Sanatogen Binnenianri. DE SÖt.DA'rEHCOTTnAPJT' Nra.rsL Zondag 21 üvteo. lOie Een plaatje, waarbij geen praatje noodig is, bet Belgische koningspaar met hnn kinderen, twee zoons en een dochter. «de Engelsclien twee types aeroplanes heb- 1 ben, die sneller zijn dan eenig Duitsch type en twee andere even snel als de Fokkers. Het Vaticaan en de onderzeeërsoorlog. LONDEN. Minister Grey deelde in het Lagerhuis mede: „De Engelsche vertegen- woordiger bij het Vaticaan bericht, dat het 1 (Vaticaan met niemand in verbinding is ge- I treden over de mogelijkheid van vrede, i maar dat het vertoogen tot Duitschland 'heeft gericht ten einde dit land te bewegen j (den onderzeeërsoorlog op te geven.'' FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogeterrein. De strijd om Verdun. i PARIJS. Na drie dagen rust deden de IjjDlritechers herhaalde, doch vergeefsche po- ïgingen om zich van het werk in het Avo- courtbosch meester te maken, waarna zij' op het einde van den dag met sterke strijd krachten een aanval deden op de stellingen in het Avocourtbosch en hoogte 304. Ons spervuur bracht hun stormloop tot staan en sloeg groote gaten in hun gelederen. Het jzijn twee bloedige tegenslagen te meer voor rden vijand. Een welgeslaagde overval, door jijonze troepen uitgevoerd, stelde ons in staat 'onze stellingen ten noorden van hoogte 287 xiifc te breiden; in een .verwoed gevecht ver overden wij een krachtig versterkt blokhuis ten noorden van hoogte 304. Voortdurend blijven de Duitschers pogin gen aanwenden om op den linker-Maasoever terrein te winnen, teneinde onze verbindin gen te bedreigen en onze stellingen op den rechteroever in flank en rug te kunnen aan vallen. Vlammenstrijd ïn Frankrijk. In de „Petit Journal'' geeft een Fransche officier ceno beschrijving van een vlammen- jgevecht in Frankrijk. Hij en zijne manschappen lagen in de loop graven waar te nemen, hoe die van den vijand door do 75 mm. kanonnen der Fransche bat terijen onder vuur genomen werden. De gra naten vielen zoo dicht bij de Fransche stel lingen, dat zij dekking moesten zoeken tegen de scherven, die in het rond vlogen. Tegen [het vallen van den avond werden handgranaten ■uitgedeeld en toen het signaal werd gegeven stormden do mannen over do honderd meters grond, die do beide stellingen scheidden en drongen tot in de loopgraven van den vijand door. Daar aangekomen wierpen zij hunne (handgranaten en aanvankelijk werd hun aan- val niet beantwoord en leken er in de loop- graven slechts dooden te zijn. Plotseling openden de Duitschers echter het geweervuur. De Franschen wierpen nog meer handgranaten en deden toen een bajonetaan- i val. Zij stietten niet op weerstand tot zij de (verhindingsloopgraaf bereikten en toen ont- etond er een gevecht met handgranaten. „Het leek alsof twee troepjes kinderen een sneeuwbalgevecht hielden. ijl deze strijd i bezig was, riep eon van korporaals mij. Hij had een zeer belangwekkende ontdekking gedaan, 1 waardoor het mogelijk werd de bordjes te ver- j hangen. Hij nam mij mede naar een soort bus, die hij vóór de borstwering van de Duitsche loopgraaf had gevonden. Ik herkende het als i een apparaat, dat de Duitschers gebruiken om vlammende vloeistoffen mede te spuiten en j bestudeerde het mechanisme inderhaast bij het licht van een zaklantaarn. Het was zeer een- voudig. behoefde slechts een pomp te be- j wegen en het toostol was gereed om ons te I ontvangen, natuurlijk. Snel droegen wij het helsclie apparaat naar den mond van de loop- graaf, waarin onze kameraden streden. Sommi- gen van hen waren reeds gevallen en baadden - in bun bloed. De duisternis kwam ons te hulp en wij stel den het toestel op zonder gezien te worden. Een vonk, en toen welk een schouwspel Sissend spoot een groene en roode vlam als j een vurige slang naar voren en verspreidde zich tot oen enormen waaier van vlammen, die de geheelo loopgraaf vulden. II zal nooit die snerpende krpten en dat heesche gegil verge- ten. Het klonk als de kreten der verdoemden. •Het vlammentrordijn verraste de dertig Duit schers. die dekking hadden gezocht achter een slagboom van Spaansche ruiters en van daar uit op ons schoten. Zij werden door het vlam- mengordijn overvallen zonder te kunnen vluch ten. Zij trachtten uit hun schuilplaats te krui- l pen ,maar hunne ledematen waren met brand wonden overdekt, zoodat zij die niet gebrui ken kondon en hunne oogen waren verblind. Na een vergeefsche poging vielen zij neer om niet weer op te staan. De strijd was in ons bezit afgeloopen, do vijand mot zijn eigen wapen verslagen. De loopgraaf was in ons bezit en dn den loop van den nacht versterkten wij onze nieuwe stelling. Vriendschappelijke strijd. In de „Daily Telegraph" beschrijft Philip Gibbs den vriendschappolijken strijd tusschen de Franschen en de verschillende Engelsche troepen in Frankrijk. Het volgende is het ver haal van een wedstrijd in het omhakken van boomen ,,J>o Australiërs keken toe terwijl de boom werd geveld en vervolgens daagde een van hen den grootsten en breedst gebouwden Fransch- man uit.' ,,Ik denk, dat ik je kloppen kan, ouwe jon gen!" De „poilu" lachte, l>egreep zooal niet de woorden, dan toch de gebaren van den langen gebruinden jongen met den slappen hoed. Hij lachte vol zelfvertrouwen, want hij had een reputatie in het vellen van boomen, die zijn kaméraden hem ook niet betwistten. „Essayez done, mon vieux! II faut couper trois, vous savez," Beidon moesten drie boomen omhakken en Rio het eerst klaar was, had gewonnen. De Australiër deed zijn uniformjas uit, rolde zijn hemdsmouwen op, zoodat de spieren van zijn I krachtige bruine armen to zien kwamen, die den Franschen soldaten een gefluit van bewondering ontlokten. Hij. hakte met zekere, krachtige slagen en zoo behendig, dat de Fransche kam pioen bezorgd toekeek. „Sacré nom d'une pipe! die jongen is ver schrikkelijk". Maar een van de boomen viel dwars over een anderen heen, wat den Fran- solien een kreet van genoegen ontlokte. Dat mocht niet. Do boomen mochten niet over elkander vallen. Nu zou de Franschman laten zien hoe hij de bijl kon hanteeren. Regardez! II est fort, le bonhomme, la ware ineen. Tronwens ze doen alles samen, zin gen en werken spoedig zullen zo ook samen op dezelfde projectielen aftrekken. Steunen doen zo elkander reeds, en wat meer zegt, ze schieten good samen op. Ieder tracht op zijn manior do taal vnn den ander te radbraken. De Serviërs weten al to verklaren ,,On cassera la gueule nux Baches jwij zulle»» don Duitschers het gezicht kapot slaan) on de zouavcn antwoor den dan„Dohra sutra(morgen wordt alles goed). Toch zijn het twee verschillende elementen do lui die- door do oorlogskansen aan de Var. dar verecnigd zijn. De zouaven zijn spotters, grombaarden, die in 't eeno oogenblik zich als isogrimnion ge dragen en in 't volgend moment moppen tap pen. Zo zijn vastberaden en moodig, maar trekken zich van 't geen hun boven bet hoofd hangt weinig aan. De Serviërs daarentegen zijn droomers, vlij tig, ernstig, zachtzinnig, maar tegelijkertijd ontzettend koppig. Ze branden van verlangen om tegenover den'vijand te staan. Nauwelijks had mon hun beloofd dat ze als de stellingen die ze moesten opwerpen, vol tooid waren, verder mochten trekken, of ze gunden zich dag noch nacht rust. 'Toen alles gereed was, goed gereed, zoeals do bevelvoe rende officier vertelde, vroegen zo terstond: ,,En trekken we nu verder?" Toen moesten er weer nieuwe stellingen opgeworpen worden, en ze leerden allengs begrijpen wat. voor een leger in ballingschap hot defensief beteokent VEREENIGDE STATER De belemmering, van liet postverkeer. NEW-YORK. Een telegram van den vertegenwoordiger van de „Associated Press" te Washington bericht, dat de Amerikaansche regeering een pro test voorbereidt tegen de belemmering van het postverkeer van en naar de Ver- eenigde Staten door Engeland. Dit protest wordt in officieele kringen als zeer scherp gekonschétsfc. In de nota, die binnenkort zal worden verzonden, zal de regeeriug verklaren, dat de ,Vereenigde Staten de inbeslagneming en vasthouding van dergelijke postzaken, vooral zulke van neutrale herkomst of be stemming, niet langer zal kunnen dulden. Aan Engeland zal worden medegedeeld, dat de Vereenigde Staten het gebiedend noodzakelijk achten, dat er wijziging komt in de tegenwoordige wijze van doen. De Amerikaansche regeering heeft pro testen ontvangen van vele particulieren en firma's, die door de vake en lange vasthou ding van postzaken nadeel hebben geleden. OP ZEE. De Tubantia. (Officieel.) Departement v. Marine. Dé besprekingen van den kapitein-luite nant ter zee Canters te Berlijn betreffende de oorzaak van den ondergang van het Nederlandsche stoomschip „Tubantia" heb ben niet tot een afdoend resultaat geleid Na onderzoek van eenige metaalstukken, welke in de sloepen der „Tubantia" waren gevonden, heeft de Duitsche admiraliteit erkend, dat deze afkomstig waren van een Duitsche torpedo, wolke tot de bewapening van een Duitsche onderzeeboot behoorde. De commandant diier boot heeft ver klaard, dat deze torpedo niet op 16 Maart tegen de „Tubantia", maar reeds op 6 Maart tegen eon Britsch oorlogsvaartuig is gelanceerd, doch haar doel heeft gemist. De Nederlandsche regeering zal stappen doen om op een dieper gaand onderzoek aan i te dringen, ten einde volledige klaarheid in De Fransche reus, want hij was een forsche heb ^beurde met de „Tubantia" te bren- herel, met een nek en schouders als van een Komeinschen gladiator, zwaaide zijn bijl met Uit zwijgend Duitschland. Er zijn feiten, die te denken geven. Waarom Is 't smokkelen zoo voordeelig, dat menigeen zijn leven waagt? Waarom komen er steeds meer Hollanders uit Duitschland terug, moge- lijko werkloosheid tegemoetworden er bij alle rijksontvangers langs do grenzen tiental len „vorlvuisboedcls" aangegeven? Maar overigens weet men buiten Duitsch- fland weinig van de toestanden daar af. Wel schijnen mij door Duitschers in Nederland, en door hun pers, iets te rnooi gekleurde beelden binnen onze grenzen te worden geprojecteerd. Hollanders, die nog geregeld in Duitschland werken, maar elke week thuis wat „vettig heid" komen halen, willen meestal niets ver tellen. Ik heb er echter to Groesheek een drie tal opgespoord, dat voorgoed in Holland blijft. Eén was er boelemaal Germaan geworden, knevel a la Bartbinde. „Nu ja", zei bij, ,,'t gaat velen slecht, -maar niet iedereen. Daar bobt u P., een Hol lander, dio bij Friedrichsfeld, waar al de Franschen gevangen zitten, een boerderij heeft. Die krijgt al den afval uit 't kamp voor z'n varkens, bergen gort en aardappels en stok- visrh. De varkens moet hij' afleveren voor wat ze neer dan tweehonderd vijftig pond wegen, krijgt hij extra premie. Die klaagt nietEn er is nog manvolk genoeg. Bij mij in de buurt was 'n boer, van vijf en veertig jaar, die word to Havmover voor 't front uitgemonsterd, maar hij had er geen schik in. Hij liet zich van huis eei>t schxüyen, dat z'n moeder op stervet^ Jag, den langen steel zoo, dat liet leek of een blik semstraal in liet hoscli sloeg. En hij won met een voorsprong van vier minuten en in schitte renden stijl wat de Entente Cordiale zeer ten goede kwam. Spoedig bereikte het verslag van den wed strijd de Canadeezen, die ook wat van lioomen vellen weten en de Australiërs, ér bestaat tusschen hen altijd een geest van vriendschap-, pelijko concurrentie uitdaagden. Het doet iemand goed, zoo een kleine vriendelijke strijd in do bossohen, achter de gevechtslinie, waar het 6pel minder amusant is. Do Australiërs en Nieuw-Zoelanders zijn zeer gezien bij de bewoners van de dorpen in den omtrek en de boeriiuietjes bewonderen hunne hoedon met den aan eono zijde opgeslagen Tand, die ze veel mooier vinden dan hun eigep hoofd deksels, welke zij met weerzin opzetten. Het is een prettig gezicht, die lange, krach tige, gebruinde jongens met liun vriendelijke oogen hand in hand te zien loopen met de kleine Fransche jongens en meisjes in de dor pen, waar zij achter de geveehtslinies ingekwar tierd zijn. Er .zijn ook Maoris bij, die de velden en boerderijen van Frankrijk met verbaasde oogen bekijken, omdat die hun het gevoel geven, dat zij weer thuis zijn en dat alles lijkt op Nieuw-Zeeland, dat zoo ver weg is. De Anzacs vormen een nieuw type in dien optocht van krachtige jonge mannen, dio langs deze oorlogswezen trekt. Een jaar lang heb ik ze nu al zien voorttrekken, altijd voorttrekken, zoo dat het mij lijkt, alsof alle mannen uit het Engelsche rijk zijn voortgetrokken over die lange witte wegen van Frankrijk haar de som bere velden, waar de loopgraven zijn. SERVIË. De Serviërs aan de Vardar. I Edouard Helsey vertelt in „Le Journal" de volgende bijzonderheden over zijn bezoek aan het kamp der Serviërs aan de Vardar. In do vooruitgeschoven stelling leven Ser viërs en zouaven zij aan zij. Slechts door een lieg zijn ze van elkander gescheiden en des avonds vloeien hunne volksliederen als het hielp niet. Dat de vrouw ziek was en de kinderen bandeloos a-ondliepen gaf ook niks. Maar toen liet bij schrijven, dat z'n land niet bewgrkt kou worden en niets zou opbren gen. Toen mocht hij gaan; ze moeten de boer derij in stand houden. Do grond moet zooveel mogelijk opbrengen. Dan kunnen we nog winnen." „En bet eten?" „Nu ja, dat is moeilijk. Een half pond brood per dag... dat zijn drie sneden ('t moeten wel corpulente sneden zijn!) een derde pond suiker in do week. een half pond vet, als je 't krijgen kunt-... Maar men draagt zijn lot... Das macht die grossartigo Disciplin die lep reu de kinderen al op de schoolbanken in de laagste klas en dat gaat er nooit meer uit. Ze krijgen er ons niet onder." Hij vervolgt: „De Franse-hen vechten ook voor 't vader land, dat moot je erkennen. Ik heb die Fran sche gevangenen wel aan 't werk gc-zien, maar ze zijn net zoo stijfkoppigOnze soldaten dreigen met de bajonet: ..Je moet harder wer ken!" zeggen ze. Maar zoo'n Francnos springt zóó voor 't geweer. ..Schiet me maar dood!" zegt hij. ..Maar", zect de verslaggever, ,.als 't dan in Duit.-ehland vrij goed gaat, waarom is u dan hier?" Nu zakt do stemming, die wat opgeschroefd was. „Ja, wissen Sie, dat is om de kinderen hier te brengen. Je kunt niet genoeg melk voor se krijgen, geen rijst, geen havermout en, 't aal in Duitspldand nog sphlimmer wor De Batavier V". Bij de directie van de Batavierlijn is thans eeei telegram ontvangen van den ka pitein van de Batavier V, luidende, dat heb schip ter hoogte van de Gabbard op een mijn is geloopen en gezonken. De 2e machi nist, de 3e machinist, de measroom- steward en een passagier zijn verdronken. Men meldt ons uit Iloek van Holland: De „Zwarte Zee", hier teruggekomen, rapporteert, dat de bemanning van de „Ba tavier V" te Yarmouth geland is. Naar wij nader vernemen, is het red dingsschip „Atlas", dat zijn standplaats had verlaten om een onderzoek naar de „Batavier V" in te stellen, wegens mist op 15 mijlen afstand van de Outter Gabbard- boei voor anker gegaan. De ,,N. R. Ct." kan eenige bijzonderhe den mededeelen omtrent de lading. Deze be stond uit ongeveer 7500 balen rijst, een partij koffie en stukgoed, benevens 14 kis ten goud, elke kist inhoudende 5000. Onze Londensche correspondent seint dd. 17 Mei: De bemanning en de passagiers van de „Batavier V" zijn hedenmiddag hier aange komen. De meesten vertrekken morgenoch tend met de „Batavier IV" weder naar Rotterdam. Het schip met een bemanning van 28 koppen en acht passagiers aan boord (drie Amerikanen, twee Russen en drie Neder landers), was Dinsdagochtend vertrokken. Omstreeks 11 uur 30 stiet het aan bakboord zijde op een mijn. Onmiddellijk daarna volgde een zware ontploffing en het schip helde over naar stuurboord. Het was ge troffen bij de machinekamer.. De Nederlandsche passagiers waren: J. de Jong van Gouda, Jacobus Coheu van Nij megen en Alfred Schram van Delft. De ontploffing was buitengewoon hevig, een groote massa water vloog-op het dek, een gedeelte van het dek werd verbrijzeld en eveneens een paar booten en de hut van den Marconist. Deze had nog juist den tijd om liet dek te bereiken. De passagiers, die allen op het dek ston den, begaven zich in do booten. Sommigen gelukte dit onmiddellijk, maar eenigen van hen en van de bemanning kwamen in het water terecht. De zee was echter kalm. Sommigen bereikten zwemmende de booten, anderen werden opgepikt, o. a. de ste wardess, de cenigo vrouw, die aan boord was. De Nederlanders vertelden mij, dat één hunner met den Amerikaanschon passagier Mancini. oen ingenieur uit New-York, 'een lijn hadden vastgehouden, toen de achter steven van het schip reeds onder water was geweest en het voorste gedeelte omhoog stak uit het Ya^cr. De Nederlander liet de lijn los en zwom naar de boot, maar de Amerikaan bleef de lijn vasthouden en ging naar benéden met het schip, dat ongeveer 25 minuten nadat het op de mijn gestooten was/ was verdwenen He kapitein was ook, in het water geval len, maar wede ropgepikt. Door de ontploffing waren de tweede en do derde machinist in de machinekamer £■«1 ood en eveneens oen» hofmeester. De eerste machinist werd gewond aan. de lip pen. Een stoker had wouden aan het hoofd en eei been. Toen hij te Londen aankwamwerd hij aan het station ver bonden en in een taxi naar het bureau van do Batavier «getreden. Nadat de menschon ongeveer eon uur in drie booten hadden roudgodreven, werden allen opgepikt door oen Eu gclsolien traw ler eb. te Yarmioutih gekimd. Twee der booten van de „Batavier" worden naar Yarmout'h gesleept Een der Russische passagiers was gedu rende den oorlog eenmaal op oen schip ge weest, waarop geschoten, was, later op een schip, dat in de Middel la ndsclie Zee ge torpedeerd was ©n nu weder op een vaar tuig, dat -op ©en mijn was geloopen. Allen waren bij aankomst te Londen welgemoed Het sohip had een groote lading levens middelen aan boord voor de Amerikaan sche Commissie voor ondersteuning van België, en vooral veel rijst. Men meldt ons uit Rotterdam De vier vermisten van de „Batavier V" zijn J. Mast, tweede-machinist, Rotterdam; C. de Bruyn, derde-machinist, Schiedam; C. de Ridder, hofnieestersbediende, en een passagier, wiens naam nog onbekend is. De „Batavier IV" is Donderdagavond te Rotterdam aangekomen met do bemanning van de „Batavier V" aan boord. Onze scheepvaart. Onze correspondent te Rotterdam meldt van Donderdag: Hedennacht zal een eskader van de Rot- terdamsche Lloyd onze haven verlaten, zoo groot als nog nimmer is voorgekomen. Te- golijk vertrekkon de mailboot „Ivawi" naar Java, die de post meeneemt, waarvan zij te irkwall wel' zal worden ontlast, dank zij j vriendelijke belangstelling der- Engel sclien voor de correspondentie met onze Indische bloedverwanten; de vrachtboot .Ternate", die ook leger- en marine-man schappen meevoert; de vrachtboot „Ma- dioen", bestemd voor New-York om aldaar te laden in de New-York—Java-lijnde vrachtboot „Soerakarta", met bestemming naar Norfolk om aldaar voor Java te laden, en eindelijk de vrachtboot „Merauke", die naar New-Yorlc gaat om in verband met de overeenkomst met de Nederl. Regeering graan te halen voor Nederland. De reis der vijf schepen gaat om den Noord. De Rctterdamsohe Lloyd. Yan rlo mailschepen van den Rotterdam- solien Lloyd zijn thans opgelegd do „Tam- bora" en de „Goentoer"opgelegd zullen worden do „Tabanan" cn de „Insulind©",', die op de thuisreis zijn, en do „Kawi', die eerst nog een roi? zal maken. In de vaart blijven de passagiersschepen „Wilis", „Rindidni", „Sindoro" en „Ophir". (X. B. Ct.) niqué, dat het schip verloren was gegaau, werd tegengesproken, omdat de telegram men, twoo "dagen na het gobourde ontvan gen, er geen melding van maakten. Thans blijkt, dat het Engelsche telegram, waarin het vezdies werd medegedeeld, zoek is geraakt. Drie Duitsche schepen in den grond geboord. STOCKHOLM. Dé Duitsche stoomboot „Hera" is ter hoogte van Landsort getor pedeerd. De bemanning werd door den Zweedschen stoomor „Göta" gered en naar Stockholm gebracht. Volgens „Aftonbladet" zou de gezagvoer der gevangen genomen zijn. BERLIJN. „Dagens Nyheter" deelt mede, dat de „Hera" op 25' Z.Z.W. van Landsort door een Russischen onderzeeër getorpedeerd werd. De bemanning kreeg bevel het schip in 10 minuten te verlaten. Het schip zonk na 20 minuten. BERLIJN. Woonsdagmiddag zijn nog twee Duitsche stoomschepen door een onder zeeër, waarschijnlijk een Russische, ter hoogte van Landsort in, den grond geboord. Do „Kolga", op reis van Hamburg naar Stockholm, werd te vijf uur 's namiddags 20' Z.Z.O. van Landsort met granaten be schoten. Twee man van do equipage werden licht .gekwetst. Het schip werd daarna ge torpedeerd en zonk onmiddellijk. Dertien man van de equipage werden door het Zweedsche stoomschip „Södra Sverige' gered. De kapitein, de tweede stuurman er nog twee mannen worden vermist. Te 6 uur 20 werd het Duitsche stoom schip „Bianca" op dezelfde plaats eveneens beschoten. Het zonk pa 20 minuten. De kapitein werd gevangen genomen, de be manning opgenomen door de „Södra Sve rige" en is hedenochtend te Stockholm ^r= Enkele lepels daagsl sterken zenuwen en lichaam. 20.000 Artsen erkennen dit schriftelijk. den. en dan is 't beter dat ze hier zijn. ,,En ik zelf... ja, als ik bier werk kon krij gen, wou ik 't ook wel. Je verdient genoeg in Duitschland. Bij Thissen hebben do arbeiders een groot loon. en achturige werkdag. Ilc zelf werkte in 't geleis (aan den spoorweg), zestig Pfennig per uur. Alles zeer net betaald. Maar zoo te werken, als jo toch geen eten krijgt, dat beeft geen Zweck. Wat voor plezic heb je er dan van .AVordt er honger geleden?" „Nee, beslist honger is er niet. Maar voor zwakke menschen en kinderen en vrouwen is 't slim. Ja, er zijn wel heel onaangename din- gen." ..Wat vond u wel 't beroerdste om t< zien?" vraag ik, nu hij in wat weekere stem ming is. „Do Krüppel. Eén was er z'n eene bceri afgeschoten, die stond op krukken, maar 'i andere bepn. dat hing to beven als 'n blad. Bedelen mocht bij niet van de Polizei, nu stond bij Haftpleister te verkoopen. Ze gaven hem veel geld en als je met hem praatte, dan trok hij nog partij voor den oorlog. „Den doodsteek aan Engeland!" riep hij altoos. Maar 'n ander, die is krankzinnig geworden, die doet niks dan' lachen, en daarbij schudt hij met 't hoofdz'n gezicht, daar heeft hij 'n groote snee bp liggen, dwars d'r over, de men schen durven hem niet aan t.e zien. Die ver koopt lucifers, maar die krijgt niets, de men schen zijn bang voor hem. Die snee is van 't mes van zoo'n zwarten Indiër, zeggen ze, daar gooien die Indianen mee, on van den schrik is hij zoo verriickt iiüwordeq. Aangehouden schepen. Men seint uit Havre aan de ,,N. R. C." „Hét Nedorlandsch consulaat verklaart, dat de goederen van do „Ary Scheffer" on van de „Bernisse" zullen worden uitgeleverd aan de handelaren. De booten zelf blijven echter on der militaire bewaking. Hot onderzoek duurt •oort." Uit dit telegram blijkt, dat deze heide Rot- terdamscho schepen dus zijn aangehouden-' een feit, dat hier nog niet bekend was, voegt de „N. R. C." er bij. Een Engelsche monitor verloren gegaan. LONDEN. De Admiraliteit geeft kennis van een vertraagd telegram van den bevelhebber in de Middellandsche Zee, waarin wordt medegedeeld, dat de kleine monitor ,,M 30" rn den nacht van 13 Mei door do vijandelijke'artillerie was getroffen, waardoor het vaartuig in brand was geraakt en vernield. Twee per sonen waren daarbij om het leven gekomen twee gewond. De raededoeling in het Tnrkscbe commu (De „Kolga", bruto-inhoud 2086 ton, werd gebouw din 190 3en behcorde aan de Dampfseb. Rederoi Horn A. G. te Lu- beck. De „Bianca", bruto-inhoud 1054 t., werd gebouwd in 1907 en behoorde aan de roe- derij A. Kusten te Hamburg. Red.) Projectielen voor oen slagschip. In de „Manchester Guardian" beschrijft een medewerker hoe een Engclsch slagschip een lading projectielen voor zijne kanonnen in neemt „Toen de grauwe ochtend even na het opko men van de zon een weinig ophelderde was het slagschip, dat 18.000 ton mat, de haven bin- n.en geloopen. Juist toen de pas aangetreden manschappen der wacht hunne chocolade ge dronken hadden, even na vijf uur dus, kwa men vier lichter, geladen met cordiet, grana ten, schietkatoen en andere munitie langszij van het oorlogschip liggen. Deze lichters, die elk tot een bepaald station behooron, zijn met matrozen bemand. Do 30 cm. projectielen, die' elk 850 pond wegen, worden een voor een «van boord gehesehen. De kleinere gaan bij twee of drie tegelijk paar boven en komen met ver bazingwekkende vlugheid cn zekerheid op het ,dek terecht. Daar worden zij opgenomen door andere matrozen, die zo even vlug naar hene den dragen en weer overgeven aan anderen, die zo in. de magazijnen zetten, waar zij netjes en veilig op rekken en dergel ijken geplaatst wor den. De mannen die hiermede belast zijn moe ten vlug werken omdat er anders opstopping en tijdverlies bij het transport plaats hebben. De matrozen behandelen sflé projectielen," gevaarlijke zoowel als ongevaarlijke even voor-, ziebtig, maar zonder angstige voorzorgen. Op de eene plaats bergen zij de gewone grana ten en do pantserdoorborende projectielen, die i eon 30 cm. Krupp-pantscrplaat doorboren on I binnen in hot vijandelijk schip ontploffen, i Deze projectielen zijn van een optstekingsdop voorzien en onmiddellijk voor het gebruik ge reed, maar er is een stdot gelijk aan oen druk vnn duizenden kilo's noodig om zo tot ontplof fing te brengen. Verderop langs het dele worden do cordiet- ladingon opgoheschen en aan boord gehaald. Do langwerpige vuilbruin geschilderde metalen kisten, voorzien van verschillende met verf aan gebrachte merken, die do fabriek, datum van fabricage en van afgifte, grootte en nauwkeu rig gewioht aangeven, worden eerst als zij naar hoven komen op elkander gestapeld. Dan ko men de op bloote voeten loopende matrozen vlug met hunne kruiwagens aanrijden, brengen do kisten naar de luiken, waar zij naar do magazijnen beneden worden gehescben. Op een andere plaats op dek is een andere groep matrozen bezig met het aannemen van de granaten en dergelijke voor de lichte en de vliegtuig-afweerkanonnen en van de munitie voor geweren en andore lichte wapens, die weer op eene bijzondere plants worden ge- borgen. Ann de andere zijde worden de lange gele lyddiot-granaten snel, naarmate zij aan dek komen,_op stapels gelegd." ..'t Is verschrikkelijk werk, de oorlog", be sluit hij, „maar we zullen durchhalten." Mijn tweede interview-slachtoffer was 'n Fries en heel wat meer critisch aangelogd. „Ja. ja, in 't begin liepen zo overal uit Jo fabrieken weg, zoo naar het leger too en maar zingen: „Deutscliland iiber alles". Oud jes van zestig jaar en hoogor uamon dienst om de grens te bewaken. Ieder dacht: „Een week of zes, en 't is klaar." En nou? „Was haben wir jetzt errüngcn als Rheumatismus klagen ze. Zo moeten daar nu dingen eten, waar 'n Hollander nog niet aan zou willen ruiken. Ik kon dat brood niet verteren, aller hande rommel zit er in, maar als wo 't over lieten, sprongen do kinderen van plezier, en op weg naar 't fabriek gristen zo 't uit je handen weg! Ze beten er al in, terwijl jc '1, nog vast hadZe koken brandnetels, ze doen jonge geitenbokjes in de potVrouwen bij ons in de bunrt kookten aardappelschillen voor hare kinderen nee, ik kon 't, er niet uithouden je krijgt wel eten, maar 't zet geen kracht hij om te, werkén." „En hebt u hier in Holland nu werk?" „Ncoen in Duitschland had ik vijf tig mark in de week op stukwerk. Ja, in vredestijd kan jo daar heel wat, beter 'n pen ning overleggen dan in Holland. Maar wat heb jo er nu aan? Jo inkomen gaat tegen je uitgaven niet, op. Een haring kost vier groschen (zeventien cent), een flesch olie zes mark, als ze toevallig in voorraad isWat uit de neutrale landen komt, nemen de amb tenaren yan 't rijk of yan de gemeente direct H. EVi. de Koningin tusschen da militairen. Nadafc H. M. de Koningin Woensdag te Oosterhout (N.-B.) ©en inspectie over* de troepen bad gehouden, vertrok II. M. naar Geortruidenberg. Des avonds te Oosterhout teruggekeerd, braoht H. M. ©en bezoek aan een der lager© scholen, alwaar oen huisvlijt- tentoonstelling was georganiseerd van voor werpen door militairen vervaardigd. Zij begaf zich daarna naar den tuin van de sociëteit „De Eendracht", waar een con cert werd gegeven door de stafinuziek van het 7e reg. infanterie. Tot den tuin hadden op. Een smokkelaar met -spekde soldaten grissen 't dadelijk weg. Dat gaat allemaal naar centrale bureau's, zeggen ze, en naar het front; langs de grenzen kreeg, je or ten minste niks van te zien." Nu wordt zijn stem zachter; En niks als beroerdigheid om je heen. M'n kostvrouw leefde met 'n Oostenrijker (haar eerste man had haar in den steek ge laten). Ze kroeg dus ook geen uitkeoring. De Oostenrijker was 'n knappe vent met 'n mooieri krullenbol en 'n zwaren knove], zooals 'n vrouw dat graag ziet; z'n portret hing in de kamer, waar ik at. Ik zog hem trouwons op 'fc perron, toen dc vrouw hem wegbracht. Hij zat in den trein zo hield al den tijd z'n hand vast, en ze zagen niets dan elkaar. Toen de trein zich in beweging zette, liep zo mee, en, zooals je dan bent, zelf niet goed wetend wat zo deed, stak zo de hand in den zak en gaf hem haar porte- monnaie met al 't huishoudgeld. Hij nam 't aan ook zonder te weten, wat hij deed. Toen heb ik 'n dag geen eten gehad Na 'n paar weken kwam er 'n brief van 't front: „Zooals je me gekend hebt, lieve vrouw, zoo zie jo me nooit terug. M'n kaak is weg geschoten." En die vrow aan 't huilen! Al 't plezier uit haar leven weg Niks als haat meer. Ze vult nou op 't fabriek granaten met glasscherven. „Franzosen kaput!" zegt ze mnnr, „Er werken nu veel vrouwen?" 1 „O ho ja, oude plannetjes, vrouwen alles werkt op' 't fabriek de jongens van ze ventien, achttien jaag zijn allemaal yorb naar alie militairen vrijen toegang; de gcheele tuin was nagenoeg gevuld. H. M. gebruikte de thee, en liet de offi cieren,' kapelmeester van den staf en de korporaal-kapelmeester van het mobilisatie korps aan zich voorstellen. Zij begaf zich daarna in den tuin, waar zij zich letterlijk een weg moest banen door de vele mili tairen, waarvan zij verscheidenen toesprak. Te ongeveer half tien keerde H. M. naar Geerbruidenberg terug. (Maasbode. Op de mooie wegen, die van alle richtin gen naar de Molenheide voeren, bewoog zich Woensdagocntend oen tallooze menigte, die getuige wilde zijn van het bezoek van de Koningin aan de troepen van het veld leger. Bij de „Vijf Eiken" te paard ge stegen, kwam II. M. ongeveer om halftien' op de Molenheide nabij Gilze aan en hield een inspectie over de troepen. Onder luid gejuich verliet H. M. de Molenheide, om over Geerbruidenberg weer naar Den Haag terug te keeren. Omtrent de aankonr»t te 's-Hertogembosch wordt nog gemeld, dat op den koninklykou trom geen vlaggen wapperden, daar de reis streng incognito was. Op het perron waren ter begroeting aanwezig de Commissaris der Koningin in N.-Brabant, mr. A. E. J. baron van Voorst tot Voorst; de Commandant van het Veldleger generaal majoor Terwisgade luitenant-kolonel commandant der Koninklijke Maréchaussée Schoenmaeckers de stations-commandant luitenant-kolonel Macphersonde majoor der infanterie Le Cock d'Armanvillede kapitein der marécliausée Eekhout en nog eenigo officieren van den gene- ralen staf. Mede waren aanwezig do inspecteur der Maat schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, dc lieer Gorissen, de commissaris van politic de lieei- Van Buuge en de inspecteur van politie de heer Ruikend. Het perron was afgezet door maréchaussées en de weg, die zou worden gevolgd, door de gem eente-poli tie i Up het perron en in do omgeving van het station, alsmodo langs don weg stond een groot© menigte volks. Hare Majesteit was gekleed in een grijs-groen amazone-costuum, waarover een zwarte reis mantel. Nadat Hare Majesteit was uitgestapt, be groette zij met een handdruk generaal Terwisga en daarna baron Van Voorst tot Voorst, met wien zij zich eenigen tijd onderhield. Nadat generaal Terwisga de officieren aan ïl. M. hed voorgesteld, besteeg zij met een hof' dame, een officier van Haar gevolg en generaal Terwisga den auto en gevolgd door nog twee andere auto's waarin gevolg, word gereden den Koningsweg naar den Vughter- uitgang. Langs den weg werd IT. M. door het talrijke publiek hartelijk toegejuicht. Nabij de gasfabriek steeg Hare Majesteit met generaal Terwisga en gevolg te paard, en be- zich het Koninklijke gezelschap over den be lommerden Vugbtschcn weg, cn door de Loon- scho baan, naar do Vughteche heide, alwaar Hare Majesteit eene revue zou gaan houden over do aldaar samengetrokken troepen. H, M. Koningin Emma. Hoewel do Koningin-Moeder, di© aan iritis leed, zich nog eenigszins moet ont- zien, lean IT. M. reeds weder haar paleis verlaten en heeft zij Woensdag en Donder dag rijtoeren gemaakt. Minister Postfauma. Naar men uit Den Haag aan Tiet Volk meldt, is de minister van Landbouw Posthuraa ernstig ongesteld. Een dezer dagen is hij tijdens zijn werk buiten bewust zijn geraakt. De minister schijnt eenige maanden rust te moeten nemen. Het Haagsche Correspondeutiebureau meldt: Inzake de ongesteldheid van minister Posthuma, waaromtrent de laatste dagen in parlementaire kringen reeds niet nader bevestigde geruchten liepen, zijn wij thans gemachtigd het volgende mede te deeleu: De Minister heeft iti het jaar 1906 ver schijnselen gehad, welke wezon op een hart- aandoening. Hij heeft toen een kuur door gemaakt onder toezicht van een medicus hier ter stede. Na dien tijd deden zich deze verschijnselen nooit weder voor tot onge veer voor een week of zes. De Minister heeft zich toen onder behandeling gesteld van denzelfden rpedicus en getracht aan een eventueel verlof te ontkomen, doch j.l. Zondag verklaarde de doctor, dat hij de verantwoordelijkheid niet langer wilde dra gen, wanneer de Minister niet een verlof nam van ongeveer 6 tot 8 weken: De Minis ter zal nu Zaterdag zijn departement ver laten en eerst een Kuur doormaken van 14 't front. En zo hoeven die oudjes niet eens op te roe pen; die komen vanzelf, uit honger. Vrouwen me.t loshangend haar, fijne gezichtjes zwart van 't stof (se zijn 's avonds to moe om zich t© wasschen). Je ziet niot anders. Ja, jo komt daar ginds wat kromme dingen tegen Ilc» heb 't die Duitse,hors altijd precioe ge zegd, wat ik er over dacht." Op 's verslaggevers gezicht moet twijfel te lezen zijn. Ja, nou, gezegd op mijn manier. Ze vroe- gep me wel eens wat ik als vreemdeling nu wet dacht Dan 'zei ik: „Ja, zie, ik hen maar 'n domme Hollander ge moet niet boos worden, hoor! Maar als ge me nu mijn meening vraagt: „Waarom vecht jolui nou toch eigenlijk? Geen mensch heeft jelui 'n stroo breed in den weg gelegd 1 Is dat nou allemaal omdat de Oos- tenrijksche politie te Serajewo niet goed heeft opgepast?" Nee 't kan in Duitschland zoo niet blij ven. Vleesch en bloed houden dat niet uit. Dat zeg ik niet, hoor! Ze zeggen vrij uit in de oafé's...Misschien kunnen we 't tweo maanden houden, tot den oogst, misschien... lukt dat, dan kunnen we 't nog wel haast 'n jaar uithouden.Maar langer nooit!" „Nee", eindigde hij, „voor jo plezier moet je nou in Duitschland niet wezen. Overal zie je loege winkels en weduwen, 't Land is zwart van de tranen, en de vrouwen en kinderen zïon allemaal blauw onder de oogen." J. J, B, (Slot vólgt

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2