pe; soxjOATSIv «ocj oiiFg. Trsi.rs. Vrijdagr si e "xvrex i o i q Het Oorlogstooneel in Zuid-Tirol, zo 3Ó do 5o> o: Tri f i-.e: V ;.2&V£& We geven hier nogmaals een kaartje van het oorlogsterrein in de Alpen, aan de Italiaansch-Oostonrijksche grens. Men weet, dat de strijd daar nog steeds voortduurt niet groots hardnekkigheid en dat de Oostenrijkers er aan de winnende hand zijn. We krijgen hier opnieuw een overzicht vooral van het strijdterrein in Tirol en als men de ligging der verschillende plaatsen nagaat, die in de oorlogsberichten worden genoemd, zal men opmerken, dat ein doorbraak hier volstrekt n'et onmogelijk was. Evenwel moet meege deeld worden, dat de Italianen in de laatste dagen met grooter kracht van aanvallen zijn opgetreden en dat de Oostenrijkers niet zoo hard meer wooruit komen. ihaar houding bewonderenswaard. En dan haar aanpassingsvermogen, haar vindingrijke geest, haar geestdrift, haar energie! Van elke kans die haar geboden werd heb ben de vrouwen meer dan goed gebruik we ten te maken, en het is werkelijk niet te veel gezegd, dat, Indien het op den langen duur de militaire macht der geallieerden gelukte de militaire macht van Duitsehland te verplette ren. de superioriteit onzer vrouwen die ons in 6tant stelt een vrouw te plaatsen te.... (de cen sor zal het mij niet ten kwade duiden wanneer ik me van geographische aanwijzingen ont houd) tegen over een man te Essen de oorlogs- halans ten onzen gunste'heeft doen overhellen. D'"o vrouwen hebben het kiesrecht veroverd. Geen uitbarsting na den oorlog, hoe militant ook, zal het haar kunnen onthouden. De meisjes die in onze munitiefabrieken zoo dapper het gevaar onder de oogen zien, hebben voorgoed het argument ontwricht dat vrouwen geen stemrecht moeten hebben omdat zij oo mi litair gebied niets kunnen presteeren. Vior- waar, ieder argument hebben zij de tegenpartij uit de handen geslagen. En terwijl zij dat doen, is het toonbeeld van 'alle mogelijke ouderwetsche deugden, de Duit sche „Hausfrau", het trouwe Gretchen bezig oproer te maken voor méér boter. En de Duit- sehers hadden notabene nog wel gedacht dat juist de suffragettes do Engelsohe actie in dezen oorlog verlammen zouden. Niet genoeg echter dat de Engelsohe vrouwen zooveel ijver en intellect aan den daer wisten te legsen. ze zijn nog verder gegaan. De meerder heid 1-an or\''? vrouwen draagt klecren a la ini'4. In 1913 zag elke vrouw en meisje dat men in Londen ontmoette er uit alsof ze haar best deed zooveel mogelijk de mode te volgen. Nu kleeden onze vróuwen zioh zooals zakonmenschen dat doen, onverschillig, vlug. Ze zijn er niet minder aardig door geworden en veel. veel mooier, het is alleen do mode zelf die zich in Engeland 'bespottelijk heeft gemaakt FRANKRIJK. Van heê Westelijk QorlogsterreSn. LONDEN. (Bericht van veldmaarschalk Haig.) Maandag en Dinsdag zware beider- zijdsche beschieting in de buurt van de Vimy-keten. De toestand is er echterYonver- andercl gebleven. De vijandelijke artillerie trad Dinsdag zeer actief op aan den spoorweg tussehen Hooge, Yperen en Roesse'laere. Op andere punten artillerie- en mijnen- activiteit. Óp eeuigo plaatsin van het Engelsehe front luchtacties. Maandag waren 14 vijan delijke aeroplanes in gevecht. Een daarvan werd beschadigd en viel neer binnen de vijandelijke linies. De strijd om Verdun. PARIJS. De slag om Verdun duurt voort onder voor ons gunstige omstan digheden, daar wij' onzo vorderingen aan beide oevers van de Maas wisten te handhaven. In den naoht van 22 op 23 dezer sloegen wij in het westen hef tige tegenaanvallen op onze geheele positie op heuvel 304 af. De stormaanvallen der Duitschers op den Mort Homme waren des daags al niet veel gelukkiger. De pogingen aan den oostelijken oever om ons het Dins dag in den sector HaudromontDonau- mont gewonnen terrein te ontnemen mis lukten eveneens. Niet alleen handhaafden wij onze winsten, maar wij gingen in het fort Douaumont zelfs nog vooruit. De ver liezen van de Duitschers, die bij de aanval len groote troepenmassa's in bet vuur brachten, zijn ontzaglijk. LONDEN. De ParijscLe correspondent van de „Times" zegt in een beschrijving van den Eranschen aanval op het fort Douaumont o. a.: Niettegenstaande de ver woedheid van het voorafgaande bombarde ment, bleef de Duitsche verdediging ge ducht; het was half zes Dinsdagmiddag, toen de eerste Eranschen het fort van het zuidelijke en westelijke glacis bereikten. De aanval werd met zeldzame snelheid uit gevoerd. Vóór het fort hadden de Duit schers twee linies loopgraven aangelegd, welkr door de genie vergeefs met alle mo gelijke hulpmiddelen zoo krachtig moge lijk. waren versterkt; de bezetting werd orstreeks half vier met de bajonet afge maakt of krijgsgevangen gemaakt. De te genstand in de tweede weerstandslinie was ernstiger. Tot tweemaal toe werden de aan vallers teruggedreven; na versterkingen te hebben afgewacht, wierpen de Eranschen zich opnieuw in een stormaanval op de Duitsche stelling, waarbij alles onder den voet werd geloopen; de aanvallers drongen dcor tot bet fort, waar de in uitnemende samenwerking uitgevoerde beweging uit het westen, zuiden en oosten samenliep. Het zag er een oogenblik naar uit of de geheele stelling, zou worden omsingeld, zoo snel werd uit het zuiden en westen opgedron gen, maar de bezetting van het fort bood. krachtigen tegenstand in eiken hoek en kei- de Met bajonet en bandgranaten "dreven de Eranschen den vijand naar den noord- ccsthoek, waar de Duitschers met succes stand hielden. Na het eerste oogenblik van verrassing deden de Duitschers allerhevig ste tegenaanvallen, zonder nochtans iets terug te winnen. Het fort is nog niet ge heel in handen der Franschen, maar het }can toch niet lang meer duren. Op den westelijken Maasoever verliep de definitief ten gunste van de Franschen, die terrein wonnen ten zuiden van hoogte 287 en eenig terrein ten westen van den „Mort Homme" heroverden. Gedurende den geheelen nacht werd de strijd met ver bittering voortgezet. De Duitschers deden krachtige tegenaanvallen tegen de Fransche stellingen ten oosten en westen van hoogte 304, maar niettegenstaande zij gebruik maakten van brandende vloeistoffen, kwa men zij in spijt van de gebrachte offers, welke officieel geweldig worden genoemd, niet vooruit. De overtuiging wint veld, dat op de slagvelden "van de Maas de langver wachte beslissing nadert'. Nog is deze niet zeker, maar het succes van Dinsdag van het Fransche leger schijnt een rechtvaardi ging van Briand's woorden, dat op het oogenblik Frankrijk recht heeft alle goeds ti verwachten. De bestorming van noogte 279. Georg Queri seint uit het Duitsche hoofd kwartier d.d. 19 Mei aan het Berliner Tage- hlatt": De Franschen melden van den morgen van den ISon Mei een overrompeling tegen den Termietenheuvel.- Dit bericht klinkt te avon tuurlijker, daar zij over den heuvel, dien zij hoogte 2S7 noemen, noordwaarts heen gekomen willen zijn. Deze overrompeling zal waarschijn lijk sleokts een strooptocht uit een sappe zijn. De vijand had eenige van deze sappen dicht ten oosten van den weg Esnes-Haucourt vooruit geschoven en stak ziju neus in loopgraven en kuilen, die door hun nabijheid van de vijande lijke linie zeer bedreigd waren. Met groote offers, die hem onze voortdurend zijn werk storende batterijen kostte, had hij zioh ook weer vooruit gewerkt tot in de zuidpunt van het Bois de Camard. Het was voor hem de eenige mogelijkheid om voet te vatten aan heide zijden van den weg naar Haueourt. Aan de hoogte 279, dus zeer dicht hij den zuidelij ken uitlooper van het Bois de Camard, had hij bovendien een sterk nest. Zoo kon hij hopen langzaam zijn wig meer naar voren te dringen en ten slotte de verloren stelling op 304 ook van het westen uit ernstig weer te kunnen aanpakken. Bij dit uitgebreid programma be-' hoorde ook de herovering van den Termieten heuvel. Reeds de verlcenningsexpeditie echter van Donderdag mislukte. Gisternamiddag om vijf uur gingen onze troepen over tot een zui veringsexpeditie, waarvoor reeds den 9en Mei de toebereidselen begonnen waren. Toen hadden wij het begin daarmede gemaakt, dat wij eenige loopgraven van den vijand ten zuiden van den Termietenheuvel veroverden. Ditmaal was de taak grooter. Er moest een directe ver binding van hoogte 304 met het bosch van Ma- lancourt worden gevormd. De strijd breidde zich aan weerskanten van den weg Haucourt- Esnes zuidwaarts uit. Onze troepen maakten eerst halt toen zij het zuidpunt van liet Bois de Camard reeds geheel van den vijand hadden gezuiverd. Ten westen van dit punt ligt de hoogte 279. Ook deze werd in storm genomen. Wij hebbea nu de voor de helft met bosch be groeide heuvellinie in banden, die zich tussehen hoogte 304 en het bosch van Malancourt hin derlijk tussehen onze stellingen schoof en waar van '279 het hoogste punt is. Het bataïllon der tfeoden. Een "bijzondere correspondent van de „Mel bourne Argus" in heb naburige oosten geert de volgende beschrijving van eene „inspectie" door een Australisch generaal. Er waren daar acht rijen kleine heuveltjes. Sommigen van hen die daar lagen hadden reeds een dozijn verwoede gevechten meegemaakt; twee hadden het Victoria-kruis gekregen en velen waren in de „rapporten vermeld* gewor den." Het waren allen Australiërs. Een sergeant, die naast den generaal stond, droeg een buek, waarin-de naam en de ge- dragstaat van ieder der dapperen vermeld stond. Dat boek heette het „Eereappèl". De Turksche kanonnen dreunden en werden beantwoord door de Engelsehe kanonnen'op de heuvelen, geweren knetterden hun boosaardig geknal. In dien chaos van geluiden ratelden de machinegeweren hun staccato-geluiden. Yan links aan beginnend liep de generaal het geheele front af, terwijl de sergeant met luider stem de namen en daden van ben die hier be graven lagen voorlas. Toen dez9 plechtigheid was afgeloopen, keerde de generaal naar zijn uitgangspunt terug. Zijn gelaat stond 'zeer ernstig en een paar minuten lang dorst hij niet te spreken. Toen zei hij eenvoudig „Wat waren dat allen dappere jongens!" De trompetter stond bij ben, de hielen aan eengesloten, het hoofd rechtop. De sergeant sloot zijn boek. „Blaas het' generaals saluut!".De heldere klanken schal den en de aanwezigen stonden in militaire hou ding en sloegen aan. „Blaas nu de „Last Post" de groet aan de dooden. Een paar minuten lang heersebte er stilte. Niemand zou een woord hebben kun nen uiten, Nog eens keek de' generaal de rijen heuvel tjes, die daar zoo precies afgemeten naast elkander: lagen, langs. Aan het hoofdeinde van elk stond een ruw houten kruis met een wit nummer er op geschilderd. Uit een of twee sproot reeds kort groen op en op anderen bloeiden de wilde papaverbloemen. In de laat ste rij was nog een open kuil. Die zou den vol genden ochtend vol zijn en dan zou er nog een kruisje met een nummer bij staan. „De hoeveelste zal dat zijn?" vroeg de generaal. Nummer negenhonderd twee en negentig, Sir!" „Voor ben is de oorlog nferrioooen Hun vreugde en hun leed zijn geëindigd. Australië moet trotscb op hen zijn en is bet ook. Hoeveel zei D. dat er zijn?" „Bijna een bataillon. Sir." Dc generaal dacht een oogenblik ra. Toen wendde bij zich af en fluisterde: „Het ba taillon der docden." Het Russische kamp in Frankrijk. Uit Maiüy,- in Frankrijk, schrijft Warner Allen naar do „British Press" bijzonderheden over do daar gekampeerde Russen, dio zoo plotseling en geheimzïnig te Marseille versche nen zijn: „Zoo op den eersten blik ziet het kamp to Mailiy er precies uit als ieder ander kamp:' ruime houten hutten', in rechte lijnen gerang schikt, modderige open plekken en dan al de drukte van liet kampleven. Maar dan valt liet oog op de regimentsvaan- dels, netjes opgerold en door een foudraul be schut tegen den regen, dat te midden van de hutten, die hot regiment huisvesten, staat en 'daarbij oen in heb grijs geklecde schildwacht-, die onbeweeglijk als een standbeeld de wacht houdt. „Goeden dag, schildwacht 1" zegt de kolonel als hij voorbij gaat. Met stentorstem wordt het antwoord op dezen groet gegeven: „Tot uwen dienst, Excellentie 1 Alles is in orde!" Er 'is misschien niets dat den Russischen. geest zoo zeer typeert als de betrekkingen tus sehen officieren en manschappen. Die zijn. patriarchaal, of juister vaderlijk, in haren eenvoud. Waar de kolonel ook gaat, roept hij zijn groeten en de manschappen antwoorden hem hartelijk en eenstemmig. De Russen hechten zeer groot gewicht aan deze formaliteiten. „Onze mannen", zeide de kolonel, „zijn volkomen gelukkig zoolang wij hun goeden dag wenschcn, maar als wij hen voorbij loop en zonder notitie van ben te nemen, dan denken zij dadelijk dat zij iets verkeerds hebben gedaan, want wanneer wij dat doen, dan beschouwen zij dat als een teelten van on tevredenheid." Geen Rus kan zich werkelijk gelukkig voelen zonder muziek cn elk regiment heeft zijn zangkoor. Op bevel, van den kolonel verzamelt zich een groep van ongeveer 200 mannen, die nauw aaneengesloten een halven cirkel vormen. De leider van het koor en zi.jn Leste zangers staan in het midden en als hij een beweging maakt met zijn vinger, dan zetten de mannen zeer zacht, bijna fluisterend, bun soldatenlied in. Geleidelijk wordt bet geluid sterker, om eindelijk als orgeltonen te klinken, als het lied tot een overwinningshvmne is geworden. Maar zelfs in dat jubellied klinkt nog altijd de som bere melancholie mede, die eigen is aan al wat Russisch is. Op de gezichten der mannen was de betoovering, die van de muziek uitgaat, duidelijk te lezen. De stemmen stierven weg en na een korte rust begonnen de zangers weer. Nu hadden zij een luchtiger lied gekozen, vroolijker dan het eerste, maar toch klonken, ook daarin tranen door den lach heen." RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogster-rein. PETROGRAD. (Beridftb van den Groeten Generalen Staf.) In de streek ten zuiden •van Krewo lieten dte Russen in den avond van 21 Mei een mijn springen en bezetten, toen den top van den trechter. In de buurt van Kuhocka Valia sloegen afdeelingen van een Russisch re-gitnent, ge steund- door artillerie, de Duitschers terug naar de overzijde van de Wezelecba, een zij rivier van de Pripjet, en vernielden zij pas aangelegde loopgraven van den vijand. Ten noorden van Buczacs aan de Strypa beschoot vijandelijke artillerie Russische stellingen. Aan de rest van het front is de toestand onveranderd gebleven. De oogstvooruitzichten. Volgens een telegram van het P. T. A. blij ven de gunstige berichten over den oogst aan houden. In geheel Zuid-Rusland is do markt in de laatste dagen zoo overstroomd met ge weldige hoeveelheden,, dat de tarweprïjzen dreigen te dalen onder den normalen stand. ITALIÈ. Oostenrijk en Italië. WEENEN. De Oióstenrijksch-Hongaar- sche troepen rukken tlians ook aan. weers zijden van het Sugana-dal voorwaarts. Bub- gen (Borgo) is door den vijand vluchtende verlaten. Er werd rijke buit behaald. Het legercorps uit Graz is over dè grens getrokken en vervolgt den verslagen vijand; De Italiaansche versterking op den Monte Yerena is in handen der Oosten rijkers, In het Brand-dal wordt thans een aanval gedaan op de vijandelijke stellingen bij Chiesa. Sedert 15 Mei zijn 1S8 stuks gescbut buit gemaakt. Oostenrijksch-Hongaarsche vliegtuigen wierpen een groot aantal bommen op het spcorwegt-raject San Dona di PiavePorto- Gruaro. ROME. Van de streek tussehen Garda en de Etsoh wordt bericht omtrent aaneen-, sluiting van vijandelijke troepen in de Riva- zone en luchtactiviteit van den vijand op den Baldo. Van de Etsch tot de Astïc-o alleen ge vechten tussehen verkenningsafdeel ingen. Tussehen de Astico en de Brenta en in het Sugana-dal trokken de Italiaansche troepen Maandag, na aanvallen van den vijand op hunne voorgeschoven linies te hebben afgeslagen, geleidelijk terug op de hoofdverdedigingslinies. De beweging werd in volmaakte orcTe en zonder pressie yan den vijand uitgevoerd. In Boven-Cardevole veroverde een der Italiaansche afdeelingen stormenderhand een belangrijke stelling van den vijand op den Monte Sief, nam daarbij ongeveer 50 man, waaronder een officier, gevangen en maakte munitie buit. Op het overige gedeelte van het front hevige artillerie-actie in Boven-But, op de hoogte ten noordwesten van Görz en in den sector van Monfalcone. Eenige ■vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op de streek rondom Venetië, waardoor enkele personen gekwetst werden, maar geen schade werd aangericht, De strijd tn Z.-Tirol. LÖNDEN. De „Times" verneemt uit Milaan' d.d. 23 Mei: De „Corriere della Sera" geeft het eerste onbevooroordeelde verslag van den strijd. De Oostenrijkers maakten een bres in de verdedigingslinie, welke wij ons met groote offers over de grens veroverd hadden. De Oostenrijkers namen het zwakste punt van het front onder een allerhevigst vuur, ter wijl met een wanhopige verwoedheid poog den op Italiaansch gebied door te dringen, Dit zwaarste moment van onzen strijd was ook een der meest verbitterde aanvallen in den geheelen Europeeschen oorlog. Een gevangen genomen Oostenrijksch of ficier verklaarde: Gij zijt niet ver van de waarheid, wanneer ge aanneemt, dat ge 300,000 man tegenover u hebt, n.l, de le gers van de generaals üankl, Kövess en Borovic. Deze legers beschikken over cc» ontzaglijke artilleriemassa. Meer dan 2000 stukken geschut wierpen op een front van 25 mijl een regen yan projectielen yan alle kaliber* Vier verwoede aanvallen werden op de Zugna Torta gedaan. Onze mitrailleurs schoten de aanstormende lcolonnes neer, in de ijzerdraadversporringen hoopten zich de lijken op. Door het bombardement werden alle voorste loopgraven vernield; daarop liep de infanterie storm op de vooruitge schoven stellingen van den Val Terragnolo. De Alpini, versuft door een bombardement vau twaalf uur, verdedigden eiken duim breed- gronds, waarbij zij steeds in de sneeuw moesten vechten. Drie vroeselijke tegenaanvallen met de bajonet werden met eenig succes tegen de Oostenrijksche linies uitgevoerd, maar de aanvallers waven tal loos. Geen hulp kon worden verleend, daar over het geheele front werd gevochten. De Alpini, die zoodoende tot een klein troepje versmolten, wierpen zich ophieuw op den vijand om de hoofdmacht gelegenheid te geven zich terug te trekken van Malgamil- cyna naar Soglio Daspio, Zelfs hier regen de het granaten; de vijandelijke artillerie bestookte deze stellingen gedurende tien uur; toen echter de vijandelijke infanterie storm liep, werd zij vernietigd. Stapels lij ken bedekten den grond; maar van alle kanten kwamen versche troepen aanstoi-- men. WEENENè De bladen public eeren do volgende mededeeling van hot oor logspersbureau over het succes van den O. II.' aanvalHot ongeveer 150 K.M. lange front tussehen Etsch en Brenta is in beweging gebrachtde centrum-leger groep van den aartshertog-troonopvolger veroverde den noordelijken gordel van het Italiaansche concentratie-gebied van Arsiero. De Monte Majo is ook op den westelijken vleugel daarvan 'genomen en met de bezet ting van de Monte Tonnano is een belang rijk succes behaald. Onze troepen bezetten reeds 50 vierk. K.M. Italiaansch grondge bied," acht K.M. diep over de grens. Door de verovering van den 1500 M. hooge Monte Majo beheerschen wij den Pcsenawegdoor bestorming van de Monte Tormano konden wij onze kanonnen tot op vier Iv.M. van de forten van Arsiero vooruitbrengen. Onze artillerie beschiet reeds de^laatste en sterkste bescherming van de Venetiaansche vlakte. CHINA. Uit Tientsin werd aan de „.Morning Post" bericht, dat het optimisme, in vreemdelingerikringen te Peking steeds af wisselend met het pessimisme, nu weer de bovenhand heeft, hoezeer het zich moeilijk laat verklaren. De toestand is er zeker niet beter 'op go- worden. De gouverneur van Sjantoemg berichtte, dat hij tot de onafhankelijkheidsverklaring gedwongen werd door de Japanners. Er ,is dikwerf beweerd dat Japanners in de be weging betrokken zijn, die in deze provin cie tegen de regeering gericht is, maar waarschijnlijk schuilt er in die beweringen veel overdrijving. Er is geen reden om aan te nemen, dat zulk optreden door de Ja- panscbe regeering wordt gesteund. Ernstige berichten kwamen uit Sjensi, terwijl in de provincie Hoenan reeds onlus ten voorkwamen. (Dit laatste is niet nieuw; reeds weken geleden werd melding gemaakt van het optredender revolutionnairen in yiezo provincie); Ten slotte meent deze correspondent te mogen voorspellen, dat de verzoenings-con- ferentie te Nanking op eene mislukking zal uitloopen, daar slechts enkele' provin ciën er in hebben toegestemd afgevaardig den te zenden. Uit Sjanghai werd' aan hetzelfde blad gemeld, dat het uitbreken van onlusten te Nanking op 20 dezer verwacht werd. Voorts meldt deze correspondent dat den 18eu dezer de bekende leider der revo lutionnairen, Tsjen Tsji Mei te Sjanghai vermoord werd., Vijf lieden, met revolvers gewapend, die voorgaven met Tsjen Tsji Mei bevriend te zijn, werden in diens wo ning toegelaten. Tsjen werd toen met nog een ander neergeschoten, terwijl drie an doren gewond werden. Er zijn' twee perso nen in hechtenis genomen. Vredesvooruitziehten. Bemiddeling van President Wilson NEW-YORK, 23 Mei. (Telegram van den vertegenwoordiger van .het Wolffbureau.) Pre sident Wflson zeiöe Zaterdag te Charletto (Noord-Carolina), in een radevoering, die hij daar voor t00.000(!) toehoorders hieid, dat vo{>r de Vereehigcle Staten de tijd was aange broken cm hunne diensten tot beyordering van den vrede tussshen de oorlogvoerends landen van Europa aan te bieden. Amerika, dat de smeltkroes voor de meest uiteenloopende elementen is geweest, is cemgermate een prcfetisoh voorbeeld voor Europa. Hetzelfde, dat in Amerika in vrede geschiedde, de afslijping der eigenaardigheden van ras, overlevering en ondervinding, heeft thans in Europa op oorlogsmanier plaats. Er is echter stilstand gekomen in de oorlogsge beurtenissen en daarom is het thans tijd om te vragen: „Wilt gij uwe macht omzetten in gewelddadigheid of in vrede en redding der maatschappij?" Wilson herinnerde ten sïctte nog aan het Bijbelwoord, dat na wind, aardbeving en vuur ne zachte, stille stem der menschelijkheid komt. Bethmann Koltwegs antwoord aan Crey. Eeji telegram uit Berlijn maakt meldiing van. eenige uitlatingen van den Duifsohen Rijkskanselier Von Bethmann.-IIollweg aan den Amerikaanscheu journalist Wiegand. 'Het belangrijkste daaruit is het volgende, dat wij overnemen Over de toekomst merkte de Rijkskanse lier op, dat ook hij een duurzamen vrede verlangde. Maar wij komen dien vrede niet nader, zoolang de verantwoordelijke staatslieden der Entente in opiperkingeu over Pruisische tirannie, Pruisisch mili tarisme hun eigen voortreffelijkheid trach ten te doen uitkomen of Duitschlands poli tieke toestanden willen veranderen. Duitschland echter heeft home rule. Ver hinderde Engelands democratische constitu tie de Engelsohe staatslieden om geheime overeenkomsten te sluiten met Rusland en Frankrijk, die de eigenlijke oorzaak van den wereldoorlog zijn Tweemalen constateerde ik openlijk, dat Duitschland bereid is op den grondslag te onderhandelen, welke het tegen toekom stig'® aanvallen door een coalitie beschermt •en Europa's vrede waarborgt. Gij kent bet antwoord van Poincaré. Alleen als de staatslieden den oorlogstoe stand zoo nemen, gelijk elke oorlogskaart' toont; als ze eerlijk de oorlogs- en vredes- vragen practisch willen bespreken, zullen wij den vrede naderen. Wia dae.d.oe nLfc harelrl ia draaafc <3© schuld als Europa verder verbloedt. Ik wijs deze schuld verre van mij. Een Fransche stem over den vrede. Naar aanleiding vanhekgeen de Duitsche rijkskanselier in antwoord op de Amerikaanscho nota zeide, schrijft het Parijsche blad „La Press©": Do Duitschers weten dat de volkeren, die zij bestrijden en door wie zij in bedwang gehouden worden, niet naar veroveringen of heerschappij streven. Zij kunnen derlialvo den weg naar den vrede, dien zij reeds tweemaal hebben voorgesteld, wel vinden, indien zij den vrede spoedig willen hebben. Indien zij werke lijk vrede wensohen, of indien men hen daar toe door een overwinning zal dwingen, dan be hoeft deze zaak niet gerekt t-e worden. Men heeft het den Duitschers in Frankrijk en Enge land reeds gezegd. Zij moeten hun verlangen te Rome, Madrid en te Washington kenbaar maken. OP ZEE. Mail ontscheept. Het s.s. „Westerdijk", 20 dezer te Rot terdam uit Newyork aangekomen en het s.s. „Rijndam", dat dezer dagen van New- York te Rotterdam wordt verwacht, hebben de mail te Kirkwall moeten ontschepen. Schepen gezonken. LONDEN. Het Italiaansche stoomschip „Birmania" is, volgens een Lloyds-bericht, gezonken. (Het stoomschip „Birmania", groot br. t. 2215, was gebouwd in 1882 en behoorde aan de Sicilia Societa di Navigazione te Palermo. Red.) LONDEN. Lloyds meldt, daj, het Ita liaansche zeilschip „Sabricottis" in de Mi dd el lands c-he Zee in den grond is ge hoord. LONDEN. Lloyds meldt, dat het Engel sehe s.s. „R.henasj-" in den grond is ge boord. Het Duitsche s.s. „Ivarla" stootte Dinsdag op een mijn en zonk acht mijlen van het vuurschipDe équipage is gered. MARSEILLE. Het Fransche stoom schip „Languedcc", van 1200 ton, is Zaterdag in de Middel 1 audsohe Zee door een Duitscheu onderzeeër in den grond geboordDe kapitein werd gevangen genomen omdat het schip tegenstand bood toen het aangevallen werd. Er waren geen passagiers aan boord. De bemanning werd opgepikt. {De „Languedoc" is in 1884 gebouwd en behoorde aan 'de Soc. Gen. de Transports maritimes a ya.p&ur te Marseille. Reck) LONDEN. Lloyds bericht, dat het Griek se lie stoomschip „Anastassios Coroneos" gezonken is. (De „Anastassios Coroneos" meet bruto 1901 ton en is in 1S94 in Engeland gebouwd. Eigenaar C. A. Coroneos, Piraeus. Red.). PARIJS. De Fransche driemaster „Myo- sotis" van Fécamp is door een Oostenrijk- schen onderzeeër in den grond geboord. De bemanning is aan wal gebracht. Drie Duitsche sohepen in den grond geboord. PETROGRAD. Een Russische onder zeeër boorde in de Oostzee drie Duitsche stoomschepen in den grond. De „Cymric". LONDEN, De Admiraliteit publi ceert de volgende verklaring: „In een Duitsch draadloos telegram van 19 Mei, te Washington ontvangen, wordt medegedeeld, dat de bemanning van de ..Cymric", volgens berichten pit Am sterdam, te Liverpool was aangekomen en verklaard had, dat het schip gezonken was ten gevolge van een ontploffing van den stoomketel. Deze bewering is absolmit ongegrond. De „Cymric" is getorpedeerd zonder eenige waarschuwing." Bouw van onderzeeërs en motorbooten. Wij lezen in „The Wall Street Journal" van 29 April, dat binnen tien dagen vier onderzeeërs in aanbouw voor de Vereenigdo Staten door de Submarine Boat Corporation zouden worden opgeleverd en drie andere eveneens in den loop van deze maand ge reed zouden komen. Bovendien zijn er nog drie onderzeeërs van het N.type in aanbouw en reeds half gereed, terwijl de maat schappij nog orders heeft voor tien booten van het O-type, waarvan de bouw in het begin v^tn dit jaar werd aangevangen. De maatschappij rekent ook op de orders voor vijftig' onderzeeërs 's jaars, gedurende de eerstvolgende drie jaren, welke voorkomen op het Amerikaansche vlootprogram, dat nu aan het oordeel van het Congres is onder worpen Verder worden onderzeeërs voor vreemde mogendheden gebouwd door genoemde maat schappij, op Je eigen werven of buitens lands bij royalty-overeenkomst. Nagenoeg honderd van de vijfhonderd snelvarende motorbooten, die bij genoemde maatschappij voor rekening van de Engel sehe regeering worden gebouwd, zijn reeds verscheept en spoedig zal weder ecue groote hoeveelheid van die booten gereed zijn voor -aflevering. Men verwacht, dat., die vijfhon derd booten vóór 1 November over den Atlautischen Oceaan zullen zijn gezonden. Een draadloos bestuurde torpedo. Naar de New-Yorksch© „Evening World" mededeelt was in de web op do kustverdediging, die op 6 April j.l. bij het Congres werd inge diend, ook opgenomen do aankoop van het patentrecht op eon vernielingswerktuig, dat eigenlijk andere verdedigingswerken overbodig zou maken. Do bedoelde uitvinding is Ham monds radio-dynamisoho torpedo, zoo genoemd naar don uitvinder John Iïays Hammond. Deze torpedo kan draadloos van de kust, van een oorlogsschip of van eene vliegmachine uit be stuurd worden. Zij bevat een ton óntploffingsmiddelou en loopt onder water met eene snelheid van 27 zeemijlen. Proeven hebben bewezen, dat de torpedo werkelijk presteert hetgeen ervan be weerd wordt. De torpedo kan of als torpedoboot aan de oppervlakte» of als torpedo onder zee varenin het eerste geval kan zij 50, in het tweede 27 mijlen per uur afleggen. Het vaartuig kan door één ma.n, die, met eon teleskoop gewapend, een schakelaar bedient, draadloos gestuurd worden! Als beweegkracht dient een benzinemotor. De snelheid dier machine kan willekeurig geregeld worden. Heb roer wordt door een gyroslcoopfnvichting in beweging gebracht cn is zoo gevoelig, dat de torpedo van de kust uit naar een op vijf Kilometer nfstands geplaatsten bamboestok van 1!- duim dikte 10 van de 15 maal raakte. In dien het den vijand gelukt, de golflengte der Hertzsche golven to vinden, wat hem dus in staat zou stellen om mee te gaan „besturen", dan kan dadelijk een andere golflengte ge bruikt worden, terwijl de torpedo baar weg naar het doel voortzet. Gelukt het don v and dan weder de golflengte te vinden, dan wordt fbi.av/lnor da xmbcelo draad!ooza stmirinridhtlna buiten werking gesteld, dan loopt de torpedo rechtstreeks naar het vijandelijke verzendsta tion, in dit geval het vijandelijke schip zelf, en doet dat in' de lucht springen. Gelukt het het aangevallen schip buiten den werkingskring van het cei'ste .besturingsstation to komen, zoodat dit de torpedo niet meer richten kan, dan is het tevens binnen het be reik van een tweede station, dat de zaak kan overnemen. De torpedo kan zoowel overdag als 's nachts gebruikt worden en draagt een zoeklicht, dat naar believen al dun niet ontstoken kan wor den. De torpedo kan ook nog een gewone torpedo meevoeren, die op het gowenschte oogenblik gelanceerd kan worden. Treft die het doel niet, dan wordt de torpedo zelf weer aanvalswerk- tuig en kan als zoodanig bestuurd worden. De bedoeling is, bij Kaap Virginia, Puget Sound, Colon, Boston, Fishers eiland, Corregi- dor. Panama, Naragansett, San Francisco, Honolulu en Portland stations voor deze tor pedo's op te richten. De Amerikaansche regeering zou den uitvin der eene som van 1.167.000 dollars voor het uit sluitend en algeheel recht op zijne uitvinding geboden hebben. Binnenland. Onderscheiding. H. M. de Koningin heeft den concierge bij het Koninklijk Huisarchief C. W. Boe r, ter gelegeuheicl van zijn 25 jarigen dienst bij de Hofhouding, de eeremedaille in goud van de Huisorde van Oranje toege kend. Een paleis voor H. Pol. de Koningin ie Haarlem. Doordat do verzameling van liet Koloniaal Museum, thans in het Paviljoen te Haarlem gevestigd, naaf liet Koloniaal Instituut to Amsterdam zal worden overgebracht, zal ge noemd Paviljoen vrijkomen en voor eenig ander doel bestemd kunnen worden. Is „Het Vaderland" goed ingelicht, dan is die bestemming reeds gevonden. Het moet n.l. in de bedoeling liggen het Paviljoen, dat tot het staatsdomein behoort, ter beschikking van H. M. de Koningin te stellen, ,ten einde het tot zomerverblijf in te richten en zou H. M. bereid zijn gevonden te gelegenertijd op h&t Pavilj'oen to vertoeven. Aldus zou het gebouw tot zijn oorspronkelijke bestemming terugkeeren, daar het immers wel eer door koning Lodewijk Napoleon gebouwd is om het als zijn residentie te betrekken. Feest „Onze Vloot". H. M. de Koningin-Moeder moet wegens ge zondheidsredenen tot haar leedwezen afzien van haar voornemen, de soiree van de Nederland- sche Vereeniging „Onze Vloot" ter herdenking van het 10-jarig bestaan der vereeniging, op Vrijdagavond 26 dezer in het Kurhaus te Scheveningen, bij te wonen. Z. K. H. Prins Hendrik zal door Zijn tegen woordigheid op deze soiree blijk geven van zijn belangstelling, en is ook voornemens Vrijdag middag de receptie van leden eh autoriteiten door het bestuur van de afdeeling 's-Graven- hage van „Onze Vloot", bij te wonen. Consul Van Rijjckevorse! veroordeeld Een correspondent in België van „De Tijd" bericht De Nederlandsche consul te Dinant, de heer YV. van Rijckevorsel, is door de Duitschers ver oordeeld tot do zware straf van tien jaar dwang arbeid. Vruchteloos hebben invloedrijke personen ge tracht vermindering van deze straf te vorkrijV gen. Do heer Th .Bootsma, particulier secreta ris van Mgr. Hoylen, bisschop van Namen, heeft zich de vorige week naar Den Haag hegeven. waar hij door den Minister van Buitenlandsche Zaken werd ontvangen in verband met deze zaak. Postverzending naar Ned.-lndië. De Directeur van het Postkantoor te Am sterdam brengt ter kennis dat brievenmalen zullen worden verzonden naar Ned. Oost- Indië, met de vrachtboot „Kangean" van de Stoomvaartmaatschappij „Nederland", die 30 Mei a.s. via Suez derwaarts zal ver trekken Met deze gelegenheid zal worden verzon den uitsluitend niet-aaugetêekende corres pondentie, voorzien van eene aanwijzing tot verzending langs dezen weg. Tevens zal een brievenmaal worden ver zonden aan Port-Said, waarin wordt opge nomen de niet aangeteekende correspon dentie voor E g/y p t op verzoek van de afzenders, blijkende uit eene desbetreffende aanwijzing. De buslichting ten hoofdpostkantore al hier is vastgesteld op 30 Mei, 10.30 voorm. Het zeeposttaricf is uitsluitend van toe passing op de stukken bestemd voor Nederl, Indië. Legerzaksn. Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht heeft do volgende order uiltgegeven „Tot mijn leedwezen hereiken mij nog mede- deelingen, wolko mij den indruk geven, da»t de „Nationale Vereeniging tot Steun aan Mili ciens" van de zijde der korpsen van het leger niet steeds dio medewerking ondervindt, welke verwacht moclilt worden, „Blijkbaar wordt niet genoegzaam geweten cn niet genoegzaam begrepen, van hoeveel be lang voor den soldaat de medewerking van deze Vereeniging is, welke zich ten doel stelt den dienstplichtige, die in de burgermaatschappij terugkeert, in de gelegenheid to stellen arbeid te vinden om aldus in zijn onderhoud te. kun nen voorzien. „Verschillende aanwijzingen terzake zijn reeds aan de korpsen-van het leger uitgegeven, terwijl heb niettemin blijkt, dat nog gedurig ten opzichte van aanvragen en verstrekken der groeno kaarten verkeerdelijk gehandeld wordt, wat er niet zelden toe leidt, dat de sol daat, onvoldoende bekend met den aard van den werkkring van „Nationale Vereeniging tot Steun aan Miliciens", zich tot haar 'wondt om voorziening in behoeften te vragen, welker behartiging niet tot de taak behoort, welke deze Vereeniging zich heeft gesteld. „Ook wordt de genoemde Vereeniging klaar blijkelijk meermalen verward met heb Konink lijk Nationaal Steuncomité. „Het is mijn verlangen, dat do Compagnies- eskadrons-, batterij-, enz.) Commandanten de terzake verstrekte aanwijzingen goed zullen kennen en nauwkeurig zullen opvolgen en dat mede de hoogero chefs hieraan hunne aandacht zullen schenken opdat aldus verkregen worde, dat de groene kaarten (uitsluitend aan de Af deeling „Beheer Landmacht" van het Algemeen Hoofdkwartier aan te vragen) op den jilisten tijd zullen worden uitgereikt waan de dienst plichtigen, die zich daartoe aanmelden (zie de aanwijzingen dd. 13 April d. j. verstrekt), ter wijl omtrent de boteekenis dior kaarten de dienstplichtigen in hun belang door de Com pagnies-Officieren hij hertaling en nadrukke lijk -moeten worden onderricht. „Hierbij zij er de aandacht op gevestigd, dat gezorgd moet worden, dat hij overplaatsing van dienstplichtigen de voor hen ontvangen groene kaarten worden overgegeven aan heb onderdeel, waarbij zij zijn overgegaan. ..Ten slotte zil ex..oa gewezen, dat de meder

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2