3 C o rrespondentie. Uit Leger en Viool. Gezellige avond-spelen Rechtzaken. PE SOIjiDATENCOPRAlXrT van Zondag g April 1916 ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK. por brief wordt niets beantwoord. Alle vragen wordon regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder oens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatoncourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ccof steeds uw juiste en volledige mili- tairo adres op. D Y. Breda. Recht op menagegeld en soldij bestaat er niet. Wij achten het echter wel bil lijk, dat gij daarvoor in aanmerking komt, en radon u aan een verzoek tot den M. v. O. te richten om voor den tijd, dat gij wegens net heerschen van een besmettelijke ziekte gedwon gen waart thuis te blijven, voor de soldi] en menagegeld in aanmerking te mogen komen. Ked. II S., Haarlem,. Op welk tijdstip de militie- lichting'l909 naar de landweer overgaat, is ons niet bekend. Red. W. A. V.. Horst. 1. Omtrent een verbintenis ale vrijwillig sergeant raden wij u aan inlich tingen in te winnen bij uwen compagniescom mandant 2. Een zoodanig boekje is ons niet ■bekend. Red. Tamboer v. d. W. De bepaling is, dat bij een dienstonderbroking (verlof, ziekte enz.) de mobilisatietoelage gedurende 4 dagen behouden wordt. Dit is dim ook liet geval bij verblijf in een hospitaal of andere militaire ziekeninrich- ting. Red. H. KI., Leiden. Gedurende den tijd dat gij wegéns tijdelijke ongesehiktverklanng naar huis zijt gezonden, hebt gij recht op uw soldij ea menagegeld. Red. H. V., Amersfoort. Gij moet zelf de kosten voor de behandeling van den burgergeneesheer betalen. Red. P. A. T., Ede. Wanneer de lichting" 1908 naar hun landweerdistricten zullen worden overgeplaatst is niet bekend. Red. E. v. d. M., Kwakelfort. Wij raden u aan een langdurig verlof aan den M. v. O. aan te vragen, onder overlegging van een bewijs van den burgemeester van uwe woonplaats. Red. Th. Sell., Oud Gastel. Een dergelijk comité door u bedoeld, bestaat niet. Als u door den M. v. O. het aangevraagde verlof is geweigerd, behoeft gij geen verdere pogingen meer aan te wenden. It e d. J. Ph., Sabina-fort. Of aan u ontslag uit den dienst zal worden verleend, kunnen wij niet zeggen. ,Gij kunt eventueel een verzoek richten tot den M. v. O. R e d. P. M.Rilland Bath. Gedurende het tijdvak, dat gij buitengewoon verlof hebt, staat het periodiek verlof stil. Red. A. V., Nieuwe Hollandsclie Waterlinie. De burgemeester bepaalt het bedrag. Kunt gij u daarmede niet vereenigen, dan kunt gij een bezwaarschrift indienen bij de Commissie van Voorliohting in zake bezwaarschriften vergoe ding kostwinners. Het bezwaarschrift te rich- ton aan den Voorzitter van die Commissie in de hoofdstad van uwe provincie. R e d. A. J. C., Nijmegen. Waar de M. v. O. reeds afwijzend op uw verzoek heeft beslist, is er geen kans van slagen meer. Red. A. v. K., Bergen-op-Zoom. Na Pasohen be gint eon nieuwe cursus aan de kookschool. Red. M. S., Monster. Dat de vergoeding is inge trokken, kunnen wij niet beoordeelen, maar is bij beslissing van den burgemeester. Gij kunt oohter een bezwaarschrift indienen tot de Com- missio van voorlichting in zake bezwaarschrif ten vergooding kostwinners. Het bezwaar schrift te richten tot den Voorzitter van die Commissie in de hoofdstad van uwe provincie. Red. N. N., te H. Wij raden u aan de beslissing van de Commissie, waarbij gij uw bezwaar schrift hebt ingediend, af te wachten. Gij ont vangt zeker antwoord. Red. H. V., Amersfoort. Of er vergoeding wordt toegekend aan hen, die thnus in het huwelijk treden, hangt van de omstandigheden af. Richt een verzoek tot den burgemeester van uwe woonplaats. Red. C. v. A., Kamp van Milligen. Ie. Hiervoor is geen tijd voorgeschreven. 2e. Een meerdere kan zeer zeker rapport maken als deze van een ander een strafbaar feit heeft vernomen. Red. M. Sch-, Arnhem. Voor het watersnoodver- j lof moet gij een vorzoclc aan uw compagnies commandant doen, onder overlegging van een bewijs van den burgemeester. Tijdens het watersnoodverlof ingekwartierd zijnde, worden do inkwartieringsgelden door het rijk ver good. Red. O. v. B., Loosduinon. Uwe vraag is ons niet duidelijk. Red. •T. v. R.. Tilburg. De burgemeester is ver plicht, indien do omstandigheden .daartoe aanleiding geven, do vergoeding geheel of ten deele in to houden in geval zakenverlof is ver leend. R e d. A. v. D., Gorcum. Richt een verzoek tot den Opperbevelhebber van L. en Z. om over geplaatst to mogen wordon bij een der com pagnieën hospitaalsoldaten. R e d. P. v. D., Vlissingen. Is niet bekend. Red. W. PI., Tilburg. Richt een verzoek tot den commandant van hst regiment genietroepen om eene vrijwillige verbintenis als timmer man te mogen aangaan. Red. Van R., Wijk aan Zee. Het prospectus voor toelating tot den hoofdcursus kan aange- vran Hooi U. Str., .Utrecht. Het door u bedoelde heeft met in één van onze bladen gestaan, ton minste iet in dien zin, zooals gij het voordraagt. Als gij in 1905 uitstel van eerste oefening hebt ge had en eerst in 1906 onder de wapenen zijt gekomen, behoort gij tot de laatstgenoemde lichting. Red. 11. T., Den Haag. Do miliciens der lichting 1916 IIo Bataljon Grenadiers, worden tusschen 16 en 20 April ingelijf, R e d. Tamboer Ros. Bat. V, IJmuidon. Ook de milicien-tamboers en hoornblazers mogen de onderschoidingsbeelcens als zwaluwnesten of hoorntjes dragen. Red. W. v. d. V., Culemborg. Als het verlof lan ger dan vier dagen duurt, wordt over den ge beden duur van het verlof de vergoeding in gehouden. Red. 1'. v. M.„ Yenraay. Als soldij •genietend vaste kok hebt gij recht op het menagegeld. Red. C. B. Ap fort Westervoort. Gij hebt geeri xeqlit op heb 2/3 daggeld. Red. V. D-, Arnhem. Na Pasohen vangt weder «m cursus voor kok aan do Amsterdamsclie Huishoudschool aan. Richt een verzoek aau uw co rpsoo mm and a 11 b om daarbij geplaatst te mo gen worden. Red. A. H. v. d. Vf, Breda. De route Breda— 's-Gravenhaga is over Dordrecht, Rotterdam. Er zal u geen vrij reisbiljet over Den Bosch Utrecht mogen worden gegeven. R e d. J. de H., Amsterdam. Gij moot het verzoek richten tob den Opperbevelhebber van L. en Z. Red. J. W. T. Den Helder. Voor bet doen van reizen aan den wal valt een sergeant van de Koninklijke Marine ook onder liet reisbesluit me. Red. igcl worden bij den Directeur van de rt'acursus te Kampen. Red. J. H., Middelburg. Bij heb Veldleger wordt eenmaal in de 10 dagen, in 2 etmalen in de 20 dagen periodiek verlof verleend. De verlof dagen zijn dus in die 10 en 20 dagen begrepen, lied. K. W. F., Dongen. De militielichting 1908 gaat 1 Aug. a.s. administratief naar de land weer over en zal vermoedelijk spoedig daarop met klein verlof naar huis gaan. Red. R. V., Willemstad. Volgens do voorschriften hebt gij geen recht op soldij en menagegeld. Vaar gij echter door do omstandigheden ge dwongen thuis moest blijven, komt hét ons wel billijk voor, dat gij die golden ontvangt en radon u daarom aan een gemotiveerd verzoek schrift tot den M. v. O. to richten. R e d. A. D. v. B., Leiden. Gij kunt alsnog in aan merking komen voor de vergoeding als gij door tussehenkomst van den burgemeester van uwe woonplaats een verzoekschrift tot don M. v. O. richt. Red. D. O., Scheveningen. Het is ons niet he kend, dat landstormers met groot verlof wor den gezonden, omdat ze vroeger een jaar als vrijwilliger hebben.gediend. Red. Serg. P. D,, Kampen. Voor do vergooding wegens kostwinnerschap, zio do „S. Ct." no. 243. Red. H. M-, R-oosendaal. Voor ondertrouw en hu welijk wordt geenextra-verlof gegeven. Red. J. II., Harskamp. Het kader der landstorm- liohtingen behoeft bij demobolisatie niet na te dienen. Red. J. v. D., Reusol. Op welk tijdstip de mili- tieliohting 1911 naar de landweer overgaat en me>t klein verlof gaat, is ons niet bekend. Red. B. G., Broda. De kosten van de terugreis van Amsterdam naar Breda mogen van u te- ruggcëischt worden, als gij te laat van verlof zijt teruggekeerd. Niet als de verlofpas ver loren is. R e d. H. G. S., Breda, Alleen, degenen, tot wier velduitrusting de shako behoort, mogen de nieuw model grijze kepi dragen. Red. D. C., Veldleger. Ie. Het is nog met bekend wanneer de lichting 1907 vau de bereden wa pens met klein verllof naar huis gaat. 2e. Acht gij de vergoeding, die gij geniet te gering, dan kunt gij- een bezwaarschrift indie nen bij de commissie van voorlichting in zake vergoeding wegens kostwinnerschap voor uwe provincie Hét bezwaarschrift te zenden aan den voorzitter van die commissie in de hoofd plaats van uwe provincie. Red. J. L., Amersfoort. Ie. Als gij eeno aanstel ling als politieagent krijgt, kunt gij een ver zoek tob den M. v. O. richten om met klein verlof naar huis te mogen gaan. Voor eene aanstelling iu Amsterdam wordt dit verlof toegestaan, voor eene andere plaats kunt gij afwachten. 2e. Vraag uw oommandant alsnog om aan hooger hand te informeeren, of ook gij in aan merking kunt komen voor eene aanstelling tob hulpkommies. 3e. Voor opleiding voor het diploma voor politieagent bestaan cursussen. Informeer by een hoofdcommissariaat van politie. Red. J. A. Best. Eerst wanneer de tijd van uwe vrijwillige verbintenis is verstreken, kunt gij ontslag uit don militairen dienst bekomen. Bij overplaatsing van een marechaussee we gens berispelijk gedrag naar zijn vroeger korps wordt men teruggesteld tob den stand van sol daat. Red. J. v. d. K., Ooltgenspkat. De korporaal-kok heeft van af 1 Januari 1916 recht op menage geld. Red. H. v. D., Roozendaal. Ons niet bekend. Red. C. 'R., IJmuiden. Gij zijt langer dan 8£ maand onder de wapenen en kunt dus als de omstandigheden het noodzakelijk maken in aanmerking komen voor buitengewoon verlof, daartoe moet gij een verzoek bij uw com pagniescommandant indienen onder overleg ging van een bewijs aan den burgemeester van uwe woonplaats. Red. A. J. W'., Sprang. Het bedrag der toegeken de vergoeding is ter beoordeeling van den burgemeester. Gij kunt dus bij den burge meester van uwe woonplaats informeeren. Bij een verlof van meer dan 4 dagen vervalt de vergoeding over den geheelen duur van het verlof. Daarom raden wij u aan, niet meer dan 4 dagen verlof tegelijk te nemen. Red. J. R.. Achtmaal. Een reglement mitrailleurs is verkrijgbaar bij de K. M. A. te Breda. Red. J. W., Horn. Is nog niet bekend. Red. C. D. B. te II. Alleen onderofficieren en militairen van hoogeren rang is toegestaan opgenaaide zakken, zoogenaamde harmonica- zakken, op de veldjas te dragen. Red. H. H. G-, 2e R. I. Veldleger. Hierom trent is geen aanschrijving of beschikking. De burgemeester van Amsterdam heeft in eene gemeenteraadszitting medegedeeld dat militai ren, die aangesteld worden als politic-agent, met klein verlof zullen worden gezonden. Of dit echter voor alle steden in Nederland geldt, kunnen wij u niet met zekerheid zeggen. Gij kunt echter een verzoek tot den M. v. O. rich ten om bij aanstelling als zoodanig met klein verlof te mogen gaan. Red. A. P., Hoeven. Op welk tijdstip de lichtng 1908 van de bereden wapens met klein verlof gaat, is ons niet bekend. Red. Gevonden voorwerpen. hcecde lijst. Lijst van militaire kleeding- e; uitrusting stukken, gevonden in spoorwegrijtuigen of aan de stations te Rotterdam en bezorgd ten bureelo van den ganuzoens-commandant te Rot terdam, waar ze door belanghebbenden kunnen worden opgevraagd. (Toezending geschiedt voor rekening van de eigenaren). Een pakje vuil goed, zakdoek, handdoek en sokkc-n1 pakje inhoudende grijze korte pan talon ongemerkt; 1 pakje inhoudende een mil. hemd eu drie vuile zakdoeken1 pakje inhou dende een werkkiel en een model handdoek ongemerkt; 1 handkoffertje inhoudende een model onderbroek en hemd gemerkt c. D. 3- 9923-8 en twee vuile zakdoeken; een doosje inhoudende een paar mil. 6okken gemerkt 3654 en een paar mil. handsclioononeen paar vuile sokken, gemerkt 4. N. 8476, 1 gllacé-hand- schoen, 4 ranselriemen, gemerkt 84-76, vier zakdoeken; 1 pakje inhoudende een paar gespsehoenen, '1 paar model 6ok'ken, een roode en een witte zakdoek, twee model handdoeken gemerkt 4325; 1 pakje waarin een werkbroek, een werkkiel, een paar sokken en eön riempje; 1 pakje met sokken1 zak waarin een paar sokken1 gonjezak waarin vuil goed en een paar model lage sclrcenen ongemerkt; 1 blikken sigaren kistje, waarin onder meer een paar model sok ken gemerkt 1 C. 62072; 1 pakje waarin jaeger borstrok in bont zakje en roode zak doek en oen paar model sokken 1 wielrijders- cape van sergeant-majoor, gemerkt 3451 III wieltje -f 259; 1 officierssabel; 1 nieuw model onderbroek, ongemerkt; 1 militairen paarden- mondzak; 1 militaire handdoek; 1 paar schoe nen in zakjes gemerkt O. 7250; 1 militaire witte broek gemerkt M. 2278; 1 shako nieuw model gemerkt- 5 A 1244; 1 pakje waarin een mil onderbroek gem. 3. K. 1749; 1 blauwe mil." overjas gemerkt 132» A. 2S59. 1 een pakje, waarin blauwe handdoek en 1 paar mil. sokken1 paar mil. wollen handschoenen ge merkt J. N. 668; 1 paar mil. wollen hand schoenen gemerkt 4 C. 8147een pakje, waar in een mil. hemd, gemerktR. 3 2040 4; I palcjo waaromheen een roode zakdoek, in houdende matrozengoed 1 pakje waarin een onderbroek en een stuk leer1 paar wol len model sokken; 1 nieuw model kwartier- muts gemerkt 6. G. 61131 pak waaromheen twee nieuwe riemen es waarin een hemd» drie onderbroeken, drie paar sokken, en een zak tabak; 1 pakje waarin zeep, tandenborstel, handdoek, zakdoeken en borstrokkenl pakje van onderbroek en sokken, waaromheen, twee riempjes1 pakjo waarin een handdoek, een paar model sokken, twee zakdoeken en twee boterhammen met kaas belegd; 1 pakjo waarin een paar sokkeneen pakje waarin twee paar mil. so(cken en een zakdoek; 1 pakje, waarin een handdoek en een paar sokken in zeildoek gewikkeld; 1 militaire cape W N 62081 pakje van een miltaire onderbroek1 pakje van een rooden zakdoek, waarin con handdoek, een zakdoek en een paar sokkeneen zak doek, waarin gewikkeld tweo roode zak doeken, een handdoek en een paar bretels; I pakje vuil goed; 1 blauw boterhammenzakje waarin een paar sokken, een handdoek eu zak doeken; 1 pakje waarin een handdoek, een p. sokkeu, oen rooden zakdoek en een zakje1 pakje waarin vier paar sokken, een sloop en twee portretlijstjes; 1 pakjo van een onder broek gemerkt 4. H. S. 999; 1 pakjo waarin twee paar 6okken en een hemd; 1 pakje waar in een hemd, een bruin© zakdoek, een over hemd en sokken; 1 pakjo waarin twee hand doeken eu een zakdoek1 pakje waarin een handdoek en twee paar sokken; 1 pakje waar in tweo witte zakdoeken, een roode zakdoek en drie paar sokken1 handdoek, waarin ge wikkeld vuil goed zooals twee paar sok ken en onderbroek; -1 pakjo waarin een overhemd, een boterpotje, een handdoek, een paar sokken, een hemd en zakdoeken; 1 shako, ongenummerd; 1 kwartiermuts, oud model, P. 8-723; 1 pakje, waarin 2 paar sok ken, gemerkt 10.C.758, 1 overhemd en 1 hand doek, waaromheen drie riemen1 nieuw model kwartiermuts, gemerkt 6948; I kepi, gemerkt l.J. 2890; 1 blauw zakje, waarin tabaksdoos en zakje tabak1 broodzak met veldflescli, onduidelijk gemerkt met P.A. 700; 1 pakjo waarin, een grijze wielrijdersbroek, nieuw en ongemerkt; 1 buzarencape, gemerkt 4.H.A. 267091; 1 kwartiermuts, gemerkt B. 4071 koppel met scheede en bajonet, ge merkt 85121098; 1 shako, nieuw, ongemerkt, van voren een 3 1 koppel, scheede en bajonet, gemerkt 4.907 B926; 1 politiemuts, oud model, ongemerkt; 1 pakje_ waarin een paar model lage schoenen; I pakje waarin model hemd met onderbroek (nieuw en ongemerkt)1 pakje waarin onderbroek, handschoenen en bretels; 1 pakjo' van een opgerold militair hemd1 pakje waarin handdoek, zakdoek en sokken; 1 pakje waarin hemd. borstrok en onderbroek; 1 paar lage model schoenen, gemerkt 8445; 1 pakje waarin een handdoek, tweo zakdoeken, kwartiermuts, twee paar sokken1 roode zak doek. waarin geknoopt oen paar sokken en twee handdoeken1 pakje waarin tweo paar sokken1 pakje waarin oen werkbroek1 husarencape; 1 pakje waarin een paar 6okken, 1 zakdoek, 1 militaire handdoek en 2 pijn appels; 1 p»ar witte handschoenen; 1 doosje waarin een paar model schoenen, nieuw gere pareerd 1 blik sigarenkistje waarin een hemd 1 pakje waarin een doosje zeep, 1 handdoek en 1 zakdoek2 broodzakbnnden, gemerkt 7377 1497; 1 monddeksel 1642; 1 stuk leerwerk (waarschijnlijk paardentuig) cemerkt O.3. 3.H. 814) 1 vetdoos gemerkt 42151 koppel, ge merkt 4344 E., op de plaat L.W.1 linnen zak. Zij, die meenen in het bovenstaande hunne eigendommen te herkennen, worden uitgenoo- digd bij het opvragen vooral wanneer het ongemerkte goederen betreft zooveel moge lijk nadere aanwijzingen te vermelden, zooals verpakking enz. De Luitenant-Kolonel te Rotterdam, Garnizoens-Commandant, J. A. VAN TÓORENBURG. Bevorderingen, mutaties, enz. Mil. korp. Joods Res. Bat. D. 2e. Ocunp. i3 aangesteld tot mil. sergeant. Tot milicien-korporaal bevordei-d de milicien- soldaten Doornheim," Tak en Hess van 1-1-3 Reg. Inf., „ONZE VLOOT", Het Hoofdbestuur der Ned. Vor. „Onze Vloot", Stationsweg 89, Den Haag, heeft onderstaande sportartikelen beschikbaar, welke gaarne op aanvraag van autoriteiten van Land en Zeemacht, uitsluitend voor afgelegen posten, zuilen worden verstrekt: 1 springbok met voetplank. 1 brug. 1 stel ringen. 1 rekstok. 2 polsstokken. 1 cricketspel (compleet). 1 kastiespel. 1 schijfhalier, 70 K.G, 2 korfbaïspelen (compleet), 2 bogen, pijlen, standaard met schijf voor boogschieten. 1 trektouw. 9 lange schsrmstokken, 19 korte schermstokken. 1 lederen masker. 1 dsgemmasker. 4 goalpalen. 15 voetballen. De aanvragen moeten uiterlijk 11 April In ons bezit zijn, terwijl bij meerdere aanvragen voor dezelfde sportartikelen dezerzijds'zal wor den geloot. Militairen uit Oss. De 1st© Huisvlijt-Tentoonsbelling zal ge opend worden op 5 Mei a.s. Op deze ten toonstelling is een afzonderlijke rubriek voor militairen uit Oss. Het Bestuur ver trouwt, dat vau den kant der militairen veel inzendingen zullen komen en lieeft hiervoor extra-prijzen beschikbaar gesteld. Namens het bestuur: TH. WOLTERS, Secretaris. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914. Ingekomen bijdragen van militairen van 12 t/m. IS Maart 1916. Militairen in de Stelling van de Monden van den Maas f 500; Militair personeel behoorende tot de rol der Marine-Kazerne, Amsterdam, f 400. Totaal-generaal f 3,656,134.76. De Penningmeester, Jlir. Mr. W. Th. C. v. DOORN. 'e-Gravenhage, 20 Maart 1916. Hongerige magen. Mil. A. J. T. 'hakkenberg schrijft ons uit Tilburg: Dezen dag was ik ooggetuige van een droe vig voorval in onze kazerne te Tilburg. Er kwamen ©en paar arme kinderen uit een der achterbuurten de kazerne op onverklaarbare wijze binnen, om het overgeschoten eten weg te halen wat wij soldaten dagelijks zooveel overhouden. De kinderen moesten natuurlijk do kazerne uit, maar miju gemoed schoot vol, toen ik die arme, havelooze kleinen zag gaan. Buiten het hek vroeg ik, hoeveel kindereu er thuis waren en zij spraken van 9. En toen ik vroeg hoeveel geld verdient je vader, zei het jongetje: tien guldon per week. Dus zio eens, geachte lezers in hoe een toestand zulke menschen verkeeren in deze droevigen tijd, waarin ©en gulden een waarde heeft van 0.67, daar de prijs van alle producten en levensbehoeften zoo hoog geste gen is. En is het nu niet jammer, dat al dat goede eten, dat? zooveel arm© stumperds mis schien kon redden uit hun eefsten nood in de ton terecht komt om daarmede de varkens en het vee te voederen, i Zou er geen gelegenheid bestaan om dat eten to verschaffen aan hen, did hot liet ergste noodig hebben Bijvoorbeeld om zulk© men schen oen kaart to doen goven om toegang te krijgen tot do kazerno en dan hot eten weg te halen dat zij, en vooral die arm© kleinen, zoo hard noodig hebben? Wij hopen, dat dit eens overwogen zal worden'. Feestavond te Leiden. Mil. P. J. Oostveen Bchtijft ons uit Leiden: Den 28en Maart was er weer eon feestavond georganiseerd door de Commissie tot Ontspan ning en Ontwikkeling van Gemobiliseerde-li, voor do Leidsch» militairen in do feestelijk versierde Graanbeurs. Vooreerst werd do avond ingeleid door eenigo muzieknummers van het wijd en zijd yormaardo broederpaar Kok. Duarn atrad op juffr. Sophie Vettier, lid van het Trio Vet- tier met eenigo zeer goed gezongen aardigo liedjes. Vervolgens speelde Jan Kok twee vioolnummers schitterend mooi op zijn prach tig klinkend© viool; het was wel te merken dat het insloeg, want het was onder zijn spel doodstil in do zaal. Toen trad op Louis Vettier, de bij do soldaten zoo gevierde chansonnier, met eenigo chansons, waaronder ccu door hom zelf vervaardigd en getiteld Waarom krijgen wij toch geen cadetjes", een glosse op heb brood, dat in Leiden aan de militairen ver strekt wordt. Hierop volgde Toos Vettier in een ander genre, nl. ernstige liedjes, waarvan vooral zeer gevoelvol werd gezongen dat van Speenhof ,,Hct bordje pap met traantjes". De. Mandoline-club „Estudiantina" werkte ook mede met eenige goed klinkende nummers, waarbij werd gezongen door de jongejuffrouw R. Gaijkema. Na eon korte pauze gaf Jan Kok ons te hoo- ren de door hem zelf gecomponeerde wals Chant de Sirène", die, zeer wegsleepend ge speeld, groot en welverdiend succe9 iverwierf. Dan het Trio Vettier met liedjes, wdrrrvan bij het einde aan iedere dame van dit Trio een bouquet werd aangeboden. We kregen nog t« hooren de Mandoline-club en jongejuffrouw Gaijkema met eenigo liedjes, waarin zij blijk gaf' dat zij eens een zeer goede stem zal heb ben. Daarna weer Louis Vettier mot liederen en toen de clou van den avond de ecn-acter „De Nieuwe Oppasser", die door de Vettiers vlot gespeeld werd. Het programma vermeldde ook nog mil. Wagner, die, hoewel vrij van avonddienst ge steld, niet verscheen en zoo aan de gebroeders Kok de taak overliet te accompngneeren, waarvan zij zich zeer wel gekweten nebben. Grooto dank komt ook toe aan den organi sator van dezen avond, sergt.-majoor Nelck, die bewees dat ook hij wat voor ,,onze jon gens" overheeft. De stampvolle zaal heeft ge noten, dank zij .alle medewerkers en de com missie. De moderne oorlogvoering. Men meldt ons: Voor het Civiel en Bouwkundig Studenten- Gezelschap Practische Studie hield Woensdag avond in een der zalen der Technische Hooge- school te Delft de kapitein der genie, P. W. Scharroo, leeraar aan de Kon. Mil. Academie, een voordracht over de taak der technische troepen te velde in de moderne oorlogvoering. Ook ditmaal was er weer een groote belang stelling, niet alleen van studentnde vergade ring werd door eenige hoogleeraren bijgewoond. Spr. begon in het kort uiteen te zetten, wel ken. invloed in den loop der tijden door de techniek werd uitgeoefend op do wijze van oor logvoering, totdat deze hiervoor thans van zoo danig belang is geworden, dat de veronderstel ling mag worden geuit, dat in de moderne oor logvoering ten slotte die partij de meeste kans zal hebben, die over de- beste en het grootst aantal hulpmiddelen van de moderne oorlogs techniek kan beschikken. Van het ontstaan en de ontwikkeling van de technische troepen gaf spr. daarna een histo risch overzicht. In do 16e en 17e eeuw werden wel vele vestingen gebouwd en belegerd en verschanste stellingen ingericht, terwijl ook de militaire bruggenbouw reeds een zekere ont- wikkeling had bereikt, maar militaire inge-' nieurs en goed georganiseerde technische troepen bestonden toch nog niet. Behalve door enkele mineurs werden de militaire werken hoofdzake lijk uitgevoerd door z.g. schansboeren en geleid door krijgsbouwmeesters. Eerst in den 30-jari- gen oorlog kregen de ingenieurs een militairen rang* en in 1732 werd in de Oostenrijksehe Nederlanden het eerste korps militaire inge nieurs opgericht, terwijl in 1715 in Nederland het eerste korps technische troepen werd samengesteldj bestaande uit 3 compagnieën mineurs en sappeurs, elk van 100 man, inge deeld bij de artillerie. Geleidelijk ontstonden hieruit in ons land het regiment genietroepen en het korps pontonniers. De technische troepen te velde kunnen thans worden onderscheiden in pionfcrs, spoorweg troepen, telegraaftroepen, pontonniers, ver- lichtingsafdeelingen, luchtvaartafdeelingen en afdcelingen voor den motortransportdienst te water en te land, wier werlczaamheden afzon derlijk werden besproken en toegelicht door een groot aantal lichtbeelden. De uitgebreide werkzaamheden van de pioniers werden achtereenvolgens verklaard, de werkzaamheden om de eigen vuuruitwerking te bevorderen door vrij maken van het schoots veld, door het verbeteren van de waarneming, door posten, kabelballons, het photografisch vuurpijltoestoi enz. Om de eigen bewegingsvrij heid te vergrooten moeten wegen worden aan gelegd of verboterd, bruggen worden geslagen en vernielde bruggen worden hersteld. De be weging van den vijand over het gevechtster rein moet worden verhoogd, waartoe gebruik wordt gemaakt van hindernissen. Spr. gaf een duidelijk beeld van het karakter der inunda ties, de vernieling van bruggen, spoorwegen en het verrichten van ijsopruimiDgen. Ten slotto gaf spr. een denkbeeld van de in richting van do stellingen op bet Westelijk front. Voetbal Rotterdam. Men schrijft ons uit Rotterdam: De Militaire Voetbal-Vereeniging Rotter dam, gevestigd Lange ïorenstraat, Rotterdam, beeft 29 Maart 1916 haar éénjarig bestaan gevierd. Gaarne had zij seriewedstrijden laten spelen, maar wegens het zelf nog spelen in de serie- wedstrijden van Rotterdam-Veemarkt moest zij het uitstellen tot lateren datum. Dat de leden en donateurs van M. V. V. de veroeni- ging gedurende de mobilisatie blijven steunen met hun medewerking, is de wensch van haar aanvoerder A. T.er, Rotterdam. M. V. V. 1e Corr.p. 38 L. W. B. Inf. Het bestuur schrijft ons: Reeds herhaalde malen was getracht in deze comp. een voetbal-elftal samen te stellen. Thans is het met eenige inspauning gelukt een elftal bij elkaar te krijgen. Daar de spellcwali- Ook mogen wij melden, dat wij den eersten trachten deze schitterend te maken. Ook mogen wij melden dat wij den eersten wedstrijd gespeeld hebben tegen een elftal van de 2e Comp., ook van het 38ste, onder leiding van luitenant Blom en wel met een overwin ning van 41. Ook schrijven wij aan onze sportvrienden, dat M- V. V. Zondag a.s. een wedstrijd zal spelen tegen een elftal van do 3i Conip. van liet 38ste. M. V. V. zal Zondag uitkomen met het volgende elftal: Herder. Westerhout, Wezenberg, Borsboom, Willigen, Wijnliorst, Zoutendijk, Grootheest, Feenstra, De Bruin, Zwaans, Van Rottumeroog. Opt. seiner P. Schmidt Jr. schrijft ons van llottumeroog Maandag 27 Maart trad voor de bezetting Samendrukbaarheid der iucht. De ga»en zjjn samendrukbaar, dus ook de lucht. Naast zoovele andere kan de volgende eenvoudige prcef zulks bewijzen. Laat het publiek oene half met water ge vulde f leech ziengo houdt den hale met de rechterhand vast en den duim op de opening. Op een gegeven oogenblik verschuift go den duim een weinig, zoodat eeu klein doel 'van do opening vrijkomt; lerstonr spuit er een straaltje water vrij ver uit don hals; gij kunt dit zelfs, om de toeschouwers te vermaken, richten op iemand van het gezel schap, van wien gij weet, dat hij om zuik ©en wetenschappelijk grapje niet boos zal worden. De geheele voorbereiding bestaat hierin, dat go van to voren verscheidene malen krachtig, in de flesch blaast, terwijl ge zorg draagt, telkens als ge adem wilt halen, de opening met den duim te sluiten. De lucht woTdt dan meer en meer samengeperst en drukt bijgevolg steeds sterker op het water, zoodat dit laaUte met kradit wordt uitgedreven, als ge eene opening maakt. Inplaate vun do flesch met den duim 10 kunt ge haar met ©en doorboorde kurk sluiten, waar doorbeen oen strootje gaat, dat tot in de vloeistof reikt. B2a«j door het strbotjo, waardoor de lucht wordt samengedrukt, ea ge ruit oen straaltje water uit hot buisje zien omhoog springen. hier op het duo Do Groot uit Amsterdam. Om circa 8 uur begon do voorstelling, waarin het duo De Groot ons allerlei stukjes ten best© gaf. Het eerste stukjo was Klaas en Kaatje uit Volondam", dat ook in het costuum van Volondam word voorgedragen. Do beer en mevr. De Groot toonden ons nog zoor veel stukjes, die te veel plaats zouden in beslag nemen om allo één voor één te beschrijven. Alle stukjes tintelden van gezonden humor en brachten de lachspieren danig in werking. Ook de pianist, die het duo begeleidde, liet ons er goed gespeelde nummertjes hooren. in de pauze gaf de korporaal-timmorman Verschuur een voordracht ten beste, die zeer in den smaak viel. Ook de milicien Hoogstraten zong enkele nummertje-s. Vol genoegen denken, we terug aan den gezelligen avond en zeggen hier allen dank, die tot het welslagen ervan medegewerkt hebben. Tevens roepen we bet duo De Groot een hartelijk vaarwel, maar ook een spoedig tot weerziens toe. Pandoeren. De Pandoerclub ,,'t Natte Uitje", voorz. A. Vuijk te Sas van Gent, zendt ons heb volgende Pandoerpraatje No. 1 r. 9, 8, 7, kl. vr., b., 10, 7, sch. 8 troef. No. 2 h. a., h. vr., b., 10, 7, ach. a,, 10, 7. No. 3 r. a., sch. k., vr., b., 9, h. k., kl. a., 9. No. 4 r. k., vr., b., 10, h. 9, 8, b., kl. 8. Pandoerpraatje van de mil. II. van Ant werpen', F. Hermes, N. van Gerven en A. Hessels te Middelburg: No. 1: harten 6, ruiten 7, 9, b. en kon., sch. 8 en 10, klav. 8 uit als troef. No. 2: ruiten aas, soh. k.. v., b. en 9, harten 9, 8 en 7. No. 3: kl. aas, k., b. 7 en 10, ruiten 10, sch. 7, harten k. No. 4: ld. 9 c-n vr., ruiten 8 en vr., harten 10, v. en b., sch. aas. Harten aas op stok. Pandoerpraatje van landstormer M. Jacobs, Oranje-Nassa-kazerno te Amsterdam: "No. 1: ruiten a., k., b., 10, 7, sch. 8, klaver 9, harten 7. No. 2: schoppen a., vr., 10, 7, harten a., 6, kl. 8, ruiten S. No. 3: kl. a., b. vr., schoppen k., harten vr., b., 10, 9. No. 4: kl. k., 10, 7, ruiten vr., 9, harten k., sell, b., 9. No. 1 komt uit met harten 7 als troef, weg gelegd heeft hij harten 8. Oplossing van hét ..Pandoerpraatje van de pandoerclub „Melige Willem" van 1-1-16 R-I. 4© div. Veldleger in no. 2-53 van de Solda ten-Courant" door do club zelf, No. 1 Sch. 10, no. 2 Soh. 8, no. 3 Sch. K., no. 4 Sch. 9. No. 4 JI. vt., no. 1 H. 9, no. 2 Soh. b., no. 3. R. b. No. 2 Kl. b., no. 3 Kl. vr-, po. 4 KB. a., no. 1 Kl. 10. No. 4 H. 8, no. 1 H. 7, no. 2 Sch. 7, no. 3 Sch. vr. No. 3 Kl. k., no. 4 H. a., no. 1 Kl. 8, no. 2 Sch. a. No. 2 H. 10, no. 3 R. 10, no. 4 R. a., no. 1 H. 6. No- 2 H. b., no. 3 R. 9, no. 4 R. vt., no. 1 H. k. De pandoerolub „MELIGE WILLEM". Oplossing van het pandoerpraatje van de Pandoerclub „Meelige Willem" van 1-1-16 R. I., 4e Div. Veldleger, voorkomende in No. 253 van de „Soldatencourant". No. 1 sch. 10, No. 2 sch. 8, No. 3 sch. k., No. 4 sch. 9. No. 4 h. 8, No. 1 h. 9, No» 2 sch. 7, No. 3 r. 8. No. 2 kl. 9, No. 3 kl. vr., No. 4 kl. aas, No. 1 kl. 10. No. 4 h. vr., No. 1 h, 7, No. 2 sch. b., No. 3 r. 9. No. 2 kl. b., No. 3 sch. vr., No, 4 h. aas, No. 1 kl. 8 No. 3 kl. k., No. 4 r. aas, No. 1 kl. 7, No. 2 sch. aas. No 2 h, b., No. 3 r. b.. No. 4 r. vr., No. 1 h. 6. No. 2 h. 10, No. 3 r. 10, No. 4 r. 7, No. 1 h. k. No. 1 wordt er ingespeeld met de 8e ronde op hartenkoning, door No. 2. Ruitenkoning op stok en schoppen troef. Ingezonden door de Pandoerclub „Altijd Kif", Schoonhoven: L.W. hoornblazers v. d. Put en Veldhuis, miliciens Gubbels en v. Bommel. De volgende oplossing van hetzelfde praatje gaf de Pandoerclub „De Mineur", Detache ment Terneuzen. Slag 1: No. 1 sch. 10 als troef, No. 2 sch. 8, No. 3 sch. h., No. 4 sch. 9. Slag 2: No. 4 h. vr., No. 1 h. 9, No. 2 sch. a., No. 3 r. b. Sla" 3c No. 2 kl. b., No. 3 kl. vr., No. 4 .kl. a., No. 1 kl. 10. Slag 4: No. 4 h. 8, No. 1 h. 7, No. 2 sch. 7, No. 3 sch. vr. Slag 5: No. 3 kl. k., No. 4 h. a., No. 1 kl. 8, No. 2 sch. b. Slag 6: No. 2 li. 10, No. 3 r. 8, No. 4 r. a., No. 1 h. 6. Slag 7: No. 2 h. b., No. 3 r. 10, No. 4 r. vr., No. 1 moet h. k. bedienen. Ruitenkoning op stok, hangy dus met den 7den slag. G. GOOSSEN Jz. J. UILENMAN. J. VAN SOMMEREN. H. H. DOUWES. Verder ontvingen we goede oplossingen van het praatje van „Melige Willem": van de Pandoerclub „Hij zc-it wet" to 's-Graven- zande: van de Pandoerclub „De Bollegijs", keukenpersoneel te Westervoort van do club ..Eensgezindheid" 4e Div. Pontonafd.van den milicien-soldaat Scherpenburg, 1-II-20 R. I., Veldleger en van de PandoercTub: „Robbe does" To R. H. Cav, Brig. Veldleger. Deze zelfde club zond ook nog een goede oplossing van het praatje van de Pandoerclub „Bolle gijs", voorkomend© in no. 252 van ons blad. Van ons keukenpersoneel. (Van korp. M. Smits.) Reeds dikwijls hebben wij gesproken Van onze superieuren en den dienst alhier, Doch onze koks* die alles voor ons koken, Hiervan hoorde men geen zicT. En zou men d:on hun eer outneme*, Door ons nllen hier zoo zeer geachtP \ant, housch, het zijn maar geen problemen, Tiaar aller roc in on dank wordt hun ganracht. Dos Maandags koken zij ons erwuauoep, Met prei, ajuin en vloesdi zoo fijn, YV ant na het cicn hoort men neg geroep: kokje zou er nog een prakjo voor ajj zynP Des Dinsdag koken zij de kroten En het vleosch cn de sjen zoo kcurigj Waut kom je in de keuken loopea, Dan ruikt liet allea even geurig. Dee Woensdag» koken ze, ik kan hot haast niet Het is hachee, als ik mij niet v..c.„ Daar hoort men steeds een iodor over roeman, Zoo heerlijk al» dit potje is. - Des Donderdags goven z - boerckool, Omdat hot boeronmarktdag heet. Want dat is hior een oud parool: 't Is gocn boer, dio niet naar de markt too roed. En 'e Vrijdags is het vaak piepers met peoëi^ Met wat uien en prei cn door been. Dan eten de roeestcn voor tweeën, Alsof men uitgehongerd scheen. En s Zaterdags weer piepers met rapen, I)ie koken de koks nogal graag. En dan ziet men zo af vroeg voor de keuken gapen, Dat do kok roeptga weg, of ik pak je bij den kraag. En 's Zondags, dan is hot iets extra, 's Morgens kaas en 's middags zuurkool met vleesch. En nu nog do namen van koks,1 bijkoks, otcetra, Dat is De Witte, Piet, Sakke en Kees. Doch spoedig gaat dit clubje uiteen, Want de lichting vier gaat schuiven, Doch wij blijven steeds tevreên, En willen hun oen afscheid fuiven, Wrant nu er zooveel verund'ring komt Bij de oompagnie en keukenpersoneel. Het gaat toch goed, men staat cr van verstomd, En daarom alles op te noemen is veel; Doch daarom nu, De TVitto, Kopponhol en Bijnagte, Wij zullen hot beste ran u ook hopen En zullen dan den tijd afwachten, Dat we niet met klachten moeten loopon. Vrouwepolder. Korpl. M. 6MITS. Afscheid van Nieuw-Namen. (Van mil. C. H. CAALS.) Nieuw-Namen, wat moot jo wel denken, Dat ik zóó uit uw midden verdween, Nieuw-Namen, ik wil je niet krenken, 'k Ging beusch niet zoo Wij van jc heen. Nieuw-Namen, je mod'drige straten, Ik zie ze nog steeds voor mijn goeet, Toch heb ik je noode verlaten Het dienen daar was me een feest. Nieuw-Namen, ik zal niet verbeten De gastvrijheid, die ge. mij boodt, Wanneer jk aan 't haardvuur gezeten, Van uw aardig gebabbel genoot. Nieuw-Namen, al) d'oorlog gedaan ia, En mijn kroost zit dan rond me geschaard, - Te keuvelen, vóór de lamp aan is, Dan gedenk ik uw gastvrijen haard. C. H. CAALS. „Onze dienst In de ziekenzaal". (Van den H. S. M'. B. d© Haan.) Mijnheer de Redacteur, Stelt gij me niet te leur, Want 't is voor d' eersten keer En Jk hoop van nog eens weer 1 Een dichter ben ik niet. Zooals eea ieder ziet, Maar 'k weet niet wat gedaan, En slapen? 't „Zal niet gaan!" Ik zit hier wederom op wacht, In d' eenzaamhtid der stills nacht, To waken op de ziekenzaal, Bij patiënten met allerhande kwaal. Het is voorwaar geen lichte taak. Want ong «merkt dan krijgt men vaakl Het valt dan ook^pns wel wat zuur an 's a v on da vijf tot 's morgens zeven uur. Maar 's anderen daags dan ben :k vrij, Dus wit 'n boffertje voor mij En daarom dan maar niet geklaagd, Maar wachten tot de morgen daagt. Want 't is hier heusch zoo kwaad nog niet, Do zeggen z' allen, Krien en Fried Want morgen zullen w 'ook niet razen, Als 't schrobben dan eens wordt geblazen. De korporaals niet te vergeten, Hebben hce'. den dag niet stilgezeten, 't Zijn goeie kerels, Gïel en Krien, W ij mogen zo ook dolgraag zien. Zoo doet d' eon dit, d» ander dat, Totdat we worden moo en mat. Want morgen is het Zaterdag, zeg; Dan moet de vuile rommel weg. En 's avonds legt men :t bijltje neer. Tot- weer eens op 'n anderen keer; Zoo brengen wij de week hier door, De een© na, do andro voor. Zoo heb ik hier dan maar zoo even Ons werk in 't hospitaal geschreven, En wil nu hierbij ook maar passen, Mijn grooten dank aan lieer Manassen. Hospitaalsoldaat M. B. DE HAAN, Mil Hosp. Middolburg. Diefstallen door militairen. In den loop van dezen winter viel het een der officieren van het depot-bataljon der bri gade Grenadiers en Jagers, den len luitenant Th» F. M. Sch., dienstdoende als kapitein van piket in do Oranje-kazerne, op, dat in verschil lend© Boldatonkeukens de porties vieesch bij zonder klein waren. Een ingesteld onderzoek bracht aan 't licht dat er verschillende diefstal len door militairen plaats hadden ten nadeel* van het Rijk eu waardoor de manschappen in hun voeding werden tekort gedaan. Tengevolge van dit onderzoek stond Woens dag vcor den krijgsraad te 's-Gravenhag iërèrV «niKcfen -1 beschuldigd van als kok sich op 5 Fohruar

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3