METAALBEWERKERS. Indien bij de Adverteerders OP EN OM DEN NOOKE-BOULEVMD. Eerste klasse Draaiers. Eerste klasse Revolverbankdraaiers. Eerste klasse Gereedscbapmekers. 33E5 gjOXji'O.A.T'EïIVOOTTIFt. AIXTT* v an Woensdag 1 Q A "pril 1 O I. G Gemengd Nieuws. Laatste Berichten. ADVERTENTIEH. G. S. PrivaaU KOOPT STENOGRAFIE VERSCHENEN: Schetsen van den waterkant, moordde: „50 gld.? U bedoelt 150 gld.'5 Dat antwoord deod hem naar eon ander kistje grijpen en mij daaruit een sigaar aanbiedende, verzocht hij me, of ik die na het eten vilde xooken, want dat was het fijnste sigaartje j uit den omtrek. Ofschoon ik weigerde, daar i ik or mee verlegen werd, bleef hij toch aan- dringen en ©tok ik de zelf niet wetende hoc- yeelste sigaar in den zak. Daar ik werkelijk door 's mans gulheid verlegen word, zoide i ik niet gekomen te zijn om hem sigaren af i te bedelen, doch voor mijn koks er ccnigen i t© koop on en dat ik geen tijd meer had om langer te wertoevcn. Hij deed eonige sigaren I in een zakje eri na hem beloofd to hebben met een paar vrionden een avondje te komen, ver- trok ik met meer sigaren dan ik hem centen had betaald. Een paar dagen later gingen wij n» voorafgaande kennismaking bij den heer Pinksen 's avonds op visite en wer- i den ontvangen in de pronkkamer. Een groote tofol stond in het midden. Daarom hoen de stoelen; een paar prachtige antieke kasten en mooie schilderijen vormden het overige meu- bilair, terwijl het licht uit een groote petro- loumlamp aan alles een gezellig aanzien gaf. Stijf tegen den muur geplakt stond de evenals hanr broei- ongehuwde zuster van onzen gastheer. Zij was mager; had een nauw- sluitende blouse aan, een kort helder wit schortje voor; terwijl hot 'platgestreken haar, lieur uiterlijke stijfheid verhoogde. Onber 1 weeglijk stond zij daar, met de lianden slap langs het lichaam, en toen ilc liaar verzocht ook plaats te nemen, was een kort „ik sta liever'' het antwoord. Dat antwoord past ge heel hij haar persoonlijkheid cn toen ik haar f® even later miste, vertelde onze gastheer, dat zijn zuster altijd maar alleen zat. Zeldzame f tegenstelling tusschen broer en zuster. Eerst liep het gesprek over verschillende 'dingen, totdat mijn aandacht getrokken door eenige voorwerpen uit den Itomeinschen tijd. Dat was het stokpaardje voor den heer - Pinken en nu begon hij te vertellen dat zijn r grootvader reeds beroemd was voor het opgra- ven van voorwerpen van voorwerpen uit den i Itomeinschen tijd. Do glaasjes werden gevuld en de fijnste sigaren, die de heer P. in huis had, werden ons aangeboden. Wij vernamen toen, dat ook hij bekend was voor het opgra- j ven van deze artikelen en toen ik op een paar steen en bijlen wees en een vriend op j de ontwikkeling der menschen attent maakte, zei de beer Pinksen: ,.Ja, ja, mijnheer heeft .er. ook vorstand vandat zie ik wel." Later vertelde. hij de „Medaille voor verdiensten jegens Rijks Musea" to bezitten en toen ik hoorde, dat bij niet wist waar het lint te koop w-as, daar liet eerste onoogelijk was, be loofde ik voor een nieuw te zullen zorgen later zond ik 'hem één Meter en toen, toen geraakte hij in de wolken van blijdschap- en.... ,,nn nog eens op uw gezondheid drinken", klonk het. Ik had eerbied gekregen voor den edèlen man die inplaats van déze voorwerpen aan een buitenlandseh museum to verkoopen, ze uit vaderlandsliefde aan onze museums had geschonken. Na een paar uurtjes eenoegelijk te hebben 'doorgebracht, namen wij afscheid, na onzen .dank te hebben betuigd voor dezen onvergete- lijken avond, want als men steeds op kleine plaatsjes ver van de wereld afgesloten zit. leert men het waaidcoren, wanneer men iemand als d6 heer Pinken ontmoet. Niet alleen dat hij zoo gul was jegens ons, doch als de jon gens iets kwamen koopen kregen zij meestal het dubbele van hetgeen zij kochten, en het. was dus geen wonder, dat de brave man geen tijd had om te eten van wege de drukte in zijn winkel. „Maar dat geeft niets", zei bij, ,,de jongens dragen de uniform, en ik dien mijn' Koningin op deze wijze." Is het dus wonder, dat ik zeer verheugd was, toen de post mij enkele maanden later het portret bezorgde van den onvergetelijken heer Pinksen? Pinken, onvergeeflijk edel mensch, Leef gelukkig vele jaren, Dat is mijn oprechte wensch F Sergt. FRÉD. Den Haag. Een dappere gehuldigd. Korp. J. Jansen, 2-III-22 R.. I.,-schrijft ons Up Vrjjdag 7 April werd voor 't front van de 3e Compagnie 2o Bataljon v. h. 22e regi men inf. do bronzen penning met bijbehoorend brevet uitgereikt aan den milicien-soldaat W. Kraan van genoemde compagnie, vcor 't red den met levensgevaar van een kind uit 't wa ter van de Vecht te Utrecht, op 14 Juli 1915. '"V oor waar een eer voor do 3e Compagnie'zulke mannen in 't midden te hebben, die blijken geven van moed. volharding en zelfopoffering. Een woord van hulde aan dien dapperen held uit naam van officieren, onderofficieren en minderen v. d. 3e Compagnie mag hem niet ontliouden worden. Toaneeluitvoerrng te NJeuwersiuis. Mil. J. H- van Rosmalen schrijft ons uit Nieuwersluia: Wanneer men als militair zijn tijd op een teenzaam fort moet doorbrengen, is een avond p-an afleiding ten zeerste welkom. Het is dan ook hoogst to waardeeren, dat de tooueclclub j.ApoJio" te Amsterdam zich belangeloos be schikbaar stelt om op diverse forten uitvoerin gen te geven. En al ligt Nieuwersluis onder •Oen rook van. Utrecht, toch zullen vele ruili- ■tairen, die dit plaatsje zelden 's avonds ver laten eri door het inhouden van verlof nog •zekérder sen het dorp gebonden zijn, niet- go- noegen /erncmott hebben, dat genoemd© club zon optreden in de canti-nezaal. i Zco was dan Donderdagavond geen enkol plaatsje onbezet .toen de uitvoering eon aan- vang nam, een avond, die te gemeten zou geven, afgaande op den titel van liet tooneel- stuk vn 3 bedrijven „De erfgenamen, van Ru- i bourchn". We werden niet teleurgesteld, immers het iwerk in zijn geheel» geeft een stukje realiteit .weer, toont ons, hoe door afwachtende erfge namen en vrienden achter oen scherm van tiefdocnerij, genegenheid. en bel&ngelooze be- Eorgdheid, de dood van. een rijken oom onge duldig wordt tegemoet gezien, om zich daarna als azende roofvogels op de lokkend© nalaten schap to kuimen werpen.- Maar eveneens laat het stuk ons zien, hoe eulke huichelachtige individuen bedrogen kum- -nau uitkomen, als ten slotte blijkt, dat oom zijn brandkast geen. waardevol 1 en inhoud heeft, ja, dat de nalatenschap misschien bestaat uit esnige onvoldane nota's. Misschien is de uitwerking der hoofd idee bij ■wijlen wat te ver doorgedreven en grenzende aan het onnatuurlijke, niet-voorkomende, mis schien vallen enkele onderdeden niet elkeen m de smaak, als geheel draagt hot stuk toch poze sympathie weg. Dat we met stijgende belangstelling het stuk volgden, danken we aan het talentvolle spel der „Apollo"-leden. Op artistieke wijze vervulde elk zijn rol. Ru- bourdin wekte voortdurend den lachlust op door zrjn koddige gezegden en dwong eerbied af dcor zjjn huTtengewoon spel. Met gemak over won hij de vele moeilijkheden, welke zijn rol bood. Deze was moeilijk, maar tevens dank baar. Met ware kunst wist hij zijn ernst t© bewaren, wanneer zijn positie, zijn „ziekte" zoozeer tot lachen stemde.. Hoe natnurlijk- moeiljjk onderdrukte hij zijn verontwaardiging, wanneer zijn wachtende vriend hem, den dood ziek gewaande, onbehoorlijke gezegden toebijt. In zijn praohtspel werd hij geëvenaard door zijn oud-compagnon Ckapusot. Zijn voorkomen, gelaatsuitdrukking en stem, zijn handelingen, allee daed ons den 80-jarigen grijsaard kennen, reet voortspruitend uit zijn yalscli vrienden hart. Zijn talentvol spel dwong belangstelling af. Jsaac vertegenwoordigde zoo juist den hi dels man, die op passend© momenten zijn slag weet te slaan, afgaande op zijn snuggeren koop- mans geest, terwijl Mourguo in zijn functie at geneesheer uitstekend op zijn plaats was. •Ook Dominique Torvulde zijn rol op waar dige wijze, al hadden we hom gaarne wat n: tuurlijkor, hartstochtelijker gezien bij het weer zien van zijn liefst© na een lange scheiding vijf jareu. D© blijdschap by zoo'n lang begeerd bijeenzijn komt immers niet slechts aan één zijde, bij haar, tot uiting, terwijl de andere zich bepaalt hoofdzakelijk tot toelaten en ge dwee volgen? .Tenzij Dominique een stille legen natuur hezaf. of wel, confuus was van de plotselinge intense aandoeningen, van de blijdi indrukken. Toegestemd zij, dat zijn Charlotte dooi- ©en geestdriftige natuur in staat was zich „te geven", waardoor h©t contrast der per soonlijkheden bij de ontmoeting meer naar vo ren trad, errast waren wij door haar ongekunsteld spel, dat in allo omstandigheden, het-geheo' stuk door, boven allen lof verheven was. Haar tooneeltalenten kwamen uit. zoowel bij het menzijn met haar verloofde, bij de „ziekte' van haar peetoom, als bij haar listige pogingen (alle mogelijke tegenstand werd overrompeld) om haar bruidschat cn het geleende geld haar Dominique te redden. De drie andere dames vertegenwoordigden op uitmuntende wijze het deel der familie, dat in Sen lis aristocratisch leefde, slechts krediet verkrijgende door haar bloedverwantschap met den rijken Ru hour din. Zij scheppen zich toe komstbeelden, zien zich verplaatst in een god delijk milieu der „haute volée" en betwisten elkaar het begeerde erfdeel, om ten slotte tot de verpletterende conclusie te komen, dat alles illusie was. Na afwerking van elk en voor-al na het laat st© bedrijf werden do spelers daverend -toege juicht. Het was een heerlijke avond en geen onkel militair zal onvoldaan huiswaarts keerd zijn. Luit. De Jongp bracht aan de tooneelolub zijn kartel ijken dank, mede namens het comité tot ontspanning der gemobiliseerden en de aanwezigen, waaronder we een groot aantal officieren opmerkten. De groote belangstelling en het buitenge wone sucoes gedurende den ganschen avond moge voor de club wel het sprekendste bewijs zijn, 'dat baar keurig spel' in de hoogste mat genotvol was. Vermelden we ten slotte nog, dat luit. De Jcmge aan de vier medewerkende dames fraaie bloemstukken overhandigde en dat na. zijn huldigende woorden een daverend hoera opging door de geheel© zaal, klank van dank voor het genot van het hoog staande spel. J. H. v. R, Voetbalwedstrijd. Mil. J. Kwant schrijft ons: Dinsdag 4 April werd op het N. O. A. I terrein een vriendschappelijke wedstrijd ge speeld tusschen 2-II-5 R. I. en de Étappen, onder de kundige leiding van den heer Van Sou, van Willem II. De autobilisten winnen den toss en spelen eerst met wind mee. Voor de rust wegen beide partijen ongeveer tegen elkaar op, maar toch waren de infanteristen nu en dan de sterk- sten. Vele „uitballen" hinderden het vlug doorspelen. 20 min. na. aanvang kreeg de 2e Conip. de leiding door een doelpunt van den linksbinnen speler korp. v. d. Berg. En met dezen stand trad de rust in, die slechts enkele seconden duurde. Onmiddellijk werd het spel hervat en meende men te kunnen merken, dat de Infan teristen dachten, dat ze op hunne lauweren konden rusten. Doch toen de rechtsbuiten der etappen, Bos, den gelijkmaker ter wereM bracht, werd er weer aangepakt. En nu kwam de tijd, dat de 2e Comp. de sterkste was en bewees dit door de leiding op zich te nemen. eer was het de linksbinnen v. d. Berg, die doelpuntte. Maar toch was het spel niet boeiend. De .wind, die dwars op het veld stond, wierp onophoudelijk de bal „uit", maar ook de spelers waren ietwat laksch. Toen de heer Van Son einde floot," had de 2e Comp. haar verdiende overwinning behaald met 21. Alle spelers der 2e Comp. waren goed, en vooral de voorhoede verrichtte aar dig werk. Ook het elftal der etappen kon En nu aan *t eiude eenq weeklacht, die eteen als een hulpgeroep moet beschouvd worden. Het elftal der 2e Comp. is sterk, maar heeft geen sj>orttenue. Waar zijn de personen te vinden, die hen hier aan helpen? Zij verrichten een werk tot heil der sport. Dankbetuiging. De ondergeteekende betuigt zijn oprechten dank aan de burgerij van Serooskerko voor de genoten vriendschap tijdens zijn verblijf aldaar en betuigt vooral zijn hartdijken dank aan de familie Joh. Wondergem en Lambercus Tón. De ouderlijke zorg en de vriendschappelijke be handeling gedurende de inkwartiering bij hen ondervonden, zal bij mij een aangename herin nering blijven. Moge God hen en hun huis gezinnen daarvoor zegenen en mag het tevens tot eer strekken in hun gemeente. H. BASTIAANSE. Pandoeren, Pan doerp raatje van de pan doer club „Kan kerpit", 1-1-16 ft. I. No. 1r. b., 10, 9, 7, kl. 9 en 7, sch. 8 en 9. No. 2; kt. 10, r. k., vr. en S, li, k., 10, 9 en 6. No. 3: sch. k., vr., b., 10, r. a., h. 7 en 8, kl. 8. die, begeering naar het erfdeel, de bezittingen i zijn vriend, diens dood ziet. Hoe echt waren zijn ironische ge en, boe prachtig drukte hij zijn hartebe- geerte uit, wanneer hij den „rijken" compagnon zin TÊrriQekmgea usai hoofd fi&pgït, di- No. 4h. a., vr. en b., kl. a„ k-, vr. en h. en sch. 7. No. 1 speelt sch. 9 voor en harten troef, schoppen aas op stok. De Pandoerelub „De Keffer" te Niouwvliet (W. Z. VI.) 2endi ons het volgende pandoer praatje No. 1. s, 7, 9, 10, vr.kl. 7, 9, vr. en r. 8.. No. 2. h. 6, b., a.r. 9, kl. 10, k„ b„ s, k. No. 3. h. 7, 10, k.; kl. 8; r. 7, 10/ a. en k. No. 4 kl. a-., r. b.s. 8, li., a.h. 8, 9 en vr. No. 1 kotot nit met r. 8 als troef. De ruiten- vrouw is weggelegd. Namens do Pandoerclub „De Kefferij", A. LOOTEN, P. DRIESEN, E. v. d. HEIDE. KOSTER. Pandoer praatje van de pandoerclub „De gevulde Beer'' No. 1 Sch. 7. Sch. 9, -Sch. Boer, R, 7, R. 8, R. Boer, H. 7, H. 9. Not. 2: H. 6, H. Boer, H. Vrouw, K. 9, R. 9, R-. Vrouw, R. Koning, Sclr, Vrouw. No. 3: K. 7, K. 10, K. Boer, K. Vrouw, Sch. 8, Sc-h. Koning, Sch. Aas, H. Koning. No. 4: K. .Aas. K. Koning, K. 8, R'. 10, Sch. 10, H. Aas. H. 10, H. 8. No. 1 speelt H. 9 uit cn K. is troef. R. Aas ie weggelegd. A. P. DE LANG, v Korps torpedistcn. Pandoerpraatje van den paDdoerploeg „Boe renbond". te Koudekerk©. No. 1 Kl. aas, vr., 8, 7, R. aas, 8, 7. Speelt H. 10 voor troef uit.' No. 2 H. k., vr., b., R. ]c„ Sch. k„ 9 S, 7. No. 3 R, vr., b., 10, 9, Kl. K., b., 10. 9. No. 4 H. aas, 9. 7, 0, Sch. aas, vr., b., 10. H. 8 op stok, Kan niet worden gespeeld. Namens den Pandoerploeg „Boerenbond" M. BOGERS, A. B. KOOL, J. BERK ff KY. M, .WOLTER6, Oplossing van het Pandoerpraatje van ,,'t Bikhamertjo" No. 1 kl'. 10, No. 2 kl. k„ No. 3 sch. 10, No. 4 kl. a. No 3 kl. 9, No. 4 h. b-, No. 1 kl. 7, No. 2 kl. vr. No. 2 r. 8, No. 3 kl. 8, No. 4 sch. k?, No, 1 r. vr. No. 4 r. a., No. 1 r. 10, No. 2. h. k. No. 3, h. a. No. 4 r. k„ No. 1 r. 9, No. 2 h. vr., No. 3 h. 10. No. 4 h. 7, No. 1 h. 6, No. 2 sell. 7, No. 3 sok. vr. No. 3 h. 8, No. 4 r. b„ No. 1 h. 9, No.. 2 kl. b. Hangt alzoo op den zevenden slag met har ten negen. Opgelost door de Genie-Pandoer Club „De luie Ploeg", W. Wetering. August de Laat in Gisssen, dorp* (Van sergt. Persklomp.) Nou he'k urn gezien, beur, dies komieke vent, Die baost overal in 't land is bekend; Nou is ie gekommen in onzo kantien, Foei, foei, nog kan'k van 't lachen bekanst nio zien; Nou is ie er gewist en ie heet gepraot D'n lieelen avond, dieën August do Laot. Potdorie, van 't lachen he'k nog- pien in de lenden, Wa, kan dieë man oe een' lachbui zenden. Veurdragen as ie kos, tot ellef uur toe, Was ie aon de gank, 'k snap mar nie hoe Of ie da volhoudt, zoo op den teater, Drie stappen naor veur en warempel ie staot er. Hij trekt er mar smoelen, zoo raer cn zoo goor, Z'n lippen die zaten 'm haost in z'n oor. De stukken, die ie spuide, 'k zal ze nie noemen, Want go meugt enne mensch nio te veul beroemen. Mar mooi heet ie 't gedaon, da za 'k oe zeggen, Die wit er z'n woorden goed weg te leggen,- En ontigkeid heet ie beslist nie gezeet, Geleuf me, 't is. er eene die het wel weet. Ik kan 'm gerust ieder rekemandeeren, Hij kan oe n'n avond goed a-meseeren, Daarom, kameraods, as er hier eenen speulen ooit gaot, Dan is 't wis en drie niemes aors as August de Laot. En dan. dieë mensch, dieë goeie pianist, Die spuit nog fijner as bij óns dqn rrrgenist; Srueehuizen biet ie, da mengde weten, Hij kan 't'goed, hij heet er meer venr gezeten. Addeu, mee oe hijen'ne volgende keer, Dan zie 'k oe beslist allebei ook weef. G. PERSKLOMP. De oorlog. (Van korp. Zweedijk.) Wreed eu onmensch'lijk kwam dat spook Europa's rust en vree verstoren 't Verbreidde vuur en damp en rook En 't wil zich aan goen rust nog storen. Men hoort het buld'reu van 't kanon, Dof, dreunend -hier in onze landen, Of anders leest men, wie weer won Den strijd ten kost' van dierbre panden. Groot is de strijd, en altijd-vraagt Hij offers meer, om voort te zetten: Hij vraagt niet, of men schreit of klaagt, Om gruw'len, die men wil beletten. Zoo duurt die strijd reeds maanden lang, Met steeds nog grooter, feller woede, Steeds hoort men nog dien oorlogszang, 't Is of men wordt niet mat en moede. Maar toch klinkt uit de vert' een stem, Die weder vraagt naar rust en vrede, 't Geprangde hart omvat met kllem Dat woord, met d'oogen droef en leede. O kom dan, vree, keer spoedig weer, Verheug dan weer Europa's landen, Opdat dan allen, knecht of heer, Bevrijd zijn van die oorlogsbanden. Dan gaan we allen welgemoed Naar n-uie, bevrijd van zooveel zorgen, Dan gaat 't gansck Euroqp' weer goed Dan daagt' voor veel' een bet're morgen. Korp. ZWEEDUK, Middelburg. Voor Vaderland on Koningin, (Van den grenadier Dirk v. d. Heide.) Wij jóngens van ons roemrijk Nederland, Wij staan reeds 14 maanden met de wapens in de handt Om eiken niet gewenschten gast te verjagen, Die ohze neutraliteit tracht te belagen. "Wij liggen nu in 't -hospitaal, Ons hart leeft mee trots alle kwaal, t. Wij zouden wel 'naar de grenzen willen vluch ten, En zullen voor den vijand dan niet duchten. Dan gaan wjj heen en staan wij pal, En onze vuist brengt menig belager ten val, Want wij zijn jongens van. stavast, En njet ons laten sollen komt niet van pas. En komt ons land eens in gevaar, Dan zijn wij ook van zeesen klaar, En dan zal menig bravo Piet, Een traanje laten in het verschiet. Wij "besluiten met een hulde aan ons Vorsten huis, En Manassen, den Redacteur van deze courant, 'in hopen, dat ons dierbaar vaderland, Behoed zal worden voor den oorlogsbrand. DIRK v. d. HEIDE, grenadier^ 'Ooriogswem (Van miL P. Dommanschet.) R-illand-Bath, i Bakermat, Van al vat taai en stijf is, Want bij jou. Verveelde 't gauw, Dat is jets, dat buiten kijf is. Rilland-Bath, Ik beklad .Je goede reputatie, Want bij jou Verlangt meu gauw Naar demobilisatie. .Rilland-Bath, Ik vergat Je 't beste nog te wensclien; Doch voortaan, Denk liieraan, Soldaten zijn óók menechou. O. H. CA ALS. Aan Adri, (Van August.) Even wil ik u vertellen, Hoe ik het nu kom te stellen. Goed gaat het waarlijk niet, Ik zit weer in liet verdriet. Ik was een daagje opgestapt, Maar werd al gauw gesnapt; In plaats mij gena te schenken, Gaat men er anders over cJcnken, N.l.*,,onkruid gaat toch niet. lc.p.t, En ik kréég; vier dagen, cachot. 't Ergste is, 't weegt me als lood, 'k Krijg niets anders dan water en brood. Daarom echter niet getreurd, 't Is nu toch eenmaal gebeurd, En -nu zeg ik onverdroten, 'k Heb er een daagje .voor genoten. Nu verder goed opgepast, Dan kom ik niet meer in de kast. Erg pleizierig is het ei' niet. Al „vergaat onkruid ook niet". Ik hoop, vergeef me, dat ik het zeg, Op een antwoord langs dezen weg, Ik zal nu maar eindigen, Aclriaan, Hopende dat we gauw met verlof zullen gaan, Dit vooruitzicht blijft me steeds bij, Dan ben ik lekker en jij blij. AUGUST. Do verbrande kerk. De kerk te Alphen aan den Rijn, die dezer dagen is afgebrand, dagteeken-de uit 1619. In dat jaar ontstond ir. een oliemolen een brand, die bijna het gekeele dorp en ook de toen bestaande kerk in asok legde. Dit was een groot, oud gebouw met een toren, die tot den klokkenzoldei" vierkant opging, daar een balustrade had, welke de spits omgaf. In den tijd, dat de Spnansche bendon Holland af liepen, hadden dezen al het ijzerwerk uit dozen, toren gehaald, waardoor hij zoo bouw vallig werd, dat hij in April 1580 instortte. Gmstreeks 15S7 namen de Hervormden de kerk in gebruik. Na den brand van 1619 werd voor den bouw eener nieuwo kerk uit vrijwillige in schrijvingen bijeengebracht een som van f 19,600, later heeft men nog f 23,800 over de kerkelijke gemeente omgeslagen. Op het midden van het kruis stond een klein, spits torentje met een klok. Het orgel werd in 1815 geplaatst. In een kapel is de graftombe der Heoren en -Vrouwen van Alphen. Buiten de kerk is de grafstede van den dichter J. L. Nierstrasz. Op den steen leest men het volgende vers van Tollens: 't Is Nierstrasz, die hier rust; in 's levens bloei ontslapen, Siert hem de kroon der braafheid vroeg. 'Geen lofdicht siert zijn graf, geen lauweren, geen wapen, Zijn wandel is hem lofs genoeg. De ambachtsheer Tkeodorus Pieter, baron de Smeth van Alphen. die kamerheer van Koning Willem II was, heeft in de kerk een graftombe, welke behouden gebleven is. De Haagsche Burgerwacht, De Oommissie uit de Haagsche Burgerwacht, in "Augustus 1914 opgericht om in kritieke omstandigheden de politie bijstand te verlee- nen, heeft thans stappen gedaan om, ter ver sterking van de brandweer in oorlogstijd, de burgerwacht uit te breiden met 150 personen, onder wie 15 voormannen. maar onmiddellijk gedaan te geven, zal toch in de wellicht naasto toekomst reeda met eene toenemende werkloosheid rekening gehouden moeten worden, tenzij door een verbod van uit voer van cacaobonnen èn. van do producten welke daaruit vervaardigd worden, de aanvoer van grondstoffen weder kan worden verzekerd. Onderhandelingen tot dit -doel schijnen reeds te worden gevoerd. Noodlottige oefeningen. Zondagmiddag is te Leiden de 19-jarige L. Wagenaar, die op zolder bezig was met het doen van gymnastiek-oefeningen, met den hals in een der werktuigen verward geraakt, waar door hij geworgd werd. Zijn moeder vond hem levenloos. Brand In een schouwburg. Een ontzettende ramp had Vrijda-g plaats te Hereford. Op het tooneel van een schouwburg, waarin kinderen een voorstel ling gaven ten behoeve van de soldaten, brak brand uit. Vijf kinderen zijn ver brand, een twaalftal werden in -ernstigen toestand naar het hospitaal vervoerd. van ons leger heelt het Haagsqho Correspon dentiebureau zich om inlichtingen gewond ter plaats waar men volledig op de hoogt© kan zijn, en daar vernomen dat zich in verschillen de garnizoenep eenige verspreide gevallen van die ziekte voordoen, waaronder te 'e-Graven- liage een achttal. Tegelijkertijd werd do ver zekering^ gegeven dat door den militairen ge neeskundigen dienst alle mogelijke maatrege len worden genomen om door strenge isoleoring als anderzins een uitbreiding dezer besmette lijke te voorkomen. De mails. De directeur van het postkantoor te Am sterdam maakt bekend, dat op Woensdag 1: April, mét- het stoomschip „Amstelland" van •den Koninklijkon Hollandschen Llovd brie venmalen zullen worden verzonden naar Lis sabon, Madrid, Pernnrabuco. Bahia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo en Buenos- Aires. De laatste buslic-hting aan het hoofdpost kantoor zal geschieden te 11 uur v.m., ter wij] aangeteekende stukken ter verzendin; worden aangenomen tot 10 uur v.m. Met genoemd stoomschip zullen tevens post pakketten worden verzonden naar Portugal. -Spanje, Brazilië, Argentinië. Uruguay, Para guay en Chili, welke tot den vorigen dag 9 uur 's avonds kunnen worden aangeboden. Hervatting dienst Stoomvaartmaatschappij „Nederland", De stoomschepen „Kambangan", „Kraka- taum" en „Bawean" zouden Dinsdagavond van Amsterdam vertrekken om Woensdagmor gen vroeg in zee t-e gaan. De beide eerstge- noemdo varen met lading ra.n Amsterdam naar Java, de Bawean" gaat in ballast naar New- York om daar te laden in dèn dienst New-York Java. De drie schejjen nemen de noordelijke route. Een dezer schepen, do „.Kambangan", neemt de mail mede, ongeveer 400 zakken. Da ■„Zeeland", Stil zit ze, in gepeins verzonken, Met haar twee kinderen aan don haard. Is hij gedood, misschien verdronken Als zij 't maar wist, 't was haar veel waard. Achdie drukkende onzekerheid, Hoeveel menschen heeft zij niet gebracht, Door hare wispelturigheid, Aan.den afgrond van het graf? Reeds is het drie maanden geleden. Dat hij verliet zijn dierbaar huis, Om zijn vaderland te verdedigen, Tegen 't wreedo oorlogskruis. Ziet haar kind'ren huppelen, spelen, Zij zijn nog klein en weten niet, Hoe hun moeder zit te bevenj Denken niet aan haar verdriet. Hoevele vrouwen zijn er wel, Boroofd van man of zoon, In dcez' blijvende onwetendheid, Over hun lot of hunnen dood Ach, laten wij toch allen smeeken, Tot den Schepper van den mensch, Op, als één man, voor den „vrede" Dat is mijn allerbeste wensch. P. DOMMANSCHET, le Comp., 3e Batj., 14e Reg. Inf. Afscheid aan Rilland-Bath. (Van mil. C'. H. Caals.) Rilland-Bath, Aalc'lig gat, We hebben je verlaten,* :k Dwaal niet meer, Als weleer. Door je doodsche straten. Rilland-Bath, 'k Ben je zat, Nu zijn we in Sokoondijke; Waar 't gewis Beter is, Dat zal ons dra blijken. R.j.lland-Batli, Reuzengat, Wil je niet meer kennen, Men zou hier In 't kwartier. Pea ïtaeleo boel Bij een brand in de gasfabriek te Vugkt, Was de werkman W. Sclmunnans niet in de gelegenheid door de vlammen een. uitweg te vinden. Hij is in den rook gestikt. Do man Iaat oen groot gezin achter. Aangespoelde mijnen. In de maand Maart zijn op de Nederland- sche kusten aangetroffen 6 mijnen, waarvan 1 van Eugelsclie en van Duitschen oor sprong. In hot geheel zijn thans sedert het uitbre ken van den oorlog aangespoeld 924 mijnen, aldus naar oorsprong verdeeld: Eugelscho 48-5, Fianseho 58, Duitsche 'ISO, onbekend 201- Werkloosheid in de cacae-industrie, Naar wij vernemen moest, in verband met onvoldoenden aanvoer van grondstoffen, in verschillende cacaofabrieken het bedrijf wor den gestaat. Andere wc-rken haar geringen voorraad nog op, waarna ook dez© zullen ko men stil te staan. Hoewel niet is aan t© riemen dat de cacaofabrikanten hierin aanlei ding zullen vinden- om hun arbeiders nu De mailboot „Koningin Wilhelmïna" werd Maandagmiddag te 3 uur t© Vüssingen ver wacht. Dinsdagochtend zou de boot 'weer Vüssingen vertrekken. Do andere afvaarten zijn voor deze week bepaald Donderdag en Zater dag van Vüssingen en Woensdag en Vrijdag van Engelaud. De „Eemdijk". Volgens bij de reederij ontvangen bericht, heeft bij liet, stoomschip „Éemdijk" de ont ploffing bij ruim no. '2 plaats gehad en is het schip aan bakboordzijde beschadigd. Kapitein en bemanning hebben het schip verlaten. Het Engelsche. gouvernement heeft er beslag óp gelegd en 'lost' de lading tt Southampton. Daarna za! de. „Eemdijk" in het dok al daar gebracht worden. Oogcnschijnlijk zijn 'ketels en machines onbeschadigd. Uit de Staatscourant. Benoemd en aangesteld tot officier van ge zondheid tweede klasse Indisch leger de arts A. C. van dér Togt. Benoemd tot vaandrig. De reserve-sergeant W. Verschuur is be noemd tot. vaandrig bij hot 20e regiment in fanterie, doch zal tot demobilisatie dienst doen bij het 22e regiment infanterie. De reserve sergeanten H. J. .J, Sc hol ten s, C. H. B. de Vrios en H. S. A. W. W ill in ck zijn benoemd tot vaandrig bij het 22e regiment infanterie. Van het Westelijk oorlogstorreln. PARIJS. Ten westen van de .Maas was in den loop van Maandagnacht de bosohietin-g zeer hevig op heuvel 30-i. if© Duitsdiers leden zware verliezen bij den aanval, cLien zij Zon dag togen liet oinoo van den dag ondernamen op den Mort Hom-mo en die volkomen werd algeejagen. De Duitschers slaagden er in over een lengte van 500 meter door te dringen in d© vooruitgeschoven loopgraaf aan heuvel 295. De i'ransclien maakten een liondertal gevan genen. Ten oosten van de Maas op Maan dagnacht een zeer hevig gevecht in het kleine bosek van Fontaino >St, Martin (ten oosten van acherauville). De Franschen drongen door in de Duitsche verbindingsgangen ten zuiden van het dorp Do-ugumont. In Woë-VTe beschieting van de dorpen aan den voet der Maashoogton. Maandag bleek, dat in de streek van Ver dun de eerst© groote algemeen© offensieve poging der Duitschers, die zich uitstrekt over een front, van 20 K.M., begonnen ie. De Dnit^ schors die geen belangrijk succes verkregen, vooral! niet een sucoes in verhouding tot do getoondo inspanning, Jeden verhezen van wel ker omvang do voor de Fransche liniën gesta pelde lijken getuigen. BERLIJN. In de veroverde trecliterstellin- gen ten zuiden van St. Eloi sloegen onze troepen heroveringspogiugen van afdeelingen met handgranaten voortdurend af. Mij non gevechten tusschen het La Baasuka- naal en Atrocht werden de laatst© dagen weer heviger. Op den westelijken Maa,soever werden Bé- thincoupt en d© eveneens zeer versterkte steunpunt-eu Alsace" en Lorraine" afgesne den. De vijand trachtte aan hot gevaar t© ont komen door een snellen aftocht, doch werd door de Siloziërs aangevallen, waarbij hij be halve zware verliezen 14 officieren on rnini 700 man aan ongewonde gevangenon verloor, benevens twee kanonnen en dertien mitrail leurs. Tegelijkertijd ruimden wij voor ons nadeclig gelegen vijandelijke blokhuizen en onderko mens op verschillende punten van het front op, zoowel ten noorden van het dorp Avocourt als ten zuiden van het Rswenbosch. Ook hierbij gelukt© het ons den Fransehen ernstige verliezen toe t© brengen. Aan gevau- geneii verloren zij bovendien verschillende officieren en 276 man. Rechts van de Mans word op dezelfde wijz© het ravijn aan den Z.W. rand van de Poivrekoogten van vijan den gezuivord, waarbij vier officieren, 184 man en materieel in onze banden bleven. "Vorder oostelijk en in Woevre hadden alleen artilleriegeveehten plaats. In een luchtgevecht ten Z.O. van Da'raloup en ten N.O. van Chateau Saliins werd een Fransche vliegmachine naar beneden gescho- Do inzittenden van d© eerste machine werden gedood. Verder werd in het dorp Loos en liet Caillettebosch de val van een vliegtuig waargenomen. Oostenrijk en Italië. V'EENEN. In het gebied van Görz hield de vijandelijke artillerie plaatsen achter ons front' onder vuur. Een Caproni-vliegtuig is bij lan ding nabij Lucinici door ons geschutvuur ver nield. Aan liet overige front duren de ge wone artilleriegeveehten voort. In het Sugana- dai schoten de Italianen Caldonazzc in brand. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op Riva. Aan deu Tonaleweg slaagde de vijand ©r in zich in eenige vooruitgeschoven loopgraven ton zuiden van Sperone vast te zetten. In Mesopotamlë. LONDEN. Het ministerie van oorlog moldt dat volgons bericht va.n .generaal Lak© de voorbereidingen van generaal Gorringe voor den aanval op de stelling Sannaiyat zeer ge vorderd zijn, hoewel de overstroomingen het front beperkeri, waarop do aanval kan plaats hebben. Het weer wordt beter en was de beid© laatste dagen mooi. De rivier is sedert 7 dezer niet gewassen. Uniformwijziging. Bij Koninklijk besluit is. bepaald dat de grijze sohako (het hoofddeksel met voor- en achterklep) en de pet komen te vervallen en vervangen worden door do grijze kepi (bij de in het zwart gekleede troepen door die kepi in het zwart.). Voorts is voor alle wapens en dienstvakken een gewijzigde veldjas iDgevoerd. Nekkramp. Naar aanleiding van de in den laatstcn tijd verschenen berichten omtrent hot voorkomen van gevallen van nekkramp onder de troepen Cezonken schepen. LONDEN. Lloyds maakt melding van het zinken van liet Engelsche s.s. „Zafra." (Hot s.s. „Zafra", groot 3578 br. ton, ge bouwd in 1905, behoorde aan de Eng. <fc Ame rican Shi pp. Co. Ltd., t© Londen. Red.) LONDEN. Lloyds meldt, dat. de stoomboot ..Silkswort'h" van Huil, groo;t- 4777 ton, is ge zonken. De gezagvoerder on dertig man zrjn gertxl. Ook is do stoomboot „Glenalmond" (2883 ton) in dep grond geboord. De beman ning is gered. Beide schepen waren ongewa pend. MALTA. De Britscke ongewapende stoom boot „Youne", vroeger Fastalia", is in deu grond geboord zonder waarschuwing. De veer tig koppen tellende bemanning ging in de booten, waarin ze zes uren rondzwalkte voor er redding kwam. Een flink Dagmeisje gevraagd. De Clercqstraat18" 1 les, opl. prakt. dipl. Alles j 1 gecorrigeerd. Vraagt prosp. I Boefch. J. Br. RUBEN,Leer. I J R.H.B.S., Tilburg.EngeSsch I H..TANSONIUS, Loer. Hoogei 1 Handelssch., R'-tam. U nog wenscht deel te nemen aan den schrifteljjken Cursus voor het eerstv. Examen' Kommies of Hulpkeurmeester, die 5 April begonnen is, dan bestaat er nog ge legenheid. Aanm. spoedig. Vraagt „Ou Studiegidsn J. H. v. d. VLIET, Nieuwendjjk 50 Amsterdam. IN DE *9 RIËNTS BALT. Zelfonderricht 80 ct. In den Boekh. of anders na toezend v. postw. v. 80 ct. aan RIËNTS BALT, Don Haag. „I.k heb 5 av. van 7 tot 9 noodig gehad voor het leeren der teekens. Toen kon ik zon der haperen de Algemeen© Leosoef. lezen". (w. g.) W. v. d B. Mil. Afd. Gen. DE beste Var I NAS "Overal verkrijgbaar a 25i.,D-Oas pakje. 1 door L. A. STOFKOPER. 2e druk, vermeerderd met 4 schetsen uit de portefeuille. Verkrijgbaar bij den Uitgeverfirma D. G. KRÖBER Jr., Middelburg, en bij alle Boekbandelaren. Voor vrist werk worden voor een MACHINE FABRIEK te ROTTERDAM gevraagd: Minimumloon met tariefwerk f 30.per week. Br. fr. lott. L Z D, a/h. Alg. Advertentie-Bureau ROUMA Co., 22$ Heerongracht, Amsterdam.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4