ffi. liemeijefij IIIIIIIUII ItlllL Fiieschs Bui Frieschi Hierenbaai Laatste Berïcfitsn. Smidsknecht KOOPT bij ile Mïerfefers een Letterzetter,, Torpedomakers* Watrozen, Mariniers, Stokers- Gemengd Nieuws. De reis rau 't garnizoen! naar huis wordt door f bekort. ADVERTEMTIEN. Aanneming van. s Vraagt inlichtingen per briefkaart aan den Dommies van Aanneming te Helder, XyjS SQLDATEKrCOURANT Vstaa Varljciag 3 Mei i O X 6 niug lièoft verkregen naar zijne compagnie jtorug fee koeren dat iiem over dien tijd slechts 4 dagen feolclij, vergoeding wegens gemis van leVen.v- BUddjolein. en A fobilriahietool a go is uEtbo- "%aald 'dat hij "b'êsolteidcnliji: vermeent* over den tijd, dat hij verplicht was wegens besmet-, telijka ziekte van verlof achter te blijven in aanmerking tö mogen komen ook over die dagen voor soldij en vergoeding wegens gemis van levensmiddelen redenen waarom hij zich. tot Uwe Excel lentie wendt, met liet eerbiedig verzoek dat het U moge behagen eene gunstige beslis sing to willen nemen. 't, Welk doende: HENDRIKSEN. N B. Het verzoekschrift aan den Com- paignies'oommandant ter hand te stellen. Uit Scheveningen. Milicien "W. H. van Loon schrijft ons uit Scbeveningen Nu de periodieke verloven nog altijd zijn stopgezet en do onaangenaamheden daaraan verbonden, zicli telkenmale blijven herhalen, komt meer dan eens de vraag bij velen op „W aaroin laat God dezen oorlog toe?" Oud denken vermoeit zich met liet beant woorden en vindt toch geen bevredigend© ver- klaring. Ons geloof vindt het geheim niet, om j; al de schrikkelijk© dingen van dezen oorlog met 1 Gods wejafflregoering in overeenstemming te - brengen.- Ons geloof wil Gocl ook nu niet begrijpen ■"maar grijpt"Hem onbegrepen aan met die hcer- l lijke zekerheid, dat Hij het laatste woord spre ken za], en daarna, do beteekenis van deze wereldschokkende* gebeurtenis voör zijn Konink lijk zal verklaren. Want Zijn Koninkrijk komt, ondanks en "medo door de openbaring van do macht der 1 zonde, die hare droovo aanwezigheid in dezen Tassenoorlog zoo pijnlijk toont. Waarom laat God dezen oorlog toe? Hij is toch de liefdevolle Almachtige? .Ja, dat is Hij. .Vraagt het maar aan allen, die Hem dienen. Heeft, Hij hen ooi,b bedrogen of teleurgesteld? Vraagt liet aan do boetvaardige zondaars. Ts -Hij een God die karig geeft, en veel verwijt" -Neen, barmhartig en -genadig is cle Heer, lank- moedig ei^ groot van goedertierenheid. Meer dan een moeder troost Hij, en gelijk zich een vader ontfermt over Zijn© Kinderen, alzoo ont- fermt zich onze God. Maar déze God aller genade is een heilige 'God, een. verterend vuur voor het kwad© en Eén, wiens oordeel over de zondo gaat. J He zonde. Hat is de zelfzucht, do hebzucht, 'de vijandschap tegen den Heer en den naaste, de practischo verloochening van God. Ho zonde - is de oorzaak van al dien weedom, die nu over bloeiende velden en lachende levens wordt uit gegoten, al die oorlogsgruwelen zijn haa werk, maar tevens het oordeel van God. Als do zonde straks zal zijn uitgeraasd, is het oordeel Gods voltrokken. Han heeft do zondo geen macht tot genezen en heelen. Han zalalleen Gods lief do balsem kunnen gieten in de voll© wonden.En dan wederom zal het blijken, dat Hij niet beschaamt, wie op Hem wachten. In dit vertrouwen vindt het geloof nu reeds rust, en het wacht op den Heer die verlossing brengt. Niettegenstaande, gruwel en oorlog gaan Sommigen maar. mistig voort. Zij denken nooit aan wat do overzijde des grafs voor ontroerende dingen zal onthullen. Het goede en het kwade van do eeuwigheid trekt hun denken of willen niet. Ton hoogst© hopen zij, dat alles goed'zal afloopen. Ho tijd is zoo kort,'de ernst van het leven zoo groot en zïpndo op de liefde, de hulp, den steun, de hartelijkheid van die ons omrin gen, ook in dienst, hoe dikwerf behandelen onze compagniescommandanten ons niet als kameraden, laat ons niet in ds donkerheid blijven zitten, maar laten we opwaarts en om ons zien. v. L. Dankbetuiging. Hiermeda mijn dank aart de onderofficieren, - korporaals en manschappen van de 3© oomp. 2e bat. lie -Keg. Inf. voor het schoon© cadeau, aan mij geschonken bij mijn huwelijk. Moge dit voor mij een gedenkboeken Wijven van trouw© ééndraebt en soldatenkarakter. I>e" mil. A. BI LL en Echtgenoot©, lie. Regiment Infanterie, 2© Bataljon 3e Compagnie, Yeïdieger,- 2e divisie, Pandoeren. Pandoerpraaije ram do pandoercluh K.Z.Ö.D., ï>ëp. Bat. Vm© Inf. Brig, v. Speler I: Ruiten 7, 9, 10, vrouw, aas; Kla ger 7, 10;- boer. Speler n: Ruiten 8, Klaver 8, Harten 8, 9, "boer, Schoppen 7, 8, vronw. - Speler III: Ruiten koning. Harten aas, fconiug, vrouw. Schoppen aas, koning, hoer, 9. Speler' IVRuiten boer, Klaver aas, koning, U, Harten 6,. 7, 10, Schoppen 10. Speler I lcomt uit met Ruiten 10. Harten is troef. Klaver vrouw weggelegd. Be pandoercluh K.Z.O.B, (Kanke ren zij ons dbel), Hepót-Bat. YUIste Inf. Brig. Pandoerprsatje van de pandoercluh „Kip ilï -'Héb, je", te Vagen in gen, r No. 1 speelt een praatje met do volgendo kaarten: h. 0, 7, 8 en koning, R. 9 en 7. KI. 7 en 9, maakt sch. troef, legt sch. vr. weg en komt met kl. 9 -vóór. No. 2 heeft R. koning en 10, sch. 9, kl. koning, vrouw, hoer, 10 en 8. N>.~3.heeft kl. aas, R. aas en hoer, Sch. aas, - koning, hoer en 7, h. 10, No. 4 heeft H. aas, vrouw, hoer en 9, Sch. 10 en 8, R-. vrouw en S. Namens do V. P, A. Pandoercluh ..Kip ik heb je", Korp. VOGELZANG; Het Paaschfeest der militairen, (Van mil. sergfc. M. H. V.) Het Paaschfeest zou spoedig komen, Vlug werd er een besluit genomen, "Namelijk voor soldaten ecu ontspanning, .Kn ooi' die dagen ccn tijdverbauning. Onze rogeering had besloten, Toen er geen verlof kon worden genoten, T© zorgen voor ontsponning voor den soldaat, Een besluit van koogerkond, niet kwaad. Ook' in 't dorpje Standaardbuiten Zouden genieten onze kornuiten, Van 'fc besluit van de overheid, Voor onze jongens een Jieele aardigheid. 'i Paaschfeest toor den soldaat brak aan, Veel w%rd er aan athlctiek en spel gedaan, Veel toeschouwers stroomden er henen, Om f© zien de soldaten met rappe beenen. He eerste dag verliep heel aardig, Men maakte zich den volgenden vaardig, 't Programma luidde weer athlctiek En voetballen onder een stukjo muziek. Het was in 't midden-van 't program, Toen plotseling ieder de boenen na.ni, lyant door misverstand en nalatigheid Moest fnen naar 't appèl, dat kwam Jan d'ovsrl*i» Als er weer eens feest mag komen, ,Wüde ik, dat er een besluit werd genomen, Hat, er niet midden in sport en spel Geblazen werd ongewapend appèl. Doch wij soldaten zullen maar hopen, WMs&c'S En dat we spoedig gaan weer met verlof, Want liet leven is zoo voor ons geen. bof. li Mijnheer de rédacteur mijn dank, Voor 't plaatsje in de „Soldatencourant". M. IT. V. Alles op de fiets. (Vail mil. korp. B. Klooster.) Amsterdam, den 7en van de -vierde, Thi-n's bleef ik, omdat de wind' aoo gierde; Van den regen zijn wij ook niet vrij, En toch zou jé mij maken blij, Als mij eens schreef iets, Van je prestaties op de fiets. Ben je Zondagavond good thuis gekomen? Schrijf het. c.ens dan 'zonder schromen; Een was al een beetje confuus, 't Was je steeds liefhebbende Truus. Ook wij zijn 'allen zeer benieuwd En jo wordt dus door mij geïnterviewd; Een kameraad kwam je nog halen, Eu Truus vertelde hem zonder dralen, Ga naar zijn tante daar verderop. Hij vas een militair van teen tot kop. MaAr zo hielpen hem aan do vellen Om naar Amersfoort te snellen. Jk probeerde om te dichten In do hoop dat jij mij niet over de huig 'zal. lichten Maar schrijf eens gauw terug; 't Behoeft niet spoedig maar wel vlug. Mot de Pinksteren zal ik je wol zien. Van den jar© Negentienhonderd zestien. Mil- Korp. KLOOSTER, aanvullingo Eskadron. Van zessen klaar. (Van landst. sold. A. de Vo6), Hetgeen ik u hier ga verhalen Van do mannen van stavast, Ho© ik zeker zonder dralen. Omdat h«£ hij hun werken past. Weldra was de tijd dan ook gekomen, Hat wij liet dierbar'© Rotranehement Moesten verlaten zonder schromen1 Wat menigeen deed zonder cent. Maar dab is nog het ergst© niet Als men hot leven maar, behoudt En nog bijtijd,-, 't gevaar beziet, Hat men wellicht straks voor n brouwt. Wat ik met bovenstaand geval wil zeggen, TVn 'k wel wat boter uit to 'eggen,. Omdat dan iedereen thans weet, Wat die vijand heji toch deciel. Zoo was dan een ploegjo van zessen klaar- Op een avond aan het varen gegaan. Maar de storm brak los met woedend gebaar En toen was het met onze mannen gedaan. Want ziet, terwijl ze aan 't varen waren, Kwam do onzichtbare vi.ja.pd naderbij, Maar geen van'de gasten kon hem ontwaren Ofschoon hij zich bevond aan bakboordzij. En hoe do vijand het ook wist, Het w as haast zeker door een list. Want in stikdonkeren nacht en de lichten gedoofd Werd toch zeker geen vijand gedoogd. Plotseling werd. de stilte verbroken. He torpedo ging af onder water gedoken, Een ontzettende schok het schip werd door boord, En de kloeke bemanning ging overboord. Wat een geplons nu en wat een gespartel, Hoor de bemanning zoo lustig en dartel, Maar er daagde een reddende engel op, Hie hen redde hit het woelige sop. Zco wa ven zij nat van' binnen en van buiten, Beroofd wellicht varv al hun duiten Maar al ras werden, zij van buiten weer droog, Wat een ander aanzien gaf in een. andermans oog.. Wat waren zo 'r dikwijls henengevaren Naar moedor Louise, zoo werd ze genoemd, En waar dan de bitter of klare He soldaten maakte berucht en beroemd. Ja, 't was er zoo prettig en 't was er zoo goed, Al mochten, ze 'r niet henengaan; Voor velen werd er liet leven'zoo zoet Al wae heb dan weer gauw gedaan. Nu zijn we weer naar. Sluis gekomen. Om hier te doen wat onze plicht gebiedt. Er mocht hun soms weer zoo jets overkomen, Zorgt dan, dat j© de torpedo ziet. Maar laten wij ons mannen toonen, Wanneer een vijand eens mocht komen. Opdat wij dan met mannenmoed Verdedigen ons goed en bloed. A. HE VOS. Sluis, Landstormsoldt. Ie Baton. Krentebrootf, '(Van mil.^ziekendrager H. dc- Boelder.) Een stukga over 't eten, Hat wil ik niet vergeten. Het zal wel niet veel geven, Maar ieder soldaat moet toch leven. He Paschen is eenmaal aangebroken, En 1. I. 3 bleef versteken Maar 't 14de had. geen nood, Dio kregen eieren en kreutebrood. Ook kregen ze een flesobje bier, En daarbij nog een sigaar of vier. Voor zoo'n kapitein wil men wel loopen Al hebben wij blaren op ons Onze chef is ook geen kwaaie vent, Maar 'k was toch liever bij 't 14e Kegiment Han moest ik gedurende de Paschen, Van geen gewoon komiesbrood grazen., Waarom moeten wij watertanden Het 3de en 14de zijn "toch Leiden Nederlan ders? Waarom nu dat groot verschil Hat is het geen wat ik weteu wil. Als eenmaal de nood komt naderbij, Han staan wij toch allen zi.j aan zij. Nu, veertiende, wil dan niet vergeten Hat jelui 'Icrentcbrood hebt gegeten. Maar als de aap komt uit de mouwen, Dan blijven wij 't vaderland ook getrouwe, Zoo goed als 't 14de Regiment, Zal 't derde dan ocjk zijn present. En zweren wij dan moed en trouw, Aan "t oude Neerlandsoh© staatsgebouw. En vreezen water, vuur noch lood Al' krijgen wij geen krentenbrood. Mijnheer Manassen, ik dank u op voorhand, Indien u cJit plaatsen wil in uw Courant. H. HE BOELDER, Milicien Ziekendrager, Aan m'n Vriend P. Soiiijf. (Van den stafmuzikant v. d. Meij.)' Je hebt'het zeker druk.in ;je nieuwe bedrijf, Dat het zoolang duurt eer je iet© schrijft. Ik vind. flat je lang achterweg© blijft. He kom j© ecus wat meedeelen. Om reden, dab rik me toch zit te vervelen. Want het is cl© eerste avond van m'n straf. Jongen, .jongen, was ik er maar weer off Als een soldaat toch een beetje stout is, Krijgt hij ecu dag of wat arrest, omdat 't zoo koud is. •eden heb ik je gauw meegedeeld, "Jk heb om centen gespeeld. Wat heb ik dat moment betreurd'. Luister hoe het is gebeurd. Het is vandaag Witte Donderdag, Van morgen hebben we eerst den troep weg gebracht. Daarna hen ik even naar do stad gegaan, Waarvoor komt er niet op aan. Ik. kom terug,' voor het marcheeren is er nog 10 minuten tijd. Waren zo op do kamer aan 'b centje steken voor de aardigheid. Ho© je ook mee? is do vraag, Ik zeg: neen, dat doe ik niet graag, Toe vooruit, j© kan het net nog winnen! -Jk-zeg, fiou» vooruit, ey. net jvil ak; beginnen,. Haar komt m'n onmiddellijke chef binnen., Daar ging ik met me goed© gedrag, Want toon hij die centen zag, Schoot ik vast niet in den lach, We stonden on mid del ijk in „Geef acht'.'. Haar zit een standje op, had ik gedacht. Hij zeide.Kennen jullie nog niet jo zaken, Haar zal ik onmiddellijk rapport van maken. En o jè, het was zoo. Yi.jf minuten-later stonden we al op 't Bureau Bij den Rogiments-Luitenant. Deze zeicle tot den Adjudant: Geef me de straflijst van dien muzikant. Die was dau ook spoedig hij de hand. Nu er staat nog niet veel op m'n strafregister; Dat mag iedereen weten, zelfs onze Minister. Terwijl de luitenant dan m'n straflijst inzag, Stond ik natuurlijk op..Geef acht".. Van Heekerenl) keck me .al een$ aan, Die dacht vast, dat komt je duur te staan. I-Iij vraagt altijd „Hoe is 't er mee?"-_ Daarom knikte ik nu maar van nee. Even later keek de Luitenant mij aan. En zei: „Jullie hebben 6 dagen kamer, je kunt gaan."' En daar ging ik om te beginnen aan m'n arrest, Heel treurig naar kamer zes. Zeg, Piet, ik zal er niet om jokken, Wat hen ik daarvan geschrokken Ik wist niet, dat daar zoo'n zware straf op stond. Nu gooi ik ook nooit geen centje meer op den grond. Want Piet hot is vast niet fijn. Met de Paaschdagen gestraft te zijn. Een ding. waar ik nog even mee hof Wo krijgen toch geen verlof. Haar mag ik niets van zegggen, daar over zwijgen Laten we hopen, dat we geen oorlog krijgen. Maar wel den langgewenschten vrede. Hier eindig ik dan maar mede. Want misschien is het gedicht al to lang En ik ben altijd maar bang, Een standje te krijgen van mijnheer Manassen, Dat ik zoolang zit te krassen. En nu het beste. Ivoor kameraad, Ik hoop, dat Let jo goed gaat. ilk geef, je nog een goeden raad, Hi© is trouwens voor elk soldaat. Hat je nooit om centen spelen gaat, Want dat'daar een zware straf op staat. Tot ziens, Piet, schrijf je weer eens in de courant. Groete van jé Vriend, EEN MUZIKANT. 1) Sergéni Schrijver. ^Zondagmorgenveriof", (Van landweersoldaat I. Kan.) He eene Be-zit je 'n auto of 'n kar. Bezit- je 'n motor of 'n ar. Bezit je 'n paard; bezit j© 'n hond, Een jol, een stoomjacht of 'n pont, Een sjees, een sulkey of een fiets, Dan is het niets Han neem je zonder zorgen, Verlof op Zondagmorgen. He andere: -NU Maar heb je 'n derde klas biljet, V;.V Voor zuid- of noorderspoorwegnet, Voor .buurtverkeer, locaal of trom, Han zit je leelijk in de klem. En heb je bovendien geen duit, Dan is 't verbruid Han is vast opgeborgen 't Verlof op Zondagmorgen. I. K. TT. Van onder lot boven in het gummi! Zondag tegen den avond "kwamen twee Duit- sehers per rijwiel uit do richting Enschede met het doel de grens langs den lieirweg te pas- seeren. Geheel bezweet en hijgend van afmat ting trokken zij in bijzondere mate de aandacht der commiezen. Aangezien het geval hun iet wat achterdochtig voorkwam, werd fouilleering aan den lijve bevolen. En wat bleekBeiden waren geheel zoodanig met fietsbanden omwon den, dat bij den een op het lichaam 52 en bij den ander 30 handen werden aangetroffen. De smokkelaars hadden d© waar te Deventer ezen halen en waren reeds daar door derden geholpen om do gummi-bezending om het lijf te wikkelen. Zonder gummi-banden toog men Huitschland in 1 („N. O.") Leelijkc val. Maandagmiddag is t© Ede een ernstig onge luk voorgevallen. Een milicien-soldaat, van het 11© res?. infanteaio was hij een velddienstoefe ning in een boom geklommen als observatiepost, doch viel er uit, met het gevolg, dat do bajonet van zijn geweer, dat onder den boom stond, hem aan de achterzijde in het lichaam drong en er aan de voorzijde met de punt weer uitkwam. Zijn toestand is bedenkelijk. Een veteraan. Te Emmen is de oudste inwoner, de gepen- sionneerde ambtenaar A. Meijer, op den leef tijd van 102 jaar en S maanden overleden. Geen „Regeeringstijdl" Men meldt uit Bleiswijk aan de ..Rolt." Liet men zich tot nog toe hier alles wat van 1< egeeringswege werd verstrekt-, gjopd smaken, (Regeeringsbrood, -erwten, -boenen, -spek, -vet enz.) op den „Kegeeringstijd" schijnt men minder gesteld te zijn. Naar aanleiding van een adres der melk- vcehoudersvereeniging heeft liet Gemeentebe stuur besloten, dat van 1 Mei1 October de torenklok geluid zal worden om 1 uur (in plaats van 12 uur), de secretarie zal geopend zijn van^101 uur, in plaats van 912 uur. Ook de verschillende school- en kerkbesturen in deze gemeente hebben een gelijksoortig be sluit genomen- Het gemeentebestuur wijzigde eveneens h©t leerplan van de openbar© school in verband met den aanvang en heteinde der lesuren. De hoeren laten hunne arbeiders een uur la ter komen en zullen hunne melk ook een uur later te Rotterdam leveren. Juist omdat dezo week het leveringscontract moest vernieuwd worden, kon. deze voorwaarde worden bedon gen. Het „verzet" is dus hier, goed georgani seerd Uit den ouden „tijd".. Nu wij zoo maar zonder een kik te geven (nood - leert... zwijgen)- onze klokken op commando een uur voor- uitzetten, zal menigeen met een glim lach terugdenken aan den hevigen strijd die, nog maar enkele jaren geleden, ons land in rep en roer heeft gebracht over de tijdsquaestie. Vóór een jaar of tien durf de geen Regeering het d'eoreteeren van eeli nieuwen officieelen tijd aan, zoodafc wij vrij lang hebben geleefd tusschen twee tijden, een officieelen en een plaatselijken, die 20 minuten .verschilden. Er schijnt echter in dien ouden „tijd" hij is nu al lang ge noeg dopd en begraven, dus laat ons hem maar de gebruikelijke doodeneer bewijzen en hem noemen: den „goeden", ouden „tijd" toch wel een schuchtere poging van Regeeeringswege te zijn gedaan om cle twee tijden te doen samenvallen. Een aan sporing namelijk schijnt- te zijn gericht tot alle gemeentebesturen (ons stond dat niet precies meer voor den geest maar het is ons yerzekerd door „iemand die 't meester van een dier weinige volgzame ge meenten echter merkte al heel gauw, dat zijn gomcentenaren herhaaldelijk te laat kwamen bij afspraken met bewoners van de omgeving (het gold, een zeer kleine plaats) en dat er onder die gemeentenaren genuirmurcer ontstond over het genomen besluit. Wat was daartegen te doen Het pas genomen besluit maar weer intrekken Dat vond de burgervader nogal gek; men zou er, juist als kleine plaats, een mal figuur mee slaan tegenover de omgeving. Z. Ecl. Achtbare zat er mee totdat hij eens raacl ging vragen aan een oud-collega, een prac- tisch man met bovendien veel zin voor humor. En deze gaf den volgenden raad: „Weet je, wat je doet? Trek je besluit niet in, maar geef eenvoudig je torenklok eon duw vooruit. Daar kraait zelfs de haan van den toren niet naar, jo raadsbesluit blijft blakend onaangetast en toch komt niemand uit j© gemeente meer te laat," Het gezicht van den auder straalde opeens als een torenhaan waarop de zon blinkt. liJurelta! Zoo gezegd, zoo gedaan... ...En misschien heeft niemand in X. ooit geweten waarom dat vervelende te laat komen maar zoo kort van duur is geweest. Ontploffing. Een zware brand, gevolgd door ontplof fing, ontstond op 1 Mei in de chemische fabriek te La Roebelle (Frankrijk), de gebouwen waarin de ontploffing plaats had werden vernield. Een twintigtal slacht offers werd onder cle puinhoopen gevon-' den. Bovendien is er een -aautal gewon den, die over het algemeen niet zeer ernstig gekwetst zijn. Ook een gevolg van den oorlog. In een te Londen gehouden vergadering vvercl door een -der sprekers meegedeeld, dat er te Londen in het axgeloopen jaar 41,000 kinderen in de industrie plaatsing hadden gevonden. Jongens pas van school konden 20 a 25 sh. per week verdienen en hij wist van een jongen van 16 jaar die 3 p.- st in de week verdiende. Er werd ont zaglijk veel geld besteed aan bioscopen er. andere amusementen. Deze spreker meencle dat cle jongens van hun werk in de muni tie-industrie niets leerden, maar dat hun gezondheid er onder leed, zoowel als hun industrieele ongeschiktheid en hun karak ter. Geen romanhelden noodig. De Londensche „Wireless Press" heeft een telegram uit Bern ontvangen, waarin gezegd' wordt, dat generaal Cadorna een grooten afkeer heeft van officieren, die hun eigen leven en dat hunner manschappen met groote bravour op het spel zetten, zon der dat daarmede een werkelijk militair be lang wordt gebaat. „Wij hebben geen romantische helden noodig", zeide hij. „Toen Peppino Garibal di, die om zijn roekeloozen moed bekend staat, plaatsing als officier in het Ifcaliaan- sche leger zocht, nadat hij in eene vroegere periode van den oorlog in Frankrijk als vrij williger had gediend, beval d'Annunzio hem als „een onzer dapperste mannen" aan. „Dat is leelijk", antwoordde generaal Cadorna kort. „Hij zingt en lacht onder een hagel van vijandelijke projectielen", ging d'Annunzio voort. „Leelijk, leelijk", antwoordde generaal Cadorna. „Als zijne manschappen hem slechts zien, worden zij aangegrepen, door een-en thusiasms, dat maakt dat zij blijmoedig en in heilige geestdrift den dood tegemoet stormen", zeide d'Annunzio weer. „Al slechter en slechter", antwoordde ge neraal Cadorna. „Welke hoedanigheden zijn dan noodig?" vroeg d'Annunzio. „Ik ben van meaning", antwoordde ge neraal Cadorna., „dat hij eerst zou. mosten leeren zichzelf niet te laten dooden en zijne manschappen niet zonder noodzaak aan ge vaar bloot te stellen. Een officier, die zijn plaats waardig is, vreest den dood niet, maar acht niettemin het leven niet gering. Hij moet kalm, methodisch en ernstig zijn." komt u tegemoet, waar gij'in dit Oostelijk desl van den polder gaat." Stukken huisraad liggen overal verspreid,.. Ter bezichtiging van dit droevig terrein arriveerde Woensdagmorgen aan cle halte Oude Situs H. AI. cle Koningin inet gevolg, bestaande uit. graaf Bentiuck, baron S' iiimnieJpenninek. jvr. Taets van A meronge-n en den kapitein ter zee jlu'. Hooit Graafland. Do burgemees ters van Anna Paulowna en De Zijpe wareil tor begroeting aanwezig. De dijk graaf was wegens ougesteldheid verhinderd. II. M. cle Koningin ging te paard cloor het dorp Oude Sluis, hield bij de kerk, die in dertijd vluchtelingen herbergde, een oogen- blik stil en ging vervolgens langs den kist dam naar het oude veer tot aan clen Gras weg. Van claar bezocht H. -M. den zooge- naamclen „Leeuwenkuil", waar zij een woning bezichtigde, om langs Molen var t naar Kleine Sluis terug te kee- ren. Hier lag een st oombarkas van de Kon. Marine gereed, en nadat 'liet gezelschap ziéLi aan boord begeven had, stoomde men naar Van Ewijksluis. Van daar begaf H. M. zich te voet langs den zeedijk en zoo naar den weg, waar de auto's gereed stonden, die haar haar den Oostpoldèr brachten, van waar H. AI. weer naar Oude Sluis of Schagen terugkeerde. Te Kleine Sluis en Van Ewijksluis stón den vele inwoners, die de Vorstin toejuich ten. II. M. was gekleed in zwart amazone- costuum. Verschillende inwoners werden door II.AI. aangesproken: belangstellend informeerde zij naar hun omstandigheden. Aan den zeedijk bezichtigde de Koningin de woning van den heer Holtis, die zoer zwaar door het water geteisterd was. Ha.ro Alajesteit vertrek te 4.07 uur per extra trein weder van de halte Oucle Sluis, Paarden op do grens. Op hot terrain der 1« linie, «»r paarden slechts vorvoeyd mogen worden als de gelqidoi- voorzien is van een geleibiljet ten nam© van den eigenaar ol houder, zullen nu alle paarden van een keuteekon worden voorzien. De keuzo i.-> daartoe gevallen op oen ploinbeerlood, «Ot zr.l «orden aangebracht in de manen en wel ongeveer twen handbreedten van de kruin in haren* ^kditsfc op de huid gdege.: Auto-ongeluk. Per aiTtoziekénwagen is Dinsdagmiddag een man naar het Binnengasthuis ven oord dm od een Hem weg door een auto was aangereden en daardoor vermoedelijk een been had gebroken Do man sprong plotseling op zijde, toen de auto vlak by hem was, vandaar d© aanrij ding. Hoor het plotseling remmen viel de auto onderstboven in een sloot, waardoor een an de-twee in dab voertuig gezeten hoofd officieren eene lichte hoofdwonde bekwam. De andere hoofdofficier en de chauffeur kwamen met den schrik vrij. Ds militaire verloven. Tn de stelling Amsterdam is liet uur. waarop de soldaten 's avonds weer op hun standplaats moeten zijn, van 11 op 12 uur. gebracht. Het Duitsch-Turksch© verbond. LONDEN De „Daily News" verneemt uit Kome, dat liefc verbond tusschen Huitschland en Turkije is tot stand 'gekomen en de acte ge ratificeerd. Daardoor is do mogelijkheid wegge nomen, dat Turkije een afzonderlijke, vrede sluit. Huitschland waarborgt Turkije do inte griteit van zijn grondgebied, v anneer de vredes voorwaarden zullen worden besproken. Turkije zal met cle geallieerden geen'vredesbesprekingen openen, zonder goedkeuring van Huitschland. Huitschland oischte volkomen vrijheid van han delen, en zal de vredesvoorwaarden der geallieer den kunnen aannemen, zelfs al zijn die 'ten na- deele van Turkije. Alen verwacht, dat cle keizer binnenkprt Konstantinopel zal bezoeken. Uit rie Staatscourant. Benoemd, tot reserve-1©luit. bij het 19e régiment infanterie' de reserve-tweede luit. G. E. Vreeman van het-korps;-bij het le regiment huzaren tob reservo-l© luit. do reserve-tweede luitenant jhr. J. H u y d e- k o p e r van het korps. Wet Staat van Beleg. Het lid der Tweed© Kamer voor Rheden, de hoor Van Nispen tot Sevenaer, heeft tot den Minister van Oorlog de schriftelijke vraag ge richt of spoedig te wachten is het toegezegde wetsontwerp tot wijziging der wet.op den staat van beleg en of de Minister in elk geval bereid is cle spoedige indiening te bevorderen. Mr. P. J. Troelstra. He. heer Troelstra was Woensdag voor het eerst weder in de vergadering van cl© Tweede Kamer aanwezig. Van verschillende zijden werd hij met een handdruk begroet. Kapt. t. z. Rovers, f Tn den ouderdom van 69 Haar overleed alhier de heer L. C. R o v e r s, gep. kapitein ter zee. weten kan") om de torenklokken opi den Greenwich tijd te zetten. Bijna geen gemeente trok er zich iets van aan, doch zeer enkele men weet dat misschien rn&mMg&MÊïi h\!Vi. de Koningin Ée Anna-PamSowna, Van den toren en van het raad huis wapperde jWoensdag ter ©ere van het bozo-ek van H. M. de Koningin do driekleur. Alaar deze vermocht geen kleur en vroolijkheid te geven aan de troostelooze ellende, die alom heerscht. Door den heelen Oostpolder, die pas sedert eenige dagen droog is, zijn -wat vroeger een maal bloeiende en welvarende landouwen waren, thans woestenijen geworden van grauwe, eentonige lcleur. Eeu dikke laag klei ligt nog op de velden, groote, forsche boomen zijn ontworteld, huizen ingestort. Overal waar het zeewater geweest,is, heeft cle dood zijn voetstappen gezet. De keurige, zorgzaam aangelegde tuintjes voor de van welvaart getuigende huizen zijn vieze, grauwe cirkeftjes en slingertjes geworden, de vruchtboo.mendie thans in vollen bloei moesten staan, hebben wel is waar bloe sems, doch zijn ten cloode opgeschreven Hun levenssappen zijn verwoest. Eén be nauwde, scherpe lucht van rottend gras Off. v. gez. Numarcs, f Hier te lande is bericht ontvangen van het overlijden van den officier van gezondheid le klasse bij do Zeemacht R. N u ra a n s, dienstdoende in Ne.clerlandsch-Indië. Benoemd tot vaardrg. He reserve-sergeant H. G.. C'. Cohen Stuart js benoemd tot va-anc^-ig bij hot 22e regiment infanterie, doch zal to, demobilisatie dienst doen bij het 21e regiment infanterie. Van het Westelijk Oorlogsterrein. BERLIJN. Ten "Wvan Dixmuiden drongen Bmtseh© afdeelingen, aansluitend laan 'een Voorafga and vuurgevecht, in de Belgische Iftiio en namen een dozijn mannen gevangen. - lil de streek van Four de Paris Argonnrii) kwamen de Buitscho patrouilles tot voorbytdo tweede Fransche loopgravenlinio en brachten eenige gevangenen mede. Aan beide oevers *:an de Alaas is ds toestand onveranderd; Luitenant i on Althans schoot hoven het Bois de la, Caillette zijn zesde vliegtuig neder. Bovendien werd een Eransch vliegtuig ten. val gebracht, in een luchtgevecht ton Z. van Tlieaumonten twee andere, door het afweer geschut ton zuiden van de Talon-helling, en bij liet. gehucht Thiaumont. Ook werd door maehi- negeweervuiir een vliegtuig neergeschotenhij Hardoumont. Van dit laatste was de aviateur dood, do waarnemer ernstig gewond. Oostenrijk en Stalië. ROME. He generale staf rapporteertin het Adamellagebicd trokken onze bergtroepen op 29 •April voorbij de Lobbis en Fumo en vielen door het ravijn van den C'hiesa, de Crozzon de Far- gorida (3082 AI.) aan, de Crozzon di Laces (3354 M.)de Laceshoogten (3255 AÏ.) eu do Corn© di Cavento (3195) Al.) Mij maakten 130 krijgsgevangenen, onder wie drie officieren, en veroverden twee mitrailleurs, een groote me nigte geweren en veel munitie. Over het geheel© front verder artillerie-actie, welke vooral hevig was in Boveil-Cordevole en het begin van het Raccolanadalwaar kleine aanvallen op en ze stelllingen werden afgeslagen; verder in .het Plezzadal, op do Podgora-hoogto en ten oosten van Setz, Aan het Bureau ÜViarïn? Staf. He kapitein ter zee IJ m b gr o v e, wiens op handen zijnde plaatsing aan het Departe ment van Marine vroeger werd gemeld, zal den' 22en dezer werkzaam komen lan het Bureau Marinestaf van het Dcpar temen:. De „Beneb". Blijkens hij het' Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Jr. Stoomschip „Deneb" te Colombo aangekonrn. Aan de grens van Bessarabië. Uit Czérnowits wordt aan den Berliner Lokal Anz." geseind, dat volgens berichten van de Itussisch-Roemeensohe grens de Rus sen bezig zijn hun - stellingen langs den oever van de Prootb, die reeds in September van-het vorige, jaar aangelegd waren, door forten uit to breiden. Terwijl de Russen in bet vorige jaar slechts enkele steunpunten hadden aangelegd, maken thans een aaneengesloten, doorloo pend© diepe loopgravenliuie. Geheel© troepeniif- deelingen worden in Alidden- en Zuid-Bessarn- bië aan het werk gesteld, om de aldaar aanwe zige wilgenboomen te vollen endaaruit lange palen te maken roor versterkingen aan het grootste gedeelte vau den linkeroever wan de Proeth. Hot verkeer voor burgerpersoneu is tengevolge van. de aangelegde versterkingen ver boden niemand mag daar dicht bij den cöver van de Proeth komen. PI en i Overal verkrijgbaar. Hierbjj betuigen wjj den officieiei.. onderofficieren, korporaals en man- j sc-liappen van dc 7de depot Gompie; Grenadiers en Jagers onzen oprech- ten dank voor do vele blijken van belangstelling, bewezen bij het plot seling overlijden van onzen innig geliefden jongsten Zoon en Broeder CR1STOF. DIDERICH. Waard ©n 1 ui rg (G al cl erl an d J. V. STELLINGWERF. A. STELLINGWERF— DETAIERS. Kruiningen (Zeeland). P. STELLINGWERF, Ambtenaar S,S. Terstond gevraagd een bekwaam Smidsknecht» yoe.L bankwurkur en draaier. Flink loon. Adres F. SCHOORMANS, Gedipl, Hoefsmid,' Dongen N.B. IN DE Bij GEBR. KLUITMAN's UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ Tesselschadestraat 1, Alkmaar is plaatsing voor

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4