assa&siss Ba nn enland. Gezellige avond spelen. IVIannezaken. Correspondentie. Uit Leqer en Vloot. TJ'ECi SOUjTD a TEISTCQTJFt IVTT v&n Woensaegf Dl a April j 9 0 3 de Nederlandsche reddingsscliip Atlas Maandagavond 10 April voor eenige dagen zal worden afgelost door den schoener, voor politietoezicht op do zeevisscherij Zeehond. De „Eemdijk", Do Stoomvaartmaatschappij Solleveld en Van der Meer te Rotterdam heeft vin haar agent te Southampton telegrafisch bericht ontvangen, dat hot stoomschip Eemdijk" be schadigd is en in do haven van Southampton wordt binnengesleept. Over beschadiging van do Rijndijk" had do directie nog goen bericht ontvangen. De „Rijndijk". Reuter seint uit Londen Llioyds meldt dat de Nederlandscho stoom boot Rijndijk" Vrijdagmorgen acht uur op een mijn stiet. Do stoomboot ligt nu in do haven met de ruimen vol water. De Engelsche torpedojager „Medusa III". Do gestrande Engelsche torpedoboot „Medu sa" ligt met het achterschip bij Vlieland onder water. Hoogstwaarschijnlijk is het verloren. Twee sleepbooton zijn nog in de nabijheid. Duitsche oorlogsschepen gesignaleerd. LCNDJ&N. De „Times" verneemt uit Aa'.esuiid: Vijftien Duitsche oorlogsschep aai zijn in zicht gekomen, stoom end© in noorde- lijko richting, tor* lioogte van Bergen. Gezonken schepen. LONDEN. Lloyds meldt: Do Engelsche stoomboot „Braunton" en het zeilschip „Clvde" zijn door ontploffingen vernield. T)e bemanningen zijn gered. De Engelsche stoomboot „Chantala" is gezonken. De Ncorsche stoomboot „Stjemebovg" is ge zonken aan de zuidkust van Sardinië op 6 April. (Het s.s. „Braunton", groot 4575 br. ton. gebouwd in 1911, behoorde aan do Tatem St. Nsv. Co. Ltd., te Cardiff, en het s.s. „Chantala", groot 4949 t., gebouwd in J 913, en 23 Maart van Londen naar Ca'vutta vertrokken, aan de Brit. India Steam Nav. Cd.'Ltd., te Glasgow. Eed LONDEN. Lloyds bericht, dat het En gelsche stoomschip ,,Avon" (670 ton) ge zonken is. LONDEN. Lloyds deelt mede, dat be richt is ontvangen, dat het Engelsche stoom schip „Adamton" (2304 ton) gezonken is. (De „Adamton", gebodwd in 1904, be hoorde aan do Seville Sc U. Kingdom Car rying Co. Ld. te Cardiff. Red.) Oostenrijksch transportschip in den grond geboord. BRINDISI. Een Franeclie onderzeeër boorde in do Adriatische Zee een Oosten rijk-dia transportschip in, den grond HeU geschenk aan H. K. H. Prinses Juliana. Het. handwerk, door do verpleegden van de yereeniging „Boddacrt-Tehuizcn voor school gaande0 kinderen" v'ervaarigd, als geschenk voor prinses Juliana, zal niet, .in do vitrine van do firma Hirsch Co. worden tentoon gesteld, doch van 8 tot 15 April in het gebouw dier firma te bezichtigen zijn. De toestand» Buiten!. Pcrsstemmej. De - „Evening Standard" aldus een tele gram van het „Holl. Nb.", dio onlangs de te-( genweikende houding op commercieel gebied der onzijdige landen critiseerde, geeft tbans een van sympathie getuigend hoofdartikel over de positie vau Nederland en over de regee- iingsverklaring, betreffende do onlangs geno men maatregelen. Het hoofdartikel zegt dat het voldoende is dat Nederland nog eens het vaste besluit bevestigde om zijn strikt eerlijke onzijdigheid te handhaven. Het blad gelooft, dat, do ti]d voorbij is, dat Duitsohland do on- ziKligen kan lastig vallen: Duitschlaud kan een andcro mogendheid vleien, maar niemand zal aan ruwe argumenten van torrorisatie toegeven. Do Manchester Guardian" geeft ook een hoofdartikel vol sympathie over Nederland on eindigt met zijn voldoening uit te spreken, indien Nederland tot het einde van den oorlog zijn strikto onzijdigheid wil blijven handhaven. Indien dit oen conflict met Duitsohland ten gevolge mocht- hebben, zal Engeland zijn ge- heele reserve van nieuwe militaire krachten ter beschikking van Nederland stellen. Het blad zegt voorts o. a.Indien Duit- schors <!e Nederlandse he neutraliteit zouden hebben geschonden, door uit Antwerpen duik- bootcn langs Vliasingen te zendon, indien de geallieerden Van dat, misbruik hadden gehoord en aan Nederland in overweging hadden go- govon er eon eind aan te maken, hetzij door vóór Vlissingen den toegang to sluiten, of door den uitvoer naar Duitsöhland langs den_ Rijn stop to zetten, en indien de Duitschers Neder land haddeu aangeraden maatregelen tegen de 'Entente te nemen, met een bedekte bedrei ging voor liet geval hot weigerde, dan zon daardoor zoowel het verlangen van do Neder- Jfi-d»olio regeeriug om maatregelen van voor- j z" - to iicaDen als liaar verklaring duidelijk worden Als cle verzoeking om de Nederlandsclie neu traliteit te schenden tienmaal zoo sterk was en do zorg van do Nederlanders, zich buiten den oorlog te houden, tienmaal zoo zwak als zij is .dan nog zouden de geallieerden niet liandelon tegen den wil van de Nederlandscho rogeering' Het blad erkent, dat onze regeering voor giooto moeilijkheden is geplaatst bij de nauw gezette handhaving der neutraliteit en dan onze rogeering die op lofwaardige wijze over wint. De geallieerden, zegt het, zullen die on- ziidigheid niet schenden, maar zich verheugen, als Nederland tot. het einde toe neutraal blijft. bij den aanvang van den oorlog, een onzijdi ge houding aangenomen, en daarvan al de con sequenties op nauwlettende wijze, volgens de bepalingen dor Haagscho overeenkomst ge trokken. Maar de wijze van oorlogvoeren heeft geenszins aan den geest beautwoord, welk bij net vaststellen dezer bepalingen heeft voor gezeten, en Nederland beeft alle vrijheid, zonder schending van het gegeven woord, zijn aanvankelijke bonding te wijzigen, wanneer zijn hóogere belangen, niet, alleen oogenblilce- lijk, maar zelfs in cle verdere toekomst van een bepaalde zijnde bedreigd zouden worden. Schepen-uitvoerwet. Ingesteld is een commissie als bedoeld in den algemeenen maatregel van bestuur inge volge de Schepen-Uitvoerwet. Daarin zijn benoemd tot lid-voorzitter rar. A. J. CnoopKoopmans, voorzitter van den raad voor do scheepvaart te Amsterdam tot leden J. M. B o t te m a n n e, hoofd inspecteur der visscherijen te 's-Graven- hage; A. D. Muller, hoofd-inspecteur der scheepvaart te Rotterdam: B. Nier- s t r a s z, directeur der ITollandsche Stoom bootmaatschappij te Amsterdammr. J. Smit, directeur der Koninklijke Maat schappij ,,De Schelde" te Vlissingen. Lejerzaken. Mutaties. Bij K. B. 'zijn, mot afwijking, voor zooveel Doociig, van de bestaande organióatiën, be noemd. A. Bij liet wapen der infanterie tot kapitein do eerste luitenants G. J. Huy bregtse, J. J. J. van Stuyvesant Meijer, C. D. Viehoff en A. G. C. Gaillard, onderscheidenlijk adjudant van het 7e regi ment, adjudant bij het regiment Jagers, van het 19e regiment en adjudant bij het 11e regiment bij den staf van het wapen tot majoor, de kapitein jhr. C. A. J. M e ij e r, van 't regiment jagers en tot kapitein de eerste luitenant E. C. A. La so n der, van dien staf, werkzaam bij den hoofdcursus; bij bet 12e regiment tot majoor do kapitein K. L. L. H. van N i s- 'tolrooy, van liet 8e regiment; hij het 17e regiment, tot majoor de kapitein A. van Lieshout adjudant van de TXe infanterie brigade bij het 20e regiment tot majoor de kapitein J. H. d e Ha as, van 't Se regiment; bij bet 22e regiment, tot majoor de kapitein O M. G. van Rijswijk de Jong, van het 11e regiment. B. Bij het reservepersoncel der landmacht bij het wapen dor infanterie, tót reserve-kapi tein do reserve eerste luitenante J. H. P. Janssen, B. E. Spanjaard. O W. E. de Q u a ij. D. J. Wi e r s m a, mr. .J. H. W. Ni col ai. H. van Loghem, W. c;an Rede en W Donkersloot, onderschei denlijk van het 13e, het 17e. het Co, bet 12e, het 16e, het -le. het 6c cn het 11e regiment. Militie-lichting 1908. Het algemeen hoofdkwartier verzoekt ons te melden dat de mededeeling van. „De Avond post", als zoude de militielichting 1908 op 12 April 1916 overgaan naar de landweer, on juist is. Slechts eon gedeelte van die lichting gaat als milicien, over naar de landweerbatal- jorse Lichting 1917. Ingediend is een wetsontwerp houdende bij zondere maatregelen met betrekking tot de lichting 1917. Ter toelichting zegt de Regeering, dat de heerschende buitengewone omstandigheden het h.i. noodig maken, dat voor de lichting 1917, evenals is geschied voor do lichtingen 1915 en 1916, de gelegenheid wordt geopend om zoo noodig vroegtijdig tot inlijving te kunnen overgaan. Om daartoe te geraken, zullen gelijke rege len kunnen worden gesteld als werden aange duid in do Mem. v. Teel. en onder het hoofd „Artikel 6" in de Mem. v. Antw. op het Voorl. Verslag van de Tweede Kamer betref fende het wetsontwerp tot het treffen van bij zondere maatregelen met betrekking tot de lichting 1916. Alleen zal de bepaling betreffende verkorting van den in art. 61, eerste lid, der Mi'litiewet gestelden termijn van tien dagen voor het aanvragen van herkeuring zpnder be zwaar achterwege .kunnen blijven. Behalve dit laatste en een klein verschil tus- sehen de artikelen nopens de inwerkingtreding is het ontwerp dan ook gelijk aan de wet van 14 Juni 1915. ^Weduwen- en Weezonfondsen voor militairen en g:pens. militairen. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging dei uitgaven van do Weduwen- en Weezen- fondsen voor militairen en "epensionncerde militairen der land- en zeemacht voor 1915. Ter toelichting zegt de minister van finan ciën dat, aangezien do werkzaamheden, ver- bonderf aan de samenstelling van de eerste wetenschappelijke balansen van genoemde fondsen van meer omvangrijken aard zijn go- woest clan aanvankelijk werd verwacht, do kos ten van hot opmaken der balansen do daar voor uitgetrokken bedragen met resp. ƒ299 en ƒ299.67 hebben overschreden. De desbetreffen de begrootingsartikelen zullen derhalve met die bedragen dienen to worden verhoogd. Aanstaande off. v. gezondheid. Do Minister van Oorlog brengt ter kennis van belanghebbenden, dat er voor acht studen ten in de geneeskunde gelegenheid bestaat om dit jaar to wordon toegelaten tot do verbinte nis bedoeld bij art. 18 der wet van 2 Au;'. 1880 („St.bl." no. 145), om, na het verkrijgen van den titel van arts. cene benoeming tut i officier van gezondheid bij het personeel Van den geneesk. dienst der landmacht aan te nemen. Zie voor nadere bijzonderheden do „St.-Ct." no. 85. Adjudant van H. M. de Koningin. Bij K B. ;s benoemd tot adjudant in bgw. dienst van H. M. de Koningin, do luit.-gen. van liet Iieger in Ned.-Indië, II. N. A. S w a r t, civiel eu militair gouverneur van Atjeh en Onderh. Benoemd tot vaandrig. Do reserve-sergeant A. H. Witkamper van het 7e regiment infdoterie is benoemd tot vaandrig en gedetacheerd bij het reserve 25e regiment infanterie. 's-Gravenhage. Is nog De Tantalusbeker. geld, la hij aan de soldatenmenage deelneemt. Red. Weetgraag v. d. W. et bekend. R e d. D. R., Heilovoeteiuis. Is nog niet bekend. Red. J. E. Tilburg. Voor onderwijzers is niet bepaald, dt zij niet klein verlof naar huis mo gen. R e d. J. L. G., Vlissingen. Omdat de M. v. O. uw verzoek hoeft afgewezen, is het overbodig iiicr oojpuoU up teruB to tomen. lied. ron p|, aoor EcbIJf „urkt dis m„ J. J. U., Kindlieven. Gedurende den tijd dut drie vorken weder als standaard dienst doet. II'! i. het Ziekenhui» «nart, hebt gij «lectin. Met een paar druppel» lak maakt go de recht op do Itorporaalj-toetage. De jaarwedde vwbmdjng jlet ^ootje dcn „>rd i als milicien-sergeant treedt bu het m functie treden i„ i,g en met bj de .an.tolUng d,"ht' dwrdoor teven» de zoodanig Rod ©enigszins uitgeholde kurk aan den eierdo» B. Tell, II. V lo. Wij rijn Set geheel met 1 kl«ft: 1,0 <loors,;cde link. op do afbeeld,.,:- een». Als op Maandag, Dinsdag In Weenv d°e' Slune,' teil,n- duidelijk Men. Plant» varlof word; genoten en reeds Zaterdag pe onder J)Ct strootje en ge z;jt. m staal vergunning wordt gegoven te mogen vertrek- de pokende proef met den Tant.a'us-bclier kon° kom° hot ook ons logisch voor, dut op te nemen, welke op de theorie van den hevel g?ond van punt 7 L. O .1916 B no. 18 ook over berust. Gij behoeft, slechts water iu den eierdop Tn het ondereinde van eene eierschaal, van boven met conc groot© opening, makcu wij oen gaatje cn steken er een strootje door heen. Het uiteinde, dat in het ei uitsteek?, overdekken wij met een vingerhoed. Hei at root je moet van boven hyna aan den bo dem van den vingerhood komen. Van ondc ren gaat het door cene schijf Tcurk, die mot Plaatsingen. Bij besch. van den Min. van Marine zijn de navolgend© plaatsingen gelast: met 11 dezer, de luit. ter zee 2e kl. A. M. Hekking a. b. Hr. Ms. „Schorpioen", de luit., ter zee 2e kl. W. H. CL H o o g, W. F. M. J, van R i o t en J. H. Bax a. b. van Hr. Ms. „Koningin Emma", en de luit. ter zee 2e kl. J. C. Backer Overboek in rol wachtschip te Willemsoord; met 15 dezer, do kap .-luit. ter zee J. M. van W i c k e voort Crommelin in rol wachtschip te Willemsoord, de luit. ter zee le kl. J. J. van Konijnenburg a. b. Hr. Ms. „Gelderland", de luit. ter zee le kl. J. A. E. ScVenck de Jong a. b. Hr. Ms. „Hydrograaf" en belast met het - bevel, de luits. ter zee 2o kl. jhr. M. L. van Geen, J. P. Abbinga en F. E. T. ter Brug gen II u g e n h o 11 z en <le luit. ter zee 2e kl. hij de Kon. marine-res. J. ton Kloos ter in rol Hr, Ms. wachtschip te Hellevoet- sluis. Aspirant-adelborst. Naar wij vernemen zullen jongelieden 'n het bezit van diploma B meer uitgebreid lager on derwijs op hot te Dordrecht gevestigde inter naat voor aspiranteadelborsten bij do Zeemacht hoogstwaarschijnlijk reeds 1 September a.s. worden toegelaten. Het Dordtsch internaat wordt na do reorga nisatie een zelfstandige inrichting welke in tweo jaren voorbereidt voor het Kom. Insti tuut voor de Marino te* Willemsoord. y.Vrij België" schrijft: Zij, die uit de woorden, dat do Rcgcenng heslist is om onwrikbaar Nederlands neutra liteit te handhaven, alleen de gevolgtrekking zouden halen, dat Nederland alleen beheerscht wordt door do zorg om zioli alleen dau to weer te «tellen, wanneer zijn grenzen worden ge schonden. wanneer zijn bodem door vreemde legermacht wordt betreden, nemen het te eng op. Het Nederlandscho volk is voorzokèr niet strijdzuchtig en het heeft getracht door uiterste correctheid in het nakomen van zijn neut'raliteitsplichten eiken schijn van redon tot misnoegen bij de oorlogvoerenden uit den weg te houden. Maar-het is, in den laatsteri tijd, bijzonder naar aanleiding vfln het „Tu- bantia"-geval, duidelijk gebleken, dat het zijn grooto zeemansafkonsst niet heeft vergeten, en zich bewust blijft, dat Neêrland's z 'ijk gebied en dus Neêrland's rocTit op ontzag zoo ver strekt als de rechtmatige arbeidzaamheid zijner kinderen. En wanneer do Rogeering ooit mocht besluiten tot eenigen kraehtigen stap, om herstel to eischen voor do krenking aan het land in zijn zeevarenden of eenig an der rechtmatig belang aangedaan, dan zal zij rondom zich een volk vinden, dat in vastbe radenheid cn eensgezindheid door geen ander wordt overtroffen. Men verlieze overigens niet uit het oog. dat Nederland in het bennlen van zijn houding veel vrijer staat dan België. Het is niet ge bonden door een opgelegde nentraliteit, welke alleen door een feiteliiken aanval kan worden geschonden* maar heeft uit eigen beweging, j Aanvulling Landstormwet. Ingediend is een wetsontwerp strekkende tot. aanvulling van de Landstormwet, Iu de toelichting wordt er op gewezen, dat art. 19 van de Landstormwet bepaalt, dat de tot den landstorm 'behoorende dienstplichtige, die niet voldoet aan een oproeping voor den werkelijken dienst als deserteur wordt behan deld, zoodra hij ingevolge den last van den Minister van Oorlog als deserteur is afge voerd. Een krijgsraad verklaarde evenwel den mili tairen reöhter onbevoegd om te oordeelen over een dienstplichtige van den landstorm, die niet voldeed aan do oproeping voor den werke lijken. dienst. Deze uitspraak berustte hierop, dat de bekl. niet geacht kon worden in werke lijken dienst te zijn geweest op den datum, waarop hij moest opkomen en art. 13 der Landstormwet, derhalve geen toepassing kon vinden, terwijl die wet verder geen nadruk kelijke bepaling bevat, dat de dienstplichtige bij den landstorm, die niet voldoet aan een oproeping voor den werkelijken dienst, valt onder de toepassing van de militaire straf- en tuchtwetten. Het' Hoog Militair Gerechtshof appnjb'eercle het. vonnis van dien krijgsraad. Het wetsontwerp strekt om in de door be doelden krijgsraad en lien Hoog Militair Ge rechtshof aanwezig geachte leemte te voorzien. Vergoeding wegens kostwinnerschap. Het is wenschelijk, dat met ingang van 17 April op de omslagen waarin bescheiden be treffende vergoeding wegens kostwinnerschap van dienstplichtigen van do militie te land, van de landweer of van den landstorm worden toegezonden aan den Minister van Oorlog, behalve het gebruikelijke adres npg als bijzon- dore adres-aanduiding wordt geplaatst het woord II ooistraat. Op omslagen waarbij bescheiden betreffende vergoeding wegens kostwinnerschap van mili tairen dio als v r ij williger onder do wape nen zijn aan den Minister van Oorlog worden gez,ouden, behoort het woord „Hooistraat" niette worden gesteld. Zoodra bedoelde maatregel niet meer noodig wordt geoordeeld; zal daarvan kennisgeving geschieden. („St..Cfc.") Grenstoozicht. Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 10 Maart 1916, no. 16, waarbij geregeld is het tijdelijk aanstellen van militairen tot buitengewoon kommies, heeft do Minister van. Financiën o. m. aan de militairen, die voor aanstelling Lot buitengewoon kommies in aan merking worden gebracht en niet wegens nader gebleken ongeschiktheid bij hun corpsoudcrdeel worden teruggeplaatst, toegezegd, dat bij de eerstvolgende examens voor kommies twee derden van het aantal plaatsen voor hen wor den opengesteld, zoodat zij voor die plaatsen zullen voorgaan aan anderen. Tevens is voor deze buitengewone kommiezen een verlofsrege ling getroffen, waardoor zij zooveel mogelijk in het genot van een verlof van twe© dagen per maand gesteld kunnen worden. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK. Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen wordan regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos doc-r ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te vcr- zoekon. Wio bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Sergt. X. Y. Z. Zie No. 243. Red. Y. M., Teteringen. Gij z.ult als landstorm- plichtige met uw jaarklasse moeten opkomen. Red. W. v. B., Roozendaal. Wendt u tot den Procureur-Generaal bij het Gerechtshof. Red.! B„ Veldleger. Art. 100 is bij wet als volgt j aangevuld: Mede wordt terstond ontslagen hij, i die behoort tot eene der door ons aan te wijzen noodverlof hebt gij den geheelen duur van jiat categorieën van vrijwillig dienendon en na het verlof rocilt op menagegeld on mobilisa- volbrengen van een dienstverband van ten tietoelage. Richt uw verzoek tot den admini- minste vijf jaren ontslag uit den vrijwilligen sti;ateur van do 4e deDót-eomnaomie Rod dienst verkrijgt, voordat zijn militiediensttijd Zondag vergoeding wegens gemis van lo- vensmiddelen wordt toegekend. Zelfs vermeen n wij. dat ook op den Zaterdag als niet aan den middagmaaltijd wordt deelgenomen aan mili ciens 'bet menagegeld mag worden uitbetaald, üp den dag van terugkomst bestaat bovon de 4 dagen wotr recht op alles. 2o. Do door u gevolgde regeling is zeer juist als de milii-airc-n ingekwartierd zijn zonder voeding. In dit geval hebben do botrokkenon 'bij vertrek of terugkeer van verlof ook recht op menagogeld, niet echter, wanneer zij met voeding zijn ingekwartierd en de kwartiergever voor dien dat reeds eenigo voeding heeft strekt. Red. Jaap, Schoonhoven. Onderofficieren en mili tairen beneden dien rang, behoorende tot de tachementen hulp-ma<rechausM;e uitgezonden naetr gemeenten, waar besmettelijke veeziekte heerseht, genieten een toelage door de Ministers van Landbouw en Oorlog in overleg, to bepalen. Red. E. S„ Don Helder. Al is uw reserve-plicht bij de landweer 1 Aug. a s. verstreken, zo< moogt gij toch niet uit den dienst worden ont slagen. Gij zult eerst ontslag bekomen wanneer de landweerlichting, waartoe gij behoort, ont slag verkrijgt. Red. W. de B., Waddinxveen. Gij hehoort volgens art. 113 punt, 2 der Militiewet 1912 bij de lich ting 1906, en gaat met deze met klein verlof. Red. H. J. M., Nieuwkuik. lo. Gij hebt ge?n examen gedaan voor korporaal-vrijwilliger en komt dus niet in aanmerking voor de soldij- verhooging van 5 cent per dag. 2o. Militieplichtigen kunnen zich niet ver hinden bij den Vrijwillligen Landstorm. Red. C. C Assen. Gedurendo den tijd dat gij tij delijk ongesohikt voor den dienst waart, hebt gij recht op soldij en menagegeld, gedurende de eerete 4 dagen op mobilisatietoelage. R e d. A. H., Broskens. Wij kunnen u geen anderen weg aanwijzen dan gij ingeslagen hebt. Aange zien de minister afwijzend op uw verzoek be slist hoeft, is er niets meer aan te doen. R e d. P. W. B., Waalsdorp. Als de schoenen ge heel buiten uw schuld zijn ontvreemd, lijkt bet ons billijk, dat gij deze niet behoeft terug te betalen. Richt een verzoek tot uwen compag niescommandant om van de terugbetaling vrij gesteld to mogen worden. Red. II. H„ Rucphen. Gij kunt u wel opgeven, maar zult in dezo omstandigheden geen verlof bekojri.ii om naar Nod.-Indiö te gaan. Red. II. E., Vonlo. De ïnkwartieringsgelden wor den door diegenen genoten, die militairen in onderhoud krijgen, hetzij met of zonder voe ding. Gij kunt dus slechts aanspraak maken op do vergoeding wegens gemis van levens middelen ad ƒ0.35 per dag, ook voor den dag dat g:i in Roermond zijt geweest. Red. G. M., No. 1335. Het tijdvak, dat gij als de serteur zijt afgevoerd, moet gij langer dienen, dus gij gaat met do lichting 1910 met klein verlof. Wij raden u ochter aan een gemotiveerd verzoek tot den M. v. O. te richten om met klein verlof te mogen gaan. Red. „W. G„ Serooskerken. Dit is ter beoordeeling van uwen commandant. Red. L. P., Rucphen. "bns niet bekend. Red. J. H. L„ Borgvliet. Voor plaatsing bij de constructiewerkplaatsen kunt gij een verzoek richten tot de directie van do artillerie-inpich- t-ing aan de Hembrug. Red. Grenadier, Den Haag. Het vrij zijn van middagapp'. 1 is een gunst en dus ter booordee- ling van den compagniescommandant. Als uw compagniescommandant u permissie goeft op Zondag, zal Z.W.E.G. toch niet verlangen, dat gij op liet middag-appèl komt. Iu dab geval is er voor u geen permissie. Red. J. N„ Den Haag. Gedurendo het Waters- dat zal i rijgen, totdat het d> van den vingerhoed bereikt te gieten bovenkant herit; op dat oogenblik komt do hevel werking, het water stroomt plotseling door het strootje en het ei loopt geheel ledig. Als £e een zeer don waterstraaltje gelijk matig iu het ei laat vloeien, kunt ge den toeschouwer laten zien, dat hot ei bij regel matige tusschenpoozcu leegloopt. olbracht. R e d, G. P., Assen. Laat uw broeder een verzoek richten tot den M. v. O. om bij de Gele Rijders to mogen worden geplaatst. Red. J. V., Woensel. In punt 10 L. O. 1916 B 18 is bepaaldJaarwedde feenietendo vaste koks hebben géén soldij genietende vaste koks wel aanspraak op vergoeding wegens gemis van levensmiddelen over do dagen, waarop zij mot do bereiding van het eten zijn belast en uit do menage meeëten. Voor hen worden geen levens middelen ingekocht. Eten zij echter tijdens hun dienst niet uit de menage mede, dan ontvangen eerstgenoemde de gewone vergoeding, laatst genoemde eene vergoeding van f 0.70 per dag. Deze bepaling is ingegaan 1 Jan. 1916. Red. L. L., Maastricht. Zio ons blad no. 212. Red. L. M., Tilburg. Wij iaden u aan 'ïilichtingen bij den commandant van de VII Infanterie- Biigade in te winnen. Red. A. v. d. M uiessen. Gij zult moeten wach ten, totdat gij antwoord ontvagt omtrent eene aarstelling. Red. A. K., Amsterdam. Met het zaken verlof hebt gij recht op vrij reizen voor Rijks rekening. Red. H. M M Budel. Bij vertrek met onbepaald klein verlof bestaat het recht op de. vergooding "egens ivostwinnerschap tot en met den dag in vertrok met verlof. Red. J. M„ Kruiningen. Voor den dienstdoenden kleermaker bij eene compagnio is geen onder st lieidingsteeken voorgeschreven. Red. W E., Ede. Voor overplaatsing bij het depot za'. niet veel kans bestaan. Red. IV. J. F., Nijhoven. Voor overplaatsing bij liet verlichtingspark kunt gij u met een ver ziek richten tot den Opperbevelhebber van L. en Z onder mededeeling van uw burgerbe trekking. Red. G. A. B., Milligcn. Om bij cene militaire salchterïj geplaatst te worden moet gij een ver zoek richten tot den hoofdintendant van het leger te 's-Gravenhage. Red. D. F., Oosterbout. Er zal voor u geen kans bestaan bij cle Marinereserve overgeplaatst te wordon. R e. d. J. B„ Kessel. Omdat uw brooder zich reeds voor plaatsing bij de cavalerie heeft opgegeven', moet'hij afwachten, of hij daarbij ingedeeld zal worden. Red. J. M„ Ossendreclit. De reden, dat gij als ziekendrager nog bij het veldleger zijt inge deeld, zal in verband staan met de belangen van don dienst. Red, P. A. D., Neuzen. De jaarwedde-genietende koroeraal-kok heeft geen recht op hot menage- t strateur van do 4e depót-compagnie. Red. G. T„ Harderwijk. Gij kunt een bezwaar schrift indienen bij de commissie van voorlioh- ting in zaka bezwaarschriften vergoeding kostwinners. Het bezwaarschrift te richten tot den voorzitter van die commissie in de hoofd stad van uwe provincie. Red. J. V., Veldleger. 1. Onder .bclooningcn prij zen" in ons bind van 2 April staut, dat de prijzen worden toegekend bij „gelegenheid", dus op den dag van do verjaring van H. M. de Koningin, d. w. z. dat de prijzen enz. van het. af geloop en jaar op den dag worden be taald. 2. Als maatstaf wordt genomen, dat per les uur buiten de gewone diensturen, door een on derofficier 0.30, door een minder militair 0.20 wordt genoten. 3. De leermiddelen kunnen met toestemming van den korpscommandant uit de „.toegestane gelden voor onderwijs" worden bestreden. 4. Het extra-verlof gaat in dezen tijd voor de onderwijzers niet door. R ed. E. Schw., Roozendaal. Gij moet, na uw 18e levensjaar 6 jaar als lid van een muziekkorps of als trompetter of in beide betrekkingen gezamenlijk hebben gediend, om toestemming tot hot aangaan van een huwelijk, onder toe kenning van verhooging te bekomen. Als gij met 1 Aug. a.s. 24 jaar oud zijt, kunt gij toe stemming vragen. Red. J. A. D„ 's-Gravcnzande. Waarneer u door den M. v. O. of door den compagnies-comman dant een bijzonder verlof is toegestaan, kan dit verlof gewoon genoten worden. Zie de „S. C." No. 256. Red. K. W„ Legerplaats bij Laren. Een zoodanig bureau in Haarlem is ons met bekend. Is er niet een vau uwe collega's, die u helpen kan, om een verzoekschrift op te maken. Waar schijnlijk wil uw sergeant-majoor-admimstra- teur u daariu wel behulpzaam zijn. Red. O. A. v. d. P. Wij vormeenen, dat gij niet in aanmerking bomt voor landbouwverlof. Gij zoudt wegens ziekte van uwe vrouw bijzonder verlof kunnen aanvragen. Red. G. L. te O.Of er in de tegenwoordige om standigheden voor bevestiging en belijdenis verlof wordt verleend, is ons niet bekend. Red. A. D. v. B. Leiden. Gij kunt u schriftelijk tot den voorzitter wenden. Hot adres van den voorzitter van do commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners van de provincie Zuid-Hol land is te ?s-Gravenhage. Red. P. H. T. Tilburg.' Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, heeft de burgemees ter het recht en is zelfs verplicht om bij zaken- verlof de vergoeding te verminderen of wel geheel in te houden. Red. W, F. Cadzaud. ministratictroepcn zijn bestemd voor corvee werkdiensten. In hoeverre do gewone diensten vooral in dezen tijd moeten worden mee; maakt, is ter hcoordeeling van den comman dant. Een mindere in rang uitschelden mag natuurlijk niet plaats hebben. Red. W. de X. Bergen op Zoom. le. Naar onze meening bestaat er voor u wel reden om voor zakenvorlof in aanmerking te komen. Doe een verzoek aan uw batterij-commandant. 2e. Het is nog niet bekend, waneer de lich ting 1907 der bereden wapens met verlof naar •huis gaaf. Red. T. S„ Haarlem. Behah-e hot menagegeld be staat er voor den vasten soldij genietenden kok geen recht op eene andere toelage dan eventueel de mobilisatie-toelage. Red. J. V., Gorincham. In orde omvangen. Dank voor goedo zórgen. Red. Sollicitanten voor de politie. M. N. de H., Ooltgensplaat. 1. Sollicitanten voor agent van politie te Amsterdam kunnen zich iederen werkdag om streeks 10 uur v.m. aanmelden aan het hoofd bureau van politie, O. Z. Achterburgwal 185 (kamer 20). Amsterdam. Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed. De vereischten voor den sollicitant zijn: 1. Leeftijd van 21 tot 30 jaren. 2. Een lengt© van minstens 1-70 meter (bij stevigen lichaamsbouw). 3. Gezond en sterk van gestel, zonder lichaamsgebreken, hetgeen uit een lichame lijke keuring door den dokter van liet politie korps, zonder kosten voor den sollicitant in te stellen, moet blijken. Onbesproken gedrag, wan.romtrent zéér voldoende, zooveel mogelijk aansluitende, in formation moeten kunnen worden verkregen. o. Voorts zal gelet worden op voldoende geestelijke ontwikkeling, welke moet blijken uit een in te stellen onderzoek op het gelyc-d van taal, schrift, rekenen, maten en gewich ten en aardrijkskunde van Nederland. Salarissen en vooruitzichten:. De agent wordt voor één jaar aangesteld op proef, waarna, na gebleken geschiktheid, een definitieve benoeming volgt. Het- aanvangssalaris bedraagt 14 per week; bij definitieve benoeming geniet hij een week loon van 14.50, dat na een diensttijd als definitief benoemd agent van 2, 4, 6 en 8 jaren kan worden gebracht op respectievelijk 15. 15.50, f 16 en 16.50. Bij bevordering kan een wekelijksch inko men verkregen worden van ten hoogste 21. Voor uniformkleeding wordt jaarlijks 75 beschikbaar gesteld, waarvan het eventueel restant aan den man wordt uitgekeerd. Alle beambten genieten voor zich, zijn inwo nende echtgenoot© en inwonende minderjarige kinderen kosteloos genees-, hoof- en verlos kundige hulp en geneesmiddelen. Na een benaalden diensttijd kan pensioen worden toegekend aan den man en bij diens overlijden aan de echtgenoot© en kinderen. Deze inlichtingen zijn ons door het Hoofd- Commissariaat van Politie te Amsterdam ver strekt. 2. Wij vermeencn. dat gij u moot aanmelder bij den Procureur-Generaal bij het Gerechtshof. Red. overig© 1 |es zou ver- Wij ij waren in het begin der mol veertien dagen te t'. naar B. vertrekken. 'Zoo'n v.-( altijd een ongewone dinkt' tuncci© van opp» r-L ji.;',,.. on tionman.vk' .-:l.-i zooals men het nn-i-r-tal' noomi had ik voor Veel din/' n te Do wagens met als ge] raai waren reeds naar I). t© E., .Liar dit d© distribvt'eniaats v»n,-t „V.&, "r'Yt wJ - Hartje een en zouden nu pi. at sing brengt we' 'j, <-n in mijn dor vccrooder- engcfo,- cnz men a go meester, 'der een korpo- en ik bleef ,5og te y| r aanmaal Jirt t-rrain -Wirt-aV „Lt 1 - KtoMTirl°°r' r"'i '■'«'"hat Vhucht ramiciiik kwamen d© auto'» en 'wri ;t i ,-nnr miin romp. brstomd,- in .rvvB rT'"'ik i'tovijd K nZ.rn'_Iï"a.r m"n ^r*cf,iller-de din di din. fiets K'"g ik ""M" «tra c's.'t El™daarl,ovi-" hemei. Ik zal zoo ongev 'Ion hebben, toen een drio kwartier ger©- oen boer zag aankomen. E»n ad,to BLbant'hrUrV? Woe" b?^r7,di^l'i"di<,D'l,»: ™~bn.7£ «tomp.,G(pJ|p d<>n ffland 8ta]r S. terwijl een ,1PP h,j zijn met bollen en eep, maar de paarden stpren zich n .-t in 'r ar aan. bet »„«it 6rfaa„'""t,"rr^ ZtïT"""' snood fin oil zct'on. want dan zou do baas'ook Wd«L™"rf.n, po''' 'Jit -Je 2- D?' zo" Mfjd rijn met da .eden -a!< -vaar ,k mij bevond: „Kom ik •eling, aan van de streek, "lefc> dan toch zeker morgen", loon vrij elkaar dieht gonn-krd rm', stopte ra°..Dï'Jn ~L juister gezegd v.-in Uurtjes ijvviel, groette den boer en vroeg boa ver Ik nog van B. versijderd ia» .Kon jnepake smoken", was het korte ant- noord. Hoelang dat „tot jt ïmtnurlijk met, en daarom haalde ik mijn pijp „it de stopte Knar, met do gedachte dat ais Kist zoek. Verleden week zijn wij verhuisd en daar al de kisten terecht zijn behalve de mijne verzoek ik den vinder beleefd om bericht. Do kist is ge merkt J. Zegveld, 2e Reg. Inf. 2 Bat. 3 Comp. Wan Nr>. 5041 en ik had er nog een adres op van thuis dat was J. Zegveld p/a. Cornelis Zeg veld, Renkum. Adres P. Leer in 't Veld gevraagd. Mil. P. Leer in 't Veld wordt verzocht aan onze redactie zijn tegenwoordig militair adres op te geven. Red. Bevorderingen, mutaties, enz. Geslaagd voor mil. sergeant de mil.-korp. P. J. Berrevoet en J. Dreef, beiden van de 4e Comp. lo Bat. Jagers. Bij liet Detachement van de 2e Compagnio van Reserve Bataljon A zijn bevorderd tot korporaal de miliciens Klein Veldermaai en Donk. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914. Lijst van ingekomen bijdragen van militai ren van 19 t in 25 Maart 1916: Bemanning van Hr. Ms. „Noordbrabant" f 192.95; 1-3 R. I. 60.40; Korps Torpedisten f 5; Staf N.-H. Waterlinie f 8. Totaal-generaal f 3,656.719.58. De Penningmeester: Jhr. Mr. W. Th. O. VAN DOORN. Den Iiaog, 2S Maart 1916. Het portret. door sergt. Fred. 't Is nu zoo ongeveer een vijf of zes weken geleden, dat ik een paar kennissen op bezoek had, di© hoofdzakelijk kwamen oin mijn mili tair albiuu te bewonderen. Dat is zooals de naam reeds aanduidt, een album waarin zich alleen kiekjes Uit het militaire leven bevin den, die elk hunne geschiedenis hebben. Reeds hadden mijn bezoekers het meerendeel bewon derd, en natuurlijk moeten weten, hoe ik er aïin gekomen was; waar of de foto's genomen waren; onder welke omstandigheden, enz; en le vaak vermakelijke geschiedenis, die sommige kiekjes voo-" mij hebbea, deed hunne lachspie ren in werking komen; en toen zij weer een bladzijde omsloegen zagen hun oogen een keu rig verzorgd portret van een burger. Zij wa- i ren vedwonderd tusschen al die militaire foto's een burgerportret t© vinden, en verzochten mjj hun uitvoerig te vertellen hoe dat tu?6chen al die soldaten-kiekjes kwam; maar aangezien I do klok ons waarschuwde, dat het tijdstip van scheiden was gekomen, werd besloten, dat ik zij leeg was ik t© B. zou wezen. Ik peddcld© weer opgeruimd verder, blijde het grootst© gedeelte der reis achter den rug te hebben, niaar toen de pijp leeg was, b©vond ik mij nog niet te B. Zelfs ontdekte mijn oogen nog niets wat op een plaatsje geleek, en ik besloot dus ora den Brabantschen tijd te leeren kennen nog een pijp te stoppen. Toen deze leeg was bevond is mij nog niet op de plaats van be stemming, en oen verkeerden weg kon ik niet zijn opgegaan daar ik nog geen zijwegen had ontmoet. Dan nog maar eens stoppen, want het kon wel wezen, dat ik den man verkeerd had verstaan en hij had gezegd„Drie piep- kens smoken". Gelukkig ontdekte ik een huis en trof m'den stal een man aan, die daar wat stond te knutselen. Ik grootte, informeerde, hoe ver ik nog van B. was. „Een klein piepske smoken", antwoordde hij, waarop ik hem ver zocht mij zijn pijp eens te laten zien. want de mijne had een-Hinken inhoud en ik had bij elkaar zeker al twaalf piepkens smoken gere den. Nu begon ik met de klok te werken, en vernam toen, dat ik een groot half uur loopens nog van B. was. Nadat ik hem een sigaar aan geboden had, dio bij dankbaar in zijn pet stopt©, bestoog ik weder mijn levenloos paard, en was werkelijk in een groot kwartier te B. Spoedig had ik de keuken gevonden, waar do koks reeds ijverig in de- wcor waren met het beredderen van den boel. De eerste vraag was, koks durven allc3 vragen of ik sigaren to veel had en daar ik er nog slechts een paar had cn niet wist waar mijn koffer was, zei ik even te zullen zien of ik in heb dorp wat sigaren kon koopen. Al spoedig vond ik op het dorpsplein een oud huis waar boven de deur prijkte: „P. L. A. Pinken, in sigaren". Ik stapte naar binnen en trof er een kort gezet kaalhoofdig persoon aan met een vriendelijke gelaatsuitdrukking. Op m;jn vraag, of liij wat goedo sigaren voor mij had, .werden verschillende kistjes onmiddellijk mij voorgehouden, en terwijl bij me steeds aankeek, vroeg hij eindelijk: ,.ls u soms....", - - hij aarzelde even en ik hielp hem door mijn naam te noemen. Zijn gelaat helderde nog meer op en terwijl bij me do hand toe stak zei hij met de hem aangeboren vrien delijkheid: „Aangenaam, hoogst aangenaam kennis to maken, 'k Ben blijde dat u me do eer aandoet in mijn winkel te komen. Dikwijls hoorde ik spreken over hetgeen u voor de jon gens doet om hun afleiding te bezorgen." Ge lukkig kon ik daar spoedig een eind aan ma ken door op een sigaar te wijzen van een af meting als ik nimmer zag en te vragen wat of die sigaar voor een geschiedenis had. Want dat het laatste 't geval was begreep ik ter stond en nu begon de heer P. mij te ver tellen, dat bij de herdenking van Nederland'» Onafhankelijkheid deze sigaar meegedragen was in do optocht. Onder het vertellen werd mij een sigaar aangeboden op op to steken, en één- voor straks, en toen de lieer P. be merkte dat ik mij voor iets bijzonders inte resseerde, haalde hij nog een paar kistjes voor den dag, en bood mij uit ieder een sigaar aan, de een al meer aanbevelende dan de ander. Behalve de besproken sigaar was er als be zienswaardigheid ook nog een antiek kastje in den winkel, en toen ik dat bekeek, vertelde de goede man mij, dat daar een officier 50 gld. De militairen yaa do ad- k een volgenden keer hnn het een en ander van j voor had geboden, waarop ik onwillekeurig ant-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3