Binnenland. Legerzaken. IVIarinezaken. Correspondentie. Uit onzen Moppentrommel. Uit Leger en Vloot. T3353 SOIjIDATERTCOURA JVT xtsltï Zondag- V Mel 191G 3 Formamint-Tablettent vernietigen de bacteriën van verkoudheid, influenza. a"6lna. roodvonk enz,, in mond en keel en beschermen 10 g 0 n B esmetting. tracht den Duitschen commandant te bewe gen om het schip te sparen, omdat liet grootste deel der lading vrije goederen waren. Hij bood aan zoo noodig de cacao en de versche visch overboord te zetten het geen door den Duitschen commandant niet werd aangenomen. Deze bleef bij zijne mee ning dat het schip vernietigd moest worden, waarna de tweede onderzeeër het schip tct sin ken ging brengen. Wegens het lekken van een der sloepen en het opkomen van onstuimige zee heeft de gezagvoerder nogmaals getracht voor de veiligheid van de bemanning een beroep te doen op den Duitschen commandant om het schip te sparen. Deze heeft toen aangebo den de sloepen naar het Noord-hinder licht schip te sleepen doch na een kwartier varen naderde een vijandelijk vliegtuig dat de sleepende onderzeeboot aanviel, die daarop onderdook. De sleeptros werd losgegooid doch bleef haken in het tuig van de onder- zeeboot. Door het doosnijden van de sleep- 1 trossen voorkwam men in de sloepen da deze onder water werden getrokken. Daarop is in de sloepen zeil gezet naar de Britsche kust; en werden de inzittenden te 10 V n. 15 door den Britschen kruiser ..Pene lope" opgepikt en naar Harwich gebracht. De „Maashaven". Keuter seint d.d. 4 Mei uit Londen, dat vol gens een Lloydsbericht uit Harwich, de „Maas haven" Donderdag is vlot gemaakt en thau6 naar de Theems wordt gesleept. De „Fridland". LONDEN. Lloyds bericht, dat het be schadigde Zweedsche stoomschip „Frid- land", dat de vlag van de Belgische steun- commissie voerde, achterstevoren de Theems opgesleept en bij Southend op het strand, v_ge7Cb is. Gezonken schepen. LONDEN. De Fransche visscherssckoe- ner „Bernadot-fce" is op 1 Mei door een Duitsche duikboot in den grond geboord, 150 mijlen van land; de equipage van 34 man ontkwam in booten acht schipbreuke lingen zijn opgepikt, de overige zwalken nog rond. Oosfonrijksch marinebericht. WENEN. De marine-staf meldt In den namiddag van drie Mei bombar deerde een marinevliegtuigeskader het sta tion, de zwavelfabriek en de kazerne van Ravenna. Men constateerde bet uitbreken van brand in de fabriek en het station. •Hoewel door twee afweerbatterijen bevig beschoten, keerden alle vliegers behouden terug. Tezelfder tijd stootte een.' verkennende torpedobootflottielje ten Z.O. van den Po- mond op vier vijandelijke torpedobootja- gerser volgde een vuurgevecht op grooten afstand, dat tot geen resultaat leiddede groot-ere snelheid der vijandelijke vaartui-' gen gedoogde niet, dat onze schepen nader kwamen. Verschillende vliegers namen aan den strijd deel en beschoten de vijandelijke schepen met mitrailleurs. Het Duitsche s.s. „Telde". TENERIFFE. Het Duitsche s.s. „Tel de", dat sinds bet 'begin vaq den oorlog bier beeft gelegen, is door een noordwes tenwind naar zee gedreven. Lloyds voegt hieraan toe, dat een tijdens den macht bin nengevallen kruiser bet. schip heeft opge vangen en bet thans noordwaarts sleept. Twee Engelsche admiraals. In bet Russisobe supplement van de. „Times" schrijft de Russische journalist Nabokow, een der leden van de groep jour nalisten, die Engeland en Frankrijk heeft bezocht, o.a. het volgende over een bezoek aan de Engelsche vloot „Wij naderen nu het slagschip, waarop admi raal Jellieoe, de groot-admiraal,van de Engel- sche marine, ons wacht. Heb uiterlijk van admiraal Jellieoe heeft niets pretentieus. Hij is niet lang, mager, ziet er zeer jeugdig uit, is vlug in zijne bewegin gen en zijn geheele houding wordt gekenmerkt door een buitengewonen eenvoud en groot.e vriendelijkheid. Maar als men dat verweerd gezicht met den vast gesloten mond met smalle lippen, den gebogen neus en den vasten blik van die grijze oogen nauwkeurig oplet, dan voelt men dat er innerlijke kracht in dien man huist en dat het lot der Engelsche vloot aan krachtige handen is toevertrouwd Ook vice-admiraal Sturdee maakte een diepen indruk op Nabokow. Sturdee zelf erkende in een gesprek met den journalist, dat de Duitsche vloot in den slag bij de Falkland-eilanden heldhaftigen weerstand heeft geboden. De Duit- scliers moesten in dat geval verliezen, want de Engelschen overtroffen ben in snelheid en schootsafstand. Van strategisch standpunt be zien was de slag bij do Falkland-eilanden ech ter. een der schitterendste wapenfeiten van de Engelsche marine, daar liet geheele plan tot vernietiging van de Duitsche strijdmacht in den Atlantisehen Oceaan, volkomen in bet, geheim en met merkwaardige nauwkeurigheid werd uitgevoerd. Bij de lunch, die de admiraal ons aap boord ■van het admiraalschip aanbod, zat ik tusschen Jellieoe en Sturdee. De laatste is een korte, gezette man; alleen zijn schitterende en leven dige oogen, vol wijsheid en energie, maken een buitoogewonen indruk." Een dankbetuiging van H, 6VS. de Koningin. Jonkvrouwe Boddaert heeft een schrijven van de Koningin ontvangen naar aanlei ding van het geschenk dat de kinderen der drie Boddaert-Tehuisen gemaakt hebben voor Prinses Juliana op 30 April. H. M. laat de kinderen der bovengenoemde Tehuizen vrien delijk bedanken voor hot fraaie wandkleed, wat vooral zoo welkom was, omdat alle kinderen er aan hadden gewerkt. ,,H. K. H. Prinses Juliana", zoo bericht Jonkvrouwe Van der Polil, .,is opgetogen over het mooie werk, dat in hare kamer hangt. Het is een groot genoegen voor do Prinses 6teeds naar al dat moois te kijken: da,t mooie wapen, die prachtige zon en dan daarbij nog al die grappen, die zoo aardig zijn. 't Is of do_ kinderen ge'weten hebben, dat ons lief Prinsesje zooveel van grappen houdt." „Prinses Juliana zendt vele hartelijke groe ten aan de 70 kinderen •Pw.ei;..iT,eb,ui^en'.,J_-zoo besluit debrief. H. (VI. Koningin Emma. De ongesteldheid waaraan de Koningin- Moeder lijdende is, is beterende. Hoe wel H. M. vooreerst nog hare vertrekken zal moeten houden, heeft de aandoening der oogen een gunstig verloop en de pijn is zeer verminderd. Grondwetsherziening. Omtrent de op Maandag a.s. te houden bijaankomsten, over dag en des avonds, dei- Commissie van Rapporteurs uit de Tweede Kamer, nopens de voorstellen tot het in overweging nemen van veranderingen in de Grondwet, vernemen wij nog dat de commissie op dien dag zal vergaderen met den Minister van Birmenlandsche Zaken, mr. Cort van der Linden, tot liet voeren van nader overleg met dien bewindsman. De Duitsche deserteurs ie Borgon. De commissie te Bergen, die in December van het vorig jaar, haar door 2500 Nederlan ders van a.lllertei richting en stand gesteunde adres, tot vrijlating van de Duitsche geïnter neerde deserteurs, aan de regecring zond, ont ving hierop gisteren het volgende antwoord Naar aanleiding van het mij ter behande ling overgegeven request aan den Minister van Binnenlondsche Zaken van mejuffrouw Bosch van 's-Gravenoer en «anderen inzake de Duit sche zoogenaamde desertours heb ik de eer TJ mede te deelen, dat de Regeering is voortge gaan met het onderzoek naar de juistheid van hun beweerde desertie. Dit onderzoek heeft ten aanzien van enkelen inderdaad het bewijs opgeleverd, 'dat zij als deserteurs moeten worden beschouwd. Hunne vrijlating zal dan ook volgen. Ten aanzien van anderen heeft het onderzoek nog geen defini tieve resultaten opgeleverd. Intussohen wordt het vocfrtgezet en mocht, het tot bewijs va.n de desertie leiden, dan zullen ook zij in vrijheid worden gesteld. Alleen zij, wier desertie, ook na dit voortge zet onderzoek niet bewezen kan worden en die dus niet als deserteurs kunnen worden be schouwd, moeten geinterneerd blijven tot na den oorlog was geteekend, De Minister van Oorlog BOSBOOM. Generaal Sabron f. Op 67-jarigen leertijd is te Uthecht overleden de gep luit.-generaal F. H. A. Sabron, oud minister van Oorlog. Omtrent de militaire loopbaan van den overledene kan het volgende worden medege deeld De ontslapen opperofficier die jaren lang deel uitmaalcte van den generalen staf, stond be kend als een zeer kundig officier, die opging in militaire en krijgskundige studiën. Hij werd in 1819 te Utrecht geboren, werd aan de Kon. Mil. Academie opgeleid tot offi cier en werd in 1870 benoemd tot 2e luitenant. Na in rang te zijn bevorderd, werd de heer Sabron geplaatst aan het departement van Oorlog, waar bij vele jaren werkzaam bleef en o.a. geruimen tijd adjudant des Ministers en hoofd der lie afdeeling aan genoemd Departe ment was. Vervolgens werd in 1900 de toenmalige luite nant-kolonel Sabron benoemd tot gouverneur der Kon. Mil. Academie. In 1901 volgde zijne bevordering tot kolonel, en later vervulde hij nog achtereenvolgens de functies van inspecteur van het militair onderwijs en die van chef van den generalen staf, als opvolger van luitenant- generaal Kool, toen deze benoemd werd tot commandant van het veldleger. Na den val van bet ministerie-De Meester in Februari 1908 'trad luitenant-generaal Sabron wien inmiddels de onderscheiding was te beurt gevallen van te worden benoemd tot adjudant i. b. d. van H. M. de Koningin op als Minister van Oorlog in het kabinet-Heems kerk. welke zetel door hem werd ingenomen tot 27 Juli 1909 toen hij om gezondheidsredenen de portefeuille nederlegde. Hij werd toen opgevolgd dpor generaal W. Cool, het tegenwoordige lid van den Raad van State. Na zijn Ministerschap stond Luitenant-Gene raal Sabron weder nog eenigen tijd aan het hoofd van den Generalen Staf, waarna hem den len Juli 1910 op zijn verzoek, onder toe kenning van pensioen, eervol ont-slag uit den militairen dienst werd verleend en hem Hr. Ms. bijzondere dank betuigd voor do uitne mende diensten door hem gedurende zijnen langdurigen diensttijd in verschillende ge wichtige betrekkingen aan den Lande bewezen. De beer Sabron was begiftigd met onder scheidene Nederlandscbe en buitenlandsche ridderorden. Onder meer was bij Commandeur in de Orde van den Nederlandschen Leeuw. De teraardebestelling zal Zaterdag te Utrecht plaats hebben op do tweede algemeene begraafplaats. „Onso Vloot". Het programma van den herdenkingsdag te 's-Gravenhage van het 10-jarig bestaan der Ned. Ver. „Onze Vloot" op 26 Mei, is als volgt samengesteld: 11 uur samenkomst der afge vaardigden en leden in de Kunstzalen d'Au- dretsch, Hoogewal, en opening der marine- en marine-huisvlijt-tentoonsteliing door den voorzitter van het hoofdbestuur der Vereeni- ging; 12 uur officieele ontvangst door burge meester en wethouders van 's-Gravenhage; 2 uur algemeene vergadering; 4 uur receptie van leden en autoriteiten met hunne dames door het afdelingsbestuur van 's-Gravenhage in heb restaurant van het Hotel ,,De Twee Steden" 8 uur herdenkingsavond in het Kurhaus te Scheveningen, waar o.a. wordt vertoond een heidentableau, voorstellende .Nederlandsen© Ze.ebelden". Hierbij zal zich doen hooren het Mannenkoor van de Koninklijke Zangvereeni- ging „Cecilia". Tot slot zal op zee een vuur werk worden afgestoken. Do „Tubantia", De „N. Ct." schrijft: Naar meegedeeld wordt, zou de waarschijn lijke vergoeding van de „Kon. Hell. Lloyd" voor het verlies Tan de „Tubantia" zijn' afstand van een schip van de Hamburg- Amerik a-Lijn, Dit is vooral daarom ver blijdend. wijl het da verwachting beves tigt dat onze Regeering en ons volk zich ter zake van deze scheepsramp niet bij de trooste- looze en vernederende onwaarheid zullen hebben neer te leggen, dat voor de torpedeering, tegen alle recht en menschelijkheid in, van een der schoonste schepen van onze vloot n i e mand verantwoordelijk en aansprakelijk is. Het geldt bier veel meer dan de commercieel® vraag (hoe belangrijk deze ook 'zij) of onze wakkere Zuid-Amerika-Lijn haar vloot weldra op het oude peil hersteld zal zien. En het spreekt vanzelf dat, indien door de bemoeiing van de Duitsche Regeerïng de „Kon. Holl. Lloyd" een „Ersatz-Tubantia" ontvangt deze bemoeiing en baar uitkomst zelf voor de Duit sche Regeering consequenties jegens de onze meebrengen, waaraan zij zich niet zal willen onttrekken maar waarvan, ook met het oog op de voortzetting van den duikbootenoorlog, onze Regeering haar niet zou kunnen ontslaan. In dien geest laten hot „Hbl." (dat het be richt van de in goeden gang zijnde onderhande lingen tusschen de heeren Wilmink en Ballin hot eerst bracht) en het „Ut-r. DbL" zich uit en wij stemmen daarmee geheel in. Vergeten wij niet dat er nog een ,,Palembang"-geval is te verklaren, waaromtrent Dnitschland ons eveneens heeft laten vernemen dat een Duitsche duikboot nicht in Frage kommt". Dat pas weer de „Berkelstroom" (waaromtrent wij het officieele rapport van onze Marine met eenig ongeduld afwachten) door een paar Duitsche duikbooten vernield werd, welker commandant desperad o-antwoord gafWij kennen geen vrienden op zee; al wat naar Engeland gaat, moet naar den kelder I Intusschen, wij kunnen thans, nu het aan vankelijk voor ons nationaal gevoel zoo schrij nende „Tubantia"-raadsel op den weg naar een positieve oplossing schijnt, cenig geduld oefe nen. Er is nog geen enkel stellig, laat staan officieel bericht en slechts dit zal als uitgangs punt voor een goed oordeel kunnen dienen. Applicatie-cursussen. De minister van Oorlog heeft, naar do ,.A,vp." meldt, bepaald, dat de applicatie-cur sussen welke aan de Kon. Mil. Academie en aan den Hoofdcursus zullen gehouden worden voor de 'in 1915 en 1916 benoemde officieren zullen aanvangen: lo. Voor de officieren, aanstelling 1915, her komstig van de K. M. A$en behoorende tot Qiet leger hier te lande, op 30 Mei 1916. 2o. Voor de officieren, aanstelling J915 her komstig van den Hoofdcursus en behoorendo tot het leger hier te lande, hetzij tot het leger in N.-I., op 30 Mei 1916. 3o. Voor de officieren aanstelling 1916, her komstig van de K. M. A. en behoorende tot het leger hier te lande, op 30 Mei 1917. De duur der cursussen ïs bepaald aan de K. M. A. op vier maanden voor de officieren- leerlingen van het leger hier te lande en op zes maanden voor de officieren-leerlingen be hoorende tot héb leger in N.I.aan den Hoofd cursus op vier maanden voor alle officieren- leerlingen. 1 Verbetering der pensioenen van onder officiersweduwen. De Minister van Oorlog heeft thans ter konnis van de landmacht gebracht, dat de tot stand gekomen verhooging der onderofficiers- pensioenen tot gevolg heeft, dab voor weduwen van militairen beneden, den rang van adju dant-onderofficier'een höoger pensioen tot een maximum bedrag van 220 bereikbaar is en dat in verband daarmede van den 8sten Mei 1913 af een hoogere bijdrage aan heb weduwen- en weezenpensioen .verbonden is Het verschuldigde hooger bedrag van Mei 1913 af moet door elk militair in dit jaar in zijn geheel worden gestort. Strafbevoegdheid. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat heb opleggen van krijgstuohtelijke straffen aan heb personeel der compagnieën hospitaal soldaten, gedetacheerd bij militaire ziekeni-n- richtingen, berust bij den chef van de militaire ziekoninrichting, indien het betreft overtre dingen uitsluitend den hosDitaaldnenstaan gaande* In alle overige gevallen treedt de comman dant van het onderdeel, waarbij de betrokken militair in onderhoud is gesteld, als com pagnies-commandant op. De commandanten en chefs zijn gehouden elkander wederzijds mededeeling te doen van het opleggen van straffen. (Avp.) Hooi voor het leger. De commandant van het Veldleger heeft, volgens de „Avp." het onderstaand schrijven aa n de korpsen gezonden Vermits de hier te lande beschikbare hoe veelheid hooi, voldoende aan de voor het leger gestelde keuringseischenhoogstwaar schijnlijk niet groot genoeg zal zijn, om daar mede in do behoefte voor de legerpaarden te voorzien tot het tijdstip, waarop het hooi van den nieuwen oogst in dit jaar beschikbaar Zal komen, zal, ingevolge de bevelen van den Opperbevelhebber van 6 dezer, door vermen ging van hooi van mindere qualiteit met hooi van goede qualiteit moeten worden bevorderd, dat de beschikbare voorraad voor langeren tijd toereikbaar is. Ik heb den etappen-inspecteur opgedra gen, over te gaan tot aanschaffing, voor zoo veel noodig, ook van hooi van 2e qualiteit, en voorts tot verzending daarvan aan de korpsen, in afzonderlijke pakken, van een, bijzondere aanwijzing voorzien, tegelijk met hot gewone hooi. Voorloopig zal ongeveer j gedeelte van het benoodigde hooi van mindere qualiteit worden verstrekt. s Het hooi moet bij de korpsen worden ge- JLden, kapitdn .op.jdiens verwonderd-qmo test: hot Inlichtingen. De Minister van Marine heeft inlichtingen verstrekt op de adressen van A. Ch. van dor Dussen, luitenant ter zee 1ste klasse aan boord van Hr. Ms. „Holland", houdende verzoek om herplaatsing in de rang lijst op zijne oude plaats of althans een nieuw onderzoek naar zijne bezwaren te doen instel len, en J. P. Hogeveen. korporaal dér mariniers aan boord Hr. Ms. „Zeehond" to Ylissingeh, hou dende verzoek het daarheen te leiden, dat een in zijn zakboekje als schuld ingeschreven bedrag voor contributie aan liet Weduwen- en Weezen- fonds, daarvan worde afgevoerd. Wat het tweede adres betreft, adressant was wel gerui-men tijd deserteur, maar dat <loet in deze niets ter zake, daar hij gedu rende zijne ongeoorloofde afwezigheid militair bleef. De rechten van vrouw en kinderen op pensioen gingen bierdoor niet verloren. Toeu hij zich dus op 13 Augustus 1914 vrij willig als deserteur aanmeldde, lag het voor de hand, dat zijne rekening belast werd met de door hem verschuldigde contributie van 1 Juli 1909 af. Dezo wetsuitlegging wordt ook door het Departement van Financiën, dat ingevolge art. 24 der wet de weduwen- en weezenpen- sioenen voordraagt, gedeeld. ONZE CORRESPONDENT! ERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag.3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. WerkgeldAnna-Paulowna, (Tweede plaatsing.) Militairen die tuschen 31 Januari en 9 Februari j.l. te Anna-Paulowna hebben ge werkt en toen behoorden tot 2-1-4 L. W. A. gelieven hun adressen zoo spoedig mogelijk op te geven aan den administrateur van voormelde compagnie. R. L. F., IS Reg. Ing- Gij kunt,uwen-com pagnies-commandant te spreken vragen en die autoriteit verzoeken uwe fiets niet te behoeven af te staan_ Red. J. A. V." III 13 R. I. Veldleger. Wij raden u aan uwen Rerigemtns-Commandant te spre ken te. vragen en "bij die autoriteit uwe.j-be' ;laoggn yop^s^.Hragen>^heni^yerzoekendö.,aiw-, verzoek gunstig te willen adviseeren dn door te zenden aan de Opp. v. Ij. en Z. Re d. A. B. Ede. Gedurende hot Watersnood verlof, hebt gij recht op soldij, menagegeld en mobili- satietoclage. Red 1'. G., Milligön. lo. Uw straf wordt ge schorst tot dat er plaats is. 2e. Voor huwelijk wordt geen buitengewoon verlof verleend. Rod. C. v. W., Leecwarden Spreek hierover eens met den Off. v. Gezondheid. R e d. M. v. d. B., Zaandam. Richt uw verzoek tot de bockencorumissie te Amsterdam. Red. B. P., St.. Mi chick Gestel. Op welk tijdstip de lichting 1907 der bereden wapens met klein verlof gaat, is ons niet bekend. .Rod. J. G., Veldolger. Als gij mot klein verlof gaat, moet gij zelf voor uwe uitrustingstukken zorgen. Voor rijksrekening worden zij niet ver zonden. Red. S. T., Fort Rijnnuwen. Van geen enkele lichting wordt do juiste datum van het met klein verlof zonden lang tc voren bekend ge maakt, ook niet van de door u genoemde. Zoo lang er nog geen periodieke verloven verleend worden, zal de juiste datum van het met. klein verlof zenden der lichting 1913 niet bekend ge maakt worden. Red. v A. de W., Giessen. Of gij in aanmerking komt voor do toelage als timmerman kunnen wij u niet met zekerheid zeggen. Gij /.oudt een verzoek tot den M. v. O. kunnen richten om voor toelage in aanmerking te mogen komen. Dwingen kan men u niet uw vak uitte oefenen, maar dan zult gij met den dienst mede moe ten doen. Red. E. A. W. v. R., Woesp. Richt een verzoek tot den Opperb. v. L. en Z. om bij de veld artillerie te mogen worden overgeplaatst. Re d. F. B., Den Helder. Richt een verzoek tot don Burgemeester van uwe woonplaats om voor vergoeding in aanmerking te mogen komen. Red. Eenige pontonniers, Scheveningen, Dit is ter beoordeeling van do kwartiergevers. R e d. C. v. H. De verlichting en verwarming in de onderofficierskamers in de kazerne zijn voor rekening van de onderofficieren. Red. J. J. S., Laren. Over de dagen dat gij zon der toestemming afwezig waart, bestaat geen recht op de soldij. 2. Of gij de reiskosten nioet betalen, is ter beoordeeling van uwen commandanten. Red. P. B. Over de dagen dat gij zonder verlof afwezig geweest zijb, bestaat geen recht op soldij. Red. C. H„ Alkmaar. Gij komt nog niet voor landbouwverlof in aanmerking, aangezien uw eerste-oefeningstijd van S£ maancl nóg niet verstreken is. Red. K. J. B. te H. Hiervan is ons niets bekend. Red. J. M. L., Goirle. Met onbepaald klein verlof hebt gij de eerste vier dagen nog recht" op 4 dagen soldij, menage-geld en mobilisatietoe lage. Red. J. K., Hospitaal A'dam. De rekening van den doctor moet gij zelf betalen. Red. P. V., Harderwijk. Voor huwelijk wordt geen bijzonder verlof verleend. Red. J. J. Harskamp. Militairen, dienstdoende als witter, hebben uit dien hoofde geen recht op extra-toelage. Red. J. L, G., Veere. Voor inkwartiering zonder' voeding, waarbij de dekens van rijkswege ver strekt worden, is in de inkwartieringswet geen afzonderlijke vergoeding vastgesteld. Red. M. D., West-Kapelle». lo. Hangt af van het oordeel van den Compagniescommandant. 2o. De straf wordt in den regel onmiddellijk onder gaan.' Bij gebreke van een strafkamer is dit feveneens ter beoordeeling van den comman dant. 3o. Een onbereden officier heeft ge woonlijk eon oppasser. In hoeverre deze vrij van dienst is, is ter beoordeeling van den com mandant. Red. W. W„ Utrecht. Gij gaat tegelijk met de militielichting 1908 naar de landweer over, dat zal 1 Augustus a.s. zijn. Red. H. B., Haarlem. Wij vermeenen, dat gij recht hebt, om voor opleiding tot sergeant in aanmerking te komen. Gij zult echter die op leiding met de anderen van uwe lichting moe ten volgen. Geef u voor opleiding bij uwen compagniescommandant op. Red. G. J. W., Veldleger. Als er goede motieven zijn, kunt gij voor extra-verlof in aanmerking lcomen. Richt een verzoekschrift door tusschen- korOst van uwen oompagn ie&-commancla,nt aan den M. v. O.. Het is nog niet bekend, wanneer lichting 1909 met klein verlof naar huis gaat. Red. Br. Staf 2e Huz. De eerste jaarweddeverhoo- ging als wachtmeester wordt genoten na een onafgebroken verblijf onder de wapenen van twee jaar als wachtmeester. Gij zult hoogstwaarschijnlijk 1 Augustus a.s. op die verhooging het recht verkrijgen. Red. J. v. d. W„ Leeuwarden. Gij moet de be slissing van het D, v. O. afwachten. Red. H. J. N„ IJmuiden. De militairen van de A. T. troepen zijn bestemd voor corvee- en werlcdiensten. Richt een verzoek tot uw com mandant. Beschouwt men u niet als militair van de A. T. troepen, dan komt het ons ook billijk voor, dat gij voor opleiding tot een rang in aanmerking kunt komen. Red. A. E. Z., Nijmegen. Richt een verzoek tot uw commandant om te weten te komen, wan neer gij bij uw landweerbataljon geplaatst wilt worden. Red. J. B„ Vreeland. Wij vermoeden, dat uw in deeling bij een spel leid ersc.ur.sus, waar gij een bijzonder verlof geniet, een vergissing zal zijn. Schrijf 'er uw compagniescommandant over. Red. J. S., fort Evordingen. Richt langs den burgemeester van uwe woonplaats een verzoek tot den-M. v. O., om alsnog in het genot te mogen worden gesteld van de vergoeding, u ingehouden gedurende den tijd, dat gij wegens bevalling van uw echtgenoote, met verlof waart. Red. J. D. M-, Nieuwersluis. Richt een verzoek schrift tot den Opperbevelhebber van L. en Z. Red. M. C. v. H. De straf u opgelegd js geoor loofd. Red. S. te G.. Gouda. Voor huwen en aanteekenen wordt op 't' oogenblik geen verlof verleend. Red. H. H. J. S„ Venlo. Voor huwelijk kan op 't oogenblik geen verlof worden toegekend. Red. W. R., Dordrecht. Gij kunt een verzoek richten tot den hoofdintendant van liet leger. Red. A. A. M. M., Hooge Zwaluwe. Meldt u bij een der commissarissen van het Roode Kruis, bv. bij den gep. genera al-majoor Luber, Baro nielaan te Breda. Red. W. M. K., Zierikzee. Het is nog niet bekend, wanneer de landweerlichting 1913 met klein verlof naar huis gaat. Red. J. J., Veldleger. Voor aanstelling van agent van politie te Amsterdam zich aan te melden hij den hoofdcommissaris van politie te Am sterdam. Red. A. v. B., Veldleger. Richt een yerzoek tot den Opperbevelhebber van L. .en ZA Zie verder .voor verplaatsingen bij de luchtvaartaf deeling ons blad No. 265. Bed. Adres sergt. Theinert gevraagd. "W. A. van Yperen, Piet-Heinstraat.-63,-Nij megen, vraagt hete-adros^yan ^fen^ergeamt W..J5, Themeö* - Do „paleis-sleutel. Ben jong virtuoos is op rc-is door den vorst van Echwoiz-Gruiz-Lippo aan tafel genoodigd hij mag zich zoozeer >n de gunst van hot door- luchtig «yhtpaar verheugen, dat hij uitgonoo- digd wordt, een paar «lagen ten pa lei ze ie blij ven Jogeeren. Na het diner zegt do vorst: „Wij kunnen morgfan eerst op do jacht gaan; dezen middag lie!) jk verhindering. Gij kunt echter do residentie eens ingaan en zult waarschijnlijk u wel weten te amuseeren. Hobt ge ook nog iets te vragen?" voegde de vorst minzaam er bij, terwijl men van tafel opstond. Jeugdig virtuoos (verlegen). Ach ja; ik zou Uwe Doorluchtigheid want ik vrees dat 't van avond wel wat laat worden zal - wel eerbiedig! den paleissleutel willen verzoeken. Kort en bondig. Wel, hoe maak je 't? Ik maak het goed. En je zoon? Die maakt schulden! De voorvaderen. Mevrouw Goudman wandelt met haar echt vriend door de ridderzaal van het oud-feodaal kasteel, dat haar rnnn van een verarmde adel lijko familie gekocht heeft. Zio <?ens, Jacques, wat een magnifieke rid ders. De helft van on.s vermogen gaf ik, als die voorvaderen de mijne waren. Wat ben je toch onpraktisch, Rosalie, als dat je voorvaderen waren, «Lan was je dit kasteel allang uit- in plaats van binnen getrokken De gewaagde onderstelling. Professor. Nemen wij het geval, dat ge mijn horloge gestolen «Stmlent (zeer verontwaardigd). Maar «at ik u verzoeken mag Professor. Het Litre ft Hechte een fictie! Nemen w© dus aan, gij hebt mijn horlogo gosto Student (met toiuiemendo vcrontwanrdij'ng). .Maar ik moet u doen oprner Professor. Nu, voor mijn part, laat ons i dan aannemen, dut ik u w horloge gestolen h«d'. Student. Zoo. Dat is wat anders! Naarsc hatting. De stam gaston van een restauratie, wij zul len hen A-, B. en C. noemen, waren geuocu om te dobbelen, wie do vertering betalen zou. Op een avond waren do dobbelsteen en niet Inj do hand en C. sloeg voor, er om te raden. Ho nam een handvol lucifers ©n stelde voor, dat elk van do drie zou raden, hoeveel «tuks dnar waren hij, dio hot verste van de waarheid was, moest betalen. Do propositie werd aangenomen en onder scheidene avonden nam nu eens A.. dan een der beide anderen o-n handvol lucifers. C. ver loor gedurende 1-1 «lagen slechte tweemaal, en nog wel beid© malen voor bed ach te lijk, om zijn kunstgreep niet te verratlcn. Diet» zullen we echter verklaren. C. liet ge woonlijk ongemerkt zijne vrienden éérst raden en dan noemde hij een getal, tusschen die van de anderen in bij voorbeeld E. bad 20, B.^ 1-5 geraden en dan schatte C- b.v. 17. ZooaU vanzelf spreekt, kon hij op dezo wijze nooit verliezen. Gevonden voorwerpen. Gevonden in den trein «Ier H. S. M. 9/4 '16 en terug te bekomen ten Garnizoen©-bureel te Deventer 1 grijze overjas 2 IV, M W, 1915 inhoudende in de zakken 1 pakje zaad en een. stuk brood. Kist zoek geraakt. Wie kan innemingen geven omtrent oen kist, die op 9 April j.l. verzonden is, gemerkt met potlood „geweermaker". Inhoud: grijze tuniek, broek, een paar burgerschoenen, schoen- en kleerborstel, etenschaaltje, noodrantsoen, enz. Bericht aan Korporaal Henschen. geweermaker 2e Uie.f 3e Batelj., 14e R. I., Veldleger. Bevorderingen, mutaties, enz. De 2e luitenant bij den landstorm, H. Buis, commandant der landstormafdeeling „Leer dam", is te rekenen van don 22 April 1916, be vorderd tot le luitenant. Uit Sluis. Serg.-majoor Sckrier schrijft ons uit Sluis d.d. 1 Mei: Hedenavond hacjden wij het genoegen, voor ons te zien optreden den beer August de Laat, Holl. karakter-humorist. Hir-rtoe was de gym nastiekzaal van het gsticht „St. Jozeph" eenigszins veranderd, een klein podium was er gemaakt, afgezet met rood. wit en blauw, en eenige planten gaven het geheel een meer fees telijk karakter. Bij opening der zaal was deze al dadelijk goed bezet. En dat do voordrachten in den smaak vielen bij onze mannen getuigde bet herhaald applaus na elke voordracht. Wij heb- gen dan ook een gezelligen avond gehad, en hopen, dat het niet de teatste maal zijn zal, dat zulke avondjes gegeven worden. Een woord van dank aan onzen comman dant ©n officieren, die niet alleen door hun tegenwoordigheid en hulp doen blijken van hunne belangstelling, maar ook allies doen om het onze mannen zoo aangenaam mogelijk te maken. Ook een woord van dank aan onzen pianist, die geheel vrijwillig heeft hijgedragen, om de gezelligheid van dien avond te ver- hoogen. Aan mijne kameraden van het 3e Reg. Inf. Korporaal H. Innemce schrijft ons: Ten zeerste wa6 ik verrast, toen ik dezer dagen een nummer der „Soldatencourant" in handen kreeg en daarin een ingezonden stuk zag opgenomen als afscheidsgroet bij mijn heengaan van mijn regiment; en niet alleen was het een heengaan van mijn regiment, bet was tevens eenscheiden voor immer uit het leger. Daarom heb ik het mij een plicht gere kend, hierop een antwoord in te zenden om tevens den schrijver mijn welgemeenden dank hiervoor te brengen. Een ware voldoening is het voor mij, waarde kameraden, een zoo waardeerend woord te mogen lezen en een zoo'n hoogen lof te wor den toegezwaaid, nu ik mijn soldatenrok ga verwisselen met het burgerpak. Het is voor mij oen bewijs, dat ik steeds naar mijn beste vermo gen mijn plicht heb trachten te doen en met allen immer in een goede verstandhouding heb mogen verkeeren. Dat ik dan ook ten zeerste op prijs stel, zal ik wel niet nader behoeven •to verklaren. Ik breng dan ook u allen, met wie ik ge durende zoovele jaren lief en leed van het kazerneleven gedcefd heb, vanaf deze plaais een hartelijken afscheidsgroet en hoop, dat het u allen in de tyekomst in alles moge welgaan. Geloof mij vrij, waarde strijdmakkers, dat ik u niet licht zal vergeten en dat ik nog dikwijls zal terugdenken aan «le dagen van weleer; aan de genoeglijke oogenblikken zoo menigmaal beleefd met mijn jongens van '4 zesde! Vaarwel dan. geliefd regiment! Vaarwel, gij hoogeren en lageren in rang, vaarwel! Aan u denkt steeds uw oude trouwe vriend II. IN'NE MEE, korporaal. Voetbalwedstrijd te Oosterhout. Van militaire zijde meldt mer. ons. Deze wedstrijd op Zondag 30 April was de eindbeslissing van eene serie wedstrijden hier aan voorafgegaan, tussohen de elftallen van het Hoofdkwartier, do Telegraaf afdeel i n g en de met 4 van de Ir.far compagnieën 1 tot en mtjt 4 van de Infanterie. De eindbeslissing ging om 11 zilveren en 11 bronzen medailles. Als kampvechters kwamen in het veld 1 elftal van de le Cornp. en 1 van de 4e Comp. Het is een wedstrijd geweest, waarbij wind en warmte hun invloed «leden gelden. Circa half 3 neemt het spel oen aanvang on der de vroolijke tonen van de stafmuziek. De le Comp. draagt de rood-zwarte, de 4e Comp. de blauw-witte kleuren. Als scheidsrechter fun geert de heer Kalkoen, die bovenal 1<4 verdient voor zijn nauwkeurige leiding. Het spel ver plaatst zich van doel tot doel. wat tengevolge heeft, dat het leder veischeidene malen of over de grenslijn, öf over de doellijn teenrolt of zweeft, want ook van hoogspelen bleven we niet verstoken. Bij de blauw-witten is het mooiste samenspel ie zien. Men stuit eohter op de achterhoede der rood-zwartei, waarvan een enkele, wel «sens te veel aan de medespelers zijn krachten laat blijken en voelen. Na en kele spannende momenten weten echter do blauw-witten te doelpunten, waardoor de stand 01 wordt. Ten deel© komt er nu wat meer vuur in het spel, ten deele, want over het algemeen wordt er lauw gespeeld. Even vóór de rust komt de gelijkmaker en gaat alzoo de rust in met 11. De rust duurde vrij lang. Ook hierna bleef het spel wat het vóór de pauze geweest was, hoekschoppen, ingooien enz., hiervan was meer te zien dan van eigenlijk voetbalspel. Na de rust gelukt het beiden partijen nog éénmaal te doelpunten, en wijzigt de. stand zich-ia:22. Beslqt^^erd.^pi^ij^erleng^te^beslisen> -kl. 10* zou w«jrdon. Tot viermaal te«! g'- schiedd© zulks, d<x-ii «lp stand bleef gelijk, totdat ten slotte bij loting de blauw-witten als overwinnaars werden aangewezen. Jammer was bet; echter, «lat deze wedstrijd niet ge speeld werd b.v. van 57 trnr. De spelers had- den zich dan minder behoeven af te 'tebbdn en ware het spel beter tot zijn recht gekomen. TT et. ie toch beter overwinnaar to zijn met punten, dan daartoe bij loting te worden aangewezen, daar btj dit Jaatcte vrouw Fortuna steeds een groot© rol speelt. Naar wij vernemen bestaat er kans, «lat weder eene nieuwe serie wedstrijden zal worden uitgeschreven. Wij hopen dnn ook, dat. «leze. mede met het oog op de stee«ls toenemend*-, warmte, op een later uur zullen gespeeld wor den, opdat wij mooi en niet, afmattend spel te 2ien krijgen cn ten einde aldus de epele.rs in «te gelegenheid te 6tellen hunne talenten boter te ontplooien. Ocsterhout, 2 Mei 1916. Voetbalwedstrijd 1-1-3 R. I. 4-111-14 R. I. Men schrijft ons: Dezer «lagen werd f-n voetbalwedstrijd ge speeld tusschen het 1-1-3 R. I. en 4-1.1 M l R.T. om elf zilveren herinneririgamedailk-s, uitgeloofd door den kantonnements-oommandant. kapitein Brettsnijer, die evenals kapitein Volbedfl, eomdt. l-T-3 R. I. deecn -wedstrijd met zijn© te- gonwoordligheid vereerde. Reeds dadelijk na den aftrap bleek, dat het 14e het onderspit zou moeten delven. Mooi combineerend stormt het 3e op het vijandelijk doel af, waarin geon al to best bt-wakcr stond, zoodat 3ee linksbuiten v. a. Ven hem dan ook 4 maalachtereen met scherpe schoten laat visschen. Daarna maakte Hess bet doelpunt. Toen begon do middenvoor voor het 3e, Bar belen, die thans meer ingespeeld was, 'os te komen. Dezo nam «lan ook weldra het 6e punt voor zijno rekening. Na nog eenige aanvallen en tegenaanvallen, blies de sohei'terechter. die dezen wedstrijd zoor correct leidde, de wolver- diende rust. Als pa do rust weer begonnen wordt, blijkt, dat, nu het 14e zijno opstelling veranderd heeft, het 3e zijn handen vol zal krijgen. Men ziet dan ook dat het 14e ook over goede krach ten beschikt, en deze maken na enkele minuten 6pelens, door een prachtig schot, don stand 61, Dit is 3es middenvoor Barbelen, dio zich als een vlug cn tactisch speler doet kennen, te machtig. Hij plaatst en verplaatst bot spel, wringt zich door alles heen, maar zonder suc ces. Plotseling krijgt hij liet leder te pakken, wringt en \-liegt door alios -heen, eu maakt mot een hard© kei, den stand 71. Dan treedt er een echte ongeluksperiode in voor het 14e, waarin zij wel oonige puntjes verdienden. Alles belandt op hoofd of voet van back Jansen of scheert rakelings over. Dan passeert de middenvoor alles weer, ver schalkt den doelman, en brengt met een kalm trapje den stand op 81, waarin geen veran dering meer komt. Het 3e won dus, hoewel eenigszing geflatteerd, de elf medailles. De wedstrijd had onder correcte leiding van den sche-i<lsrecbter een prettig verloop, on werd door verschillende officieren en voel militairen en publiek bijgewoond. Uit Retranchement (Z.) Men schryft ons: Voor de bezetting te Retranchement gaf Dinsdag j.l. «Ie humorist Aug. de Laat een voordrachtenavond, die goed geslaagd mag hee- t-en. Niettegenstaande een slechte piano en een pianist, die dezen humorist geheel vreemd was, wist hij de manschappen enkele uren gezellig bezig te houdeu, met voordrachten en zang- coupletten, die, getuige het daverend applaus, zeer veel bjjval vonden. Wij hopen nog meer malen te worden vergast op dergelijke avonden. Dankbetuigingen. Ondergeteekende bfetuigt zijn welgemeenden dank aan kader en majischappen van 2-1-6-R .L, die <jp zoo ondubbelzinnige wijze mij hun be langstelling betoonden cn wier offervaardig heid mij medo door de belangstellende bemid deling der miliciens v. Wely en do Prins in staat, stelde thans weer over een gelijk bedrag aan geld als het door mij vermist© te be schikken. Milicien J. BLOM. Ondergeteokenden betuigen aan de man schappen der treinafdeeling hiermede hun har telijken dank voor de aangename verrassing on<iervonden bij hun huwelijk. P. MEURSHOUBEN, 13e Reg. Inf. le Bat. 3e Comp. De ondergeteekenden betuigen langs dezen weg aan officieren, onderofficieren en minde ren bun oprechte'1 «lank voor hun geldelijke hulp, bij ons huwelijk gess-honken. Bchoondijke, 4 Mei 1916. De korp. kok en echtgen. J. Joh. v. d. KAM—DE KLERCK. Ondergeteekenden betuigen hierdoor hun hartelijken dank aan kader en manschappen dor 3e sectie van de 3e Comp. II Bat. 6e R. I. voor de mooie cad-eaux, hun ter gelegenheid van hun huwelijk geschonken. J. VERBERGT en Echtgenoote. Pandoeren. Pandoerpraatje van de pandoerclüb ,.S. 10, R. S. Seh. 8, 11585", 2 I. 16 It. Inf. No. 1H. 6, 8, 9, b., kl. troef. No. 2: Sch 7, v. a., H. 10, v. a„ Kl. 8, 0. No. 3: R. b., v., h., a., Kl. v., a., H. 7, h. No. 4: R. S, 9, Kl. b„ h„ Sch. 9, 10, b., h. Moet met den zesden slag er in. Ingezonden door de pandoerclub ,.S.S. 11535" 2 I. 16 R. I., He Div. veldl. Oplossing van het pandoerpraatje dor club „.Hopeloos", 1-III-22 R. I. in ao. 268 .van do ..Soldatencourant" No. r. 10, No. 2 h. aas,#Xo. 3 kL8, No. 4

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3