a PE SOXjiir>A.'S,E]XroOTJFt.i^.lXriTl van Vyijciatgg: 5 Mei 1916 Saloniki. Een kaart jo van een deel van het. Balkanschiereiland, waarop men zoowel een stuk van Bul garije en van Servië als van Griekenland ziet. Om dit laatste stuk is het ons hier voornamelijk te doen. Op dit stuk van Grieken land toch vindt men de in de laatste maanden zoo veel be sproken stad Saloniki. Wie heeft daar niet van gehoord? Velen zullen er echter zijn, die zich geen juiste voorstelling konden maken van haar ligging ten op zichte van Servië! Op ons kaartje kunnen zij dat nu doen. We zien Saloniki liggen aan de Golf van dien naam, en ten Noord westen daarvan een zuidelijke punt van Servië. Volgens de jongste berichten is daar on- laugs gevochten. De streek tusschen, de Servische grens en de Golf van Saloniki is, dooi de Grieksche regeering voor neutraal verklaard. De dikke zwarte lijnen geven de verster kingen aan, door de troepen dei- kende dingen, zooals vernielde geweren, bajonetten en andere militaire uitrustings stukken. De bajonetten zijn heel anders dan die bij de Britten in gebruik en zijn ijraarsckijnlijk van buitenlandsch maaksel. Dinsdagmorgen werd vuren gehoord in de tnabijheid van Bellsbridge (Albridge?), niet yer van Dublin, waar een kleine troep op- standelingen zich heeft verschanst en misschien den nutteloozen strijd nog eenige dagen langer kan volhouden. Ten plattenlande, vooral in het westen, zijn er nog benden opstandelingen, die niet willen gelooven, dat de eigenlijke rebellie ten einde is en dat de kameraden te Dublin zich hebben overgegeven. In Ivillarney en Clinmel zijn de rebellen nog in het veld, maar daar er geen binnen- landsche .verbindingen zijn, ontbreekt be trouwbaar nieuws.. Zooals bekend ia, hebben de opstandelin gen te Dublin zich overgegaan. De „Times" bericht, dat Maandagoch- tend om 3 .uur de eerste 400 Sinn Nemers uit Dublin, op weg naar Engeland, te Ho- lybead zijn aangekomen, streng bewaakt door soldaten met de bajonet op net geladen geweer. De meesten droegen smerige burgerldee- - ding, eèn paar de uniform der lersche vrij willigers. Velen hadden geen hoed op het hoofd en stonden daar in het vroege mor genuur bibberend op het spoorwegperron. Er waren een groot aantal jongelui bij, hier en daar ook een oude man, maar grooien- dels 'waren het jonge mannen. Zij zagen er1 zoer terneergeslagen uit en geleken niet op een militaire macht. Zij toonden geen neiging om een gesprek te beginnen. Een inwoner van Dublin, die hun vertrek van daar had bijgewoond, zeide, dat het meest mannen uit de landelijke districten ge leken. Zondag vuurde een man in het dorp Fieri es op twee politieagenten, die beiden getroffen werdende eene werd in de borst getroffen en werd ernstig gewond. Omtrent de overgave zegt de „Times" nog, dat een der onderteekenaren van de proclamatie der Ierscbe republiek, P. H. Pearce, Zaterdagnacht naar het militaire hoofdkwartier ging en zich onvoorwaarde lijk overgaf. Later kwam een groote troep standelingen met een witte vlag yoorop uit het vernielde postkantoor. Zondagavond konden de burgers, die de feheele vorige week hadden moeten thuis- lijven, zich weer op straat vertoonen. Toch was toen het gevecht» nog niet afgeloo- pen en hielden de rebellen nog stand in de biscuitfabriek van Jacobs en in bet College of Surgeons, waar zich thans 200 gewonden bevinden. James Conolly, de opvolger van James Larkin als leider van het Citizen Army, die waarschijnlijk de ziel van dezen op stand was, is ernstig gewond en gevangen genomen. Van Liberty Hall staan nog slechts de geblakerde muren overeind. De barricades werden met behulp van een scheepskanon uit den weg geruimd. Een gebouw, dat de rebellen tot vesting hadden ingericht, werd" eveneens met een kanon, dat op straat was opgesteld, platgeschoten. De laatste drie dagen van de vorige week ■was het voedingsvraagstuk zeer lastig ge worden. De groothandelaren en winkeliers in deze artikelen hadden hunne zaken ge sloten en velen hadden ook geen voorraad meer. Vrijdag j.l. w-aa brood schaars ge worden en vleesch in het geheel niet meer te krijgen. Een half pond boter kostte 3 shilling. De burgers stonden van het wei nige dat zij hadden nog een groot deel af aan de soldaten. De moeilijkheid was Zon dag echter reeds grootendeels uit den weg geruimd, ten gevolge van het optreden eener niet-officieele commissie voor de ver schaffing van voedingsmiddelen. De com missieleden hadden een gevaarlijke taak en twee van hen werden gewond. De oorzaken der mislukking moeten, vol- gens de Times", gezocht worden in den onvoldoenden steun dien de opstandelingen vonden. Ierland weigerde gevolg te geven aan den oproep der leiders van den op stand. Zij wisten, dat er groote troepen massa's naar Ierland onderweg waren en hoopten, dat die het geheele land in oproer zouden vinden, zoodat zij zich zouden moe ten verspreiden en er voor Dublin slechts een paar regimenten zouden overblijven. De provincie heeft echter niet noemens waardig met de commissie te Dublin mede gewerkt, zoodat de regeeringstroepen groo tendeels to Dublin konden bijeengehouden worden en met hunne betere strijdmiddelen en leiding de rebellen konden verslaan. Zoowel in Unionistische als in Nationa listische kringen in Ierland wil men de op standelingen ernstig bestraft zien. Dezen hoopten nog, dat de Nationalisten te Du blin hen zouden helpen, maar vonden bij hen slechts woede en ergernis. Geen der beide groote politieke groepen ziet in de beweging iets anders dan een reeks gruwel daden, waarmede zij 'niets uitstaande wil len hebben. Het was een brute, bloedige en wilde geschiedenis, die door een reeks wreede daden werd gekenmerkt. Onschul dige burgers werden in koelen bloede ver moord. Ongewapende politieagenten en sol daten werden meedoogenlooa neergescho ten. Een der voornaamste handelswijken van Dublin is vernield en plundering en brandstichting waren aan de e/rde van den 4ag- den, hoeveel menschenlevens er zijn verlo ren gegaan, „en de natie wil zeker zijn", zegt de ..Times", dat zulke voorvallen niet meer zullen plaats grijpon". Het blad dringt op een krachtig ingrijpen der regeering aan en wil de.rebellen zwaar gestraft zien. De zondebokken in Ierland, Sir Henry Craik heeft kennis gegeven, dat hij in het Lagerhuis een voorstel zal doen, waarin het Huis verklaart, dat het wantrou wen heeft in het tegenwoordige bestuur van Ierland, van oordeel is, dat dat bestuur ern stig gevaar voor het algemeen welzijn heeft gowekt en nog grootere gevaren zal doen opkomen, en dat het daarom den koning verzoekt den lord-hutenanfc van Ierland cn den secretaris van Ierland van hun ambten te ontheffen en een commissie in te stellen ten onderzoek van liet door hen gevoerde beheer. Asquith kondigt een nieuwe militaire wet aan. LONDEN. In het Lagerhuis heeft minister Asquith Dinsdag een verkla- ring_ afgelegd omtrent de politiek der re geering in zake het recruteeringsvraagstuk en andere quaesties. Hij wees er op, dat het debat over het wetsontwerp op den militai ren dienst de vorige week toonde, dat het voorstel der regeering om de reoruteerin a's- politiek bij gedeelten tot uitvoering te bren gen bij het Huis geen instemming vond. Hij wilde daarom heb Huis voorstelden on verwijld in een enkelen maatregel alle zij den van het vraagstuk te omvatten. Een ontwierp hiertoe zou weldra worden inge diend. De heer Asquith wees er verder op, dat in het geheel heb rijk sedert het begin van den oorlog voor leger en vloot meer dan vijf millioen man waren bijeengebracht. De handhaving, van de heerschappij ter zee door de vloot en de handelsmarine en het financieren van de geallieerden stellen oren- zen aan onze recrufceering, die in andere oorlogvoerende landen nauwelijks of in het geheel niet "bestaan. Het aantal mannenj dat het volledig schema der regeeriug zou opbrengen, zou het thans feitelijk beschik bare zijn, dat aan de industrie kon worden onttrokken, zonder ons buiten staat te stel len aan onze andere verplichtingen te vol doen, die van evenveel gewicht zijn voor de welgeslaagde voortzetting van den oorlog als het behoud van een bepaald aantal mam nen aan het front. Minister Asquith vervolgde: De redevqe- ringen naar aanleiding van het ontwerp van 27 April en in het bijzonder de redevoe ringen van dè arbeidersafgevaardigden moedigen ons aan om te gelooven, dat er een algemeene wensch is om de geheele zaak eens.en vooral te regelen. (Toejuichingen.) Spr. hoopte dat dit door het nieuwe ont werp zou worden bereikt. Vervolgens sprak minister Asquith over de algemeene critiek op de regeering en her innerde hij, dat Pitt en de hertog van Wel lington aan den vooravond van den slag van Salamanca precies aan dezelfde critiek wa ren blootgesteld. Zijn antwoord aan de cri tici was, dat welke misslagen en fouten ook waren begaan, de medewerking van het Britsehe rijk aan de gemeenschappelijke zaak was gegroeid en nog steeds groeide, maand na maand. Die medewerking was nu beter geregeld en grpoter dan ooit en de maritieme en militaire positie der geallieer den was nooit beter dan thans. In den loop van zijn rede gebruikte Asquith nog de woorden „algemeene en on- mi cl dell ijke dwang Er bestaat nog eenige twijfel omtrent den juisten aard van de morgen in te dienen voorstellen, maar de algemeene opvatting is, dat het ontwerp heb geheeje door de re geering op 25 April omschreven schema zal omvatten. Luchtschepen boven Engeland. LONDEN. Vijf vijandelijke luohtschepen' deden Dinsdagnacht een aanval op de noord oostkust van Engeland en de zuidoostkust van Schotland. De bewegingen der lucht schepen waren onzeker* Er werden eenige bommen geworpen in Yorkshire. Er zijn nog geen bijzonderheden over de aangerichte ongevallen en schade. Uitwisseling van gewonden. LONDEN. Officieel." Duitschland heeft het Engelsohe voorstel om Êngelsche' en Duitsche gewonde en invalide krijgsgevan genen naar Zwitserland over te brengen, aanvaard. De overeenkomst zal in algemeene trekken evenzoo luiden als die tusschen Frankrijk en Düitsohland aangaande dezelf de quaestie. De waarde der nieuwe stalen helmen. Het „British Medical Journal" bevat een belangwekkend artikel over de nieuwe efcalen helmen, waarvan de Engelsohe soldia- den zijn voorzien. Dit de statistieken is gebleken, dat 25 dei- gewonden in de loopgraven hoofdwonden had den opgeloopen. In liet groote gevecht in het ■begin van Maart, toen de mannen in de ge vechtslinie reeds do helmen droegenbedroeg het aantal ernstige verwondingemaan het hoofd niet moer dan van liet totaal cn dat van schedelbreuk minder' dan 1 De Engelsohe helm is niet zoo merkwaardig licht als do Fransche, maar wordt beter voor zijn doel berekend geacht dan deze. Hij heeft een broeden naar beneden afloopenden rand on beschermt dus de zijde en den achterkant van het^hpqfd .en d.en,.ne^i do bet bovenr slo deel van hot gezicht, on, zooals vanzelf spreekt, ook den schedel. Do holm raakt hot hoofd niet, maar is nan do binnenzijdo van een ongeveer cón centime ter dikken lederen rand voorzien, terwijl tus schen dien rand en het ijzer gummi-kussentjes zijn aangebracht. Dozo zijn ongeveer zoo dik als een potlood en een inch lang. Dozo binnen wand vormt misschien het belangrijkste ver schilpunt tusschen den Fransclien en den En gelschen hc-Jm. De buffers kunnen do kracht van een schok opvangen en neutraliseeren, ter wijl dïo bij den Fransclien helm onmiddellijk op het hoofd zelf wordbover gebracht. Het meerdoro gewicht is wel een nadeel. Misschien zou het hoofddeksel door een verlen ging van den neergeslagen rand nog grootero diensten kunnen bewijzen,daar hij als schild tegen granaatsplinters of andere voorwerpen die uit. een afstand van ongeveer twee meter van don drager van den grond af opspringen, maar de resultaten bewijzen, dat mee do in voe ling van heb tegenwoordig© model roods een groote schrede in do goede richting is gedaan, FRANKRIJK. Van hei Westelijk Oorlogöterrein. PARIJS. Artillerie-duel ten westen van da Maas tusschen Avocourb en den Mort- Ilomme. Vrij hevig bombardement ben oos ten van de Maas tusschen Thiaumonüen Damloup. Onz6 batterijen verspreidden vijandelijk© detachementen ten noorden van het Cauffourbosch en ten noordoosten van bet meertje van Vau'x. Een Duitsch vlieg tuig is door een Fransck vlieger neerge schoten na; een lievig geveclit ten noorden van Douaumont. LONDEN. Een Duitsche aanval t&n oosten van Yperen, Maandagnacht volgende op een bombardement van vele uren, mis lukte in ons vuur voor onze liniën waren bereikt. Een andere vijandelijk© poging ten noorden van Albert werd door ons vuur tegengehouden Er was Dinsdag eenige artillerieaobie. Twee vijandelijke vlieg ©tuigen, die Maan dag in luchtgevechten tot dalen werden ge dwongen, kwamen beschadigd neer achter de Duitsche liniën. BERLIJN. Ten Z. van Loos drong in den nacht van Maandag een sterke Duitsche officiers-patrouille bij verrassing door tot de Engelsohe loopgraven. De bezetting viel, voor zoover zij zioh niet door de vlucht kon reddeu. In het Maasgebied verscherpte artillerie- gevechten. Terwijl de infanterie-actie links van de rivier beperkt bleef tot een gevecht met bandgranaten tegen een vooruitgescho ven post ten N.O. van Avocourt, werd ten Z. van het fort Douaumont in het Bois de la Caillet.be des avonds een Fransche aanval door onze troepen in een urenlangen strijd, man tegen man, afgeslagen. Onze stellingen zijn -niet gewijzigd. Nog wordt gemeld, dat op 30 April een Frahsch vliegtuig boven d© vesting Cha.ume en een boven het bosch van Thierville, ten Z.W. van de stad Verdun, ten val wer den gebracht. Maandag schoot, luitenant Bolc-ke zijn vijf tienden vlieger neer boven de Cote de Poivre, luitenant baron von Althaus zijn rijfde ten noorden van het fort St. Michel. De strijd om Verdun. PARIJS. Een nieuwe poging, -vier maal herhaald, om de noordelijke hel lingen bij Cuanières te bestormen, welke operatie werd uitgevoerd door een Duit sche- divisie, voorafgegaan door verschil lende tirailleurslinies, mislukte ten ge volge van het geconcentreerde vuur van onze kanonnen en mitrailleurs. De bloedige strijd eindigde, zooals zoo vele anderen, zondèr dat de vijand eenig voordeel had kunnen behalen, daar de Fransche verdedi gingslinies ongeschokt blijven, niettegen staande 's vijands inspanning, waarvan de logge kracht zeldzaam verschilt zoowel wat betreft de middelen als de resultaten met onze snelle en doortastende tegenaanvallen, welke met sucpes bekroond worden. Nog meer Russische troepen. LONDEN. Weder is Dinsdagmorgen een contingent Russische troepen te Marseille ontscheept. Er heerschte groote geestdrift. De strijd bij St. Eloi. Over den strijd bij St. Eloi schrijft Mas Osborn in de „Vossische Zeitung" D© hoek, dien de Engelschen uitgezocht had den om door een aanval kun Fransche bondge- nooten liun hulpvaardigheid te toonen, was handig gekozen. Het is de plek, waar de naar het oosten terug gebogen boog van Yperen in onze stelling haar zuidelijkste einde bereikt en waar nu, tusschen Yperen en Arinentières, het Duitsche front een nieuwen boog, nu in weste- lijko richting, beschrijft. Het is een onregel matige halve cirkel, waarvan de basis van de loopgraaf ten vesten van Hollebeeke tot wes telijk Warneton gerekend, ongeveer zeven kilo meter lang is. Een weinig meer westelijk wordt de boog in zijn geheele lengte van het noorden naar hot zuiden door den u eg Yperen-Arnien- j tières gesneden, die door de verwoeste nesten Wytschaete 'cn Messines loopt. Op de plek, waar deze weg door de voorste Duitsche linie gaat en waar tegelijkertijd naar het zuidoosten over Costtaverne de weg naar liet zuidoosten naar Rijsse! afbuigt, ligt St. Eloi. Hier begonnen de Engelschen. Zij hebben misschien, daarbij een dubbel doel gehad. Ten eerste zochten zij een taktjsche verbetering van hun positio bij Sb Eloi. Zij zelf liggen hier in de diepte, terwijl de eerste Duitsche linie over een golving van den bodem loopt. Gelukte het hun, deze in hun bezit te krijgen, dan konden zij liet land ten. zuiden en zuidoosten daarvan overzien. De berg ligt echter nog altijd zes kilo meter hiervan af en bij het nevelachtige weer, dab\ in Vlaanderen regel is, is de waarneming van den top en uit den kabelballon, die- zij daar gaarne laten opstijgen, vaak gebrekkig. De rug van St. Eloi zou den vijand daarom belangrijk voordeel hebben gebracht. De Noord-Duitsch© troepen, die daar lagen, hebben dit echter ver hinderd. In hot'eerste oogenblik scheen het, als zou den de Engelschen daar een succes behalen. Den 27en Maart 's morgens om vijf uur 20 klonk op hot kruispunt van de genoemde wegen oen ontzaggelijk knallen. De ontploffing was zoo geweldig, dat de aarde scheen to barsten. Eerst wist men niet wat er gebeurd was. Toen do ontzaggelijke rookwolken weggedreven wa ren, kon men zich örienteeren. De Engelschen hadden een uitgestrekte en zorgvuldig aange legde mijn la.tcn springen. Door hun ligging in de diepte konden zij zonder moeite een lange mijngang in den heuvel beren, waarop de onzen stonden. Van daar uit hebben zij waarschijnlijk naar rechts en links een onderaardscho galerij aangelegd, die de ontzaggelijke lading her bergde. Vijf woeste kraters gapen na de ont ploffing. Twee onmiddellijk naast elkaar, on middellijk oostelijk van den weg naar Costta verne. Do derde, do grootste van alle, onge veer zestig meter in doorsnede, onmiddellijk westelijk van dezen weg, een ingang tot de onderwereld van afgrijselijk aanzien. De viferde verder westelijk van den oostrand van den weg naar Wydscbaete. Deze vier lagen binnen de Duitsche etelliiigon^ fa-jje ff&ri lengde lijn van de andere nog meer naar het westen, buiten ons front, dat oven te voren naar liet zuidwesten afwijkt. Deze lag dus tusschen de Duitsche en. Êngelsche liniën. Over een uitgestrektheid van 350 meter was de bodem van Vlaanderen met ontzettend ge weld opengescheurd. Alles iii de buurt was om gewoeld, in een reeks van kraters veran derd. Ik zie van mijn vaarncmingspunt dit wilde scliouw&pol. Een verward gobrok- kel van aarde mot diepo afgronden van kuilen. De randen van do kraters liggen tegen elkaar. St. Eloi zelf in do diepte daarachter is niet te bespeuren. Daar zal ook wel niet veel van over zijn. Treurig staart uit het noordwes ten de stukgeschoten kerktoren van het dorp Voonnezeele. Voor do kraterreoks. meer naar ons toe, is ook weer alles een wild bruin mengelmoes. Grannatkuil na granaafkuil. Tot den morgen van den 27on was dit groen, welig groeiend weideland. Nu is het een zeef, niets anders, want in aansluiting aan de ontploffing legt de vijand dien dag een wild roffelvuur op liet gebied naast en achter do kraters. Het was een ontzettende morgen. Onzo troepen, die in do vernielde loopgraven stonden, hadden zware verliezen geleden. Het dolzinnige gordij-nvuur verhinderde iedoren toegang. Het gelukte den vijand met zijn ook van andere slagvelden wel bekende elitetroepen, do stoot-divisie, zooals onze mannen die noemon, in de kraters bin nen te' dringen cn deze to bezetten. Door overrompeling met kruit cn dynamiet en door overmacht hadden de Engelschen eon stuk Duitsche stelling, drie honderdvijftig meter breed en tweehonderdvijf tig diep, in handen gekregen. Verder kwamen ze niet, ondanks alle inspan- Zij zouden, zich echter niet lang in bet bezit daarvan verheugen. Oe herovering was buiten gewoon moeilijk. De omgewoelde grond, die door hevige regens in een bodemlooze modder laag veranderd was, scheen het haast onmoge lijk te maken vooruit te komen. Eerst volgde een periode van op cn neer golven. In don nacht van den 29en op den 30en Maart bracht oen aanval met handgranaten den eersten oos- telijkon trechter weer in ons bezit. Den volgen don dag werd een stuk van de Westelijk daar aan grenzende loopgraaf hernomen. In den morgen van don 3en April was de vijand echter weer in den trechter. Toen kwam de morgen van den 6en April. Deze zou in een grooten slag do herovering van de geheele stelling brengen. Met boven- menschelijké inspanning werden de toebereid selen getroffen, d.e 'toenaderingswegen aan gelegd. Oostelijk en Westelijk den weg naar Costtaverne bogon de aanval. In verschillende liniën .gerangschikt stonden de stormtroepen gereed. Gedurende den naollt hadden zij zich vooruit gewerkt. Zij wachtten op het teelten. Zij wachtten in do schemering, terwijl om halfvijf 's morgens een hevig vuur op do vijan delijke linie het spel opende. Een half uur duurt dit. Nog terwijl hot woedt, sluipen, krui pen de onzen voorwaarts. Op de, minuut, om vijf uur, zwijgt het vuur,en begint de onweer staanbare storm. In frontaanval gaat het tegen alle vier de kraters. In weinige minuten zijn de kraters twee, drie en vier, van het Oosten uitgerekend, door de Duitschersgenomen. Alleen bij num mer één komt de annval tot staan. Daar krij gen de aanvallers van het Noordoostelijk ge legen vijandelijk steunpunt Vier Huizen hevig geweervuur, dat eerst door do artillerie Onder drukt moet worden. Dan wordt ook deze krater genmoen. De vijand vlueht. Shrapnelvuur voegt den naar St.. Eloi terugsneilenden nog leelijke verliezen toe. Do 'onzen werken als duivels. Snei brengen zij machinegeweren in "de veroverde kraters. Zij stellen die op en richten zich op de verdediging in. De Mccklenburgers, Sleeswijk-Holstoiners, Hanseaten en Pomme- ïèn zijn meester van den toestand. 's Morgens van den 6en April is de oude linie hersteld. En do kraters zijn in hot bezit der Duitschers. Een rustige dag aan het Fransche front. Stanley Washburn, de bekende correspon dent van de „Times", heeft een bezoek ge bracht. aan het Fransche front en schrijft daarover o.a.v „Het is zelfs zonder verrekijker mogelijk de Duitsche stellingen nauwkeurig te onderschei den; zij zien er thans uit als de krater van een nieuwen, krachtig werkenden vulcaan, met de telkens oplaaiende vlammen van de bar stende granaten en. de met dampen gevulde afgronden, waarboven do zwarte rook hangt, die na do ontploffing blijft hangen. Zoover heb oog reikt lean men de Duitsche linie onderscheiden door een wolk van stof cn gruis, die in de lucht erboven hangt, omdat de eene Fransche granaat onmiddellijk op do tweede volgt. Do Duitschers zijn blijkbaar niet geneigd, die strafe" onbeantwoord te laten, want geen twee minuten later beginnen hunne ergens in de verte verborgen kanonnen l-.ct vuur te beantwoorden, zoodat het geluid der naar beide richtingen over ons heen. vliegende granaten, vermengd met het dreunen der ka nonnen, een chaos van klanken maakt. Dit helsohe lawa ai is zoo vreesol ijk, dat er op geen 25 passen van ons af een Duitsolie granaat barstte, waarvan wij niets zouden gemerkt hebben, zoo een officier ons er niet op attent gemaakt had. Toen Meld plotseling, alsof iemand ergens oen schakelaar omgezet had, liet geluid van onzo kanonnen op en ontstond er een zoo diepe stilte, dat het gefluit van een vogel op 300 meter afstand ons scherp en luid leek. Terwijil. wij uit de loopgraven kwamen en door het bosch terugwandelden, vroeg ik den generaal of dit de gewone namiddag-actio was. ,,0 neen," antwoordde hij met een glim lachje. „het is hier vandaag juist buitenge-' woon kalm. Zooals u gemerkt bobt, houden de Duitschers op met vuren, zoodra wij ophou den." Ilij glimlachte niet moer, maar keek in tegendeel zeer ernstig terwijl hij voortging: „Het is voor ihen.ook het verstandigste, want voor ïoderon granaat, dien liij ons zendt, zal ik hem er twee terugsturen. Misschien weten zij dat ook wel, want zij schijnen er niet. meer zoo happig op te zijn, om lang to vuren." Deze opmerking maakte een dieperen indruk op mij dan al wat .ik tot dusverre gezien bad. In Rusland werd ieder Russisch schot met 10 Duitsche beantwooi'd. Maar hier aan dit front, beginnen zij blijkbaar in te zien, dat zij beter doon hunne munitie to bewaren voor hunno groote offensieven. Het raadhuis van Rijsel door brand vernield. Naar „Der Tag" nan de „Liiler Kriegsaei- tung" ontleent is op Pansehmaandag het raad huis to Rijsel dbor brand vernield. De aange richte schade is bezwaarlijk te schatten, daar ook verschillende kostbare oude meubels en schilderijen vernield zijn. Duitsche soldaten hebben een deel van de boekerij gered onder leiding van de Fransche bibliothecaresse. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. PETROGRAD, Aan den rechteroever iu den sector van Riga beproefden de' Duit schers het offensief t$ nemen voor Raggét- sen. Zij werden afgeslagen. De vijandelijke artillerie beschoot heftig liet bruggohoofd van Ixk.ül, eenig© sectoren van d& Duna- stellingen en de streek tusschen de Narotsj en Visjnevskoje-meren. In den Kaukasus. PETROGRAD, Aan liet Kaukasusfront hebben onze kozakken bij de vervolging van den vijand in de richting van Diarbekr1 tal' van Turksche soldaten neergesabeld.. Zij maakten ook g^yj^gengn., Belgische soldaten in Rusland. Naar aanleiding van de berichten over het zenden van Russische troepen naar Frankrijk, wordt in herinnering gebracht, dat ook Bel- gischo soidatiui in Rusland zijn. Thans schrijft men aan de ,,N. R. CV' ,,Heb komt mij voor, dat hot niet van alge meen© bekendheid isj dat er ook vele Belgische soldaten in Rusland zijn. ik was daar in Ja nuariFebruari van dit jaar en er waren er zoovelen, dat men ze dagelijks in üe trams, op straat en in do theehuizen ontmoette. Ik ben cok meermalen mot hén m gesprek geweest, ook al omdat zo wel oens hulp met de taal van nood© hadden ori in hooidzaak omdat we sym pathie voor hen govoeiden. Het schenen niee- rendeels (of uitsluitend) monteurs of anet liet maohinevak bekenden, instructeurs voor artil lerie en automobiclwezen. In Petrograd vertel de men, dab er 400 waren, maar mij kwam liet voor, dat er veel meer waren." Misschien .staat dit in verband met het volgende „Voor (kort voor) het uitbreken van den oor log leverde de Mij. Conrad" te Haarlem een zeer grote drijvende eTectrischa kraan aan den- staat Uruguay (Montevideo). Door de koers schommeling, die men destijds vooral met de dollars der Zuid-Am. staten had, kon dat land niet betalen. De waarde bedraagt pl.m. een half millioen gulden. Conrad" kwam toen overeen, waarschijnlijk onder conditie later een zelfde voor Uruguay te bouwen, om liet schip terug te nemen, én verkocht dit aan Rusland. Toen is dat gevaarte, Ik meen na een reis vau 5060 dagen, in Ar changel aangekomen, „Bij aflevering van dergel ke monsterma- chines (bet had een hefvermogen-van 200 ton) is altijd een garantiemachiuisfc, die een termijn, in dit geval 3 maanden, de machine moet be dienen om het personeel van den nieuwen eige naar met de werking bekend te maken. Deze heeft in die 3 maanden,dag of nacht geen rust gehad, alleen als 't boog noodïg was eenige uren geslapen, als er. zonder hem, toch door'golost Icon worden. Hij vertelde mij, meer dan 1000 automobielen gelost te hebben verder monster kanonnen enz.voorts, dat hij een sohip met op zijn minst 1000 Fransche soldaten had zien p.ankomen. Toen wij later de Belgen ontmoetten, dachten wij, dat deze Belgen door den machinist zouden z;in gezien, die hen voor Fransclien had gehouden". OOSTENRUK-HONGARUE. De strijd op bet gietscher-ijs. In de National Zeitung" leest men eeu beschrijving van den strijd op de Monte Scorluzzo. Deze berg is 3094 meter hoog. Sedert het begin van de bloodige worsteling is de top ervan in handen van de Oosten rijkers. De met sneeuw bedekte scherpe punten van de Monte Scorluzzo steken uit boven de ijshellingen van de Eben Ferner. Er om heen zweven spookachtige sluiers, die de dappere verdedigers en hun stellin gen omhullen in een grijs niets, waardoor onduidelijk de kale rotsklippen van den bleelcen reus heenschemeren. Scheurt deze sluier een oogenblik uit elkaar, dan ziet men beneden in de gapendo diepte nevelwolken koken en golvefi. Nu en dan boort men den scherpen knal van het schot van een waakzamen luisterpost. Dat door de wanden van de overzijde in veelvoudige echo terug ge- worpen wordt. Nu. i.s dit niet meer de wereld van hét zwij gen. Vijandelijke patrouilles komen tastend naderbij, kruipend, sluipend, bijna onzicht baar. In spleten, over sneeuw-muren on heu vels van ijs kronkelen en wringen zij zich naar boven, vaak tot op weinige passen van do luisterposteu, die in diepe sneeuwgaton voor de hindernissen achter liun besehermings- schïlden scherp uitkijken. Niet zelden vindt de speurder dan den dood doph eien dolkstoot of een knodsslag op het óo'genblik, dat hij geen onraad vermoedde. Schieten zou te veel leven maken, zou vriend en vijand alarmeeren. Vandaag is het bijzonder onrustig voor liet front. De Italianen zullen zeker de bescher ming van den nevel voor een aanval gebruiken. Men ziet niets van hen, maar men voelt liun nabijheid. Tegen alle verwachting wordt nu de iieve'. d-chter en dichter. Steeds door golven nieuwe dampmassa's naar beneden. Geen zuolitje beweegt do lucht. Hoor, een geluid ais van metaal. Heb schijnt het zachte klin ken te zijn van een ijshouweel of van een bij! vermoedelijk worden trappen gehakt in de helling. Twee schutters steken voorzichtig heb hoofd uit hun dekking. Zo luisteren gespannen met ingehouden adem, de hand aan liet oor. Na een oogenblik wijst de een naar het zuid westen. Daar komt het geluid vandaan. De tweede glijdt geluidloos over den rand van den weg. Hij heeft een sneeuwmantel om. dié hem onzichtbaar maakt. Dolk en handgranaten zijn zijn eenige wapens, Voorzichtig kruipt hij op de glinsterende sneeuwvlakte in zuidweste lijke richting naar beneden. De andere luistert verder. Angstige minuten gaan voorbij. Het zachte klinken van de bijl en bet suizen van de ijssplinters duurt voort. Dan een korte angstkreet en wier diepe stilte. De vrome Tirolcr boven maakt een kruis. Nu komt de ander met groote stappen naar boven gespron gen. Hij versmaadt elke dekking. Boven zijn hoofd zwaait liij een kleine blinkende bijl. Hij heeft gewiolitigo dingen gezien. Op den van Monte Scorluzzo naar heb westen loopenden rug, die eon zadel vormt, staat, heel dichtbij, de vijand. Hij bereidt zich voor op den aan val. Ook uit deri-ichtmg van de Vedretba di Vifcelli komt iets. De bij den verspieder gevon den schetsen en zijn zakboek geven inlichtin gen over den vijand. Een dolkstoot had den jongen Pimonteos gedood. De Tiroler was vlugger geweest dan de gebruinde Italiaan. Zij komen. In een oogwenk wordt de stolling bezet, Ondanks allo voorzichtigheid van den vijand hoort men het werk van de ijshouweolen. Zij kunnen niet ver meer weg zijn. Onder in liet dal klinlct een gebruisch. Uit bet noorden komt een windstoot. Boven den gezadelden top van de Filone Monte wordt het lichter. Meer zuidelijk, onder den grooten Nadlertop, knal len schoten. Daar staat een kleine post van ongeveer twintig man. Daartegen schijnt een aanval aan den garig te zijn. Het geknal wordt steeds levendiger. Uit het noorden, neemt do wind toe. De novolsluicr wordt aan flarden gescheurd. Het wilde landschap onder de hoogo sneeuw niet zijn kloven en. ijsvlakten ligt nu open als een panorama. Op den smallen schor pen rug, die uit het nobrdwesfen van het Val Braulio, uit de richting van San Ranieri, hierheen opstijgt, is de nevel geweken. In onzen rug straalt than6 in fel zonlicht de eeuwige glctseherzee van de Ortlergroep. Daartegenover in het westen, waar in de rich ting van noord naar zuid den met sneeuw be dekten rug van de Monte Braulio onzen ge- zicbtscifidei' vormt, beginnen nu de kanonnen te donderen. Een groote aanval golft tegen onzo stelling. Het vuur zwelt aan. Steeds nader komt de vijand. Reeds vliegen de hand granaten suizend door do lucht. Kalm en rus tig waren de onzen. De machinegeweren rate len als bezeten. Ontzaggelijk is de echo. Zo breekt naar alle kanten tegen de steile wanden, komt terug on snelt weer verder. De offers van de aanvallers hoopen zich op, in de sohitteron- rende ijs- en sneeuwvlakten. De anderen wer ken zich hijgend vooruit. Zij zijn reeds nabij. Maar onzo machinegeweren strijken voortdu rend langs hun flank. Hier mankt er eon. eon luchtsprong als een in dq schoft getroffen gems en valt dan geluidloos voorover. Een an der Valt met een kreet neer en wentolt zioh over do sneeuw, die gretig heb roode bloed in zuigt. Op de steile,- gladde vlakte raakt hij man. hot rollen. Het roode sneeuwdek komt in glijdende beweging. Er vormt zich een wolk van rollend gesteente, ijs en opstuivende non met razende snelheid "naar beneden. De echo gromt nog lang na. Als zij verstomt, ligt zwijgen over het land. De vijandelijke aanval is bloedig afgeslagen. In kloven'en spleten en sneeuwhoopen zoekt, de rest dokking voor ons vervolgingsvuur. Alleen liet vijande lijk geschut dondert verder, scheurt ontzagge lijke kraters in de sneeuwmassa, slingert wit stuivendo fonteinen in de lucht, die dan weer langzaam cn helder glinsterend naar benc-Jen zinken. Achter ons glinsteren de Ferner en de gletschers van den Ortler in gouden licht.. ITALIË. Aan het Jtaliaansche front. BERLIJN. D© „Voss. Ztg." v©r- neemt van het oorlogsperskv,-artierNa dat de pogingen der Italianen, om bij het Gardamrer door te dringen, on danks d© hevige aanvallen door den krachtigen tegenstand volkomen mislukten, en zij bij Sperrone zijn blijven steken, trach ten sedert eenige dagen de ItaJiaansche Alpentroepen in het Adgmello-gebied ter rein te winnen. Hevige gevechten met de Italiaansche Alpenjagers hadden onlangs plaats aan den Forgorida-pas. De pogingen der Italianen om daar vooruit te komen wer den echter bloedig afgeslagen. TURKBJE. Generaal Townshond en de Turken, KONSTANTINOPEL. Blijkens een officieus© mededeeling worden generaal Towaishend en zijn officieren met de hun toekomende eer behandeld. Men verzwijgt niet de waardeeling voor de be kwaamheden van den generaal, waarvan hij blijk gaf zoowel bij de verdediging van Koet-el-Amara als bij den terugtocht van Ctesiphon. Hij werd op ©en dwaalspoor gebracht door de Êngelsche politieke agen ten, di© al jaren in het land werkten en van de aanhankelijkheid van de bevolking dezer streken onjuiste denkbeelden hadden. Zij vertelden dat ze kameelkaravanen met geld voor den/Turkschen bevelhebber had den afgezonden en dreven hem zoo, ook door hem verkeerd in te lichten over de waarde der Turksche troepen, naar de ramp. De Êngelsche nederlaag te Koet-el-Amara, Kort vóór den val van Koet-el-Amara behandelde de „.Daily News" de vraag, welke militaire gevolgen te verwachten, waren, als generaal Townshend zich zou moeten overgeven. Het blad zeide o.a.: „Laat ons aannemon, dat generaal Town shend na zijn niet gesiaagden,.ma.ar daarom vol strekt niet nutteloozen aanval op Bagdad, na den vijand verliezen te hebben toegebracht, niet minder groot en waarschijnlijk zelfs veel grooter dan die welke hijzelf heeft geleden, na groote vijandelijke troepenmachten a.an den vijand van bet Kaukasische en het Egyptische front te hebben onttrokken kortom zoo bij na deso -onschatbare diensten te hebben ver leend, wegens gebrek aan voedsel -te Koet moet capit'iileercn, wellce gevolgen zal dit dan op den militairen toestand liebben? Do verdedigers van Bagdad zullen uit het Zuid-Oosten "bedreigd worden door het leger van generaal Gorringe, dat zoodra de over stroomingen nfge'.oopen zullen zijn, nog be langrijk versterkt, zal wordenvervolgens nadert uit liet Noord-Oosten een Russische krijgsmacht in geforceerd tempo uit de rich ting ian Kermansjah terwijl in bet noordwes ten de hoofdmacht van den Russisehen groot vorst staat, die door hare regelmatige vorde ringen de voornaamste verbiudingslinies tus schen Bagdad en Anatolië dreigt a.f te snijden.' Wat ook het lob van Koet moge zijn, de "be legerde Engelachq troepen zullen niet behoe ven te yreczen. dat zij lang Turkijo's gevange nen zullen zijn, want de Turken zijn reeds goed op weg om zelf belegerden te worden. Het- zal niet lang meer duren of Mesopota- mië zal het tooneel van een grootsoho overwin-» ning der geallieerden worden. Uitwisseling van zieken en gewonden. LONDEN. De Turksch© bevelhebber in Mesopotamia heeft goedgevonden, generaal Townshends zieken en gewonden uit te wis selen voor een gelijk aantal Mohammedaan- sche Turksch© gevangenen in het hospitaal. Er zijn ander© sokepen uitgezonden om za te halen. Aan de Perzische Golf. LONDEN. Officieel. Eeu kleine Engel sohe strijdmacht .verliet cp 29 April Bus- hire, verjoeg ©&n vijandelijke strijdmacht, die zich in d© buurt sterk verschanst had en keerde ongehinderd terug. Een Engelsch officier werd geclodd en eeu inlandsch soldaat gewond. Duitschland en Turkije. In de Duitsch© bladen wordt met zekeren op- lief melding gemaakt van de mededeeling door den Tui-kschen minister van buitenlanckche zaken, Halil-Bey, aan een. diner ter eer© der Duitsche afgevaardigden te Constantinopel ge houden, over de aanstaande ratificeering van het Duitseh-Turksciio bondsvordi-ag. Voor een jaar ongeveer viel het. Drievoudig Verbond uiteen. Italië, dat sedert 18-32 deel daarvan had uitgemaakt, ging over naar de En tente. Thans, zegt de „Köln. Ztg.", komt oen nieuw Drievoudig Verbond tot stand, daar Turkije, volgens do mededeeling van Halil-bey zic-h met Duitschland en Oostenrijk in em vast bondgenootschap verbinden zal. Do Tunksche minister heeft in zijn redevoering gezegd, dat bij het begin van den oorlog beide partijen aan Turkije bondsvoorsto-llcn haddon gedaan —r de Entente wilde de integriteit van het Turksche Rijk waarborgen, Duitsch land's aanbod was een waarborg voor hot voortbestaan van de on afhankelijkheid van het Turksche Rijk. De Duitsche regeering beloofde bovendien oen bond genootschap van langen, duur, waardoor ook in do toekomst de Turksche integriteit zou gewaar borgd worden. De Turksche regeering mm Tiet Duitsch o voorstel aan en zoo word het verdrag onderteekend, dat, naar Halil-bey zei- do, „Turkije verlost van de vijandschap van Europa en ontheft van de gevaren, die ontston den, wijl wij voortdurend tusschen twee mo gendheden been en weer werden geslingerd. In één woord-: Turkije won zijn onafhankelijkheid, door als lid ïn denDriebond te worden opge nomen". GRIEKENLAND. Voorpostengevechten bij Saloniki. De bijzonder© correspondent van de „Times" te Saloniki seint cl.cl, 30 dezer aan ■zijn blad, dat de sneeuwval opgehouden heeft en de vijandelijkheden aan het front weer zijn aangevangen. Aan beid© zijden, werd levendig kanonvuur onderhonden. Da Engelsch© en cl© vijandelijk© voorposten zijn op 30 April .voor het eerst mot ©lkaait slaags geweest. VËREENIGDE STATEN, De Vereenigde Staten en DuïtscMand. BERLIJN. De besprekingen in het Duitsche hoofdkwartier over de a»nt- wtoord-noita aan de Amerikaansdie rc- goering zijin thans zoover gevorderd, dat aan den tekst der nota kan wor-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2