Laatste Berichten. GRATIS Regeeringsfcaas. PES SOLDATENCOURANT "ristra. Zondag a1 Mei 191 Rechtzaken. Damspel. i m itj mÉL, a tff a 3 J ai a at 0 e me nijd Nieuws. Nederlandse^ Bijbelgenootschap. IE KOOP AANGEBODEN lilitÉen en Hulpkommiezen. Koopmans Handboek OOK BOEKHOUDEN. KÖÖPT Bil BE AOVERTEEROERS IN OE SQLDATENMAN1. Het Beste Bri Door don opperbevelhebber van land- en zee macht is vergunning verleend nan officieren tot deelneming aan bet concours, mits geen vervoer per spoor plaats flieeft on zij denzelf- den dag nog in hunne standplaats zijn terug gekeerd. Dankbetuiging. Langs dezen weg betuig ik ook namens mijn Eohtgenoote mijn hartelijken dank aan officie- ren, vaandrigs, onderofficierten, korporaals en manschappen van de -ie Cornp. lo Bat- 1-te Reg. Infanterie» voor het fraaie cadeau ons hij ons huwelijk geschonken. P. VERSCHUT RE en Echtgenoote. Engagements A. B. C. (Van Rorp. Janssen.) A, zijn ds armen, die mekaar dikvijls omknelden B, zijn de brieven, die het nieuws steeds vermelden C, zijn de'cadeautjes, per gelegenheid gegeven D, zijn de doosjes, waar het adres stond opgeschreven J5, zijn de eng'lten, die ons aoo vurig hominden F, zijn de fouten, die het engagement soms ontbinden G, zijn de genoegens, van korten of langen i duur; ïf, is het hart, steeds vol met liefde vuur;, I, is de indruk, die men heeft opgedaan J, is de jongen, die de partij het duurst komt te staan; K, zijn de kinderen, die te vroeg zijn geëngageerd L, is de liefde, die-hun harten heeft verteerd M, is de mond, die zco menigen kus heeft gedrukt M, is de nieuwsgierigheid, waardoor menig plan mislukt; C, zijn de oogeu, die geeu enkelen blik ontgaan F, is het aanstaande paartje, nog mot geen zorgen belaan; Q, dat is de quaestie, die pok al eens komt kijken Pu, zijn rozen van liefde, waarmee de meisjes gaarne prijken B, is de schoonmoeder,'die vaak de baas wil zijn '1', is de tronie van haar. zoo zuur als slechte wijn; IJ, dat zijn de uren,, die zoo kostelijk z-ijn besteed V, ïs de vader van het meisje, die nooit iets heeft gereed W, is het wachtwoord, dat men bij iedren vrijer vindt; S, is de Xantippe, door niemand ooit bemind tJ, is de ijver, die inen aan den dag beeft „gelegd; Z, is de zoete rust, en ik heb bet mijne i gezegd! Korp. JANSSEN, Contrast. '(Van landst.pl. A. P. M. Lafeber.)' In lieflijke stilte van d' avondstond, Als heldere vogelenzangen De lucht vervullen alom in het rond Met vroolijke, zuivere klanken, Zat ik terneder op 't rijzendg duin Daar wtear de zee door haar ruischen En, in der berken blauwige kruin, De wind door haar fluisterend suizen. Een stemming mij wekte, zoo wonder en schoon Het landschap daar voor mij, het spreidde Zijn mooiste en lieflijkste vormen ten toon, En lentegeur zich er verbeidde. Met sprank'lenden, fonk'lenden, glanzenden gloed Zonk daar de zonne ter neder, En legde over 't water en 't landschap ten groet, Een kleed van kleuren, heel teeder. In de lieflijke stilte van d' avondstond lag over de wereld èen vrede Het was of de heinl dien vrede daar zond, En heiligheid was daarin mede. En boven en onder, Alomme rondom, 't Was alles als wonder, IGods heiligdom. Daar klonk door het wonder Een dreigend gebrom, Als verwijderde donder, Door ?b heiligdom. Daar ver in het Zuiden dreunt het kanon, En spreidt er dood en verderf voor zich om. Zie, hoe zij vallen Bij duizendtallen; i Elkander de menschen ■V;:' Vervloeken, verwenschen, S Meedoogloos bestrijden. Ziet, hoe zij vallen, De vuisten hallen. De lippen, persen, De tanden knersen, In nameloos lijden. In aindlooze rijen bijeengeschaard, Liggen' zij daar, om straks, als het teeken Gehoord wordt, in tuimlende vaart Voorwaarts te snellen, den vijand te breken. In r en gesc-haard staat het gansch bataljon En stort zich door 't loeiende vuur van 't kanon. De vuurmonden braken, H Mei donderend kraken, IJselijk vuur voor zich uit. Maar zij laten door 't brullen, 1 Door geen schrik zich vervullen, Razend gaan zij vooruit. klaar van hen allen Zoo velen er vallen En rijzen niet weer. Velen bezwijken, i En over de lijken Keert weinig maar weer. En trots er die allen gedood en gewond. Bereiken zij niet, wat voor d'óogen hun 6iond .Want 't razend kanon had zijn duivelsehe vuur Voor hen gespreid als een brandenden muur. Zoo gaat het "steeds weer en weer. telken, maal En niets is in staat, geen enkele taak Uit' te beelden den nood, al bet leed en de pijn Die dat braolit. 'Ach wanneer zal het-einde zijn? In lieflijke stilte Van d'avondstond Klinken heldere vogelenzangen Die de lucht vervullen alom in het rond Van vroolijke zuivere klanken. Maar in rt Zuiden bromt het dreunende kanon. En 6preidt er dood en verderf voor .zic-h om. A. P. M. LAFEBER. L. S. PI. 33e L. W. T. 3e Gompie. Pas op voor slippertjes. j(Van mil. C- de Waal, 1, II, 16 P. I-, 4e Di*> Jongens ..jongens, wat een sof, In geen week of zes verlor. Dit is voor ons juist geen pleizier, Wij misse11 ODS heerlijk potje bier; Maar dat is niet de strop alleen. Waar moet dat met ons kalle" hoen. Ik zou ze liicr wel willen balen, Dooh ik kan de kosten niet betalen; En tot mijn allergrootst verdriet. Vrij reizen krijgt zij ook al niet. Evenals mijn makker Been. Mis ik het> Hoinekens ééu. En dan mijn makker Bram. Hoe die toch wel de kuiten nam. Al was de toestand hier niet pluis. Toch zat. hij met de Paschen thuis. Het zal hem nu toch wel berouwen, Voor Veertien dagen is hij verhouwen. Daarvoor waarschuw ik u kameraden, Qa*t Biet buiten militaire padenj Al is het ook heel gauw gegaan, Het komt u toch heel duur. te staan; Want veertien pondjes voor zoo'n loopje. Dat is warempel lieusch geen koopje. Nu ga ik u de groeto doen, Ontvang ze van uw makker Coen. C. DE WAAL, 1, 2, 16 R.-I. 4 Dit, Weer verlof? (Van mik L. J. Musfee.) Jongens, jongens, wat een hof, 1 Juni is er weer verlof! Na die lange, lango dagen Gaan wij er werkelijk om vragen. Nu is elk soldaat verblijd. Verlof krijgen wij over 14 dagen, Het. is dan ook een lange tijd, .Sinds wij elkander zagen. Ouze Regeering beeft bot drtik, Dag en nacht moet zij waken, Zij verwerkt menig stuk Politieke zaken. Daar. waaraan men zijn krachten wijdt, Is misschien wel vrede; Maar toch, voor de Neutraliteit Helpe een iedeFmede. Als de boel dan is weer pluis, Gaan de soldaten gauw naar huis En zij blijven trouw gestand, Aan ous dierbaar Vaderland. L. J. MUSTE, Marinehospitaal, Nieuwediep. De vogels vliegen uit Krabbendijkè. (Van mil. Ch. J. J. van Oosterbosch) Wijze: „Vogel vliegt". Van Krabbendijke heengegaan, in ieders oog daar stond een traan, hl et was een drukke morgen. Wij hadden voor veel te zorgen. De pakjes waren gauw gereed, Miemand, die nog ergens naar keek; Wij gingen er van door. Zoo klonk het spoedig uit één koor Refrein. De vogels vliegen naar elders heen, in Krabbendijke zat men in 't geween Wat hadden wij lol toen op dien dag, lk scheurde bijna, van den lach. Wij gaan er van deur, zeg ik tegen eeu meid, Je kon het zien, die had ook al gèsc'ireii. Wij gingen toen naar het station, Heel Krabbendijke kwam op 't perrm- 't 'Was een gehuil, als van een beer, J.k zeide„je ziet ons niet meer". Maar och, het moest zoo zijn, Want velen vielen in zwijm. Refrein. De trein vertrok, en wij reden weg, 'Dat was hot nou, geloof mij, zeg, Maar ach, liet kon niet baten. Wij moesten .hen verlaten. Een laatst vaarwel aan dat heerlijk oord, Waar wij vijf maanden hadden versmoord. Dat i3 een lange tijd. Maar nu zijn wij er van bevrijd. Refrein. Per "boot kwamen we elders aan. Lang zag ik den dom van Krabbendijke nog. staan. Wij moesten toen in een school, Wat hadden wij daar toch een jool. De schoentjes hoeven liier niet uit Als je binnenkomt, dat is nu uit. Je krijgt hier menig bakje thee. Maar niet van Jeane en niet van Kee. Refrein. Ch. J. J. v. OOSTERBOSCH. In Bussum. (Van de miliciens van H. en W. Boogert). Wij zitten hier m Bussum Mét onze Compagnie, Wij liggen hier maar pas Slechts een week of drie. Wij hebben het hier goed, Dat is zeker en gewis, En -verder zal ik vertellen Hoe dat bet zoo al is. Refrein. Want hier iu Bussum moet je wezen, Hier in Bussum moet je zijn, Hebt je hier een aardig meisje, "Dan is het zoo mooi en fijn Dan schiet je hier ganw in de bosscken, Zoo op den dag, of bij maneschijn, Want met zoo'n meisje te wandelen en te rossen, Ja, dan heb je de grootste gijn. Eerst lagen wij op de steen en, 't Was maar van korten duur W ij kregen toen tweemanskribben, Dat is beter en secuur. Het zijn net vogelkooien, Als je did vooreerst pas ziet; Maar dé hoofdzaak, dat is slapen, En dat doen w ij magnifiek. Refrein. Des morgens gaan wij met muziek Al naar het loeide veld Dat doen wij allen, o zoo graag, Want da ar is ieder op gesteld. Wij rijn liier zco aan :t graven, bonis wanneer de vijand komt, We willen hier wel blijven. Want een makkie is gezond. Refrein. Wanneer de tijd weer aan komt, Dat wij vertrekken gaan, Da.n zal 't voor onze jongens Wel minder komen te staan Dan zullen we wel eens denken, In Bussum was het goed, .Nu zullen we maar eindigen Hierbij ouze laatste groet. Refrein. Van Mil. v. Hst. en Mil. W. B. Bussum. Hocg Militair Gerechtshof. Militaire patrouille contra bclastinghommiczcn. Voor het Hoog Militair Gerechtshof werd behandeld de strafzaak tegen twee .milicien- korporaals, die door den Krijgsraad to ks-Hertogenbosch waren veroordeeld ieder tot zes" maanden militaire gevangenisstraf, met degradatie tot den stand van sol daat ter zake. dat zij op 1-5 Septem ber 1915 te Millingen toten twee kommie zen der directe belastingen, zich in de nabij heid der Nederlandsch-Duitsehe grens in dienst ophielden én op surveillance waren en zich ter uitvoering dezer ambtsverrichting omstreeks UI uur u.m. ter zijde van een naar die grens loopend voetpad in de nabijheid van beide be klaagden geposteerd hadden, door bedreiging met "gnw'eld bovengenoemde ambtenaren heb ben gedwongen deze rechtmatige ambtsver rich ting daar ter plaatse na te laten, dóór ten einde hen tot weggaan van die plaats te dwin gen ieder hun friet scherpe patronen, geladen "eveer op zeer korten afstand met den loop m hunne richting te bonden en te blijven hou den, terwijl een bckl. den haanpal yan zijn. ge weer omlcgdo en voornoemde ambtenaren op dreigenden toon. toevoegde: ..Jullie zullen hier G.v.d. van da.an en direct of je gaat er aan", tegelijk den andereu bekl. toevoegende; „haal je haanpal over", eii deze den haanpal omleggende dien ambtenaren woorden toevoegde„Ja vooruit, maak direct dat .jelui wegkomen", ten gevolge waarvan die be- lnsting-kommiezeu genoodzaakt waren de door hen bij hun surveillance ingenomen plaats te verlaten Beklaagden,.die van het vonnis hadden geap pelleerd, hadden verklaard, dat zij op vrijwilli ge patrouille met geladen geweer warendes avonds ongeveer 11 uur zaten zij met de twee Kommiezen aan een voetpaddriftig geworden omdat het hun dienst daar was, hebben zij toen met woorden gedreigdhet geweer hebben zij evenwel niet op die kommiezen gericht. De beide kommiezen hadden verklaard, dat de beide beklaagden op verdachte wijze naar de- grens gingen en er vermoedelijk iets ondev liun jassen verborgen waszij zijn toen do be klaagden gevolgd, die aan de grens gingon lig gen zij zijn er toen bij gaan liggen on blijven wachten omdat de militairen om 13 uur binnen moesten zijn en bij hun opstaan wol zou blij ken of er iets verdachte was; eenigen tijd daar na zijn de beklaagden opgesprongen en hebben de feiten gepleegd als in de telastlegging ver meld zij zijn toen weggegaan omdat zij zich bedreigd gevoelden. Als verdedigers traden voor de beklaagden op mr. M. H. de Boer en mr. J. R. H. van fechaik, uit Arnhem. Zij vroegen vrijspraak voor hun cliënten. De Advocaat-Fiskanl jhr., mr. C'. A. J. van Sasse van Ysselt was van meening, dat de eerste rechter het bij 't juiste eind heeft gehad, feitelijk noch juridisch kan men hiertegen be zwaren inbrengen welke houdbaar zijn, be klaagden deden zeer verdacht en om conflict te voorkomen hebben de kommiezen hen niet gevisiteerd^; toen beklaagden ziclx in hunne bedoeling weerstreefd zagen, hebben zij de koni- miezen met geweld w.oggekregenpleiter vraagt dan ook, behoudens ecne wijziging in dc kwali ficatie, bevestiging van het vonnis. Het Hof zal later uitspraak doen. Alles, deze rubriek betreffend, te richten aan den heer J. Mij er, Graaf Florisitraat 15 Amsterdam. Partijen. Dampartijen van een twintigtal zetten zijn Zeldzaam. In den regel beloopen zij van 40 tot 60 en zelfs meer zetten. Dit is 'voor de publicatie in dagbladrubrieken een groot be zwaar, vooral als de partijen niet bizonder interessant zijn, hetzij door het spel of de De publicatie van lange taaie partijen valt dan ook als regel bij de lezers niet in den smaak, vandaar dat men zich bepaalt tot de interessantste stukken of slagen te geven. Hieronder laten wij echter een zeer kort par tijtje van 23 zetten volgen, dat in 1880 in „La Strategie" verscheen en waarin met wit gespeeld werd door den Zwitser J. Bourquifr. Wit. Zwart. 1. 33—28 18—23 2. 38—33 Sterker is 39^-33. 2. 20—24 3. 42—38 13—18 4. 31—26 Bourquin heeft vermoedelijk met een zwak ken speler te doen, daar hij zoo onverschillig de schijven naar den rand speelt. 4. IS—23 Zwart laat zich bij dit onregelmatig spel al evenmin onbetuigd. .5. 47—42 6. 37—31 12—18 7—12 2—7 15—20 30—35 7. 41—37 S. 46—41 9'. 3430 10. 40—34 Bourquin schijnt, het gaarne ingewikkeld te maken voor zijn tegenstander. 10. 14—20 11. 44—40 10—14 12. 50—44 4—10 Zwart. 9 m m m 9 m m m M - iSt ■m Mi M m m - m - Wit. 13. 31—27 Deze vrijwel gedwongen uitruil, houdt tevens een valstrik voor zwart in, want deze kan hierna een damslag' doen. Een damslag, die 'hem edhter noodlottig wordt, als zwart de situatie niet goed opneemt. 13. 22:31 14. 36 ;27 17—21 Zwart ziet hier den damslag en gaat er op in. 15. 26.17 11:31 16. 37:26 1822 17. 38:17. 12:31 18. 2647 Zwart. 1 9 6 m m m 9 9 11 16 m s 21 9 26 - 31 l M ■iS: 36 41 m m H 46 ,J Wit. 13. 23-29 Indien zwart hier eerst schijf 16 geofferd hack dan zou alles nog goed zijn afgeloopen met goed spel voor zwart. Nu wordt het echter anders. 19. 34 :23 19 :46 20 30:19 14:23 21. 17—11-!6:17 22. 33—32 46:28 23. 33:24 slaat 7 schijven en wint. Diefstal. Te Groningen zijn dezer dagen aangehouden fcweo kellners; J. van R. uit Rotterdam, en A. E. van Groningen, als verdacht, van diefstal van een vrij aanzienlijk bedrag aan geld len na- deele van de naaml. venn. Hotel Willtems te, Groningen. De verdachten hebben een volledige bekentvms afgelegd. Nekkramp. De toestand van de twee militaire nekkramp- patiënten te Leeuwarden is naar omstandighe-' den bevredigend. Er zijn geen nieuwe gevallen bijgekomen. In afwachting van het eindresultaat van het bacteriologisch onderzoek, kan waarschijnlijk worden geacht, dat dé afzonderingsmaatregc- len van de in hot manègegebouw gehuisveste militairen, spoedig kunnen worden opgeheven. Te Oeffclt (N.-B.) zijn twee kinderen van 2 en 6 jaren van den spoorwachter S. aan nek kramp overleden. o Moord te Schoonoord. _Te Assen is gevankelijk binnengebracht do 17-jarige Gérrit H. uit Eeserveen, als vermoe delijke dader van den moord op den fotograaf H. Reinders te Schoonoord, gepleegd op Zon. dagavond. Do vermoorde liet zich afkeurend uit over de handelingen van eenige jongelui die 'een meisje van de fiets trokken. Een hun ner heeft hem met een mes een steek in den hals toegebracht, waarop de slagader werd doorgesneden en het slachtoffer spoedig over leed. Rumboonen e. d. De Nationale Commissie tegen het Alcoho lisme stelde een onderzoek in naar het alcohol gehalte van chocolade cn suikerwerken, die onder den naam van rumboonen, chainpagne- ki^rken, advocaatreepen enz. in den handel worden gebracht. De uitslag was zoo, dat men aan den eencn kent tevreden, aan den ande ren kant niet zonder zorg kon zijn. Een groot gedeelte der bedoelde artikelen was namelijk alcoholvrij, maar in andere bevond zich een vocht ter sterkte van brandewijn. Het blijft dus hoogst gevaarlijk kinderen dergelijke produc ten te geven of te laten koopen. Bovendien gaat van de namen, die ze dra gen, een zeer verkeerde suggestie op de kinde ren uit. Ze raken vertrouwd met den naam en ook men den smaak van allerlei alcoholhou dende dranken. De gevolgen van een opstootje. Eenigo weken geleden heerschte, zooals de „Vorwarts" mededeelt, in verschillende Duit- sclio steden gebrek aan aardappelen. Vier ar beidersvrouwen, wier mannen bij het legsr dienen, trachtten toen op zekeren dag op de markt wat aardappelen te koopen, na reeds eenige dagen niets meer te hebben kunnen krijgen. Een van de vrouwen had zes kinderen thuis. Er heerschte op de markt groote opgewon denheid. Een opzichter maakte zich zoo kwaad, dat hij een der vrouwen een oorvijg gaf. Vele vrouwen moesten onverrichterzake naar huis terugkeeren. Een troep van ongeveer 80 vrou wen trok toen naar het stadhuis, met de vier genoemde vrouwen aan het hoofd. Onderweg werd de troep door de politie uiteengejaagd en werden de vier vrouwen gearresteerd. Voor het Dresdener Schöffengericht ge bracht, werden zij tot gevangenisstraffen van 2 tot 7 weken veroordeeld, doch zij gingen, van dat vonnis in hooger beroep. Het „Land." gericht" heeft nu het vonnis van het Schöf fengericht bekrachtigd eu de straf zelfs zeer zacht genoemd. Naar Amerika in 24 uren. De „Daily'Chronicle" schrijft: „Een jonge Noorsche aviateur, Georg Kul- bech, houdt zich op het oogenblik bezig met de toebereidselen voor een stoutmoedige po ging om den Atlantischen Oceaan in ern vlieg machine, of juister, met een toestel dat hij een „vliegende boot" noemt, over te steken. Hij stelt zich voor, van de Westkust van Noorwegen te vertrekken en onderweg een kort bezoek in dubbelen zin een „flying visit" aan Engeland te brengen. „Mijn vliegboot", zegt hij, „is uitsluitend gebouwd met het doel om het probleem van den overtocht van den Atlantischen Oceaan op te lossen en is daarom als een zeewaardige boot geconstrueerd. De romp is geheel uit ma honiehout gebouwd. Er zijn twee zitplaatsen in, die naast elkander zijn aangebracht, zoodat de inzittenden om beurten sturen kunnen zon der van plaats te verwisselen. Dan is er ook nog een bijzondere inrichting aangebracht waardoor de motor iu beweging gezet kan wor den zonder dat de aviateur van zijn plaats behoeft óp te staan. De machine heeft twee draagvlakken met een gezamenlijk oppervlak van 50 M2. en heeft een hefvermogen van ongeveer drieduizend ki- lografn. De motor ontwikkelt 250 paardekrach- ten, heeft waterkoeling en maakt 1800 omwen telingen per minuut. •De bootkan, met volle belasting 180 kilome ter per uur afleggen en zou dus den Atlanti schen' Oceaan in iets meer dan 24 uren kunnen oversteken." Ceen stijve boorden meer? ..Het artikel stijfsel is zoo schaarsch gewor den", schrijft, de „Freisinnige Zeitung", dat het in verreweg de. meeste winkels niet meer verkrijgbaar is. Tal van strijkinrichtingen .zijn gesloten en voor zoover ze nog geopend zijn weigeren ze, op enkele uitzonderingen na, gesteven goed te bewerken. Speciaal boorden en manchetten wil bijna niemand" verzorgen. detac-heerd te Baarle-Nassau, en in vijf dagen meest des nachts en zonder een cent op zak naar hun woonplaats in Friesland ge- loopen. Misbruik van de uniform. Yoor eenigo dagen werd door soldaat-kom- miezen te Glanerbnig van twee smokkelaars een partijtje vet in beslag genomen, dat ynor uitvoer was bestemd. Daar do bekeurders ver moedden, dat meer smokkelaars in de nabij heid waren, werd het in beslag genomen e niét direct naar de kommiezenwacht opgebraolit, maar bij een landbouwer in huis geborgen. Toen zij echter eenige uren later terugkeerden om do smokkelwaar mode te nemen, moesten ze aldaar vernemen dat heb vet reeds door een. soldaat was afgehaald. Daar bleek, dat geen soldaat-kommies dit had gedaan, moest dus°een handige, smokkelaar liet vet weder machtig ge worden zijn. Als verdacht van deze daad is nu aangehouden een landweer-soldaat, die voor eenigo weken in het genot van klein verlof is gesteld. Ook een middel. Bij een dokter in Friesland regende het aanvragen om attesten voor heb verkrijgen van wittebrood; Bij gebruik van het oorlogsbrood had men steeds last van maagpijn, zuur en andere kwalen. De.dokter vertrouwde de aan vragers niet en na,m een middel te baat, dat hielp. Hij vroeg den menschen den volgenden dag terug tekomen, liij zou dan voor onderzoek hun maag uitpompen. Geen der aanvragers verscheen. Eenden voor ds troepen. De „Glasgow Herald" geeft het volgende vermakelijke verhaal „De Vniet de proviandeering belaste officier heeft het niet zoo moeilijk in de loopgraven als wanneer zijn troop een nieuw terrein moet bezetten. De. boeren, die reeds spoedig be merkt hadden, dat de detachementen eenden, ganzen en kalkoenen opeisehten, hadden de gewoonte aangenomen om als er troepen op komst waren, de vogels in kasten op te bergeu en te beweren, dat zij er geen hadden. Een poos. lang gelukte die list ook, maar op zekeren dag zorgde een officier, die het klappen van de zweep kende, dat hij hij zijne bezoeken een levende eend bij, zich had, die hij onder den arm meenam naar de boerderijen, waar de baas geregeld verzekerde, dat hij geen veertje, meer over had. De officier gipg dan naar den deel en kneep zijn eend tot die „kwak kwak" riep, waarop dan, tot groote wanhoop van den boer, uit alle kisten en kasten in de boerderij antwoord kwam. Oud-Gouverneur Idenburg. Naar wij vernemen had Vrijdag op het Huis ten Bosch aan de tafel van H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins een noenmaal plaats ter eere van den oud-Gouverneur-Gene raal en mevrouw 1 Idenburg. Het ongeluk te Utrecht. Men meldt ons nog: De verwondingen van do soldaten bij de granaatontploffing zijn van zeer onbeteekenen- deu aard gebleken. Het stoffelijk overschot van den gedooden reserve-2e-luitenant Bïihr- man zou Vrijdagmiddag te half vier per auto naar Hilversum worden overgebracht. De „Batavier V'. Ook naar het ongeval aan de „Batavier V" overkomen zal door de marine-autoriteiten een onderzoek worden ingesteld, zoodra het deel der bemanning, dat thans nog in Engeland vertoeft, hier te lande zal zijn teruggekeerd. Mails aangehouden. De mails van heb stoomschip „Drachier- land", 6- Mei van Amsterdam naar Zuid- Amerika vertrokken, en van het stoomschip „Grotius", 2 Mei van Amsterdam naar Oost- lndië vertrokken, zijn te Kirkwall gelost moe ten worden. Krasse voetgangers. Te Heerenveen werden Donderdagavond ge vankelijk binnengebracht drie ongehuwde inge zetenen uit Nyéhorn. Zij waren militairen, ge- Koninklijke Militaire Academie. Op 18 Mei zijn de volgende cadetten bevor derd tot cadet-korporaal titulair. Infanterie li. t. 1.: A. J. J. Adan, J. L. H. A. Antoni, W. G. Bakker, jhr. A. R. G. M. J. van den Bercli van Heemstede, W. M. J. H. Bloemen, I. H. Bolman, P. J. de Broekert, N. P. G. Jansen, A. J. de'Ladfaou- der, O. J. Risselada, A. J. A. van der Steen, P. H. Steenhauer, G. C. F. Strijers, A. C. J. van de Ven, "VV. C. Wensinlc. Infanterie Ne d.-I n d i J. G. Boon van Oclissée, B. O. D. Drejer, M. G'. Maas, J. C-.'G. W. van Nooten, W. P. Roo- denburg, W. Tessers, A. Visser, C. J. M. de Vlaming Pleijsiter, P. L. Wensel. Cavalerie h. t. 1.F. J. J. M. van dor Kroon, S. G. Manger Cats, C. T. Pahud de Mortanges. Cavalerie Ne d.-I n d i B. J. Lam- bers, P. J. J. van der Willigen Gatsondetes, A r b i 11 e r i e h. t. 1.G. C. Bosch, J. A. van Boven, D. H. G. Brethouwer, P. T. A. Goossens, J, O, ran Heuveft, E. Hillen, J. G. M. Huisman, H. A. Luitwialer, F. F. H. de Man, G. van dor Mark, J. J. Molet, G. J. J?- ijuatten, I,. A. Peletier, K. C. F. Receveur, J. K. H. do Roo van Aldor- wereit; A. C. de Ruijter van Steveninck, J. D Schepers, P. G. C. A. van der Socck Obreeji. Artillerie Ne d.-I ndie: L. E. Lan- J°u^. A van Oosten, H. W. J. J.. Savallo. A. R. Schuiling. Genie h. t. 1. N. A. Felix, W. van Gin- kel, A. van Sluiters, L. J. Spanjaordt Speek man. J. J. d© Wolf. G e n i e N e d.-I n d i J. C. Frevel, W. J. van Gulik, G. W. J. van Walraven. Duur van de eerste oefening. Bij Kon. besluit is bepaald -dat de duur van de eerste-oefening voor de ingelijfden bij do mihtie te land, die in 1916 bij dé onderschei dene korpsen van het leger die oefening heb ben aangevangen of in dit jaar nog "zullen aanvangen, zal bedragen: le. bij de onbereden korpsen, behoudens het bepaalde onder 2, 3, 4 en o a. voor hen, die het in art. 70, eerste lid, der 'Militiewet be doeld bewijs niet hebben verworven, acht en een halve maand; b. voor hen. die liet. in art. 70, eerste lid, der Militiewet bedeeld be wijs hebben verworven, zes en een halve maand 2e. bij de pantser fort-artillerie en.de torpe- disten vijftien maanden 3e. voor hen, die' bestemd zijn voor oplei ding tot milicien-telegrafist of -telephonist, acht en een halve maand 4e. voor hen die tot de administratietroepen belmoren, acht en een halve maand, welke duur voor degenen, die zich vrijwillig voor den dienst bij die troepen hebben aangemeld, met zes maanden wordt verlengd; 5e. voor hen die bij de infanterie ten de ves ting-artillerie tot officier worden opgeleid, ^twaalf maanden, te rekenen van den datum, waarop hun opleiding aanvangt, behoudens de bevoegdheid tot verlenging met ten hoogste tw-ee maanden, ingevolgo het heDaalde bij art. IS van liet K. B. van 26 Juli 1912. 6e. bij de bereden korpsen twee jaar. De manschappen, die hij de korpsen met een eerste-oefening van /niet langer dan acht en een halve maand tot onder-officier worden op geleid blijven, na volbrachte eerste-oefening, krachtens art. 79, zesde lid, der Militiewet, nog drie en een halve maand in werkelijken dienst. Avondpost Benoemd tot vaandrig. De reserve-sergeant G. van der Vliet van het 3e regiment infanterie is benoemd tot vaandrig en als zoodanig overgeplaatst bij het 20e regiment infanterie. Schepen gezonken. LONDEN. Het Engelsehe s.s. „Mae Research" is in de Noordzee gezonken. Een opvarende is omgekomen, twee ïverden ge wond de overigen zijn geland. LONDEN. Volgens een Lloyds-bericht is het Fransche stoomschip „Mira" gezon ken (Het stoomschip „Mira", groot 3050 br. tons, gebouwd in 1895, behoorde aan de Cie. de Nav. Mixte, te Marseille. Red.) Van het westelijk oorlogsterrein. BERLIJN. De generale étaf rapporteert Op den westelijken Maasoever werdén Fran- sche loopgraven aan weerszijden van den straatweg Hancourt-IJsnes tot de hoogte aan de zuidelijke punt van het Camard-bosch ver overd; hierbij werden negen officieren en 120 man gevangen genomen. Een nieuwe vijandelijke aanval op hoogte 304 mislukte onder zeer groote verliezen voor do Franselien. Op den oostelijkcn Maasoever werd de artil lerie-actie bij beide partijen nu en dan zeer hevig. De wederzijdsche vliegers waren bedrij vig. Luitenant Röhlbe schoot zijn zestiende vliegmachine naar heneden ten; zuiden va.li Ripont. Het station van Lunéville benovens hetstation, de luchtschiplial en de kazerne bij Epinal werden gebombardeerd. Generaal Marchand f. Uit Parijs wordt gemeld,, dat generaal Marchand is gesneuveld. De overledene was de welbekende majoor Marchand, die in 1893 aan -liet hoofd van 130 man uit Fransch Cougo naar den Witten Nijl trok en de Fransche vlag té Fashoda heeseli, waarop de 6irdar van Egypte, generaal Kit chener, die juist Khartoem had bezet, ijlings toesnelde en majoor Marchand den eiscli stelde de Fransche vlag neer te halen, hetgeen deze weigerde te doen, tenzij op last- van de Fransche regeering. Zooals men weet werd de overhandiging van eene Engelsch .ultimatum te Parijs voorkomen en werd Fashoda door dc Franschen opgegeven. Reeds maanden gele'den werd generaal Marchand ernstig gewond, zoodat hij langen tijd 'geen dienst kon doen. Thans is hij op het Westfront gesneuveld. De opvolger van Delbrück. Verschillende Duitsch© bladen weten te vor- tellen, dat dr. Holfferich, de rijksminister van financiën, als opvolger van Delbrück, minis ter van binnenlandse he zaken zal worden. Te lezen schriftgedeelten, van 21 Mei tot 4 Juni. Zondag .24 Mei Joh. 7:25—36 Maandag 22'Mei Dinsdag 23. Mei AVoensd. 24 Mei Donderd. 25 Mei Vrjjdag 26 Mei Zaterdag 27 Mei Zondag 28 Mei Maandag 29 Mei Dinsdag 30 Mei Woensd. 31 Mei' Donderd. 1 Juni Vrfjdag 2 Juni Zaterdag 3 Juni Wie bovenstaande willen volgen,, maar geen N> Testament bezit, geve hiervan ken nis aan het, Bpellmis, Heeveu- gracht 366, Amsterdam. Joh. 7:37— Joh. 8: 1—11 Joh. 8:12—29 Joh. 8:3051 Joh.' 8:52—59 Joh. 9: 17 Joh. 9: 8—31 Joh. 9:35—41 Joh. 10: 1—10 Joh. 10:11—30 Hand. 1: 112 Joh. 10: 31—42 Joh. 11: 116 hriftlezing zou Voor opleiding en aanverwante vakken vro.ge men de prospectus van het Centraalbureau v. Corresponden tie-Onderwijs te Medemblik Minimum lesgeld 50 ct.p. week. voor halven prijs een zoo goed als nieuwe VÉLlOcJAS der Genie •(O n d e ro f fici ers I ak en Te bevragen bjj H. F. S0HUMA0HE1V Van Beverminckstraat 237. Den Haag. 88, Amsterdam. Aanvang ontvangt, U proefles, FRANSCH, DUITSCH, ENGELSCH. BOEKHOUDEN, NEDERL- TAAL en REKENEN. Stuur briefkaart aan Cur sus „Zelfontwikkeling" Bilderdjkstraat Juni, prys voor elk vak 40 ets. p. maand. Indien U Kommies wilt worden, neemt dan deel aan den schptfte»» 9 ijken Spoedcursus voor het eerstvolgend examen, met gratis gebruik van Studieboeken. Vraagt de Studiegids met tal van dankbetuigingen en exavnenverslagen. J. H. wan der Vliet, Nieuwendijk 50, AM STERDAM. Aanvang 6 JunL van J. PREV0STINI. Voorbeelden en Modellen wan Brieven, Facturen, Ad viezen, Wissels, Schuldbe kentenis, Borgstelling, Vrachtbraet en talrijke andere Documenten en For nu u lieren, alsmede Het Boekhouden voor iedereen duidelijk gemaakt. Verder de Hoofdpunten van het Wet boek wan Koophandel en van de Faillissementswet, het De- poneeren wan Handelsmer ken, Tabellen wan Munten, Maten en Gevsïchten, een Koopmans Woordentolk, enz. enz. 7e druk, geheel .herzien en belangrijk uitgebreid door M- C- VAM DER SV3ARE, woor slechts 1.25. Miff1S u'l£0E" van Wft a Kwartjes in verhouding tot liet vele, dat de handelaar hieruit putten kan! Het is voor den Koopman, den Groothandel, den Kleinhandel en den Winkelier. Verkrijgbaar by den Uitgever 0. BJ O L L E, te Rotterdam, en verder alom FraBtrco na ont vangst van postwissel S 1.25, waarop melden: Koopmans Handboek. "Wil U in korten tyd verrassend vlugge vorderingen maken in een of meer van de vijf vakken Neder!. Taal. Engelsch, Fransch, Boek houden en Rekenen, volg dan onzen spoedcursus, waarby U voor alle vakken samen slechts '20 cent per week betaalt; dat is dus gemiddeld vier cent per vak. We sturen U de lessen franco per post. U stuurt daarna per post uw -werk in. We kijken alles na en sturen het pe.r post terug. Zoo kan u heerlijk vlug opschieten, omdat onze lessen zóó eenvoudig en duidelijk zijn, dat iedereen, jong en oud, ze met gemak kunnen volgen. Voor de eerste lessen behoeft u niets te be talen, als u er niet in alle opzichten dubbel en dwars over tevreden is. Wil u 'er meer van weten, vraag dan per briefkaart gratis en franco prospectus by Instituut HOL ARHOF, De Clercqstraat 75, Amsterdam. Door verlaging der binnenlandsehe kaaspryzen, verkoopenwy onze beste bekende kaas, zwaar ongeveer 10 a 12 pond, voor 32H cent pep pond, zoolang de voorraad strekt. Beleefd bevelenwij ons by H.H. Offi cieren aan, voor leveranties van kaas, D. K. Pro pst ra Leeuwarden. Teiefoonuummer 952. Het Brievenboek helpt U. Geen getob meer b'ij het opstellen van brieven, voor wie zich aanschaft: Wegwjjzer voor hen, die zich eeu flinken briefsty'I willen eigen maken, tevens bevattend: Voorschriften, die bjj- het: schrij ven van brieven moeten in acht geüomen worden. Familie- briewen. Brieven voor Ver jaardagen, voor Gelukwen- schen, voor Rouwbeklag, voor Invitaties, voor Liefdesver klaringen, voor Sollicitatiën, Getuigschriften, Requesfen, enz. enz., alsmede Titulaturen en gebruikelijke Afkortingen. ÏSO is (le Pr'l's van OU vfiiil i dit boek,dat voor dengeen, die het op een gegeven oogenblik noodig heeft, zyu gewicht aan goud waard is. Verkrijgbaar by D. BOLLE, Bazaar wan Goedkoope Boe- kenj Hang No. 9S, bij de Zee- wischmarkf, Rotterdam. Toe zending geschiedt franco, na ont vangst van postwissel groot f 0.60, waarop te melden: „Beste Brie venboek"»

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4