3 OP 2EE. Binnenland. Marinezaken. ÖSt onzen iVloppentrommel. Legerzaken. Correspondentie. Uit Leger en Vloot. ÜOJEO SOIL.P ATBIVrCOüR A ]VT van Vrijdag 5 Mei 1916 vced gemaakt worden, volgens dc geziohts- punten die in het grootc hoofdkwartier ontworpen werden. De arbeid aan den tekst van de nota vereischt. van zelf voordurende besprekingen der betrokken regeerings- organen. De rijkskanselier zal daarvoor eveneens spoedig te Berlijn aankomen. De Londenscho „Wireless Press" heeft een telegram, ge teekend Charles Lincoln en bestemd voor den Berlijnschen corres pondent van de „World", ven Wiegand, opgevangen en gepubliceerd. Uit den in houd van dit telegram nemen wij de eischen over, die dê regeering te Washington j.l. Maandagavond aan Gerard heel't gezonden: „Duitschland moet weder de internatio nale wetten omtrent de actie van kruisers, zooals die voor den lOden Maart 1915 door alle oorlogvoerende, regeeringen. gevolgd werden, in acht nemen en onderzeeërs moe ten als verkennings-kruisers beschouwd worden. Zij zuilen dus koopvaardijschepen, welke zij aanhouden, moeten waarschuwen, evenals dit geschiedde vóór Duitschland de wetten veranderd heeft om die aan zijn be hoeften aan to passen. De bevelhebbers van onderzeeërs zullen de rechten van neutrale personen en neu tralen eigendom moeten eerbiedigen, even als dat vroeger voor kruisers was voorge schreven en moeten dezelfde maatregelen nemen om de veiligheid van non-combattan ten te verzekeren, als vroeger ook voor krui sers golden." De „Koningin der Nederlanden" en de „Grotius". Eindelijk,' na vijf weken lange doodsche rust en stilte, was het Dinsdag weer druk en levendig aan de Javakade om en in do etablis sementen van de Maatschappij Nederland. De „Komnu'in der Nederlanden" die 25 Maart, reeds had moeten vertrekken en de „Grotius" die haar reis van 15 April af had moeten uit stellen, lagen gereed bot vertrek, de P-vlag reeds aan den mast, en van alle kanben stroomden de mepschen toe, reizigers en „uit bel riders" en zoo-iuaar belangstellenden. De IJponten waren voller dan ooit, en rijtuigen en taxis reden aan, hoog beladen met koffers en doózen, 't was weer het gewone, pret tige gedoent© en geloop dat hij een vertrek kende boot behoort. Heel veel anders dan gewoonlijk was overi gens deze drukte niet. Als er iets eigenaardigs was in de stemming, dan was 't een zekere meer dan gewone monterheid, de meeste pas sagiers schenen in hun schik dat zij nu einde lijk, na. 5 weken gedwongen wachten, konden vertrekken. En de eerste officier van de ..Koningin" zei 't ronduit: wij zijn allemaal blij dat do rust gedaan is en dat wij weet1 varen kunnen. Als een bijzonderheid viel op, dat in alle llutten de zwemvesten gereed lagen en dat de booten alle gereed waren voor het gebruik; zelfs waren zij alle van proviand voorzien, Natuurlijk waren alle maatregelen genomen om te zorgen dat, als onverhoopt de sloepen gestreken zouden moeten worden, dit ook kalm en regelmatig zou gebeuren. Om dat te beternog te verzekeren, zou direct na het vertrek, in het Noordzeekanaal reeds, sloe pen-exercitie gehouden worden. t>m elf uur Dinsdagmorgen is de „Koningin der Nederlanden vertrokken, met 171 passa giers aan boord, Dinsdagmiddag om 5 uur zou do „Grotius" gaan met 159 passagiers. Buiten IJmuiden blijft de „Koningin" op de „Grotius" wachten en te zamen met de „Ophir" en de „Sindoro" van den Rofctardamachen LJoyd, en begeleid door een sleepboot, gaan zij „om de Noord" op weg, de eerste reis weer na weken lange rust. Moge. bet voor alle vier de schepen eeu goede reis zijn. De „Fridland". BOTTERDAM. Het Zweedeche stoom schip „Fridland", van Portland, M., naar Botterdam, is bij de Galloperboei op een mijn geloop-en.Het stoomschip „Batavier IV" verleent assistentie en zal trachten het schip naar Engeland te sleepen. (Het s.s. „Fridland", groot 4960 br. ton, gebouwd in 1910, behoort aan de Angf. Aktieb Tilling, tte Gothenburg. De „Frid land" had een l'ading aan boord bestemd voor de, Belgische Commission of Belief. Red.) LONDEN. Een draadloos station van Nort Foreland meldt, dat het van de „Ba tavier IV' bericht kreeg: Wij zijn bij het Longsand-lichtschip met de stoomboot „Fridland" en zullen trachten haar in het Black Deep t© brengen. Gezonken schepen. LONDEN. Lloyds bericht, dat de stoom boot ,jRocbesber City" gezonken is. De be manning is gered. Eveneens is de stoomboot „Rio Branco" gezonken. (Het s.s. „Rochester City", groot 1235) br. ton, gebouwd in 1910, behoorde aan de Rochester City S.S. Co. Ltd., te Sunder land; het s.s. „Rio Branuo", groot 2258 br. ton, gebouwd in 1894, aan de Empreza de Nav. Esp. Santo Caravellas, te Rio Janeiro. Red.) LONDEN. Volgens een Lloyds-bericht uit Blyth is de bemanning van de „Rio Branco" door cle Deensche stoomboot „Ajax" aan wal gebracht. De „Rio Branco" zonk Maandag. Actie van marin8viicgtuigen in de Oostzee. BERLLTN. Op 1 Mei werden met goed gevolg door een marineiuohtschip aanvallen gedaan op de militaire in richtingen aan den Molm Sund en bij Peruau. Het luchtsdhrip keerde onbe schadigd terug. Tezelfdertijd wierp eeu eskader van onze marinevliegtuigen bommen op de militaire inrichtingen en het vlieg kamp bij Papen-halm op Oesfeil. Het keerde onbeschadigd terug. Een goede uitwerking van de bommen werd waargenomen. Een vijandelijk eskader vliegtuigen trachtte eeu aanval te doen op onze mari tieme inrichtingen te Windau, moest echter, door onze afweerkanonnen gedwongen, onverrichter zake terugkeeren. In de Zwarte Zee. PETROGRAD. In de Zwarte Zee ont dekten we in volle zee vijandelijke mijn- versperringen. Aile mijnen droegen '-in Bulgaarsch schrift de wit'geverfde opschrif ten „Christus is opgestaan". Convooi gestaakt. (Officieel.) Het Departement van Marine deelt mede, dat de op 1 April j.l, door de Regeering genomen maatregel, waar bij aan de Nederlandscke koopvaardijsche pen gelegenheid werd geboden om op het traject tusschen Noordhinder en de Gal- Sleep booten, ter beveiliging tegen veran kerde mijnen, 30 April ia gestaakt. Van dit convooi is slechts gebruik ge maakt O p de uitreis van 1 t/m 18 April op 7 verschillende dagen door 18 schepen van 19 t/m 29 April door 1 schip; op de thuisreis in het geheel slee Dis door écu 6chip, zoodat voortzetting van den maatregel onnoodig wordt geacht. Een onderhoud met dr. Kuyper. in den „Tag" vinden <vij oen onderhoud mot den vroegeron Nederlandschen minister president dr. A. Kuyper over Nederland en Engeland, waarin de leider der anti-revoluti- onnaire partij zeide De maatregelen, die Engeland tegen de neu tralen neemt, en die met ieder recht, met iedere billijkheid in strijd zijn, en die ook Nederland zoo zwaar getroffen hebben, zijn slechts een gevolg van Engeland's aanspraken op de onbeperkte heerschappij ter zee. England heerscht over de gjsheele zee, en dus over twee derden der gehecle aarde, die slechts voor een derde uit vast land bestaat. Over zulk een. groot gebied kan men slechts duurzaam hecr- schen, zoo men voor geen gewelddaad terug schrikt. Nadat Engeland door de Acte van Navigatie de heerschappij der Nederlanden ter ze© had gebroken, heeft het niet opgehouden Nederland's groot koloniaal bezit gedeeltelijk aan zich te brengen. Het gjng daarbij zoover, dat het de Nederlandsche Boeren, die uit de Kaapkolonie naar Transvaal en den Oranje Vrijstaat waren getrokken, in de door hen bewoonbaar gemaakte gebioden vervolgde, en deze vrije staten in Engelsche koloniën ver anderde. Wat thans met. schending van alle volkenrechtelijke grondstellingen werd gedaan, is een voortzetting van de sedert eeuwen nage streefde wereldpolitiek. Op de vraag, of daaruit niet de overtuiging moest worden getrokken, dat door de aaneen sluiting der -neutrale staten de gelegenheid moet worden gezocht, oin aan de Engelsche hegemo nie eengö'Me te maken, antwoordde dr. Kuj- per, dat zulk een aaneensluiting haar doel niet zou bereiken; zoolang de Vereenigde Staten, weigerden daarvoor het initiatief te nemen. Dat zullen zij niet doen, zoolang president Wilson er aan het hoofd staat. Zou de R-epu- bhkeinsche partij in Amerika aan het bewind komen dan zou dit gjemakkejijker gaan. Over de oorzaken van den wereldoorlog zeide dr. Kuyper, dat de vijandige stemming in Nederland tegen Duitschland niet haar oorzaak vindt in het feit, dat de Midden- Europeesehe mogendheden den oorlog hadden ontketend, doch in de schending der Belgi sche neutraliteit, die zelfs in zijn eigen, niet vijandig tegen Duitschland gezinde partij weerzin deed ontstaan. Dr, Kuyper zelf was van meening, dat alle internationale verdragen steeds moesten ge sloten worden onder liet voorbehoud van den „rebus sic stantibus". Het neutraliteits-ver- drag voor België had zijn grondslag verloren, toen de reden, waarom het gesloten werd, niet meer aanwezig nas; het'nas gesloten op ver zoek van Engeland om België tegen Fransche annexatie te beveiligen. Toen in 1907 Engeland zich met Frankrijk verbond verloer liet verdrag zijn fjroud. Toen had Duitschland heb opheffen van het verdrag moeten voorstellen, ook al zou daardoor da wereldoorlog in 1907 zijn uitgebroken. in den laats ten tijd was de stemming in Nederland zeer veel gewijzigd; de vrees voor schending der Hollandsch© neutraliteit was geweken. Toch is de meerderheid van het! Nederlandsche volk niet pro-Duitsch, doch dat is Duitschlsnd's eigen schuld. En hij voer de daarvoor aan, dat Duitsche industrieelen iu ]!>0ö hij de verkiezingen steun hadden ver leend aan de JTederlandsche vrijhandelspartij, waardoor deze ;.'e protectionistisch en Duitsch- gezinde reeb tèitjfdo uit de Tweede Kamer had kunnen wecken Up de vraag, of hij deze partijverhoudingen en bij de v'ieos voor do groote schade, die Engeland aan Nederland kan berokkenen, Nederland ten slotte toch niet voor de En gelsche eischen zon capióuleeren, antwoordde dr. Kuvper. dit eigenlijk alleen de Nederl. regeering die vnag kan beantwoorden. De stemming onder het volk was echter van zulk toegeven zeer vtt verwijderd. Dr. Kuyper geloofde niet, dat de Engel- schen Nederland als Griekenland zouden be handelenvoor en inval van een Engelsch legjer iu Nerlerlagl bestond geen kans. W-at de kolonin betreft, zeide hij, er zelf altijd op aangtlrongen te hebben, dat men op do Aziatische eilanden een sterke krijgs macht zou onderlouden en ze van groote voor raden aan munibb en wapenen zou voorzien dat men werven zou aanleggen en er een tot verdediging vokoende vloot moest station- neerep. Hoewel dat niet gebeurd was, ge loofde hij toch net, dat de Nederlandsche koloniën gevaar iepen. Haar beste bescher ming is do wedifjer tusschen Engeland en| Japan. Engelanl zou nooit, toegeven, dat Japan zich voorjbed in Ned.-Indië vastzette, en Japan zou zlh met niet minder energie verzetten tegen een vermeestering van dat gebied door Engelnd. Ondanks do troote moeilijkheden, waarin Nederland door 911 oorlog geraakt was, zag dr. Kuyper de totkomst met gerustheid tege moet, vooral onüat, naar zijn meening, do oorlog onmogelijk nog zeer lang zou kunnen duren. Engeland en onze scheepvaart. De Londenscho correspondent van het A ibuws v. d. Dag deelt eenige gegevens me de- omtrent de aibtelijke Engelsche opvat ting van de maatngelcn, onlangs tegen onze scheepvaart genonin in verband met haar kolen-voorziening. De correspondent had daarover een onder houd met een verantwoordelijk ambtenaar van heb' Foreign Office, co begon met te betwisten dat er samenhang ©stond tusschen de con trabande-verklaring jan Duitsche steenkool door Engeland en England's verzoek voor liet gebruik van 30 pCt.Her laadruimte van Hol landsche schepen, di Engelsche steenkool te verstoken krijgen. Hoezeer ook erken' werd, dat deze samen hang bestaanbaar enzelfs voor de hand lig gende schoen, wcnsohlde Engelsche regeering or toch den nadruk 0 te leggen, dat zij in derdaad geen direct vcband tusschen de beide maatregelen bedoeld left. De opvatting in Holland en andere notrale landen, als "had Engeland door eerst Duitsche steenkool tot contrabande te verklam, ons willen dwingen Engelsche kolen te gcbliiken, om daarna door den bekenden eisch bdag te kunnen leggen op een gedeelte van oto scheepsruimte, ver klaarde zij een betreurlswaardig misverstand te zijn. Beide maatregejn moeten elk op zich zelf en los van ekgar UVdcn beschouwd. Ver geet niet, zeide men jij, dat alle steenkoo' reeds van het begin vb d'en oorlog contra bande is geweest en dal de nieuwe Engelsche verklaring, daaromtrent>r slechts den nadruk op vestigt, dat Duitsclllhunkerkool niet uit: gezonderd is. pondent waarom b.v. niet ook Duitsche ma chines in Hollandsche schepen in beslag ge nomen, wer.den n.l. dat de Engelsche re geering te dien opzichte op het standpunt .staat, dat de machine, als zijnde ecu vast on derdeel in het neutrale schip neutraal is ge worden maar dat dit met steenkolen, die een voor elke reis opnieuw van buitenaf aange voerd artikel zijn, niet het geval is is onzin. l-looli die maatregel tegen het gebruik van •Duitsche kolen is onrecht en niets anders een volkenrechtelijke misdaad, zooals staats raad Struycken onlangs schreef. Anders is het de voorwaarde van 30 pCt. afstand dor scheepsruimte (vooral wanneer het waar is, dat clezo geen verband met den maatregel te gen de Duitsche kolen houdt) voor de levering van Engelsche steenkool. De ambtenaar verze kerde den correspondent dat de opbrengst der kolenmijnen maar amper genoeg is voor Enge land's eigen gebruik en dat zijner bondgenoo- ten Frankrijk en Italië. Daar komt nog bij, dat, de taak om de kolen naar de verschillende bunkerstations als Gibraltar, Suez, Colombo enz. te brengen, beslag legt op een aanzienlijke hoeveelheid scheepsruimte. Dit zijn dus twee redenen, die de kolen op het oogcnblilt buitengewoon duur maken, en de rcgcoring meent nu, dat wanneer neutraio schepen van die dure kolen gebruik willen ma ken, zij daarvoor betalen moeten. Tevens vraagt zij den neutralen, daar Engeland on der de huidige omstandigheden meer gebrek heeft aan schepen dan aan geld, haar voor de kostbare kolen te betalen niet alleen geld, maar ook met laadruimte. De regcering beschouwt dit geheel als een commorcicele transactie, waarbij aan een of ander politieke bedoeling niet gedacht is, en zij heeft alle hoop dat een billijke waarde verhouding tusschen de kolenleverantie harer zijds en de levering van scheepsruimte door de neutrale anderzijds door onderhandelen ge vonden zal worden. Speciaal voor Holland fjeldt bovendien reeds, dat een zeker percen tage van de laadruimte harer vloot door En gelsche goederen gevuld wordt; het'komt slechts op aan dat percentage wat te verboogen en een systematische distributie te vindon, aangezien het Engeland niet zooveer schelen kan of een HoUandseh schip Engelscho goederen vervoert bijv. tusschen Java en Ceylon als wél tusschen Java en een haven van het Vereenig de Koninkrijk. In dit verband werd mij medegedeeld, dat de Nederlandsche regeering in deze geen par tij is; de Engelische regeering heeft zich direct tot de Nederlandsche reeders gewend wier be langen behartigd worden door de N. O. T. Van onze zijde worden de onderhandelingen gevoerd door den heer Joost van Vollenhoven. De conferenties, die tot nog toe hebben plaats gehad, doen binen niet. al te langen tijd op een schikking ten genoegen van beide partijen hopen. 'De opmerking"dat de Nederlandsche Regee ring in de-zen (hog) geen partij is, moge in zooverre juist zijn, dat deze 'zaak tot heden niet van regeering tot regeering is behandeld, toch heeft onze Regeering er rechtstreeks mede te maken, omdat de nieuwe Schepen-uit voerwet haar do ruimst mogelijke bevoegdheid geeft om over onze handelsvloot te beschikken en zij. in verband met de behoeften van den levensmiddelen-aanvoer op een gegeven oogen- blik aan de geheele dan beschikbare scheeps ruimte behoefte kan hebben. Zoodra de Scheepvaartmaatschappijen den minister van landbouw kwamen in kennis stel len met de door haar ontvangen mededeeling van de Engelsche Regeering. is de heer Pos- thuma, dan ook begonnen de directies aan haar verplichtingen jegens haar eigen Regeering te herinneren. (N.Ct.) Engelsche bunkerkolen. Het stoomschip „Waal", van de naaml. vennootschap Houtvaart te Rotterdam, be vracht van (Cardiff naar Bizerta en bestemd om na lossing aldaar op te stoomen naar Sfax. om een lading fosfaat te laden voor Amsterdam, voor de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, ligt sinds don tweeden Paaschdag te Cardiff, waar het wordt opgehouden door de weigering der Engelsche autoriteiten om permissie te verleenen, bunkerkolen, welke reeds gekocht waren, aan boord van genoemd stoomschip te laden. Deze permissie wordt alleen verleend op voorwaarde, dat het stoomschip op zijn terug reis lading naar Engeland zal vervoeren; ver langd wordt, dat de afgesloten charter naar Nederland geannuleerd zal worden. De Amster damsche Superfosfaatfabriek, welke dé fosfaat voor haar bedrijf zeer noodig heeft, staat er natuurlijk op, dat de boot voor Amsterdam laadt, en de Engelsche regeering staat er even zeer op, dat de boot naar Engeland zal laden. („N. R. Ct.") Vit Het vee in Waterland. dc dorpen benoorden het IJ zijn Februari 400 runderen naar Zeeland gebracht, waar zij bij verschillende veehouders kosteloos en op uitmuntende wijze verpleegd zijn. Deze dieren worden op Vrijdag 5 Mei a.s^naar hun eigenaars, teruggezonden. Transport naar Indië. Nominatieve staat van het transport, hetwelk den 2öen Mei 1916 per stoomschip Kangean van de Stoomvaartmaatschappij Nederland naar O o s t-I n d i e zal vertrekken. Stmb No. Rang of Stand Namen Bre vet- ten 1 Afkomstig van: 29552 Torpedist- I C. Smit, Schor mojoor Transp. comdt pioen 28481 id. J. W. P. Herreveldj id. 29291 Sergt.torp E. P. v. d. Hout K. Emma 31918 Sergt. torp mak. E. Beckers Schor pioen 26540 Sergt.schr H. J. Engel Mar. Kaz.Ainst. 30280 Sergt. sein J. v. d. Meer id. 3447 Jvoiporaal konstabel A. van den Berg K.' Bellona 4404 id. H. F. Arnoldus KJ W/t H.sl. 2706 id. W. J. Brandt K.' id. 33292 Korp. sein. W. van Ee Tel. K. |Emma 348 Korp. zieken opl. C. de Vries H s W/o 621 id. C. H. v. Koppen Kortenaer 2765 Korpor. torp. mk. G. Ouwendjjk Balder 3450 id. J. H. Hilboesen K, Emma 3553 id. A. Voorwinde id. 1748 Matr schr. W. Sohwipper id. 1523 Korp. mach.dr. 2e kl. W. J. G. Sligte v. Speyk 686 Matr. 3 e kl. M. F. v. 't Wout Wis W 'o 4309 id. H. J. F. Lieshout id. 4305 id. D. Hozeman id. 4151 id. K. Kametra Wis H/sl. 416 L id. W. Lenoir id. 4291 id. J. N. Mallo id. 4163 id. M.F.v. Staveren id. 4302 id. N. Wals id. 4139 id. M. v. d. Wende H. JHeudr. 4123 id. G. van Mullem id. 4205 id. F. J. de Boer id. 4131 id. P. D. Riebeek Raaf 4343 id. II. H. Genders Heimdal 2742 id. D. B. Brouwer W/s W/o 2979 id. C. v. d. Hoek Gelded. 5096 Matr.3ekl. A. Schaap W/s W/o K.D. 5099 id. J. Broeksma id. 5577 id. A. Goedendorp id. 5486 id. G. Koopal id. 5487 id. J. van Burgh id. 5488 id. J. C. Scholte id. 5951 id. W. Talsma id. 5579 id. W. S. de Jager id. 5491 id. A. A. Versjjde id. 3656 id. I, J. v. Gen nip id. 5955 id. L. Ewald id. 5987 id. S. Bosnia id. 5493 id. J. C. Emeis id. 4209 Aclitmatr. P. C. Paters W/t W 0 De ambtenaar wo id do ver volgens uit over de „contrabande"-politie! die Engeland volgt om Duitschkncls uitvoer bt stilstand te bren gen, daarbij voor de zévoelsto maal ncgee- rend, dat. Duitsche steQkool voor neutraal scheepsgebruik bestemd,' geen contrabande kan zijn, primo omdat ziniet als lading be schouwd kan worden en scundo, omdat de vijandelijke bestemming eraan ontbreekt. Steenkool voor dit gebnk contrabande to noemen is du-s reine willceur en de onder scheiding, die de ambtena* maakte iu ant- PP. SUMigg.: Sftï .-.yan Chillsalpeter. Mededeeling van het Nederlandsch Landbou/wcomitc. Het. stoomschip „Lodewijk van Nassau", ge laden met 4500 ton Chilisalpeter voor de Ne derlandsche regeering, waarnaar door de land bouwers zoo verlangend werd uitgezien, is in het Engelsche Kanaal gezonken, zoodat de kostbare lading geheel verloren is gegaan. Tot onze groote voldoening kunnen wij aan dpze treurmare terstond een blijde tijding ver binden, nl. dat het stoomschip Maasdijk even eens geladen met Chilisalpeter voor de Neder landsche regeering behouden in. ons land is aangekomen. De Maasdijk heeft 8.500 ton Chilisalpeter aan boord. Alle provinciën, die nog niets of niet ten volte 50 pet. van het bestelde hadden ontvangen, zullen een zoodanig aandeel' van de lading krijgen, dat iedere besteller na de verdeeling van deze partij in het bezit zal zijn van 50 pet. van het bestelde. Het stoomschip Maartensdijk met 7900 ton Chilisalpeter ligt in Engeland en wordt spoe dig hier verwacht. Is deze lading aangekomen, dan zal op nieuw 10 pet. over alle bestellingen kunnen worden verdeeld, terwijl terens kan worden gezorgd voor de bestelde hoeveelheden voor de kleine bedrijven. De stoomschepen Andijk en Rt&uw, die samen 16,000 ton Chilisalpeter inhouden, heb ben Chili reeds verlaten en zijn via het Pana ma-kanaal op weg naar Nederland. Wanneer deze schepen geen tegenslag ondervinden, kun nen zij ongeveer half Mei ons land bereiken. Het laatste schip, dat Chilisalpeter voor de Regeering zal aanbrengen, kan niet voor half Juliverwacht worden. Voor den oogst van clit jaar kan deze partij dus niet meer worden gebruikt. Prins Hendrik-stichting. Men schrijft ons uit Alkmaar: In de Prins Hendrikstichting te Egmond aan Zee heeft Dinsdagmiddag do heer G. E. A. van Hall, in tegenwoordigheid van regen ten. als directeur dier stichting officieel af scheid genomen van de mannelijke en vrouwe- lijlco verpleegden. Hij werd in waardcerende woorden toegesproken door den heer Wende- laar, president-regent, die er op wees hoe het d-i heer m Van Hall en ds. Van Laer geweest zijn, die ruim veertig jaren geleden den stoot gaven tot de tot stand koming van een huis voor arme visschers, waaruit later de Prins Hendrikstichting is gegroeid, dank zij den steun van de Kon. familie en mannen als A. C. Wertkeim en T. W. Jansson. Mr. P. J. Troelstra. Het Tweede-ELamer-lid rar. Troelstra. is gisteravond te 's-Gravenkag© teruggekeerd. Hij is voornemens, alvorens zijn gewone werkzaamheden te hervatten, geneeskundig advies,in fcs winnen. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is ing. 1 Mei adelb. 1ste kl. b/d. Kon. Mar.-reserve G. A. Schoehuizen bevorderd tot luit. t. z. 2e kl. bij die reserve. Bij K. B. is 'ing. 3 Mei luit. t. z. l6te kl. tit. J. W. Bloem tijd. .belast met de waar neming der betr. van 'hydrogr. teekenaar b/d. Atd. Hydrographie v./h. dep. van Marine. Yaardigheidsproeven van het Nederlandsch Olympisch Comité. Circulaire voor da Zeemacht no. 619a. Ter kennis van het personeel der Zeemacht wordt gebracht, dat de waardigheidseisehen van het Nederlandsch Olympisch Comité, zooals deze zijn omschreven in cle vanwege die ver- eeniging uitgegeven boekjes en aanplakbiljet ten, zijn aangevuld met de navolgende proef, welke is opgenomen onder groep VI (Uithou dingsvermogen): ..Roeien: 13 K.M. in 3 uur, als tweeriems- roeier, alleen roeiende met of zonder stuur man, in een model-marinovlet, over een baan van 6£ 'K.M. lengte, heen en terug, in niet of weinig stroomend water, bij een windkracht van ten hoogste 3." De ,,Noord»Brabant." Blijkens bij het departement van marine ont vangen bericht is de Noord-Brabant'' 1 Mei te St. jVincent aangekomen en dien zelfden dag weder van daar vertrokken ter voortzetting van de reis naar Oost-Indië. Bij ceü jeugdig echtpaar had n ÏJc Iver- want roods acht dagen lang r.ic-1» ingekwar tierd, dio aanvankelijk zeer minzaam ontvan- j gen was/; ui aar het zich zoo gemakkelijk begon j te maken, dat hij lastig ging worden. Het cchtpoar overlegde nu, op de beste wijze den man weg te krijgen, zonder to zeer hem voor liet hoofd to stouten. Eindelijk stelde dc vrouw des li uizes het volgend plannetje voor. „Weet je wat; vanmiddag aan tafel moet je zeggen, dat de soep slecht en te zout isik zal dat tegenspreken; we krijgen hcogo woor den. huicn I10111 er in en vragi-u hem. wie van beiden gelijk heeft. Geeft hij. mij gelijk, dan wordt jij woedend en omgekeerd." Zoo gezegd, zo^> gedaan. Do echtelieden lieb hen groot ongenoegen en laten*te» slotte den jogé ais scheidsrechter lungeeren. Deze echter zegt bedaard: „Hoor eens, ik heb me voorgenomen om die ■paar weken, dal ik nog hij je denk te blijven, me niet in je huiselijke twisten te mengen." Uit de saai. Verdediger. Dat mijn cliënt don diefstal alleen uit Jioogen nood beging, word: genoeg zaam bewezen door dc omstandigheid, dat hij slechts eenig zilvergeld inedenam, en do bric- vcntascli met ruim 2000 gulden aan bankpa pier, die er vlak naast lag, onaangeroerd liet. President. Maar zog mij, beschuldigde waarom huil je zoo? Beklaagde (snikkend). Omdat ik die bfie- ventasch niet gezien heb. gWCMdic Winkciic juist. Een adv. en onde Kan mcri der vinding •n winkel). ionden koopon t u, dat is 't Iodor he oudei isier, rijdt mi met «ion hij vr ij vertrouwelijk 1 een dorp, waar hij twee boeren opzoekt 'welke toevallig om dezelfdo rcchtequaesiio zich tot- hem gewond hebben. Ieder draagt hem de zaak voor en d« advo- caai zegt natuurlijk tegen allebei: „Je hebt gelijk, mijn vriend; proeedeeren inaar, «n j.> zult 't zeker winnen." De oude Jolian, die alles heeft aangehoord, kan m.tar niet begrijpen hoe het mogelijk is, dat beide boeren, dio toch lijnrecht tegenover elkander staan, kunnen gelijk hebben. Gedu- rondo den rit blijft hij daarover peinzen; hij draait op den bok zich ©in en zegt .- „Zeg 'row, menocr, u heeft tegen dien oenen boer gezegd, dnt hij gojijk heeft; tegen den ander zei 11 ook dat hij ;t aan :t rechte eind heeft, on toch hebben zo ongenoegen over precies dezelfde zaak!" Mee onverstoorbare kalmte zei do advocaat, tcnvij, hij een trekje aan zijn sigaar deed: „En nu heb jij ook gelijk!" Uit de Staatscourant. Bij K. B. is de duur der detach, b/d. land macht in W.-Indië v./d. off. v. gez, 2de kl. v/h. leger in N.-Indië J. H. M. Ellis, met 3 jaren verlengd, en alzoo nader bepaald op ten hoogst© 6 jaren. Bij K. B. is aan res.-luit.-kol. "W. H. B. van der Zwaan, comm. 14de bat. landw.- inf., ter zake van ongesehikth. voor de verdere waarn. v/d. mil. dienst, wegens lichaamsgebre ken eervol ontslag uit den mil. dienst verleend. Inlijving lichting 1916. In de hieronder vermelde tijdvakken zul len van de dienstplichtigen der lichting 1916 worden ingelijfd: 1. in heb tijdvak van 1620 Juni 1916: a. de dienstplichtigen, toegewezen aan het Korps Pontonniers en bestemd voor het tweede in te lijven gedeelte b. het thans nog overschietend gedeelte van de getallen der dienstplichtigen toege wezen aan de compagnieën Wielrijders met uitzondering van hen, die het in art. 70 der Militiewet bedoelde bewijs van voorgeoefend heid hebben verworven. Deze laatst en zul len twee maanden later worden ingelijfd 2. in het- tijdvak van 15 Juli 1916 de helft van de getallen der dienstplich tigen, toegewezen aan de regimenten Huzaren. Alleen om zeer gewichtig j redenen waaronder in dit geva-l ook studiebelangen kunnen worden gerekend kan aan deze in te lijven dienstplichtigen uitstel van eerste oefening worden verleend, indien zij daar toe alsnog ten spoedigste zelf hun Verlan gen hij (ongezegeld) verzoekschrift aan den Minister van Oorlog te kennen geven, met overlegging van een deugdelijk bewijsstuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvrage. In het verzoekschrift- zal de dienstplichtige belmoren te vermelden de gemeente, voor welke hij' is ingeschreven, alsmede het korps en het korpsonderdeel, waaraan hij is toegewezen. De dienstplichtigen zullen echter reke ning moeten houden met de mogelijkheid, dat het uitstel wordt ingetrokken, zoodra de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven. Examenverlof. In L. O. IMS'. B. 41. wordt de volgende wij ziging en aanvulling gebracht:' Het gestelde in Uib wordt gelezen al§ volgt: examens ter verkrijging van het Mercurius- Diploma voor de praktijk in boekhouden, zoo mede van dat diploma als loeranr in de Han delscorrespondentie, voor de examens in boek houden, talen en stenografie van de Vereeniging van Leeraren to Amsterdam en voor de examens van het Genootschap voor Praktisch Handels onderwijs, een verlof van 7 dagen. Reservekader bij de Infanterie on de Vesting-Artillerie. Da majoor, hoofdofficier voor het reserve kader, brengt ter kennis van belanghebben den, dat het eerstvolgend examen vjm hen, die wen schen t© worden toegelaten de verbintenis als vrijwilliger van hot reserve kader bij de infanterie of de vesting-artillerie zal plaats hebben t© 's-Gravenhage o'p 10 Juli 1916 en, zoo noodig, op een of meer volgende dagen. Adspiranten belmoren do kennisgeving, dat zij aan het examen wenschen deel t© nemen, in dier voege in te zenden, dat zij vóór 2-5 Juni 1916 ontvangen wordt door den hoofd officier voor het reservekader te 's-Graven- liage (bureel Willomstraat 4). Bij voormelde kennisgeving moet worden overgelegd een extract uit het geboorten- register of een ander authentiek stuk, waaruit de leeftijd van den adspiranfr blijkt. Voor wat betreft de eischen van kennis on bedrevenheid voor het examen vastgesteld, de geheele of gedeeltelijke vrijstelling van het examen, het ondergaan van een militair ge neeskundig onderzoek, het verleenen yan uit stel van opkomst onder do wapenen tijdens de huidig© omstandigheden en verdere inlich tingen, kan men zich-hetzij schriftelijk dan wel mondeling wenden tot den hoofdofficier voornoemd. De militaire geneeskundige dienst. Naar de „Tel." verneemt, heeft hefc hoofd bestuur van de Nederlandsche verplegersvak- vereeniging aanvraag gekregen om hoofdver- plegers en gediplomeerde verplegers uit t© zen den naar de militaire hospitalen. Zoo worden voor Amersfoort twee hoofd ver plegers en drie gediplomeerde verplegers ge vraagd en zijn ook aanvragen ingekomen van Kampen en Bergen-op-Zoom. Naar men weet. heeft het hoofdbestuur der vorplegingsvakvereemgïng herhaaldelijk aange drongen op het plaatsen van gediplomeerd per soneel in de hospitalen. Er moeten natuurlijk nog onderhandelingen gevoerd worden, o.a. over de arbeidsvoor waar- Jen. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK" Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soidatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw Juiste en volledige mili taire 3dres O'p. Vragen van burgers v/orden NIET beantwoord. Korp. v. E. Middelburg. Is nog niet bekend. Een wetsontwerp daaromtrent is door don M v. O. ingediend. Red. H., Middelburg, h nog niet hekend. Red. J. v., Ede. Dc- wijze, waarop dc straf onder gaan moet worden is ter bcwrdeelüig van uw commandant. Als gij geen gegronde redenen hebt, behoeft gij geen poging voor ©verplaatsing t© doen. Red. P. Br.. West kapel Ie. Volgens do voorschrif ten mag de vergoeding worden ingehouden. Gij kunt echter door tussohenkomst van den bur gemeester c-.-n verzoek tot den M. v. O. rich ten om alsnog do vergoeding t© mogen ont vangen. Red. W. .V, Óudcnbosch. lo. Vraag uw compag niescommandant, of gij voor eeu opleiding tot kok 111 aanmerking moogt komen. oor een aanstelling tot buitengewoon I geeh kans meer bestaan- Red. J. J. V., Teteringen. Bij de bereden wapens moet de eerste -oefeningstijd van twee jaar ach ter den rug zijn, om voor bijzonder verlof ia aanmerking te kunnen komen. Red. VG'. J.., Roosendaal. Op rt oogenblik is een cursus aan den gang. Wanneer een nieuwe cursus aanvangt is nog niet bekend. Red. H. B., Ede. Gij moet niet zoo mistroostig zijn. Er gebeurt heusch geen onrecht en dat g'J nog met met klein verlof kunt gaan, daar van is de oorzaak, dat de bereden kornsen niet zoo makkelijk kunnen vervangen worden al» do ïmantene. J)e Minister heeft echter dezer da gen eenige wetsontwerpen ingediend, aardoor het mogelijk wordt ook eenige lichtingan d»r bereden korpsen af te lossen. Gij moot dus no- een beetje geduid oefenen. Red. H. K. Bergen op Zoom, Richt ©en ver zot',c tot uw Compagnies-Commandant om hij d© opleiding voor korporaal gepiaatet t© mogen worden. 2 De lichting 1909 gaaf, dit jaar naar do landweer over. Op welk tijdstip di© lichting met klein verlof naar huis gaat, is ons nog niet kommies WerkgeldAnna-Paulowna. Militairen die tuschen 31 Januari en 9 Februari j.l. te Anna-Paulowna hebben ge werkt en toen behoorden tot 2-1-4 L. W. A. gelieven hun adressen zoo spoedig mogelijk op te geven aan den administrateur van voormelde compagnie. v. d. H. te Hoeven. Meer dan in ons blad van 26 April stond is ook ons niet bekend. Wend u derhalve, zoo u nadere bijzonderheden wilt weten, met een verzoek daartoe lot den Commandant. van do Luchtvaar taf deel jng. Red T. H., Leeuwarden. Gij kunt eon bezwaar schrift richten tot de commissie van voorlich ting in zako bezwaarschriften vergoeding kost winners. Het verzoek te richten tot den voor zitter van die. commissie te Groningen. Red. C. R.Harskamp. Gedurende het verlof, door u genoten, hebt gij slechts de eerste vier dagen recht op soldij, inenagegeld en mobilisa- tictoelage. Richt langs den burgemeester een verzoek tot den M. v. O. om alsnog voor de vergoeding in aanmerking te mogen komen. Red. A. S., Harskamp. Gij moet afwachten, tot dat gij voor een detaclieerfng bij het wapen der Kon. Marechaussee aangewezen wordt. Red. J. S., Breda. Hieromtrent is niets bepaald. Red. K. ,Gr., Milligen. Een extra-vergoeding wordt- hiervoor niet gegeven. Red. J. H. A.. Doetinchem. Wij iaden u aan een bezwaarschrift in te dienen bij de commissie van voorlichting in zake bezwaarsbhrifteft wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Het bezwaarschrift te zenden aan den vporzitter van die commissie in de hoofd plaats van uwe provincie. R e d. W. v. d. A., "Uitwijk. Als men zonder wettig© redenen zich van het korps verwijdert, bestaat over dien tijd geen recht op soldij enz. Red. KL, Arnhem. Vraag uw Compagkies-Com- mandant om de vier dagen mobilisatie-toelage alsnog te mogen ontv angen. R e d. L. Th. M„ Bennekom. Richt een verzoek schrift tot den Opperbevelhebber van L. ©n Z. Red. V. öj.,Veldleger. Voor plaatsing bij de Artil lerie-Inrichtingen moet gij een verzoek richten tot de Directie yan.die inrichtingen t© Hem- brug. .it e ci. bekend. Red. Th. T., Wagenberg. De duur der eerste oefe ning der bereden korpsen, ingelijfd in 1915. dirurt twee jaar. Na dien tijd komt gij dus in aanmerking voor buitengewoon verlof. Red, A. B-. flluiq. Wij raden 11 aan een gemoti veerd verzoek tot den Opperb. v. L. en Z. te richten om voor het door u gevraagde Ln aan merking te mogen komen. Red. A. B„ Tilburg. Gedurende het door u geno ten verlof hebt gjij slechts do eerste vier dagen recht op de soldij, menagegeld cn uiobilLtatie- toelage. R e d. U. W. D„ Doornenburg. Op welk tijdstip de lichting 1907 van het korps l'anteerfort Artille rie met klein verlof gaat-, ia ons niet bekend. Red. Oproeping van getuigen. Ondergetekende, A. A. F. Veltmcijer, ge diend hebbende als soldaat bij de 4e Infanterie Brigade depót. Batt. 2e Comp. 00 Sectie, is op Donderdag 17 September 1914 bij het aantre den voor den dokter door twee personen onder den arm gesteund en overgebracht naar het Militair Hospitaal, omdat hij moeilijk kon loopen wegens een gebrek aan het linkerbeen. Nu wordt verzocht, dat dez© personen hun naam en adres toezenden aan ondergetee- kende. A. A. F. VELTMiEIJER. Militair Hospitaal, ''s-Gravenhage, Kist voor Mensink. Adres gevraagd van A. Mensink. In mijn bezit is oen kist, waarop zijn naam. Luit. SCH ÜITEMA K ER, Amersfoort, Pakje goed verloren. Een klein pakje vuil good verloren 2 a 3 weken geleden cn inhoudend 2 paar sokken (I pr. v dienst, bruin, en 1 pr. zwarte, eigen goed), verder 1 handdoek en eenig© zakdoeken. 'Tegen eventueel© onkosten s v p. "terug te zen den aan milic. Vermeulen, 10de R. I. lUI, met verlof te Akersloot, Molenbuurt 149. Bevorderingen, mutaties, enz. Bevorderd tot korporaal D. Drukker, D. Kooy en A. H. Epskamp, l-I-10c R. 2., te divisie, Veldleger. Mode! van een verzoekschrift aan den Minister van Oorlcg. Made. 1 Mei 1916. Aan Zijne Excellentie den Minister van Oorlog. Geeft met verschuldigdea eerbied te kennen Ilendriksen Jan Dirk, millicien sol daat bij de Compagnie Bataljon Regemenb Infanterie; dat neru op den Januari 1916 door zijnen Compagniescommandant 4 dagen ver lof naar Groningen is verleend dat hij na eindiging van dit verlof dooi! besmettelijke ziekte te zijnen huize ver plicht «"as, van verlof achter te blijven; dat hij hiervan telegrafische mededeeling aan zijnen compagniescommandant heeft gedaan Februa ri_1316^

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3