13 Ei iSiC3Xj'0A'X,E3?iJ'0O117^Ax,<rg3£* van Woensdag £3 C3 A-jparil 191e Si Wo geven hier een plaatje, dat vele lezers zich nog zullen herinneren. Het is inderdaad merkwaardig genoeg om in het geheugen te houden. In de eerste maan den van don oorlog deed een verhaal uit hot strijdterrein in Bolgiö de ronde, hoe daar een shrapuel-kogol in een huis verdwaalde eu er zeker verwoesting zou heb ben aangericht, was hij niet terecht gekomen in een opgeslagen gebedenboek en in de bladen blijven steken. Daar tal van lezers ons vragen deden naar dit plaatje, geven we hot nog eens weer na bijna anderhalf' jaar. rallen en hun' zware verliezen toegebracht. En verder zouden zij hen ten westen van Moes] een eind teruggedrongen hebben. Denkelijk zullen i de Turken daar versterkingen hebben ge- kregen, evenals ten zuiden van Bitlis, waar zij denBagdadspoorweg naderen. Ook aan do kust 1 der Zwarte Zee zijn Russen en Turken ernstig J slaags geweest, ten westen van Trebizondo. Do inneming dezer havenstad blijkt nog lang met het laatste woord, dat de Russen hier te spre ken hebben. Aan hot Oostenrijksdb-I'taliaansclie front wondt insgelijks hard .gevochten in de laatste dagen. De Oostenrijkers geven toe, dat de top van don Col di La-na in bandon der Italianen is, xnas-r hij wordt nu beschoten door de Oosten rijksche artillerie, en Oostenrijksche troepen hebben op dien berg weer een steunpunt be- zet. In Me-sopotamië gaat bet den Engelschen blijkbaar niet voor den wind. Een aanval op de Turksche itelling bij Sanna-i-Jat aan de Tigris -op Paaseh-Zondag is mislukt; weliswaar dron gen de Engelsohe troepen tot in de derde linie der vijanden door, maar het overstroomde ge- 'bied belette hun gebruik te maken van dit voordeel. Omtrent do komst van Russische troepen in 'Frankrijk zijn we nu een beetje wijzer 'gewor den. Wo weten nog wel niet precies hoeveel er zijn, maar toch vanwaar ze kwamen. Zooals we vermoedden, van Wladiwostok, dus heel uit Oost-Azië. Een lange wog om in Frankrijk aan te landenvan grooto troepenverplaatsingen kan op die wijze natuurlijk geen sprake zijn, Op maar twee schepen zijn ze aangekomen door de Middeliandsche Zee, 't kunnen er dus mooi!ijk meer dan eenigo duizenden zijn. En of er meer zullen komen, is de vraag, de Duitsche en Oostenrijksche duikbooten zullen nu wel beter op liun Imede zijn in de Middeliandsche Zee. Maar de Fran6ohe pers juigt natuurlijk, en moreel zal de komst der Russen stellig een zeer bemoedigenden indruk maken. ENGELAND. De man met een granaatscherf in het hart. ,,De meest trotsche gewonde soldaat in Londen is thans.de man, wien men dezer dagen een granaatscherf uit het hart heeft verwijderd, welke operatie zeer groote be langstelling heeft gewekt bij militaire en burgerartsen", zegt de Manchester Guar öian". De kantige scherf was in liet pericardium terecht gekomen in zoodanige positie dat zij bij iedere beweging van den patiënt de omliggende weefsels moest scheuren. De plaats waar zij vastzat leek zoo moeilijk te bereiken, dat het onmogelijk scheen haar te verwijderen. De patiënt kon ten slotte het bed verlaten, maar zou wel altijd invalide hlijven. Een Australische dokter kwam toen op de gedachte, dat de operatie toch nog uitge yoerd kon worden. Het was een zeer ingo wikkelde bewerking en een slotte moert scherf door den dokter met de hand gepakt en verwijderd worden. Toen het oogenblik gekomen was en de patiënt, die besloten had zich aan de opera tie te onderwerpen en zijn geluk te beproe ven, onder de handen des dokters was. teerschte er in het geheele hospitaal groote opgewondenheid en ieder was opgelucht- toen het bericht de ronde deed, dat de be werking schitterend geslaagd was. De soldaat, die binnenkort geheel her steld zal zijn, telt thans een in goud gevat e granaatscherf, die zeker nog eens een .nerk waardig fanuliereliek zal zijn, tot zijn kost baarste bezittingen FRANKRIJK* Van het Westelijk Oorlogstei-rein, LONDEN. De Engelschen deden met suc ces een aanval op loopgraven van den vijand ten zuidwesten van Thepval, en maakten daarbij 13 krijgsgevangenen. Bovendien werden den vijand verliezen toegebracht door de beschieting van schuilplaatsen. BERLIJN. (Uit het Groote Hoofdkwar tier.) De pas veroverde loopgraven aan den ■weg van Langemarck naar Yperen moesten wegens het hooge grondwater, dat de ver dere inrichting onmogelijk maakte, ont ruimd worden. Tegen den ochtend werd ten zuiden van St. Eloi een aanval der Engelschen met handgranaten afgeslagen. Engelsohe patrouilles, die na een krach tig voorbereidingsvuur gedurende den naoht een aanval deden op de Duitsche linies aan weerszijden van den weg BapaumeAlbert, werden afgeslagen. Bij Tracy le Val mislukte een aanval, die de vijand met behulp van gassen wilde doen. De gaswolk sloeg nl. terug naar de Fransche stelling. Links van de Maas ten zuidoosten van Haucourt en ten westen van den heuvel Mort Homme werden vijandelijke loopgra- Reclits van de rivier, in de Woëvre-vlakte en op de hoogten bij Combres voortdurende zeer levendige artillerieg©vechten. De strijd om Verdun. PARIJS. De vijand zet onophoudelijk zijn krachtige aanvallen op de beide vleu gels voort. Hij deed. in den nacht van 21 dezer op de noordelijke helling van den Mort Homme krachtige aanvalspogingen, en drong daarbij door tot in de eerste linie onzer loopgraven, doch werd kort daarna, bij een kevigen tegenaanval, weder daaruit verdreven. Wij herwonnen daarbij het pas verloren terrein. Toen zij er niet in slaagden het front aan don Mort Homme te nemen, poogden de Duitsehers deze positie te nemen door twee flankaanvallen, een met brandende gassen, in den nacht van 21 April, ten oosten van de stellingen in den rand van het Caurette- bosch, de andere op 22 April ten westen tuscken den Mort Homme en Béthincourt. Geen dezer aanvallen slaagde; de tweede mislukte in ons artillerie- en mitrailleur- vuur, waardoor de vijand zwaxe verliezen deed. De artillerie belette eveneens op 21 April het begin van een aanval tusschen den vijver en het fort bij Vaux. Ons front werd nergens aangetast, on danks de krachtige en hardnekkige aanval len van den vijand. Na meer dan 60 dagen wordt de vijand, die dertig divisies in het vuur brengt in deze wanhopige onderneming, nog steeds tegengehouden door den ondoordringbaren en ongeschokten tegenstand onzer hoofd- versterkingon. BERLIJN. De „Tageszeit." verneemt uit het hoofdkwartier Met- bewonderenswaar dige methodiek schrijdt de Duitsche aanval bij Verdun stap voor stap voorwaarts. Na de den 20 April, verkregen terrein winst ten zuiden van Haudroraout en noord westelijk van Tluaumont zou het behaald succes niet volkofnen zijn geweest, indien de krachtig versterkte rtr.eneu brug. die ge legen is in de vork der straten Bras-Louve- mont én Bras-Douaumont, in het bezit der Franschen zou blijven. Den 21 sten April werd de brug door de Duitsehers genomen daardoor werd de nieuwe Duitsche linie rechtgemaakt. De verovering van de krach tig versterkte en ontoegankelijke steenen brug met nieuw ingebouwde machinege weren was een succes van de grootste be teekenis. De Russen In Frankrijk. De bi.izondere correspondent van de ..Daily Mail" te Marseille besohrijft het enthousiasme dat aldaar heersclvte, toen de eerste troepen- transportschepen der Russen gesignaleerd wa ren. Zoodra het eerste schip in zicht was, wer den de kaden bestormd en het Russische volks lied gespeeld. Het was een. plechtig gezicht en een schouwspel van historische beteekenis. De Russische soldaten antwoordden met hoera geroep en toen daarop do Marseillaise werd ge speeld, scheen aan het ontzettend gejuich geen einde te_ komen. Iedereen was er over uit, dat de Russische soldaten zoo prachtig er uit za gen en zonder uitzondering flinke jonge man nen waren. Zij voerden een der tien jarigen jon gen mede, die als beschermengel reeds con .jaar lang in de loopgraven had gediend. Toen hij aan land stapte, word hom door allo Fran sche officieren, dio aanwezig waren, de hand gereikt en de dames omhelsdon hom. Het geheim van de komst der Russen naar Frankrijk i-s opgelost. Zij komen van Wladiwostok en hebben de reis gemaakt mot de „Himalaya" en de „Amiral Latou- che-Treville" die door kruisers werden be geleid. De correspondent der „Corriero della Sera" meldt, dat het keurtroepen zijn, die zich onderscheiden hebben- in Galicië en Polen. Hun getal, is echter gering en hun verschijning heeft geen andere beteekenis dan die van ec-n betooging van de eenheid der bondgonooten. Ten gevolge van storm in de Middeliandsche Zee is de aankomst aanmerkelijk vertraagd. De militaire medewerker der Corriere della Sera" beweert dat de aangekomen Russen liet contingent vormen, dat den vorigen winter in Bessarabië werd saamge trokken. Het was oorspronkelijk voor Salo- nilti bestemd en heeft door zijn verschijning de Russisch-gezinden in Bulgarije in op stand gebrachtdaarna was het bestemd om de Franscli-Engelsche bezetting te 'Salo- niki te versterken. Het detachement heeft overland 8600 kilometer afgelegd, namelijk van Odessa tob Wladiwostok, en daarna over zee via Suez nog 161500 kilometer, waarover zij ongeveer 3 maanden moeten hebben gedaan. De Rus sen voeren slechts de allernoodzakelijkste uitrusting mee. Frankrijk zorgt voor de rest. De Temps" zegt onomwonden dat de komst der Russen geen strategische betee kenis heeft, slechts een betooging van Rus land is voor de eensgezindheid der bondge- nooten. Ook het „Journal" merkt op dat deze troepenzending geen versterking be- teekent en herinnert er aan, dat het Rus sische leger, behalve Fransche artiller.sten ock Fransche militaire geneesheeren en Fransche vliegers in zijn midden heeft. Volgens het Lyonsche blad „La Nonvel- lisfce" zijn andere Russische afdeelingen reeds eenigen tijd geleden in Engeland aan gekomen, vanwaar zij over Havre naar het Fransche front werden gezonden. Een medewerker van de „Frankfurter Zeitung" veronderstelt dat de Parijsche conferentie de bestemming van de Russèn heeft veranderddaar werd besloten, dat ze in plaats van naar Saloniki, waar ze na de aankomst van het Dardanallen-korps niet meer noodig waren, naar Frankrijk zouden gaan. RUSLAND. Van hel Oostelijk oorlogsterrein. PETROGRAD. (Bericht van den Groo- ten Generalen Staf.) In den nacht van 22 April en den daarop volgenden dag beschoot de Duitsche artillerie het bruggehoofd van Uxkull. Vijandelijke aeroplanes vlogen over de streek van Du.na.burg. In de buurt van het Oghinsk-kanaal maakten de Duitsehers gebruik van ver stikkende gassen. In den loop van den dag trok een afd-ee- iing Duiteolie verkenneos ten noorden van het Wygonowsho-e-meer over de Sjara en drong door in hét woud, waar zij gedeeltelijk door de Russen werd afgemaakt, terwijl een ander gedeelte zich overgaf. De. Russen vernietigden een Oostenrijk s-dien post bij Khariaeh ten noorden van Tsjartorysk. In de buurt van Sopanof ten noorden van Kreruenbetz liet de vijand vier mijnen sprin gen, waarna hij trachtte de trechters te be zetten. Hij werd echter verdreven door het vuur der Russen, die de trechters bezetten, zonder eenig verlies te hebben geleden. BERLIJN. (Bericbt uit het Grab te Hoofdkwartier.) Ten zuiden van het Narotsj-meer deed een vijandelijke afdee- ling, ongeveer een ,bataillon sterk, een aan val, die echter, met zware verliezen aan'de zijde van den vijand, reeds gestuit was voor hij de versperringen bereikt had. Overigens, behalve hier en daar oplevend artillerie-vuur en eenige patrouille-gevech ten, geen gebeurtenissen van belang. Een aanval op het eiland Oesel. BERLIJN. (Officieel.) Een escadrille van 10 Duitsche vliegtuigen Leeft op 22 April een aanval gedaan op het Russische vlieg- station Papenbolm op het eiland Oesel (aan den ingang van de Golf van Riga) en daar 45 bommen geworpen, die, blijkens de waar nemingen, doel hebben getroffen. Een Rus sisch vliegtuig werd genoodzaakt te landen. Alle Duitsche vliegtuigen keerden, on danks de hevige beschieting, ongedeerd te rug. Geen vredesvoorstellen. PETROGRAD. Het Russische Telegraar- a,gentschap kau ten volle de mededeelang van de „Nordd. Allgem. Zcit.", dat Rusland geen vredesvoorstellen heeft gedaan, beves tigen. Niemand in Rusland denkt aan vrede en niemand heeft het terrein voorbereid. Schatgravers aan de Dwina. In het „Berl. Tagebl." lezen wij De bevolking in de nabijheid van het front, De slag van Béthincourt. Colin Ross beschrijft in de „Voss. Zeit." aldus den slag bij Béthincourt: ....Do zon schijnt. Het wordt een heldere dag. Een goudbruine, warme glans ligt op do heuvels. Toen de morgennevel was opgetrok ken, begon do slag. Do slag? Iedere dag is hier slag. Ieder uur strijd. Maar vandaag don dert het over de geheele horizon, rookt en etuift het zoover men ziet. De hemel is blauw en helder, maar van tijd tot tijd verduisteren hem de drijvende rook- banken. Om den Mort Homme strijken ze als nevel spoken om den Broeken. Uit de diepte van de Forgesbeek stijgen zwarte fonteinen op. Brnin en grijs kruipt het omhoog tegen heuvel 304. Stof vliegt steil omhoog uit da drie dorpen. Alle koppen en heuvels schijnen te braken en bruine, zich vormloos uitbrei dende wolken stijgen eruit omhoog. Wat het oog ziet, kan men schilderen, als het moet. Met zwakke woorden, dio ternauwer nood een begrip van de werkelijkhoid geven, kan men niet beschrijven wat het oor boort. Het blaffen van de veldkanonnen, do diepe, volle klank va.n het afschieten van houtwitsers en mortieren, de vreeselijke knal van ontplof fende granaten, waarvan elk kaliber weer zijn eigen toon heeft, de hooge klank van de shrapnells, als springend glas, het huilen en fluiten van de granaten, die de lucht door klieven en waarvan eenige zware kalibers direct een huiveringwekkend lied zingen. Dat alles klinkt en versmelt tot een symphonie van zoo grootoch geweld, dat het meoschelijk oor te zwak is haar op te nemen. Men vorzet zich tegen dezen storm van geluiden en sluit de ooren, zoadat men nog slechts een zwaar dof roüle nen dreunen hoort. Alleen als eon granaat al te dichtbij barst, neemt het trommelvlies slechts één dreigenden klank op. In rook en walm echter onder de neervallen de kluiten en vliegend© granaat-splinters zit ten aan beide kanten onder de aarde men- schen. Lijden en wachten, waohten op het ééne oogenblik, waarop de vijand of zij zelf tG voorschijn zullen komen voor den beslissenden strijd om een loopgraaf, een paar honderd motor terrein. Tegen den middag vertoont zich op het steunpunt ten westen van Béthincourt, dat de onzen reeds eenige dagen geleden bezet heb ben, beweging. Do Franschen hadden achter hun stolling aan de Forgesbeek, halverwege de helling, verschillende van deze gesloten steunpunten en sterko draadhindernissen aan allo kanton erom heen. Zij moesten een uit de stelling geworpen bezetting tot ruggesteun dienen om het verlorene te kunnen terugwin nen. Zij werden echter met de stelling over hoop gc-ioopen en dienen nu met hun gangen en dekkingen onzen troepen als schuilplaats en springplank voor do volgende bestorming. Dood en leeg heeft het steunpunt den gehee-, len dag gelegen. Nu beweegt zich iets tus schen de draadversperringen. Manschappen zijn het met grooto scharen. Snel glijden zij heen en weer. Koortsachtig werken de scha ren. Zij bonen wegen voor de bestorming. In de flank, ter nauwernood duizend meter' weg, ligt Béthincourt. Van daar uit kon men man voor man dood schieten. Maar niemand waagt hot daar uit te kijken, want zwaar vuur ligt er op het dorp, granaat na granaat vliegt in de ruïne. De troep met de draadscharon was het eer ste leven, dat zich vertoonde in liet land schap, dat zoo woest on leeg scheen en zoo vol dood, als kon geen insect daarin bestaan. Nu is het plotseling vol beweging. De gevels gol ven' om den Mort Homme. Daar tusschen echter sp fin gen gedaanten. Linien loopen voorwaarts. Men kan niet onderscheiden of het de onze zijn of de Fransche. Dan is alles weer bedekt mot rook en walm. Over de helling van liet steunpunt in de diepte loopt 'een dichte stormtroep. Op het réduit daartegenover ligt nog zwaar vuur van mortieren. Veilig gaan zij vooruit. Nu ech ter knettert het uit pas aangelegde loopgra ven, rechts begint het nu to knetteren. Achter de veldstecnen *nn do borstwering schemert het blauw, Daar staat man naast man, dui delijk onderscheidt men de stalen helmen. In het dal stuift hot van do inslaande ko gels. Do troep is juist aan de onderste draad- hindernissen aangekomen. Zij werpt zich neer. Men ziet haar ternauwernood nog. Eindelijk verdwijnen do vcldgrijze uniformen geheel, zoo onbeweeglijk liggen de mannen. Op de loopgraaf, die nog niet rijp genoeg was voor den storm, wordt opnieuw gevuurd. Boven de blauwe bellingen barsten granaten met tijdontstoking en zware treffers drijven wol ken omhoog achter uit de loopgraaf. Do hoof den verdwijnen ,maar zoodra zich bij ons er een beweegt, knettert het vuur weer, Verder oostelijk klimmen thans kloine groe pen en lichte stormlinies tegen de belling op. Een zware granaat slaat neer. De voorste valt in elkaar. Een tooneol gooals men vaak qp oor die niet door de Russen verdreven was, werd in het begin van den stellingsoorlog verder naar achteren gebracht. Op den eersten mooien dag in deze lente zitten wij in con niet ver nield dorp en zien plotseling met verbazing een vrouwelijk wezen voor den dag komen. Dat baart opzien, want wij vermoeden bet eersto schepsel van deze soort op ongeveer hon derd kilometer afstand. Do dame is naar 's lands wijs gekleed. Geenszins zeer zindelijk, integendeel. Negen en twintig jaar oud. Een vrij aardig^ maar plompbeenig gezicht. Uit Litaucn. Achtor haar aan komen drie mannén, begeleid door oen Duitschen soldaat, met tw.ee bespannen sleden. Ze gaan op een Ideinen heuvel van het dorp, steken een spade in den grond, scheppen een stroolaag weg. Dan- halen zij langzamerhand tien zakken uitstekende onbevroren aardappels te voorschijn. Terwijl do mannen dat doen, loopt de vrouw mot een spade als met een too- verroede in do hand rond over de hoeve. Op een dorschvlocr graaft zij zakken met bont, ondergoed enz. uit. Op een andore plaats komt een andere zak met goed bewaard gebleven handdoeken te. voorschijn. Uit reten en spleten in den muur haalt ze porseleinen borden, kop jes, enz. te voorschijn, Dan komen een pa-ar elegante, verlakte schoenen. Onder een steen aan den weg vindt zo zelfs een geldkistje. Wel geteld vijfhonderd roebel. Zpo sleept do vrouw alles bij elkaar, belaadt rij de slleden. Spreekt men haar aan, dan glim lacht zij, so'huw-listig en daar ze een paar woorden Duitsch kent, probeert zij een ge sprek. Eorsto en gewichtigste vraag: Roesski nog mot ka-pot? Wij moeten helaas ontken dien. Den volgenden dag komt ze terug en zet haar onderzoek voort. .Sedert dien tijd zijn er al landstormers, die hun droomloozen solda- tenslaap verloren hebben. Ze meenen juist on der hun slaapplaats moet nog een schat van vijfhonderd roebel bedolven zijn. tv&ufL Gosfonrijk on Italië. ROME. (Officieel.) Op 22 April artille rie-actie in hot gebied van Tonale en in het dal van de Ledro, benevens op bet front- gedeelto van Rov-erett.-o tot aan d© hoog vlakte van Calamento, In bét Sugana-da] deed de vijand op 21 April een kraebtigen aanval op onze linies ten westen van Larganza. Hij werd door ons vuur tegengehouden en daarna in een tegenaanval teruggeslagen, met achter lating van vele dood en op bet gevechtsveld. Opnieuw wordt melding gemaakt, dat onze tegenstanders gebruik maken van ontplof baar geweerkogels. In Cordevole wordt de voorwaartsche be weging onzer troepen voortgezet. Voorbij de Col di Lana werden 40 gevangenen en een mitrailleur buitgemaakt. \.Aan de Isonzo en op bet Harst-plateau eenige krachtige artillerie-activiteit. In bet Plava-gebied werd de vijandelijke verdedi- gingsarbeid verontrust, door de werklieden te verdrijven en de werken door artillerie vuur te vernietigen. TURKIJE. Turksch legerbericht. KONSTANT1NOPEL. (Officieel.) Van bet Irakfront zijn geen jpelangrijko berich ten ontvangen". Aan bet Kaukasus-'front werden de vijan delijke troepen, die zich in den sector Mot-iki ten zuiden van Bitlis bevonden, door een onverboedscben aanval genoodzaakt tot een terugtoebtsgeveebt in de richting van Bitlis, waarbij zij honderden dooden ach terlieten. Na een gevecht van vier uren vanaf de berg Kozma tot ten oosten van M-sgrfj werd de vijand teruggeslagen naar Üét oosten. In de gevechten, die plaats hadden aan den borg Kop en omgeving tot oostelijk van Asjkale, werden de aanvallen dei "Russen t()t -staan gebracht. Door een tegenaanval werd de vijand van de hoogten en hellingen ten noorden van dezen berg teruggeslagen, waarbij hij zware verliezen leed In het Tsjorok-gebied alleen schermutse lingen. Overigens werden gevechten geleverd tus schen afdedingen van do Turksche kust wacht en een bij Polathane gelande Russi sche af deeling. In den nachtvan den 6n April wierp een der Turksche watervliegtuigen bij een aanval op Imbros en Tenedos met succes bommen op inrichtingen van den vijand aan de haven van Tenedos en eveneens op zijn kamp. In Mesopotamia. LONDEN. (Communiqué van den opper bevelhebber in Mesopotamië„Een aan val, in dejfl, ochtend van 23 April gedaan op de Turksche stelling te Sanna-i-ja-t aan den linkeroever van de Tigris is mislukt. De stelling werd beschoten den 20sten, 21 sten, gedurende den nacht en in den ochtend van den 23sten. Ten gevolge van de overstroomingen kon echter slechts één brigade, tot den aanval overgaan en dan nog slechts over een zeer kort front. Wij drongen, na door moerassen en langs onder- geloopen loopgraven te zijn getrokken, de eerste en twoode linie binnen, enkele afdee lingen zelfs de derde. De brigade kon zich echter niet handhaven tegen een tegenaan val van den vijand en de brigades, die te hulp waren gezonden, konden onder het hevig vuur der mitrailleurs niet over het onder water gelegen terrein voort. Ook onze troepen aan den rechteroever hebben slechts geringe vorderingen ge maakt." logsschilderijen riet, een opstijgende zwarte rookwolk en daarvoor de neervallende man. De andoren wijken uit en loopen verder. Op één plek zijn de voorsten tot dicht aan de draadlijndernis gekomen. De ondersteuning komt echter niet achterna. Do weinigen blijven waar zij zijn en dekken zich in. de granaatkui- len. Eenigen loopen weor terug. Voor het reduit ligt do stormcolonno nog steeds in het dal. Voorzichtig begint zij zich in te graven. 'Een ordonnans loopt terug. Nauwelijks staat hij op, of de kogels fluiten om hem heen. Hij draaft om zijn loven. Dicht naast hem, rechts en links, stuift het op. Nu springt do linie ten zuidoosten van Béthin court te voorschijn. Ongeveer twee honderd meter heeft zo te loopen. Uit de heelo loop graaf knettert het. Zij laat izch niet ophou den. Ternauwernood valt er een. Het is als een wonder. Nu zijn ze aan de versperring. Een deel er van werpt zich neer cn vuurt. Daar ginds zijn reserves aangekomen. Ze schieten staande achter do loopgraaf. Als eon golf breekt thans de massa van bestormers door liet gewirwar van draden. Nu een golf van men- sell én)iehamen door elkaar. Op drie, op één pas afstand vallen nog schoten. Men. onder scheidt niets meer. Slechts het op en neer golven van mensehen. Nu ontwart rich de chaos. De troepen maken zich van elkaar los. Een stolt zich in beweging. In onzo richting. Franschen zijn het, gevan genenDe (jtormlinio formeert zich weer en stormt verder. Béthincourt is afgesneden. Het eene steun punt, dat zich nog houdt, zal heden vallen of morgen. Wanhopig schieten rij plicht-kogels af. Ds val van Trebizcno'a. KOPENHAGEN. In verband met den val van l'robizonde worden uit Potrograd nog de volgende bijzonderheden gemold: Gedurende den oorlog was TrebLzondd onder Duitsche leiding versterkt; kusthattorijen wa ren opgesteld on aan. do landzijde- waren «e- nupermanente werken aangelegd, waardoor de geheel© kuststrook kon worden bestreken. Het is ovenwol niet bultend, in hoever deze werken geheel waren voltooid. Trebizondo werd verdedigd door een Turksch legerkorps, terwijl liet Turkscho centrum, het welk zich ten Oosten van Erzi.uglian bevond op 3j- korps werd geschat. Op dit laatste ble ven de Russen mot lnm centrum een sterkeu druk uitoefenen en verhinderden daardoor dat hulp kon worden verleend aan den Turkselien linkervleugel, terwijl gelijktijdig een afdeeling was afgezonden naar' üaiburt, op den weg van Erzeroom naar Trebizonde. Ton gevolge hier van was het met de verdediging van Trebizon do belaste Turksche legerkorps genoodzaakt een deel zijner macht af te zonderen om aan de langs de Tsjorok en do van lCrzeroëin aan rukkende Russen het hoofd te bieden. Op allo punten echter werden do Turken teruggedre ven on den 14en werd de Kara Dcro over schreden met behulp van de vloot. De Tur ken, vanuit de zee geen beschieting verwach tende, hadden -geen kustbatterijen opgesteld, maar er zich in hoofdzaak tóe bepaald hunne stellingen te omgeven door draadversperrin gen. Toen hunne versterkingen door een he vig vuur der oorlogsschepen grootendools ver nield waren, viel het de infanterie der Russen gemakkelijk zich daazvan moester te maken. Do meest noordelijke afdeeling der Russen bleef sindsdien gestadig verder voortdringon. Surmanéh25 K.M. van Trobizo-nde, viel in hun handen en den 17en Asseukelessi19 K.M. van Trebizondo. Vervolgens deden de Russen een landing bij Platama, 16 K.M. ten Weston van Trebizende, met de mogelijkheid waar van de Turken niet genoeg rekening schijnen te Ixebben gehouden. Hierop volgde een ge lijktijdige aanval op do stad door do beide colonnes, terwijl do Russische vloot de actie eteundo door een hevig bombardement. Aldus viel Trehizonde na korten tijd en moes ten de Turken terugtrekken kings den eenigen weg, die nog niet was afgesneden, n.l. die welke in Zuidwestelijke richting naar Ardasa leidt. Aangaande de verliezen der Turken zijn nog geen betrouwbare berichten ingekomen. Ver moedelijk zullen zij trachten ten Noorden van Ardasa stand te houden, totdat do overige deden, van den rechtervleugel rich hebben kunnen terugtrekken. VEREEMSGOE STATEN President Wilson's aanklacht tegen Duitschland. De Engelsohe bladen publicecren den vol- ledigen inhoud van president Wilson's toe spraak tot het Congres. Wilson herinnerde eraan, hoe de rogeering der Vereenigde Staten reeds tegen de aan kondiging van den duikbootoorlog in Februari 1915 protesteerde, maar dat* de Duitsche regeering zich in haar plannen niet liet op houden, alleen de hoop uitsprekende, dat haar instructies he? gevaar voor neutralen tot een minimum zouden reöucecren. Intusschen werd steeds roekeloos tegen han delsschepen opgetreden. Zelfs de beperking, dat althans ongewapende handelsschepen niet, zondor waarschuwing zouden worden vernield, bleek practisch geen verzachting in de toe passing der- duikbootniGtho-de te brengen. Telkens weer verzekorde Duitschland pleoh- tig, dat met passagiersschepen althans niet zoo zou worden gehandeld, maar liet liet toe, dut zijn duikbootcommandanten geheel straf feloos dezo verzekeringen in den wind sloe gen, Lusitcimas Arabic, Sussex, werden allo aangevallen zonder een oogenblik van waar schuwing. Inderdaad is geen enkelo grens in acht genome-n. bij bot .^oAder onder scheid vervolgen'en veririolen vf'.n'j koo(ivaard jj- schepen van allo soorten én van allo natiën, met een voortdurende uitbreiding van de wa teren, waar operatiën worden uitgevoerd. De Amorikaanscho regeering, zeide Wilson, is zeer geduldig geweest. Zij heeft de achter eenvolgende Duitsche verzekeringen cn ver klaringen aanvaard als verklaringen, dio te goeder trouw werden afgelegd en tegen alle koop in is gehoopt, dat het voor Duitschland mogelijk zou blijken de daden barer duikboot commandanten onder controle to houden en zijn politiek in overeenstemming te brengen met de beginselen dor monschelijkheid, neer gelegd .in hot Volkenrecht. Amerika lieefb ge wacht, totdat de beteekenis der feiten absoluut ontwijfelbaar werd cn slechts vatbaar voor één opvatting. Dat punt is nu helaas bereikt,, zeido Wilson verder. Do feiten zijn' maar voor één uitleg ging vatbaar: De Dujtsché regeerin'g is buiten staat geweest om eenigo grens of beperking 1 aan1 te brengen in haar oorlogvoering tegen vracht- en passagiersschepen. Daarom is het pijnlijk duidelijk gewordendat de stelling, die de regeoring der Vereenigde Staten reeds in het eerste begin innam, do eenig juiste is, n.l'.: dat het gebruik vau duikbooten voor de vernieling van 'svijands handel uit den aard der zaak, wegens den aard zelf van de gebruik te schepen (de duikbooten) en wegens de on vermijdelijke aanvalsmethoden, welke aan het gebruik van duikbooten inhaeront zijn, onver- eenigbaar is met de beginselen der mensehe- lijkheid, de lang gevestigde en onvervreemd bare rechten van neutralen en de geheiligde onscheidbaarheid van non-combattanten. Tot de beslissing omtrent het zendon dei- jongste nota aan Duitschland verklaarde Wil son te zijn gekomen met hot meest oprechte leedwezen. De mogelijkheid van de in overwe ging genomen aetie zal door alle nadenkende Amerikanen worden beschouwd met oprechten tegenzin, maar zeide Wilson: „Wij mogen niet vergeten, dat wij in zekeren zin en dooi de kracht der omstandigheden do. verantwoor delijke woordvoerders zijn geworden voor do rechten, der menschheid. Wij kunnen niet blij ven- zwijgen, waar deze rechten op weg schij nen, totaal weggevaagd te worden in den maalstroom van dezen vcrschrikkelijkcn oor log. Wij zijn het innemen van ons standpunt verplicht aan den eerbied, dien wij moeten hebben voor onze oigeh rechten als natie, aan ons gevoel, dat wij optreden als vertegenwoor digers van de rechten der neutralen in do ge heele wereld en aan een juiste opvatting om trent de rechten der menschheid." De „Köln. Ztg," zegt: „Het is onmoge lijk in dezo algemeeno kritiek van den duik, bootenoorlog niet den goeden wil te zien, om tot een vergemakkelijking der bespre kingen te komen. Van Duitsche zijde ziet men wel het ontbreken van een streven naar objectieve beoordeeling, en van do gedwon- geii positie, wa-arin do zee-oorlog door En- gelands optreden is gekomen, en mist mén evenzeer de waardcoring van de duikboot als wapen, die Duitschland als eerste staat in dezen omvang aanwendt, doch. die door alle andere staten en in toekomstige oorlo gen nog veol meer zal worden gebruikt. Doch het meest mist men do erkenning, dat Duitschland in de vrijwillige beperking van het gebruik van dit wapen, waarvan de volkenrechtelijke regeling eerst nog moet worden, gemaakt, en die naar de bijzondere techniek moet worden beoordeeld zoo ver gegaan is als met den besten wil slechts kan worden geëischt. „Daarnaast heeft de eiscli van Amerika nen op' vijandelijke schepen in het oorlogs gebied te mogen reizen, niet de noodige be perking ondervonden. „Wie den Duitschen -duikbooten-oorlog juist wil beoordeelen, moet in staat en wil lens zijn zich te plaatsen op het standpunt van hem,die met tegemoetkoming voor de neutralen dezen strijd voort en dit inter nationale wapen gebruikt; hij moet hat recht erkennen van een volk, dat met een, onrechtmatige blokkade en met het volken recht in strijd zijnde methodes wordt aan gevallen, en inzien dat vreedzame reizigers in het oorlogsgebied, en op vijandelijk© sche pen niets te doen hebben. Dit alles is door de Duitsche reg-eering steeds opnieuw over tuigend uiteengezet. De Ver. Staten zou den het Duitsche standpunt beter begrij pen, als mpn er wat meer objectiviteit "bezat." De „Köln. Ztg." betreurt het, dat in Amerikaansche regeeringskringen nog steeds niet wordt ingezien, dat de toestand vooral wordt bemoeilijkt, omdat de Ameri kaansche regeering zich 6teeds eenzijdig keert tegen de Duitsche wijze van oorlog voering, in plaats van, zooals ook voor de Amerikaansche belangen noodig ware, ook de daarmede samenhangende vraag der be handeling van de neutralen door de Engel sche handelsblokkade, het wegnemen der post enz. te bespreken. Duitschland voert den strijd met buitengewone zorg voor de belangen van derden, terwijl Engeland vol kenrecht en belangoh der neutralen met voeten treedt. Engeland is met de blokkade begonnen en heeft het geweld tegen neutra len als oorlogsmiddel ingevoerd. Duitsch land verzet zich daartegen en moot met zijn wapen, er voor boeten, wijl men aan de overzijde den samenhang niet wil inzien. Het Duitsche volk gevoelt, dat cr met tweeërlei maat wordt gemeten, en dat ver hoogt de moeilijkheid van een toestand, waarvan niemand den ernst voorbij ziet." AFRBKA. In Duitsch-Oost-Afrika. LONDEN. Generaal Smuts rapporteert „De bereden troepen onder bevel van gene raal Van Deventer zetten na hun overwin ning bij Lolkissa-le op -i April hunnen op- marsch. voort; bezetten Umbugwe en Ssalanga eu namen de garnizoenen van ge noemde plaatsen gevangen of verdreven zo. De 17en April stuitte men op een vijan delijke legermacht, blijkbaar bijeengetrok ken vijandelijke troepen bij Kondoirangi. In Oost-Afrika zijn hevige regens be gonnen." JAPAN. Japansche schepen aan Rusland. Voor eenigen tijd werd gemeld, dat Japan de Russische schepen, die bij den slag van Tsoesjima waren buitgemaakt, do Tango (Poltawa), M-ishema (Admiraal Seniaven), Hizeh (Retvizan) en Suwo (Boviedo), aan Rusland had afgestaan. Uit de „Straits Budget" blijkt echter, dat dit geen geschenk was, maar dat Japan dio schepen voor 20 raillioen Yen (25 rn.il- lïoen gulden) aan B,usland had verkocht. QP ZEE. Het wrak van de „Ceziena Helena", Het wrak van den getorpedeerden schoener ..Goziona Helena", dat in do Vulcanhaven te Vlaardingon was bin non gesleept, is gelicht en nabij de scheepswerf van Gebr. v. d. Meer op denMaasoever gezet. Het geheele achterschip is door d© torpedo weggeslagen. Een tweede seheepsboot der „Palembang" opgepikt. De zeillogger KW. 175 („Cornelia") heeft eenige mijlen uit de kust een hoot van de „Palemhang" opgcvïscbt on te IJniuiden hij de strandvonderij aangebracht. De „Medusa". Do sleepboot „Wodan", van Maassluis, door <lo Regeoring uitgezonden om to trachten don Eng. torpedojager „Medusa" te bergen, is dezer dagen onverrichterzak© naar N'ieuwediep Rechts en links in de aansluitend© loopgraven zijn do onzon reeds dichtbij. Rook en walm. Granaat op cra-naat Russisch roffelvuur. Een officier, die aan hefc Dwina-front het roffelvuur hoeft meegemaakt, vertelt daar van in de ,,KöJn. Zeit." Bij het begin van het Russisch offensief la gen wij in een vooruitgeschoven punt drio da gen en nachten lang onder een onafgebroken roffelvuur van geschut van allo kaliber, die onze een paar honderd meter lange stelling, nu eens sterker, dan weer zwakker, maar zon der ophouden bewerkte. Wij konden ons niet met de andere dekkingen in verbinding stollen en evenmin met de re-gimentsresorve, omdat de telefoon geleidingen reeds in do eerste uren afgescboten waren. Wo hadden eet- cn drinlc- voorraad voor vicr-en-twintig uur, die wij voor alle zekerheid reeds in gangen en ouderaard- eeho schuilplaatsen hadden geborgen. Als dezo tijd voorbij was, wat moesten wij dan doen? Vooral over het water maakte ik mij' bezorgd, want roods in do eerste uren vUn de beschie ting zag ik, hoe onze voorraad, die in een klein wijnvat geborgen was, snel afnam. Voort durend werd er gedronken, voortdurend moest het droge gehemelte bevochtigd worden. Hoe later het werd cn hoe heviger het vijandelijk vuur, des te bezorgder word men. Do put w,as ver weg, wel drie honderd meter van de stel lingen verwijderd. En juist dit gedeelte lag 'in het hevigste vijandelijke vuur. Zich naar hui ten wagen stond gelijk met een zekeren doocl. Daarom nam ik niet eens de moeite vrijwil ligers op te roepen. Ik nam mij voor in het donker zelf te gaan. De avond kwam, maar het vijandelijk vuur verminderde niet, integendeel heb scheen nog heviger te worden. Ons water was op, er was geen druppel meer. Wij leden hevigon dorst, aj wilde ook niemand het be kennen! Water moest er komen! Kort besloten nam ik het vaatje en wilde naar buiten. De mannen zagen mij verbluft aan en toen zij begrepen wat ik wilde, sprongen er twee, drie vijf tegelijk op, namen mij hot vat uit de handen en zonder een woord to verliezen, wa ren zij reeds in de loopgraaf. Nu waa ik de verblufte, doch om te prptestecren was het al te laat.'Vreeselijke, eindeloos lange tien minu- teu bracht ik door in angstige afwachting en ik luisterde bij het inslaan van elke granaat in do nabijheid, Eén gedachte maalde mij voort durend door d© hersensals zo maar terug komen. En zo kwamen terug. - Vloekend op de Russen, die te opdringerig waren met hun gra naten cn die hun modder in hun kostbaar water hadden gespat. Zoo kwamen ze aange strompeld door de half in elkaar geschoten .loopgraaf. Zc brachten niet alleen het vaatje mee, maar ook nog twee emmers. De hemel weet, waar zij zo hadden opgepikt. Heb water was echter voor. een goed gedeelte modder. De mannen vertelden hoe de granaten om hen hoen gevlogen waren en één meende, dat hot een schande was voor de Russen, dat zij de pomp niet al lang getroffen hadden. Er zaten twintig granaten in. een cirkel omheen. Nu, hadden wij water genoog tot de Russen einde lijk met hun dolzinnig schieten ophielden.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2