GROOTE BALANS-OPRUIMING „si m. m t|g JÉ JS 4; I Ifp ijp W SS - u Laatste Berichten. Spoedaursus 21 cent S&hnfteüjk Onderwijs. Aanneming van ¥@rped®ma§c@rs. Matrozen» üaiirtiers. Stokers. Damspel. fij^ i SS MP 0 n :.j m - H m s M süa^ P; Éil§ Gemengd Nieuws. S April Nederlandsen Bijbelgenootschap. EElhUG SS DEZE GELEGENHEID 4e koopen. Nieuwe Boeken vau f'lö.— voor F3.63j^van JOE SOLDATENCOTJR ATVTT 'Van Zondag 3 A"pril 3. O X O te hebben toegeëigend een mergpijp van bc- ,-.;rekke]jjk grooten omvang, en waarvan de foto ter terechtzitting tegenwoordig was, Bekl. ontkende, dat hij diefstal gepleegd liad. Op last van een eergeant-mena ge meester had hij de mergpijp in <le beenderen bak geworpen, met. bestemming om deze met do andere afge kookte beenderen ten bate van do menage to verkoopen aan den beenderénboer. Later, zich herinnerende, dat een burger hem eens ge vraagd had naar een mergpijp voor een schurf- tigeu hond, had hij do mergpijp weder uit den. bak gehaald om deze mee te nemen. Men vond hem later onder den etroozak van zijn slaapkameraad. Na het hooren van den luitenant Sch., die mededeelde dat het gebleken was, dat er ook in de keuken waarin hekl. werkzaam was veel vleesch gestolen moest worden omdat de porties vloosch zoo klein waren, werd gehoord do sergeant-menagemeester M., die aan bekl. zou gelast hebben het been in den bècndembak te werpen. Dezo ontkende dit ten stelligste. Do auditeur-militair rar. Baltilie Wesenhagcu vorderde schuldigverklaring aan diefstal en. veroordeeling tot 1 maand gevangenisstraf van 14 Februari tot 15 Maart, gedurende weikon tijd bekl. reeds preventief zat. De verdediger mr. A. Rueb meende dat bekl. verduistering had moeten worden ten laste gelegd en vroeg daaróm vrijspraak van hekl., subsidiair oplegging van oen lichtere straf. Na in raadkamer te zijn geweest wees de krygsraad onmiddellijk vonnis en veroordeelde hekl. wegens diefstal tot 2 maanden gevange nisstraf met aftrek der preventieve hechtenis van 12 Februari tot 15 Maart j.l. Verder stonden terecht twee miliciens de.r 'grenadiers en twee miliciens der jagers, allen werkzaam geweest als kok of bijkok in een der keukens in de Oranje-kazerne. Aan allen is ten Jaste gelegd diefstal van vleesch uit de menage. Allen bekenden. In de kist van den eersten bekl. werd gevonden een hoeveel van ongeveer 18 K.G. Deze en de tweede bekl. gaven op, dat dit vleesch door. hen verkocht werd aan een loodgieter daar ter stede, met wien de eerste kennis gemaakt had in een café. Zij kregen 40 cent per pond. De derde bekl. is in het bezit gevonden van een stukje van een paar kilo. Volgens zijn zeggen wilde hij dit geven aan arme vrouwen, die aan het hek staan om over geschoten eten te halen. De vierde bekl., die eveneens in het bezit gevonden werd van een stuk vleesch van een paar kilo's, gaf op dat hij het had weggenomen om aan de arme moe der van een kameraad te geven. Fit het ge tuigenverhoor bleek, dat wegens het onvol doend houden van'toezicht in de keuken, een onderofficier bereids gedegradeerd werd. De auditeur-militair rar. Paltbo Wesenhngen Vorderde schuldig verklariug aan diefstal en veroordeeling van den eersten en den tweeden .bekl. tot 5 maanden gevangenisstraf in te gaan 12 Februari en van den derden en vierden bekl. tot 4 maanden gevangenisstraf in te gaan 12 en 10 Februari. Mr. J. Weyl, voor den eersten, tweeden en vierden bekl. optredend, pleitte op verschillen de gronden clementie en oplegging van lich tere straffen, en voor'bekl. De Vries eed straf gelijk staande met den tijd door hem -in voor arrest, doorgebracht en hem mitsdien dadelijk in vrijheid te stellen. Na in raadkamer te zijn vergaderd, werd dit laatste verzoek geweigerd en de eerste en tweede bekl. veroordeeld overeenkomstig den eisch tot o maanden gevangenisstraf, de derde bekl. tot 2 maanden en de vierde tot 3 maan den gevangenisstraf. c Hierna stond terecht een landweer infante rist van het depot-bataljon der Grenadiers en jagers, aan wien ten loste gelegd is het voor deel trekken uit de opbrengst van gestolen vleesch, terwijl hij als bijkok ch6Ust deed in de keuken. Bekl. bekende. In deze zaak werd o.a. gehoord een café houder, aan wienbekl. meermalen vleesch verkocht in diens zaak. Do auditeur-militair mr. Palthe Wesen- hagen, requisitoir nemend, achtte dezen bekl. den meest schuldige in de reeks van vleesch- diefstallen in de kazerne gepleegd en yorderde diéns veroordeéling tot 8 maanden, gevange nisstraf. in ie gaan 12 Februari. Mr- W. do Clercq, uit Leiden, voor bekl. Optredend, betoogde dat hetgeen bij dagvaar ding aan bekl. is' ten laste gelegd, geen straf baar feit is. Voorts vroeg pi-, indien de krijgsraad deze meening niet mocht zijn toe gedaan, oplegging van een veel lichtere straf dan door "den auditeur gevorderd. PI. deelde in verband hiermede nog aan den krijgsraad een en ander mede van de ongelukkige om standigheden van bekl.'-s huisgezin, en vroeg invrijheidstelling van bekl. Dit laatste verzoek werd door den krijgs raad, na in raadkamer te zijn vergaderd, ge weigerd en onmiddellijk vonnis wijzende, werd bekl. veroordeeld tot 4 maanden gevangenis straf, in te gaan 12 Februari. Nog vorderde de auditeur-militair tegen een milicien der jagers vrijspraak van ten Jaste gelegde desertie. Bekl. had bij de mobilisatië niet voldaan aan de oproeping om onder de wapens té komen: Hij bevond zich toen to Buenos-Ayres in Zuid-Araerika en heeft zich eerst 8 Fe bruari 1916 bij zijn korps aangemeld. Inmid dels had bekl. zich herhaaldelijk bij het ge zantschap daar te lande aangemeld, waar hem gezegd werd, dat hij niet naar Nederland behoefde te vertrekken. Alles, dez& rubriek betreffend, te richten aan deyiheer J. My er, Graaf Floristtraat 15 Amsterdam. Onderstaande stand wordt ons toegezonden door den militair P. de Groot Pzn. Het is een'winst, voorgekomen in een partij tusschen den heer P, de Groot en zijn vader. Zwart. - - - V .Wit. Zwart: 8. 12, 15. 17, 18. 20, 30, 35. Wit: 28, 29, 32, 33, 37, 40, 44, 50. Wit aan den zet won als volgt: Wit: 29—24 28—22 40—34 44 3 Zwart: 20 27 17 28 30 39 Do winst is eenvoudig, doch het feit, dat Jiet gezondene aan de nartij is ontleend, gaf ons aanleiding tot publicatie. Alles, dat aan het practische spel is ontleend, is leerzaam. Het een is echter geestiger en vindingrijker dan het andere en zondor iets te kort te willen doen aan liet damraerstalent van den heer De Groot, willen wij toch onmiddellijk hierop iets laten volgen, dat eveneens aan het practische spel is ontleend en ook een voudig i», doch d^t tevens hegl yinding- m\ §H 9; f 9. 8» >3- Hl té m Cl ••'.-w ï*#0A.. ïsÓM Wit. Zwart: 7, 15. 18, i9, 20, 23, 28. Wit: 27, 29, 31, 32, 34.' 35. De partij werd gespeeld in café Du Globe te Parijs eu de heer Liebmaiui voerde den zet uit, die interessant is.mot betrekking tot de positie. De vitte schijf, die nu op 82 staat, stond daarvoor op ruit 38 en de zwarte schijf, die thans op 28 staat, stond op 22. De heer Liebmaun speelde 3832 om zich door een drie om drie te redden; als 'zwart eens door 19—24 do witte schijf Op 29 aan viel. Hij zou dan 3228, gevolgd' door 3126 spelen. Bovendien behield hij dnbr 38—32 de valstrik, waarin zwart dan* ook verward raakte, toen hij 22^—28 speelde. Ntl dat men eenmaal weet, dat zwart een fout maakte, zal het niet meer moeilijk vallen voor wit do winst to vinden, dien mpn\ zelfs; heel 'gemakkelijk zal noemen. Do verdienste van wit is echter gelegen in het spelen op deze val. Dit zijn van die kleine finessep, die evenwel zeer vaak over het hoofd gezien worden. lederen keer,' dat deze voorkomen, dien t daarom de aandacht daarop gevestigd te worden. Leerzame dubbele slag uit een partij tusschen do heereu Fleurv en Bardet. Zwart. (Fleury.) 1 'm 6 a: 9 11 m- m m m 16 -■.-"j j 21 s§- 26 m i H 31 36 •11 ...M 4 43 Wie. ardet.) Zwart.: 3, 6/9, 11/14, 16, 18, 22, 23, 28, 30. Wit: 24, 26, 27, 31, 33, 35/39, 43, 44, 48.. Zwart is het laatst met 2530 op de witte schijf 24geloopen. Ziehier de gevolgen: Wi- 1. 24—19 2. 27—21 3. 23—21 4. 31—27 5. 33:4 Zwart. 13 24 16 27 27 16 22 :42 42 33 10 Elegante combinatie. Correspondentie. S. E. te Willemstad.' Heb alles nagezocht, doch kan geen inzending van u vinden. Wil mij copie zenden, Bij geschiktheid zal ik hot gaarne opnemen. L. H. te Den Haag. Damreglement en toe lichtingen daarop werden gepubliceerd in de ,rSoldatencourant" van December 12, 19 en 25 1915 en 1 Januari 1916. Slachtoffers van de „Sussex"? Do heer Do Houdt, directeur van de Italiaans'che Opera, deelt ons mede, dat 'het Opera-gezelschap, bestaande uit 20 personen, dat uit Nederland naar Italië terugkeerde, zich aan boord bevond van de „Sussex", welk schip bij de Fransche kust is getroffen. Te 11 uur 's avondskwamen twee schepen ter redding en «alle passagiers zouden zijn gered, indien zij aan boord gebleven waren, doch daar-men dacht, dat het schip spoedig zou zinken, -ging men in de booten en hier door zijn ongelukken gebeurd. Het meerendeel der passagiers .is zooals bekend te Boulogne aangekomen, daaron der bevonden zich de leden der Italiaansche Opera: Sgr. Roesjni Castoldi, Yhiari, de heer en mevrouw Perico, Giovanellï, d'Andrea, Azzimonto, IIago. BaTbaro, Baldelli en drie koristen. De overigen, die nu vermoedelijk to Londen vertoeven, zijn te Dover aangekomen, behalve de zangeres Rosita Cesaretti, de bas di Paoli- en de moeder van Rossinidie vermist worden. Het is echter nog niet met zekerheid te zeggen, of ze zijn omgekomen. Ontvluchting van een Fransohen officier. Sedert begin Maart werd in hot hospitaal te Utrecht do Fransche luitenant-aviateur D'Humiéfes verpleegd, die wegens ongesteld heid van het eiland Urk, waar hij was geïnter neerd, naar Utrecht was overgebracht. Van zijn kamer in* het hospitaal was het raam van tralies voorzien en de deur door een hekwerk om geven. Voor dit hek stonden dag en nacht -twee schildwachten op post, terwijl twee anderen hij liet raam do wacht hielden. In het geheel waren een officier, een sergeant, een korporaal en twaalf man met zijn bewaking belast. Dé geïnterneerde was gewoon voor zijn ge zondheid een wandeling te maken. Hij gaf dan voor den tijd van 9 uur 's morgens tot 9 uur \s avonds zijn eerewoord, dat hem 's avonds bij zijn terugkeer in het hospitaal werd -terugge geven. Woensdagavond ontdekte men even na 9 uur, nadat de aviateur in hurgerkleeding 'was teruggekeerd en zijn eorewoord had terugge kregen, dat hij spoorloos was verdwonen. Men vermoedt dat hij zich op liet «ogenblik' dat de achtposton. worden uitgezet, uit het raam heeft laten zakken. Onmiddellijk werden allo wegen rondom Utrecht door militairen afgezet, terwijl alle militairen en politic-autoriteiten werden ge waarschuwd.' Maar tot dusver is men den ont vluchte nog niet op het spoor. De Zuldpool-expeditie, De officieel© vertegenwoordigers te Londen van Shack lefcon's expeditie hebben in tegenwoordigheid van Lady Shackleton en mevrouw Mackintosh, de vrouw van den op. de Rosszee-kust achtergebleven comman dant van de Aurora, een bijeenkomst ge houden. In deze conferentie is besloten, dat onmiddelijk pogingen in het werk moeten worden gesteld om een hulp-expeditie naar de Rosszee te zenden. Of nog een tweede hulpexpeditie moet •worden uitgezonden, naar de Weddellzee- basii n.l,, za] men eerst met zekerheid kun nen uitmaken na de terugkomst van de Endurance, die, gelijk bgkend, spoedig te wachten is, Intusschëii is reeds aan de mógelijkheid dat de berichten, ais zouden alle bestaande gedacht, dat dit schip door het ijs buiten verloven zijn ingetrokken en beslag zijn ge- staat zou zijn geweest naar 'Z'uid-Amerika weer. te koeren. Mocht de Endurance na een week of drie niet terug zijn, dan zal-het. zenden van esïi hulp-expeditie naar de Wc d cl el 1 zee zeker '.vel in ernstigo overweging werden genomen. Sneauwstorm in Engeland. Ef heeft in sommige dealen van Engeland een zoo geweldige sneeuwstorm goh Berecht, dat do geheelo spoorwegdienst iu de Mid- j -lauds in wanordo -werd gebracht. Bovendien was de schade aan de telegraafdraden zoo groot als in dortig jaren niet is voorgeko men. Do sneltreinen uit het noorden kwa men niet uren vertraging aan. Aan de spoor- wegstations kon men niet de minste inlich tingen verschaffen, omdat het personeel zelf niet wist waar de treinen zich bevon den. De treinenloop werd bovendien nog be moeilijkt dcordat de signalen door den storm ontzet warén. Te Birmingham o.a. had het twee etmalen aaneen gesneeuwd. Het straatverkeer stónd stil. do scholen moesten gesloten worden. Een eigenaardig gevolg van den sneeuw storm was, dat de afgevaardigden voor de jaarvergadering der mijnwerkers van Zuid- Wales, die te Cardiff zou worden gehouden, dis stad niet konden bereikenDeze jaar vergadering zou juist zeer. belangrijk zijn, omdat de verschillende geschilpunten tus schen do mijnwerkers en de mijneigenaren er zouden besproken worden. legd op alle goederentreinen, zijn. Echter wordt opj iJsbrekt onjuist merkt, dat het niet mogelijk is allo soortgelijke fantastische bc" richten te doen tegensproken. Dit s Rijkshoofdstad. Hoewel het Amstèrdamsche publiek natuur lijk na de eerste bericlit.cn bijzondere nieuws gierigheid toonde was nergens van eenige pa niekstemming sprake. Ook 'op do Amsterdamsche Beurs gingen do zaken kalm toe al toonde men eenige onge rustheid. In do stad werd medegedeeld, dat op eon desbetreffende vraag van gezaghebbende Beurszijd© aan bevoegde kringen- in Den I-Jaag gedaan, geantwoord was, dat voor ons geen onmiddellijk gevaar dreigde. Een Engelsche vloot bij Helgoland? Onze correspondent te JJmuiden meldt: Gistermiddag 'binnengekomen trawlers rap porteerden op de hoogte van Helgoland een groot aantal Engelsche oorlogsschepen' gepas seerd te zijn.- au de Waddeneilanden komen berichten dat daar gisteren 7 Zeppelins, iu Westelijke richting gepasseerd zijn. Fn Hoek van Holland liepgisteren het'ge rucht van eon gevecht bij de Noord-Hinder. Van het Westelijk ooriogeterrain, PARIJS. Ju Ai'gonjie sloegen do. Fransohen twee aanvallen met handgranaten af op Jinn posities ten noorden van Avocourt. Ten westen van de Maas verdubbelde het bombar dement van Malancourt in heftigheid tijdens den nacht. De Duitschci's deden een reeks massale aanvallen, vau drie kanten opruk kend op hét dorp, dat een saillant vormde in do Fransclie linio en dat door een Fransoh bataljon was bezet, Na een verwoed gevecht, dab den boelen naoht duurde en dat den Duitschers groote offers kostte, 'ontruimden da Fransche troepen het verwoeste dorp. Zij houden de uitgangen nog bezet. Ten oosten dn Mr.; de nacht kalm. Iu Woevre trachtten de Dui tséhors drie ninJóu den Frau- schen de verschansing Haudiomont to ont- nemon, a llo_ pogingen werden afgeslagen. BERLIJN. Op vele deelen van het weste lijk front herleefde- de artillerie-actie ann beide zijden, hij den helderen dag, aanmerke lijk. Ten V van der Maas werd het dorp Mnlnn- couri, en do nau beide zijden daar aanslui tende Fransche verdedigingswerken genomen; 6 officieren, 322 man ongewond gevangen ge nomen. i Aan den oostelijken Maasoever is de toe stand onveranderd. Bij de Frahsclio loopgraven ten Z. van de vesting Douaumont ontstonden korte gevech ten van man tegen man. He Engelsehen verloren in een luchtgevecht in de streek van Atrecbt en Bnpaume drie tweedekkers; van de nvjateurs waren er twee dood. Luitenant Immelfnann schoot zijn dertiende vijandelijke vliegtuig neer. ADVERTENTIEN. begint een nieuwe schriftelijke Cur sus voor liet eerstvolgend examen Kommies of HuSp-kerirmees ter. Vraagt vooral -De Studiegids" J. H. VAM OER VLBET, Nieuwendyk 50, Amsterdam. De toestand. Met betrekking tot dé intrekking der ver loven men zie onder „Lhgerzaken", werd .nog nader uit Den Haag gemeld: .Vrijdagochtend heeft ook de Voorzitter der Tweede Kamer, mr. Goeman Borgesius, ge confereerd met den Minister Cort van der Linden, tijdelijk voorzitter van den minister raad. Verder word Vrijdagmiddag een buiten gewone. ministerraad gehouden. Ter toelichting van het bericht in zake het intrekken van verloven, maken wij er onze lezers opmerkzaam op aldus het „Handels blad", dat do intrekking van de verloven. niet beteokent, dat degenen, die reeds mét verlof zijn, naar hun garnizoen moeten wqer- kécferi. Van een plotselinge terugroeping is, op dit oogenblik althans, geen sprake. Ook de landweermannen, die met klein verlof naar huis zijn gezonden, geldt do beschikking der' militaire autoriteiten niet. Do beteekenis is geen andere,- dan dat do verloven, die reeds verleend waren, doch nog moesten aanvangen, zijn ingetrokken en dat voorloopt'g ook geen nieuwe verloven verleend worden. De Haagsche correspondent van liet „Hdjbl." kon nog het volgende meedeelcn: Ten eerste, dat aan eenig verband met het gebeurde in zake de „Tubantia" niet moet worden gedacht. Ten tweede, dat evenmin is te -denken aan een plotselinge spanning tusschen Nederland en een of meer der oorlogvoerende mogend heden, doch alleen aan een meer a-lgemeene verandering van het „oorlogs-aspect", in zoo verre als 'deze mogelijkheden bevat, die het voor ons land raadzaam maken nog meer dan tot nu toe op onze hoede te zijn. Ten derde, dat in verband met dit laatste de toestand voor ons natuurlijk wel ernstiger, doch niet onrustwekkend is to achten en er geen réden is om een onmiddellijk -dreigend gevaar a-ls zeer waarschijnlijk aan te nemen. ,,D© Nieuw© Courant" te 's-Gravenhag© schreef Vrijdagmiddag het volgende: „Hetgeen wij nog hedenmiddag naar aanleiding van de ©enigszins verontrustende berichten omtrent tusschen de hoogste autoriteiten gevoerde besprekingen konden vernemen, is hoofdzakelijk van negatieven aard.' „Onmiddellijk dreigend oorlogsgevaar schijnt niet to bestaan. Dit valt trouwens op te maken uit,het feit, dat de militaire verlofregeling wel is stopgezet, maar dat de verleende sakenverloven niet zijn ingetrok ken. Echter bestaat wel degelijk de moge lijkheid dat ditHaatsbe alsnog binnen eenigen tijd zal geschieden. „Met het T ub an t ia-geval staat de ont stane ongerustheid in geen verband hoege naamd. Zij vindt haar oorzaak in den alge- meenen oorlogstoestand, welke volgens ont vangen inlichtingen thans een phase intreedt of zal intredeu die ons land rede geeft tot zeer bijzondere waakzaamheid. '„Of datgene wat de Regeering blijkbaar ducht, maar omtrent welks aard wij geener lei zekerheid kondon .bekomen, zich 'binnen ©en week of een maand zou kunnen voor doen, dan wel slechts in ©en in 't algemeen voor ons land meer kritiek geworden toe stand zou bestaan, weten wij niet. Slechts wagen wij de gissing dat de verandering in den toestand welke mogelijk geacht wordt, een uitvloeisel zou zijn van de eergisteren gesloten geallieerden-conferentie te Parijs. „Met die gissing laat zich ook het plot selinge van de zich in de heden verspreide berichten openbarende bezorgdheid verkla ren. Reeds gisterenmiddag in den minister raad moeten besprekingen gehouden zijn, die tot beraadslagingen van de Regeering met de hoogste militaire autoriteiten leid den en tot de overweging van liet houden van een comité-generaal der Tweede Kamer. Dit laatste zal echter vermoe de 1 ij k niet plaats he b b e n v r aanstaanden Dinsdag, na de opening der vergadering die normaal bijeengeroepen is om een aanvang te maken niet de behandeling '.van het ontwerp, ou de r.do m s rente." De ,,Handelsblad"-correspondent iuoldde nog Vrijdagavond uit Den Haag: Het gerucht, dat zelfs door een der Haag sche bladen werd gebulletineerdvolgens het welk Engeland aan onze regeering doortocht ■oor zijn troepen zou hebban gevraagd, moet olgens onze inlichtingen volkomen ongegrond worden geacht. Tenslotte zij nog vermeld, dat de eerste berichten in -Den Haag vrij véél beweging èn. eenige ongerustheid wekten, die zich uitten in" levendige gesprekken bij de plaatsen, waar de dagblad-bulletins waren te lozen, doch dat van eenige opgewondenheid of van paniek-stem ming niets was te merken. Een later bericht meldt nog: De goederenwagens, die sedert 1 Augustus 1914 ter beschikking der militaire autoriteiten moesten gesteld worden, doch sedert weder tijdelijk op. de spoorwegen dienst deden, zijn heden, door de autoriteiten opgevorderd. Wagens, diq heden te zes uur gereed waren om te vertrekken, mochten nog heengaan; andere zijn weder ontladen. Doch eindelijk kwam er ook nog een bericht uit Den Haag. 't welk luidde: Xm h^yoegde zijde mgg pgg Voor jong en oud. "Wil U in kor ten tjjd verrassend vlugge vorderin gen maken in een of meer van de vier vakken Neder). Taal, Enge]sch, Fran sell en Rekenen, volg dan onzen spoedcursus, waarby U voor alle vakken samen slechts '20 cent per week betaalt; dat is dus gemiddeld vyf cent per vak. We sturen U de lessen franoo per post. U stuurt daarna per post uw werk in. We kyken alles na en sturen het per post terug. Zoo kan u heerlijk vlug opschieten, omdrit onze lessen zóó eenvoudig en duidelyk zyn. dat zelfs kinderen van negen jaar ze met gemak kunnen volgen. Voor de eerste lessen behoeft u niets te be talen, als u er niet in alle opzichten dubbel en dwars over tevreden is. Wil u er meer .van weten, vraag dan per briefkaart gratis en franco prospectus bij InstituutHOL.-VRHOF, De Cl ere qst raat 75, Amsterdam. Te lezen schriftgedeelten voor de weck van .2—9 April- Zondag 2 April Luc. 18:3143 Maandag 3 April Luc. 19; 110 Diasdag 4 April Luc. 19:1128 Woensd. 5 April Luc. 19:2948 Donderd. 6 April Luc. 20: 18 Vry'dag 7 April Luc. 20: i}—10 Zaterdag .8 April Luc. '20:202G voor de week van 916 April; Zondag 9 April Luc. 20:2740 Maandag TO April Luc. 20:4147 Dinsdag 11 April Luc; 21: 1—19 Woensd. 12 April Luc. 21:2038 Donderd. 13 April Luc. 22: 16 Vrydag 14 April Luc. 22: 730 Zaterdag 15 April Luc. 22:31—39 Wie. bovenstaande schriftlezing zou willen volgen, maar niet in het bezit is van een Nieuw Testament, geve hiervan kennis aan bet Bybel- buis, Heerengracht 366, Amsterdam. instituut LAURiLLARD. Ofanjeplein 102, De» Raag. Opleiding voor de examens: Gemeente-Administratie. Staatsinrichting KI. 0. Staathuishoudkunde M. 0. Lystèn van honderden geslaagden - Prospectus gratis en franco. Vraagt inlichtingen per briefkaart aan den Commies van Aanneming te Helder. De Minister van Marine, J. J. RASV3BGMMET. KOOPT BIJ DE ADVERTEERDERS IN DE „SOLDATENCOURANT". VAN EENE BELANGRIJKE PARTIJ MOOIE, NIEUWE BOEKEN TEGEN ONGEKENDE SPOTPRIJZEN. Do keuze uit onderstaande lijst is vrij; doch voor minder dan ƒ1,50 kan, wegens de buitengewone prijsvermindering, niet worden geleverd. 1. Hoogeveen. Vlinder At las. Prachtig Werk, bev. 154 gelei. Afb. van Vlinders en Rupsen, met uitgebr. Tekst. In fraaien Prachtb., nu ƒ1.48. 2. Dr. Buekers. Wilde Plan ten, met. 56 Diustr. In Pracht band, nu 0.73. 3. v. Leeuwen. Lettorboek v. d. Teekenaar en Ambachts man. 54 Platen in Kleuren druk met Beschr. In Portef., Uitgaafspr 6.nu 1.92. 4. De Architect, 36 Gr. Pla ten, en De Bouwmeester, 36 Gr. Platen, met Tekst. Samen in 2 Portef. üitg.prijs 17, nu 3.82. 5. Gibson. De Wonde-ren der Fotografie. Lijvig Boek, 368 Bladz. met 30 PI. In Praohtb., nu 3.14. 6. Alb. Thijm. Een Apostel dter Liefde, üorspr. Romau. In Prachtb., nu 0.68. 7. Deland. John Ward en zijn Vrouw of Tweeërlei Rich ting. Roman in 2 Dln. 5.50, nu f 1.16. 9. Capelle- Het Beleg van Haarlem. Hist. Roman, 3 Dln. 750 Bladz. 6.90, nu 1.56. 12. Gierloff. Tony. PracUt- verhaal voor Oud en Jong, uit hot Noorseh.. In fr. Pracht band, 1.90, nu 0.72. 15. K. v. Boekeren. Ceer- truud. Oorspr. Roman. 2 Dlu. 490 Bladz. 5.50, nu 1.18. 16. Doncker. Do Avonturen van Dr. Mol; Hoe Dr. Mol zijn Vrouw kreeg en Een Wraak. 3 Jolige Boeken op Rijm, met PI., 3.05, nu samen 0.99. ]7. Serv. De Bruin en De- wald. ItaJiaansch-Nederlandsch en Nederl.-ltal. Woordenboe- kon. In 2 Stempclb. 4.25, nu 1.14. 18. Servaas Do Bruin. Vier talig Woordenboek. (Holl., l'Tansch, Engelsck, Duitsch). In Praohtb., nu 0.87. 19. Honigh. Liederen en Liedjes. Keurige Dichtbundel. Ir, Praohtb., ƒ,1.75, nu 0.69. 20. Wagner. Langs den Weg. 41 Schetsen van een Pa- rij schen Predikant. In Pracht band, 1.80, nu 0.63. 22. Mansergh. Een Jonge Heethoofd. Verhaal voor Meis jes, Gr. Prachtuitg. met 7 PI. In fraaien Prachtb., 1.90, nu t 1.17. 23. Van Leent. Mazeppa. Roeiend Jongensb. met PI. In Prachtb., 1.75, nu 0.99. 24. Mijn Mooiste Poppen huis. Gemakkelijk Prentenboek om uit, te knippen en op to zetten, nu 0.53, 25. Soer. Bert Sanders. Aardig Kinderboek 1.50, nu 0.34. 26. Hoefman. Voor Koning en Vaderland. (1830'31). Gr. Jongensboek met PI. 2.40, mi 0.48. 27. Willi. Busch. Klots en Plomp. Grappig verhaal voor Kinderen, op Rijm. Met 100 Allerleukste Platen, nu 0.71. 28. Brouwer en Cramer. Reken- en Meetkundige Aar digheden en Kunstjes. Met 200 Figuren 1.30, nu 0.46. 29. Swift. Gulliver's Reizen. Gr. Voll. Uitg. met PI Voor Oud en Jong. 307 Bladz. In Praohtb., nu 1.23. 30. Doorman. Vier kijkjes in de Meisjeswereld, 300 Bladz. In Prachtb., 1.90, nu ƒ0.67. 31. Calvijn. Institutie. Cr. volledige uitgave. In Prachtb. nu 5.89. 32. Sikkel. Troost Mijn Volk. Jesaja's Troostboek iu 100 Schriftoverdenkingen, - 2 fl. Dln. 6SSÏ; Bladz. 3.80, nu 1.08. 33. Herderschee. Bloem lezing uit de Geschriften van het Nieuwe Testament, 177 Bladz. 1.25, nu 0.32. 34. Wallace. Ben-Hur, Uit gave voor Jongelieden. Gr. boek met PI. Gecart., nu 0.44. 35. Geesink. Om te doen Ge denken. Overdenkingen v. Ghr. Feestdagen. In Prachtband 1.50, nu 0.73. 36. Veenendaal. Maarten Lu ther, met gekl. Pl. In Pracht band, nu 0.57. 37. Spiirgeon. Het Evangelie de3 Konlnkrijks. Mattheus' Evangelie practisch verklaard. Uitgebr. Werk. In Prachtb. 3.40, nu 1.86. 38. Da,-'Costa. Bijbellezingen. 3 ;besto Bundels, nu samen voor 0.99, 39. Ten Kate. Palmbladen en Dichtbloemen. Fraaie Bun del Christel. Poëzie. In Pracht band 2.25, nu 0.81. 40. D«. Ulfers. Groot Bij- be-lsch Dagboek. Keurige Uitg. 462 Bladz. In Prachtb., nu 1.88. 41. Obst. Ontleedkunde v. d, Mensch, met gr. Platen- AtFas, 7.50, nu 2.73. 42. Ootmar. Do Ziekten van het Kind. Groot Werk vol Afb. 3.50, nu 1.32. 45. Liebrcich. Encyclopedie der Therapie. Pract. Handb. voor Geneeskunde. Uitgebr. Werk. 5 Dln. in 5 Prachtb. 27.25, nu 5.45. 46. Dannenberg. Keur van Toosteloefeningen. Handl. voor Turners, nu 0.33. 47. Labberté. Vrije en Orde- oefeningen. 160 Opklimmende Lessen, 1.20, nu 0.47. 48. Disse en Labberté. Hand leiding voor het Gymnastiek onderwijs. lie-Dr., nu 0.79. 49. Heraldicus. Lijf- en Wa penspreuken vau - den Adel, enz 1.50, nu 0.42. 50. Wer. Buning. Onze Ma rine-Glorie. Loven en Daden v. onze Zeehelden (16391673). Prachtig gr. Boek met 55 Pl. In fr. Prachtb., nu 1.56. 51. Dr. v. Oördt. Wereldge schiedenis van af do Oude Tij den tot den val van Napoleon 4 Gr. Uitgebr. Dln., meer dan 2500 Bladz. 15, nu 3.68. ■53. Oosterhout. De Fransche Omwenteling. Uitgebr. Boek vol gr. Pl., 469 Bladz. In mooicn Prachtb., nu 1.26. 56. Dr. Kern. Het Buddnls- me in Indië, 2 Gr, Dln, In 2 Prachtb., 11.52, nu 6.24. 57. Chr Do Wet. Do Strijd tusschen Boer en Brit, mot Portret. In Prachtb. ƒ.2.75, nu 0.65. 58. Wunderlich. Gesch.s der Oude, Mlddeleemvsche en Nieuwere Beschaving. 2 Dlrt., 700 Bladz 4.50, nu Q.94. 59. Hanson, Door Rusland en Finland. Reisherinneringen 1.25, nu 0.43. 61. Schenkman. Verzameling van Luimige Voordrachten en Snaaksche Dicht- en Proza stukjes. 2 Dln., samen 0.73. 62. Kennedy van Dam. Wat is Spiritisme? nu 0.39. 64. Blankenaar. Ceüichten, Schetsen. Verhalen en Tafe- reelan. Mooi Boek, 231 Bladz. 1.50, nu 0.54. 65. E. v. Calcar. Op de Gren zen van Twee Werelden (Spi ritisme). Compl. Jrg. 4, nu 1.36. 66. König. Leerboek van het Schaakspel, m. Diagr., nu 0.46. 67. Peypers. Handboek voor den Ceremoniemeester, bene vens Toasten enz., -nu 0.5,9. 68. Bulwer Lytton. Riënzi, de Laatste der Tribunen. Hist. Roman. Keurige Uitg. met Pl., 720 Bladz. 2 Dln., nu 1.53. 70. Wells, in do Dagen der Komeet. Toekomst-Vorhaa!, 310 Bladz. 2.25, nu 0.62. 71. Wells. De Meermin. Amusant Boek, 1.75, nu 0.58. 72. Busch. Richardo Orvlne- de. Rooverroman, 246 Bladz. 1.90, nu 0.52. 73. Wetherell. Do Wijde, wijde Wereld. Gevoelvol Werk, 420 Bladz. 2 Dln. in 1 Pracht band, nu 1.28. 74. -Wer. Buning. De Ruy- tor's Afrikaansch© Reis. In Prachtb., nu 1.34. 75. Annie Foore. Indische Huwelijken. In Prachtband 2.50, ml f.23. 76. Goeverneur. Fabelboe ken, 4 dikke Boekjes met de oude' bekende Versjes en 98 PL, 6, hu 1.56. 78. Maël. Naar de Noord pool. Jongensb. Prachtuitg. met 50 Illustr. In Prachtb. 2.50, nu 1.23. 79. Mansergh. Oom Ber nard's Keuzo. Gr. leuk Meis- jesb, met Pl. In Prachtb. 1.90,- nu 0.92. 80. Berghuis. Kappen, Da ken en verdere Timmerwerken. Gr. Handb. mot 300 Afb. In Prachtb. 8, nu 3.76. 81. Onze Tijd. Vaksclmfb voor Meubelmakers, Behangers enz, 2 Gr. Dlu. vol Pl. en Voorbeelden 9, nu samen 1.73. 83. Kreeke. Natuurkundige Aardrijkskunde (Kosmogra fie) met 60 Afb. en 6 Kaarten 1.75, nu 0.89. 84. Dr. Onnon. Meetkunde, met Fig. en 2 Uitsl. Pl. 2.2-5, nu 0.62. 85. Berghuis en Do Gavere. Doorzichtkundo. (Perspectief) met 4 Uitsl. PL, nu 0.61. 86. Jolly. Voll. Handl. v. h. Schilderen in Sap- en Dekver ven en Het Schetsen van Aquarellen. 2 Dln. samen voor slechts 0.68. 87. Quadckker. Het Paar denboek. Prachtig groot Werk, met 927 PL 3 groote zware Dln. in 3 Prachtb. 29.50, nu 7.89. 88. Barends. De Teekenkunst door Zelfonderricht. Groot Boek vol PL en Voorbeelden. Li Prachtb., nu 2.44. 89. Het bekende Tijdschr. „Do Kuisvriend", 2 Jaargan gen vol gr. en kl. Platen. Groot en dik formaat 7. nu samen 1.42, 90. Grosjean. De Technologie v. h. Ijzer. Groot Haudboek, met 1Ï00 Afb. In Prachtb, 5.60, nu 2.98. 91. Snijders. De Ongewervel de Dieren en De Kruipendo Dieren. 2 Dln. met Afb. iu 2 Prachtb. 2.-50, nu 1.46. 92. Schwarz. Beelden uit de Inheemsoho Plantenwereld^ 3 Din., vol gekl. Afb., au 1.06. 94. Prins. Leesboek over de Bijbeische Gesch leden Isssn, 400 Bladz 2.50, nu 0.51. 96J Newton. Van Slaven- kcopman tot Evangeliedienaar. Beroemd Ciir.' Werk. 2 flinke Dln. in 2 Prachtb. 4.25, nu 2.10. 97. Do Komische Zanger. Keur van Coupletten eu Ko mische Scènes, te zamcu 48 Nummers, 1.20, uu 0.48. 95. Arp. Werktuigkundig en Bouwkundig Handboek. Uit gebr. Werk. 454 Bladz. met 280 Fig. en 198 Tab. In Prachtb. 5.25, nu 2.72. 99. De Banketbakker in de Keuken. 150 Recepten om zon der Vakkennis allerlei Gebak enz. te maken, nu 0.53. 100. Grosjean. De Nuttig© Handwerken. Leerboek v. h. Breien, Haken, Mazen enz. met vele Afb., nu 0.74. 101. v. R,ees. Eb en Vlood. Marine-Novelle. In Prachtb. 1.50, nu 0.54. 102. Scheltema. Schetsen. Vroolijko Verhalen. In Pracht band 1.50, uu 0.54. 103. Berghuis. Handboek voor Steenhouwers en Metse laars, met 108 Gr. PL In Prachtb. 8.60, nu 4.12, 104. Mnrlitt. De tweede Vrouw. Mooie Uitg. mot PL In Prachtb., nu 0.84. 105. Mnrlitt, Het Uilenhuis. Mooie Uitg. met Pl. In Prachtb., nu 0.84. 106. Gcrritsz e.a. Modern Demeentebeheer, 2 FL Dln. 600 Bladz. en 18 PI. 6, "nu 1.87. 107. Taxil. De Geheimen der Vrijmetselarij. standaardwerk 1000 Bladz. met 60, PL In Prachtb. 8.70, nu 2.98. 108. Dr. Steenhuis. Natuur- kunde. 3 Fl. Dln. vol Afb. 5.50, nu 1.47. 109. Plasscbiert. Het Dc- tailleeren van Bouwkundig» Samenstellingen met Platen- Atlas 5, nu 1.76. 113. Gusdorff. De Dames Tailleur. Methode v. Zelf- onderv.' met Patr. Atlas, nu 0.74. 114. Kant. De Kraoht van den Wil, nu 0.23. 115. Vogel Atlas. 67 Gekl. Afb,. nu 0.32. 116. Manhave. Woordenboek der Nederl. Taal, 3e druk, iu stevigeu hand, nu 0.88, om de Beste Boeken baaitengeMioon voondeelig voor f 3.68S vau 1 r4.50 voor' f 0.94 enz., enz., enz.! Wacht niet _met-Uwé hestelling tot het te laat is, want cjïft Aanbod duurt sBechts korten tijd, en denkt er aan dat voor minder dan 1.50 hieruit niet geleverd kan worden, dus dat men voor minstens dat bedrag uitzoekt. Toezending geschiedt franco, na ontvangst van Post wissel, waarop behalve verlangde Nr6, te melden; BALANS»AANBOO doot> 46 Fifintt Hang NO» 9») by ZeevisPhniarkt te Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4