OP ZEE. Binnenland. Leperzakeo. Mannezaken. s Ü3E5 ISOI.I? A'X'EWOO'O RA?J*T •XT ISi.SCi. !3ondag2 A^ip:riX 191 G Wij hebben reeds meer dan eens gemeld, dat zelfs in dezen tijd van groote, technische uitvindingen, electrici- teit, vliegers en be stuurbare luohtschepen de postduiven nog altijd dienst doen in den oorlog. Hot zijn nog steeds zoer snelle boden, die vlug be richten overbrengen en het minst gevaar loopen van dood ge schoten of gevangen ge nomen te worden. Ons plaatje hier laat ons een inrichting zien, waar deze postduiven getokt en afgericht worden. deze mannen gereed om hun leven te offe ren. Vraag ik vrijwilligers, dan bieden allen zich aan; allen, verstaat ge? En dan moet ik zo laten loten. Het zijn 600 heiden." Tenslotte vertélde hij de volgende episode Op zekeren morgen, tegen tien uur, krijg ik eeu telefonisch bericht van den kolonel, commandant van de infanterie in den sector, dat een zwaar projectiel een ingegraven mitrailleursstelling hooft doen instorten vóór de eerste linie. Van de t*3diening van tien man, waren er vijf gedood, de rest was ernstig gewond. .Tracht do gekwetsten er uit te halengij hebt anderhalf uur, om twaalf uur vallen wij aan." Ik verzamel mijn menschen, zoo ging de dokter voort, onder bevel van deu adju dant. ,,Tien vastberaden dragers vóór." He breng hun de order van den kolonel over „Coübe que coute er naar toe. Indien de eerste tien vrijwilligere worden, gedood, zul len tien anderen aan den rand van het bosch gereed staan." De adjudant salueert en antwoordt: ,,Wij zullen er komen." Om half twaalf is de ndindant terug, met zijn vijf gekwetste mitrailleursoldateji Ik wensch hem geluk. ,,Het ging nog ai gemakkelijk, zc-ide hijmaar ik moet u tot mijn leedwezen melden, dat tweo van onze dragers zijn gedood; hun lijken hebben we teruggebracht." Zonder verder eenige bijzonderheid mede te doelen, vertrekt hij, alleen een weinig bleek, volgenden' morgen meldt zich wonde kapitein Wj me m "SV !!V orer ziekendrager me* een duif, tad ik er maar zoo velen m mijn graven. Vooral uw adjudant heeft wonde ren van dapperheid vemcht. En toen vertelde hij.i De tien dragere en hun commandant melden rich aan de vuurlinieik sta hun U woord, aij doelen hun opdracht mee. dienst adjudant salueert hooren tot den 0 onze majoor-dokter heeft ons gelast ten koste van alles de gewonden op te halen oü les chasseurs onb passé, mon capitainc, les brancardiers passeront." En aan het hoofd van zijn mannen schrijdt hij voorwaarts. Er moeten nog 60 meter door opem terrein, onder een verwoed artillerie- en mitrailleurvuur, worden afge legd. De kleine groep kruipt, springt en weet er door te komen. In de vijandelijke loopgraaf zien Duitschers, stom van verbazing, hen te voorschijn kopien. In goed Fransch roept de Duitsche officier hen toe,,Wat jullie doet is waanzin, je keert nooit terug!" :Want terugkeeren, dat was het moeilijkste. Ieder met een gewonde of een doode op den rug keeren de brancardiers naar pnze linies terug. De adjudant, rechtop, met ee~ rijzweep in de hand, geeft bedaard zijn menschen aanwijzingen. De Duitschers geven salvovuur af. Twee dragers worden gedood. De adju dant draagt achtereenvolgens de gewonde mitrailleursoldaten en daarna zijn eigen menschen, onder het vuur, op zijn rug naar de Fransche linie. Geen enkele doode of gewonde valt den vijand in handen. De adjudant verdwijnt: zijn arm is gebroken. Hij is een klein grondbezitter uit het Tarn-en-Garonne departement, territoriaal vader van vier kinderen. Enkele dagen later werd hij per leger order eervol vermeld en ontving hij de Medaille militaire. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. BERLIJN. Het Russische leger bericht van 29 Maart luidt: In de omgeving van Dunaburg duurt de strijd voort. Ten zuiden van.de stad op verschillende plaatsen hevige artilleriebe schieting. Ten westen van het Narotsjmeer wierpen wij den vijand uit het zuidelijk deel van het bosch, ten zuiden van het dorp Mokrzyce en sloegen wij een tegenaanval af. Nabij het Oginskykanaal op verschillende plaatsen hevig infanterievuur. Bij het dorp'Sosnino vernielden onze troe pen de ijzerdraadversperringen en wierpen den vijand uit zijn loopgraven. De Duit schers vluchtten naar de andere zijde van het kanaal. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op de omgeving der stations Luszeza en Luni- nico, 55 K.M. ten noordoosten van Pinsk. Op het front van de Midden-Strypa verijdelden wij een poging van den vijand om onze loopgraven te naderen. Op het geneelè front is dooiwoer ingetre den het moerassengebied is geheel over stroomd niet alleen in het zuiden, maar ook in het noorden komt water op het ijs van rivieren en meren; het smelten van de dikke sneeuwlaag op de wegen veroorzaakt voor de bewegelijkheid der artillerie buiten gewone moeilijkheden. BERLIJN. Ten zuiden van het Narotsj meer lieten de Russen Woensdag hun aan vallen na. Hun artillerie bleef hier, evenals ten westen van Jacobstadt en ten noorden van Widzy, nog in levendige actie. Bij Fostawi werd het rustig. Een merkwaardig adre3 aan den Tsaar. De Russische afgevaardigde Sarenko heeft in de Doema een zeer merkwaardig Btuk gepubliceerd, dat door 150 rechtsche afgevaardigden tijdens den zomerterug- tocht van het leger aan den Tsaar aange boden is. f tleenen aan dit stuk bet volgende: ,,Wij hebben langen tijd over de moge lijkheid gesproken om den oorlog voort te zetten en wij zijn tot de oonclusie geko men, dat men niet zeggen kan, dat het volle deh oorlog nog langer wil. Wel is het land nog niet vermoeid, maar toch is het enthousiasme van de eerste tijden al lang verdwenen. Wij hebben het volste vertrou wen in Rusland, maar wij vertrouwen onze vijanden in het binnenland niet. Wij zien zeer goed het gevaar,dat ons bedreigt, door dat wij weten, dat er altijd een afgrond gaapt tusschen de rijke klassen en de •men." TURKIJE. Ir» den Kaukasus. BERLIJN. Het Russische legerbericht van 29 Maart betreffende het Kaukasischo front luidt: In het kustgebied hielden onze troepen, die de hoogten aan den linkeroever van de Oga,ndere (die uitmondt bij Ofi) bezetten, stand. Zij sloegen een reeks aanvallen van den vijand in den nacht van 27 Maart af. De Turken leden geweldige verliezen en namen met achterlating van krijgsgevan genen en een kanon, den terugtocht aan. Ook in de richting van Eirignon maakten wij gevangenen. VEREENIGDE STATE!* De Vereenigda Staten en de gewapende koopvaarders. Naar W o 1 f f's vertegenwoordiger te Washington seint, zullen de Vereenigde Staten binnenkort aan alle naties een uit voerig rapport zenden omtrent het stand punt, dat zij ten opzichte van de wijze waarop de onderzeeërs-oorlog wordt ge- voord en de voor de verdediging gewa pende koopvaardijschepen innemen. Dit rapport zal met de verschillende, door beide groepen van oorlogvoerenden gemaak te aanspraken rekening houden en als leid draad dienen voor de houding der regeering te Washington ten opzichte van oventueele nieuwe onderhandelingen. Amerika zal zich onveranderlijk houden aan de grondstellin gen waarvoor het steeds is opgekomen. Men gelooft, dat het rondschrijven een grondslag zal kunen vormen voor nieuwe volkenrech telijke bepalingen omtrent bet gebruik van onderzeeërs in den zeeoorlog, welke na den oorlog zullen vastgesteld worden. Or.za scheepvaart. Sedert Donderdagavond is een 14-ta-l Nederlandsche schepen uit de Rotterdasai- scbe haven vertrokken, zoodat men mag veronderstellen, dat de vaart weer normaal zal plaats hebben. Het departement van Marine deelt mede De door de Regeoring aangekondigde maatregel, om de Nederlandsche koopvaar dijschepen op het traject tusschen Noord- Hinder en Galloper-bank té deen voorafgaan door twee sleepbooten, ter beveiliging te gen verankerde mijnen, zal iu werking tre den op Zaterdag 1 April. De sleepbooten „Titan" en „Simson" zullen des morgens te 6 uur van dien dag vertrekken van een punt, gelegen op een mijl ten N.O. van het lichtschip Noord- Hinder, en van daar de schepen voorstoo- men naar een punt, gelegen op 51 gr., 56-min., 5 sec. N.Br. en 2 gr., 2 min., 5 sec. O.L. .van Greenwich, zijnde ongeveer 7 mijlen Z.O. (Magn.) van de noordelijke Galloper-boei, alwaar de booten zullen an keren. Des namiddags te 1 uur zullen zij weer van dat punt vertrekken naar het punt van afvaart benoorden het lichtschip Noord-Hinder, Tubantia en Palembang. De zaak van do „Tubantia" zal Woensdag 5 April te halfbwee voor den Raad van de Scheepvaart komen. Donderdag 6 April, eveneens to lialftwee zal de raad de zaak van de „Palembang" be handelen. De „Wühslmina". Men meldt ons uit Vlissmgen: Do mailboot „Koningin Wilhelmina" is Woensdagavond eerst te zes uur binnengekomen, ten gevolge van slecht weder. Aan boord wa ren 74 passagiers, waaronder. 40 Duitsche geïnterneerden. De mailtrein vertrok eerst te 7 uur. Het gevecht met de „Greif", Omtrent het gevocht in de Noordzee tus schen „Greif" en „Alcantara", lezen we nog in de „Times", dat naar het schijnt, de „Greif" in het begin van Februari Wil- helitishaven verliet in de vermomming van Noorsch koopvaardijschip. Opgemerkt is dat het schip dan eens twee, een ander maal drie, bij eon derde gelegenheid één schoorsteen voerde. De „Greif" werd door de „Alcantara" aangehouden, welker commandant signaleerde, dat hij een onder zoek aan boord wilde instellen. Het ant woord was„Ik ben een vreedzaam han delsvaartuig voerende do Noorsche vlag." De kapitein van de „Alcantara" liet een boot neer, maar terwijl dit geschiedde ver anderde het toonoel. De „vreedzame" koop vaarder veranderde in een vechtenden krui ser. De torpedolanceerbuizen begonnen te werken. Het eerste schot miste, maar het tweede en derde troffen doel. Het Britsche schip antwoordde met zijn kanonnen en de kanonniers werkten hard. Maar na tien minuten helde de „Alcantara" over en zonk, vó-r het zonk nog het Britsche schip tor- pedeeren. Onmiddellijk toegeschoten Brit sche torpedopootjagers redden Britsche on Duitsche zeeliedeii der ondergegane sche pen en in tusschen hadden ze n og bovendien golegeuheid een Duitsche duikboot te ver nietigen. Volgens de „Times" werden eenige over levenden van do „Alcantara" door een Ne derlandsche boot opgepikt. De „Alcantara" was een der jongste schepen door Harland cn Wolff voor do Zuid-Amerika lijn van de Royal Mail Com pany gebouwd. liet was een schip van 15,831 ton. Een bijzonder correspondent van de „Sportsman" deelt ook bijzonderheden mede over het gevecht tusschen „Greif" en „Alcantara". Volgens dezon zegsman zou hot Britscho schip wellicht nog hebben kun- I nen worden gered, indien het niet go- tracht had de vijandelijke zeelieden te redden. Volgens zijn voorstelling naderde de „Alcantara" het zinkende Duitsche schip om te pogen nog van de opvarenden te redden. Maar van het Duitsche schip zond men ©eu torpedo af, die doel trof en dadelijk nadat de „Greif" was gezonken, zonk ook het Britsche schip. Vermelding uit het relaas van den „Sportsman" verdient ook, dat de vijand beschikte over een zeer krachtige draadlooze installatie.en hiervan op zeer handige wijze gebruik maakte. Hij slaagde er in de draad- looz© seinen van de „Alcantara" hopeloos in do war te sturen. Natuurlijk trachtten de kanonniers van het Britsche schip het draadlooze apparaat van den tegenstander te vernielen, maar er moesten vrij wat schoten worden gelost eer men de kajuit van de draadloozo telegrafie trof. Toen kon do „Alcantara" weer kaar seinen naar de Britsche vloot uitzenden. Dezelfde zegsman maakt eveneens mel ding van de vernietiging van een Duitsche duikboot bij deze gelegenheid, welker be manning werd gevangen genomen. Met militaire eer werd eenige dagen la- tér een der Duitsche zeelieden te Leith be graven. Een aantal krijgsgevangenen volg den de lijkbaar, o. w. twee officieren. De Duitsche officieren waren mannen van prachtige. phy6iek, zegt de „Sportsman", en de matrozen, al waren ze niet zoo flink als de officieren, waren toch ook ferm en stevig van uiterlijk. Nog twee krijgsgevan genen zijn later begraven. Zeegevechten. LONDEN. De Engelsche Admiraliteit deelt medeT „Al ouzoschepen, die deel hebben genomen aan do actie tegen de Duit sche kust, zijn thans teruggekeerd, met uit zondering van den torpedojager Medusa", die ten onder is gegaan, nadat de geheele bemanning hem had veriaten. Terwijl onze torpedojagers in gevedht waren, met vijandelijke voorpoetschepem, werden zij door vliegers aangevallen. Schade werd hun echter niet toegebracht. Van de door onze schepen in den grond geboorde patrouillébooten werden krijgsge vangenen gemaakt: vier man van de „Otto Rudolf" en 16 van da „Braunschweig". Zaterdagavond stieten onze kleinere krui sers op een divisie Duitsche torpedojagers. Een dezer werd door den kruiser „Cleopa tra" geramd en in den grond geboord. Van de bemanning werd niemand gered." De bemanning der „Lindfïeld". LONDEN. De bemanning van de Noor sche bark „Lindfield", die door een Duit- schen onderzeeër in dén grond is geboord, i is Dinsdag te Liverpool aangekomen. Een Deen, die geïnterviewd werd, zeide: „Wij waren vier dagen en drie nachten in die boot en kregen twee maaltijden per dag, doch werden overigens goed behan deld. Wij waren in de torpedo-kamer onder dak gebracht en,geraakten op zoa'n ver trouwden voet met torpedo's, dat wij er over dag op zaten en er 's nachts op sliepen. De Duitschers vertelden ons, dat er geen Engelsch oorlogsschip, zelfs geen torpedo jager op zee was. Zij bemerkten echter, dat zij zich vergist hadden, want dien- zalfden namiddag maakte eenl Engelsche torpedojager jacht op ons. Ik heb nooit iets zoo kranigs gezien als de manier waarop de Duitsche hoot dook. Zij daalde in één minuut tot op ongeveer 200 voet diepte en bleef daar ongeveer drie uren. Dat was een angstige tijd. Wij zongen liedjes om den moed er in te houden. Vier uren later gaven de Duitschers ons aan de Noorsche bark Silas" over. BERLIJN. Reuter meldt uit Harwich d.d. 27 Maart: „De bemanning van het Deensche stoomschip Hai-riet" (1372 ton) is hedenmiddag hier aangekomen. De kapitein bericht, dat het stoomschip op een mijn is goloopen. Het móet intusschcn gezonken zijn." (Met s.s. „Hamet", gebouwd in 1899, behoorde aan de Damps. Helmdal, te Kopenhagen. Red.) BERLIJN. Een Reuterbericht uit Lon den meldtNaar gemeld wordt is het s.s. „Kilbribe" den len Maart gezonken. Het stoomschip „Lavinia Westoll" is ge zonken; do bemanning is gered; de machi nist is gewond. (De „Lavinia Westoll" was een stoom schip van bruto 3131 ton, in 1895 gebouwd, toebehoorende aan den reeder J. Westoll te Sunderland.) LONDEN. De Russische schoener „Otto- mar" ia gezonken. De kapitein en negen man zijn gered. Duitschland en de Vereenigde Staten. BERLIJN.' Reuter seint uit Washing ton: Staatssecretaris Lansing deelt mede, dat hij den Amerikaansdien ambassadeur te Berlijn had opgedragen de Duitsche regeering te vragen of een Duateohe onder zeeër de „Sussex" en do „Englishman" beeft getorpedeerd. WASHINGTON. Minister Lansing, heeft de ontvangst eener mededeo- ling aangekondigd, waaruit blijkt dat de „Englishmaneerst door een on derzeeër beschoten en toen het vaartuig ge stopt had, getorpedeerd werd. WASHINGTON. Minister Lansing heeft namens de regeering der Vereenigde Staten Duitschland de vra;ig gesteld, of het een Duitsche onderzeeër was, die do „Manches ter Engineer" getorpedeerd heeft, in do Zwarte Zee. PETROGRAD. In de Zwarte Zee ver nielden onze torpedobooten bij de Anato- lische kust tien zeilschepen en twee aanleg plaatsen en 6choten een munitiedepot in brand. N.A.P. en voor de rest tot 1.50 meter N.A.P. opgeworpen. Ook bij do hoogere zee.-,tanden, wolke in de laatst© dagen zijn voorgekomen, is geen water meer in den polder gevlooid. Do noodvoorziening langs de binnenzijde van don Oostdijk is over 3500 nieter aangebracht, do werkzaamheden daaraan bepalen zich ver der tot het afwerken vun hetgeen onder han den was. De noodlceering langs de Van Ewijeksvaart is nagenoeg over do volle lengte voltooid. Do voorloopigo afsluiting tot 2 meter N.A.P., zijnde oen peil. dat boven do in dezen 'tijd van het jaar hoogst bekende stormvloeden ligt, kwam zoowel bij do doorbraken in Water land als bij dio in den polder Katwoudo op 23 Maart jl. gereed. Van den Anna Paulownapolder is do West polder droog; het .bedrijf is daar weder begon nen. Do waterstand, welke aldaar op 20 Maart nog ongeveer 1 meter N.A.P. bedroeg, was op 27 Maart tot 1.97 motcr -f- N.A.P. terugge bracht. De heifundeeripg voor het hulpgemaal van den Oostpolder is gereed, do daarvoor bestemde Dieselmotor is ter plaatse aanwezig. Op de komst van oen drijvenden persmolen, 'ten dienste der afmaling is orde gesteld. Do bemaling van den Zuidpolder bij Edam en van den polder Katwoudo. welko polders hot overstroomingswater moeilijk langs natuur lijken weg kunnen afvoeren, is op 25 dezer be gonnen; hot electrisch hulpgemaal in den pol der Katwoudo werkt goregeld. Te Monnikendam en Kadoelen zijn do hulp- gemalen werkvaardig. Het hulpgemaal to TJitdam nadert zijne vol tooiing De af spuiing van het overstroomde gebied, welko op 24 Maart oen aanvang nam, werd door den velen neerslag en do hooge zeestan den belemmerd, zoodat nog geene belangrijke peilverlaging intrad. Volgons een ander verhaal was „Greif" reeds reddeloos geschoten, door de eau St. Shippg. Co. Ltd. „Alca.utara", maar kon het Duitsche schiD 1 Een zwerftocht. LONDEN. De gezagvoerder van het s.s. Coquet", dat 4 Jan. door een Oostenrijk- seho duikboot in de Middellandscho Zee in den grond werd geboordgaf een leven dige beschrijving van de behandeling, on- dervonaefii van de Oostenrijkers. Nadat do Oostenrijkers oen aantal scho ten hadden afgegeven, gaven zij der beman ning bevel het. schip te verlaten. Eenigo Oostenrijkers gingen aan boord van de „Co quet", namen alles mee wat op 't schip was en lieten bommen achter met t'ijdbuizen het schip zonk in vijf minuten. De comman dant van de duikboot gelastte vervolgens de bemanning van het stoomschip in de booten •te, gaan, welke zwaar beschadigd waren. De gezagvoerder protesteerde en zeide, dat het eenvoudig een moord was 31 man op die wijze weg te zenden midden in den winter en zoo ver van land. De commandant lach te en zeide, dat hij het volgende schip zoi* sparen eu het ons achterna zou zenden. De Oostenrijkers namen onzen chronometer, sextanten en kaarten en alle papieren, die zij konden vinden. Zij gelastten mij in de boot terug te keeren en lioten ons toen aan ons lot over. De gezagvoerder gaf vervolgens een tref- fonde beschrijving van bun tocht in lekke booten, dagenlang, bi j hooge zeeën en koude stormwinden. Allen werden tot op de huid doorweekt. Ieder kreeg dagelijks twee en een half beschuit en een halve pint water. Eindelijk bereikten zij do Afrikaansche kust op 10 Jan. Vijandelijke Arabieren kwamen opdagen en schoten op hen. Tenslotte ver scheen een schip, met de Italiaanscho vlag in topde commandant van het fort Masa Soesoe was aan boord. Diens troepen door zochten de omgeving, maar de vijandelijke Arabieren waren verdwenen. Cezonken schepen. BERLLJNLloyds bericht uit Londen Het Engelsche stoomschip Eagle Point" (5222 tonnen) is gezonken. De bemanning is gered. (Het s.s. „Eagle Point", gebouwd - in 1900, behoorde aan de Norfolk <k N. Amcri- te Liv Red.) Z. K. H. Prins Hendrik te Amsterdam Z.K Trina Hendrik leidde "Woensdag middag ten huize van den secretaris dr. C. J. Mijulieff eeu vergadering van het Dagelijksch Bestuur van den Kon. Nation. Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken „Het Oranje Kruis. De leening 1926. Nu de inschrijving op do Staatsleenïng gesloten en het bedrag bekend geworden is, mag. er ook hier nog wel eens op gewezen idat het succes van deze belangrijke operatie in niets voor dat van do Leening 1914 onderdost. Toen, veertien maanden geleden, werd het gevraagde bedrag anderhalf maal voltee- lcend (bijna. 410 millioen). En thans, met een bedrag aan inschrijvingen ad 186 mil- Iioen, terwijl 125 millioen gevraagd werd, is iet wederom anderhalf maal. Weliswaar werd thans minder gevraagd, maar overigens waren de omstandigheden en de voorwaarden ditmaal zeker niet gunsti ger dan in den aanvang van 1915. Het ren- tetypa is een half lagerde oorlog heeft een jaar langer geduurd en het is voor de tweede maal dat de Regoering „crisisgeld" komt vragen. Beide malen dreigde, weulicht overbodig, de wet met gedwongen leeaiing; •maar voor dezen stok zal men allicht nu minder bang geweest zijn dan toen 'men hem voor het eerst bij de deur zag staan. Dit alles maakt hot schitterende slagen van de Leening 1916 slechts te verblijdender. Het is yoor de Regeoring en den nieuwen minister vïan Financiën een gelukwensoh ten volle waard. („N. Ct,") Hoé teiegraafverkeer met Enge'and. De storing in het telegrafisch verkeer met Engeland is opgeheven en telegram men gaan n/u weer heen en weer door de Noordzee. Uit een en ander wordt afgeleid, dat de kabel zelf niet gestoord is, docb dat de storing is ontstaan in de Engelsche land- lijnon, tengevolge van den sneeuwstorm, die daar gewoed heeft. Voor deze veronder stelling pleit ook, dat de telegrammen uit Nederland in Lowestoft worden aangeno men en niet in Londen. De kabel, waarvan bier sprake is, loopt van Zandvoort naar Benacre bij Kessingland (ten zuiden van Lowe stoft) en is ruim 200 K.M. lang. Deze kabel dagteekent uit 1900. De oudste kabel, dagteekonend uit 1858, is ongeveer even lang en loopt van Zandvoort naar Lowestoft. De tweede loopt tusschen dezelf de plaatsen als de derde. Hij werd in gelegd en i meet eveneens ongeveer K.M. Nader meldt men: In den loop van den avond is Donderdag de toestand aanmerkelijk verbeterd. Er wordt thans van Engeland naar Amster dam over drie draden geseind, terwijl een vierde draad ter 'beschikking van Rotterdam is gesteld. Do toevloed is echter zoo enorm, dat het inhalen van den achterstand gorui- men tijd zal 'in beslag nemen. Telegrammen naar Engeland worden wel aangenomen, doch de kans is groot dat zij voorloopig nog per post verzonden moeteai worden. Vluchtelingenkamp hij Ede. De speciale correspondent van do „Times" schrijft een waardeer end stukje over het vluch telingenkamp bij Ede, dat hij een model- vluchtelingondorp noemt. Uit den aard der zaak vertelt de correspondent voor ons weinig nieuws hij beschrijft de inrichting van het kamp maar wij vermelden dc^o zinsnede, die, ovenals do lof aan den kolonel Mingels. het hoofd van het kamp, gebracht, toont hoe de Engelsche journalist hetgeen hier tot stand kwam waardeert. Hij zegt nl.: „Het groote werk dat dó Nederlanders ter ondersteuning van do Belgen, die in hun land toevlucht zoch ten verrichtten, geschiedde zoo in stilte, dat het' minder aandacht in het buitenland trok dan hot wel verdient". De watersnood. Van de zijde van het provinciaal bestuur van Noord-Holland wordt, als vervolg op do mede- VeHovem ingetrokken. Vrijdag werden telegrafisch alle verloven van officieren en manschappen van land en zeemacht behalive die, welke ver leend werden door de Ministers van Oorlog 6n Marine ingetrokken. In verband hiermede staan vermoedelijk de volgende berichten uit Den Haag De hoogste militaire autoriteiten van zee- en landmacht waren Vrijdagochtend met elkaar in drukke conferentie. De Minister van Binnenlandscbe Zaken had dien morgen conferenties met den di recteur van het Kabinet der Koningin en met den Minister van Buitenlandsche Zaken, Naar verluidt zou zeer ophanden zijn een comité-generaal der Tweede Kamer. (Zie verder Laatste Berichten.) Militairen en kiesrecht. De Opperbevelhebber vnn Lanrl- en Zeemacht heeft nogmaals onder do aandacht gebracht de order voor de Land- en Zeemacht van 22 Juni 1915, luidende, dat art. 5, eerste lid, letter c, der Kieswet niet op landweer- en landstorm- plichtigon van toepassing ie, zoodat ton aan zien van dozo categorieën van militairen de inhoud van het lo lid van art. 24 dier wet moet worden toegepast, Mede in aansluiting hieraan is bepaald, dat aan militairen, die hun kiesrecht voor de Ge meenteraden wenschen uit te oefenen, daartoo de gelegenheid zal worden gogr-rta met inacht neming van de volgende voorwaarden le. dat het aantal per compagnie enz. afwe zigen, met inbegrip van allo soorten van ver loven, uitgezonderd do buitengewone verloven door den Minister van Oorlog aan afzonderlijke' personen toegekend, hét bedrag van 18 der sterkte in geen geval zal mogen overschrijden; 2o. dat afwezigheid voor uitoefening van het kiesrecht als bovenbedoeld, .waarmede nacht verblijf buiten do standplaats gepaard gaat, in mindering komt van do aan dio personen toe komende gewone (periodieke) verloven; 3e. dat afwezigheid als bedoeld onder 2e, evenzeer als do zoodanige, waaraan geen nacht verblijf buiten de standplaats verbonden is ongeacht liet onder lo gestelde slechts mag worden toegestaan, wanneer do uitoefening den dienst en de veiligheid in geen enkel op zicht daardoor worden benadeeld en voorts uit sluitend op vertoon door den bclanghebbonde van de oproepingskaart voor de stemming; 4c. dat eventueelo reizen voor afwezigheid tot het uitoefenen van het kiesrecht, behalve voor zooveel deze komen in gchcelo vervanging van een gewone verlofsbourt, niet ten koste van het Itijk mogen geschieden. Art. 5, punt c, der Kieswet zegt: De uitoefening van het kiesrecht wordt ge schorst voor do militairen beneden den graad van sergeant hij de Zee- en Landmacht cn de daarmede golijkgestelden, ten aanzien van in- gelijfden bij do militie voor den tijd, gedurende welken zij niet met groot verlof zijn. Onder strengere tucht. De minister van Oorlog heeft ter kennis van de landmacht gebracht, dat behalve de bestaan- do depóts en groepen van geïnterneerden, te Vlissingen een „Bijzonder Interneeringsdopót" is gevestigd, bestemd voor dio elementen on der de geïnterneerden, wier aanwezigheid in de overige depóts ongewenscht blijkt. Vervanging van de musotte. Voor allo officieren onz., voor wio het be zit van een musette is voorgeschreven, wordt dezo zoodra mogeijk vervangen door een uitrus ting bestaande uit: ransel met 5 mantelrie- men en 2 koppelpassanten, broodzak met band, koppel met gesp en klcwaugdragcr. Militaire Verordening. Mon schrijft ons uit Limburg: In aansluiting aan do nieuwe maatregelen tot wering van grensfraudo, heeft do luitenant- generaal, commandant van het Veldleger, hot militair gezag uitoefenende in de provinciën Noord-BrabanL, Limburg, enz, een besluit uit gevaardigd, waarbij aan hen, die'wonen binnen het in staat van beleg verklaarde gebied, het volgende w.ordt bevolen. Paardenmarkten mogen niet worden g( houden. Het is een iedor verboden in de panden op dc erven, die bij hem in gebruik zijn, ten uitvoer verboden goederen' cn margarine aan wezig to bobben, tenzij hij kan aantoonen, dat do hoeveelheid niet grocter is dan redelijker wijze geacht kan worden noodig to zijn voor zijn huiselijk gebruik of voor do uitoefening van zijn bedrijf, in verband met den normalen omvang van dat bedrijf on zijn normaal bin- nenlandsch debiet.. Binnen den, door een daartoo bevoegd ver klaarden persoon, vast to stollen termijn zul len do bovengenoemde personbn buiten het in staat van beleg verklaar.de gebied moeten brengen: do hoeveelheid ten uitvoer verboden goederen cn margarine, wolke zij in de panden of op do orven^ diö bij hen in gebruik zijn, den normalen omvang van dié bedrijven en hun normaal binnenlandsch debiet. Wordt rriet binnen don vaslgcstelden ter- ij n aan zulk een bevel voldaan, dan ge biedt het wegvoeren door of vanwege het militair gezag. Bovendien zal het militair gezag aan per- van wie het vermoedt, dat zij ten uit- oer verboden goederen en margarine aflcvc- •on met bestemming voor het buitenland, uit slag van die goederen uit de panden en do erven, die bij hen in gebruik zijn of door hen gebruik worden genomen, verbieden. Onderluitenants. ,St.-Ct." 77 bevat het Kon. Besl. van '18 Maart („St.bl." 136), tot wijziging van dó Regelingen betreffende het Instituut der .derluitenants bij de wapens der infanterie, valerie en artillerie en bij de genietroepen, het Instituut der mil. architecten bij hot wapen der_ genie, der onderluiteuants bij do mil. administratie en bij den magazijnedienst - der intendance en van het wapen der artillerie en der genie van het leger in Ned.-Indië. („St.-Ct.") Overgebracht van Batavia naar Bandoeng. Het „Bataviaasch Nieuwsblad" melldt, dat de tweede afdeeling van het departement van lorlog, namelijk het hoofdbureau der infante- (thans te Batavia gevestigd) in October Bandoeng wordt overgebracht. Do leger commandant en de generale staf volgen 1 Ja nuari 1917. De geneeskundige en topografische dienst blijven to Batavia gevestigd. Met pensioen. Kol. Van Hecrdt van het N.-I. leger, zal volgens hot ..Bataviaansch Nieuwsbald" inliet van Mei den dienst mét pensioen verla ten. Luit,-kolonel Forbes Wels. Do luit.-kol. van den gonerhlen staf M. D. Forbes Wels, to 's-Gravenhage, dio tijde lijk wordt belast met het bevel over het 7e reg. inf., komt te Amsterdam in garnizoen. Luit.-kolonel der Marechaussee. De majoor der marechaussee F. C. A. van der Minne, benoemd tot luit.-kolonel, blijft in zijn nieuwen rang belast mot het bevel dor 4o divisie van dat wapen omvattende do pro vinciën Friesland, Groningen en Drente standplaats Leeuwarden. Kennisgevingen Verloving, Ondertrouw, s== Geboorte, enz. Invitatifin, Dankbetuigingen, Meaa't Programma's, Balboekjes, Visiteaaartcn, Luxepapier. Artistiek Stempelwerk 8. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562. hoek Vijzelstraat, AmsL Benoemingen, 1 Bij K. B. zijn ing. 1 April benoemdb/d staf der genie tot kolonel, commandant 3de gén.-commandement, luit.-kol. J* J. Schuil, tot majoor, kapt. O. BucnodoMesqui- beiden van dien stafbij het recj.-per's. reg. genietroepen tot res.-majoor ros,-kap. W. H a- uegraaff, v/h korps. Eervol ontslag. Bij K. B. is aan res. lo luit. K- Visser, 7de bat. landw.-mf. ter zake van lichaamsge breken ing. 15 April eervol ontslag uit den mil. diehst verleend, met rockt op eeu nader pensioen. Bij K. B. is .ng. 1 April, den res. le luit. J. IJ pel aar, v/d int. op aanvrage eervol ontslag uit deu mil. dienst verleend. Bij K. B. is ing. 1 April aan kolonel F. J, H. Vorhoof, comm. i/h 3de geme-comman- dement, op aanvrage, ter zake van langd, dienst -eervol ontslag uit den mil, dienst ver leend met toekenning van een pensioen van 2300 's jaars. Siraf bevoegdheid. Bij Kon. besl. is, voor wat. betreft het opleggen van krijgstuchtelijke straffen, de bevoegdheid van compagnies-commandant, verleend aan den brigade-, regim.- cn bat.-adjudant der cavalerie, regiments- en afd.-adjudant der vold-art-illeric, den korps-adjudant der rijdende artillerie, als- 1 mede aan den reg.-, korps- eu bat.-adjudant der vesting-artillerie, allen voor wat betreft hot porsoncel van den staf van hot betrokken onderdeel, echter met uitzondoring van perso neel, hcogor in rang of ouder in anciënniteit dan do betrokken adjudant, terwijl zij voor den regiments-adjudant der infanterie (cavalerie) na demobilisatie mede omvat het personeel van het mitrailleur-peloton (sectie). Gedurende den tijd dat hot leger gemobili seerd is, wordt bovenbedoelde bevoegdheid ver leend aan den commandant van het mitrailleur peloton (sectie), voor wat betreft het bij die onderdeelen ingedeelde personeel. („Avp.".) Belooningen en prijzen. Do commandant van het vcldlegor heeft om trent het toekennen van belooningcn en prij zen, bij gelegenheid van den verjaardag van H. M. do Koningin, bepaald: lo. Belooningcn worden alleen toegekend, wanneer onderwijs is gegoven buiten do ge wone diensturen. Als maatstaf wordt genomen dat per lesuur wordt genoten door een onder officier f 0.30, cn door een minder militair 0.20. 2o. Voor het toekennen van prijzen aan leer lingen mogen do volgende bedragen worden be- sleedper regiment infanterie 100, per regi ment. huzaren f 30, per regiment yeld-artillerio f 50, het korps rijdende artillerio f 30, per compagnie wielrijders f 10. („Avp.") deeling van do vorige week omtrent den voort- aanwezig hebben en waarvan zij niet ten ge- gang der werkzaamheden, welke in verband noegen van den controlecrcnden ambténaar met den watersnood zijn ondernomen, het vol- kunnen aantoonen,- dat dezelve niet grootrr is gondo medegedeeld: dan redelijkerwijze geacht kan worden noodig De luilpdnm in do doorbraak van den Anna te zijn voor hun huiselijk t Rolsplan van Hr. Ms. pants^'dekschip „Noordbrabant". Vertrek van Nieuwediep 12 April, aankomst St. Vincent 25 April, vertrek 28 April; aan komst St. Helena 9 Mei, vertrek 11 Mei; aankomst Kaapstad 19 Mei, vertrek 27 Mei aankomst Durban 31 Mei, vertrek 5 Juni; aankomst Port Louis 12 Juni, vértrok 13 Juniaankomst Oost-Indiö 1 Juli, vertrok 9 Juli; aankomst Port Louis 21 Juli, vertrek 2=1 Juli; aankomst Durban 31 Juli, vertrek 5 Aug.; aankomst Kaapstad 9 Aug., vertrek 17 Augustus; aankomst St. Helena 25 Aug., vertrok 28 Aug.; aankomst St. Vincent 8 September, vertrok 11 September; aankomst Nieuwediep 2i September. Examen officier-machinist. Do machinisten J. M- K r u ij t, M. P. J. Pover en H. J. C. D e u 1, hebben met guifsti- gen uitslag examen afgelegd voor den rang van officier-machinist 3o klasse. Ceplaatst op de Rijkswerf. Do officier-machinist lo klasse G, A. Gall, die met 1 April a.s. wordt geplaatst op 's Rijkswerf te Willemsoord, is bestemd om to worden belast met do leiding der wej'kzaamkc- De hulndnm in de doorbraak van den Anna te zijn voor nuzi hu.m-mj o""."1 j Jri jon ,n het tornedo-atalia»' Paulownapolder i@ over de helft to£ 2 meter j uitoefening vftB bun feedrijft ia vorband met

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2