Zeilnakers DAT ZIJN KOOPJES mi i 1st 1U €my////v SS BP 5ÉËI in up ÉS IIP s m m m m m m Laatste Berichten. Spoedcursus 20 osnf. Machinist. Damspel. m ADVERTENT1EN. Nederlandsch Bijbelgenootschap. SPECIAAL VERMINDERDE 0PRUS Ml LOSPRIJZEN Gemengd Nieuws. PE SOI^DATEKTCOURAIffT gondag V IVEei X 9 X <Q 'No. 4 h. vr„ No. 1 h. b., No. 2 kl. vr., No. 3 •W..9. No. 3 r. vr.,"No. 4 kl. b., No. 1 r. b., No. 2 1 ,£ch. 7. v No. 4 r. aas, No. 1 r. 7, No. 2 sell. 9, No. 3 - h. koning. - No, 4 r. k., No. 1 r. 8, No. 2 seh. vr., No. 3 'Harten 10. No. 4 h. 7, No. 1 h. 6, No. 2 kl. 7, No. 3 i ech. boer. No. 2 h. 8-, No. 3 sch. S, No. 4 sch. k., No. 1 tarten 9. Dus met den 7en slag er in op h. 9. i Wageningen do V. P. A. Pandoorclub „Kip ik hob je". Oplossing van het pandoer pr aatje der club Hopeloos", ..Soldatencourant" No. 268. Slag 1. 1 r. 10. 2 kl. v.,- 3 kl. a., 4 kl. b. I Slag 2. 4 h. v, 1 h. b.. 2 h. a.. 3 kl. 9. Slag 3. 3 r. v., 4 kl. 10. 1' r. b„ 2 sch. v. Slag 4. 4 r. a., 1 r. 9, 2 sch. 9, 3 h. li. Slag 5. 4 r. h., 1 r. 8, 2 sell. 7, 8 h. 10. Slag 6. 4 h. 7, 1 li. 6. 2 kl. h. 3 sch. 6. Slag 7. 2' li. S, 4 seh. 8, 4 sch. 10, 1 h. 9. Hangt dus met den 7en slag. Pandoerclub ,,'T HOEKHUIS", fort Kijkduin bij Holder. - Oplossing van het pandoerpraatje van de Pandoerclub „Hopeloos", voorkomende in de Soldatencourant No. 268. Ie.slag: 1. r. 10; 2. kl. 7; 3. kl. 8; 4. kl. 10. 2e slag4. h.vr. L h.b.2. h.a.3. kl. 9. 3e slag: 3. r.vr.4. kl.b.1. r.b.2. sch.vr. 4e slag: 4. r.a.1. r. 9; 2. sch. 9; li.k. 5e slag: 4. r.k.1. r. S; 2. sch. 73. h. 10. 6c slag: 4. h. 7; 1. h.. 6; 2. kl. k.;'3. sch. b. 7e slag: 2. h. S; 3- sch. 8; 4. sc-h.k.1. h. 9. Hangt dus op den 7n slag op h. 9. Oplossing van liet praatje van de club „Zwarte Piet" voorkomende in hetzelfde blad. Ie slag: 1. kl. 10; 2. kl. 7; 3. kl. 8; 4. h.a. Hangt dus op den ln slag op troef 10. Pandoerclub „:t Bikhamertje". V.B.C. IV Divisie. Goede oplossingen van het pandoerpraalje 'der pandoerclub „Hopeloos" in no. 268 der „Soldatencourant" ontvingen, we nog van de pa©doerolub „De ploeg van Jantje" te Dor- dredht, de pandoerclub „De vroolijke keuken" 3-III Jagers le sectie le Div. veldlegèr en van 3e pandoerclub „Hij kan dr in", 3-III 22e Beg. Inf, Wreede Marst (Van sergt. A. Bartelen.) Oh, Mars, gij wreede oorlogsgod, Nog spot gij met 's werelds lot? Triumplieerend thans op uw troon, Lacht gij nog met vuigen hoon. Gij afschuwelijk wangedrocht, Is 'dit het genot door u gezocht Bloed bij st-roomen te doen vloeien, Het menschdom moordend uit te roeien. Staak uw lage drift, gij helsch gebroed; Geef liever uw eigen, duivelsbloed In ruil voor 't nog te storten weer, En spuw uw venijn ter helle neer. Us, neer uw bloedigen godenstaf Maak van d.e wereld geen^ grooter graf Ga uw diensten maar bij Satan biên, Dan. de. wereld zoo te lijden zien. O. Heer, verpletter dat snoode ongediert, Gij, die Hemel en Aarde bestiert; Laat dien onheilsgod ter helle varen, Breng de gemoederen tot bedaren. Verander den haat in naastenliefde Ve'rzöèn, waarohj men elkander griefde; Verander 't kanongedonder in dankgebeên, Stuur de krijgers naar eigen haard heen. Geef welvaart weer aan ieder land. Men feike elkaar de vriendenhand; Vergoed en heel Gij der wereld lij'n, 't Gansche menschdom zal u dankbaar zijn. A. BARTELEN, Sluis. Onze Veld. (Van Mil. Haverkort.) Geachte redacteur Manassen, Zet ook dit even in uw courant, Ik hoop, dat dit u mag verrassen, Want wij zijn jongens van den ronden kant. ledereen mag dit ook wel lezen, Hetgeen ik n dadelijk hier meld, En dat iedereen dit ook mag wezen, 't Is Batterij 5B van 't 4de Veld. De commandant, bekend door heel het land, Zijn naam wordt hier maar niet genoemd, Hij is reusachtig bij de hand, En hij wordt overal geroemd. Vaak ziet men hem hier rennen, Met zijn halfbloed op de hei, Die is ook haast niet om te temmen, En vliegt iedereen voorbij. Dan ziet men hem weer oefenen, Voor een wedstrijd hier of daar, Alles moet hij dan beproeven, Tot hij is weer daarvoor klaar. Wordt er soms een aangewezen, Voor het maken van een grooten marsch, Bij ons moeten ze dan weer wezen, Ook de paarden zijn van 't beste ras. Gaan wij op manoeuvre of naar 't kamp, Of elders weer van hier naar daar, Al Ï6 'i ook nog zoo'n groote ramp, Altijd zijn we 't eerste klaar. Ia er hier of daar behendigheid, Want we doen dat altijd graag, Voor ons is 't dan de kortste tijd, 't Was voer zes jaar .nog in Den Haag. Ook de bioscoop speelde een heelen tijd, Hier in een linnendbeken tent; Een ieder, die ging kijken, was verblijd, 't Was Batterij 5 van 4de Regiment. Laten wij nu als ronde kerels, Gezellig leven met elkaar; Dan eindig ik hier met mijn regels, En ben met mijn gedichtje klaar. Mil. HAVERKORT, 4e Reg. 5e Batt. Veld Art. Hulde aan den 1e luit. Jhr. Huidenkooper. (Van korp. Klooster.) Amersfoort, den 4den van de rijfde maand Is iheden weer benoemd Tot eersten Luitenant Jhr. Huidenkoper Door zijn goedheid zeer beroemd. Steeds zullen wij u blijven eeren, Al vsoo zijn wij dus .ook geneigd, Dat u Jhr. Luitenant Huidenkoper Gauw de derde eter ook krijgt. •Met dit willen wij dus eindigen Ik deed dus, wat ik kon, .Wij hopen, dat u bij ons zult blijven, En fèlicitéeren u nameros het Aanvullings- Eskadron. r EEN KORP. VAN HET A AN VULLINGSDEPOT. Uit Hoeve, (Van den mil. A. Th. D ohm an.) Als ik zoo de Soldatencourant eens bezie, En dan tot mijn spijt niets vind van de 2e Compagnie, Dan denk ik, dat ik op zoo'n regendag, Daar eens iets over haar dichten mag. Al ben ik nu geen knappe vent, Die 'zoo als menig dichter is bekend, Toch denk ikvan nu eens een beetje moed, En' 'breng die dappere jongens eens een groet. We zitten op 't oogenbl.ik in Hoeve. Hiér is het stil als hij een doode groeve4 ■Took zijn we alle blij en wel te vree Af krijgen wg ook geen verlof. iWant waarachtig hebben we toch geboft, JDe burgerij immers spreekt van. ons met lof. Hoe kan het andere ook want .ons. Regiment iflinrarrliirirt« rirl - Wij hebben hier menig dapperen Officier, En daarbij noch een goed Fourier,. H j bezorgt je wasehgoed 'en dekens lot in je kwartier; Daarbij hebben wij noch een Sergt.-Majoor, van hem mogen wij spreken vol gloed, Want die man offert voor den dieitót al zijn goed en bloed. En daarom Leve onze Gompie rn'et al haar dap'pre knapen, En mocht, wat Gorl verhoede, de vijand eens bij ons komen gapen, Dan laten wij hem zien, dat wü bobben nog der Vaderen moed. En dat wij offeren voor Koningin'en Vaderland den laatsten druppel bloed. Want liever stierven wij op Hollands wallen den dood van eer; Dan te, staan onder vreemd bobeer. Nu hond ik op met mijn dichter ij Tot mijn spijt weet ik niets meer der bij; Nu dan tot een anderen keer; Alss ik weer eens 'tijd heb, bijvoorbeeld bij regenweer. En heeft dit dichten verblijd. Dan is sch rijver dezes zéér gevleid. ANT. THEO DOHMAN, milicien. Aan mijn Vrienden. (Van mil. Wijnhoven.) Mijnheer de Redacteur, Stel mij heden nieé te leur, En zet ditrijmpje-van mijn hand In uw orgaan, de Soldaten-courant. Wij lagen hier in een net kwartier En pleïzier hadden wij wel voor vier, Met zessen lagen wij bij elkaar, Waaronder 5 hospitaalsoldaten voorwaar. De hoofdman dat was Aerts, Een kerel zoo recht als een kaars. Om te genezen van een kwaal Heeft hij lang gelegen in 't hospitaal. De tweede die volgde was Venhuizen, Met dien is hot waarachtig muizen Die gaat trouwen met z'n meisje Kee; Ik wc'nsch hem veel geluk en vree. De derde was vrind van der Horst, Dat is een echte hansworst. Grappen kan die vent uithalen, Of ze hem per stuk. een gulden betalen. De vierde, waar ik nou aan kom, Is vriend Teskens, zoo dik als een trom, Hovenier is hij van zijn stiel, Dat was een man, die mij beviel, De vijfde van. ons aardig kransje, Was v. Goeh, een vroolijk Fransje, En eindelijk dan als No. zes, Volgde ikzelf, oude bles. Doch ik heb hen moeten verlaten, Al die leuke hospitaalsoldaten, "En ook mijn goed kwartier, Waar ik had zooveel pleizier; Ik ging hen allen niet graag verlaten, Edoch het mocht niet baten: Ik ben overgeplaatst bij de muziek, Waar ik moet blazen de Petit. Ik lig nou bij een man of vier, Gelukkig weer in een goed kwartier, Doch nog altijd denk ik aan mijn vrienden, Hunsgelijke zal men niet gauw vinden. Dus, vrienden, ik roep met allen how-doe En ook mijn vroeger kwartier een tot weer ziens toe. J. WIJNHOVEN, III-3-2 R. I. HIe Div. Veldleger. Het leven op Kamer 11. (Van de bewoners van Kamer 11). Wij allen zijn reeds maanden hier En leven onder elkaar met plezier; Op Kamer elf, het klinkt wel gek, Ook allen hebben ze een gebrek. Ik zal je eens vertellen gaan, Hoe het bij ons er soms toe kan gaan De eerste, waar ik mee ga beginnen, Die zet soms van die rare zinnen. Zijn bijnaam is ,.de oliebol", Maar dikwijls hebben wij daarmee veel lol, Des morgens vroeg komt hij niet uit bed, Of wij hebben al dadelijk veel pret. Dan hebben wij een schipper, die goede man, Die heeft het altijd bij ons gedaan, Want wordt er soms met kuch gesmeten, Dan wordt het hem. altijd verweten. Nu onze lange Pruis In die zijn bolletje is 'fc beslist niet pluis; Want staan wij 's morgens in 't gelid, Dan wordt hij er het eerste uitgepikt, En dan moet hij altijd sjouwen gaan Met den richtbok naar de maliebaan. Nu nog ean met een vuile maag, Want met het eten is hij lang niet traag Des morgens vroeg bij het ontbijt Heeft hij al ras twee kuchjes kwijt. Maar de jonden was wel goed bij zinnen En nu moet hij het wielrijden beginnen. Onze snijder niet te vergeten, Want dat mag een "ieder weten, Dat is een kerel vol met moed Die maakt voc-r ons het kapotte goed. Ook zijn er hier drie uit Terheyden, Die kunnen de snert, o zoo goed lijden, Want bij het uitdeelen van het eten Zullen ze hun portie niet vergeten. Maar de Brabander met zijn grooten bol, Die is op kuch toch o zoo dol Hij is de eerste, die zegtgeef maar hier, Ik eet do kuchjes met plezier. Zoo zitten wij. nu al weken lang Met onze zinnen in bedwang. Want wij durven het nufar niet probecren, Om op de pof naar huis te smeren. En om ons nu niet te vervelqp Zullen de muzikanten een deuntje, spelen Op piston en klarinet Maken wij dagelijks veel pret. Nu, mijnheer Manassen, Wilt u ons eens verrassen Met het pla atsen van dit gedicht Voelen wij ons allen verplicht, Om u vele groeten te wensehen van Kamer 11, Want wij gaan maffen, het is nu half elf. De bewoners van Kamer 11, III Depót-Bat. le Comp. 2e Sectie. De schildwacht. (Van mil. soldaat P. Leer-in 't-Veüd). Eenzaam en verlaten Staat hij op zijn post. Te turen en te denken Tot hij wordt afgelost. Duizenden gedachten Jagen door zijn brein, Ach! wat zou hij gaarne Bij zijn lieveling zijn. Ach! hij mint haar teeder, Wil alles voor haar doen Doch, wat is dat daar ginds? Hij ziet een visioen. Terwijl hij op zijn post* staat, ls er op de vacht Van zijn eenigste lieveling Een telegram gebracht. Een zijner kameraden Is nogj al vlug te been, Hij brengt het telegram Vlug naar den schildwacht heen. Terstond maakt deze het open Hij leest, doch zegt geen kik, Alleen ziet men de droefheid ln zijnen treurige® blik. Terwijl hij daar zoo staat, Slaakt hij een stille bede Voor z'n lieveling, zijn hoop, Achzij was overleden Steeds bleef hij aan haar denken, De liefste van zijn hart; Dat hij haar zoo 'moest missen, Daardoor leed hij veel smart. De mil. sold. P. LEER-IN-'T-VELD Alles, deze rubriek betreffend, te richten aan den heer J. Mij er, Graaf Flor is straat 15 Amsterdam. Oplossing van het eindspel van Yves L e G o 1 f f.. I. Zwart. lil. Wit. Stand in cijfers: Zwart 5, 29, 38. Wit schijven op 45, 50 en een dam op 3, [Wit. Zwart. 1. 3—20 Het is in zulk een eindspel natuurlijk een eerste vereisehte, dat de zwarte schijven zoo lang mogelijk belet worden naar dam te gaan. 1. 29—33 2. 50—44 Om 3S33 te voorkomen, waardoor zwart remise zou kunnen maken. 2. 5—10 Zwart próbeart deze schijf te laten slaan, om den witten dam van de lijn 15/47 te verdrijven en zoodoende vrij spel naar dam verkrijgend om remise te maken. De witte dam weet dit echter mooi als volgt te .voor komen. 3. 20—24 10—14 Zoekt alweer den witten dam op. Indien 1015 dan winst voor wit met 4540. 4. 24—15 (Weet zwart alweer te ontwijken. 4. 14—19 Gedwongen, heeft niets anders. 5. 15—10 Een mooie dwangzet. 5. 19—24 6. 10—15 24—29 Op 2430 vervolgt wit met 4540 ge volgd door 4034 na 3035 en wint. 7. 44—40. Alweer zoo een mooien zet, die de zwarten beheerscht en samenwerking tot stand brengt tusschen de witte schijven en den witten dam. 7. 33—39 Men zou nu jneenen, dat zwart nog remise maken kan door naar dam te gaan. Naar dam kan hij wel gaan, doch een maal in de haven aangekomen lijdt hij nog schipbreuk. 8. 15—50 Let nu op het mooie samenspel der wit ten. hetgeen de winst brengt 8. 38,-42 9. 40—34 Maakt de samenwerking compleet. 9. 42—48 Op 4247 wint wit door 5033. 10. 50—39 De mooiste en beslissende zet in dit eind spel. want de zwarte dam is nu verloren, waar hij ook gaat. 10. 48—26 Loopt zoo ver hij kan, doch het baat niet want wit maakt er een eind aan met 11. 39—17 26:40 12. 45:34 gewonnen. Correcte oplossingen ont vangen van: P. van Luenen te Lei den; P. E. Berghuis Jzn. te den Haag; Pieter de Groot te Monster; Verkenner te Heukelom; Goedbloed te Middelburg. Correspondentie. Sergeant G. te M. De bedoeling was natuurlijk 415, daarna gaat wit heen en weer op de lijn 1/45 en wint. Een leerzaam voorbeeld wordt ons toegezonden door den heer P. van Luenen. Wij plaatsen het gaarne, hoe wel de idee niet nieuw is.' Men vindt het in het beek van den ex-wereldkampioen Is. Weiss terug, als slot van een eindspel. II. Zwart-. Wit. Zwart 26, 27, 28, 31, 32, 35. Wit 39, 41, 42, 45, 47, 50. Wit wint als volgt: Wit: Zwart: 1. 39—33 28:39 2. 41—37!! 32:41 3. 47:36 Men ziet zwart is verloren en heeft een schijf meer. op den Nieuwendijk) heeft bij zijn ver hoor door den hoofdinspecteur-afdeelingschcf van het politiebureau Singel, den heer K. W. Elhorst, een volledige bekentenis afgelegd. De valsche stukken had hij zelf onderteekend met een anderen naam en het geld had hij ook geïnd. Bovendien bleek bij zijn verhoor, dat ook twee andere groote bankinstellingen op een dergelijke wijze waren opgelicht, elk voor een bedrag van f 6000. Kramer beweerde ^venwel dat hij slechts ge handeld. had in opdracht van een ander, die het geheele plan op tonw had gezet. Deze man, zekere Baars, zou de valsche stukken heb ben laten drukken. Thans is bet de politie gelukt, ook dozen man in banden te krijgen, zoodat voor deze brutale oplichting van onge veer f 35,000 twee verdachten aan het politie bureau Siugel in bewaring zijn. Engelsche viieger geïnterneerd. Donderdag is bij Sluis, juist over de Ne- derlandsche grens, een Engelsche vliegmachine geland. De inzittende luitenant Greon Smit is geïnterneerd. De electrische grensafsluiting. Het eerste- slachtoffer der afsluiting te Weert aan de grens bij „den T.rag", is reeds gevallen, doordat een man uit Bocholt in den nacht er onder door wilde kruipen. Hij bleef onmiddellijk dood.; het lijk was geheel zwart. (Limb. Kr.) Gestikt. Meri meldt uit Weert aan de j.Msb." In het gehucht Boscli-over-Beek onder deze gemeente bega.f een landbouwer zich in den beerput bij zijn huis om daar eenig werk te verrichten. Ongerust over zijn lang uitblijven, ging zijn vrouw insgelijks in den beerpunt, doch keerde evenmin terug. De dochter, later eveneens op onderzoek uitgegaan, werd ook niet terugge zien. Inmiddels te hulp gekomen buren vonden moeder en dochter dood, ten gevolge van ver stikking, -terwijl de man in zeer zorgwebken- den toestand' verkeerde. Noodlottige aanrijdingen. Te Hoeven werd Maandag het rijtuig van den heer B. aangereden door de stoomtram, komende uit de richting Breda, mot het nood lottig- gevolg, dat het rijtuig omkantelde en dee inzittende kinderen er uit vielen. Een meisje van ruim vier jaar geraakte onder do locomotief en was terstond dood. De overigen hebben' geen enkel letsel bekomen. ('s-E. Ot.) Djnsdag is te Huissen, bij Arnhem, een man, die per fiets op weg was naar Bommel, door do tram overreden; hij was op slag dood. (N. B. Ct.) Een schadepost. To Nieuweschans legden Rijksambtenaren be slag op eenige wagons paardenboonen, voor uit voer naar Duitschland gereed, wat voor de be trokkenen een schade van dertig dyizend gul den beteekent. Hofbericht. H AI:"de Koningin-Moeder heeft een krans doen bezorgen aan het sterfhuis te Utrecht van den luitenant-generaal Sabron, adjudant i.b.d. van H. M. de Koningin, oud-Minister van Oorlog. Uit d© Staatscourant. Benoemd bij de jagers tot kapitein de ordon- nance-officier der Koningin, le luitenant jhr. A. F. H. Wittertvan Hoogland van den grdoten staf. Overgeplaatst bij den generalen staf, kapi tein J. JL Harde n b c r g van do jagers. Eervol ontheven van het bevel over het wachtschip te Hellevoetsluis de kapitein-luite nant ter zee J. J. H. C o m m y s en het hevel opgedragen aan den kapitein-luitenant ter zee C. Fock. Aan den .Hoofdcursus. De 2e luit. der Inf. O. I. leger P. H. L a n d- z a a t wordt 30 Méi gedetacheerd te Kampen om een cursus van vier maanden aan den hoofdcursus te volgen. Naar Oost-lndië. Met het stoomschip „Roepat", dat in deze maand naar Oost-lndië vertrekt, zal een deta chement suppletietroepen, sterk S onderoffi cieren en 100 minderen, naar Batavia worden uitgezonden. Een smokkelaar doodgeschoten. Vrijdagmorgen trachtte een bendo smokke laars, ougoveer 15 in getal, bij Groesbeek een partij levensmiddelen over de grens te bren gen. Het geluktfc den meesten te ontkomen, do'ch één, J. Meijers, werd door een rijksamb tenaar doodgeschoten. Vermoedelijk zijn nog meerdere personen getroffen. 400 K.G. eetwa ren zijn in beslag genomen. Artillerie-inrichtingen. Naar wij vernemen, zal de heer H. M. van Unen, administratief en commercieel directeur van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtin gen aan de Hembrug, binnenkort op zijn ver zoek den Rijksdienst verlaten om als admini- stratief-direeteur in dienst te treden van de' Ncderlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel (Werkspoor). Dé heer Van Unen was sedert 1 Juli 1913 mede-lid van de directie der Artillerie-Inrich tingen. Duitschiand s antwoord aan Amerika. Een uitvoerig telegram uit Berlijn- -geeft hot antwoord weer van de Duitsohe regeering op de bekende nota der Vereeiiïgde Staten. Hot antwoord begint met don duikbootenoorlog, zooals Duitschland dien voerde, gerfecktigd te achten, doch daar de regeering wil voorkomen, zoover hét aan haar ligt, dat do oorlog zich uitbreidt, deelt zij aan de regeering der Ver eenigde Staten mee, „dat aan de Duitsche zeestrijdmaclit het bevel gegeven is ter nale ving van de algemeen© grondslagen van het volkenrecht betreffende liet aanhouden, onder zoeken en verniet/igen van handelsvaartuigen. Dok binnen het oorlogsgebied ter zee, koop vaardijschepen niet zonder waarschuwing en zonder dat gelegenheid gegeven is om de men- sclienleveiis te redden, tot zinken te brengen, tenzij die schepen pogen te vluchten of weer stand bieden. ...In den strijd om zijn bestaan, dien Duitsch land gedwongen is te voeren, kunnen de neu tralen echter niet eischen, dat het met het oog op hunne belangen zioli beperkingen zou opleggen bij het gebruik van een krachtig wa pen, zoolang het den tegenstanders van Duitschland vergund blijft hunnerzijds naar verkiezing middelen in toepassing te brengen, die met het volkenrecht in strijd zijn. Deze wensoli zou met het wezen der neutraliteit on- vereenigbaar zijn. „De Duitsche regeering is overtuigd, dat de regeering der Vereenigde Staten zulk een ver langen niet koestert; zij leidt dit af uit de her haalde verklaringen van de Amerika.a.nsclie regeering, dat zij tegenover alle oorlogvoeren den besloten is do geschonden vrijheid der zeeën te hei-stellen. „Dé Duitsche rogeering-ga at dus'uit van de verwachting, dat de nieuwe bevelen aan de onderzee-strijdmacht ook in de oogen der Ver eenigde Staten iedcren hinderpaal voor de ver wezenlijking der in de nota van 25 Juli 1915 aangeboden samenwerking voor het nog tij dens den oorlog tot stand te brengen herstel van de vrijheid ter zee uit den weggeruimd hebben, en zij twijfelt er niet aan, dat de regee ring der Vereenigde Staten thans ook by de regeering van Qroot-Britannië met allen na druk zal aandringen op spoedige naleving van de volkenrechtelijke bepalingen, die vóór den oorlog algemeen erkend waren en meer in het bijzonder m de nota's der Amerikaansche re geering aan de Engelsche regeering van 28 De cember 1914 en 5 November 1915 zijn neerge legd en deze eischen ook zal weten door te zetten. Indien de stappen van de regeering der Vereenigde Staten niet tot een succes zouden leiden om de wotten der menschelijk- lieid door alle oorlogvoerende natiën volko men te doen eerbiedigen, dan zou de Duitsche regeering tegenover een nieuwen toestand staan, waarin 7,ij zich haar volkomen vrijheid van beslissing moet voorbehouden. „De ondergeteekende maakt van deze gele genheid gebruik den gezant der Vereenigde Staten de verzekering zijner meest volkomen hoogachting aan te bieden." (was get.) VON JAGOW. De Russische strijdmacht. PETROGRAD. De bladen wijzen op de be langrijke successen door de Russische artille rie behaald, die tegenwoordig een groote kracht ontwikkelt. Zoo werden bijvoorbeeld in den slag aan de Jkva in zeer korten tijd dui zenden projectielen afgeschoten. De Russische bladen publiceerenverschil lende brieven van soldaten die voor de ge schenken. hun door bet- groote publiek ge zonden, bedanken. Zij raden hun landgenoo- ten aan kalm verder te leven en niets te vreezen, want, aldus de brieven,, aangemoedigd door uw steun, zullen wij onze krachten tot het uiterste inspannen eii den vijand niet ont zien. In den Paasehnacht werden vele soldaten bij de boeren in de aan "het front grenzende dorpen ten eten gevraagd. Een crisis in Criekenland? LONDEN. De „Morning Post" verneemt uit Athene uit gezaghebbende bron, dat Skóeloe- dis reeds eenige dagen voornemens was af te treden. Zaïmis kreeg de opdracht een nieuw kabinet te vormen. Luchtraid boven Salonikï. SALONIKL Een Zeppelin deed Vrijdagmor gen vroeg een raid boven de stad. Op bet luchtschip werd hevig gevuurd, waarbij het werd vernield, SALONIKL De vernieling van de Zeppelin wordt bevestigd. Van de dertig leden der bemanning is slechts een ontkomen. STAV ANGER. De regimentscommandant, kolonel Johannson, liet het verongelukte luohtSchïp „L. 20" door een afdeeling soldaten beschieten, zoodat het ontplofte. Het l.ucht- 6o.hip begon door den sterken wind krachtige bewegingen te maken, en had, daar het nog grootendeels met gas gevuld was, zich gemak kelijk kunnen losrukken en schade aanrichten. De ontploffing was krachtig en ver hoor baar. Een paar boothuizen verbranden. In vele huizen waren de ruiten gebroken. Na Verdun, Yperen? Een bijzondere correspondent van de „Daily Chronicle" bij' het Engelsche leger aan het Westelijk frout, Philip Gibbs, schrijft naa.r aanleiding der verhoogde acti viteit der Duitschers 'bij Yperen „Op ons front geven do Duitschers geen blijk van zwakte wat manschappen of artillerie be treft en ofschoon onze artillerie steeds ver sterkt is, is de hunne nog evengoed alls vroe ger in staat een hevig bombardement te onder houden. Hun voorraad proejctielen en machi negeweren, geweergranaten en loopgraafmor- tieren lijkt onuitputtelijk. Het is nutteloos werk, te gissen of al deze artillerieactie en deze spasmodische aanvallen op verschillende punten onzer linie de inlei ding zijn tot een grooten slag, waarin de vijand zich met volle kracht op ons zal werpen. Er zijn hier aan het front soldaten die zich herinneren, dat de tweede slag bij Yperen op dezelfde wijze aanving. Eerst artillerieactio over de geheele linie en toen aanvallen op heu vel No. 60; thans geschieden die bij St. Elpi. Maar de toestanden zijn in beide legers niet meer dezelfde- als toen en de Duitsche aan voerders hebben thans een moeilijker vraagstuk op te lossen. Uit al de brieven die wij öp gevangenen vinden klinkt een toon van grooten nood, - een wanhopig verlangen naar vrede. In een brief, die drie maanden geledfcn werd geschreven, maar nooit gepost werd, komen de volgende woorden voor„Het valt erg te be twijfelen of de vrede in de naaste toekomst zal gesloten worden, zooals velen denken. In de eerste plaats zijn onze vijanden te sterk; en in de tweede plaats, zouden wij Engeland een doodelijken slag moeten kunnen toebren gen." Uit deze gevonden brieven blijkt wel, hoe de geest bij bet Duitsche volk thans is en misschien zullen de Duitsche aanvoerders, dien geest kennende, traohten, Engeland dien doo delijken slag toe te brengen, wat hier" in Frankrijk zou moeten geschieden. Onrlergeteekenden betuigen langs dezen weg hun harfelyken dank aan H.H. Officieren, Sergt.-Majoors en verdere Onderofficieren, welke blyk gaven van sympathie en kameraad schap, bjj hun huwelyk ondervonden. D. M. FRANSEN, RM.-SergL-Maj.-adm* 45e. Bataljon 4e Gompie, H. FRANSEN—MARTENS. Te lezen schriftgedeelten van 7 Mei tot 21 Mei. Zondag 7 Mei Joh. 4:27—42 Maandag 8 Mei Joh. 4: 4354 Dinsdag 9 Mei Joh. 5: 19a Woensd. 10 Mei Joh. 5:9b18 Donderd. 11 Mei Joh. 5:1930 Vrjjdag 12 Mei Joh. 5:3147 Zaterdag ItJ Mei Joh. 6: 1-— Zondag 14 Mei Joh. 6:1621 Maandag 15 Mei Joh. 6:2227 Dinsdag 16 Mei Joh. 6:2846 "Woensd. 17 Mei Joh. 6:41—58 Donderd. 18 Mei Joh. 6:59—71 Vrydag 19 Mei Joh. 7: 113 Zaterdag 20 Mei Joh. 7:1424 "Wie bovenstaande schriftlezing zou willen volgen, maar geen N'enw Testament bezit, geve hiervan ken nis aan het Bijbelhuis, Heeren gracht 366, Amsterdam. gevraagd. Firma ZEILINGA Binnenkant 38. Amsterdam. Voor opleiding en aanverwante vakken vrage men de prospectus van het Centraalburaau v. Corresponden tie-Onderwijs te Medemblik Minimumlesgeld 50 ct. p. week. Voor jong en oud. Wil U in kor ten tyd verrassend vlugge vorderin gen maken in een of meer van de vier vakken Nederl. Taal, Engelsch, Fransch en Rekenen, volg dan onzen spoedcursus, waarbij U voor alle vakken samen slechts 20 cent per week betaalt; dat is dus gemiddeld vyf cent per vale. "We sturen U de lessen franco per post. U stuurt daarna per post uw werk in. "We kijken alles na en sturen het por post terug. Zoo kan u heerlijk vlug opschieten, omdat onze lessen zóó eenvoudig en duidelijk zijn, dat zelfs kinderen van negen jaar ze met gemak kunnen volgen. Voor de eerste 'lessen behoeft u niets te be talen, als u er nie.t in alle opzichten dubbel en dwars over tevreden is. Wil u er meer van weten, vraag dan per briefkaart gratis en franco prospectus bij Instituut HOL ARHOF, De Clercqstraat 75, Amsterdam. waarvan ieder profiteeren moet!!! De Mooiste, Beste, Degelijkste Boeken tijdelijk voorde die er achter vermeld staan. Voor Uitspanning en voor Studie. Voor oud en voor. Jong. Door verlaging der binnenlandsche kaasprijzen, verkoopen wjj onze beste bekende, kaas, zwaar ongeveer 10 k 12 pond, voor 32M cent per pond, zoolang de voorraad strekt. Beleefd bevelenwij ons by H.H. Offi cieren aan, voor leveranties van kaas, D. K. Propstra .Leeuwarden. Telefoonuummer 952. Oplichting van f 35000. De politie te Amsterdam heeft Dinsdag oen-man aangehouden, verdacht betrokken te zijn bij de oplichting van een bankinstelling rlaar ter stede voor een bedrag van ruim f 22,000. Het betrof hier een oplichting door middel van valsche vrachtbrieven voor een partij' eieren, die naar Duitschland moest geleverd worden. De aangehoudene, de 26-jarige koop man T. Kramer (die naar men meent ook betrokken moet zijn bij de diefstal van f 2000 In eene Noord-Brabantsche ge meente wordt, op eene fabriek gevraagd een Machinist, om bij het einde der mobilisatie in dienst te treden. Bekendheid met „Lanz"-lokomobielen strekt tot aanbeveling. Gegadigden gelieven zich met uitvoerige inlichtingen te wenden tot het Adv.-Bureau B.0UMA Co., 226 Heeroograchtj Arost,, o.ii,deriNotj318. 1. BIROEKOFF. Tolstoï's Le ven. Kolossaal Boek, m. Platen en Portretten, 455 Bladz. Uitgaafs- prijs 4.59, nu 1.94. 2. VAN LAAR. Lessen over do Lagere Algebra, voornamelijk voor Zelfonderricht, 2 gr, Dln., vroeger 4.80, nu 1.18. 3. VAN BALEN. Ons Voorge slacht. Prachtig groot werk met gekl. Platen 5.25, nu 1.26. 4. Hot fraaie Tijdschr. De Huis vriend, 3 Jaargangen vol Platen, groot en dik. Uitgaa.fsprjjs 10.50,. nu samen 2*13. o. Bijbel. Hedondaagsche Spel ling, groote druk, in fraaien stevigen Band, nu f 1.73. 6. CLAVEL. Geschiedenis der Codsdiensten van alle Volken der Aarde. Gr. uitg. met vele Platen, nu 2.46. 7. BERGHUIS. Onzó Betimme ringen. Gr. Handboek voor Bouw kundigen, met 500 Platen. In Prachtb. f 7.50. nu 3.76, 8. Prof. BALL; Het Sterren- land. Populaire Sterrenkunde. Flink Boek met 100 Afb. In Prachtb. 3.30, nu 1.21. 9. OOSTERHOUT. De Fransche Omwenteling, vol groote Platen, 469. Bladz. In Prachtb. nu f 1.26. 10. DUMAS. De Craaf van Mcnto Christo, met vervolg De Doode Hand, gr. uitg. met Platen, 4 Dln„ nu 3.99. 11. TEN KATE. De Strijd des Levens Dicht bij het Vader^ huis Eigen Haard Het Ster vend Jaar. 4 Dln. samen 1.92, 12. HOOGEVEEN. Vlinder- Atlas. Prachtig werk, 154 gekl. Afb. van Vlinders en Rupsen met uitgebreiden Tekst. In Prachtb., nu 1.58. 13. BROUWER. Encyclopedie, 1500 Kolommen met Platen. In Prachtb. 1,90, nu 0.77. 14. MARILAUN. Het Leven der Planten, 4 zware Deelen, ruim 3000 Bladz. met 500 Afb. 19.80, nu f 5.56. 15. HOFFMANN. Het Coudrvest In het Bighorngebergte. Gr. Avon-' tuurl. Jongensboek met Platen. In Prachtb. nu 1.08. 16. ALCOTT. Op Eigen Wieken en Fijne Handschoenen, 2 Meisjes boeken. Gr. le Uitg, in 2 Prachtb., samen v. 1.88. 17. GOEVERNEÜR. Fabelboe ken, 4 dikke Dln. met de oude be kende versjes en 98 Platen f 6, nu 1.56. 18. HACKLANDER. Europeesch Slavenleven. Beroemde Roman vol Platen. 3 zware Dln., 1000 Bladz. f 9. nu 2.73. 19. v. LEEUWEN. Letterboek v. d. Teekenaar en Schilder. 54 Platen in Kleurendruk met Beschr. In Portef., uitgaafspr. 6, nu f 1.92. 20. QüADEKKER. Het Paar denboek, 3 zware Dln., ruim 1500 Bladz., met 927 Platal f 27.50, nu 5.44. 21. SPINDLER. De Jood. Pracli- man tot Evangeliedienaar, 2 flinke Dln., 3.30, nu f 1.46. 23. BULWER. LYTTON. Rlënzi. Gesehiedk. Roman uit het oude Rome. Keurige uitg. met PL, 720 Bladz. 2 Din., nu 1.58, 24. KOETSVELD. Ceschiedenis van onze Politieke Partijen. Gr. Standaardwerk, met Platen en Portretten, nu 2.82. 25. DOEVENDANS. Klanken ties Heiligdoms. Woorden, van Troost. 2 Bundels f 3.60, nu f 1,76. 26. GROSJÉAN. Het Nieuwe Boek der Uitvindingen. Prachtig, groot Werk, met 650 Platen, 2 Dln. 9.50, nu 3.94. 27. Dr. PLANTENGA. Het Rozekruis. Tijdschrift voor Mag netisme, enz. nu f 1.21. 28. TEN BRINK. Ceschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Beroemd Standaardwerk. 3 zware Dln., nu 3.96. 29. DO.MELA NIEÜWENHUIS. Ceschiedenis van het Socialisme. Uitgebreid Werk, met 78 Portret ten, 3 Dln. 9.50, nu 3.24. 30. HOOGENDOORN. De Cou peur. Gr. Handboek voor Kleeder- ma.kers, met Afb. en Patronen. In Prachtb; f 7.80, nu 2.29. 31. BERGHUIS. De Meubolma- ker. Volledig Handboek, met 389 gr. en kl. Platen. In Prachtb. 8.60, nu 3,47. 32. BARTSTRA. Pater Ceroid tige Histor. Roman, met Platen. I van St. Jansgae. Magnifieke Hist. Kolossaal $oek j 3, nu f 1.98. Roman, 2 gr. Dln,, 537 Bladz,, 22. NEWTON. Van Slavenkoop- l f 4.80, nu 1.42, GEHEEL WEGGEVEN Mooier en Voordeeliger Aanbod is _n°oit gedaan Goedkoope Boeken, Hans Mo. 98, K A N ■B;TQ..O» - Toezending geschiedt franco doojr D.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4