tot dat gij definitief afgekeurd zult worden. Red. L. H., Harderwijk. Het adres is: Natio nal© Vereeniging tot Steun aan Miliciens, Amunitiehavcn 83, 's-Gravenhage. Red. J. W., .Roermond. 1. Op welk tijdstip d© landweerlichtingen 1916 A en B met klein ver lof gaan, is ons niet bekend. 2. Het vrij zijn van middag-appél sluit als regel in zich dat men niet aan de soldaten-menage deelneemt. Maakt men om de een of andere reden geen gebruik van die gunst dan moet het als éen tegemoetkoming beschouwd worden, als men als nog aan den middag-maaltijd mag deelne men. Red. F. v. V., Kruiningen. Per dag bestaat recht op 0.03 Kg. boter of in de plaats daar van op 0.10 Kg. kaas. Ook kan in plaats van kaas koek verstrekt worden en bedraagt dan 0.05 Kg. Red. D. v. d. V., Vlijmen. Om in aanmerking te komen voor het verlof als grasmaaier raden wij u aan een verzoekschrift tot uwen compag nies-commandant te richten. Red. N., Leiden. 1. Voor 1 Aug. 1916 zal de militielichting 1909 niet bij de landweerbatal jons worden ingedeeld. 2. Het westelijk deel van Rotterdam behoort tot het 37e Bataljon Landweer. Red. M. M., Delft. L. O. 1916 B 103 betreffen de de tuinbouwverloven blijft van kracht. Red. M. E,, Soestdijk. De L. O. 1915 B 305 is ingetrokken. Het heeft dus geen nut meer deze in ons blad op te nemen. Wij verwijzen u ech ter naar de nieuwe verlofsregeling in ons blad no. 274. Bed. J. G. T., Willemsoord. De examenverlo ven gelden alleen voor de landmacht. Wilt gij voor examen verlof in aanmerking komen, dan raden wij u aan een request tot den Min. van Marine te richten, onder verwijzing tevens dat aan gemobiliseerden van de .landmacht voor dat doel verlof wordt toegekend. Red. F. G., Veldleger- Door het misbruik ma ken van het verlof is het zakenverlof van u ingetrokken. Red. J. E., Veldleger. 1. Aan onderwijzers aan cursussen van gemobiliseerden wordt op dek verjaardag van H. M. de Koningin een beloo- ning toegekend die berekend wordt naar 30 cent per lesur. 2. Op extra verlof bestaat bij het niet verkenen der verloven geen recht. Red. H. K., Oudënbosch. Als voor den morgen maaltijd soep, gort, havermout enz., wordt verstrekt, ontvangt men een ration brood van 6J H.G. Wordt ook 's morgens brood met boter enz. genuttigd, dan ontvangt men een ration brood van 7% H.G. Red. W. F., Hellevoetsluis.Ziekendragers, behoo rende tot de hospitaalsoldaten en die voor 1 Jan. 1915 een soldij-ver hooging genoten van 5 et. per dag, hebben thans recht op een gezamen lijk© soldij (niet inbegrip van mobilisatietoelage) van 0.30 per dag. Ziekendragers die na 1 Jan. 1915 8£ maand onder de wapenen ver blijven en tot do hospitaalsoldaten behooren, bobben thans recht op 0.28 per dag. Behoo ren fcij niet tot de compagnie hospitaalsolda ten, op 0.23 per dag. Red. H. P., Hansweert. 1. Richt uw verzoek tot het Bureau voor Handelsinlichtingen, Oude brugsteeg 16 te Amsterdam. 2.De inkwartie- rïngsgeldcn moeten op het besohrijvingsbiljet der inkomstenbelasting worden vermeld. Red. M. Kl., Oirschot. De geldelijke toelage voor tegemoetkoming in de kosten van eerste aan schaffing van kleeding en uitrusting wordt o.m. toegekend bij aanstelling tot beroeps- en militie-onderofficier, voor zoover deze laatste minstens 2 jaar onder de wapenen zal blijven. Bij alle wapens en dienstvakken, behalve de rijdende -artillerie, een som van 50. De vraag is dus, of gij 2 jaar onder de wapenen zult blijven. Red. B. W. v. Z., 's-Gravenhage. Geheel in ver band met de nieuwe regeling betreffende de verloven blijven de examen-verloven, genoemd in ons blad van 17 Febr„ van kracht. Wij ver moeden, dat het examenverlof in verband niet zijn aard als uitzonderingsverlof beschouwd za! moeten worden, ofschoon zulks niet duide lijk uit de verlofsregeling blijkt. Wordt dit examenverlof werkelijk als uitzonderiagsverlof aangemerkt, dan bestaat het recht op vrij ver voer en de eerste 4 dagen recht op soldij, me- nagegeld en mobilisatietoelage. Red. H. F. M., Oost-Kapelle. Wij kunnen niet voor elk geval een model van een verzoek schrift aan den Min. v. Oorlog in onze cou rant opnemen. Een model is gegeven in ons blad no. 269. Daarnaar verwijzende, zal het u niet moeilijk vallen zelf in een apder geval een request op te stellen. Red, N. E. Maastricht. Om vorderingon t© maken is het, dunkt ons, de beste wog om in gedeeld t© worden bij de infanterie of vesting artillerie Gij behoort tot de militie 1917 en niet tot den landstorm. Geeft u bij opkomst on der do wapenen onmiddellijk bij uwen compag nies-commandant op om in aanmerking to mo gen komen voor opleiding tot verlofsofficier. Red. J. F. R-, Boxtel. Gij hebt een verzoekschrift eventueel slechts to zenden aan het Plaatselijk Comité tot Steun te Arnhem. Red. W. A. W., Roozendaal. Voor ccnc plaatsing bij do Militaire Luchtvaartafdeeling moet gij een verzoekschrift richten tot den comman dant van die afdeeling. R e d. L. v. D., Stratum. Een verzoekschrift rich ten tot den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. De Opperbevelhebber wordt aange sproken met „Uwe Excellentie". Red. W. O-, Oudenbosch. Vraag uw korpscomman dant, of er mogelijkheid bestaat wéder bij de administratietroepen to worden geplaatst. Red. H. V., Serooskerken. Naar onze meening zult gij de meeste kans van slagen hebben, als uwe maatschappij 'het verzoek voor u aan den M. v. 0. doet. Red. E. H., Harskamp. Ter bekoming van vergoe ding wegens kostwinnerschap moet gij een ver zoek richten tot den burgemeester van uw© woonplaats. Red. W. H., Bergen-op-Zoom. Een verzoek indie nen aan den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht.. Red. F. W., Ede. Alleen de werkelijk aangestelde trompetters mogen het onderscheidingsteeken als zoodanig dragen. Dus niet degenen, die slechts dienst doen als trompetter. R e d. A. M., Kruiningen. Wij kunnen het door u gevraagde niet beoordeelen. Red. P. S., Oosterhout. Gij hebt gedurende het verlof van 7 dagen wegens ziekte uwer ecktge- noote recht op 4 dagen soldij, menagegeld en mobilisatietoelage. Red. J. E. R., Helder. Verzoeken om ruiling mo gen niet worden opgenomen. Red. J. H. F., Amersfoort. Het is ons niet be kend, of in de tegenwoordige omstandigheden in het leger jongelieden gevraagd worden, die bekend zijn met de burgerlijke wetten. R e d. S. B., Terschelling. Ten einde voor steun in aanmerking t© komen, moet gij een verzoek in dienen aan het Nationaal Comité tot Steun aan Miliciens, Amumtiehaven 83, Den Haag. Red. W. H. M., Breda. Naar onze meening zijn niet de korporaal-hospitaalsoldaten de aange wezen menschen voor het verrichten van cor veeën, enz. Red. A. H. R. B., Leerdam. De verplichting om uw burgerberoep in dienst uit te oefenen be staat natuurlijk niet. Mocht gij echter voor de uitoefening van uw beroep gedurende de dienst uren van den troep worden aangewezen, dan kunt gij daar toch niets op tegen hebben. Het komt ons voor, dat het voor u wel zoo aange naam is, uw burgerberoep te mogen uitoefe nen. Red. Geweer No. 8949 S gevonden. Op 1 Mei j.l. is te Winterswijk met trein no. 914 aangebracht een geweer M. 95 no. 8949 S. Eigenaar wordt verzocht zijn adres op_ te geven aan K. G. Hannema, Sergt.-maj., Win terswijk. Geweer vermist. Geweer W. N. 5010 Sr. N. 5067 is voor onge veer vier maanden zoek geraakt. Wi© kan mij hierover inlichting verschaffen? Milicien B, v. Essen, le Comp. 3o Bat-j. 22e Reg. Inf. 2e divisie Veldleger. Adres gevraagd vsn R. van Dalen. Beleefd opgave gevraagd van adres van R. van Dalen die 1 Jan. 1915 nog in Rijswijk gedeta cheerd was. Ik heb hom^ nl. belangrijk© mede- deelingen te deen. Korp.G. Wassenaar N. Ka zerne kamer 30, Harderwijk. Vertrek van den Sergeant van Erp van fort Loavestein. Sergeant G. Klonipers schrijft ons: Heden vertrok van het slot Loevenstein naar Slikkerveer, ten einde aldaar belast t© worden met het commando over een interneeringsgroep, de tijdelijk vrijwillig sergeant Van Erp W. J~. H-, oud-sergeant van het Oost-Indische leger, versierd met het Lombok-kruis, de Atjeh- medaille en zilveren medaille en oud-portier m de Witte Sociëteit te 's-Gravenhage. Bij zijn vertrek van Loevenstein brachten wij hem, vooraf gegaan door de muziek, eene ovatie. Ontroerd luisterde de sergeant Van Erp en toen de muziek uitgespeeld was, sprak hij ongeveer als volgt: „Officieren, Onderofficieren, Korporaals en Minderen, ik dank u voor deze eer aan mij be wezen en ik hoop, dat het u moge goed gaan op Loevesteïn, en ik ben er van overtuigd dat niemand uwer den sergeant Van Eip zal ver geten, evenmin als ik u allen ooit zal kunnen vergeten- Met genoegen zie ik terug op den heerlijken tijd, hier doorgebracht, zoowel op den tijd, dien wij doorbrachten in heb Veldleger als op dien in de stelling. Lang leve fort Loeve steïn Ik heb gezegd." De muziek speelde nu het „Lang zal hij leven!" en „hoera!" en innig bewogen keerde de sergeant Van Erp naar zijn kamer terug Waarlijk, sergeant Van Erp, wij zullen u niet vergeten. Wij missen in zelfs hier.'U waart als het~ware een man. zonder wien wij ons het oude Loevestein bijna niet kunnen voorstellen. Steeds ondanks uwen leeftijd, rechtop gaande, voor ieder een vriendelijk woord hebbende, waart gij bij ons populair. Sergeant Van Erp het ga u goed Sportwedstrijden Fort Bakkerskil. Sergeant De Haan schrijft ons van Werk a/d Bakkerskil Een fort wordt nu eenmaal niet in de stad gebouwd. Dat wil zeggen dat de afwisseling, die het stadsleven biedt, de fortbewoners ten eenen- male moeten missen. Afleiding is voor den goe den geest in het leger een noodzakelijkheid en in 't'bijzonder wel in dezen tijd nu de priodieke verloven zijn geschorst, vooral voor hen, die ver van huis en haard, in weken hunne familie niet hebben kunnen bezoeken. En voor die noodige afleiding is op het fort voor zoover de midde len dit toelieten gezorgd. Biljart, sjoelbak, dan wedstrijden, waarvoor nuttige prijzen beschik baar waren, het engageeren van declamateurs enz. In verband met het gunstige weder was het een goede gedachte sportwedstrijden te or- ganiseeren, welke schitterend geslaagd mogen heeten. Dooi- de wederom betoonde offervaar digheid van den geacliten fortcommandant den Wel-Ed.Gestr. lieer luitenant Duys konden wederom een aantal mooie prijzen worden aan gekocht waarhij nog gevoegd een prijs van ,,De Soldatencourant" uit het fonds van den heer Manassen. Wij'stellen het doel van dit fonds op hooeen prijs en betuigen hiermede onzen dank aan den lieer Manassen voor zijne welwillendheid. De mooi© prijzen waren een flinke aanmoedi ging voor de deelnemers om het uiterste te pres toeren. waardoor het aan spanning gedurende de wedstrijden nf.et heeft ontbroken. Met een hartelijk woord reikte de comman dant na afloop' de "rijzen in de ca-ntine aan de gelukkig© winners uit. Tegenwoordigheid van geest. Ecu rijk, maar gierig koopman roept jnet oudejaarsavond zijne kantoorbedienden in zijn heiligdom, om hun, een voor een, liet nieuw jaarsgeschenk t© overhandigen. De jongste hunner ziet ze allemaal met tamelijk onverge noegde gezichten liet lokaal weer verlaten. Eindelijk wordt ook zijn naam afgeroepen. Do chef overhandigt met oen korte toespraak hem drie gouden tientjes, welke in een stukje vloeipapier gewikkeld zijn. Do bediende voelt daar doorheen, dat het geschenk karig toege meten is. Snel beraden dankt hij met een diepe buiging en laat daarbij als bij ongeluk het geld op den grond vallen, zoodat de goudstukken in ver schillend© richtingen weg rollen. Hierna bukt hij, om zo weer op te rapen; maar opmerkelijk lang blijft hij bozig. „Heb je ze nog niet gevonden?" vroeg einde lijk de principaal. „Tot dusverre", antwoordde het jongemcnsch steeds ijverig zoekende, „eerst drie." De principaal zocht nu mede en vond er nóg twee. Zij kon meer! Mevrouw (tot meid, die haar dienst komt aanbieden). Kan jo nog wat anders als koken Keukenmeid. O ja, pianospelen kan ik maar enkel met één vinger. Op visit©. Oom (tot zijn kleinen neef). Nu, best© jongen, tast nu maar hartelijk toe, en do© alsof jo thuis was. Kleine Karei. Dan kreeg 'k niet half ge noeg! Verzachtende omstandigheid. President. Heb jc nog iets aan t© voeren tot je verschooning? Beschuldigde. Geef u me maar 'n genadig© straf - - 'k kom hier toch gauw weerom Voorzichtig. Echtgenoot. Zoo dadelijk ben ik klaar lc schrijf even aan mijn© vrouw, die buiten is. i nend. Ho© dikwijls schrijf jo? Echtgenoot. AU© dagen. Vriend, Hm een beetje veel! Echtgenoot. Neen, niet to veel; want al» zij met alle dagen tijding vat me krijgt, dan wordt ze ongerust cn komt thuis Plaatsgenoeg! Een jongmensch kwam rnct- een manuscript bn den redacteur van een tijdschrift en sprak- „Ik heb hier een gedicht over het opgaan den zon, Heeft u plaats daarvoor?" „Plaats genoeg", antwoordde do redacteur- „wees zoo goed, die verzen hier maar in te legl gen", en hij schoof do snippermand toe. De uitslag was als volgt: Mangaschieten. lo prijs Moorlag, 2© Bouricius, 3e Bron, 4© "Wols, 5© Stieltjes, 6© Clements, 7© v. Riems dijk, 8© v. Kruysbergen, 9e Boersma, 10e Pluym en troostprijs Brandwijk, allen soldaten. Touwtrekken, le Prijs, prijs van de Soldatencourant", Anthonisse, 2e Plnym, 3e v. Kruiswijk, ie Tijink, 5© Verduynen, 6o Brummant, allen soldaten. Werpon met handgranaten. le Prijs: Derkinderen, 2e Tijink, 3e Udo, allen soldaten: 4e korp. Boersma, 5e ser geant Spruyt. Feestavond voor de Militairen! Mil. Sergeant L. M. schrijft ons uit Olde- broek Ter „ontspanning" van de militairen in de Legerplaats bij üldebroek in garnizoen, trad gisteravond een specialiteitengezelschap op, in de manschappencantine. Ruim een half uur te voren bleek reeds, dat de goede stemming onder de aanwezigen niets te wenschen overliet. Met ongeduld wachtten de in het bedompte, lage vertrek opgehoopte soldaten het 'begin der vertooning af, door voetgestamp en gefluit blijk gevend van hun verlangen naar wat komen moest. Toen langzamerhand de hitte tropisch gewor den was en een dichte mist van tabaksrook bijna het gezicht benam, werd het teeken tot beginnen gegeven door een langgerekt psssssst! van den impresario die achter een gordijntje stond. Ec-n Belgisch geïnterneerde deed boven- menschelijke pogingen om een hoogbejaard© piano dragelijke muziek te ontlokken, eerst een marsoh, toen een wals enplotseling, we schrokken er van, stond een meisje van zeven tien of achttien lentes voor ons. Ze scheen eel last te hebben van de warmte, want haar kleeding was buitengewoon kort en dun. Velen schenen dit nog al mooi te vinden, want vóór ze haar mond geopc-r.d had, moest zij reeds levendige bijvalsbetuigingen in ontvangst nemen. Ze zong ons een paar liedjes met een zéér eigenaardig accent, die niettemin insloe gen. Op verlangen van de juffrouw werden de refreins meegezongen. Toen zij van liet tooneel erdwenen was, werd haar uitspraak in do zaal op bewonderenswaardige wijze nagebootst, voor namelijk wat betreft het woordje .„allemêèèl", dat zij bij het begin van elk refrein uitriep. Een meneer kwam de juffrouw aflossen, zong ook een paar liedjes, waarvan aangehaald dient j worden een zéér beschavende geschiedenis ran een zeker dameskleedingsluk met kantjes in lintjes versierd. Om het effect te verhoogen,. maakte hij er een zéér duidelijk mimiek bij, zoodat de op dit gebied meest onnoozele onder is, zijn „goede" bedoeling moest begrijpen. Voor de verandering kregen we nu een ont moeting tusschen een zéér chique gekleede dame en heer. Wat zij eigenlijk wilden, wisten we niet, want ze draaiden in „sierlijke" boch ten en kronkels om elkaar heen. Nieuwsgierig als we waren, informeerden we naar de beteeke- nis van deze pantomime en ervoeren dat het de Tango moest voorstellen. De dame had ook wijselijk met haar kostuum op de warmte ge rekend. Enfin, een soldaat is niet kieskeurig, alhtans wordt geacht dit niet te zijn. Het programma werd vervolgd met eenige nummers van clown Lem Put, dien we de ster van den avond noemen. Het meest beschaafde en komische gedeelte van het ons aangebodene nam hij voor zijn rekening. Een spontaan ap plaus was dan ook de belooning voor zijn prestaties. Verder kregen we een staaltje van dierendressuur te genieten. Een klein poedeltje liet ons sterke toeren zien. Een paar heeren trachtten dit nummer nog méér op te luisteren door atliletische kunststukken. Hierna kregen we tien minuten pauze, waarin de meest vooraan zittenden gelegenheid kregen zich eenigermate af te koelen. Een schelletje (hiervoor werd een wekker gebruikt) riep ons na eenigen tijd weer naar onze plaatsen terug, de pianist deed weer zijn best en met één sprong stond de eerste jongejuffrouw weer voor ons. Ze kweelde weer eenige liederen. Hiervan dient gememoreerd te worden een hartroerend lief desdrama. De juffrouw scheen veel pech'gehad te hebben en raadde de aanwezige dames (er was er één tegenwoordig, de dame van den impresario) aan niet te doen als zij. Ten bewijze van haar blindheid ten opzichte van haar slech ten minnaar, liet zij de gevolgen van haar mis stap zien, in den vorm van een baby. die zij in de armen droeg. Treffend mooi zong zij telkens haar kindje aankijkend „Vat is je nader, dan je eigen fader". Plotseling ontwaarde zij de oorzaak van haar ongeluk in de zaal en meteen smeet ze hem met kracht haar kind naar het hoofd. Deze, zeer bij de hand, wierp het wicht even hard terug. Het kwam evenwel ongeluk kig op het podium neer en moest in stukken en brokken worden opgeveegd. De juffrouw riep daarop zéér gevat: „dat kost den militairen een nieuwe pop" en verdween toen, voor goed ge lukkig. Tot slot kregen we nog een meneer te booren, die na twee stel coupletten gezongen to heb ben, meedeelde dat de voorstelling geëindigd was. Het meerendeel van het publiek, gewend als belooning voor het applaus een extra num mer te krijgen, zag zich hierin teleurgesteld, want de meneer bleef weg. Ten gevolge van het geschreeuw om een andere mop, zagen we den meneer nogmaals ten tooneele verschijnen. Hij had zich intusschen ontdaan van zijn lila rok en deelde in hemdsmouwen mee, dat zijn „musiek nog niet uit de Haach" gekomen was, op die manier zijn gebrek aan repertoire trach tend te vergoelijken. Hiermede was de voorstelling, die op één enkele uitzondering na, met name Lem Put, op zéér laag peil stond, speciaal wat betreft de keuze der zangnummers, ton einde. Het viel mij op dat de artisten voortdurend veelzeggende blikken wierpen op den pianist, als ware het dat zij hun afkeuring wilden kenbaar maken over de begeleiding. Ik heb na afloop den bewusten pianist gesproken en vernam van hem, dat hij eerst twee unr voor den aanvang der vertooning was gewaarschuwd. Hij had dus geen gelegen heid tot repeteeren en was ook dientengevolge niet bekend met de muzikale eigenaardigheden der spelers, betreffende d© maat, enz. In de cantine werd het gezelschap hierop een koud souper aangeboden, feestband© uit. solda tenbrood met klapna, eieren cn koffie. Na deze verkwikking word don acteurs uitgeleid© ge daan naar de gereedstaando lastauto, di© het ensemble naar hun pension bracht, waarbij een hartroerend afscheid tusschen de dames en enkele militairen niet achterweg© bleef L. M. Onderofficieren O. en W.-I. Men meldt on©: Dp iimiatici" van het bestuur de.r afdeeling Rotterdam van <1© Vereeniging van oud- en ac tief dienend© Onderofficieren van het Neder landse h-Indische leger en van do Troepen in West-Indië, genaamd „Madjoe", gevestigd t© Nijmegen, is op Zaterdag 20 Mei j.l. tc 's-Gra venhage opgericht ©en aideeling 's-Gravenhage. Lit ter vergadering aanwezigen werd een voorloopig bestuur gekozen, bestaande uit de heeren J. F. H. W. van Slingerlandt, J. H. Eli© en H. J. Konijn, onderscheidenlijk als voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze vereeniging, die onder beschermheer schap van Z.E>:<\ den oud-gouverneur-gene raal van Nederl.-Indië, J. B. van Heutsz staat, heeft ten doel le. het versterken van den band van oud- cn actief dienend© koloniale onderofficieren 2e. bet behulpzaam zijn en van voorlichting dienen bij het zich hier te lande vestigen van repatriöerende onderofficieren 3e. hot Lieden van hulp cn onderstand aan de nagelaten betrekkingen van overleden leden uer vereeniging; 4e. het verstrekken aan de leden van voor schotten. Gehoopt wordt, dat de onvermoeid© ijver van het Rotterdftmsch afdelingsbestuur betoond'bij het tot stand brengen van de afdeeling 's-Gra venhage ruimschoots zal beloond worden door een spoedig© uitbreiding en opbloei der jeug dige .'ifde-.ling 'n-Gravenhag© .tot deelneming waaraan aJle alhier vertoevend© Oud Oost- en Westindisehe onderofficieren, worden uitge- noodigd en opgewekt. Uit Leeuwarden. Het clubje „Over do draad", 3© Comp,, schrijft ons uit Leeuwarden: Geacht© Redactie! Weinig hebben we in uw geacht blad gelezen uit ons garnizoen. Toch steilen ook wij veel belang in den levensgeest, dien de 'Soldatencou rant (wij spreken nooit anders dan van ons „vakblad") in de harten van al die duizenden verdedigers van onze Neutraliteit brengt. Vol belangstelling bekijken we de mooie plaatjes, die er zoo vaak in staan en lezen met vec-I geduld de verzen van onze mobilisatie-dichters. Hierdoor zijn we tot de ontdekking gekomen, dat men zeer goed den Pegassus kan bestij- fen en tevens den Koninginne-rok dragen, lerst lazen we met ons clubje geregeld de Nieuwe Rotterdamsche Courant, maar tegen woordig uitsluitend onze Soldatencourant. Het is veel goedkooper, in de eerste plaats, wat den prijs betreft, en dan omdat het niet zoo vaak komt, ofschoon we het liever eiken dag hadden. Ongetwijfeld zoudt u zeer velen een groot ge noegen doen. door, als het cenigszins mogelijk ware, uw blad zoodanig uit te breiden. Wij weten hier zeer veel mooi© en geschikte raadsels, zoudt u er ook niet een raadsélrubriek aan willen verbinden? AI was het alleen maar voor de aardigheidprijzen zijn niet altijd noo dig, we twijfelen niet- of er zullen deelnemers genoeg komen. Alle nummers van uw blad, die. ons nog ontbraken, hebben we onlangs bijge- kochtallen tezamen vormen ze nu een beknop te en duidelijke geschiedenis van den wereld oorlog niet alleen, maar oök van onze eigen grootere en kleine tegenvallers, en als tegen hangers van dezede genoegens van ons solda tenleven smakelijk verteld. Alleen missen we nog een band om z© ta laten inbinden, stelt u die verkrijgbaar? Zoo'n complete jaargang kan dan beter bij elkaar gehouden worden, en imponeert van zelf door zijn formaat. Mijnheer de Redacteur, ontvang de bewijzen van hoogachting voor wat- u deedt en nog steeds doet, voor het clubje „Over de Draad" 3e Comp., Leeuwarden. [Op nadrukkelijk verzoek van de inzenders nemen wij dit erkentelijke briefje in onze ko lommen op. Wij 3chten het een voorrecht tel kens meer zulke bewijzen van medeleven en waardeering te mogen ontvangen en vinden er de voldoening voor ons werk in. Wat de vragen betreft: Wie een goed en aardig raadsel heeft, kan het inzenden. Over de banden zullen wij met onzen binder spre ken. Red.] Van 3-1-22 Reg. Inf, Mil. B. H. van Gogch van 3-1-22 R. L schrijft ons Het- was op den avond van den 16en Mei, toen we werden aangewezen om met do geheel© compagnie een tirailleursloopgraaf, gelegen aan den zoom van een bosch op zeker© heide, t« nemen, het kostte wat het wilde. We waren reeds in de schemering op een af stand van een paar honderd meters gedekt ge naderd, toen wo halt hielden oni de duisternis af te wachten. Doch daarmede hadden we leelijk „pech", daar de maan ons de zaak kwam bederven. Wij lagen dan met den neus in het zand in flankcolonne op de heide. Ordonnansen reden af en kwamen met allertei boodschappen, en wij hielden ons bezig met het opdisschen van allerlei moppen, om den tijd zoo goed het ging te dooden. Doch dit alles zou nog zuurder pap worden, daar er bericht kwam, dat we onzen mond moesten houden, wat zeer lastig is, vooral wan neer men zoo stil in de heide Ijgt te wachten op den avond, die maar niet goed wilde vallen. Eindelijk kwam het bericht om op t© rukken in open flankcolonne. Zoo zacht mogelijk gingen we voorwaarts. Hier en daar hoorde men zoo iets van „nek breken" enz. en enkelen zetten al bijna hun woorden in daden om door een luchtbuiteling te maken in een of anderen greppel of kuil, natuurlijk tot veel pleizier van hun kameraden. Zoo trokken wo voorwaarts, niets dan vallen, opstaan, mopperen en lachen. Maar plotseling schoot een lichtstraal de hoogte in oi» ia .een rypg forceren tijd op. ons

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3