IVlarinezaken. Legerzaken. Correspondentie. Uit onze Moppentrommel. Uit Leger en Vloot. X3E! SOI-jI3ATEIvrcoiJFï.AlXrT van Zondag 21 mei ly ie 3 Kennisgevingen voor Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - Invitatiên, Dankbetuigingen, Menc'a Programma's, Balboekjes, Visitekaarten, Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleverancier Alngel 562, hoek Vijzelstraat, Am si. dagen in Den Haag, om zich daarna naar guiten te begeven. Naar wij vernemen, heeft de Minister fran Landbouw, Nijverheid en Handel, in verband met de omstandigheid, dat hij Zaterdag voor eenigen tijd zijn departe ment verlaat, deze week besteed om de loo- pende zaken zooveel mogelijk af te wikke len en omtrent den gang van zaken voor de komende weken zooveel mogelijk instruc ties te geven. Er is geen sprake van, dat hij zijn krabt den laatsten tijd ten gevolge van zijn ongesteldheid niet zou hebben kunnen .vervullen. Het bericht in een der bladen, als zou 'hij tijdens zijn werkzaamheden het be- ,wust.7.jn hebben verloren, is volkomen uit ,de lucht gegrepen. Tijdens zijn kuur zal de Minister in zoo Ver het verband met zijn departement aan houden, dat het niet noodig is, dat een ander Minister tijdelijk met de waarne ming van zijn' ambt wordt belast. Vice*acilmiraal Ten Bosoh. t)e Staatsraad vice-admiraal P. ten Bosch mocht in goede gezondheid zijn 80sten ver jaardag vieren onder groote belangstelling, v.ooral van de zijde van de leden van den Raad van State, die hem een fraai bloemstuk ver eerden en bijna allen hem persoonlijk kwamen complimenteeren. Z. K. H. de Prins zond hem telegrafisch feen gelukwensch. Ouderdomswet en Oorlogswinst- belasting. De Tweede Hamer heeft het wetsontwerp tot heffing eener oorlogswinst he il a s t i n g z.h.st. aangenomen. Het ontwerp Ouderdomswet is aan genomen met 51 tegen 34 st. Zilverbons. (Officieel.) In verband met de nog 'steeds zeer sterke vraag naar ruilmiddelen van klein bedrag heeft de Regeering beslo ten opnieuw over te gaan tot de uitgifte van zilverbons van f 1. Deze bons, welke dezer dagen in omloop zullen gebracht worden, zijn bruin van kleur en dragen als watermerk de woorden ,,een ^gulden". De booge vieeschprijzen. Van deskundige zijde verneemt het Haag- fcche Correspondentiebureau in verband met hetgeen reeds gemeld is over den bekenden uitvoer van melk- en drachtig vee,' dat in andere jaren van dit soort vee veel meer wordt uitgevoerd en dat dit ook. geen vee is. dat de slagers noodig hebben, zoodat er dan ook in den uitvoer van dit vee geen aanleiding was voor duurzame verhooging van den vleeschprijs. Wel kon een oogenblik dientengevolge de markt in de war komen, maar zulks moest zich spoedig herstellen. De markt te Delft was dan ook Donderdag weder belangrijk lager en verwacht kan wor den dat de slagers hun vleeschprijzen nu mede zullen verlagen tot het vroeger peil. Uitvoer van aardappelen. Naar de ,,N. R. Ct." meldt, mogen voorloo- - pig thans geen consenten meer worden afge geven voor den uitvoer van Roode Star- "en Industrie-aardappelen van zand- en veen gronden. Een Japansche handelscommissie in Indië. Men seint uit Weltevreden aan de „Tel.": Een Japanscho handelscommissie, bestaan de uit zestig bekende personen op handels gebied in Japan, kwam heden te Makassar aan en vertrekt morgen naar Soerabaja, waar de delegatie feestelijk zal worden ontvangen. Het gemeentebestuur van Soerabaja zal de Japanners recipieeren. Commandant Lirnburgscho Jagers. Do tot militiecommissaris in het Ie district van Limburg benoemde gepens. luitenant-kolo nel der infanterie F..J. A'. H Hcndriksz is tevens bestemd om op te treden als commandant van het korps Limburgsdie jagers van den vrij- willigen landstorm (afdeelingen Maastricht, Heerlen, Sittard en Valkenburg). („N. R. Ct.") Werkzaam gesteld. Bij beschikking van den Minister van Oorlog is 2e luit. T. J. Recsor, adj. 14de reg. Inf., ing. I Oct, werkzaam gesteld bij de Kon. Mil. Academie, en in verband daar mede, met ingang van dien datum, overge plaatst bij den Staf der Infanterie. Benoemd tot vaandrig. De reservesergcanten A. M. E. P a p e n- huyzen en J. M. A. K 1 ij u zijn benoemd tot vaandrig en gedetacheerd bij het 22e regiment infanterie. De verloven. De heer Duymaer van Twist heeft de Volgende vragen tot den Minister van Oorlog gericht I. Wat is de reden, dat op heden 12 Mei het departement van oorlog officieel mede deelt, dat tegen omstreeks 1 Juni een nieuwe regeling van de verloven der gemobiliseerden zal worden ingesteld? II. Ligt het' in de bedoeling van den Minis ter, dat de periodieke verloven vóór dezen da tum niet meipr zullen worden verleend Zoo ja, heeft het niet verleenen dezer verloven zijn oorzaak in den ernst van den toestand dan wel in de voorbereiding van de te treffen regeling? III. Is do Minister bereid, indien dit laatste' liet geval mocht zijn, meer spoed te doen be trachten bij het samenstellen - van de nieuwe regeling De Minister van Oorlog heeft daar op het volgende geantwoord I. De mededecling op 12 Mei had ten doel, ®>o spoedig mogelijk: lo. alle gemobiliseerden in kennis te stellen mot 3o voornemens der Regeering, met be trekking tot het verleenen van verlof 2o. do landweerplicjvtigen der lichting 1913 Sliet langer in hot onzekere te laten omtrent den voorgenomen gewijzigden datum van ver trek met onbepaald (klein) verlof. II. Aangezien omstreeks 1 Juni een ploeg Handstormplichti,gen van do depots naar de actievo krijgsmacht zal overgaan, zal, in ver band met het uitstel van het vertrek der land-, ■weerlicht! ng 1913, de sterkte van de genoemde ikrijgsmaoht eerst op dien datum het verleenen van al gemeen o (periodieke) verloven weder toe laten. III. In verband met het antwoord op vraag H veroischt vraag III geep beantwoording. Landstormlichting 1S10. De Minitstér van Oorlog heeft den burge meesters verzocht, het daarheen te willen lei den, dat de inschrijving van do landstorm- lichting 1910 vóór 1 Juni a.s. haar beslag zal kunnen krijgen. De keuring dezer lichting zal Vermoedelijk in Augustus a.s, plaats hebben. („VadJ'i, Ex. verlof Handelscorrespondentie. In L. O. 1916, B. 123 (Ministerieele besohik- Iring van 1 Mei 1916, opgenomen in de ,,St.- Ct. van 2 Mei, no. 103) tusschen de woorden boekhoud en" en „zoomede" te plaatsen „en de Handelscorrespondentie", TSt. Ct.) Huisvlijt bij onze Marine. Wij' lezen in het maandblad „Onze Vloot": Al ij staan in het toeken van de reorganisatie van on;;o vloot. Dat, behalve vernieuwing van veel materieel, ook een blijvende aandacht ge schonken moet warden aan het boperken ran liet verloop van onze jantjes, behoofs geen betocgwat heeft men aan schepen zonder manschappen? Nu staat vast, dat enkel met stoffelijke positieverbetering dit niet to herei ken is 1 Een mensch, dus ook een zeeman, heeft behalve een lichaam, ook een geest. En dnaf lies oen axioma is, dat wie den geest heeft, ook het lichaam krijgt, behoeft het geen verwonde ring te wekken, dat onze Minister ook de geestelijke belangen, van het personeel wil be hartigen. Dat dit laatste in hooge mate te be reiken is door 'practiseh onderwijs en afwisse ling, staat boven twijfel. Een der' oorzaken vnn ontevredenheid der mindere schepelingen is de onbekendheid met de burgermaatschappij (waar het ook niet altijd even rooskleurig is), en het hoe langer hoe minder actief zijn. Was toch vroeger bijna alles, wat tot het schip be hoorde. ook voor den minderen schepeling be grijpelijk werd er in die dagen veel door hem zelf aan schip en tuig vervaardigd en hersteld, thans, nu een schip een vernuftig st.uk ju- genieurskunst is geworden, is dat met meer het geval. De matroos wordt spoedig een onderdeel van de groote machine, juist am een fabrieksarbei der, en zijn individueel© eigenschappen loopen gevaar, waardoor het alléén-mensch, dab is vrije-denker zijn, allicht in de klem komt. Zoo dra is echter aan boord of in de kazerne, het sein van „vast werken" gegeven, of de oude, eigen natuur komt boven, en wil actief zijn. Maar hoe Door ontwikkelingZiedaar het antwoord. Helaas, er is nog zoo weinig vraag naar een ontwikkeling, die het individu gelukkiger maakt. Dikwijls niets dan woorden, kennen zonder kunnenSteenen voor brood Talon leeren, als de moedertaal zelve ternau wernood goed geleerd is? Aan politiek ('t liefst hooge) doen, wanneer vaak zelfs de een voudigste begrippen over staathuishoudkunde ontbreken? De ondervinding leert, dat van al dat fraais dikwijls weinig, of... iets verkeerds terecht komt. Hoe geheel anders is dit bij een goede oefe ning der huisvlijt, (niet te verwarren met prullige, geestdopdende kuntselarijeen in moeilijkheid toenemende beoefening dér paeda- gogische handenarbeid. Dat dit laatste prin cipe in de overgangsperiode, waarin onze ma rine verkeert, en ook bij oudere schepelingen niet streng door te voeren is, valt te begrijpen Ook hier moet water in den wijn gedaan wer den. Ter illustratie: Aan de Kweeksohool voor Zeevaart te Leiden ontvangen de leerlingen zuiver methodisch sloijionderwijs. Eon mij le kende oude reserve-matrons, begon met een naaidoos voor z'n vrouw, een werkstuk dat meer van een stoof dan ven een naaidoos bad, maar de man was er een maand met lust aan bezig en kwam niet meer, als voorheen wel eens gebeurde, 's avonds onder den invloed van een borrel in de kazerne terug. Het loffelijk initiatief is het dan ook van onzen Minister geweest, om onmiddellijk nadat ZExc., die als Commandant van Hr. Ms. „Evertsen" de gunstige werking der huisvlijt gezien had, als bewindsman optrad, de huis vlijt te gaan invoeren op de gelieele vloot. Het was in het begin van 1914, dat tot dat doel in de mariniersbazerne to Willemsoord, een begin gemaakt werd met de voorbereiden de opleiding van instructeurs voor de huis- vliit.. r>pze, meestal onderofficieren, kregen gedurende 4 maanden 1 avond per weck les in net juist vervaardigen van die voorwerpen, welker afmetingen geen beletsel zijn om ook aan boord vervaardigd te kunnen worden, en welke ook voor het gezinsleven van den zee man van belang' zijn. Zoo b.v. portretlijsten, bloemenbakjes, naaikistjes, theebladen, bloem- tafeltjcs, e.d. De vaardigheid, opgedaan bij het maken van deze voorworpen, zal iemand ook in staat stellen een honden- of kippenhok, slee, trekkarretje enz. te maken, en hem vrij waren voor onhandigheden aan boord. Want door de beoefening, van wat men noemt goe de handenarbeid, ontstaat een zucht naar de samenstelling en naar onderzoek van alle voor werpen waar men mede in aanraking komt. Dat het gevolg hiervan is een grootere handig heid, spreekt vanzelf, hetgeen ook van veel belang is voor den dienst Genoemde instructeurs-cursus nu, die reeds door zeer velen gevolgd is, voorziet in de be hoefte aan onderwijzers aan boord. Komt men dan ook 's avonds na 5 uur op een schip, 't zij pantserschip of torpedoboot, of in de kazerne, dan ziet men de mannen van eiken graad en van elk vak, met de meest mogelijke toewij ding aan het werk. Gedurende dezen hoofd- en handenvragenden arbeid, leert men van elkaar meer kennen dan onder kaartspel of moppentapperij. Dat het niet enkel voor den beoefenaar een geestelijk en lichamelijk voordeel is, handen on oogen, die mooiste organen en het edelste zintuig, te lee ren gebruiken en ontwikkelen, maar dab tenge volge van het leeren hanteeréu van velerlei ge reedschap, ook een grootere algemeeno hand vaardigheid voor den dienst er het gevolg van is, zal iedereen duidelijk zijnVermeldenswaard is zeker, dat bij een bezoek aan de Kweek school voor Zeevaart te Leiden, de opleidings school voor a.s. onderofficieren, de superieuren mij verklaarden, dat de jongens aan do huis vlijt do voorkeur geven, zelfs boven... sport, en dat zegt wat Bij goede leiding, en waardeering van de zijde der meerderen, zal dan ook de beoefening der huisvlijt voor onze Marine, zoowel in Hol land als Indië, blijken,een zegen te zijn! Want goede handenarbeid maakt hare beoefenaars gelukkiger, en meer tevreden met zichzelf. Ook voor onze zeemacht geldt het devies. „Arbeid adelt", want ledigheid is des duivels oor- kussen H. TUIN, Hoofd vau het Huisvlijtonderwijs bij Marine, Da Costaplein 3, Amster dam Inspecteur Loodswezen. De kapitein-luitenant ter zee W. F. van Erp Taalman Kip, laatstelijk dienende bij het eska der in Oost-Indië, is hier te lande teruggekeerd en zal 1 Juni met tien titulairen rang van kapi tein tor zee optreden als inspecteur van het loodswezen te Harlingen. Uit de Staatscourant. Bij bescii. v/d. Min. v. Mnrine zijn do off. v. gez. Ie kl. A. 6. Tlieunis se en H. J. M. L a u r e n s e 25 dezer resp. gepl. bij de Kweek school te Leiden en het hosp. te Hellevoetsluis. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo gelijk en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wio bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adressen gevraagd. Eerste plaatsing De directeur hoofdexpeditie Veldpost ver zoekt tegenwoordig adres van: Mil. P. Boeker, Hellevoetsluis. J. B u w a 1 d a-, fourier 21 R. I. W. S n ij d e r s, le sectie V. B. A., 3e div. (Tweede plaatsing.) De Directeur Hoofdoxpeditie Veldpost ver zoekt tegenwoordig adres van: A. v. Bergen Henegouwen, chauffeur; mil. Johan Bertram, 2e comp. 2e reg.; mil. H. Cramers, 3e comp. Ie bat. Ille div.; mil.-wachtm. J a c. Dees, 3e batterij veldartillerie; mil. M a t t h ij s D o r m a n 8, le comp. 3e bat. 13e reg.; mil. R. G r o b, 5e bat. le reg. V. A.; A. v. d. H a g ey Hellevoetsluis; H. A. Th. H o m a n, a. b. „Koningin Emma"; P. v. vd. Linde n, 2-III 3e div.; W. van Maltha, le bat. le comp. infanterie; CornelisPostma, Helvoet; A. R. C. S i e b e s m a, wachtschip Hel levoetsluis; P. Storm, le bat. 2e comp.; H. V e 11, 4e comp. 11e reg. grenswacht 4e div.; J. v. d. Z w a n, 4-1 10 R. I. Mil. C. Verschelden, 14 R. L; M a r t i n J. v a n L e e u w e n, 4/1 II Div. J. S. te Leiden. Wendt u tot de Directie der Artillerie-inrichtingen te Hembrug. R e d. P. V-, Den Haag. 1. Op welk tijdstip de lichting 1915 met'klein verlof gaat, is ons niet bekend. Gij zoudt een poging kunnen wagen en een verzoek tot uwen compagniescommandant kun nen richten om voor tuinbou,wverlof en aanmer king te mogen komen. Wij gelooven echter niet dat gij daarvoor in aanmerking komt. Red. M. A. B., Willemstad. Zie ons bericht aan O. A. H. Heumen dn dit blad. Red. C'. A. H-, Heumen. Hoever de order van den Opperbevelhebber betreffende het strafexercee- ren zich uitstrekt kunnen wij niet beoordeelen. Red. S. F., Veldleger. Het is ons niet bekend, op welk tijdstip de lichting 1912 van de bereden wapens naar de infanterie trein overgaat. Red. H. W. R., Veldleger. De blauwe uniform, blauwe tuniek met bla-uwe pantalon, echter zon der zwarte putt pes, mag gedragen worden. Mili tairen beneden den rang van onderofficier mo gen volgens de voorschriften geen opgenaaide zakken, z.g. harmonica-zakken dragen. Red. J. J, H. I, TH. 1-1 R. Alleen wanneer gij trouwt komt gij in aanmerking voor de vergoe ding wegens kostwinnerschhap. Red. G. J. v. L. Fort bij LJmuiden. Er bestaat een korps administratietroeperl, welke bij verschil lende onderdeelen van het leger gedetacheerd worden. Bij opkomst onder de wapenen moet men zich daarvoor opgeven. Red. W. P., Goirle. Wij kunnen u hieromtrent geen antwoord geven. Het aannemen van per soneel is ter beoordeeling van de Directie der Artillerie-Inrichtingen. Red. B. de V., Harderwijk. Men behoeft u alleen maar de beslissing mede te deelen. Red. F., Woudrichem. Van een cursus op 20 of 25 Mei is ons niets bekend. R e-d. B. H. v. G„' Bennekom. Het tijdstip waarop de landstormlichting 1917 onder de wapenen komt, is nog niet bekend. Bij demobilisatie gaan de landstormlichtingen naar huis. Een aardige beschrijving, maar beknopt, zien we gaarne tegemoet. Red. J. P., Schoonhoven. 1. Voor plaatsing in een Militaire Slachterij moet gij een verzoek richten tot de Hoofd-ïntendant van het leger te 's-Gra- venhage. 2. Voor overplaatsing een verzoek te richten tot den Opp. van L. en Z. Re d. P. D., Hoeven. Een dienstplichtig tamboer le klasse geniet, na een onafgebroken verblijf onder do wapenen voor eerste oefening vau 8£ maand 23 cent soldij 10 cent mobilisatie toelage, tezamen dus 33 cent per dag. Red. J. v. D.. Waalwijk. Gij zijt niet overgegaan bij de administratie-troepen en moogt dus het onderscheidingsteeken niet dragen. Evenmin hebt gij recht op toelage. Red. G. de LLoevestein. Zie ons bericht aan C. A. H .Heumen in dit bladi Red. G. M., Harderwijk. Het oorlogsvoorschrift „Geneeskundige. Dienst" is verkrijgbaar bij de Koninklijke Militaire Academie. Do aanvraag daartoe moet door tussehenkomst van uw compagniecommandant geschieden. Red. A. K„ Breda. In verhand met uwe terugstel ling, zult gij nog niet bij de treinafdeeling geplaatst zijn. Red. J. E. S„ Dordrecht. Omdat gij te laat van permissie zijt thuis gekomen valt gij ook onder de bepalingen om u op de vastgestelde uren te melden. Red. J, R., Bergen op Zoom. Naar onze meening kan een patiënt in een militair hospitaal niet verplicht werden in die inrichting eorvéedien- sten te verrichten. Voor die diensten toch, is in de hospitalen een speciaal daarvoor be stemd personeel aanwezig. Red. Korporaal V., Standaard Buiten. Of aan dienstplichtigen, die thans in het huwelijk treden, vergoeding wordt uitgekeerd, hangt van de omstandigheden af. Heeft in de huisvesting enz. van de echtgenoote geen verandering plaats, dan wordt geen vergoeding toegekend. Richt een verzoek tot den burgemeester van uwe woonplaats. Voor trouwen wordt geen bijzonder verlof toegekend. Red. F. T-, Harderwijk. Als men dienstplichtig lis in e© nander land, dan wordt men, als het wederkeerighcidsstelsel tusschen dat land en ons land geldt, in ons kind van den militiedienst vi" ij gesteld. Red. B. G. de L„ Ede. Er geen tjjd bepaald, waarop uiterlijk na het gepleegde verzuim ge straft moet worden. De u opgelegde straf kan door ons niet beoordeeld worden. Deze straf zal wel verband houden met vroeger onder gane straffen en tevens met den aard van de overtreding. Red. A. de H., Amersfoort, Wij kunnen niet be oordeelen, of do 6traffon, u opgelegd, naar de voorschriften zijn toegepast. Red. S. A. M., Numansdorp. Wij kunnen dat niet beoordeelen. Red. Van S„ Laren. Welk regiment infanterie de meeste lof en eer verdient is niet te zeggen en zal ook wel niet naar beste weten gezegd kunnen worden. Red. H. van B., Brerla. Voor den dag, dat gij zelf in uwe voeding hebt voorzien, kunt gij aanspraak maken op f 0.60 menagegeld. Hebt gij bovendien zelf in uwe huisvesting voorzien, dan hebt gjj ook nof recht op 0.50 voor die huisvesting. Red. J. D., Waalwijk. Wij raden u aan een request aan den M. v. O. te richten om over den tijd, dat gij ziek thuis waart, voor de ver goeding wegens kostwinnerschap in aanmer king te mogen komen. Red. Examen Hospitaal C. D. Wij zou den u aanraden eerst af to wachten, wat do uitslag is betreffende uw verzoek om herexamen te mogen doen, alvorens overplaatsing bij de infanterie te vragen. Gij moet niet telkens van den hak op den tak springen. Red. J. W., Ginneken. Gij zoudt uw compagnies commandant kunnen verzoeken op grond van uwe afkeuring bij het depót te mogen worden overgeplaatst. Red. J. v .L., Asperen. Als uw gezin zich te Aspe- ren indertijd heeft gevestigd, dan moogt gij, als de drenst er zich niet tegen verzet, thuis overnachten. Red. Adres majoor v. Cameren gevraagd. Wie helpt mij aan het tegenwoordig adres van sergeant-majoor D. v. Gameren, voor de mobilisatie sergt.-majoor bij een mitraiUeuraf- deeling. Korp. MULDER. 15 B. L. W.-I. 1 Comp. Bajonet vermist. De soldaat A. de Groot, Pontonnier Wou drichem, heeft drie a vier maanden geleden zijn bajonet verloren met wapennummer 2705. Wie kan hem daaromtrent inlichtingen geven? Een koffer vermist. In den trein laten liggen een koffer, op Zon dag 14 Mei. Inhoudeen trui en een flanellen hemd, een paar beenstukken en nog eenig waschgoed. Verzoeke beleefd opzending tegen goede belooning aan B. van Noord, Mitrail leurs, 4e R. H. Cavalerie-Brigade, Veldleger. DE WATERSNOOD. De inzameling van ons blad voor de slacht offers van den Watersnood is thans gesloten. Zij bracht een totaal van f 1872.101 op, een groot bedrag, omdat het met vele kleintjes bij elkaar gebracht is. Wij hebben het geld in handen gesteld van den heer E. Sillem, den penningmeester van de Algemeane Watersnood Commissie en als gevolg van den oproep in „De Soldatencourant" is menige militaire inzending rechtstreeks dus niet via ffns blad in handen der commissie gekomen. Wij mogen dus over het resultaat van ons initiatief tevreden zijn. Het heeft opnieuw be wezen, hoe onder den soldatenrok het hart warm klopt voor het lijden en voor de noo. den van den medemensch, en het is ons een behoefte reeds thans onzerzijds hartelijk dark te zeggen voor alles wat in deze door ónze lezers en medewerkers gedaan werd, om de nadeeien van een nationale ramp zooveel moge lijk te verkleinen en gezamelijk te dragen. Granaat ontploft. 3Ien meldt ons uit Utrecht: Donderdagmorgen heeft in de Kromhout kazerne te Utrecht een ernstig ongeval plaats gehad. Bij een granaat-ontploffing zijn de reserve-luitenant der genie J. B ii h r m a n gedood en eenïge soldaten gewond. De reserve-2e-luitenant der genie J. Bülirman was met eehige manschappen in een loods achter de kazerne bezig met het vervaardigen van een nieuw soort handgra naten, een procédé van heifcelf, om in oor logstijd zoo snel mogelijk granaten aan te kunnen maken. Eensklaps zag de luitenant dat een der granaten zou ontploffen, hij wilde vermoedelijk de granaat nog wegwer pen óm de in de nabijheid staande soldaten te redden, maar deze heldhaftige poging kostte hem zelf het leven. De handgranaat ontplofte en Biihrman werd aan den linker arm en de linker zijde door een scherf ge troffen. Aan de linker zijde kreeg hij een diepe snede vlak onder het- hart, met het gevolg dat de dood onmiddellijk een einde maakte aan het leven van dezen verdienste lijken officier. Ook drie soldaten werden licht gewond. Na door dr. Folmer te zijn behandeld, zijn ze naar het militair hospitaal overgebracht. De loods, welke onmiddellijk gesloten werd, is op verschillende plaatsen door de scherven van de gesprongen granaat bescha-* digd. Enkele weken geleden waren ook proeven genomen met deze soort handgra naten toen is een korporaal licht gewond. De proeven slaagden overigens zeer goed. Voor de Militairen te Amsterdam. (Van onzen eigen verslaggever.) De Dilettantenvereeniging „De vrije Club" bood Donderdagavond den Amsierdamsehe mili tairen een tooneelvoorstelling aan in hWt Ge bouw der Mij. van den Werkenden Stand. Wij hadden Donderdag een mooien, zoelen Meiavond en het is daarom te begrijpen, dat minder van deze welwillende aanbieding gebruik werd ge maakt dan op een winteravond. De zaal was dan ook maar middelmatig bezet met- onze man nen in uniformen, meest van de landmacht, maar daartusschen zaten een aantal Jantjes. Do Club had dit te meer te betreuren, omdat zij een soort van jubileum vierde, zij gaf haar 50ste voorstelling aan de militairen, en haar onzelfzuchtig streven gedurende nu reeds bijna twee jaren om onze militairen verpoozing en ontspanning te brengen, verdient hulde en waardeering. Hoe dit zij, de aanwezigen hebben zich blijkbaar wel vermaakt, er as nu en dan hartelijk gelachen om grappige tooneelen en kluchtige personages en na elk bedrijf weer klonken de. toejuichingen. Gegeven werd een Dnitsehe kucht „Het Familiekind", met als hoofdpersoon een rheuma>tische oude vrijster Amalia Weideburg, die op haar landgoed' een despotiek bestuur voert, waarbij dat van den Tsaar van Rusland nog niets is. Gevolg is vrij natuurlijk, dat ze haar zin toch niet altijd krijgt en telkens in botsing komt met onder- hoorigen en familieleden. Do toestanden en intrige zijn soms een beetje verward "en een overzicht op het program is voor een argeloo- zen toeschouwer niet. geheel overbodig. Het is echter den schrijver gehikt behalve do oude juffrouw een paar komische figuren te vin den, die op de lachspieren werken. Onze mili tairen hadden blijkbaar vooral pleizier in den eenigen militair, die in het stuk optreedt, den Oostenrijkschen officier Alexander Hanslick. en die ook vlot en natuurlijk weergegeven werd. Wij vonden het als niet meer den ver diend dat hij met den prijs van het liefdespel, de lieve Leonic ven Brake, wegliep. Onder de bijpersonen werkte nog zeer grappig do oude meid van juffrouw Amalia, Marie. Over 't Opdiomaaior. „Ik heb 'n brief van mijn Engelschen vriend Alson gekregen". „Zoo, on wat schrijft-ie „Hij fichrjjft: „Al mijn ribben zijn weg, ik heb nog maar één «-houder en van morgen bon ik miiu laatste oor kwijt geraakt!" „Verschrikkelijk! Hij is dus aan 't front? Ligt-ie in 't hospitaal?" NVelneen, hij schijnt tegenwoordig varkens- slager te zijn, ergens in 't Noordon van Frank rijk Niet eens dat! Mevrouw A.„Ik zie niet in waarom een meisje eigenlijk den naam van haar man be hoort aan te nomen, wanneer zij trouwt". Mevrouw B.„Ik evenmin. Een vrouw be hoorde iets over te houden dat zij haar eigen dom kon noemen". Gevaarlijkste kleedingsfcu'k. Wat is tegenwoordig het gevaarlijkste klee- dingstuk? De das want die zit 't dichtst bij het front. De weerprofeot. Zou 't morgen droog blijven, professor? Met zekerheid éa dat niet te zeggen. Maar zooveel is wel aan te nemenwanneer er geen wind opkomt en dö lucht helder blijft zooals nu, hebben wij niets te vreezen; mocht echter de wind opsteken en de lucht zwaar bewolkt worden, dan zou 'n enkel buitje niet tot de on mogelijkheden behooren. Logisch. Professor in de chirurgie. Gij ziet, dat het rechterbeen van den patient korter is dan het linker en dat hij dientengevolge hinkt. Wat zoudt gij in zoo'n geval doen Student. Oók hinken. Duftsche oorlogshumor. Voorspellende geost. Dienstbode tot haar grenadier in do keuken: Och, Willem, 't is voi'&ehrikkoljjk, tegenwoor dig zijn er niet andera dan surrogaten: Um- zine-»urroga*t, eic-reurrogaat, kofliosu.-rognat en wie weet wat nog moer! Willem Nou, aJs ik woor naar het front ben. wordt 't nog beter! Dienstbode: Hoe dan? WillemDan krijg je nog Willem-surrogaten. On misbaar. Klant tot jongsten bediende: Ben jij nog niet ontslagen nu de zaken zoo .slecht gaan? Bediende: Ik ben onmisbaar. Ik moet eüicU Zaterdagavond het ijzeren gold poetsen. Verkwisting. „Weet jo wat bet toppunt van rijkdom is. in Berlijn?" „Een vetvlek op je jas." In een Berlijnsch dienstboden- kantoor. Dame tot dienstmeisjeKunt u koken? Meisje: Neen, ik heb nog nooit gexooKt. DameKun je goed kamers doen Meisje: Ik heb qjgenlijk nog nooit kamers gedaanMaar misschien zal ik het wel kunnen, mevrouw DameKun je waswhen Meisje: Ik heb nog nooit gowasschen, phv vrouw I Dame: Ja maar, beste meid. hier in bet getuigschrift staat tc>c}i„Was gewillig, vlijtig en flink!" Wat hebt u dan in die be trekking zoo gewillig, vlijtig en flink gedaan, als u niet koken, niet kamers doen en niet wasschen kunt? Meisje: Wel. ik heb boter, broei, moei, aardappelen, suiker cn vlccsch gehaald! geheel een stuk, dat geen hooge pretenties stelt, maar alleen wil doen lachen. Dat. de vijftigste voorstelling niet onopge merkt voorbij kon gaan, was duidelijk. De hulde, die de „Vrije Club" verdient voor haar werkzaam aandeel m de ontspanning voor onze militairen, werd haar aan het slot gebracht door majoor Vogel en don heer J. Stam. Majoor Vogel, die den stelling-commandant generaal Qphorst, door droevige familie omstandigheden verhinderd, verving, hield een korte krachtige rede tót de club en deed daarin uitkomen het doel en streven dezer dilettanten, die hun krachten beschikbaar haddon gesteld voor onze militairen op ver schillende forten en kantonoemenen. Do heer J. Stam voegde daaraan in eenigo welspreken de woorden het zijne toe en reikte daarna bloemen aan de dames van de club, waarbij hij in het hijzonder de leidster der vereeni- ging, mej. Jo Ploegman, onderscheidde. De heer Stam sprak verder vol waardeering over de modewerking van het muziekkorps der be zetting van het fort de Nes, dat de voorstelling opluisterde. Eindelijk nog een woord van huldi ging van den lieer J. Mulder Jr. in de uni form van den Oostenrijkschen officier Hans lick aan de ziel der „Vrij© Club", mej. Jo Ploegman, en deze avond behoorde weer tot het verlodene, de militairen stormden de trap af. Van Ö8 le Comp. Ill Dep. Bat. 30 Inf. Brig. Mil. korp. M. van Pelt- schrijft ons: Toen wij ongeveer 4 jaar geleden ons als jonge mannen ter loting begaven, en wij als vrijloters of met vrijstellingen van verschillen den aard, ons wc-er met een verheugd gelaat •n onzen zoo ver uiteenloopenden arbeid 'om gaven, hadden wjj niet kunnen denken, welke donkere wolken zich boven onzen Vaderland- schen bodem samen zouden pakkeri. Want nau welijks was de eerste vreugde geweken, of daar brak in Europa de zoo bloedige en verschrik kelijke wereldoorlog uit, met het gevols, dat ook ons land geheel gemobiliseerd werd. Dit bracht wel veel ontsteltenis en verwarring teweeg, doch langzamerhand werd het ons als een tweede natuur cn een lastige gewoonte. Doch plotseling werden wij uit onzen slaap gewekt. Het was het bevel van den Minister van Oorlog om den Landstorm op te roepen. Eerst do jonge Lichtingen, daarna ook de oudere Lichtingen. En zoo zagen wij met een bedrukt gelaat den tijd tegemoet, dat ook Lichting '12 onder de wapens moet. komen. En die tijd kwam maar al te snel. Want den 2den Februari '16 was het ook onze tijd om afscheid te nemen van onzen familiekring. Sommigen van Vader en Moeder, ja zelfs van vrouw en kinderen. Zoo gingen wij dnn de een ■mot een bedroefd hart, de andere met schijn bare onverschilligheid de" onzekere toekomst tegemoet. En zoo kwamen wij dan op den vermelden datum in onze garnizoensplaats aan, om inge deeld te worden hij de vierde sectie, le comp., 3e depot bataljon vnn de 3de infanterie bri gade. En daar wij allr-n nog zoo onervaren en zoo. als wij het in het plat Hollandsch uitdruk ken. nog maar biggen waren, hadden wij dik wijls hoeren klagen over sectie-commandant en kader. Zoo was het niet te verwonderen, dat wij de eerste dagen met zekere schuchter heid naar onzen officier sectie-comm. opkeken. Doch weldra bleek, dat onze vrees ongegrond was. Want hoe nauwgezet hij zijn militairen plicht jégens ons vervulde. had hij voor iedereen een vriendelijk woord en een vaderlijke vermaning. En nooit hebben wii tevergeefs met e°n verzoek of een klacht hij hem aangeklopt. En hij heeft noch moeite noch tijd gespaard om het ons in onze moeilijke taak zoo gemak kelijk mogelijk te maken. Zoodoende week al lengs de schuchtere vrees bij ons en maakte plaats voor een groote genegenheid, en wij stelden in hem het volste vertrouwen. Maar nu is onze tijd aangebroken, dat wij als afgerichte soldaten het depót zullen ver laten. En met het depót ook onzen officier .sectie-comm. Dus weer het onbekende tegemo°t. Maar nu met meer zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen is ons door den vasten wil pn de goede instructie van onzen officier sectie- comm., geholpen door het kader, deelachtig ge worden. En door dit alles welt nu een gevoel van dankbaarheid in ons op. En hebben wij dit niet hij een opwelling gelaten. "Want namens de gelieele vierde sectie betuig ik u door deze onzen harte]ijken dank voor de genoten instruc tie en ook naast u. bet. kader, dat u waardig lijk in deze moeilijke taak ter zijde heeft ge staan. En nu een laatste vaarwel en een drie werf „hoera" voor onzen officier sectie-compi. 2e luit. MieheÜs. Moge veel voorspoed op uw levensweg zijn en dat wij na lengte van jaren nog eens mochten zien of vernemen, dat men de eene ster in vier heeft verwisseld. Dat is de hartelijke en welgemeende wensch van de jongens van de vierde 6eetie. De laatste groet aan onzen gevallen kameraad, den 'milicien Cerrïtsen C. W„ 4e Comp. 1e Bat., 8e Reg. Inf. Korp. Th. M. Frerïks, 4-I-S Reg. Inf. schrijft ons: Zij, die de verstandhouding-tusschen het kader en de manschappen onzer Comp. kennen. begrijpen hoe verschrikt wij door onzen luit. werden met de mededeeling van het overlijden van een onzer beste kameraden Gerritsen G. "W. De meesten. onzer dachten hem spoedig geheel hersteld uit het hospitaal terug te zienge kunt dus hegrijpen dat allen diep medelijden gevoeldenvooral omdat hij altijd met de meeste opgewektheid zijn plich ten als Xederlandsch verdediger volbracht. Was het niet altijd juist- Gerritsen, die hij zware en groote oefeningen de vróolijkheid in de gelederen 'hield door zijn leuke grappen. I Spoedig werd dan ook bcjdoten een collecte op do comp. te houden om van een laatste waardeering te doen blijken. Do opbrengt, v.as dan ook buiten verwachting en werd c-cn, prachtige krans van levende bloemen be:-!' id. Deze werd, daar het. stoffelijk overschot naar zijn woonplaats Kllecom was overgebracht, door den kapt., den luit., een sergt., een korp. en 5 manschappen van de sectie, waartoe do overledene behoorde, op een zeer indrukwek kende wjjze aangeboden. Voordat hol. lijk una don schoot der aarde werd toevertrouwd, nam onzo leapt, het woord cn herdacht den ov°r leden e als een braaf en plichtbesef fend soldaat zijner comp., welke al zoo vroeg van deze .-inrdc had moeten scheiden. De kapt. zoido, dat do plaats, welke de overledene in dr* gelederen innam, verlaten was, maar hij in onze harten n dachten niet verdwenen was. Als bewijs van goede vriendschap legde de kapt. namens zijn geheele comp. do krans on het graf van onzen diorbaren en onvergc tel ijken makker. Waarna wij gezamenlijk het laatste militaire sa'uut brachten en in onze harten de woorden spra* ken: „Dat hij ruste in vrede." Een Jubilaris bij hot 3e Reg. Veld.-Art. Men schrijft ons: Den 25 Mei a. s. zal de adj.-onderofficier ■Gall© van het 3e regiment yelrl-artillerre den dag herdenken, dat hij 25 jaar geleden is aan gesteld tot adjud.-onderoff:cir-r hij dit regiment. Als fourier van de rijdende artillerie tot adjud.- onderofficdor aangesteld heeft hij ongeveer 20 jaren bij een batterjj gediend om later overge plaatst te worden bij de Trein Afdeel ing. Gedurende de mobilisatie was hij commandant van het Treindeiacbement van de Vorpl"ring.v- afdeeling en is na opheffing van die afdeeling gedetacheerd bij het Depot van het 3e Roirimi-nfc Veld-Art'llerie te Gravenhage. Vrijwillig Militair Motorrijders Korps. Men meldt ons: Omtrent het circuit van het Y.M.M.K., dat 27 en 53 Mei wordt gehouden, kunnen wij nog het volgende meedeelen Datum en uur van vertrek 'zijn bepaald op Zaterdag 27 Mei 1916 des voormiddag* 8 uur van Den Haag, Boschbrug. De deelnemers moeten zich om half acht pre cies op de plaats van vertrek bevinden en wor den gestart met een minuut tiisschenrunnte. Het vormen van teams bestaande ten hoogste uit drie rijders is toegestaan. Do rijders van een dusdanig team worden dan gezamenlijk ge start. Het circuit Leiden. Utrecht, Arnhem, Apel doorn, Amsterdam, Haarlem. Leiden moet drie maal worden afgelegd bedraagt ongeveer 900 K.M.. terwijl het eindpunt Den Haag h. De gemiddelde snelheid per circuit bedraagt pl.m. 30 K.M. Alleen te Leiden wordt aan de con trolepost gecontroleerd, terwijl op de ander© hierboven genoemde plaatsen de deelnemers verplicht zijn, hunne rijkaarten te doen aftee- kenen. Over het traject Den HangLeiden en Lei denDen Haag bedraagt de gemiddelde snel heid eveneens 30 K.M Na elk circuit wordt een ru6t van twee uur toegestaan. Deelnemers rijden op eigen horloge, dat ver zegeld wordt en na het tweede circuit weder opgewonden ban worden. Elke deelnemer die het circuit zonder atraf- punten aflegt, ontvangt een herinneringsme daille. Speciale prijzen worden toegekend voor de teams, welke zonder strafpunten aan do eindcontrole arriveeren. Eiken deelnemer, berijdende een machine met motor van 350 c.M. inhoud of minder, en geen strafpunten heeft, zal eveneens een speciale prijs worden toegekend. Concours hrppiquo te Breda. Men meldt ons: Het programma voor het Nationaal Con- cours-Hippique tc Breda, dat gehouden, zal worden op 1 Juni 1916 (Hemelvaartsdag), ver meldt o.m. de volgende nummers 1.30 n.in.Eenspannen voor .mdbouwers en fokkers uit de provincie Noord-Brabant, heng sten zijn buitengesloten. Deze paarden worden 's morgens 10£ en 11 uur gekeurd. Het uitko men met Brabantsche kar en in Brabantschc kleederdracht wordt gaarne gezien. Merries, welke een veulen hebben, kunnen bet medo brengen. 2 uur n.m. Hengsten (warmbloed), inge spannen of onder den man. Deze moeten zijn goedgekeurd op een rijkshengstenkeuring in 1016; zij mogen niet eornard zijn. 2.30 uur n.m. Aankomst van do deelnemers aan den afsiandsrit, in het nummer oi'ficicrs- dienstpaarden, daarna voor het springcon cours. 3.15 uur n.m. Carroussel-rijden door eenïge bespanningen der rijdende artillerie. 3.45 uur n.m. Patrouille-rijden door onder officieren en minderen der cavalerie en rijden de artillerie. Per regiment cavalerie en van het korps rijdende artillerie mogen mededingen 2 pa trouilles, ieder bestaande uit: 1 onderofficier, patrouille-commandant, en o korporaals of min deren. Tenue: Veldtenue (lichte bepakking met mantel.) 4.15 uur n.m. Springconcours voor jacht paarden, toebehoefende aan en gereden door officieren en heerrijders. Het comité voor dit concours hippique be staat uit d© heerenA. S. M. J. Meeus, voor zitter; J. de Waal, le luit. der huzaren, secretaris; H. F. M. baron van Voorst tot Voorst, le luit. der huzaren, penningmeester jhr. K. F. Quarles van Ufford, kap. korps rijdende artillerie; A. J. A. Vorsen=aage, notaris; dr. G. A..W. F. Losecaat vaa Xon- huys, res.-off. v. gezondheid le kiasse; R. O. van Manen, ritmeester der huzaren»

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3