IPE3 S01jDA'rK]XrC0I7R.ATVT vro.rn !2Sonciag V 3U£e± j_ '.J X «3 'Alweer een Zeppelin vergaan, alweer een verlies voor de Duitsohe luchtvloot. Thans is het 'de L. 20, die aan de Noorsche kust in zee is gevallen. Naar aanleiding daarvan i geven we 'hier een afbeelding van het zus tor - luchtschip de L. 19, die indertijd in do Noord zee is gezonken. Van dit laatste kwam de geheele bemanning om; de equipage der L. 20 is daarentegen gered. ^Geleidelijk wordt de toestand daar normaal. 'In.JJlster is alles als gewoon. De stemming ïn lorland. LONDEN. De „Dailq Telegraph.- yer- Mneemjb uit Dublin Een jong welopgevoed Ier, een officier, dieongeveer een jaar in dienst is, zeide rOp Paasclimaandag 19J.5 marcheerde ik als aanvoerder van.een afdeoling nationale vrij- willigers door Dublin met drieduizend (•duidelijke Ieren. I Op Paasch-Maandag van dit jaar poerde hij een compagnie Iersche troepen door Dublin om mede te helpen tot onderdruk- 'king van den opstand. Van de drieduizend Iersche vrijwilligers, -die hij-een jaar geleden naar Dublin bracht •zijn er, die thans strijden voor het'Britsche '.rijk ol' die worden geoefend voor den oorlog. 'Zij "meldden zich aan op Redmond's oproe- iping om lerland's vrijheid te verdedigen utegen Duitschland. s Thans poogden de Sinn Peiners hen in [den rug te vallen. De opstandelingen meen- den Engeland een slag toe te brengen, doch zij stieten hun dolk in het hart yan Ierland. Engeland moge vertoornd en ontzet zijn over wat gebeurde, het grootste deel van Ierland is verstomd van smart„Zij zijn gek" dat is het ooidoel van Iersche mannen en vrouwen over de handelingen der Sinn Peiners. De correspondent vertelt nog, dat hij ge sproken heeft met mannen, die \West- en Zuid-Ierland uitstekend kennen, en die allen verklaarden, dat de Sinn Feiners slechts een kleine groep van de bevolking uitmaken. Korte geschiedenis van den opstand in Ierland. De „Times" geeft de volgende korte ge schiedenis van den opstand Goede Vrijdag. Poging om wa pens en munitie uit een Duitschen hu'lp- kruisor aan land te brengen aan dè west kust van Ierland. Sir Roger Casement ge vangen genomen. Zaterdag. Paaschmanoeuvres van de Sinn Pein Volunteers verboden „wegens den zeer crïbieken toestand". Zondag. Poging om een trein op de lijn van K-ildare naar het westen van Ierland te doen ontsporen. Maandag. Ditbreken der onlusten te Dublin om 12 uur 's middags. Stephen's- Green, het postkantoor, de gerechtshoven en huizen in Sackville Street en elders wor den door de rebellen bezet. Een zwakke po ging wordt gedaan om Dublin Castle te be zetten. Aankomst der troepen van de Cur- ragh. Er wordt uit de vensters op de troe pen geschoten. Dinsdag. De rebellen worden van Stephen's Groen verdreven, maar bezetten nog verschillende straten en kaden. De lijn van Kingsbridge-station naar Custom House en North .Wall wordt door soldaten afgezet. Het hoofdkwartier der rebellen in Liberty Hall wordt door een kanonneerboot van de Liffey uit gebombardeerd eu door de troe pen bezet. De krijgswet wordt in de stad en in het graafschap Dublin afgekondigd. Birrell doet de eerste mededeelingen omtrent den op stand in het Lagerhuis. Woensdag. Er wordt van de noordzijde om het midden van de stad een compleet cordon van troepen gelegd. De aankomst van nog twee bataillons troepen uit Engeland wordt aangekondigd. Volgens officieeïe mededeelingen zijn er 19 militairen en loyale Ieren gedood en 27 gewond. Bij het hernemen van St. Stephen's Green worden 11 opstandelingen neerge schoten. Te Ar dee heeft een kleine opstand plaats; te Swords en Lusk neemt het op roer grooteren omvang aan. Asquith deelt mede, dat de opstand der Sinn Feiners „onwettig verklaard" zal worden Donderdag. Generaal Sir John Maxwell vertrekt met volledige volmachten naar Ierland. Asquith verklaart, dat -de toestand nog een ernstig karakter heeft en dat geheel Ierland onmiddellijk onder de krijgswet zal gesteld worden. De strijd te Dublin duurt voort en de rebellen houden nog verschil lende belangrijke gebouwen bezet. Er zijn aanwijzingen, dat de beweging zich over andere deelen des lands, vooral in het wes ten, uitbreidt. V r ij d a g. De onderdrukking der rebellie te Dublin gaat volgens de rappor ten op bevredigende wijze voort. De geor ganiseerde strijdkracht der 'rebellen houdt nog slechts enkele plaatsen bezet. Het hoofdkwartier is nog in het postkantoor. Er wordt nog van de huizen uit geschoten. Behalve Dublin zijn Gal way en Enniscorthy brandpunten van oproerige bewegingen; ook te Killamey, Clonmel en Gorey komen onlusten voor. Zaterdag. De toestand te Dublin is belangrijk verbeterd en volgens de be richten staat de rebellie op het punt ineen te storten. De opstandelingen bieden in Sackville Street nog emstigen weerstand. Het poetkantoor en andere gebouwen zijn door brand vernield. De uit de overige dee len van Ierland inkomende berichten luiden bevredigend. Z o n'd a g. Men hoopt, dat ,,de rugge- graat der rebellie" is gebroken. De opstan delingen en de leider der beweging heeft boodschap pen gezonden naar de groepen in het zui den en het westen, om zich over te geven. Er zijn te Dublin 1000 gevangenen bijeen, van wie er 489 naar Engeland gezonden worden. Er wordt een gemengde colonne uitgezonden tegen de rebellen in Ennis corthy. Volgens de berichten gaan de op standelingen te Galway uiteen. Maandag. Alle rebellen te Dublin hebben zich overgegeven en naar verluidt, is de stad veilig. In de landelijke districten geven de rebellen zich- over. Minister Birrell afgetreden. LONDEN. Birrel, de Britsche minister voor Ierland, is afgetreden. LONDEN. Birrel verklaarde in het Lagerhuis, dat hij de vermoedelijke gevolgen van de Sinn Feiu-bcwegiug verkeerd had ingezien. Hij was bekend geweest met haren aard, het aantal van haar volgelingen, de plaatsen waar zij het meest op den voorgrond trad, haar herhaaldelijk en in het oog vallende ontrouw, maar de mogelijkheid van gebeurtenissen als thans hebben plaats gehad, had hij niet ingezien. Zoodra de opstand gedempt was, had hij Asquith zijn ontslag aangeboden. Ten slotte zeide Birrell nog, dat hij sinds heb uitbreken van den oorlog het als zijn hoogsten plicht had beschouwd te trachten Europa het schouwspel te toonen van onge broken eensgezindheid in Ierland. Ter berei king van dit hooge doei had. hij oen ernstig en zwaar risico aanvaard, er was echter ook veel gedaan en de Iersche soldaten, die op alle oorlogstooneelen strijden, zijn nog steeds de beste vertegenwoordigers van hun land. (Toejuichingen.) Redmond bracht warme hulde aan Bir rell en zeide, dat hij diens meening had ge deeld, dat er geen werkelijk gevaar voor een uitbarsting wis geweest en dat zijn op vatting misschien niet zonder invloed was geweest op Birrells optreden. Redmond ©n Cfpson drongen erop aan, dat' de massa der rebellen niet met onnoo- dige gestrengheid zou worden behandeld. Do nieuwe Iegervoorstelien. LONDEN. In het Lagerhuis zeide Ban bury naar aanleiding van minister Asquith' verklaring, dat er 83 divisies in het veld in stand gehouden worden en dat dit gelijk staat met 1,660,000 man. Asquith merkte in esn interruptie op, dat een divisie op 25,000 man berekend kan worden. Barnes, arbeiders-afgevaardigde, ver klaarde, dat hij met vreugde voor het wets voorstel zou stemmen. Hij is tegenstander van dwang als' beginsel, maar zou zich door geen academische overwegingen laten lei den om zich te verzetten tegen maatregelen om zooveel mannen te krijgen als noodig zijn om den oorlog te w'innen. Indien het land den reusachtigen 'omvang van de te verrichten taak begrepen had, dan zou het reeds 18 maanden geleden-dienstplicht aan vaard hebben. Da meerderheid der arbeiders wenschte zich in deze crisis niet af te scheiden van de overige klassen der maatschappij. (Toe juichingen.) LONDEN. Bij de behandeling in tweede lezing van het wetsontwerp op den dienst plicht stelde een liberaal afgevaardigde ver werping daarvan voor. Hij verdedigde dit gedeeltelijk op algemeen© en greo ten deels op economische gronden. Minister Lloyd George zeide in zijn ant woord, dat het kabinet eenstemmig tot- het besluit was gekomen, dat aan den eisch van den Army Councilom iederen beschikba ren man in te lijven, moest voldaan wor den. De meerderheid in uitgeruste man schappen te velde is noodzakelijk om de overwinning te behalen en terwijl de uitrus ting van het Russische leger belangrijk ver beterd was, was het van het hoogste belang, dat Frankrijk en Engeland, die zelf voor dg uitrusting hunner troepen kunnen zorgen, dit jaar het grootst mogelijke deel van den last onmiddellijk op zich nemen, om Rus land gelegenheid te geven om zijne uitrus ting te voltooien. Er zou geen slechter nieuws voor den Duitschen generalen staf te bedenken zijn, dan wanneer de ovorgroote meerderheid in het Huis en in het land (het onder de wa penen roepen van alle mannen van Enge land zou goedkeuren. (Bijval.) LONDEN. In tweede lezing werd het ontwerp tot invoering van den dienstplicht in Engeland aangenomen met 328 tegen 36 stemmen De „Times" deelt mede, dat de nieuwe dienstplichtwet o.a. de volgende bepalingen bevat Alle mannelijke personen van 18 tot 41 jaren oud moeten dienst nemen in het leger. Militairen, wier verbintenis tijdens den oorlog zou afgeloopon zijn, moeten tot den vrede in dienst blijven. De leger-autoriteiten kunnen alle sedert 14 Augustus 1915 afgekeurden. aan een© herkeuring onderwerpen. Er zal ©ene Speciale reserve"' gevormd worden, bestaande uit personen die in bur gerlijk werk of in militairen dienst ge plaatst kunnen worden, al naar de om standigheden dit noodzakelijk maken. <ytjjKsWg«»* sm ri verdediging des lands in Engeland al- leeu) zuilen evenals de gewone troepen naar andere legerai'deelingou overgeplaatst kun nen worden. Sir John Simon heeft reeds verklakrd, dat hij en zijne vrienden bij de tweede le zing tegen de wet zullen stemmen. Bij de behandeling in eerste lezing viel een klein incident voor naar aanleiding van con voorstel van kolonel Craig, om ook Ierland in de wet op te nemen. Hij ried aan, de nationalistische leiders in dezen om raad te vragen. Minister Long antwoordde, dat zulk een voorstel in den vorm van een amendement kon worden ingediend. Een iuchtraid. BERLIJN. Officieel. Een marinelucht- sckipeakader deed in den nacht van 2 op 3 Mei een aanval op het Mid den- en Noordelijk gedeelte der Engel- sche Oostkust, waarbij fabrieken, hoogovens en spoorweginrichtingen bij Middlesborough, Stockton, industrieele inrichtingen bij Sun derland, de versterkt© kustplaats Hartle pool, de kustbatterijen ten zuiden van de Tees en de Engelsehe oorlogsschepen aan den ingang der Firth of Forth met succes met bommen werden beworpen. Alle luchtschepen zijn, ondanks de hevige beschieting, naar hunne havens terugge keerd, behalve de -,,L. 20", die door sterken zuidenwind naar het noorden afdreef, in gevaar geraakte en bij Stavanger verloren ging. De bemanning werd gered. In den namiddag van 3 Mei deed een vliegtuig-eskader een aanval op de Engel sehe kustbatterij bij Sandwick, ten Z. van den Theems-mond, en op het vliegstation hij Deal, eveneens met succes. Ook in de Oostzee werd door de marine vliegers gewerkt. Een eskader watervliegtuigen wierp op nieuw bommen op het Russische slagschip „Slava" en op een vijandelijke duikboot in de Moonsond, waarbij treffers werden opge merkt. Een vijandelijke vliegeraanval op ons kuststation te Pissen deed geen schade. Een onzer duikbooten schoot op 30 April aan do Ylaamsche kust een Engelsch vlieg tuig neer; de bemanning werd door een vijiandelij'ben torpedojager opgenomen. Een Zeppelin vernield. LONDEN. Lloyds meldt uit Stavanger, dat de Zeppelin L 20 volkomen vernield is. De bemanning is geïnterneerd. STAVANGER. Het luchtschip L 20 kwam. Donderdagmorgen tegen 10 uur boven het zuidelijk deel van de kust van Jader, vrij dicht bij land, in het gezicht. Het vloog langzaam noord waarts, kwam steeds dichter bij de kust tot bij Hafsfjord, waar het op het wa ter neerdaalde. De Zeppelin was blijkbaar beschadigd. Van Molde uit werd alles ge daan om hulp t© brengen. Volgens een aanvullende mededeeling werd de Zeppelin tegen de Felshufp© ge dreven. Het achterschip brak en de' ach terste gondel viel. De redding van het schip was onmogelijk. Het brak midden door en stortte in de Hafsfjord. Een torpedoboot, die het lucht schip langs de kust was gevolgd, redde de bemanning. Het wrak van het luchtschip dreef naar zee, maar is des middags aan de westzijde van d© Hafsfjord aan land gedre ven. Het wordt daar door soldaten bewaakt. De grootste kanonnen. De „Daily Telegraph" geeft eene interes sante besohrijving van de fabricage en het gebruik van de grootste thans gebruikte kanonnen. „In eene redevoering", schrijft het blad, „heeft Sir Robert Hadfiold, een deskundige op het gebied van kanonnen en projectielen, o.a. hst volgendé gezegd „Ik heb kanonnen van allerlei kaliber, tot 40 c.M. toe, op verschillende schietterreinen zien beproeven, o.a. te Shoeburyness, Ports mouth, Gavres, Ie Creusot, Sandy Hook, Indian Head, Ochta, Meppen, Maagdeburg enz., en ook proefschotcn zien lossen op de terreinen te Spezia (Italië) en Kure (Japan). Het grootste kanon, dat ik heb zien afvuren was een 40 c.M., met een gewioht van 120 ton en 35 kalibers lengte. „Het bedoelde kanon werd slechts éénmaal afgevuurd en schoot het projectiel tot op 331 kilometer met de betrekkelijke geringe snelheid van een van 16 kilometer schoots afstand, nl. ongeveer 500 meter per seconde. De pantserplaat, van. 30 c.M. dikte en met glasjharden voorwand, waarop het projectiel zijdelings werd gericht, stond ruim een meter uit het lood. De plaat had wel wat barsten gekregen, maai- was niet doorboord. Toen het kanon afgevuurd werd, stond Hadfield op een 400 meter afstands van het doel en zag de stukken van het projectiel tob op ©en 2000 meter van daar in zee vallen. Deze vuurmond was niet geschikt voor scheepskanon. „Men moet- niet vergeten", zeide Sir Robert, „dat wanneer er in de pers van kanon nen van' groot kaliber sprake is, zooals van de 42 c.M., er gewoonlijk z.g.n. houwitsers be doeld worden. In do artillerietaal wordt een houwitser echter niet als „kanon" beschouwd. De inwendige druk bedraagt zelden meer dan 14 of 15 ton por vierkante inch, en dikwijls nog veel minder, terwijl een echt kanon, zooals die bij de marine of voor de kustverdediging worden gebruikt, een druk van 20 ton per vier kante inch moeten doorstaan. „Wat Engelana's eigen artillerie betreft, is het duidelijk, dat meu in oorlogstijd daarom trent niets zeggen mag, maar het is algemeen bekend, dat Engeland 34 en 371,- c.M. kanonnen van de allerbeste qualiteit bezit. De in den kanonnenbouw bereikte resultaten bewijzen de groot© verdienste en bekwaamheid dor Engelsehe metal lurgen en artillerie-ingenieurs, die, met elkander samenwerkend, kanonnen hebben voortgebracht van zoo uitmuntende qualiteit. In de praktijk zijn die gebleken in ieder opzicht volkomen te voldoen. „De zoogenaamde groofce Dniteche kanon nen, waarover reeds zooveel is geschreven, zijn, wat de mond-energie betreft, van veel geringere waarde dan de Engelsehe en in ver gelijking met de laatste als wapens van veel geringere qualiteit te beschouwen. Sommige onzer kanonnen zouden over den Mont Blanc been kunnen vuren. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterreln^ PARIJS. De successen den dorden Mei door de Fransche troepen aan den liruker- Maasoover behaald overtreffen de eerste voorspellingen. Het gelukte ons inderdaad gedurende den nacht onzen voorsprong ten noord-oosten van den „Mort Homme"4 fce rvergrooten doordat wij hoogte No. 265, waar de Duit- schers zich wisten vast te ^verken, jveder ont zet hebben. Wij wierpen den vijand over de linie terug die hij den eersten en den vijftienden Maart bezet had. De Duitschers verloren daardoor den voorsprong met zooveel moeite gedu- mde^twea^maar 1 1 dige aanvallen behaald. Ons met zorg voor bereid bombardement had een bijzonder goede uitwerking en veroorzaakte in de ge lederen der tegenpartij zware verliezen. In een gedeelte van de aangevallen linie bleven dan ook inderdaad haast geen man schappen over om de stellingen te verdedi gen, hetgeen het kleine aantal gevangenen verklaart, dat door onzo soldaten gemaakt werd. Den vierden Mei werd een hernieuwde Duitsche aanval op den Mort Homme tot stilstand gebracht door ons artillerievuur. Het Fransche leger blijft zich dus voor Verdun in een stijgende lijn voortbewegen. De opeenvolgende successen rechtvaardigen een goede hoop voor den dag dat de opera ties nen hoogere vlucht zullen nemen. BERLIJN. 'In den sector tusschen Armemtieres en Atrecht was er op verschillende plaatsen levendige gewedhts- actie. De mijn-gevechten waren vooral levendig ten noordwesten van Lens, bij Souchez en Nenville St. Vaast. Ten noordwesten van Lens mislukte, een iu. aan sluiting aan mijnontplof fingen beproefde Engelsch© offensieve beweging. In het Maasgebied bereikte het weder- zijidsohe artillerievuur Donderdag van tijd tob tijd een graad van groot© lievigheid, waartoe het ook herhaaldelijk des naohts steeg. Een Fransche aanval op onze stellingen op den van de hoogte Mort Homme naar het westen afdalenden rug is afgeslagen. Aan de zuidwestelijke helling van dezen rug heeft de vijand voet gekregen in de stelling van een vooruitgeschoven post. Van verschillende vijandelijke vliegtuigen, die Donderdag in de vroegte bommen wier pen op Ostende welke echter alleen in den tuin van het Koninklijk slot terecht kwamen werd een in een luchtgevecht bij Middalkerke neergeschoten. De inzit tende Fransche officier was gedood. Ten westen van Liévin vielen twee vijan delijke vliegtuigen door heb vuur van onze afweerkanonnen en mitrailleurs. In d© streek van het fort Vanx zijn twee Fransche tweedekkers door onze vliegers buiten gevecht gesteld. Russische troepen te Marseille. MARSEILLE. Wederom is een Russisch contingent gelandde troepen werden geestdriftig begroet. Om een stoom-dorschmachine. H. Warner Allen, ©en der vertegenwoor digers van de Engelsehe pers in Frankrijk, geeft een beschrijving van de wijze, waar op een stoomdorsolim achine uit handen van den vijand werd gered ,,Er stond een dorsobmachine vlak achter de eerste loopgravenlinie. Zij stond in een bijgebouw van een boerderij, die door het Duitsche grana-atvuur bijna geheel stukgescho ten was, maar de muur van de loods waarin de machine geborgen was geweest stond nog overeind, zoodat de vijand baar niet zag en zij ook onbeschadigd was gebleven. Van de deur van de loods tot aan den grooten weg was slechts een paar meter afstands en een offi cier nam zich voor, de machine huiten het bereik van hot Duitsche vuur te brengen. Daarvoor had hij in de eerste plaats de be spanning van een kanon en een aantal evep roekelooze mannen als hijzelf was noodig. Toen de avond viel, legden zij eerst zeor netjes een brug van de loods tot aan den weg, Vervol gens haalden zij de paarden, dien zij de pooten omwikkelden met zakken, van - achter het front weg en spanden ze aan een lang touw, dat stevig aan de machine werd bevestigd. Toen werden de zakken van de pooten der paarden afgenomen. Met een paar voorzich tige rukken werd de machine uit de loods en jlangs ueu weg getrokken. Het lawaai trok de aandacht der Duitsohe schildwachten en bin nenkort verlichtte een magnesium fakkel het geheele tooneel met veel) te groote kracht. Nu behoefde er niets meer verborgen gehouden te worden en de cavaleriepaarden trokken,- aan gevuurd met sporen en zweep de dorséhma- ehine, die allerlei piepende, knarsende gelui den maakte en geweldig zwaaide, in woesten gn.lop over den weg. Het is onmogelijk er aohter te komen wel ken indruk het geluid van de paardenhoeven op de Duitschers maakte. Zij dachten waar schijnlijk. dat de cavalerie eene charge uit voerde. In ieder geval brachten zij een onrus- tigen nacht doortelkens weer knotterde er geweervuur, terwijl de machine onbeschadigd op een veilige pla.ats onderdak werd gebracht, waar de erop bevestigde stoommachine thans een dynamo drijft. RöSLAim Van het Oostelijk ooHogsterresn. PETROGRAD. De generale staf rappor teert De vijand gaf levendig artillerievuur af in den Ukskulsector en in heb gebied van de stellingen van Dunaburg en ten zuid westen daarvan. Ten zuiden van Dunaburg wierpen de vijandelijke vliegtuigen bommen op talrijke punten van dit frontgedeclte. Ten zuiden van het dorp Krevo ontstond een hevig artilleriegevecht, in den loop waarvan ©en onzer projectielen een kabel ballon van den vijand, van waaruit het vuur waargenomen werd, trof. WEENEN. Ten noordwesten van Tarno- pol brachten onze verkenningstroepen een Russischen officier en honderd "man als krijgsgevangenen mee. Op verschillende, plaatsen artilleriestrijd. In de smidse. „Tlx© Church Times" bevat eene bij drage van de hand van Sophie de Belle- garde (geboren Prinses Ouroussof) te Petro- grad, waaraan wij het volgend© ontleen en „Gij vraagt mij, hoe ik mo voel!" schreef mij een vriend uit Petrograd. Hoe kan ik onze •gevoelens van heden beschrijven? Ons eigen be staan en alle dingen, waarin het opging, schijnt verdwenen, uit ons bereik, ver weg. Wij leven als in een smidse. Voor inwendig leven, voor befc nagaan onzer indrukken hebben wij geen tijd. Wij zitten tot over de ooren in werk. Hos pitalen, lozingen, scholen, fabrieken en con certen voor de gewonden, pakketten voor de mannen in de gevcchtslinie, hoeken en nieuws bladen voor .gevangenen, houden ons den hee- len dag in touwkomen wij thans, vaak na middernacht, dan zijn we te zeer doodaf om aan iots anders te denken dan aan de hoogst noodige rust. De levenspols slaat met de snel heid van een express-treinwij leven als in een smidse. Voor velen is dc-ze intensiteit een verlich- I ting; het helpt ons terdege om door deze dagen van scheiding, van voortdurende be zorgdheid en gedruktheid heen to komen. Overal ziet men naastenliefde gemobiliseord. In elke familie treft men ledige plaatsen aan: eon zoon, die in dienst ging, een dochter die als liefdezuster optrad. Van. bals of partijen is geen sprake meer. Men brengt elkaar geen bezoeken meer. Als gij vrienden wenscht te zienmoet gij tot ben gaan en gij- vindt hen hard aan 'b werk. Treft gij'hen niet thuis, dan zult gij hen allicht aan heb werk vinden in een zgn. bijstandskring. Wij bezoeken de hospita- •lefiJElk onzer'heeft een ziekenzaal, die aan haar zorg is toevertrouwd. In de mijne, in liet Militaire Nikolaas-Hoaspitaal, bevond ik dat een aantal mannen lezen nooh schrijven konden. Ik stel de een lees- en schrijfklas in en mijn voorbeeld vond allerwege navolging. Een soldaat, dien ik vroeg of bij wat wilde leoren, was in de wol ken. Hij kwam van Siberië. „Ik heb er mijn loven lang naar verlangd", zeide hij, „maar er was niemand om me les te geven. De school was te ver weg. Ons dorp lag te ver af van de kerk. Zoodra ik oud genoeg was, word ik eon herder. Wilt u mij les geven?" „Gaarne", antwoordde de onderwijzeres. „Dan mag ik dankbaar zijn dat ik gewond werd" zeide de man en zijn gelaat glom van blijde verwach ting. Den volgenden dag bezocht zij hem weer helaas, hij was dood. Om do gewonden den tijd te helpen door komen hebben wij werkplaatsen ingericht, waar manden, schoenen en allerlei andere za ken, onder vakkundige leiding, worden ver vaardigd; ook slaagdon wij in hot oprichten van verkoopplaatsen voor wat hior werd gemaakt. „Nu kan ik tenminste mijn handen weren, al mis ik mijn voeten", merkte een verminkt strijder op. „Nu kan ik mijn brood verdienen." Wij hebben ook bibliotheken opgericht en ©Lk lid van omze groep vraagt hier boeken ter loon of te koop. Akkerbouw en godsdienst zijn de meest gevraagde onderwerpen. Wij werken onder de bescherming van de Groot-Hertogin Olga Alexandrowna, de jongste zuster van den Tsaar^ die sinds het begin van den oorlog als liefdezuster is werkzaam geweest. Haar voor beeld van zelfverloochenende liefde wekt bij ons all eb het verlangen om ook voor andoren te zorgen. Dat is het werk dat wij in de steden verrichten en nu, wat doen wij buiten? Daar bobben wij een hospitaal opgericht, waaraan wij den naam hebben gegeven van ons zooptje, dat, w ij niet hebben mogen behouden. Het huis, indertijd voor een der gunstelingen van Cathe rine de Groote gebouwd, heeft thans een heilige bestemminghet lenigen van menschelijk lij den gekregen; nu geen drinkgelagen en pret meer, maar de gewijde adem der naastenliefde. Veel kunnen wij niet doen, maar toch voldoen de om het lijdon der gewonden iets to verzach ten. Ieder is één en al hulpvaardigheid. Toon wij tot oprichting van. het hospitaal besloten hadden, verzocht do priester in de kerk do mensehen ons te komon helpen. Rijken en ar- nien gaven aan de roepstem gehoor, landeige naars in hunne equipages zoowel als oubemid- delden die te voet kwamen. De treinen waren voor militaire doeleinden gemonopoliseerd en wij konden uit de stad niets aangevoerd krij gen. Hqisraad, linnen, kleeren wij konden niets krijgen. Maar iedereen deed zijn best om ons bij te springen. Vrouwen brachten de klee ren hunner mannen die te velde waren. „Wie weet", zeiden zij, „of hij niet zelf op dit cog'en- blik hulp behoeft. Ik kan niets voor hem doen, maar kan anderen bijstaan in zijn naam." Wanneer - ons nieuwe convooien gewonden werden toegezonden, haalden de boeren hen in hunne wagens af en brachten hen tot ons, langs wpgendie zij vooraf hadden gerepareerd, opdat de mannen minder last van schokken zouden hebben. En met do wagens gingen de equipages, wei-bespannen en getuigd, van de landeigenaars vaak met den meester als koetsier in de plaats van den knecht die ten oorlog was getrokken. Allen schijnen als motte te hebben gekozen „Laat ons doen, wat wij maar kunnen. Laat ons moeite noch kosten ontzien voor de verdedigers van onze eer." De soldaten hebben bot goed bij ons. Het liuis is omringd mot zwaar geboomte en een prachtige rivier stroomt er vóór. De lucht is zacht en zuiver. Verleden jaar Kerstmis hadden wij een kerstboom voor hen en do gewonden juichten dén Engelschen vriend toe. die onze gast was en nu in het Engelsehe leger strijdt. Doze hoe- rah's voor de Entente en hun jongen Engel schen vertegenwoordiger kwamen uit innige hartelijkheid en geestdrift voort. En inderdaad is do band die ons bindt niet als een heilig ver bond, met- bloed en gezamenlijk-lijden bezegeld? Hot is een band die van kracht blijft ook in den dood. Dit is de geest die Rusland bezielt. Wij in Rusland zijn er zeker van dat Engeland er van harte mee instemt. GRIEKENLAND. Bulgaarsche patrouilles geven zich over. ATHENE. Uit Saloniki wordt gemeld, dat verschillend© Bulga-arsehe patrouilles zich overgeven aan Griekscbo posten. De. Franschen bezetten Fiorina. ROME. Volgens een telegram uit Athene is daar bericht ontvangen, dat Fransche troepen Woensdag Flonna bezetten. ZWITSERLAND Voor den vredo. Aan ©en -artikel van dr. E. Berger te Bern, over ,,De weg tot eenduurzamen vrede", is het volgende ontleend: Men moet toegeven, dat, tot welke staten- groep men ook moge behooren, welke politieke meening men ook moge voorstaan, in de laatste rede van von Bethmann Holhvog twee vragen gesteld zijn, die. voor hst lot van de volkeren cler aard© van buitengewoon belang schijnen te zijn. In de eerste plaats eischb hij, dat op den wereldoorlog een duurzame vrede moet volgen. Datgene, wat in de oudheid de profeten den. volkeren voorspelden, datgene, vat de volkeren van het„Haagsche Schei dsgerecht"gehoopt heb ben, datgene, wat aan de pacifisten den naam van Utopisten, den hoon en don spot van'de zijde der oorlogspartij cn van haar lakeien heeft verschaft, dat wordt door den eersten Staats man van de Centrale mogendheden heden als een onafwijsbare noodzakelijkheid verklaard. Onbewust of bewust wijst echter von Bothm-ann Hollweg op een andere plaats van zijn rede ook den weg, die tot een duurzamen vredo leidt. Hij zegt met betrekking tot Frankrijk, dat daar tegen geen woord van haat bedoeld wordt; hij spreekt met bewondering van de groote dap perheid, waarmede het Fransche volk zich ver dedigt. Wanneer echter geen haat, doch waar deering en gerechtigheid ten opzichte van den tegenstander gevoeld worden, dan is er geen grond voor oorlog voorhanden en is do eerste stap tot een duurzamen vrede gedaan. Er ontbreekt echter in de rede vau von Beth mann Hollweg de verzekering van een zelfde waardeering voor'de andere tegenstanders van Duitschland; er ontbreken, wat wellicht veel moeilijker nog te bereiken is, 9oort«eli.jko ver klaringen van do Staatslieden van de zijde der Entente ten opzichte van de volkeren van de Centraio Mogendheden. Evenals in een duel de secondanten, zoo zou den in don tegenwoordigen volkerenstrijd de staatslieden van de onzijdige staten gezamen lijk er toe behooren mede t.e helpen, opdat het door von Bethman Hollweg betreden smalle pad zich uitbreide tot een breeden weg, die naar den vrede leidt. Maar deze secondanten zijn, wat niemand kan begrijpen, niet versche nen, en zoo blijft hot weggelegd voor de pers van. de onzijdige landen om de edelste en voor naamste taak te volbrengen, welke haar ooit sedert de uitvinding van Gutenberg ten deel vieldoor gemcenschappelijken arbeid den weg voor den duurzamen vrede te effenen, de stec- nen des aanstoots te verwijderen en de reeds begonnen toenadering der vijandige volkeren te bevorderen. Zij zou, door dezen grootoh men- sohenplicht te vervullen, een tweeden oorlog, waarmede van de rijde der nntipacifisten ge dreigd wordt, wanneer de vrede te spoedig tot stand zou komen, verhinderen. Deze oorlog, waarvan de antipacifisten meenon, dat hij door de volkeren opnieuw mét de wapenen uit te vechten zou zijn, wordt reeds krachtig voor- 'liereid, ja, is reeds gedeeltelijk uitgebrokenik bedoel den economischen oorlog, den maat- SBiMaigsBfoas&gia Kennisgevingen voor Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - Invitatiën. Dankbetuigingen, Menu's Programma's, Balboekjes, Visitekaarten, Luxepapier, Artistiek Stempelwerk 8. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562. hoek Vijzelstraat, A met. lijke producten als muziek en letterkunde. Het is niet noodzakelijk, zooals de geestige schrijver Leouold Katscher meende, een Chris- toffel Columbus te zoeken, die een vredesfor- mulier moet ontdekken, dat alle oorlogvoeren den zou kunnen tevreden stellen. Vele vragen, die door dezen oorlog ontstaan zijn, kunnen door een juist gekozen vorm dooi de diplomaten opgelost worden. Kan Frankrijk er iets tegen hebben, dat Kurlaud, dat stoods Duitsoh was en dat ondanks Zweedsc-he en Russische heerschappij steeds Duitsch is ge bleven, weer aan Duitschland komt? Zou aan hefc gemeenschappelijk bestuur van Polen niet ook nominaal Rusland kunnen deelnemen, oin niet de gevoeligheid van de Ent.ntemogend- heden to kwetsen Zou niet een formule ge vonden kunnen worden, die het vraagstuk van Elzas-Lotharingen. definitief zou' oplossen Is niet in den eisch van von Bethman Hollweg, dat België geen vazallenstaat van Engeland en Frankrijk zou mogen worden, vanzelf de ver zekering begrepen, dat het ook geen vazallen- staat van- Duitschland worden mag? Zou niet de dwaze en hoosaardige verzekering, als zou het uit millioenen bestaande Servische volk slechts uit koningsmoordenaars bestaan, om dat eenige dozijnen Serviërs een koningsmoord voorbereidden, terzijde gesteld kunnen worden? Heeft men ooit het geheele Italiaansche vojk ervoor verantwoordelijk gesteld, dat Italianen koning Umberto, president Carnot en de kei zerin van Oostenrijk vermoordden. Het is hier niét de plaats om alle andero vragen te bespre ken, die reods nu door de pers in de onzijdige landen zouden moeten l>esproken worden. Aan deze bespreking zouden politieke personen van de heide oorlogvoerende groepen moeten deel nemen, eventueel zonden deskundigen (verte genwoordigers van het volkenrecht, enz.) van de onzijdigen kunnen deelnemen aan het voorbereidend onderzoek der vragen, die het toekomstig vredescongres za.l hebben op te lossen. Allerminst zou de opvatting aannemelijk zijn, dat deze oorlog daarom tot den vredo leiden moet, omdat steeds meer en meer de overtuiging zal doordringen, dat na dezen oorlog er noch overwinnaars, noch overwon nenen zullen zijn. Dit vredesmotiefdat een groote verbreiding heeft verkregen en zelfs in de parlementen van dè oorlogvoerenden is doorgedrongen, kan geen Staatsman tegenover zijn parlement aanhangen; geen volk kan het verdragen, dat heb deze^ontzettende offers aan bloed en goed alleen daarom heeft ge bracht,' om to bewijzen, dat de oorlog een dwaasheid is. Geen volk kan erkennen, dat de door hem behaalde economische voordoo ien of de verschuiving van grenssfceenen in de oen of andere verhouding staat tot de groote offers, die het gebracht heeftNeenHet moet den volkeren worden duidelijk gemankt, dat de uitslag van dezen oorlog, den vreeselijk- ste, die er ooit geweest is, overwinnaars en overwonnenen heeft geschapen. Overwonnen worden de volkcrenhaat en de ongerechtigheid tegenover de andere volkeren overwinnaars zijn de waardeoring en do ge rechtigheid zelfs tegenover den vijand; over wonnen worden de bowapeningswaan en de algemeene dienstplicht, als overwinnaar komt de eendracht onder de volkeren uit den oor log to voorschijn. De offers, welke deze oor log eischie, waren niet vergeefschde weer- galooze heldenmoed, die recht heeft op de onbegrensde bewondering va,n de tijdgenooten en van de de nakomelingschap, was niet tever- geefsch, want de volkeren hebben gestreden voor de hoogste menschheidsidealen, de ééno partij voor haar bestaan, de andere voor haar recht en haar eer, en zij hebben zoo den weg tot den duurzamen vréde bereikt. WEREENSGDE STATES* De Vereenigde Staten en Duitschland. WASHINGTON. De Amerikaansche ambassadeur t© Berlijn heeft telegrapkisch. bericht gezonden, dat hij het Duitsche ant woord aan do Verecnigde Staten Vrijdag dacht t© ontvangen. De „Voss. Zeitung" van 4 Mei meldt, dat de antwoordnota aan d© Amerikaan sche regeering toen gereed was. Het. is oen omvangrijk dokument, dat uiterlijk Vrij dagmiddag aan den Amerika anschen am bassadeur zou worden overhandigd en dan onmiddellijk gepubliceerd zou worden. Wegens het belang van de aangelegen heid is de rijkskanselier voornemens per soonlijk iu de begrotingscommissie van den Rijksdag de verklaringen over Duitsck- lanas betrekkingen tot Amerika af te leg gen, welke minister Von Jagow reeds Dins dag heeft aangekondigd. Alle autoriteiten, die ter bespreking van de antwoordnota in het hoofdkwartier zijn geweest, zijn te Berlijn teruggekeerd. WASHINGTON. De Amerikaansche ambassadeur Gerard heeft opdracht gekre gen om to onderzoeken of het bericht, dat Duitschland Nederland een schip heeft aan geboden als vergoeding veor de „Tuban- tia" juist is. iP ZEE. Het vergaan van de Berkelsiroom. (Officieel.) Het onderzoek vanwege het Departement van Marine, ingesteld in zake het tot zinken brengen van het Nederlanclsch s.s. „Berkelstroom" van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij, op 24 April j.l. in de Noordzee, heeft uitgemaaktdat ge noemd stoomschip door twee Duitsche on derzeebooten, waarvan één gemerkt N.B. 18,.des morgens ten 4 u. 45 is aangehouden; dab de scheepspapieren uitwijzen dat de lading van ongeveer' 600 ton, behoudens en kele "afzonderlijke colli, bestond uitplus minus 450 ton stroocavton3,1000 balen cacao, en 300 manden versche viscli (te za- men minder dan 100 ton gewicht) en 4 mail- zaldcen. De bestemming van heb schip was Londen. Het schip werd op plus minus 4 zeemijlen afstand door een der onderzeebooten door 3 scherpe schoten gewaarschuwd. Nadat ge stopt was werd op sein van de onderzee boot een sloep gestreken om de scheepspa pieren te toonen. 'Na het onderzoek: besloot de onderzeeboot de „Berkelstroom"- tot zinken 'te brengen en seinde:] verlaat zoo spoedig mogelijk heb schip". Daarop zijn de overige sloepen gestreken, waarin de ge heele bemanning en de gezagvoerder het schip verlieten. De-gezagvoerder is naar een

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2