Esje: o Binnenland. Legerzaken. IVSarimezakeih C or respond en tie. Uit onzen Moppentrommel. Uit Leger en Vloot. teruggekeerd. Het schip, dat onder het zand bedolven zit, wordt thans als verloren be schouwd. Men meldt ons: Met onderzoek, dat de „Wodan" instelde, geschiedde in opdracht van de firma Groen te IJmuiden, en niet van de Nederlandsche regeo- ring. De Nieuwe Bergingsmaatsohappij onder zoekt 'de ..Medusa" met de medewerking der Marine, en bracht rapport uit aan den mi nister. Een Duitsche onderzeeër in den grond geboord. De bemanning van het Nederlandsche •Stoomschip „Soerakarta"die dezer dagen van Java te Rotterdam is aangekomen, is ouder de Engelseho kust getuige geweest van een oorlogsepisode, welke zij niet licht ver geten zal. Een der leden van de bemanning deelde aan de „Maasbode" het volgende mede: Op onze reis naar Kirkwall, wij waren om de Noord gegaan werden wij plotse ling door een Duitschen onderzeeër tot stop pen gedwongen. De kapitein voldeed aan het bevel en de Duitschers lieten ons we ten, dat wij met de scheepspapieren naar de U-boot zouden komen. Ook aan dit be vel werd natuurlijk gehoorzaamd. Maar nauwelijks was onze boot neergelaten om de papieren ten onderzoek naar den Duitschen commandant te brengen, of daar gebeurde eensklaps iets geweldigs. Het was nog al mistig op zee en daar zagen wij plotseling in de grauwt© een grijs schip opduiken. Zeilen werden op het ge heimzinnige schip op zij geschoven en eenige kanonnen braakten op hetzelfde moment een helsch vuur uit. De Duitsche onder zeeër had heb vermomde schip blijkbaar eerder in de gaten dan wij, want hij had nog een torpedo gelanceerd, welke evenwel er naast ging. Getroffen door het ontzet tend vuur, dat vlak langs ons heen vloog, zonk de verraste Duitsche onderzeeër ir£ de diepte. Het oorlogsdrama had zich in zeer korten tijd afgespeeld. Getorpedeerde schepen. LONDEN. Lloyds bericht nit Queens town: „Het Noorsche stoomschip „Aud" is Zaterdagochtend te 10 uur 5 gezonken bij Daunts Rook. De bemanning is hier aange komen. (Het s.s. „Aud", groot 1102 br. ton, gebouwd in 1907, behoorde aan de teederij J. ICuhule Jr., te Bergen. Red.) LONDEN. Lloyds bericht, dat hot Engel- sche stoomschip „Cairngowan" zonder waar schuwing in den grond is geboord. Het was niet bewapend. LONDEN. Volgens een Lloyds-bericht is het Fransche barkschip „Chanarai" Zater dagochtend getorpedeerd. De bemanning is, naar men gelooft, gered. De kapitein en 16 man van heb stoom schip „Feliciana" zijn opgepikt door een stoomschip, naar de rest van de bemanning wordt gezocht. De Feliciana" is totaal verloren. Zij was onbewapend. Volgens een ander bericht zou de geheele bemanning gered zijn. Het stoomschip „Tregantle" van St. Ives is gezonken. De geheele bemanning is ge land. QUEENSTOWN. Het Italiaansche stoom schip „Jozsef Agost Foherczeg" is door een Duitschen onderzeeër getorpedeerd. De 'be manning is gered. De handelsoorlog. KOPENHAGEN. „Politiken" consta teert, dat gedurende den oorlog in het ge heel 43 D&ensehe schepen met een netto-in houd van 35,903 ton en een waarde van on geveer 1H millioem Kr. ten onderlijn ge gaan. Een reis in een Duitsche duikboot. Kapitein Nordberg van het Noorsche zeil schip „Lindfield", dat op 17 Maart j.l. door een Duitsche duikboot werd getorpe deerd, heeft epnige bijzonderheden medege deeld over zijn verblijf op deze duikboot. De 'geredde opvarenden waren in de boo ten gegaan en werden door de duikboot ge sleept tot bet weder slechter werd en de verbindingslijn met één der booten brak. Toon deze boot weer was opgepikt konden alle schipbreukelingen op de duikboot over komen en in het volkslogies een verblijf vinden. Men roemt het optreden van den hoffe- lijken Duitschen commandant. Onder de opvarenden van de bark was iemand, die zich als Deen had voorgedaan doch bleek een Duitscher te zijn, die met valsche papie ren had aangemonsterd om Stettin, waar hij thuis behoorde weer te bereiken. Terwijl de duikboot de Iersche kust naderde, mocht dé Noorsche kapitein een kijkje nemen door de periscoop en bemerkte een grooten Britschen torpedojager in de nabijheid. Op zijn vraag of deze niet moest worden getorpedeerd, antwoordde de com mandant ontkennend, omdat hij vreesde door andere in de nabijheid zijnde torpedo jagers te worden geramd. Kapitein Nordberg had, terwijl de com mandant voor de periscoop stond, gelegen heid een blik te werpen in het openliggende journaal en bemerkte te doen te hebben met de ,,U. 70". De Noren werden ten slotte, met achter lating van den Duitscher, overgezet op de Noorsche bark Silas", nadat de comman dant op verzoek van kapt. Nordberg een bewijs had afgegeven, dat het schip was getorpedeerd wegens het meevoeren van eene graanlading voor een Britsche haven. Luit.-kol. Visser, f Hefc stoffelijk overschot van luitenant-kolonel Visser werd Vrijdagmorgen ongeveer half elf van Utrecht uit vervoerd. Op het perron waren ver schillende militaire autoriteiten aanwezig van onderscheidene wapens, o. a. de plaatselijke commandant en luitenant-kolonel v. d. Voorst Maarschalk, namens den generaal linie-comman dant, verder tal van officieren van het regiment genietroepen. Eon delegatie van het regiment ging met den trein mede. Op Oud-Eik en Duinen had de uitvaart plaats onder groote belangstelling, vooral uit do kringen der genie-officieren. Generaal Stuton hield een treffende rede, waarin hij den overledene huldigde als een kundig, scherp zinnig officier vol toewijding. Off. v. gez. W. Bfaakhert. f Te Zeist is op 62-jarigen leeftijd overleden de oud-officiev van gezondheid le lel. der ma rine W. Blaakhert, arts, sedert 1895 gepen- sionneerd. De overledene was gerechtigd tot heb dragen van het. eereteeten voor belangrijke krijgsver richtingen op Atjar, Majoor A. de Willigen, t Te Nijmegen is op <>6-iarigen leeftijd over leden de heer A. de Willigen, oud-majoor bij het Indische leger. Een interview. Do heer L. Hoejenbos, die zooals was ge meld van do Neutrale Conferentie te Stock holm in Den Haag is teruggekeerd, hoeft aan het Correspondentiobureau in een gesprek een en ander omtrent zijn reis en de conferentie medegedeeld. Zooals te begrijpen is was het besluit van de Duitsche Regeering om den deel nemers aa.n de conferentie niet te vergunnen binnen drie maanden over Duitschland naar hun vaderland terug te ketfren verre van aan genaam. Vooral geldt dit voor de Hollandsche delegatie. Zij toch werd eerst in Stockholm van djt besluit op de hoogte gesteld. De Zwit- sersche delegatie was in Berlijn bij haar door tocht naar Stockholm ia kennis gestold van dit besluit en haar werd de keus gelaten naar Zwitserland terug te keerenzij was dus ge waarschuwd. Naar de meening van den heer Hoejenbos was do groote spionnenvrees de aanleiding tot het besluit. Van die spionnenvrees vertelde do heer Hoejenbos eigenaardige staaltjes. Ongelooflijk scherp is de controle op de reizigers, die Duitschland binnen komen en verlaten. Vooral t9 Warnemunde was dit het geval. Do reizigers mannen en vrouwen moeten zich tot op het hemd uitklecden en dan wordt het hemd over het hoofd van het slacht offer getrokken om te zien of aan don achter kant er van nog iets verborgen is. Papier (ook onbeschreven), lroeken, kranten mag jnen niet bij zich hebben en wordt natuurlijk afgenomen. Pijnlijk nauwkeurig is het onderzoek.... vul penhouders worden leeggemaakt ennagekeken, sigaren worden stukgebroken en zelfs eige naars van een valsch gebit moeten dit uit den mond nemen wanttusschen de gehemelte- plaat van het gebit en het gehemelte mocht „iets" zijn verborgen. Vrouwen moeten het haar losmaken en uit kammen.Kortom niets blijft verborgen aan het scherpziend oog van de beambten meest militairen met het onderzoek belast. De heer Hoejenbos, die op zijn pas had aan- geteekend dat hij telegrafische toestemming had van den Rijksdagkanselier om over Duitschland naar Holland te reizen werd overal correct behandeld. Zijn indruk is dat de stemming van het Duitsche volk heel wat gewijzigd isen men verlangt algemeen naar den vrede. Hoewel in de treinen overal waarschuwingen zijn aange bracht, waarhij de soldaten worden herinnerd aan het verbod om iets te zeggen met het oog op de spionnen, waren er toch genoeg ook officieren die uiting gaven aan hun verlan gen naar het einde van den krijg. Zij die terug komen zagen er moe, afgemat vuil en smerig uit, die terug moesten naar het front verzwegen het niet dat hun dit niet zoo aangenaam was.... waren „down" Op de conferentie was hard gewerkt en ook al verwacht de heer Hoejenbos van de confe rentie niet veel practisehe resultaten geheel zonder invloed zou deze bijeenkomst niet zijn. Als een der redenen dat do conferentie weinig zou uitwerken, noemde do heer H. dat de per sonen welke aan de conferentie deelnamen niet aanwezig waren als vertegenwoordigers van n ar tij en en geen vast omlijnd programma hadden. Bij de besprekingen was, volgens den heer Hoejenbos, overtuigend gebleken en was dan ook de conclusie van de conferentie, dat de po gingen om tot vrede te komen, alleen konden uitgaan van do volkeren zelf .Zij moesten de stuwkracht zijn. die de regeerders en diploma ten dreven naar een bevredigende oplossing. Cacao. Naar wij vernemen is thans door de N. O. T. met cacaofabrikanten een bevredigende regê- .ling ge trof fort, zoodafc thans kon worden Over gegaan tot bet afteeken en der connossemen- ten aan de tot deze regeling toegetreden fabri kanten, waardoor de verschillende fabrieken thans weder van grondstoffen zijn voorzien. Treinverbinding met hei noorden. Van 1 Mei af zullen de sneltreinen uit hefc noorden, die te Groningen van Zwolle aan komen te 1.35 nam. en van Groningen naar Zwolle vertrekken 4.29, vervallen. Daarvoor ko men in de plaats op denzelfden tijd D-treinen. Met den trein die te 1.35 te Groningen aan komt behoeven reizigers, die to Zwolle instap pen, niets bij te betalen. Naar aanleiding van deze mededeeling heeft de Ned. Bond van Handelsreizigersvereenigin- gen zich tot den Opperbevelhebber van Land en Zeemacht gewend ora te wijzen op de ver strekkende gevolgen van dezen maatregel. Zoo merkt adressant op: Van Amsterdam naar het noorden is er geen sneltreinverbinding tusschen trein 143 ver trek 6.40 en trein 147 vertrek 12.55, terwijl dit van Groningen naar Amsterdam het geval is- tusschen de treinen 144 vertrek 1.12 en 146 vertrek 7.11. Het is overbekend, dat dagelijks tal van handelsreizigers en agenten Vjin deze treinen gebruik maken. Eene belasting van 30 of GO cent, naar gelang der zitplaatsen, zal derhalve zwaar drukken. De tegemoetkoming voor de reizigers uit Zwolle met trein 145, hoe dankbaar aanvaard, bevredigt niet ten volle. Tmmcrs, evenmin als deze reizigers, hebben zij die van Holland ver trekken, noch bij vertrek, noch gedurende de uren, dat deze trein rijdt, behoefte aan eet waren. Het vertrek en de aankomst van trein 14S te Zwolle is ook zoo dat voor reizigers van deze plaats en omstreken geen jmhoeft© be staat aan eetwaren. Adressant meent dat het onbillijk is een toe slag te heffen. Bovendien lijkt de heffing van toeslag z.i. niet gerechtvaardigd, wijl deze treinen in het binnenlandscho verkeer rijden. Wil men eetwagen-treinen er van maken en daarvan een toeslag heffen, dat dan deze be lasting betaald worde door hen, die gebruik naken van den eetwagen. Nekkramp en Militie. (Officieel.) In verband mét hefc voorkomen van gevallen van nekkramp in verschillende gemeenten van ons land, wordt de opkomst van de militieplichtigcn dei- lichting 1916, voor zoover deze zou plaats hebben in het tijdvak van 115 Mei a.s., tot een nader te bepalen tijdvak uitgesteld. Nekkramp. Men meldt uit Katwijk De militairen, die uit het garnizoen Leiden naar deze gemeente worden overgebracht en in een kamp worden afgezonderd, verdacht tijdens hun verblijf in dat garnizoen in aanraking to zijn geweest met lijders aannekkramp, worden geneeskundig onderzocht. Het bacteriologisch onderzoek heeft aangetoond, dat er"zich onder deze militairen een bacillen-drager bevindt. Deze bacillendrager, met een tweetal militai ren, die naast hem sliepen, zijn ter verder onderzoek naar een andere inrichting getrans porteerd. Uit do staatscourant. Bij K. B. is benoemd bij het res.-perso neel der landm., bij het pers. van den gonéesk. dienst, tot res.-off. van gez. 2e kl. J. J. Bloemen, arts. Bij K. B. is tijd. benoemd bij het res.- personeel der landm., bij het personeel van don goneesk. dienst, tot res.-militair-apotheker 2e"kl. de landstormpl. J. van don Berg. De „Sfc.-Ct." no. 90 ©n hot „Stbl." no. 154 bevatten oen Kon. Besluit van 3 dezer, hou dende wijziging en aanvulling van de Regle menten voor do Cadettenschool en do Kon. Mil. Academie en van de bepalingen nopens dc toelating in Indiü tot die inrichtingen van onderwijs. Voorts is in de „St.-Ct." no, 96 en het „Stbl." no. 160 opgenomen een Kon. Besluit van 10 dezer, tot wijziging van het Reglement voor de Cadetten school. Ministerieel bezoek. De Minister van Oorlog bracht dezer dagen onverwacht een bezoek in de militaire arrestan- tenlokalen in het lokaal Gravesfcein te Leidon. Militielichting 1906. Uit zeer goede bron verneemt de „Avp.", dat do landweerlichting 1916a, dat zijn de manschappen der militielichting 1906. omstreeks 10 Juli e.k, met onbepaald klein verlof zullen worden gezonden. Werklieden gevraagd voor de luch -vaartaJdeeling. De Commandant van de Luehtvaartafdee- ling meldt ons: liij de Liichtvaartafdeeling te Soes torberg kunnen worden aangenomen als werkman le of 2e klasse eenige smeden, bankwerkers, draaiers, chauffeurs, monteurs en reparateurs van benzinemotoren, timmerlieden, koper- en blikslagers, schilders. Voor die welklioden gelden de navolgende bepalingen: Alvorens tot workman to kunnen worden aangenomen, moet de betrokkene ten hoogsto 3 maanden bij do luchtvaartafdc-eling op proef hebben gediend. Gedurende dien proeftijd wordt li ij bij de afdeeling gedeta.- cheerd. Do bezoldiging bedraagt voor een werkman lste klasse, jaarwod'de f 700; voor een werk man 2de klasse, jaarwedde f 550, na 6 jaar dienst als zoodanig f 625. De werkman 2do klasse kan. na. 6 jaar dienst als zoodanig, worden bevorderd tot werkman lste klasse; de werkman lste klasse na 4 jaar dienst als zoodanig tot werktuig kundige. Gezien het beperkte aantal plaatsen voor werktuigkundige, z2l deze laatste bevor dering slechts bij uitzondering kunnen ge schieden. 1 Do werklieden lste en 2de -klasse zijn kor poraal. De werklieden kunnen het recht verkrijgen om to huwen, wanneer zij, na het volbrengen ya-n Jiun 18e levensjaar, tenminste drie jaar in hun betrekking hebben gediend. Gehuwde werklieden, die in eigen huisves ting moeten voorzien, genieten een verhooging van jaarwedde van f 150. Voor wat betreft de pensioen-berekening is de werkman lste klasse gelijkgesteld met den rang van sergeant, de werkman 2de klasse met den rang van korporaal. Aan de werklieden wordt een dagelijksche verblijftoelage toegekend van f 0.20 per dag. Werklieden moeten zelf in hun kleeding en voeding voorzien. Wat de voeding betreft, kunnen zij deelnemen aan de menage van de luohtvaartafdeeling tegen betaling van f 0.35 per dag. Zij .die op die voorwaarden voor een deta- eheering in aanmerking wenschen te komen, kunnen zich wenden tot de Luchtvaartafdee- üng onder opgave van leeftijd; al of niet ge huwd al of geen kinderenpatroons bij wie vroeger gewerkt. Bij die opgave over té leg gen afschriften van getuigschriften van vorige betrekkingen (de afschriften worden niet teruggezonden) en mede te deelen of het do bedoeling is na do 3 maanden proeftijd een vrijwillige verbintenis voor 4 jaar aan té gaan als werkman. Zonder uitstekende getuigschrif ten Onnooöig zich op te geven. Aan hen, die voor de detacheering in aan merking komen, zullen te zijner tijd nadere inlichtingen worden gezonden. De Commandant van de Luchtvaart afdeeling. Unrformwijziging. Naar dc „Maasb." verneemt, is de nieuwe veldjas, die zal worden ingevoerd, overeenkom stig de thans bestaande met stijven kraag, alleen zijn de biezen vervallen en is de jas voor zien van met laken overtrokken knoopen, ter wijl de officieren doffe sterren hebben. Bevordering tot sergeant. Do Opperbevelhebber van land- en zeemacht heeft bepaald, dat van de miliciens der lichting 1916, welke op 12 April j.l. bij het veldleger zijn overgegaan, ten hoogste 24 per regiment in aanmerking kunnen komen voor bevordering tot sergeant-. De bevordering tot korporaal en sergeant van deze titularissen zal kunnen geschieden resp. .omstreeks 20 Juni en 16 September e.k. LiAvp.»),. Loon op feestdagen. l)e Minister van Oorlog heeft bepaald, dat door losse werklieden in dienst hij korpsen en inrichtingen bij de landmacht, die op den 2en Paaschdag, op den Hemelvaartsdag en op don 2cn Pinksterdag 52 achtereenvolgende weken of langer in dienst zijn geweest, over die da gen het normale loon, en dat door de losse werklieden, die op genoemde feestdagen lan ger dan 26 achtereenvolgende weken doch min der dan 52. weken in dienst zijn geweest, over mcerbedoelde dagen de helft van het normale loon zal worden genoten. Onderbrekingen van bovengenoemde tijd vakken van to zamen hoogstens 21 dagen blij ven buiten beschouwing. Uit do Staatscourant. Bij K. B. is: lo. aan don luit. ter zee le kl. F. F. van der Ven met 1 Mei a.s. eervol ontslag uit den zeedienst verleend, onder toe kenning van een pensioen van 1735 's jaars; 2o. de datum van bevordering van den luit. ter zee 2e kl. L. C. C a r b i n bepaald op 1 Mei a.s.3o. met 1 Juni a.s. bevorderd tot luit. ter zee lo kl., de luit. ter zee 2e kl. K. P. F. S c h m i 11. Bij K. B. is met 1 Mei a.s.: lo. nan den hoofdoff.-mach. 2e kl. J. Verschoor en de oif.-mach. le kl. E. M. Buyck, J. M. Mad- s e n, P. H. d e C a r p e n t i e r en J. C. van der Ben, op verzoek, wegens langd. dienst, eervol ontslag uit den zeedienst verleend, on der toekenning van een pensioen resp. groot 3575, 2875, 2950, f 24/5 en 2475 's jaars; 2o. aan den off.-mach. le kl. ,A. H. d e B a t s verleend de tifc. rang van hoofdoff.-mach. 2o kl.eu zijn 3o. bij den marino-stoomvaart- dienst bevorderd: tot hoofdoff.-mach. 2© kl., de off.-maeh. lo kl. J. A. J. van Hor ss en; en tot off.-mach. le kl., de off,-mach. 2e kL C. P. Kap te in, C. Wapena'ar, J. van Eek, C. F. E. Smith en J. Sta a 1. „Onze Vloot". Van iemand die onbekend wenscht te blijven ontving het hoofdbestuur van „Onze Vloot" een gift van 2000 voor het mobilisatie-fonds van „Onze Vloot". ONZE GORRESPONDENTIERUBRIEK- per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen wordon regeimatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op do beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bii nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw Juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. ,\V. V., te K. Wij geloovcn niet, dat. deze in boekvorm verschenen zijn. Dan zoudoa wij het van den schrijver wel vernomen hebben. Red. A. J. v. f--. Willemstad. 1. De jaarwedde is bij aanvang f 450. 2. Gehuwd zijnde wortty deze mei f 200 ver hoogd. 3. Er wordt een pak van ordinair laken ver strekt voor Rijks rekening. 4, Het kortste dienstverband is 6 jaar. Red. F. E. M. Gr., Laren. Informeer eens bij uwen compagnies-commandant, of gij nog kans hebt op verlenging van verlof. Red. H., St. Oedenrode. Gij zult voor over plaatsing niet in aanmerking komen. Wellicht bestaat er mogelijkheid voor u om buitenge woon verlof te verkrijgen. Red. S. G. B., Vonlo. Hebt gij goede motieven, kan leunt gij een verzoekschrift richten tot den Opperbevelhebber van L. en Z. Red. J. Hs. Kok. Als gij op medisch advies vrij stelling hebt verkregen van deelname aan de soldatenmenage, hebt gij als vaste soldij genie tende kok recht op 70 cent menagegeld per dag. Red. H. H. iS., Hoeven. Richt een verzoekschrift tot den Hoofdintendant van het Leger. Red. M. A. fort by Vuren, De standplaateen van onderdeelen van het leger mogen niet ver meld worden. Red. H. A. H., Eijsden. De kosten voor het sche ren en haarsnijden van de korporaals en sol daten komen ten laste van het Rijk. Hiervoor mag hoogstens 0.3 cent ju-r man en per dag aan het Rijk in rekening worden gebracht. Laat men zichzelf scheren, dan moet men do kosten zelf betalen. Red. Th. Sch,, Veldleger. Richt een verzoek •tot den Opperbevelhebber van L. en Z. Red. L. v. O., Kruiningen. -Het recht bestaat, om voor dat dool van uwe soldij te korten. Red. M. M-, Best. Als milicien behoeft uw kennis geen toestemming voor het aangaan van een huwelijk te vragen. Voor hot. verkrijgen van vergoeding, moet hij een verzoek tot den burgemeester van zijne woonplaats richten. Red. H. M Oud-Gastel. Vraag uwen comman dant, om voor corvee- of werkdiensten aange wezen te mogen worden. Red. J. P., Borsele. Gij kunt een verzoek tot uwen commandant richten om voor visscherij- verlof in aanmerking te mogen komen. Red. I/, v. K., 's-Gravenhage. Soldij genietende vaste koks hebben aanspraak op vergoeding wegens gemis van levensmiddelen over de dagen, waarop zij met de bereiding, van het eten zijn heiast en uit de menage meeëten. Eten zij niet uit de menage inede. dan is d© vergoeding 0.70 per dag. Red. H, v. L Raamsclonbveer. a. Als onderwijzer, hoofd eener school, zal geen vrijstelling van den verplichten landstorm worden verleend b. en c. Nog niet bekend d. Richt een ver zoek aan den M. v. O.; e. Bij voldoende ont wikkeling, kan men in aanmerking komen om bij de opleiding geplaatst te worden. Zich bij opkomst opgeven bij den compagniescomman dant; f. Commissie, vergoeding kostwinners Noord-Brabant. Van den Heuvel, lid Gedepu teerde Staten N.-Brabant; A. N. Fleskens, lid Tweede Kamer, beiden te Geldrop, en J. van Rijsewijk te Tilburg. Red. Belanghebbenden Tuinbouw verloven, Hoofd dorp, Zie de „S.-G." no. 261; Red. H. F., Ede. Do M. v. O. heeft namens II. M. do Koningin het antwoord op het verzoek aan den Burgemeester medegedeeld en zal er dus geen nader bericht komen. Red. P. de G., Amersfoort. Hefc komt ons onbil lijk voor, dat militairen rijksgoederen moeten vergoeden, die zij niet moedwillig hebben stuk gemaakt, nog minder, als zij in 't geheel geen schuld hebben aan het defect raken van die goederen. Wij raden u aan, uw commandant er over te spreken. Het zou naar onze meening zeer gewenscht zijn, dat per compagnie, escadron of batterij enz. eene commissie uit de korporaals en sol daten gevormd werd, die eventueel® wenschen en klachten aan den commandant ter kennis konden brengen. Een dergelijke instelling zou zeer zeker den goeden geest in het leger bevorderen. Red. E. O., Heinkcnszand. Ons niet bekend. Red. D. H., Koudekerke. De hulp-kommiezen zijn reeds aangesteld en in functie. Wij vermoeden dus, dat gij op 't oogenblik geen kans meer hebt om als zoodanig aangesteld te worden Red. H. J. V., Vlissingen. Zie R. b. o. m. BIz. 53. Red. J. K., VHertogenhosch. Het door u bedoelde ontslag is tér beoordeeling van den M. v. O. Red. J. J., Simpelveld. Het is nog niet bekend, wanneer de landwecrlichting 1913 met klein verlof naar huis gaat. Vraag uw commandant, omtrent de bewegingsvrijheid. Red. A. v. E., Ede. Zie ons blad No. 215. Red, L. M., Nispen. Zie ons blad No. 229. Red. E, L. L Kruiningen. Richt een bezwaar schrift aan de Commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoedingen aan kostwinners voor uwe provincie. Het be zwaarschrift te zenden aan den voorzitter van die commissie in de hoofdplaats van die provincie. Red. J. W., Eindhoven. Is nog niet bekend. Red. G. v. G. te V. Richt een verzoek aan den burgemeester van uwe woonplaats, om voor vergoeding in aanmerking te mogen komen. Red. G. R., fort G fessenIs niet bekend. Red. G. .A. V., Ede. Waarschijnlijk om het ver voer van heb groot aantal burgers niet te be lemmeren. Red. W. te Groede. Het request moet doorgezon den worden aan den M. V. O. Red. H. N., Helder. Gij behoort tot de lichting 1910 en gaat tegelijk met die lichting met klein verlof. Hebt gij goede motieven, dan kunt gij een verzoekschrift tot den M. v. O. richten, om met de lichting 1906 met klein verlof tc mogen gaan. Red. P. v. R. te A. Volgens bekomen inlichtingen bestaat er bij het wapen der cavalerie geen proeftijd meer. Red. H. Th., Harderwijk. Wij zouden niet denken, dat landbouw verlof naar Duitschland zal worden toegestaan. Red. Fr. v. D., Uitwijk. Wij vermeenen, dat die tijd 12 jaar is. Red. II. Sp., 's-Gravenhage. Omdat gij tegelijk met de lichting 1906 naar do landweer zijt overgegaan, hebt gij ook heb recht met die zelfde lichting met klein verlof naar huis te mogen gaan. Red. A. B., Vlissingen. Wij gelooven niet, dat gij daarvoor verlof bekomt om naar Indië te mogen gaan. Gij zoudt echter een poging kunnen wagen en een verzoek tot den M. v. O. kunnen richten. Red. S., Standaardbuiten. Richt door tussoheh- komst van uw commandant een verzoekschrift tot den M. v. O. oto voor de mobilisatie-toe lage gedurende do eerste vier dagen bij verblijf in het hospitaal in aanmerking te mogen kom«n. Red. Er in geloopcn! Een veelbelovend jongmenscii had zeer vroo lijk cn onbezorgd van den oenen dag in den anderen geloofd, cn zoo waren in een oogen blik van nijpend geldgebrek zijn winterja-, dio hij dank zij <i<- licvo lente missen kon, en een zwartlakensche pantalon jianr eene in richting gegaan, waarvan slechte bij hoog© uit zondering door «hs moor gegoeden «h-r «arde wordt gebruik gemaakt. Trouwens voor zijns gelijlvn werd de Ilunk van Leening niet in 't leven geroepen! Toen hij naar zijne ouders zou ««•rugkooren, wist liij all© contanten bijeen te schrapen cn nog vóór zijn vertrek bovengenoemde kleed in g- stukken cn nog eenige andere voorwerpen van waarde, welke denzelfden weg waren opge gaan, in te lossen. Alles ging snol in zijn werk hij wierp jas en pantalon in den grooten kof fer cn vergat de nummers te verwijderen. Tehuis gekomen, begint do zorgzame moe der dadelijk zijn goed uit te pakken om zich van te overtuigen, hoc "t. met dc garderobe van zoonlief staat; zoo vindt zij aan de over jas een opvallend nummer, dat een ee'nig..- zins wonderlijken indruk maakt. Zij neemt dc jas mee naar beueden en vraagt hem, wat hot groote nummer op dat kloeding- stuk tc beduiden heeft. Üe brave jongeling wordt hier niet door in verlegenheid gebracht en antwoordt: „O, dat is het nummer van 'fc laatst© bal, toen ik do jas in de vestiair© afgegeven heb." Dat was goed verzonnen cn de moedor gaai, tevreden g«*steld, weer naar boven om mot hot uit]>ukkoii voort te gaan. Daar vindt zij dc pantalon w«cr met zoo'n nummer. Opnieuw gaat zo naar bonoden en zegt na mei o o veel bet cekenenden blik: „Heb je dit bij 't laatste bal mina <5ók iu Uit de kinderkamer. Moedor. Wuarora huil je zoo orbarmoJijk, kind! Wil je eten hebben Dochtertje. Nee. Moedor. Drinken? Dochtertje. Nee. Moeder. Wil je dan spelen? Dochtertje. N cc. Moeder. Slapen? Dochtertje. Neo. Moedor. - Wat wil j'o dan Dochtertje. Huilen! Hevige liefde. Amice, ik ben verliefd Op wie dan, als 'k vragen mag? hen vreemde jonge dnmo; uit Polen. Ik o-baden loeren kennen. - Haar - Comtcu do Cm Ah, ik zie verliefd. - Czema Gwpska naam. ije bont onuitsprcfclijU W. V.. s-Gravonbage. Alleen als stuks- commandant wordt eene soldijverhooging go- noten van 0.03 per dag, niet als richter Red. A. v. d. W., Veldleger, lo. Bij een aanstel ling als brievengaarder zal er geen kans bestaan vrijstelling van den dienst to verkrijgen. 2o. Vroeger reeds bij do posterijen werkzaam geweest zijnde, is zulks nog geen motief, dat men u bij de Compagnie ais facteur moet aan stellen. Red. M. M.f Numaosdorp. Vraag uw commandant om voor het hooibouwverlof in aanmerking te mogen komen Red. J. H. B., Edo.Zijt gij bedrijfsleider, dan bestaat er kans om voor zaken verlof in aan merking te komen. Js zulks met het geval, dan is hot overbqdig eene poging tc wagen. In het eerste geval kunt gij onder overlegging van de vereischte bewijsstukken een verzoekschrift aan het D. v. O. richten door tusschenkomrt van uw compagnies-commandant. Red. W. v. G., Giessen. Als hulp van dén schoen maker hebt gij recht op f 0.85 toelage per dag. Red. W. Kr 's-Gravenhage. Het dragen van een rouwband is geoorloofd. Red. Tr. W.. Legerplaats bij Laren. Toezending van pakjes, mits de uitvoer niet verboden is. mag plaats hebben. Red. I'. v. E. en F. R., Halfweg. Gij kunt een verzoek tot den Opp. v. L. en Z. richten om bij den Etappondiensi geplaatst te worden. Red. C. J. K., Assen. Vanaf hot tijdstip, dat gij wegens tijdelijke ongeschiktheid naar buis zijt gezonden, hebt gij recht op soldij, menagegeld en gedurende de eerste 4 dagen mobilisatie- toelage. Red. I. T. Fort Rijnauwc-n. Of het met klein ver lof zenden der J..W. lichtingen, door liet in houden der periodieke verloven vertraging on dervindt is ons niet bekend. Red. L. P., Standaarbuiten. Aangezien do Mi nister van Oorlog afwijzend op uw verzoek beslist heeft, is er niets meer aan te doen. Red. C. J. Ti., Achtmaal. Richt een verzoek tot den Minister Van Marine om een vrijwillige verbintenis te mogen aangaan. Red. X. A. v. W., Maastricht. Gij behoort I/ij dc lichting 1907 en gaat met de landweerlichting 1915 met klein verlof. Red. Militaire Kommiezen. Als gij met 4 dagen verlof gaat en niet met vopding ingekwartierd zijt, hebt gij recht op menagegeld. Of gij in burger moogt loopen, is ons niet bekend. Vraag dit uwen commandant. Red. J. R., Bergen-op-Zoom. Dit is ter beoordee ling van uwen batterijcommandant. Red. P. B., Texel. Bedrijfsleider is het hoofd van een werk, dus niet de bediende van een machine. Red. J. W. C-, fort bij Wester. Provooststraf is n. o. ra. een dienstonderbreking en op dien grond bestaat slechts gedurende de eerste vier dagen recht op mobilisat-ietoelage. Red. G. v. P-, Bergen-op-Zoom. Bij Beschikking van den M. v. O. van 24 Januari 1916, Vie Afd„ No. 54, is bepaald, dat aan alle mili tairen, die hun diensten per rijwiel moeten verrichten, in stede van een overjas, een jekker van het model 'voor wielrijders en een paar •becnhcschermers kunnen worden verstrekt en voorts dat aan hen, ter vervanging van het in bezit zijnde wapen, een karabijn M. '95 ver strekt kan worden, zoodra de aanwezige voor raad karabijnen zulks zal toelaten. Zie ook do aanschrijving van den Opper bevelhebber van L. en Z. van 31 Januari 1916, O.V.I. Xo. 4-3524, Afd. Intendance No. 1986). Red. K T.. Eindhoven. Bijzondere verloven kun nen slechts worden verleend, zoolang de daar uit voortvloeiende gezamenlijke afwezigheid niet stijgt boven 30 pCt. van de effectieve sterkte van het onderdeel, waartoe de betrok ken militair behoort. Red. F. H., 's-Gravenhage. Gedurende uw ziekte hadt gij geen recht op do toelage als bakker. Red. S. D., Fort Honswijk. Een bepaalde tijd is niet aangegeven en moet gij dus maar her, ont slag afwachten. Red. J. H. R„ Nieuwkuijk. Verzoek uwen com mandant met een D.-trein te mogen reizen. De prijs voor het vervoer van een rijwiel is ons niet beke.nd. Red. Adres Van der, Heuvel gevraagd. Beleefd opgave gevraagd van het adres van Joe van den .Heuvel, müicien-soldaat, vóór do mobilisatie wonende in Noord-Amerika, in hefc begin van 1915 in garnizoen te IJmuiden, door A. M. H. Roothaert, vaandrig, 4. II. 2 R. I. Hle div. veldleger. Kartonnen doos laten liggen. In den trein, die 2.55 uit Den Bosch ver trekt, heeft onder^eteokende op den 18 April in een 3de kl. coupé een kartonnen doos laten liggen. De doos is met roodo let ters bedrukt met de woorden „margarine" enz. Tegen goede belooning wordt de vinder verzocht de'doos ongefrankeerd op te zen den aan den Ond. wielrijder P. Elzinga, Staf bureel IV divisie Veldleger. Bevorderingen, mutaties, enz. Bevorderd tot. milicien-wachtmeester, de milicien-korporaal H. Vrijenkoek, zulks met ingang van den 15 April j.l., en met ingang van den léden dezer tot milicien-korporaal de miliciens: G. J. Borghardt, B. v. Oost veen, J. W. L. van Toledo, F. Henderson, A. de Blois, A. Matser, G.-J. Spanjaard, A. J. v. Ham, J. P. de Groot, E. van Luijn, J. C. Smit. A. Espen, L. M. Righarte, A. v. Kijk, J. Bron, P. Giilcn, cn M. Rooi].. Do miliciens Rooy c-n Gillen bokooron tot do verbandplaatsafdeoling dor I divisio en de miliciens Brcn en v. Eyck tot den artil- loriomunitietreidier divisio, terwijl do ove rigen allen behooron tot den infanteriamu- nitietrein der I divisio. Geslaagd voor milicien-sergeant, dc mi!.-kor- poraals W. P. Eijsscn, A. W. O. Westorgaard en Jac. G. Boers, allen bohoorendo tot de lo comp. He bat. grenadiers. Verjaardag van I. K. H. den Prins der Nederlanden te Waalsdorp. L. W sergeant Z. de Zeeuw schrijft ons uit Vv aalsdorp Ik geloof de tolk to zijn van alle onderoffi cieren, korporaals cn m au Schappen van de Coq^pi'-, wanneer ik den 19cn April voor ous een onvörgeteyijken dag nam. Gewekt door de muziek van or.ze Gompie, gaf do morgen reeds een feestelijke stemming, to moor toen wo bui ten do barakken komende de vlaggen zagen wapperen als ware ons kamp «-en feestterrein. Nu, een feest is hefc ook geworden. Versehillea- do volksspelen werden in den Joop van don dag uitgevoerd, als, petje slaan, potje slaan, ring steken, enz. Do dag ia recht vroolijk doorgebracht on menig manschap heeft dien dag nog oen trak- tementje extra aan prijzen opgestoken. En dit .-dies nog behalve de oxtratjes aan sigaren, bier, haas en tulbant, die in den loop van den dag werden uitgedeeld. Maar naast al hot stoffelijke, dat v.o dien dag genoten, wachtte ons dos avonds nog een geestelijk feest. Het doet ons zoo goed te weten, dat we superieu ren, in de ccrstö plaats een compagniescom mandant, hebben die met onG medeleven, die iets blijken te gevoelen voor onze belangen in 't algemeen. Immers tusschen alle vrodijko uren van den dag dachten wo maar steeds; mochten we nu ook maar met verlof. Hoe wer den we echter aan den avond door een voor beeld beschaamd I Dat voorbeeld gaf ons onze comp. comt. do Weled. GestrHeer 3e Luit. Jonkih. önoeck. Nadat dezo ons. als onderofficieren in het bij zonder, gewezen liad op onzen plicht en roe ping in de komende dagen, door een voorbeeld te zijn van plicht cn do manschappen hierop te wijzen, vooral met liet oog op <i© maatre gelen der Regeering. richtte hij liet woord tot de manschappen. Adomloozo stilte hcersehte onder de ruim 500 manschappen. Het is mij, aldus de Comp. comt., een behoefte u too te spreken. Ik heb tot u een woord van dank, een woord van vermaan, een woord van opwek king te zeggen. Een woord van dank, omdat go dezen dag zoo recht vroolijk heb doorgebracht. Een woord van dank omdat ik merk, in do zes \Voken dat ge onder de wapenen zijt, dat go uw plichten kendot en dezen dag in bijzondere mate getuigenis gahft van den goeden goest die in uw midden heersebt. Laat dio stemming zoo blijven, opdat we ons ook in de "mooilijko omstandigheden kunnen schikken, waarin wo geplaatst zijn. Laten we ons schikken in de maatregelen genomen door onze Overheid, die toch ook in dezen voor de belangen opkomt van ben die ons lief en dierbaar zijn en naar wien, ik weet het. gij allen verlangt. Rekent op steun, in alles, van mij en al uw meerderen, maar doet uw plicht! Znrgt- dat mijn plicht mij niet roept om u te straffen! Ik lioor u als Lim- burgsche jongens zoo vaak het geliefkoosde lied zingen, het Limbnrgsche volkslied. Ik wil even het vierde couplet in herinnering bren- gen W-aar aan :t Oud Oranje huis, 't volk blijft hou' en trouw, Met ons roemrijk Nederland, een in vreugd en rouw, Trouw aan plicht en trouw aan God, heerechfc van Zuid tot Noord, Daar is mijn Vaderland. Enz. Hierna brak: een stormachtig „love onze Comp. Comt." los, wat niet tot bédaren was te brengen dan nadat, de Comp. Comt. het om zette in een driewerf „leve onze Koningin 1". Daarna verzocht hij den kapelmeester het „Wilhelmus" te doen spelen wat staande en met ontbloot hoofd werd moegezongen. Wij zijn dank verschuldigd aan allen, die medewerkten om den 19en April tot een feest dag te maken. In hefc bijzonder echter dank aan onzen Comp. Comt., die in dit alles een leeuwenaandeel heeft gehad. Hij voorname lijk heeft ons aller harten gewonnen. Hij kan op onzen steun volkomen rekenen. Middagvoorstellingen voor de militairen ta Amsterdam. Sergeant. L. A. Dupréo schrijft ons: 'r Was Woensdag- en Donderdagmiddag weer feest voor ons soldaten in garnizoen te Am sterdam. De heer Nóggerath had n.I. wederom geheel belangeloos do deuren van „Flora" op die beide middagen voor de militairen open gezet. Of we genoten Isebben Noul U hadt die gezichten maar eens moeten zien. 't Is moeilijk te zeggen wat het meest insloeg. Zeker is het, dat het den lieelen middag in „Flora"- daverde van het lachen en applandissceren. Laat; ik even in 'fc kort het programma van Donderdag nagaan. De heer Raaf Kapper, die reeds met applaus begroefc werd, droeg op sympathieke wijze een paar liedjes voor van Henri Witte en tot slot de proloog van jrPal- jas", 't geen blijkens 't donderend succes erg in den smaak viel. Een paar scènes uit „D'r op of d'r onder", voorgedragen door Henrietta Davids, I«. Zwaai. André v. Dijk Jr., Sus van Aerschofc en Raaf Kapper werden ook warm toegejuicht. Het spreekt van zelf, dat Trou wen is houwen" uit volle borst werd meegezon gen. Vervolgens schonk hefc Duo de Cock veel vermaak me? „Jaap naar Tipperary". Boven dien gaf de heer Dumas op Woensdagmiddag weer eenige van z'n leutige liedjes te hooren. Een en ander werd afgewisseld door prach tig mooie films, waarvan ik in 'fc bijzonder vermelden wil: „Het lederen wambuis", één dier kunststukjes van foLO-techniek uit „The

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3