Indien Oemeogd Nieuws. Sport. Mieuwe Uitgaven. Laatste Berseliteo. fflUFUWB. jzkbs {soaijip.A.'a.'.fcLïisrooTyüFt. ATxri? v* s^ri "vetoensdgtjg- a. o a j^rii x 3, <3 Om du niet .eon droge opsomming te geven ran liet geheclo programma met bi] elk num mer een toetje: goed, mooi, prachtig, kon beter of nog andero variaties willen wij alleen maar even do verdienstelijke medewerkers een pluim geven. Vooreerst onzen coiffeur, parfu meur en posticheur Lieu wen, beter bekend onder den naam van ,,do kleine zwik", do altijd onuitputtelijke „grapjesmakcr"' en „moppendebiteerder", die ook thans blijk gaf van zijn onuitputtelijkheid op dit gebied. Bo vendien moet hierbij nog vermeld worden, dat bet grootste deel van zijn répertoire origineel en wel door hemzelf gemaakt is. .Tammer dat wij zijn compagnon, de ,,oude zwik" niet voor bet voetlicht te zien krijgen, maar laten we hopen den volgenden keer wel. De andere humorist, Plug, ook geen onbe kende op dit gebied, was goed in den vorm; zijn beslist leuke liedjes, goed in den toon voorgedragen, oogstten dan .ook een dankbaar applaus. Ditmaal hadden wij op het programma ook een aantal niet humoristische nummers, die ons vertolkt werden dóór don zanger Bander. Hoewel dit zijn eerste optreden was, heeft, hij onze verwachtingen overtroffen, door met zijn fraai, vol stemgeluid ons een aantal liederen te doen hooren, die het luide applaus ten volle waard waren. De populaire pianist Hes zorgde voor oen goede begeleiding en vuldo den tijd tussohon de nummers en in de pauze door vroolijko wijsjes te spelen. Wie helpt? Korp. Hakkens, 23 Ilog. Vcldart., schrijft ons De 2e*B*tterij 3e Regiment Veld Artillerie heeft een onderlinge voetl^alvereeniging opge richt en zou gaarne ook eens spelen tegen an dere partijen. Daarom komen wij met een ver zoek aan u, onzen oproep te willen plaatsen of iemand ons helpen kan aan sportkleeding. Het zij de hulp van militaire of burgerzijde komt, wij zonden de hulp in dank aannemen. Do Voetbalvereéniging der 2o Batt. 3e Reg. Veld-Art. Goede Vrijdag. Gekruisigd, gestorven en begraven. Grenadier „Remmit Sunirtac" schrijft ons: Van wie staat zulks in de Heilige .Schrift beschreven Wien is die verregaands verne dering ten deel gevallen? Is het niet de Zone God, wiens naam Jezus was goheeten? Ja, mijn waarde lezer, hier staan wij voor het grootste wonder, waarvan de wereld ooit ge tuige kon zijn. De eenige zoon des Vaders; wien alle macht gegeven is in den Hemel en op de aarde ,als een der grootste m'sdadigers gekruisigd. Gekruisigd, om hen, „die Hem als hun Heer en Heiland leerden aanbidden", te kunnen^ rechtvaardig stellen voor Zijn Hemelsehen Vader. Als plaatsvervanger voor dezulken be klom Hij, zich vrijwillig daartoe overgevende, den heuvel Golgotha; om daar de smartelijk ste pijnen te lijden aan liet vloekhout des k-rui- sea. Smarten, welke diep medegevoel in ons hart zouden opwekken wanneer wij slechts enkele oogenblikken in de duisternis van Geth- 6emané, en in het midden der afgrijselijkheden van Golgotha hadden kunnen inblikken. Zie llier, o lezer, de rechtvaardigheid Gods: welke Zijn eenige Zoon overgaf om gekruisigd te worden. En wet blijft ons nu over om over onze eigene toekomst te denken, o lezer, zoo Hij daar voor onze zonden nog niet droeg dien vloek en die smart des kruises? "Wanneer wij self nog hebben te voldoen aan den eiscli, dien de rechtvaardigheid Gods van ons verlangt, zoo wij niet eeuwig verloren willen gaanen noch tans buiten Jezus ons met God willen verzoe nen? Denken wij daar dan wel aan, dat, zoo Hij, de volmaakte, de vlekkelooze Zone Gods, vreteelijken doodsangst moost flïrin df velen die doorstaanhoe zal dan de-mensch ontkomen, d,e werk^ bt,d(w£t 't. Zou ma to ver voeren, wanneer ik alle goede eigenschappen, die in hem vereenzelvigd zijn, ging opnoemen. Genoeg zij :fc to zeggen, dat luit. Brem an een edel monseh is, een zede lijk hoog staande persoonlijkheid. Daarom doet het ons leed, dat hij nu zoo plotseling van ons hoen moest gaan, hij, ,,de man van de daad", het leven en do ziel onzer compagnie, de spil, rondom welke bijna alles draaideHet doet ons leed, dat een zoo hoogstaande figuur uit onze omgeving is weggerukt.. "Want hij kende zijn „Pappenheimers" en wij kenden hem. Het past ons, en wij beschouwen 't zelfs als een plicht, openlijk te vorklaren, dat luit. Breman om zijn menseh-zijn, om zijn edel en diep voelend hart, om zijn humaniteit gehuldigd behoort te worden 1 En nu het grillige noodlot toch heeft beslist, nu kunnen wij niet anders dan er ons bij neer leggen. Maar alvorens we dit doen, willen we eerst langs dezen weg die eer en die hulde brengen aah hem, wien zulks toekomt! Lt. Breman, uit 't diepst van ons hart dan onzen oprechten, welgemeenden dank, voor alles wat ge voor ons deedt vanaf 't tijdstip dat do- militie-lichting 1912 n mee beöedigde*' Dank. innigen dank voor wat ge tijdens de 22 maanden der mobilisatie steeds voor 'ons zijt geweest: een vriend, een vader! Het ga. u in uw nieuwe loop liaan, uwen nieu wen werkkring steeds wel. Moogt ge daar ginds in nog grootere mate vinden, wat go bier verlaat: dankbare harten, begrijpende zielen Want ge zijt 't waard, en tot slot breng ik u mijn eeresalmifc, met do woorden: Vaarwel, luit. Breman, blijf wat ge steeds zijt geweest, edel van hart, edel van ziel, der menschkeid tot heil! En zoo 't nog mag zijn: Tot wederzien! EEN MILICIEN. Om de zilveren H. A. V. medaille. Den ÈaagAmsterdam 60 K.M. Men Schrijft ons uit den Haag Deze laatste tocht der seno marschen van do Haagsdie Athletiek-Vereeniging scheen watersport te zullen worden, want Zondag ochtend tegen 5 uur begon hot hard te rege nen. Maar om half zes was 't gelukkig weer droog, "waarna do vier juniores, die een half uur vóór de hoofdgroep zouden vertrekken, zich direct marschvaardig maakten. Tegen half zeven vertrok de hoofdgroep, 155 deelnemers, onder wie drie dames. Hoofdleiders waren do lieeren Coeland en Heine; de vertegenwoordigers van den Noder- landschen Krachtsportbond stonden onder lei ding van den secretaris van' dezen bond, den heer Brands; de deelnemers gekomen van be zuiden Den Haag (Delft, Schiedam, Rotter dam, Dordrecht enz.) onder P. H. Wymer; de Amsterdammers onder de lieeren J. Kok, voorz. der A. W. V., en J. J. Sand van het Neder!. Gymnastiek Verbond; de Hagenaars onder H. J. V. Taanon en de ca. 45 militairen onder leiding van sergeant A. M. Duyvervaart. Onder de deelnemers was ook luit. jhr, Gre- ven, die tot nog toe allo wandeltochten heeft meegemaakt en tijdig volbracht. Een leger- vraehtautomobiel, eena attentie van generaal Kleynhens aan de deelnemende militairen, volg de den st-det, beladen met kleedingstukken, tas- schen, koffertjes en mondvoorraad. Met de mannetjes van den krachtsportbond voorop vertrok men In opgewekte stemming De deelnemers passeerden te 7 uur 10 den De.yl 'eB te 7.44 do Haagsche Schouw. Hetzolfde tempo regelmatig volhoudend, werd Sassenheini (19.5 K.M.) bereikt te negen uur. Zoo werd gewandeld via Hoofddorp en Slo ten naar Amsterdam, waar de stoet lang vóór het einde van den wedstrijd ,AjaxD. v. S. vóór het Stadion aankwam. Onmiddellijk na afloop van dezen wedstrijd, marcheerden de ruim 150 wandelaars, de jon gens voorop, het Stadion binnen. En daarna deele de voorzitter der H. A. V. de heer Coeland, de prijzen uit. Hij hield mce- nog geen "bescherming der zielo in Christus zoenoffer zocht, Dit weten wij allen, dat .do eenige Vader <Jie ontzaglijk rechtvaardig is. die de straf n>et kwijt scheldt, maar haar geheel op Chris tus legt., ook allen zal straffen, die zonder be rouw sterven en voor zijn rechterstoel verschij nen, zonder vergiffenis te hebben bekomen of in het bloed van den Verlosser te zijn gewas- schv-n. Twee stemmen zijn het, die daar tot het menschel ijk en zichzelf xeohtvaardig zijnde hart genaken. De ©ene komt vanden heuvel Golgotha-, vanwaar Hij riep: Het is volbracht! en daarin ook: Ziet op mij en wordt behouden. De andere stem is die akelige kreet uit onze ziele zelf, die daar maar immer voortgaat met te zeggenNeen, maar ziet op Uzelf. Gijzelf kunt het. Ach ja, hoeveel wordt daar op zich zelf gezien, om eenmaal toch verdoemd te worden. Dit zal er" toch zeker van komen. Van onszelf afziende, moeten wij tot Hem leeren opzien, die daar den dood inging en ook rfver- won, na alle smaad en zonder straf te hebben gedragen voor allen, die zich aan Hem leeren over te geven. Hij alleen, kan, wil, en zal behouden, wat zich als geheel verloren tot Hem wendt. Ziet,dan om gena. Kan het ziin, nog heden Op, naar Golgotha Om den waren Vrede. Gren. REMMIT SUNIRTAC. April 1916. Uitvoering Fort Brake!. Mil.-tel. A. v. d. Gracht schrijft ons van fort Brakel Hoewel de lange winteravonden voorbij, zijn. werden wij gisteravond nogmaals verrast door het optreden van een humorist. Ditmaal was het de landweer-soldaat C. G. Dirks, die ons eenige humoristische en drama tische voordrachten ten 'gehoore bracht. Dat zijn liedjes goed in den smaak vielen, bewees wel bet luide applaus, dat hem telkens ten deel viel. Zij kenmerkten zich dan ook door humor en géést. Vooral zijn la-atste nummer, getiteld- „Schetsje uit den Jordaan", verwierf daverend applaus. De heeren Smeehuizen en Steenbrink zorg den door hunne steeds aantrekkelijke nummr-js op piano en viool voor het verdere genoeglijke ynn dezen welgeslaagden avond. Daar dit waarschijnlijk'de laatste uitvoering geweest is, is een woord van dank aan onzen administrateur v. d. Leek. die ons zoovele ge zellige avonden bezorgd beeft, hier zeker wel op zijn plaats. Ook den heeren Steenbrink en Smeehuizen, die steeds onze avonden opluis terden door hunne goede muziek, een harte lijk woord van dank Een afscheid. Men schrijft ons uit de Ie Comp., 1 Bat., 9e Reg. Inf.: Er plaatsen zich op onzen levensweg dikwijls personen, aan .wien men zich hecht, zóó sterk, dat men er niet aan wil denken, dat die ban den van vriendschap verbroken kunnen wor den. Staat men dan tocli plotseling voor zulk een feit, dan laat dat diepe sporen in ons ge moed, in ons zieleleven achter. Welnu, zulk een gebeurtenis heeft in de af- geloopen week plaats gegrepen op de lo Comp. Ie Bat. 9e Reg. Jnf. Ik bedoel, het bekend worden van het feit, dat onze pelotonscomman dant, luitenant Bréman, van ons heen moest gaan en overgeplaatst werd bij het Depót Wiel rijders. Wanneer ik dit een „schokkende" gebeurtenis noem, dan zal men mij mogelijk van overdrijving beschuldigen. En toch, zoo iets zij verre van mij. Want men moet luit. Breman hebben gekend, om hem genoegzaam ie waardeeren. Gerust durf ik dan ook van hem te zeggen: dat hij niet gpnoeg gewaar deerd kan worden, om de opofferingen welke hij zich getroostte voor ieder, die, in welk ver- feohiHand gwvsj dan ook, bij hem kwam. Na liem woord. roerden nog eenige sprekers het Van Fort Pannerden. Bij dezen betuig ik aan de officieren, onder officieren, korporaals en manschappen-mijn bartel ijken dank voor de souvenirs mij aange boden op 9 April j.l. op welken datum hot 25 jaar geleden was, dat ik bij de Compagnie kwam. De serg. maj.- adm., J. GLAS. Pandoeren, De Pandoerclub „Do Bollegijs", keuken- personeel van het Fort bij Westervoort, zendt ons het volgénde pandoerpraatje: No. 1. Sch. 7, 9, KI. b-, 10, 7, H. 8, 7, 6 No. 2, H. k., vr„ b„ KI. 9, R, vr. 9, 8, Scb. vr. No. 3. Scb. a„ k., b,„ R. a„ b., 7, KI. vr., H. 9. No. 4. H. a., 10, Kl', a„ k., 8, R. k„ 10, Scli. 10. No. 1 komt met H. S uit en maakt ruiten troef. Sch. 8 op stok. Do Pandoerclub „De Bollegijs" Keukenpersoneel Fort bij West-er voort: A. CAPEL. G. MENTING. B. MENTING. G. ZWEERS. II. NIEÜWHTJIS. Oplossing van het pandoerpraatje van de pandoerclub „Gamil", opgenomen in de „Sol datencourant" no. 260: No. 1kit vr. als troef, 2. kl. 7. 3. kl. a. 4. kl. b. No. 4. h. b„ 1. b.' 8, 2. li. a., 3. h. 10. No. 2. b. k„ 3. h. 9, 4. sch. k., 1. h. 6. No. 2. h. -vr.3. r. 10, 4. soli. vr„ 1. seh. a. No. 2. r. 8, 3. r. vr„ 4. r. k„ 1. r. 7. No. 4. sch. 8, 1. sch. 7, 2. r. b., 3. kl. 9. No. 3. seh. 9, 4. r. 9, 1. sch. 10, 2. h. 7. Hangt alzoo bij den zevenden slag op schop pen tien of boer. Namens de pandoerolub „Hot Blinde J. MOERKERKER. H. BLEUKERS. W. MOELIKER. M. J. v. GELDEREN. Militair-Hospitaal te Middelburg. Oplossing van het Pandoerpraatje van do Pandoerclub „Gamil" 1. III. 18 R. I. 4e Di visie in no. 260 van de „Soldatencourant" 1ste slag: no. 1 speelt klaver vr., no. 2 kl. 7, no. 3 kl. 9, no. 4 kl. b. 2de slag: no. 1 speelt harten b., no. 1 h. 8, no. 2 h. a-as, no. 3 h. 10. 3de slag: no. 2 speelt harten k-, no. 3 h. 9, no. 4 schoppen k„ no. 1 harten 6. 4de slag: no. 2 speelt harten vr., no. 3 rui ten aas, no. 4 schoppen vr.. no. 1 seh. aas. 5de.slag: no. 2 speelt ruiten b., no. 3 r. 10, no. 4 r. k., no. 1 r. 7. 6de slag: no. 4 speelt schoppen 8, no. 1 sch. 7, no. 2 ruiten 8, no. 3 klaver aas. 7do slag: no. 3 speelt schoppen 9, no. 4 ruiten 9, no. 1 schoppen 10 of boer, no. 2 bar- ten 7. Dus hangt volgens ons spelen op den 7den slag op schoppen 10 of .boer. Namens do Pandoerclub „St, Pier" te Nieuwvliet A. V. D. VOORDE. A. MEULEMAN, B. V. GASSEN. P. RJJAK. Oplossing van het pandoerpraatjo van tie club „Gamil" in no. 260 van de „Solldatencou- rant" lste slag: no. I ld. vr., no. II kl. 7, do. III kl. aas, no. IV kl. 8. 2de 6lag: no. Ill h. 9, no. IV hi h,; no, I h. 8, no. II b. aas* Vinkje" 3de slag: no. I' h. 1:., no. HI h. 10, no. IV scli. k„ no; 1 h. 6. 4de slag: no. li h. vrouw, no. In r. vr„ no. IV sell. vr„ no. I soh. oas. 5de slag; no. II v. 8, no. Ill r. 10, no. IV r. k„ no. I r. 7, 6de sllag: no. IV sch. 8, no. I sch. 7, no. II r. b,, no. Ill kl. 9. 7de slag: no. Ill sch. 9, no. IV r. 9, no. I sch. 10, no. II h. 7. Hangt alzoo met don 7den 6lag op sch. 10. De pandoerclub K. Z. O. D. (Kankeren zij ons doel) J. T US VELD. IV". RUTTEN. P FREDERIKS. IT. MA ASSEN v. d. BRTNK. Depot-Bataljon Vlilste Inf.-Brig. Van dezelfde club ontvingen we goede oplos singen van do praa tjes der pamloenrclubs „De gevulde Beer" en „Kankerpit" in no. 259 van ons bind opgenomen. Verder ontvingen we nog goede oplossingen van het praatje dor Pandoerclub „Kankerpit" van de club „Dikke Neeltje" te Ouderkerk a/d Amstel; van het praatje dp-r club „De Gevul- do Beer", van de Pandoerclub ,.Dc Water geus" te Geertruidenberg. Ruim twintig maanden. (Van mil. K. Boels Jr.) Ruim twin tg maanden reeds heeft de oorlogs brand gewoed, Ruim twintig maanden reeds stroomt ook het 'heldenbloed, Ruim twintig maanden reeds is alles bloed en vuur, Ruim twintig maanden reeds snakt -men naap -t vredesuur. Ruim twintig maanden reeds moest Holland waken Ruim twintig maanden reeds moesten velen; 't werk staken. Ruim twintig maanden reeds hebben velen zich gewijd Aan de ruim twintig maanden reeds bewaarde Neutraliteit. Ruim twintig maanden reeds is Holland een toevluchtsoord, Ruim twintig maanden reeds wordt dit alom gehoord; Ruim twintig maanden reeds wordt hier veel Jeed verzaoht; Ruim twintig maanden reeds veel goed t-ot stand gebracht. R.uim twintig maanden reeds stond Hollandl steeds vooraan; Ruim twintig maanden reeds werd hier veel werk gedaan Ruim twintig maanden reeds wordt lvier gemo biliseerd, Ruim twintig maanden reeds onze onzijdigheid geëerd. Waar zal bet eind©' zijn, door velen reeds zoo lang verwacht? De toekomst is nog duister, zoo donker a-ls de nacht. Hoeveel vrouwen en kind'ren a-1 te gader, Missen reeds een dierb'ren man of vader. Dat toch spoedig '"t einde anoge nad'ren, En t land, gekocht met 't bloed van onze Vad'ren, Moog' het blijven uit ,den feilen wereldstrijd, En bewaard moog' wórden onz1 Neutraliteit. K. BOELS Jr. Ie Cie 8 R. I. Met kwade en goede. (Van hospitaalsoldaat O. Galjaard.) Voor dezen keer, mijnheer Manassen, Zouden deze regels hier wol passen, Het is daarom van alles wat, Dat ik hier met de pen beklad. Wij doen hier dienst zoo als 't behoort, P-ectls twintig maanden nu al. voort: Men denkt, men zegt, men zit te hoornen, Wanneer het einde eens zal komen. De plaats, waar wij liggen, is mooi, o nee, Het is een plaatsje bij de zee; Des zoruens is het er Jekker friscli, Maar 's winters is het meestal mis. Ik-kwam ook velleden week Van verlof terug en ik keek De straat door van de groot-e stad, Mijn oogen werden moe en afgemat. Tn de bioscoop zag ik het stroomen, Ze konden haast niet binnen komen; Het vele geld, dat men daarvoor betaalde, Als men wat arme monscken daarvoor ont haalde? Het is haast niet meer om te gelooven, Dat al die monseh en binnenkomen, Naar een theater of schouwburg" toe, Is men zoo te leven nog niet moe? Zoo gaan ze voort, 't is of zij droomen, Zij loopen mee met al die stroomen. Zal deze tijd hen nog niet leeren, Dat zij die dingen den rug toe keeron? Als al die menschen eens te zaam Niet naar theater -of schouwburg gaa.n, En dat geld eens afstonden aan het'Comité Voor 't arme volk in dorp en stee! üf zouden zij met oj>en oogen, Den weg der zonde blijven loopen, Al dat pleizier, dat wereldsch genot Brengt hen in verderf en ver van God. Daarom, gaat heen en naar de kerk, Daar kan u hooren wat voor een werk Men heeft te doen hier op deez' aard, En van hot kwade wordt bewaard. .Mijnheer Manassen, hier bij xlc-zen Moet ik u hartelijk dankbaar wezen, Voor deze "letters in deze Courant, Het veel gelezen blad in ons Vaderland. Hellevoetsluis. C. GALJAARD, Hospitaalsoldaat. Aan sergeant Hermus. Van mil. Wijnmuien.) Heden wou ik eens verrassen, Als het plaatsen wil do Heer Manassen, Met een rijmpje, van mijn hand Een vrind van ons allen, een Sergeant. Sergeant Hermus is zijn naam, Hij is nu van ons heen gegaan, Nooit stelde hij ons ook teleur, Hij was voor ons een goed superieur. Hij is nu naai- de landweer heengegaan, Waar wij hem wenscljen alle goeds, ook voortaan Nooit zullen wij hem ook vergeten. Want zijn heengaan heeft ons zeer gespeten. Voordat hij ging van ons heen, Ging ons muziekcorps er nog heen. Bracht hem in deez' tijd van Mobilisatie Een mooie en fraaie ovatie, Met een traan in 't oog bedankte hij, Gok hij ging niet graag, dit. zeg ik vrij; Doch gehoorzamen moet een iedereen Al gaat hij dan niet graag heen. Wij allen wenscken ook nog, dab Het hem goed moge gaan in zijn nieuwe stad, Tn de hoop dat hij niet vergeet de le Compie Teeken ik in aller naam Henri mil. WIJNMALEN, I, III, 2 R. I. Hét vertrek van vriend W. Janssen. (Van mil. Jozef Lemmens.) Mijnheer «lo Redacteur, Stelt ons -niet te leur, Ik kom u weer eens verrassen, Mijnheer Mannassen, Bij ons was het Zondagmorgendrukte, Een ieder dacht, wien het het gelukt©:) En ze keken met, een vrooïijk gezicht, Weer to vertrekken naar Maastricht. Des morgens aan heb bureau Gok onze vriend Janssen was daarzoo, En hij dacht al aan R.uttcns bier, Wanb zoo een glaasje vindt men niet hier. Do loting was gedaan, Do een keek den ander aan, En wachtte met ongeduld, Of hun wensch werd vervuld. Opeens werd afgelezen, En verschillende stonden al te vreezen, Ook den Dikke ontsnapte' een zucht, Want hij mocht niet na-ar zijn vrouw terug. Jan Geurten keek liem lachend aan, En vroeg met hem de ruiling aan te gaan, Ouzo Dikke was toen zeer .blij, En vroeg, wat wil jo erbij, Met Debals ging hij per fiets naar Breda, Eu stuux-de zijn vrouw weldra Heel vlug een brief Woensdag kom ik, vrouwlief. In Hoeven aangekomen, Gingen, wij zonder schroomen In kwartier bij Jan Oomen, 's Nachts begon hij al te droomen. Opeens slaakte hij oen gil, Van Lieshout riep: wat is er. om Godswil, Een rat! een rat! zoo riep hij, 'En sprong op, gooide ons óp zij. Van Lieshout bedacht zieh ook niet lang, Maar deze was ook al bang; En tuurde in het rond, Naar hot'lampje op den grond,. Spoedig waren zij nan het werk gegaan, En ik keek ben verwonderd aan, Ze schudden de dekens, het was een schandaal. Maar de rat was aan den haal. Des morgens in ons kwartier, Want wij hadden toch plezier, En do menschen koken verwonderd op Naar vriend Janssen zijn dikken kop. Nu gaat hij ons verlaten, Hij, onze beste vrind, En wij hopen, dat ze hem nooit zullen haten, Want door ons was hij bemind. JOZEF LEMMENS, 2 o: 2 B. 13 R.-I., 3 Div. Veldleger. De mobilisatie. (Van nul. Haverkort.) Y aak heb ik de Soldatencourant gelezen, En dacht hoe komen ze toch aan dat werk. Ik hoop dat allen dit welkom wezen, Misschien word ik ook nog klerk. Do mobilisatio is nog niet ten ênde, .Huiswaarts keeren is geen denken aan; YVees niet laf en traag voor deez' ellende, Men. weet niet, wat er nog komen ban. Wij bopen, -dat ons kleine Nederland. Van den oorlog blijft gespaard, En in 't buitenland is alles aan den kant, Dan is ons land ook wel een prijsje waard. Maar hoort, lioe daar buiten Het angstgeschrei zoo raast en woedt, Hoort, boe daar de kogels fluiten, En menigeen zoo beven doet. Hoort, boe daar do stormwind loeit en brult, Hoort, boe menig flinke mannenkracht Daar zijn werk met schrik vervult, Hetzij dan wel bij dag of nacht. O, -laten wij toch altijd hopen, Dat ons Holland blijft neutraal, Mensehehbloed is voor geen geld te koopen, En dat de zege op ons daal Maar mochten wij ook een -vijand: krijgen, Waar wij ook nog bloot voor staan, Al heeft hij ons zoo vaak doen dreigen, Dan is hij -bij 't verkeerde vaan. Eensgezind moet wezen 't volle en recht, En wij soldaten, wij staan pal, Blijven trouw aan wat ons wordt gezegd, Niemand, die ons ooit verwringen zaL Want de helden van de vroegere eenwen Hebben velen, 't is toch gek, Al waren do vijanden ook als leeuwen, Menigmaal den muilkorf opgezet. Als nu straks de vrcdesklanken Dezen oorlog doet verdwijnen, Dan mogen wij allen ook wel danken, Dat immer do vredeszon blijft sohijnen. Mil. HAVERKORT, 4e jRcgt. Veld-Artillerie 5e Bat. tret in kleurendruk ontbreekt door te late aflevering; daarna een portret met beschrij ving van Z.E. luitenant-generaal Van Tewisga, commandant van liet- veldleger. Verder vinden wij geïllustreerde militaire schetsen uit Indië, artikelen over de „Garde d'Honneur" uit liet Napoleontische tijdvak in 'Nederland, over Krijgsraden, over Curasao en over Mitrailleur- honden. De Kroniek, Maandblad voor Nederland cn België, Bureaus van uitgave: Zeestraat 30, Den Haag. Het tijdschrift „Do Kroniek" is reeds be kend in ons land. De uitgevers zijp al aan hun tweeden jaargang, en de vierde aflevering daar van ligt voor ons. Ook deze aflevering ziet er weer keurig verzorgd uit, wat papier, druk en illustratie betreft, en eigenlijk is dat bet voornaamste voor een 'mondain tijdschrift als dit. Want welbeschouwd is dit maandblad in de eerste plaats een mooi prentenboek, zij het een prentenboek in grootschen stijl. Het is er vooral om de platen do tekst komt daarna eerst in aanmerking. Wat bij die pliaten ge- sclrreven wordt, doet er minder toe voor den lezer, en, laten we het eerlijk, zeggen, is ook van minder beteekenis, dan de werkelijk prachtige illustraties; hot, dient in den regel, tot niet meer dan verduidelijking Van do pren ten. Komen wij' den Indisclion dichter Rabin- dranath Tagore nog eenigszins nader door de i schots van Henri Borel bij zijn portret, geeft het artikel van Anne Holléma ten minste een overzicht van Nieuwenkamps werk, de overig© stukken in dit nummer hebben heell weinig om het lijf en munten bovendien door gaans niet uit door een aantrokkelijken, betzij pikanten of zelfs maar opwekkenden stijl. Maar een mooi, een prachtig-mooi prenten boek is de Kroniek wel. De uitslagen van Zondag. Westelijke afdeeüng. Eerste klasse. Haag: H.V.Y.Haarlem 21 H.B.S.—D.F.C2—4 Haarem: H.F.C.Sparta 29 Oostelijke afdeeüng. Eersteklass e. Deventer: Go aheadQuick (N.)... 1-0 Zuidelijke afdeeüng. Tweede klasse. C Tilburg: Willem II IIWilhelm. II o4 Noordelijke afdeeüng. Tweede klasse. Groningen: ForwardYeendam B0 Amsterdamsche Voetbal-Bond. Ie klasse. A D.D.B. I—A.D.W. I 0—5* T.O G. ID.J.K. I 0—5* W.B.C. I—O.D.E. I - 0—5* Olivio IYV'meer I 05* N.O.S. I—Avanti I 0—0 B Amstel II-Avanti III I3 Neerland ia IIAjax IV 15 D.E.C. IV—D.O.S.B. IV uitgesteld Onze. Neutraliteit, Geïllustreerd Maandschrift, uitgave H. A. M. Roelants, Schiedam. Men zendt ons de derde aflevering van bovenstaand Maandschrift ter beoordeeling. Voor degenen, die het nog niet kennen, zjj gezegd, dat 't tijdschrift er zeer netjes uitziet, gedrukt is op 'mooi glad papier en voorzien van een aantal illustratiën, die allen geslaagd mogen liceten. Het doel van het blad is mis schien iets anders dan men wel uit zijn naam zou opmaken, het vil nl. het volk nader bren- ueu tot onze weermacht, de goede eigenschappen van deze laatste zoo goed mogelijk in 'b licht stellen, wijziging brengen in de denkbeelden, die omtrent leger en vloot lieerschen. He£ wil daarom wel 'de.militairen, maar vooral de niet- militairen, de burgers bereiken, om dezen beter bekend te maken met de middelen om onze neutraliteit te handhaven. Het nummer, dat we voor ons hebben liggen, lijkt daarvoor zeer geschikt. Het bevat een goed en aantrekkelijk geschreven schets van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, Z.E. generaal C. J. Snijders, waarbij, jammer genoeg, het por- Een Zeppelin. Een Zeppelin, komende uit bet Oosten, ver dween na een paar uur in de buurt van Vlie land gekruist te hebben, in noordelijke rich- ting. Smokkelen. Dezer dagen is' op een nacht een 36-jarige Duitscker uit Boe-holt die twee flessclien olie en een zakje meel over de grens witlde smokke len, door de soldaten-kommiezen uit Aalten, toen hij na herhaalde aanmaning niet wilde stilstaan, doodgeschoten. Dit is in die gemeente reeds het 4de slacht offer van het smokkelaarsbedrijf Door den bliksem getroffen. Vrijdagmiddag is op het vliegerstatdon der Ned. Weerkundige Vliegersvereeniging in Den Haag een uitstaand vliegerspan tijdens een voorbijtrekkend buitje door den bliksem getroffen. De knal van de ontlading werd tot op groot-en afstand geboord. Op dat oogenblik stonden twee vliegers aan 3000 M. staaldraad in de lucht, eon op ongeveer 1500 M. hoogte en een op 800 M. in de onderste wolkenlaag. De electrïsc-he ontlading deed den staaldraad tot aan de lier geheel verbranden, zoodat op hetzelfde oogenblik een geelbruine rookpluim tot aan do wolken zichtbaar werd, die daarna snel met den sterken wind afdreef. (Vad.) De leeftijd der generaals. De Daily Mail" geeft een vergelijkend lijstje van de leeftijden der Engelsche, Fransche -en Duitsche generaals, uit hetwelk blijkt, dat de gemiddelde leeftijd van den Engelschen generaal iets beneden de 54, die van den Eranschen 604 en die van den Duitschen 63J jaar is. De jongste van allen is generaal Gougb, die 46 jaar is, daarop volgt Gouraud, (die i in Gallipoli een arm beeft verloren) die den leeftijd van 47 jaar beeft bereikt. De jong ste Duitsche generaal is.Fabeck, die 62 jaar oud is. De generaals va.n vorstelijken bloede zijn jonger de Duitsche Kroonprins is slechts 34 maar hunne promotie hebben zij meer aan h-unne geboorte dan aan bun nen staat van dienst te danken. De oudste Engelsche generaal is 60, de Frauscbe 67 en de Duitsche 72 jaar oud. Engelsche generaals, gemiddelde leeftijd 53.9: Sir. D Haig 55, Sir H. Plumer 59, Sir H. Rawlinson 52, Sir C. Monro 56, AUenby 55, Pulteney 55, Sir C. Fergusson 51, Byng 54, Alderson 57, Sir H. "Wilson 52, Ilaking 54, Gougb 46, Birdwood 51, Hun- ter-Weston 52, Lord Cavan 51, Keir 60, Fanshawe 56, Morland 51, Snow 58, Con- greve 54. Fransche generaals, gemiddelde leeftijd 00.5: Joffre 64, de Castelnau 65, Poch 65, Langle de Cary 67, Pétain 59, Dubail 65, Villaret 64, Roques 60, Humbert 55, Gou raud 47, Francbet d'Esperey 60, d'Urbal 58, Hély d'Oissel 55, Dubois 64, De Mau- d'huy 60. Duitsche generaals, gemiddelde leeftijd 63.5: Seholtz 65, Fabeck 62, Eiehhorn 68, Prins Leopold van Beieren 70, Woyrscb 69, Linsïugen 66, Bothmer 64, Hindenburg 69, Mackensen 71, Hertog Albrecht van Wiir- temberg 51, Kroonprins van Beieren 47, Heeringen 66, Einem 63,-. de Kroonprins 34, Strantz 63, Gaede 64, Ealkenhausen 72, .Klück 70, Bespier 66, Bülow 70, Below 63. Laat men de generaals van vorstelijken bloede buiten rekening, clans is de gemid delde leeftijd van den Duitschen generafel 65, 66 jaar. Hofberichten. H. M. de Koningin zou Dinsdagochtend •om 7 u. 42 min. per Staatsspoor uit de resi dentie vertrekken, vermoedelijk t.ot bet ma ken van een militairen inspéetietoebt.- Z. K. H. Prins Hendrik is Zaterdagavond van bet Leo te 's-Gravenliage teruggekeerd. UIT DE STAATSCOURANT. Op non-activiteit gesteld wegens tijdelijke ongesteldheid de kapiteins J'. H. M a k k i n k en F. H. A. A. W a g n e r, onderscheidenlijk van het 18e en Je rog. infanterie, cn de le luitenant J. J. H. Vink, adjudant bij Üiet 17e. Benoemd tot- kapitein onderscheidenlijk bij het 5e en 18o rog. de eerste-i uitena-nts W. H. W arnsinok cn J. A. Kra m p, onder scheidenlijk van hot 22e en lbo; tot reserve- kapitein bij de landweer-in fan terie de reservc- le-luitenant: J. A. M unniks de J ongh van bet 31e bataljon. Eervol ontheven van de tijdelijke werkzaam- stelling bij oorlog de gepensioneerde kapitein Indisch leger met den rang van majoor Th. F. M. B it e k e r. Benoemd tot reseryc-officier van gezondheid ,2e klasse do reserve-sergeant A. G'. Romijj van do 4e compagnie landweer-hospitaalsol daten. De weg door het Kanaal. Het tankstoornscbip' „Ocean" van de Ame rican Petroleum Cy. te Rotterdam is Zondag van IJmuiden in zee gegaan en zal de route door het Kanaal volgen. De beide te IJmuiden liggende stoomsche pen „Rijnland en „Kennemcrland" zullen "raqens <1« route om dou Zuid uernon, doch hnrw- ^Tl-ua*,riv"e vernemen op een zeesleep- boot w.-jko beide schepen door het gevaarlijk gebied moeten begeleiden. Een sloep van de „Paiembang"? Door liet vaartuig „Albatros" is Zondagmor gen omstreek» Imlfaebt een witgeschilderde -choepssloop aan do suida-jde van do sandbank „Garnalonplaatvoor do Stellcndamsehe havenn,onding afgehaald en in do davids on hot schip gcheschenVolgens kcnteckenen is het eon sloep van een stoomschip van den Rot- lïaSang" l0yd' de Een ongeluk. Aan boord van do „Triton" is Maandagmor- Ken een sergeant-torpedomaker door het pis- tool van een mijn gedood. Nader meldt men ons: Maandagmorgen te ongeveer 10 uur was de sergeant-torpedist J. v. <1. Meiden uit Helvoet aan boorcl van den mjjnenlegger „Triton", lie gende aan de ponton, van de Maatech. „Zee land bezig met het nazien eener mijn, toen- onverwachts de mijn-revolver (liet toestel waar mede een mijn tot ontploffing wordt gebracht) afg,'"gr waardoor de sergeant in de borst ge troffen en onmiddellijk gedood werd. Hij laat oen vrouw en twee kinderen achter. Een verlaten schip. Do gezagvoerder van het s.s. „.Prins der Ne derlanden" van den Kon. Wesb-Lnd. Mail dienst. schrijft uit Madeira op 8 Maart o. a. het volgende: „Passeerden den 4en Maart in de Góllf van ■Biscayc op 46 gr. 40' N.Br. en 7 gr. 40' W.L. do Noorsolio bark „Vanadis" van Kragero, die verlaten was. Een gedeelte va.n het tui" (groot en bezaans) was overboord. Niemand was aan dek te zienik bon cr rond gestoomd, Ih-efb op de stoomfluit geblazen, doch niemand te zien. Hot scheen dat zij pas verlaten was. Zij dreef zeer gevaarlijk voor de scheepvaart." Van het Westelijk oorlogsterrein. PARIJS. Aan den linker Maasoever krach- üge hescliieting der Fra.nsche stellingen aan het Bosch van Avocourt en het front Mort Ho-mmeCumières. Aan den rechter oever ging de Zondagnacht betrekkelijk kalm voorbij, behalve in de streek ten zuiden van het bosoh van Haudromont, waar vrij levendige artillerie-activiteit werd onderhouden. In den nacht van 16 of 17 April ondernam een Franscli vliegersoskader van 9 vliegtuigen een belangrijke operatie, ter bombardeering van dé streek van Con flans', Arnaville en Rom- Laok. Ondanks den dikken mist werden uitge worpen: 12 bommen op het station van Con- flaus, 16 op de fabriek te Rombach, 8 op het station te Arnaxidlle, 11 op den spoorweg PagnyA-ns aan de Meurthe. In den nacht van 15 op 16 April beschoot een Fransoh luehtkamon in de Noordzee op 100 meter hoogte een vijandelijk luchtschip; 16 projectielen werden afgeschoten, van welke er verschillende troffen. BERLIJN. Officieel bericht uit het hoofd kwartiers Aan het westelijk front geen gebeurtenissen van belang. In do streek van l'ervyse (Vlaanderen) is sn vijandelijk vliegtuig door ons afweergeschut dicht achter de Belgische linie ten val gebracht door artillerievuur vernield. Luitenant Berthold schoot ten N. van Pe- ronno zijn vijfden vijandelijken vlieger, een Engelschen tweedekker, neer'. De avi-ateur was dood, de waarnemer ernstig gewond. Aan tie Grieksche grens. SALONIKI. Fransche vliegers bombardeer den Zondag het spoorwegstation van Stroem- nitsa en do vijandelijke stellingen van Bog- dantzi ten noordén van Ghevgehlï. De resul taten zijn onbekend. Schoten werden gewisseld tusscben de Duitech-Bulgaarsche en de Fransche linies aan de Var-dar. Overigens is de toestand onveran derd. De strijd in Mexico. Villa dood? N lpW-YORKEen telegram uit do stad Mexico meldt, da-t volgehs berichten bij hot departement van oorlog ontvangen, Charles Carranza, een neef van generaal Ca-rranza, meldde het lijk van Villa ontdekt te hebben. Hij bracht het naa-r Chihuahua. Volgens de berichten stierf Villa te Cusi, ten gevolge van een amputatie van -liet been. De minister van oorlog, generaal Obregon, was niet in staat de waarheid van dit bericht to onderzoeken. Een telegram uit San Antonio (Texas) meldt, dat volgens een officieel rapport van majoor Tompkins driehonderd man der troepen van. Carranza, geholpen door het volk van Parral, de Amerika.ansolie troepen aanvielendeze wer den gedwongen te vechten. Een achterhoede gevecht ontstond van Parral naar Santo Cruz. De Mexicanen verloren 11 dooden; aan do Amerikaanscho zijde werd majoor Tompkins licht gewond aan de borst, twee man werden gedood, 6 gewond. De opstand in China. PEKING. Een telegram, van Tsjentoefoo uib geloofwaardige bron ontvangen, meldt dab als uitkomst van juist gevoerde onderhande lingen tusschen vertegenwoordigers van den gouverneur van Szetsjoean en Tsai Ao, den leider der opstandelingen in Yoean, laatstge-- noemde er in toestemt, dab Yoean Sji Kai president blijft, mits een verantwoordelijk ministerie worde aangewezen en het leger on der het'toezicht van het kabinet en niet ian den president komt te staan. Tsai Ao pleegt met de andere in opstand gekomen provinciën overleg, of dezen in de genoemde voorwaarden zullen toestemmen. Gezonken schepen. LONDEN. Lliyod's meldt: Het Noorweeg- eche schip „Glendoon' 'is door geschutvuur tot zinken gebradht. Het ongewapende Engelsche stoomschip Harrovian" is tot- zinken gebradht:. (De „Glendoon" was een stalen schip van 1917 ton 'bruto, in 189-l^gebouwd, toebehooren- do aan den roeder O. Gotaas te Christiania. Ie „Harrovian", bruto 4309 ton groot, werd n 1914 gebouwd en behoorde aan dé Cambrian Steamnav. Co. Ld. te Londen. Red.) De bemanning van den in IJmuiden binnen gekomen Neder]wndschen schoener „Voor waarts" rapporteert gezien te hebben, dat het Zwoedsche stoomschip „Hollandia" voor de Theemsmonding verloren ging, naar men ver moedt door torpedeering, aangezien de beman ning reeds in de booten was vóór het schip zonk. De opvarenden werden met hunne booten opgepikt door eenige Engeleohe torpedobooten, die in de nabijheid waren. TJ nog wé.nscht deel te nemen aan den schriftelijken Cursus* voor het eerstv. Examen Kommies of Hwlpkeurmeester, die 5 April begonnen is, dan bestaat er nog ge legenheid. Aanm. spqedig. Vraagt rDe StudiegidsJ. H. v. d. VLIET, Nieuwendjjk 50 Amsterdam. "Wordt zoo spoedig mogelijk ge vraagd een (liefst R.K.) Scüii0» dersknecEtii desverkiezend met kost en inwoning bjj A. J. VAN REST, Schilder, Poeldijk bij den Haag, Westlsnd, DE Overa' verkrijgbaar a beste Var i nas ZS'.'b.ons pakje. r\

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4