a OP ZEE. "OTin; OT.T>A.'J.85?JINTCOÜ"R AAXMT van Woengdag1 1 S A5> 131*11 3 53 T CI i A J W-Jj y Coldt Una CorfjuR (MmpeAfr sxff xx. .A De Col di Lana. Reeds ongeveer 11 maanden i het geleden, dat Italië Oostenrii.' den oorlog vorklaardo, nog altij- staan als toen de Italiaansche troi* pen betrekkelijk dicht aan den greus. Slechts op twee punten: aan de Isonzo, bij Gërz, en bij de Co' di Lana zijn zij iets verder he vijandelijk land binnen gedrongen Doijb ook daar, zooals men ziet niet ver van de grenzen. No<: altijd ia deze bergtop een vaak en iel bestreden punt. De Itali anen hebben hem eens bezet, maar, ten minste voor een groot deel weer moeten ontruimeD. Thans pogen zij telkens opnieuw den berg te nemen en laten dikwijls hun kanonnen er op spelen. Tfecys&ij: haid in. De aarde trilt. En toch, wanneer men het een paar maal heeft meegemaakt, kan men het heel goed uithouden, kan men er kalm bij praten en slapen. Dagen lang al liggen de mannen daar voor in de loopgraven, huizen in do gangen, twintig, dertig man bij elkaar, nauwer dan de dieren in do holen. Zij eten en drinken en slapen daar in zittende houding. Om te liggen is het daar te nauw. En toch geen moeheid, geen verdrietelijkheid. Zoodra hun dag er is, zullen zij stormen. Half vier. Kwart voor vier. Het vijandelijke vuur wordt zwakker. De vijandelijke batte rijen denken, dat het gevaar voorhij is, of onze lango kanonnen bewerken het vijande lijke geschut. De laatste minuten voor den stormaanval. De stormtroep treedt aan. De eerste golf ligt voor de sappenhoofdenhet geweer omgehangen, de koppel vol handgrana ten, granaten in de handen, klaar om te werpen. Zij loeren, klaar om te springen. Van hun moed hangt alles 3f. Precies op de seconde moeten zij voorwaarts rennen en dan is het wachtwoordvoorwaarts, voorwaarts, voorwaarts. Voorwaarts, zonder te letten op den man naast of achter. Voorwaarts,door alle vijandelijke linies in één loop, zoodat de vijand in den rug aangevallen wordt, voor hij tijd heeft tot bezinning te komen, voor hij tijd heeft de zorgvuldig voorbereide tweede en derde stellingen te bezetten. Vier uur. Nu springen de mijnen. Maar het gekraak gaat verloren in het algemeene lawaai van het tot het uiterste opgevoerde artillerie- en mijnwerpers-vuur. Vier uur. Nu werpen de vlammenwerpers hun vuur op den vijand. En achter den glopd, door den gloed rent reeds de eerste storm golf voorwaarts. Het hart klopt, niettegenstaande men een vijftigtal dergelijke stormaanvallen heeft mee gemaakt. Zal het gelukken Men ziet niets in het dichte kreupelhout, dat met de gevallen stammen een bijna ondoor- dring'baren muur vormt. Een paar bange seconden. Of zijn het slechts deeltjes van één seconde? Dan geweervuur. De Franschen schieten uit de naburige loopgraven links. Men ziet het stof van de inslaande kogels. Een paar menschen gaan het bosch binnen. Nu geweer vuur hier en daar. Een machinegeweer: tak, tak, tak. Daarna is het stil. Daar moeten kolven aan het werk zijn. Ons zware vuur ligt nu op de tweede "vijandelijke stelling en gaat systema tisch langs het geheel© bosch. De Franschen richten versperringsvuur op de stellingen van onze uitgangen. Alle draden zijn stukge schoten. Alle verbindingen gestoord. Tusschen de beide versperringszones vecht men, van de buitenwereld afgesloten. Een eerlijke strijd uit den ouden tijd. Man tegen man, oog om oog. Onze reserves zijn voor het grootste ge deelte reeds door bet versperringsvuur. En ter wijl voor nog gestreden wordt, graven zij reeds een verdekte verbinding met de nieuwe stel ling. Seeds worden de machinegeweren naar voren gebracht en reeds komen de eerste ge vangenen binnen. Het wordt donker. Nu moet er gebruik ge- ma akt worden van de laatste minuten licht. Overal koortsachtig werken. Waar het moge lijk is, worden de Fransche stellingen inge richt tot verdediging naar den anderen kant. De graven, die naar den vijand gaan, worden toegeworpen, zandzakken worden gevuld. Machinegeweren opgesteld. En daarbij is het vuren nog aan den gang. Nu knettert het hevig aan den zuidrand van het bosch. Een tegenaanval. Lichtkogels stijgen als signalen hemelwaarts. Het bosch is nog niet geheel schoon. De achterste stormgolveri zijn nog aan het werk. Een afgesneden bezetting in een loopgraaf weert zich nog. üit een blokhuis wordt ge vuurd. Handgranaten er in. Of een straal uit een draagbaren vlammenwerper. Daar komen de blauwmantels reeds.aan, de handen Cmlioog. De vijand i6 nog steeds sterker dan wij het geheele bosch is er vol van maar zijn krachten zijn versnipperd, zonder leiding. Ook bij ons kan er van leiding geen sprake meer zijn in den warwinkel van bosch en struik. Allen rennen naar voren, in groepjes of alleen. Het is reeds bijna geheel donker. Waar staat de vijand Wie bekommert zich daarom VoorwaartsWaar nog tegenstand geboden wordt, zal men hem den baas worden ENGELAND. Onder de wapenen geroepen. LONDEN. Een Zaterdag, uitgegeven proclamatie roept alle jonge mannen van 1819 jaar onder de wapens. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. PETROGRAD. In de 3treek van Riga bombardeerde de vijand het dorp Schlock. In do buurt van -Jacobsstadt levendig beider- zijdsch vuur. In de streek van Dunaburg lieten de Duitschers een mijn springen bij een der' Russische sappen. Duitsche vliegers vlogen op verschillende punten over het Dwina-front en wierpen bommen neer. Russische vliegers volbrachten een aan tel welgeslaagde vluchten. Een luchtschip van het M. -rometz-type vloog over de streek van Riga en wierp verscheiden bom-, men op .ijandelijke kantonnementen. In de streek tegenover Postawy en ten noorden van het Narotsj-ineer van weerszij den hevig vuur. In laatstgenoemde streek trachtten de Duit3chers, na een beschieting, de Russische loopgraven te naderen; zij werden echter teruggeslagen. Van de rest van het front valt niets be langrijks te vermelden. De strijd aan het NarotsJ-meer. BERLIJN. Paul Michaelis, de correspon dent van het „Berl. Tagebl.'' aan liet Oos telijk front schrijft: Het offensief der Rus sen aan het'meer van Narotsj, waar tot dus ver zeer hard gevochten is, is Zaterdagavond weer begonnen. Sedert 26 Maart was, na een hevigen strijd, die tien dagen geduurd had, over het algemeen rust ingetreden. Men wist dat de Russen bezig waren groote troe- penafdeelingen samen te trekken t»r aan vulling der verliezen in de voorafgegane dagen geleden, en munitie aan te voeren. Daarom was men in het Duitsche kamp op zijn hoede, ofschoon men zou mogen moenen, dat de tegenslagen, die de Russen tot dusver ondervonden hadden, geen aanleiding zou den geven +ot. een hernieuwing van het offen sief. Vrijdag werd echter het nieuwe offen- 1 •menonder deze talrijke recruton der lich ting 1916. Op de hoogten ten O. van de Maas cn in "Woëvre aan beide zijden hevige artillerie- actie. Bij Relsenfürst, te Z. van Sonderuach in do Vogeaem, slaagde een kleine Duitsche af- deeling erin, in een vooruitgeschoven Fran sche stelling te vallen, wier bezetting, tot op 21 gevangenen, over de kling werd ge jaagd. De vijandelijke loopgraaf werd ver nicld PARI.TS. T<yi westen van de Maas den ge heel en Zondag ean hevig gevecht aan heb Fransche front AvocourtCumières, ■dat zich zelfs tob den oostelijken oever uit strekt. De voorgenomen ontruiming van den saillant van Béthincourt, die Zaterdagnacht werd uitgevoerd, stelde de Franschen in staat een voo rt! o open de linie te vormen van het Avocourt-réduit langs de met bosch be groeid© hellingen aan de westzijde van heu vel 304, den zuidelijken oever van de For- ges-bock en ten noordoosten van Haucourt in aansluiting aan de Fransche stellingen ten zuiden van de dwarswegen Bethincourt- i Esne en Bébhincourt-Chattancourt. Deze ge heele linie word hevig aangevallen, maar weerstond de verwoedstè aanvallen. Een aanval der Duitschers op hot front Mort Homme-Cumières werd bloedig afge slagen. De Duitschers, die in dichte forma-* tie uit het Cumières-bosch deboucheerden, werden onder mitrailleur- en artillerie vuur genomen en uiteengedreven. Hond er- de lijken lieten zij achter. Alle aanvallen op deii Mort Homme wer den eveneens met zware verliezen afge slagen. Êen gelijktijdige aanval op de Fransche stellingen tusschen hot Avocourt-bosch en de Forges-beek stuitte op hevigen tegen- staud en werd overal afgeslagen. Ten slotte werd ©en aanval gedaan op de Fransche versterkingen ten noordoosten van Avocourt. Door dezen kreeg de vijand een oogenblik voet in de Fransche loopgraven, hij werd echter onmiddellijk door een tegen aanval er uit verdreven. De vijandelijke artillerie trad zeer actief op ten oosten van de Maas tegen den Poi- vre-heuvel, de streek Douaumont-Vaux en de tweedè Fransche linies. Ds Fransche artillerie verhinderde de vij andelijke inf-ntevi' hare loopgraven te ver laten LONDEN. Een Fokker-vliegtuig landde Zaterdag binnen de Engelsche linies. De bestuurder, die niet gewond was, werd krijgsgevangen gemaakt. Zondag activiteit van 'de artillerie in de buurt van Neuville St. Vaast, Souchez, het Hohenzollern-réduit, Baisnes en Wyt- scbaete. De vijand liet een mijn springen in den Hohenzollern-sector. Do Engelschen zijn meester gebleven van het groote terrein, dat op 27 Maart werd ge nomen, waarbij drie van de vier trechters aan de hoofdlinie. De strijd om Verdun. PARUS. Het Duitsche offensief, dat ©en twaalftal K.M. omvat op het frant ten westen van de Maas van Avocourt tot Cumières, en zich zelfs op den oo8te-lijken- oever uitstrekt, duurde Zon dag den geheelen dag. De Franschen had den in den loop van den nacht de saillant van Béthincourt ontruimd, welke door het vijandelijk vuur van uit Forges en Cuisy 'onhoudbaar was geworden. Zij bezetten de lijn: reduit van Avocourt het begin van de westelijke helling van hoogte 304 den zuidelijken oever van de Forgesbeek tot het kruispunt van de wegen naar Béthincourt, Esnes, Chattancourt en ten slottte den weg van Béthincourt naar Cumières aan den voet van .den „Mort Homme". Twee gelijk tijdige acties werden met groote kracht inge zet, één uit het Cumièresbosch tegen den „Mort HonJme", de andere op hoogte 304 van uit de lijn Avocourt—Forgesbeek. Het splr- en mitrailleurvuur bracht den vijand zware verliezen toe en brak den eersten aan val. Dank zij den hardnekkigen tegenstand van de Fransche troepen werd men ook den tweeden aanval meester. Een andere, min der krachtige aanval tegen het front Poire- hoogteRouaumontVaux werd gemakke- liik°afgeslagen. Niettegenstaande de groote hevigheid, waarmede zij werden gedaan, leidde geen enkele aanval tob eenig resul taat voor den vijand en leverde slechte nieuwe stapels lijken op. De geheele lijn van weerstand van de Franschen blijft on wrikbaar. De 483te dag van den slag om Verdun eindigde met een bloedig échec voor de Duitschers. De stormaanval op het bosch van Avocourt. Colin Ross schrijft in de „Vossische Zei- tung" Om acht uur in den morgen begon het roffelivuur op het bosch van Avocourt' en prompt antwoordde de Fransche artillerie. Zij wisten, dat wij zouden aanvallen. Nu woelen en'spitten de beïderzvd6che zware batterijen de stellingen van vriend en vijand om, zcodat' men gelooven zou, dat iu deze zóne des doods geen levende ziel meer gevonden kon worden. Het bosch schijnt zich geheel in rook en stof op te lossen. Een stuk aarde verdwijnt. Hoe dichter men bij het bosch komt, dos te ergor wordt het vuren De Franschen weten niet precies niettegenstaande het gevlieg van de laatste dagen, waar wij van plan zijn door te breken. En daarom beschieten zij alle loopgraven van Malancourt tot Avocourt. Een reeks van treffers ligt in de loopgraaf. Borstwering en andere dekkingen zijn met den grond gelijk gemaakt. Men moet over stuk geschoten rails, balken en ijzeren stangen klimmen. De mannen hokken in hun onderaard sche gangen, rustig, onverschillig, zonder een spoor van opwinding. In de ingangen bukken zich de posten, die van tijd tot tijd even over de borstwering 6pringen om naar den vijand te kijken. Hoe toch een mensch zich aan allee gewent. Daar hokken wij in de nauwe ruimte man aan man, in een slechte lucht om te stikken. Onaf- 2 ebroken slaat hot in do onmiddellijke na bu bo f aan het meer Narotsj begonnen. Een ot een roffelvuur stijgende kanonade aan :>©ide van het Narotsj-.meer ging den aanval /ooraf, welke zich bijzonder lievig naar hel niiden van heb meer uitbreidde. Hier gin- ;en de Russen tob zeven aanvallen achter kaar over; zij werden echter steeds weer hoor het Duitsche vuur teruggeworpen. 0> op'het offensief van Zaterdag nog meer strip ■al volgen, staat te bezion, iu elk geval r: heb Duitsche front geheel voorbereid en h' al ©en verdere voort ~rti ri-g van het Ru.- uhe offensief.doeltr.'f.'eu 1 weten te heer: Luchtaanval. BERLIJN. Den iriten April deden vim marine-vliegtuigen een aanval, op liet liu- sisdie: vliegkamp Pap po mm Em bij HielkouJ op het eiland Osei (in de Oostzee voor cïen ingang van de Golf van Riga). Twintig bommen werden op het kamp geworpen. Van vier tot afweer opgestegen vijande lijke vliegtuigen werden er twee genood zaakt te landen. Ondanks de hevige be schieting keerden do Duitsche vliegtuigen onbeschadigd terug. Het offensief der Russen. De oorlogscorrespondent in het oosten, Düwell-, schrijft d.d. 27 Maart aan de „Vorwarts" Verschillende waarnemingen gaven cïen Duit schers zekerheid, dat de Russen van plan waren een aanval te doen op hot Dunafront en verder Zuidelijk tot het Naroczmeer, Toch bracht de technische inscencering van dit offensief eenige verrassingen. De Russische artillerie paste heb roffelvuur toe en verbruikte daarbij gewéldige hoeveelheden ammunitie van verschil lende sooi't, of de infanterie kwam stil aange slopen zonder artilleristisclxe voorbereiding. Amerika en Japan sojiijnen den Russen rijke lijk te voorzien van artilleriemateriaal. Dan bereidden de aanvallers den Duitschers een verrassing in verband met de keuze der plaat sen, waar' zij een doorbraak probeerden. Waar schijnlijk in de verwachting, dat zij de Duit schers kouden overrompelen, deden de Russen een aanval op de tactisch meest ongunstige plaatsen. Het terrein is over het algemeen slecht te overzien. Onregelmatige golvingen van dan bodem, holle wegen, strooken dicht bosch, verhinderen een ver uitzicht. Meren en moeras sen liggen tusschen de forten. De Russen kozen nu voor hun aanval precies zulke plaatsen uit, liezen. Op een afstand van nog niet 25 kilome ter, Noordelijk van het Dryswjatty-moer zijn ongeveer vijftien honderd Russische lijken ge- cld. Volgens gevangenen moet het aantal rijken in de bosschen en ravijnen nog aanzien 'ijlj grooter zijn. ITALIË. 'Oostenrijk on Italië. ROME. Zeer levendig© artillerie-duels it; zone van den Boven-Astioo op ©en front jU van de Boveu-But naar den Boven-De- -uo en aan de hoogten ten noordwesten an Görz, Uit latere berichten omtrent het succx., ter Ital.auen in de zone tusschen de Mzli e:i jen Vodel blijkt, dat zij 131 man, waar- nder vijl' officieren, gevangen hebben ge nomen. L)e vijand, die op-een verrassing rekende, deed een aanval in gesloten colonnes, dit zware verliezen leden. Op het Karatplateau schoten de Italiaan sche troepen op oolonnes, die op tnarsch waren langs den weg van Kostanjevica naar Oppachiia Sella. Geconstateerd is, dat bij het bombardement va-n Opeind door een Italiaansch luchtschip op.2 dezer een levens- middelenmagazijn in brand werd geschoten en een spoorwegknooppunt vernield. WEENEN. (Officieel). Op de hoog vlakte een Doberdo werd de vijand Za terdagnacht uit eenigo vooruitgescho ven sappen verdreven. Ook ten zuiden van de Mzli Vrh namen onze troepen een Ita liaansch© stelling. Zij maakten daarbij 43 gevangenen en vermeesterden een mitrail leur. Aan het front in Tirol onderhield de Italiaansche artillerie in verschillende sec toren, vooral echter tegen onze stellingen ten westen van Riva, een levendig vuur. Een vijandelijke afdeeling, die in een van onze sappen aan den zuidelijke helling van de Rochetta zich had genesteld, werd door een tegenaanval daaruit verdreven. Heb aan tal der bij de zuivering van den Rauchkofel gemaakte gevangenen steeg tot drie officie ren en 150 man. Alle overige daar strijdende Italianen vielen in het handgemeen. Vrijdag vielen bij het aanbreken van den dag eskaders van land- en watervliegtuigen de stations aan van Saearsa en San Giorgio nu vuur uun aanval ureuiee sujne ij matsen uit, ,T waar »j weinig natuurlijke dekking liadden do Nogaro met, blijkbaar succes. Van de en waar zij betrekkelijk lang te marchecren hadden, voordat zij bij d© Duitsche stellingen waren. Hun vermoeden door deze tactiek de waarnemingsposten overhoop to kunnen loopen en de waarschijnlijk dunno bezetting van het front te kunnen overrompelen, bleek volkomen verkeerd Het verloop van het offensief was een volkomen échec voor de aanvallers, hot front bleef onveranderd, maar de Russen offer den voel ammunitie en stroomen menschon- bloecls. Nu nog liggen tal van doode Russen voor do Duitsche stellingen, niet oens de zwaar gewonden werden door de teruggeslagen aan vallers meegenomen. Het berustte ook wel op de Russische taktiek, die een overrompeling ten doel had, dat 'op verschillende dagen met zeer aanzien lijke krachten op verschillende plaatsen een nnval gedaan werd. Met do aanvallen op liet stoutmoedige vliegers, die bij het bommen- werpen laag daalden, zijn drie niet terugge keerd. De Italianen In Valona. Emil Ludwig deelt in een telegram aan het „Berliner Tageblatt", d.d. 31 Maart, de volgende bijzonderheden mede over den toestand in Valona Op het oogenblik staan ongeveer 60,000 Italianen in en bij Valona, met inbegrip van het detachement, «lat in. den winter naar Berat vooruitgeschoven werd en van daar voor de Toskiden teruggetrokken werd, de tegen Esead pasja vijandig gekeerde Albaneesohe stam. De gewichtigste man in Valona is Zachos, de gouverneur, een avonturier, die in Duitsch- land gestudeerd heeft, vroeger advocaat van Naroczmeer en Zuidwestelijk van Dunaburg j de Duitsche Bank en de Bagdad-lijn in Con- mApndpn r?ii Ja nbTnnrl-7.n.nm"hm'ri en VArdwlino- e+.nn +.innnr.1 u'«d jlnnrna mÏT»:=t.oi- ran fin.nninn etantinopel was, daarna minister van financiën werd onder den vorst Von Wied in Durazzo, nu geheel aan de Italianen verknocht is en door de Allmneezen gehaat wordt. Sedert de Italianen dicht bij de nieuwe Grieksche grens de streek van Dukatis aan de zee tot Tepe- lène bevestigd hebben, hebben de Grieken de bergketen daartegenover, die van Lagara, ver sterkt. Beide wegen, die de Italianen van Valona naar Tepelene en Dukatis in Januari aanlegden, zijn nu gereed gekomen. Het zijn wegen van den eersten rang, voor zwaar ge schut, Maar misschien is het reeds te laat. De nieuwe straatweg zal den opdringonden Oostenrijkers even goede diensten bewijzen als de straatweg van Durazzo naar Fieri het deed, waar zij een brigade vooruitschoven, nadat do Italianen Fieri merkwaardig vlug ontruimd hadden. Alleen met behulp van dezen, door den vijand gebouwden weg, kon den de Oostenrijkers zoo snel voorwaarts komen. Het bericht, dat de Italianen in Santi Quaranta waren, is onjuist. Fransche torpedo- booten, die daar opmetingen doden, con half uur van Korfoe, hebben aanleiding gegeven tot dit onjuiste verhaal. Daarentegen hebben do Italianen zich in de golf van Valona inge richt. Zij bouwden landingsbruggen, hebben den toegang van den zeekant versperd door draad netten en het eiland Sascno sterk be vestigd. Het besluit van de Ilulianen Valona te behouden, schijnt voorloopig vast te staan. Dit strijdt wel met do bekende weigering, aan andere fronten als het Italiaansche, vochtend op te treden. Particuliere berichten bevesti gen, dab in Messina, in San Giovanni cn andere plaatsen 'sterke troepenafdeelingen inarschvaardig staan. TURKIJE. In Mosopotamië. LONDEN. Heb is thans officieel bekend gemaald, dat generaal Gorringe is aange wezen als opvolger van generaal Ayhner, als commandant van 't ontzettingsleger in Meso- potamië, dat langs den Tigris naar Koet- el Amara moet oprukken. Uit de berichten van dit leger blijkt, dat de Felahich-positie, die door de 13e.di visie werd genomen, bestond uit verschil lende achter elkaar aangelegde linies van diepe bergruggen, die waren aangelegd tjen N. van de Soewaicha-moerasseu, ten zui den van den Tigris. In den nacht van 6 op 7 April waren de operaties op den noordelijken of linkeroever van de rivier beperkt tot verkenningen van de verdedigingswerken van Sanna-i-Yat en de uitvoering der noodige maatregelen, artilleriebewegingen enz. om den aanval op die stelling voor te bereiden. Op den Zuidelijken of rechteroever ging de 3e divisie vooruit tot de stellingen waren bereikt, waaruit een enfileervuur kan wor den gericht op de Turksche stellingen op den anderen oever. Do toestand is ingewikkeld en moeilijk door den slechten weerstoestand, door stor mig weer en het toenemende wassen van den Tigris. KONSTANTINOPEL. Het Hoofdkwar tier bericht: A-an !heb Irakfront brachten op 5 en 6 April de Turken den vijand in een gevecht in een door een onzer vlie gende af deelingen bezette loopgraaf van de voorgcschoven linie, vier K.M. ten oosten van den Turkschen hoofdsector van Télahie, een -erlies too van 1500 man en maakten zij bovendien ©enige gevange nen. Verder schoten de Turken een vlieg tuig naar beuoden. Dit tweedaagscho ge vecht had het volgende verloop: Daar ten gevolge van den was van het water van den Tigris in de laatste dagen de Turkscho aan de rivier grenzende loopgraven, die een deel van de voorgeschoven linie vormden en vier waar de stellingen slechts dertig tob veertig j K.M. van de Turksche hoofdstelling lig- moter van elkaar 'liggen. Weer mislukte deze ©nder water waren gelooj>en, ontruim- poging. Een wal van liiken lag voor het front. de ^en «6de©lbo der Turksche troepen V» ImhuM» pxfiMM» won» irü loopgraven en lieten daar 'le -vachWon ter,,5 te nemen. nicË„ achter. De verhezen der Duitschers bi| al deze aan- u"o u w £K? vallen waren buitengewoon klein Zij zijn niet In den ochtend van den 5den April be- meer dan een klein deel van do Russische ver- schoot do vijand, cue do roden van deze ont meenden zij de opmerkzaamheid en verdeeling der troepen naar dit gebied afgeleid te hebben, zoodat een aanval op bet Duitsche front, Zui delijk van Dunaburg, Westelijk van den spoor weg, over ecu breed moerasland succes zou kunnen hebben. In dit moerasgebied hebben de Duitschers een reeks van veldwaeht- stellintren vooruit gesehoven. In den nacht van den 22 Maart zagen deze wachten hot naderen vah Russische colonnes in sneeuwmantels. Om te overrompelen, hadden de aanvallers afgezien van een artillefistische voorbereiding. Do poging mislukte. Plotseling regende het artil lerie-projectielen in hun gelederen. En machi negeweren knetterden. Do opmarsch werd ge staakt.. de Russen gingen op de vlucht. Hoopen van dooden en zwaar gewonden bleven liggen. Toch gaf de aanvaller de hoop nog niet op, om hier iri een breedte van vier tot vijf kilometer, door het Duitsche front te kunnen breken. Maar nu moest de artillerie helpen. Viermaal n dien nacht moest zij werken, nog viermaal werd de infanterie voorwaarts gezonden en ermaal mislukte do aanval in het vuur der Duitsche troepen. Op een kleine ruimte telde men dien morgen 600 doode Russen. Wat de Russiseho artillerie en infanterie niet vermoch ten, moest nu een gepantserde trein doen. Tegen het aanbreken van den dag kroop de tob 'dicht bij de Duitsche gevenhtslinie nader. Hij kreeg dadelijk zooveel goed gericht vuur, dat hij schielijk terug stoomde. Het was dien dag vies weer. Er viel natte sneeuw, en mist belemmerde hot uitzicht. De Russische •tillerie werd echter steeds sterker. Ongeveer 6000 schoten werden op dien eenen dag geteld in dit kleine gebied. De Russische infanterie hield zich echter rustig, ook in den daarop volgenden nacht. Daarentegen ging de Duitsche divisie voorwaarts en nam twee Russische loop graven. En Duitsche pioniers waagden zich op 'den spoordijk vorder dan de Duitsche linie en vernielden in hot donker de rails. Het duurde niot lang of de kolos van den pantsertrein kroop weer nader, heel voorzichtig. Plotseling z:t hij vast. De machine snuift en proest, wil achteruit. Het gaat niet. Tusschen de verhiel rails zit do pantsertrein geklemd en de Duitsche artillerie beschiet hem. De bezetting verlaat do verplaatsbare vesting. Slecht6 een -edeolte komt levend terug, De pantsertrein blijft op zijn plaats, die hem door de Duitsche on ie is aangewezen. Nog krachtiger artillerievuur moet ten slotte et Duitsche front aan het wankelen brengen. >on 23en Maart, offerden de Russen meer dan 11,000 projectielen 11,000 projectielen in een 'ebied van niet 2-5 kilometer ten volle. Alleen n het gebied van een enkele Duitsche compag- nie regende het 275 28-cen'timeter granaten. De uitwerking was, dat zelfs de wachtposten iet van hun plaats weken. Nogmaals verander en do Russen hun aanvalstaktiek. Den 24en Maart zonden zij opnieuw, zonder artiHeristi- scho voorbereiding, infanterie in dichte colou rs tegen de Duitsche verdedigingfestelling. Zij werden weer met een vernietigend vuur ont vangen en moesten wederom terugtrekken, talrijke doden achterlatende. Maar nog steeds ui ven do Russen het niet op, Nogmaals sloe- :en de granaten dicht in de Duitsche stellingen. Van half negen 's morgens tot twaalf uur middags vuurde de vijand 30,000 projectie- n. Tijdens deze beschieting zag een Duitsche aannemer in een niet diepe ravijn een dichte scbutterslinie. Hij meende, dat het de itormcolonne is. die klaar ligt. Bijna tegel ijk er- ijd met het ophouden van het R ussische roffel- uur, begint de Duitsche batterij haar werk en ip hetzelfde, oogenblik rukken, precies waai de Duitsche granaten insloegen, de Russiseho stormtroepen op. Maar niet de schutters] in ie, waarop mon het vuur gericht had. Deze linie .-as, zooals later bleek, stom en stil. Dooden •an do vorige bestormingen. Dewerkelijke dormcolonno kwam ju!st uit de loopgraven, op het oogenblik dat do Duitsche kanonnen donderden. En do projectielen vielen in hnn •cl cd er en. decimeerden hen en dreven de' rest ip de vlucht. Den nacht daarop, het was helder weer, trachtten de aanvallers een Duitsche stellin, inks van de spoorlijn bij Lokunowek te ruiming niet kende, urenlang de loopgra ven en deed daarna een aanval met eeii troepenmacht ben sterkte van ongeveer drie brigades. Ofschoon do beide Turlcsche con psgnieöfi bevel hadden gekregen voor deze te wijken, hielden zij den vijand ,'h uren lang door aanvallen mot di bajonet f' bommen op en trokken tocij t-srug naar do Turksche hoofdstt'riug. Tegt ïjkertijd trokken de Turksche zwakke voor Gsten aan den rechteroever van den Tterri -neens terug naar een vleugel van°d6' u'. Jdstolling. Bij dezo aanvallen konden conrtateeren, dat pen aantal vijandelijk» lieopen in de door do' overstrooming ge- -•rade moerassen wegzonk. Aangemoedigd door deze scherrautselin gen, naderde de vijand, die -versterkingen, nad gekregen, den Oden April op eenige punten tot op 800 M. van de Turksche hoofdstelling en deed een aanval; hij werd echter door een tegenaanval der Turken en hun 'hevig vuur genoodzaakt twee K.M. iu oostelijke richting terug te trekken met ach terlating van ©en groot aantal dooden :n gewonden, De verliezen van den vijand wor den op 1500 man geschat, ter-wijl de Turken, slechts geringe verliezen hadden geleden.. Den 7den April 's ochtends alleen nog bei de: jdsche artillerie-gevechten. VEREENIGDE STATEN De Vereenigde Staten en Duifsohlan*» NEW-YORK. De „New-York Herald" zegk: „President Wilson is van meening, dat uit het torpedeeron van de „Sussex" blijkt, dat er niet meer op te-rekenen valt, dat d© Duitschers hun belofte houden. „Men venvacht een verklaring van Dp.it3chland. Wanneer deze niet totaal het tegenovergestelde bevat van de actie, die door den Rijksdag is aanbevolen, dan zal een nieuwe phrase van den toestand intreden." WASHINGTON. Volgens dé bladen ont kent Duitschland verantwoordelijk te zijn voor den ondergang van de „Sussex". De autoriteiten zijn van meening, dat door deze ontkenning de onderzeeërsquaes- tie zeer verwikkeld wordt, daar zij overstel pende bewijzen hebben, dat de „Sussex" getorpedeerd is. Een Amerikaansch geleerde aan het woord. Prof. Baldwin, de vermaarde Amerikaan- sche psycholoog, die zich met vrouw en dochter aan boord van de „Sussex" bevond, teen deze getorpedeerd werd, heeft, naar reeds met een enkel woord is gemeld, aan den Parijscben correspondent van de New- York Tribune, een openlijke verklaring afge legd. Prof. Baldwin is een intiem vriend van president Wilson, hetgeen aan zijn ver klaring die zeer scherp is jegpns de Ameri- kaansche regeeriug, een pikanten bijsmaak geeft. Bay win meent dab ieder Amerikaansch patriot thans zijn zwijgen moet verbreken om op te kotoen voor de nationale eer en voor het volkenrecht. De nationale eer is verraden en bezoedeld, meent bij, en bij ver wijt de Amerikaansche regeering, dat zij ver ontschuldigingen aanvaardde van Duitsch land die iu het particuliere leven door ieder •eerlijk man zouden worden versmaad en dat zij alleen in kleinigheden en op onderge schikte punten zich krachtig toonde. Zoo drong men aan op cle verwijdering van. atta che's, maar dp groote aanvoerder"van een campagne van omkooperij en verraad, Bern- storff, liet men ongemoeid. „Als men zegt dite hij president Wilson heeft misleid, zegt men tevens dat president Wilson een dwaas is, want ieder ander heeft hem doorzien." Als men dw kwade trouw van Duitschland beseft eu duldt en zich met mythische diplomatieke overwinningen tevreden stelt kan alleen worden gezegd, dat de presi dent bewust onze nationale eer aan Duitsch- lanid heeft verkocht ef het droombeeld heeft nagejaagd, om in den monster&chtigon Duit- sober eenigen zedelijken zin te vinden. Als dit laatst© het gova-1 is, laat ons hem dan doen begrijpen, dat de natie niet zoo mis leid is en van hem verwacht dat hij onze grootsdie tradition zal handhaven. De naam van ons land, aldus de Amerikaansche ge leerde,'is nu synoniem met lafheid, koop- manszucht, en schijnheiligheid. De president, zegt mén, heeft oorlog ver meden. Ja, dat heeft hij, zegt Baldwin. Dat had België ook kunnen doen, maar hel roemrijke België stolde niet den vrede boven goede trouw, noch materieel welzijn boven de integriteit van het erfdeel zijner kin deren. Op -deze heftig© wijze gaat de heer Bald win voort waarbij hij verklaart dat nie! het feit dat hij op een getorpedeerd schip was hem aldus doet sproken. „Ik beu nooit neutraal geweest," roept hij uit, ©n hij her innert aan Washington's woorden van 1783, dat het van de r.atie zelf zal afhangen cf ze in de toekomst gelukkig zal zijn c: geëerbiedigd of ongelukkig cn veracht. De a.s. presidentsverkiezing. LONDEN- Naar de „Times" uit Waalring rou verneemt nebben 75 vooraanstaande republikeinen uit do Oostelijke Staten een manifest onderteolcond waarin bij den oud minister Root wordt aangedrongen op candidaatstelling voor bet presidentschap. Root is evenals Roosevelt de pleitbezor ger voor een krachtig Americanism©. D© „Palembang". De Raad voor de Scheepvaart stelde Donderdagmiddag ©en onderzoek in naar he, zinken van het stoomschip „Palembang" op 18 Maart bij het Galloper-vuurschip. Een lid der bemanning kwam bij de ramp om. De Palembang'' behoorde aan den Rotterdamschen Lloyd.' De Raad was op dezelfde wijze samenge steld als den vorigen dag hij het „Tnbantia"- onderzoelc, Inplaats van denh oofdinspecteur was thans aanwezig de inspecteur de heer B o u m a n. Als deskundige woonde thans ook weer kapitein-luitenant C. J. Canters do zit- t Er waron ook weer veel belangstellenden uit de kringen van zeevarenden. Kapitein C. W. Visser, gezagvoerder van het vrachtschip „Palembang" (10.500 ton groot) deelde mede, dat hij 's nachts om 12 uur Rotterdam verliet. De bedoeling was in Londen nog 2000 ton lading in te nemen. Om 4 u. 20 was luj in de Noordzee. De koers was Schouwenbank, Noord-Hinder en daarna op de N. Galloper-boei. Om 11.20 's morgens pas seerde hij deze dwars aan bakboord. Er passeerden toen drie Engelsche oploe- pende torpedojagers aan bakboord op IJ streek voor den 'boeg, een weinigje noordelij ker dan de „Palembang". Een der destroyers kwam uit de linie en zwenkte naar stuur- j boord uit. Dit vaartuig ging stil liggen on '1 'gon op een drijvende mijn te schieten. IT lag op vijf streeken van stuurboord op 1 i' 1 afstand. De „Palembang" liep nog vo'. j '1- "ht, d.i. 11^ mijl. De Engelsche torpci' I .i u- miste eenige malen de mijn. Op een 1 I i-on oogoubJik ontplofte do mijn. Tegcte j 'l 'tijd ging er door de „Pnlombang" een T r. De kapitein vroeg zich af, zou do ir ■f- "doft zijn of zouden wij zelf getroffen zi; 'te vlaggelijnen waren gereed, om dado- jïhet,-sein „wij steppen" te bijsohon, Dat heb ik van de „Bandoeng" geleerd A de kapitein 'V bleek niets stuk te zijn. Er wérd dnde- gepeild. Inmiddels was men iets dichter b den torpedojager gokomen. Deze bevopj j z; n oen kleine kwart mijl recht vooruit. Eerst 1 - "d rreen water in de ruimen trevnnden Voor controle Hrt bij nog eens overal peilen en :t n bleek, dnt hrt achterschip een vont. water -o'rte. De „Palembang" was inmiddels zon K' "ht bij don torpedojager, dat, hij even bard 'oruit liet «laan met bakboord-roer. Hü l.-.vam toen 14 mijl terug. Plotseling kwam er onn tweede ontplof fin" If"u stuurboordzijde hii bnks. Ret loek. of bel •snbip uit- elkaar barstte Het belde dnde'ij!: over. Volgens de gewoonte stonden de menschen die geen dienst* haddon, hij de sloepen. F sleepon werden gestreken. Reeds bij de eerste ontploffing had hij h«t P.O.S.-sio-na.nl door den marconist laten sei nen. doob toen bij bet gevaar ntet zoo erg achtte, liet bij dit sein weer afbreken. Na de twede explosie begon, bot sebin sno' to zinken. Hij gaf 4 stoo'ten nis noodsifnao' Hij wilde opnieuw liet S.O.P .sein lateu g^ ven. doch de marconist was niet meer on zir "(rt Ee 4e stuurman seinde daarop. De k- pitein riep: „zijn jullie allemaal in de boe ten". Het voorsehin was inmiddels onder wi ter. Toen do kapitein met eenige mannen bezig was, de laatste boot nan bakboord 1." laten vieren.' volgde do 3e ontnloffin" ann stuurboordzijde. Hout en steenkool vlogen omboog:. Het schip scheen gebrokon te zite Zeven minuten na de tweede ontploffing zonk de ..Palembang". Op bot oogenblik van de t#ced° ontplof fing was de dest-royer 3 a 4 mill van Jo ..Palembang" af. Hii stoomde toen volle kracht weg. om een Enn-o1orj,p boot. te waar schuwen. Biina onmiddellük na. de 3e ont ploffing wa-s de dertrover op zeven mi.il afstand. De kapitein beeft geen witte streep op het water gezien. Dezelfde destroyer kwam toen terug, om de dr enkel in een op te pikken. Do commandant van_ betEngelsche oorlogsschip vroeg hem, of bij iets van een periscope rm- zien had. Verder beeft bij niet met den commandant gesproken. Op do „Palembang" waren 55 man en 2 passagiers. Later bleek, dat men er een miste. Hij was een Javaianscho jongen, die wel in een der sloepen gezeten was Een steker bad een hoofdwond. Op bet Engelsche oorlogsschip werden allen voorkomend behandelder was ook een dokter aan boord. Toep het schip gezonken was, kwamen nog twee torpedojagers aanvaren. K a p i t.ein-1 n i ten an t-ter.zee Canters vroeg, of men op den destroyer klaar stond, om een aanval af te slaan, De k a pi t e i nEr werd goed uitgekeken op het vaartuig. De le stuurman J. F. Kort bad bij do eerste ontploffing geen waterzuil bij het schip gezien. Na de 2e ontploffing ging hij in de sloep. De hellonbaan van deze torpedo 'had hij niet ge zien. Toen hij in do sloep was, zag hij wel eon bor relende, schuimende streep in de richting van do „Palembang" op 6 streeken aan stuur boord. De destroyer was toen al een heel oind weg. Do boTienbaan, die hij na de 2e ontploffing zag, kon onm'ogelijk op den destroyer gericht z',in- Zij ging juist in de richting van luik 3. Door de ontploffing werden do mannen in de sloep omhoog geworpen. Zij geraakten te water. De sloep bleef drijven. Tusschen de 2o cn 3e ontploffing verliepen 3 minuten. De le machinist, G. Burgerhout zag'bij de tweede ontploffing allerlei aan stuurboord opvliegen. Hij vermoedt, dat 't schip ongeveer stil lag, teen cle 2e ontploffing plaats had. Hij was nog niet in do sloep of do 3o kwam. De! torpedojager was-iets achter dan dwars toon ann stuurboord. Hij verplaatste zich voortdu rend. De So machinist A. D. K r a a v e n g a had geen streep in het water gezien. Na Je derde ontploffing stond liet water spoedig gelijk met het dok van de „Palemb.ang", Do bootsman N. van Oosten bad evenals de andere getuigen de eerste ontploffing alleen gehoord, doch er niets van gezien. Even vóór de $e ontploffing stond hij op het slocpendek. Hij zag ©en witte stree voor den boeg van den torpedojager snel overioopon. De streep was gericht op luik 2. Bijna op hetzelfde oogenblik, dat. hij de streep zag, volgde de ontploffing. Het schip helde zwaar over. Hij meende, dat de bellénbaan 30 a, 40 M. van het schip was verwijderd. Do streep was ongeveer 2 meter breed. Tijdens do 3e ontploffing was hij in de bakboordsboflïen. Get. had nog nooit een torpedo gezien. De matroos B. II. de Ra vo zag vanaf het voorschip eveneens de bellenbaan. Do voorzitter: Wat is 'een bellenbaan G e t u i g e Een schuimend iets. Nog deelde de matroos mede, dat hij van bet kuildek de streep voor den torpedojager zag overloopenvóór de ontploffing plaats vond, was hij reeds naar de sloep geloopen. Tan de bellenbaan. voorafgaande aan de 3© ontplof fing, bad hij niets gezien. Do 2o stuurman c-. Metzei aar werd ten slotte gehoord, Do streep bad bij geen van beidé malen gezien. Wel werd hij bij de derde 'ontploffing uit de boot geworpen. Onmiddellijk •ia cle 2e explosie was de torpedojager wegge- stoom d. Do voorzitter: Kan een stuk van (le mijn. door don torpedojager tot ontploffing ge bracht, in tank 4 geslagen zijn. Kapitein V isser: Het is niet denkbaar. Fit bet verhoor van do getuigen bleek nog, dat do mijn vermoedelijk niet door een granaat maar rlocr een gewonen kogel tot ontploffing gobracht was. Kapitein luitenant-ter-zoo Canters merk te op, dat dit niet waarschijnlijk was. Gewoon lijk worden .mijnen tot ontploffing gebracht door 3.7 c.M. granaten.' Het lekken in tank 4 zal vermoedelijk niet veroorzaakt zijn door weg geslagen stukken ijzer. Dit kan echter vel veroorzaakt zijn door de trilling. Do inspecteur de hoer Bouman leilde ook uit de verklaringen van de opvarenden van do „Mecrak" .af, dat de ontploffing buiten gewoon zwaar was. De kapitein-luitenant ter zeer Canters concludeerde, dat do eerste ontploffing door een mijn veroorzaakt was, de 2e en de 3e door een torpedo, welke echter niet door den torpedojager afgevuurd was. Do inspecteur wees er den Raad op, dat hij het noodzakelijk achtte ©enige opvaren den van de „Mecrak"- te -hoorfin, ten einde na te gaan, of dit schip zijn plicht verzaakt liecft, toen de „Palembang" redding behoefde. Nog zeide overste Can tors, dat de eerste torpedo misschien voor den torpedojager be stemd was, doch de tweede zekor met, want de jager stoomde weg, terwijl de „Palembang'' stil lag. Later "volgt uitspraak. Het Reddlngsehip. (Officieel.) Het departement var- marine deelt mede dat het door de regee ring in de nabijheid van het lichtschip Noordhinder in de Noordzee gestationneer-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2