Laatste Berichten. Reieeringskaas. Gemengd Nieuws. ADVERTENTIES*. Zeiss Prisma Kijker? G. S. Privaat 4 PE SOLtPATEMCOURANT Van Woensdag 26 3.p>ril 1916 far West", en „De schrik voor de wilde bees ten". UW naam van allen, die Woensdag- en Don- i dordagmiddag in Flora" aanwezig waren, i J>rong ik den heer Nöggorath, .don dames en hoeren artislen en loden van het orkest, die allen belangeloos hun medewerking verleenden, 1 den liartelijkcn dank over van do mannen van het Depot Vil Inf. Brig, en het Dep. 2e Keg. Yest.-Art. Do hoer Nöggeratli heeft ons weer bijzonder aan zich verplicht! Historische herinneringen over Oosterhout. Mil. telegrafist Jas. Taymans schrijft ens uit Oosterhout: Was de lezing over Quatre-Bras en Wa terloo, verleden jaar voor burgerij en mili tairen alhier door den le luitenant W. G. 4e Bas gehouden, vooral uit historisch en krijgskundig oogpunt belangrijk, iu niet mindere mate was zulks liet geval met de oor dracht „Historische herinneringen over Oosterhout" Donderdagavond j.l. door ge- Doemden luitenant gegeven. En wij mogen aannemen, dat zelfs zij die als militair reeds zoovele maanden (1914-1915-1916... enz.) hier gastvrijheid genoten, zeker niet hebben vermoed hosvele herinneringen van histon- schen aard aan hunne onmiddellijke omge ving verbonden zijn. Kent men toch de ge schiedenis van eeïie plaats, dan beziet men alles met een wijderen blik, begint die ge schiedenis te leven in allerlei kleuren eu schakeer in gen en gevoelt men voor veel, wat vroeger vreemd was, meer belangstelling. ■Zulks hebben ook wij ervaren, die de helde re cu zakelijke voordracht van luitenant - De Bas njefe belangstelling hebben gevolgd. Spreker .zette allereerst do redenen uiteen welke hem er toe hadden geleid over boven genoemd onderwerp te spreken en hij her- dacht daarbij dankbaar den voortreffelijken steun van den heer Abaron van Oldeneel en den Esrw. heer Juten, wier gegevens liet mogelijk maakten zijne studio tot m de finesses voor te bereiden. Ais eerste punt werden behandeld de Kali.v Berna of Kalbergen, waarschijnlijk oene verbastering van Kale Bergen, daar zij corsoroukeiijk kogelvangers waren van een artïlleriekamp, gelegen op het tegenwoor dige landgoed Oosterhei de en alwaar men overblijfselen aantreft van meerdere batte rijen met daarachter gelegen loopgraven. Van sommige dier batterijen zijn nog zeer goed de schietgaten; traverser, grachten, borstweringen en coupures met voorgelegen dekkingen waar te nemen. Ten zuiden ven de Tilburgsche Baan inde men de ^zooge naamde Prinsen-tafelaldus genoemcom dat daar de plaats was vaar de tenten van den Prins van Oranje (Willem V) waren opgeslagen. Diverse bescheiden, verzameld door de gep. lui:.-generaals Sabrcn en F. de Bas, hebben aangetoond, dat zoowel de Kalbergen als de hiervorengenoemde batte- rijen overblijfselen zijn van een in de jaren 1769 en 1776 tussc-hen Oo-terhout en Brena betrokken kamp, onder order.-: staande van een luitenant-generaal baion Oreutznaek. Het tweede onderwerp behandelde, hét Engclsche kamp van 4-29 Aug. 1794. De Nederlanders en Engolschen waren door de Franscken terug geslagen. Ecrstgenoem- deu waren op Baarle-Nassau, de laat-sten op Roosendaal teruggetrokken. Toen werd be sloten, dat de Engelschen eene stelling zou den innemen tusschen Den Bosch en de Peel. Op marsch naar deze stelling kwam het bericht, dat de Franschen eer. inval in Nederland hadden ge laan, waarom bdsloter werd bij Breda stand te houden, waar van 4-29 Aug. 1794 gekampeerd werd op de Oosterhoutsehe heide, ten noorden van de Dongcnsche Baan. Overblijfselen van dit kamp zijn nog: de Yorksche heuvels bij mijl- i paal van den weg BredaDorst, de batte rij ten noorden van het Cadettexikamp en de putten bij Laauzicht. Vervolgens besprak spieker nog het ïeer (vude klooster Cathrinendal, waarvan als i eene merkwaardigheid v erd aangem-rkt, dat het voortdurend onder de hooge be I scherming stond van de prinsen van Nas- >au. Ook volgden nog eenige bijzonderheden van het kasteel Strijen. waaromtrent ver- schillende merkwaardige anecdotes worden Het eerste gedeelte na .de pauze lichtte f ons in omtrent het eerste Nederlandsche j kamp voor gecombineerde wapens (1/32), tusschen de Vijf Eiken en Sefcers. In het l bijzonder werd gewezen op de inkwartiering p van hoöge officieren te Oosterhout. de hoogo eischen, welke in dien tijd aan de in- kwartiering werden gesteld, zoomede op de eigenaardige kampgewoonten uit die dagen. |- Als slot volgde eene beschrijving van het f kamp bij Rijen in 1831. Het was daar, dat op 2:5 Augustus van dat jaar de Prins van' I" Oranje, later Koning Willem II, door zijn l' broeder Prins Frederik in het aanzien van i het leger werd hersteld, daar eerstgenoemde door onoordeelkundig optreden tijdens den R-.Vischen opstand, de sympathie van het .legtl- had verloren. Aan het einde van zijn rede maakte spreker nog eene vergelijking tusschen de mobilisatiedager, en het kan- tonjiementsleven in en cm Oosterhout in 1831 en thans. Vele fraaie lichtbeelden, vertoonende o.a. de veldwerken der diverse kampen en de aldaar opgedolven voorwerpen, het stad huis te Oosterhout in 1732, het kasteel Strijen, de bevelvoerende generaals uit den Tiendaagschen veldtocht e.a. verduidelijk ten deze voordracht, die door de aanwezigen 3net aandacht gevolgd is. Zijne Excellentie luitenant-generaal Van Terwisga gaf door persoonlijk deze lezing bij te wonen blijk van zijne groote belang stelling en sprak den luitenant De Bas in de pauze met eenige waardeerende woor- den toe. Zoo heeft deze leerrijke-voordracht weer vele nieuwe gezichtspunten geopend uit Bra bants oude geschiedenis en wij twijfelen niet, of de aanwezigen zullen er hun kennis mee hebben verrijkt. Sportwedstrijden te Deventer. Men meldt ons: De Militaire Sportcommissie iu het garni zoen Deventer deelt mede, dat ingevolge machtiging van den garnizoejis-commandant door haar sportwedstrijden zijn georganiseerd, verdeeld in drie hoofdgroepen, n.l. A., B. Dr> wedstriidgroep A. omvattende een onder verdeeling in a'. b, c, d, en heeft ten doel het -verkrijgen var. een overzicht van de mili taire vaardigheid vaD den troep. Het ligt in het voornemen van de commissie, deze wed strijden te doen houden op onderstaande data: d. 2 tot en met Met, telkens van 8 12 uur '3 voor nu. competitie-wedstrijden in ba.jonefc- vachten voer 20-tallen der verschillende com pagnieën in de schermzaal der iufanterieka- zernt. e. 6 Mei. 8 uur voorin.: schietwedstrijd op geweer, afstand 300 M., op ds garnizoens- echietbaan- c. 6 Mei, 8 uur voorin.: wedstrijd in het wer- •pen met handgranaten op een veronder steld vijandelijk doel van het hoornwerk. b. 6 Mei, 2-1. uur nam.: een veldloop over een afstand van pldip. 3 K.M. Er zal worden gestart bij café Spijker. Do prijsuitdeoling van de wedstrijden b tot en met c zal plaats hebben 6 Moi bij het eind punt van den veldloop, pl.m. 34 uur nam., alwaar ook de deélnemers van de overige wed strijden aanwezig zullen zijn. De datum van wedstrijdnummers a, zijnde een militaire afstandsmarsch, kan nog nieb worden opgegeven. Do wedstrijden B en O, resp. omvattende athletiek en openluchtspelen, zullen worden gehouden op een nader to bepalen datum. Aan de bezetting van bet Detachement en Verkenners-Corps Weesp. Kanonnier J. F. Bcrkol sehrijft ons uit Weesp ündergeloekcndo rekent het zioh tot plicht oen bijzonder woord van dank te richten tot het Detachement Weesp, en het Corps Verken ners een woord van lof too te zwaaien over de directe samenwerkingen en het meegovoolon, bijzonder ook van de zijde van onzen comman dant, de h.h. officiereu, onzen sergeant-majoor- administrateur en kader, waar het betrof het doen ophouden van heb groote leed van een der onzenoen kanonnier. lederen rang hier afzonderlijk dank te betuigen, zou mij te ver voeren. Genoeg zij liet, te verklaren, dat allen, meerderen zoowel als kameraden, zich hebben één gevoeld in heb geval, dat ons allen bekend is, doch toch, ter illustreering van het geheel, dient vermeld té worden. Een kanonnier, vóór do mobilisatie langen tijd ver 111 liet buitenland woonachtig, liet, zijn plicht als vaderlander willende vervullen, zi|n vrouw en 3 kinderen achter, om 1 Aug. 1914 naar Holland te komen. Hoe gelukkig waren hij en zijn gezin, wanneer de datum verscheen, waarop hij, met buitenlandsch verlof gaande, do zijnen kon wederzien. Maar stol u de teleur stelling voor, toen voor hem, als in 't metaal vak werkzaam zijnde, de grens gesloten werd; hem geen verlof naar 't buitenland meer word verleend Was het te begrijpen, dat do vader nadien dag en nacht bij zijn. gezin vertoefde, zonder ze evenwel -te kunnen omhelzen Was het won der, dat, 11a liet laatste terugzien (October 1915, een half jaar geleden) voor de teleur stelling radeloosheid was in do plaats getreden? Was heb dan ook niet plicht, dat, toen het- geval ons van zekere zijde gewerd, meerderen en kameradén heb zich een eer rekenden iels bij te dragen om den vrede en liet huiselijk geluk aan deze vijf mensehon neer te geven' Veel bloemen strooien zou overdadig zijn. Maar toch moet ondergeteekende bekennen, dat hij nimmer op zoo'n medewerking had durven hopen, daar in zeer korten tijd het bedrag, bonoodigd voor overkomst van vrouw en kin deren en huisraad, bijeen was. Hartelijk dank dan uit naam van het geluk kige vijftal aan h.h. officieren, kader, kame raden on allen, die hebben meegeholpen aan hun geluk, en bijzonder ook aan den directeur van ons Militair Tehuis, voor hun steun en medewerking in deze gegeven. Waar dan hier gebleken is, dat, naast onze kameraden vooral ook onze meerderen voor de nooden van een gewoon soldaat te vinden zijn waar dan ook het bewijs geleverd is, dat, waar noodïg, er zoo'n samenwerking bestaat, kan heb dan ook anders, dat, mochten daadwerke lijk onze krachten worden gevraagd in het be lang van ons vaderland, ons kleine legended zal -blijken een goed in elkander geschroefd ge heel to zijn en wij, met de hulpvaardigheid onzer meerderen en do genegenheid onzer ka meraden voor oogen, met alle toewijding onzen plicht zullen doen? J. F. BERKEL, Weesp, 22 April '16. kanonnier. In Memoriam. Mil. G. Bosje, l-HI-18 R. T., schrijft ons: Zondag j.l. ontvingen wij uit Amsterdam be- richt, dat onze geachte vrieud Nico Ba- rendsz in den nog jeugdigen leeftijd van 23 jaar was overleden. Wel onverwacht trof ons daze tijding; aangezien Nioo toch met zaken- verlof was, had niemand van zijn ziek zijn ver nomen cn hoorden allen dus verbaasd van zijn plotselïngeu dood op. Hij was één van de beste en vroolijkste jon gens van onze. compagnie waren wij op wacht, dan was hij altijd met zijn viool present om ons op de nieuwste liedjes en melodieën te onthalen. Altijd wist hij den boel te vermaken daarbij was', hij een goedhartige jongen* zoodab wij door den dood van onzen Nico een zwaar verlies lijden in de gelederen van den tegen woordig toch al niet te groeten troep echt vroolijke jongens. Ook voor zijn ouders, zuster en broer zal de dood van Nico een zware slag zijn; dat hij bij alle manschappen der le compagnie zeer gezien was, zij hun tot troost. Hij ruste in vrede! Namens de manschappen der le Com pagnie 18e Reg. Inf. 3e Bataljon, G. BOSJE. NICO DB MARK. Pandoeren. Oplossing van hei? pandoerpraatje dei- Jantjes van Hr. Ms. „Balder" in No. 263' van de „Soldatencourant": le slag: 1. r. b., 2. h. k., 3. h. a„ 4. r, 8. 2e slag; 3. h. vr., 4. h. 9, 1. kl. a., 3. kl. k. 3e slag: 4. kl, 9,1. kl. 7, 2. sch. a., 3. r. k. 4e slag: 4. kl. 10, 1. kl. 8, 2, sch. 9, 3. sch. 8. 5e slag; 4. kl. b., 1. -kl. vr., 2. sch. 7, 3. sch. 10. No. 1 hangt dus met den oen slag. Harten (troefboer) wordt verzaakt. Namens de Pandoerclub van 4e Eskadron 3e Reg. Huzaren „Buikje". Oplossingen van het pandoer praatje van de Pandoerclub „Robbedoes" in No. 263 van de Soldatenoo urant' lo slag: No. 1 r. 8 (ruiten troef), No. 2 r. 9, No. 3 r. k., No. 4 r. aas. 2e slag: No. 2 kl. a„ No. 3 kl. vr., No. 4 r. 7, No. 1 kl. b. 3e slag: No. 4 kl. 10, No. 1 kl. 8, No. 2 sch. a„ No. 3 kl. lc. 4e slag: No. 3 kl. 9, No. 4 h. 9, No. 1 kl.- 7, No. 2 sell. k. 5e slag: No. 3 h. 7, No. 4 h. k., No. 1 h. 6, No. 2 h. h._ 6e slag: No. 4 sch. 9, No. 1 sch. 8, No. 2 r. 10, No. 3 r. b. 7e slag: No. 3 sch. b., No. 4 h. vr., No. 1 sch. 7, Ivo. 2 h. a. 8e slag: No. S sch. 10, No. 4 h. 8, No. 1 sch. vr., No. 2 h. 10. Hangt dus met den 8en slag op schoppen vrouw. Namens de Pandoerclub „Vils bij Wo hé hé". 1-II-Reg. Grenadiers, la Div. Veldleger: Mil.-korp. GOUWJ,EEUW. Mil. A. BERENDSE. Mil. J. SLOT. Mil. CLOO STERMAN. No. 1 r. b., no. 2 r. 10, no. 3 r. k., no. 4. r. No. 3 kl. 9," no. 4 r. a., no. 1 kl. b, no, 2 kl. No. 4 kl. 10 no. 1 kl, 8, no. 2 sch. a„ 3 kl. k. No. 3 kl. 2 sch. k. r„ no. 4 h. 9, no. 1 kl. 7, So. 3 h. 7, no. 4 h. k., no. 1 h. 6, no. 2 No. 4 sch. 9, no. 1 sch. 8, no. 2 r. 9 b 10. 1 sch. 7, 41). 8, no. 1 soh. b., no. 2 r. 9, no. 3 r. k„ no. 3 kl. 9, no. 4 le slag: no. 1 no. 4 r. 7. 2o slag: no. 2 kl. r. aas, no. 1 kl. b. 3e slag: no. -1 kl. 10, no. 1 kl. 8, no. 2 sch. a no. 3 kl. vr. 4e slag: no. 3 kl. k„ no. 4 h. 8, no. 1 kl. 7, no. 2 sch. k. 00 slag: no. 3 h. 7, no. '4 h. k,. no. 1 h. 6, no. 2 h. 10. 6e slag: no. 4 sch. 9. no. 1 sch-. 8, no. 2 r. 10, no. 3 r. 1). 7e slagno. 3 sch. b, no. 4 h. vr„ no. J sell, 7, no. 2 h. b. 8e slag: no. 3 sch. 10, no. 4 h. 9, no. 1 sch. vr., no. 2 h. aas. No. 1 hangt dus met den Ssten slag op schoppenvrouw. De pandoerclub ..Kankeren zij onze leus", 3-III 20 R. I. 4e Divisie Veldleger. Nb. 3 sch. b„ 110. 4 h 2 h. a. No. 3 sch. 10, no. 2 li. JU. Van den mil. A. B. Kool, 3g rog. Iuf. 3e bat. 3e eomp Van liet praatje van ..De Bollegrijs" in no. 262 ontvangen wo nog een goede, oplos sing van korp. H. Phielix 3e reg. vest. art. en van d© club „Gaat nooit met verlof" stafwaebt. Een Jubellied. (Van mil. korp. Verspille.) Komt jongens, stemfluid nu dit jubellied in, Laat blijde de juichtonen schallen; We liggen hier rustig, we.liggen kedin, Wie zou 'tin dit huis niet bevallen? Daar ginds, jongens, dat was ons een kruis, Daar vroeg iedor„dokter, mag ik nog niet naar huis?" Maar hier wil geen mensch er van hooren. Refrein. Daarom u ter eere, zingen we in dit huis Lang zult gij leven, gij leden van 't Roode Kruis. Wij worden hier niet meer met kugjes gevoed. We krijgen geen rats meer te eten, Het eten is keurig, het brood dat is goed, Dat heeft geen soldaat ooit gewoten. Of brengt er des morgens de dokter bezoek, Dan roept- men geen „orde" van verre, Men ziet hier geen man met een streep op z'n broek. Refrein. Daarom u ter eere, zingen wo in dit huis: Lang zult gij leven, gij leden van 't Roode Kruis. We hebben hier ook van geen vulkachels last, Die rooken en riekeii als zeven; Er is hier aanwezig zoo'n lollige gast, Die lekkere warmte kan geven Hij stuurt er den stoom door 't gansche huis rond, Terwijl er zijn vrouw staat te dweilen; Zij aait, zij verfrischt en zij liefkoost den grond Dan kan zij goed, zonder feilen. Refrein. Geeft dat paartje hulde, jongens in dit huis, Lang zullen zij leven tot glorie van 't Roode Krnis. Tot slot nog een „heil en een hiep hoep hoera" Voor allen, die 'k nog heb vergeten, Wij zingen te zamen een luid gloria, Zoo luid, dat gij 't allen kunt weten, En zijn wij eens in de kazerne terug, 'lc Hoop niet, dat het gauw mag-gebeuren, Dan wordt, die liier vroolijk was, knorrig en stug, En zullen we om''t verlies nog treuren. Refrein. Dan roepen we u ter. eereVaarwel gij Roode Kruis, Altijd zullen we denken aan de dagen in 't huis. VERSPILLE, mil. korporaal. Ille- Depót Bat. 1 C. In het hospitaal. (Van den landstormpliehtige C. F. v. Huiten.) In het hospitaal te Delft Lag ik zes weken lang; Ik vond het er erg vervelend, Maar de dokters zijn er niet bang. Wanneer de dokter komt op zaal, Dan is het er doodstil De één die krijgt twee uren tuiu, De ander een poeder of pil. Onze tuin, dat moet je wel verstaan, Is juist een straatje breed, En vijftig meter is hij'lang, Waar ik mij reusachtig verveel. De oppassers kon ik goed lijden, Zij ook mij van hunnen kant, Dhert en Heijman, deze beiden, Stonden steeds bij mijrooran. De. eerste heeft een zwakke maag, Dat kan men aan hem zien De kug is voor hom veel te zwaar, 't Is er een van lichting zestien. De tweede is van 't echte ras, Uit Limburg moet je weten Zoo is hij kwaad, zoo is hij goed, Dat wil ik hem graag vergeven. Ik vind het spijtig voor hen, Dat ik hen nu moet gaan verlaten, Want ik vond er steeds in hen Gezellige en goede kameraden. C. F. VAN HULTEN, 1 a ndstor mp Jichtige. Hulde aan Zuiddorpo. Wijze: „ln de Nachtkroeg!" (Van mil. A. 't Gilde.) Zoo hebben wij vijf maanden aan De grenzen doorgebracht! Haast om den and ren nacht, Stonden Wij daar op wacht.- In Zeeuwsch-Vlaanderen's allerliefste dorp, Daar lag onze compie, Er heersebte in de Prins Hendrik steeds De beste harmonie! ltefrein In Zuiddorpo, moest je wezen! In Zuiddorpe, moest je zijn! Menig wachtje moest ik daar kloppen, Men deed geen water in den wijnl Lange nachten Stond 'k in gedachten, Op schildwacht staan, patrouille gaan! Maar werd daar in de wacht, Menig vaatje zeep gebracht, Aan de grenzen, moesten wij zijn Maar nus is dat leven aan de grens Alweer achter den rug! En, scbodn tegen mijn wensch, Ik bijt nog jn mijn kuch! In a.angename herinnering Denk ik nu vaak nog wel Aan het patrouille-loepen Het zoo avontuurlijk spel! Refrein En daarom zingen Wij lustig samen Met heel onze compa.gnie! Leve Zuiddorpe, Oudepolder, Ook de Ster onze sympathie. En Overslag ofLyppenspolder, Al lagen die wijd ook van huis! Ja, ik vond het wel galant En somtijds ook zeer pla.isa.nt, Aan de grenzen daar moest je zijnt A. 't GILDE, Ons Vaarwel. (Van den landweerman J. v. d- Heuvel.) Na dertien maanden eu vier dagen, Durf ik het wagen, Om te schrijven, hoe het ons is gegaan,. Toen wij naar 't 3e. Regt. zijn heengegaan. Van onze aankomst van af den eersten dag, Weet ik, dat ik zeggen mag, Dat wij allen onverdroten, Van echte vriendschap hebben genoten. Zoowel officieren als soldaten, \ilen oprecht om mee to praten. Na. negen maanden in Vlaandrens dreven, Zijn wij er in Vliseingen nog vier gebleven; Daar in die Schelde-stad, Hebben wij va.ak pleizier gehad. Want menig soldaat en ook officier, Zorgden voor ontspanning en pleizier. Daarom, kameraads van 't 3e Regiment, Over u allen zijn wij content, Aan uw vriendschap en talent Wij brengen allen onze hulde! Voor hetgeen ze voor ons vervulden. En roepen 11 allen blij te moe, Een hartelijk vaarwel en voorspoed toe. En hopen dat uw levensbaan Voor geluk_ en vrede openstaan Dat is de wensch u toegewend, Door de jongens van 't 4e en 15e Regiment. J. v. d. HEUVEL en kameraden. 29e L. W. Inf. „31 Maart 1916". (Van mil. korp. A. Koster.) Het was. alles rustig in de stad, Dion bovust.en Vrijdagmorgen. We hadden te Hulst toen post gevat Doch de courant bracht nieuwe orgen. Zie wat gebeurtdoor een bulletin Werden wo a.llen opgeschrikt. Dat was ons niet zoo naar den zin; Gewis, hier of daar conflict! Zoo dachten wij in dorp en steé; We werdon opgeroepen. Zelfs't noodrantsoen kregen wij nieê, Verdeeling van de troepen. We moesten scheiden van elkaar, Naar alle kanten lienen. De Heef bewaarde ons voor gevaar, Wilde ons zijn gunst vcrleenen. De goede God neem' volk en land Steeds ónder Zijn bescherming; Behoed ons voor den oorlogsbrand Uit genade en ontferming. Ach, dat in alle mogendheden, Waar do oorlog steeds nog woedt, Bazuinen schallen van den vrede. Tob verademing voor 'b gemoed. Doch nu ter zake: met mijn gedicht Zijt ge nog niet veel ingelicht. Waar we ons thans bevinden Met eenige mijner vrinden. In den Kruispolder vonden wij kwartier Bij Mangnus, eenen herbergier, Die heeft wat over zijn naasten, Ofschoon vreemd, van andere plaatsen. Ik ben daar best op mijn gemak, Heb weinig dienst te maken, En rook daar steeds mijn pijp tabak Wie uwer zóu dat laten? We zijn daar in een klein gezin, Van man. vrouw en twee kinderen. Ze zijn niet rijk, maar goed gewin, Zijn best voor hunne mind'ren. De Heer vergelde 't goede werk, Verricht aan de soldaten; Hij boude hen gezond en sterk En doe zijn gunst hen smaken. Nu, beste vrienden van 't gehucht, Gorl zegeno u allen. Licht gaan wij ras weer op de vlucht En gaan bij anderen stallen. Het ga u dan bij voortduur wel, Met. vrouw en kinderen saam. Nu, Mangnus, dank voor uw bestel, Hieronder prijkt mijn naam. A. KOSTER, Milicien-korporaal, Kruispolder. Iets uit Lage Zwaluwe, (Van een van de houwitserbatterij.) Ik had al reeds zoo vaak gedacht, Een versje zal ik ook eens schrijven Na nu zoolang te hebben gewacht, Zal 'k maar niet langer achterblijven. Infanterie, vesting en genie, 2Je schreven allen vaak, Maar dé houwitser zag men niet, Dus dat liep wel wat spaak. Lage Zwaluwe is de plaats Waar wij gelegerd zijn, 'k Wed alle houwitsers zeggen haast Hier is. het goed, hier is 't fijn. De dienst begint hier wel wat vroeg, Het is kwart voor zes appèl, En ben je dan niet vroeg genoeg, De rest" weet jè dan wel. De mensehen zijn hier allen goed, Verzachten ons het kruis Geven, ons dikwijls nieuwen moed. Want we mogen niet naar huis. Van "de' meisjes wil ik ook zeggen, Ze zijn 'allemaal fideel, Om den tijd plezierig te verleggen, Geven ook zij haar deel. Voor'ik nu uit ga scheiden, Voordat ik eindigen zal, Breng ik en allen houwitsers hulde, Lage Zwaluwe bovenal. EEN HOUWITSER. Het ABC voor den Hospitaalsoldaat. (Van den ziekendrager A. G. de Vries.) is Aspirine voor elke ziekte bruikbaar, I is Boorzalf voor een doorgeprikte blaar, is Caseara, werkt voor ontlasting, 1 is Doveri, gepaard met vasting, is Emserzout, Wat velen .slikken moeten, is Formeline, onmisbaar 'bij zweetvoeten, is Chloor Kalieus ora gorgelend te gebruiken, I is Hoffmann voor hoofdpijn goed om te ruiken, is Infectie, waaruit altijd iets'valt te loeren, is .Iodoform, voor gaten en voor zweren, is Kieiieütang, de schrik voor elkeen, is Lazaruszalf, wordt gebruikt.voor arm of been, M is Morfine, een heel zwaar vergift, is Nafta-, voor vervliegen doet men bet flsscbje dicht,, zijn Oogdruppels, een onaangenaam gevoel, is het Pincet, voor bestrijding der splinters ten doel, daar hoeven wij niets van te weten, is de Ranfacéelag, bij verbandleggers bekend, is de Schaar, die knipt zonder end, is bet Taft, bij een nat verband onmisbaar, is de Urine, zonder eiwit geen gevaar, is Vaseline, voor ruw gezicht en handen, W zijn Wratten, wie er last van heeft, laat ze branden, X is iets voor den H.-soldaat van geen waarde, is de IJver, wie ieder veel moet liezitten, zijn de Zwachtels, dié steeds goed moeten zitten. A. C. DE VRIES, Ziekendrager 1-11-20 R. I. Sport. De uitslagen. Westelijke afdeellng. Eerste klasse. Dordrecht: D.F.C.Haarlem 53 Rotterdam SpartaH.F.C. 61 Haag: H.B.S.Hercules 42 Reserve eerste klasse. Utrecht: U.fcV. II—Haarlem II 2—0 Amsterdam: A.F.C. IID.F.C. II. 0—3 Oostelijke afdeellng. Eerste klasse. Deventer: Go aheadBe Quick (Z.) 43 C Hengelo: -ZutphenHengelo 24 Smckkelaarsoinde. Dezer dagen is op een nacht weer een smok kelaar aan de gre.ns te Beek bij Nijmegen doodgeschoten. Zijn lijk lag in het water op de Hollandsehc-Duitsche grens. Op smokkelaars geschoten. De grenswacht te Losser heeft Vrijdagmorgen op een 5-tal smokkelaars mannen en vrou wen dio op aanroepen niet bleven staan, geschoten. Een hunner, de arbeider B. aldaar, werd in den arm getroffen, die geheel verbrij zeld werd. Een onaangename ontmoeting. Twee Engeleclie heeren en vier dames, te Den Boech op de Concordia 2" gestapt, maakten Vrijdag in de buurt van het lort Standries verdacht gebruik van een kiektoestel. Tijdens het schutten aldaar legden de militai ren beslag op toestel 'en kaarten en gelastten overbrenging van het gezelschap met de boot naar Arnhem. Ca6verstikking. Een zeeman, verblijf houdende in het zee manshuis te Rotterdam, is Saterdag in een kamer van een hotel op de Hoogstraat bewus teloos in zijn bed gevonden. Van een bewoon ster van den Schiedamsohendijk, die bij hem had- vertoefd, stelde een dokter den dood vast. De zeeman werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar de levensgeesten zijn opgewekt. Het on geval is-veroorzaakt door het zakken van een gaskroon, waardoor gas is ontsnapt. R. Ct.") Terug. Te Middelburg is iemand teruggekeerd, die verleden piar uit de ouderlijke macht was ont zet, maar met zijn vjjr kinderen naar Duitsck- land vluchtte. Hij verzekerde zijn kinderen lie ver af te staan, dan ze in D.uitschland te laten verhongeren. De microbe uan tie vlektyphus. Blijkens een bericht uit St. Petersburg zouden professor Negaljelof en de vrouwe lijke arts Boerowa er in geslaagd zijn den verwekker van de vlektyphus te ontdekken. Parachutes, voor aviateurs. De correspondent van de „Daily Chroni cle" te Parijs schrijft aan zijn blad „Geleidelijk komen de oude strijdmiddelen uit vroeger tijden weder in eere- Sommige doctoren erlangen, dat de soldaten, behalve de stale 1 helmen, ook nog kleine stukjes pantserplaat ter bescherming van de keel, de wangen, schouders en de hartstreek zul len krijgen. Thans is de parachute weer op het punt in eere hersteld te worden. Er zijn deu laat- sten tijd proeven genomen met de ouder- wetsche parapluie-vormige parachute en de resultaten..waren zeer bevredigend. Onlangs werd de kabel van een. ballon captif van het fabrikaat Sauvago bij Verdun door een vijandelijken vlieger doorgeschoten en de Fransche waarnemer in dien ballon kou met zijn parachute veilig achter de Fransche Knies neerkomen. Al de Fra.nsclie observatie-ballons wor den nu van parachutes voorzien en ook de langs het front opereerende vliegers zullen er voortaan een medmiemen. Melkvervalsching door koeien. Als een boer de melk, die hij van zijne koeien krijgt, ver.valscht, zoodat de afgeleverde vloei stof niet het bij de wet vereischie vetgehalte heeft;' dan is hij natuurlijk strafbaar. Maar maakt hij feirli ook aan een© overtreding schul dig als,hij de melk precies zooals hij zo van de koe krijgt aflevert en die niet het vereischte vetgehalte heeft? M. a. w. is de boer straf baar als de koe de vervalschiug bedrijft? Dit probleem heeft een Engelsche rechtbank dezer dagen op 'te lossen gekregen. De boer had melk geleverd, die om haar laag vetgehalte vervalscht leek en werd daarom veroordeeld. Hij liét daarom door een scheikundige vast- stéllèti, Sat dè koeien de melk juist zoo gaven als hij zp afleverde. De koeien hadden dus de vervalsching gepleegd.. Het openbaar ministerie verklaarde, dat het geringe vetgehalte van de melk het gevolg was van de slechte voeding, die den dieren verstrekt was. Dit feit is echter niet' straflwar, zoodat de Boer vrijgesproken werd. Ds nota der Vereenigde Staten aan Duitschland. Hèt slot van de nota door de Vereenigde Staten aan Duitschland gericht (men zie ook bladzijde 2 van dit nummer) luidt aldus: „Waarneer de Dnitsehe regeering thans niet onmiddellijk verklaart, dat z.ij bare tegen woordige methodes van den onderzeeërsoorlog tegen passagiers- en vrachtschepen opgeeft en deze verklaring ook gestand doet, blijft aan de regeering der Vereenigde Staten geen andere keurs over dan de diplomatiek© betrek kingen met de Duitsche regeering geheel en al te verbreken. Do regeering der Vereenigde Staten vat zulk een stap slechts met den grootsten tegenzin in het oog, zij gevoelt zich echter verplicht hem to doen uit naam der menschelijkbeid en. van de rechten der neu tralen." Aan de nota is toegevoegd een vaststelling de.r feiten betreffende het geval met de „Sussex". De Duitsche pers is begri.jpelijkerwijzo onder den indruk van de nota., door <io Vereenigde St-aten aan Duitschland gericht. Dat blijkt vooral uit een zinsnede van het „Berliner Tageblatt". dat onder mededeling dat de Rijkskanselier in heb hoofdkwartier is, o.m. schrijft: Nooit heeftsedert het begin van den oorlogzulk een ernstige quaestie daar de be stuurders van het. Rijk saamgebrachV\ Volgens een later bericht is de Rijkskanse lier weer te Berlijn teruggekeerd. .VEREENIGDE STATEN. Oorlogsvoorbereidingen in Amerika? LONDEN, 24 April. (Reuters bijz. dienst.) De „Daily Ckron." meldt uit New-York van gisteren, dat de oorlogswer- ven voor bezoekers gesloten zijn. Alle be schikbare matrozen, die voor den dienst op de oorlogsvloot zijn ingeschreven, zijn ge mobiliseerd. Er is last gegeven het werk op de werven zooveel mogelijk te bespoedigen. Op alle Duitsche schepen in de dokken zijn douanebeambten geplaatst, teneinde het maken van bommen of bet. doen van andere onwettige daden te beletten. President Wilson staat .in voortdurende relatie met minister Lansing en zal met hem oonfereeren zoodra er eenig nieuws wordt ontvangen Met welke moeilijkheden de president te kampen heeft, blijkt uit de bewijzen, die de „World" in fae-simile brengt., dat de Duit- schers politieke pressie trachten te oefenen en dat reeds enkele candidaten tot pro- Duitsche gevoelens zijn overgehaald. Amerika's houding. De correspondent van de „Times" te Washington seint d.d. 21 April Onze uitvoerige oontrabande-uoka zal wel dra aan het departement van buitenlandsch© zaken worden overhaaidigd en worden gepu bliceerd, Het is een uitnemend document, dat niot zal nalaten op de Amerikanen in druk te maken, en dat te juister tijd zal komen. Nooit, sedert liét begin van den oor log, waren de Vereenigde Staten beter ge stemd jegens ons en onze geallieerden. Als Amerika nog afkeorig is om aan den oorlog deel te nemen, is dit omdat het nog in aju hart vredelievend is en omdat het meent de beschaving beter te kunnen dienen, door voort t© gaan de Belgen te voeden, toe te zien op de gevangenen in Duitschland eu op dergelijke wijzen. Nocli in het Congres noch er buiten mag de oppositie tegen een krach- tige politiek, behalve dan in zeer geringe mate, worden toegeschreven aan Duitsche invloeden en nog minder aan sympathie met Duitschland of vijandschap jegens een der gealliëerden. Gisteren werd in den Senaat een motie ingediend ten gunste van een onmiddellij- ken vrede. Verschillende pro-gealliëerden bladen beschuldigen den voorsteller van Teutoniscbe neigingen. In werkelijkheid heeft hij de motie reeds langer dan. een jaar in overweging en wordt hij geleid door dezelfde humanitaire motieven, als zij heb ben die vooral in het westen zoo grooten in vloed op de ojjênbare meening oefenen. Dat wil niet zeggen, dab ten slotte het Ameri- kaansche idealisme de handen van den pre- sident zal tegenhouden. Indien Duitschland den oorlog onvermijdelijk maakt, zal de Amerikaansche opeubare meening. zich zoo goed mogelijk schikken. Ze zal zich gerust stellen met .de overweging, dat de samen- gang van de Vereenigde Staten den vrede zal verhaasten en daarna aan de zaak der beschaving grooteren steun zal geven. Bryan aan hei werk. De correspondent van de „Morning Post" te Washington meldt, dab Bryan Donderdag te Washington aankwam en onmiddellijk zijn aanhang mobiliseerde tegen den presi denten ter voorkoming van een oorlog met Duitschland. De president1 heeft de macht de diplomatieke betrekkingen met Duitsch land te verbreken, daar hij krachtens de constitutie de leiding he-eft der buitenland- sche zaken. Maar verder kan hij niet gaan. Het Congres alleen heeft bevoegdheid oor log te verklaren of machtiging te geven tot maatregelen van weerwraak, en de heer Bryan wijst er nu zijn getrouwen op, dat ze kunnen weigeren den oorlog toe te staan, zoodat zelfs als graaf Bemstorff moet heen gaan, nog niet noodzakelijk oorlog behoeft te volgen. Verschillende leden van het Congres - en in het kabinet zijn er eenigen die van gelijke meening zijn wijzen er op, dat de grcot.e invloed van den president in het land juist ecu gevolg is van het feit, dat hij de Vereenigde Staten buiten den oorlog hield. Als het land in oorlog wordt gewik keld, zal, zoo zeggen zij, zijn herkiezing ech ter zeer twijfelachtig worden. ïutusschen, volgens clen correspondent van de „Mor ning Post", maken deze vertoogen geen in druk op cjen president. Hij heeft zijn laat ste woord gesproken eu alles hangt nu. van Duitschland af. Bryan kan de oppositie nu wel stijven in haar actie, maar veel nieuwe aauhangers vindt hij niet. Een gevolg van ds crisis. LONDEN, 24 April. (Reuter.) De „Daily Mail" meldt uit Washington Een gevolg van de crisis doet zich in Duitsche kringen reeds onaangenaam gevoelen sedert Vrijdag weigeren de Amerikaansche bankiers cheques op Duitsche banken te accepteeren Op hot Wsstoiijk eoridgsteoneol De strijd om Verdun. PARIJS, 24 April. (Ilavas.) Terwijl de vijand, die ongetwijfeld bezig is met de reorganisatie der zwaar beproefde aanvala- coloiin.es, hevig heuvel 304 bombardeerde, maakten wij ons in het bosch van Avocpurb meester van verschillende luisterposten en namen wij 10 man gevangen. -Wij verover den zoo geleidelijk terrein, dat voor 't begin nen van een aanval op heuvel 304 gunstig zou zijn geweest. De Fransche aanvoering volhardt dus bij de taktiek van actieven tegenstand,r 111 't begin van April aanvaard, en waarmee de beste resultaten zijn verkre gen. Zij beantwoordt aanvallen met handige tegenactie, sprongsgewijze tegen beperkte doelen, die zij vervolgens met succes tegen vijandelijke aanvallen weet te handhaven. Zij geeft de voorkeur aan wijze bedacht zaamheid bij den vooruitgang boven een offensief op groote schaal, dat thans waar schijnlijk kostbaar zou zijn, maar dat. vroeg of laat op den geschikbeu tijd en de ge- wenschte plaats zal geschieden. De Heer en Mevrouw L.W. Korp. Vest. Art. i. z, J. P. J. H. CLING F DOOKENBOS— DE BLEOOÜRT geven kennis van de geboorte van hunnen ZOOTf JANJAAP. Bussum, 21 April 1916.' v' Door verlaging der binnenlandsche kaasprjjzen, verkoopen wjj on'ze beste bekende kaas, zwaar ongeveer 10 a 12 pond, voor 32J4 cent per pond, zoolang de voorraad strekt. K. Propstra, Leeuwarden. Telefoonnummer 952. Een prachtige nieuw, compleet in étui. te koop aangeboden voor f II40. Br. fr.' onder D. 6039, aan W. N. J. VAN DITMAR's Alg. Adv.-Bur., Slag veld 5, Rotterdam. 't goedkoopst verkrijgbaar G. Riethorst. Telefoon 385. Enschedé. Vraagt prijs* ties," opl. prakt. dipl. Alles Ej gecorrigeerd. Vraagt prpsp. Boekfa. J- Br. RUBEN, Leer. H R.H.B.S., Tilburg. Engelsch §B H. JANSONIUS, Leer. Hoogero H rTanrlelsséh.. R' am

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4