Het Bak-e» Braadvet d.r toekomst. Laatste Berichten tocolaad PAG VI ND ER- REEPEN. 40 cent, Rechtzaken. Gemengd Nieuws. BENSDQRP'S SOtiDATEKrooURAüXrT -O ttl "XTyjjci x v ]\'Inart 19 1 7. No. 2 KL B., no. 3 R. V., no. 4 Sch. 10, no. 1 KJ. V. Aldus op den 7en slag. Oplossing van het tweede praatje van ^Eens gezindheid" in no. 246: 1. No. 1 KI. 10, no. 2 KL V., no. 3 KI. 9, 1 no. 4 KI. 7. 2. No 3'Sch. V., no. 4 Sch. A., no. 1 Sch. B., no. 2 H. A. 1 i' 3. No. 4 Sch. 9, no. 1 Sch. 8, no. 2 H. K., i no. 3 KL A. 4.. No, 3 H. B., no, 4 H. 9, no. 1 H. 8, i no. 2 H. V. 5. No. 2 R. V., no. 3 H. 10, no. 4 R. A., no. 1 R. 8. 6. No. 4 H. 6, no. 1 E. 7, no. 2 R. 10, no. 3 Sch. K. Hangende alzoo hij den 6en slag. randoerclul» „Eensgezindheid". de Div,-Ponton afd. Oplossingen van de Pandoerpraatjes ingezon den door de Pandoerclub „Eensgezindheid", 4e div. pontonafdeeling, voorkomende in No. 246 van de .Soldatencourant' I. No. 1 speelt r. 10 op, harten troef. lste slag: 1. r. 10, 2. li. 6, 3. h. 8, 4. r. 9. 2de slag: 3. r. a., 4. lel. k., 1. r. 8., 2. h. 10. 3de slag: 2. sch. 9, 3. sch. 8, 4. sch. k., 3 sclu 7. 4de slag: 4. kl. 10, 1. kl. 9, 2. h. vr., 3. h. a. ode slag: 3. r. k., 4. h. 7, 1. r. 7, 2. sch. vr. 6de slag: 4. kl.8, 1. kl. 7, 2. h. k.( 3. r. vr. 7de slag: 2. kl. b., 3. r. h., 4. sch. b. 1. kl. vr. Hangt alzoo met den 7den slag op klaver vr. H. No. speelt kl. 10 op als troef., ite slag: 1. kl. 10, 2. kl. k., 3. kl. 4. kl. 7. sch. b., lste slag 2do slag: 3. aeli.k,, 4. sch. 2. h. a. 3de slag: 4. sch. 9, 1. sch. 8, 2. h. k., 3. kl. 8. 4de slag: 3. h. b., 4. h. 9, 1. h. 8, 2. h. vr. 5e slag. 2. r.vr., 3. h. 10, 4. r. a., 1. r. 8. 6e 6lag: 4. h. 6, 1. h. 7, 2. r. 10, 3. soh. 10. Hangt alzoo met 'den (iden slag op li. 7. Ingezonden door de Pandoerclub „Gaat 't Je wat an?", 3-1-5 It. I. 4o Div. Oplossingen van do pandoer praatjes, welke geplaatst zijn in de Scrklatencourant van 12 Maart j.L, ingezonden door de pandoovcl'ib „Eensgezindheid", 4de div. Pont. afd. l6te praatje. Rnïten 10 uit. Harten troef, lste slag: r. 10, li. 6, r- a., h. 7. 2de slag: kl. 10, kl. 9, k. k., h. ft. 3de slag: h. b., kl.- k., lcl. a., h. 9. 4de slag: sell. 8, sch. 10, sch. 7, sell. 9, 6e slag: kl. 8, kl. 7, li. vr., r. k. 6de slag: kl. h., r. b-, r. 9', kl. vr. 'Aldus met den zesden slag erin op kl. vrou v. 2de praatje, lste slag: kl. 10, kl. k., kl. a., kl. 7. 2de slag: h. b., ih. 9, h. 8, h. a. 3de slag: r. v., kl. 9, r. a.. r. 8. 4de slag: sch. 10, sch. 9, sch. 8. h. k. 5de slag: sch. vr., sch. a-, sc-lu b... h, tt. 6de 6lag: r. b., r. 7, r. 9, li. 10. 7de slag: li. 6, h. 7, r. 10, sch. k. Dus met den 7den slag erin met harten 7. Ingezonden door de paudoerclub „Ruiten- tracht", Staf A. M. T. II Div. Veldleger. J. t. HARSKAMP. H. v. d. LOO. S. BANGA. H. S. J. KIJZIN. Verder ontvingen wo goede oplossingen van do pandoerclub „Altijd Kif" en „Hurarum est humanum" te Locsduinenvan korp. S. van -'t Zant en ziekendrager Verheul vanille cluh „Knaap Kaart", te Leerdam en van hec tweed© pandoerpraat van „Eensgezindheid" (in no. 246) een goede oplossing van de paudoerclub „Lui is maar alles, Caponniere of bijgenaamd Itoovershol," te Helder. Aon 4-11-11 R. 1. (Van sergeant Bob.) Ik lees op tied 't Soldoatenkrantje, M.ien vakblad dat dukwuls verschijnt, fWoarien alles steet van -de milleteeren, En oek van den oorlog, pittig omlijnd. Veurop hè de erst zoo'n oorlogsprintje, Da soms heel schon is, 'k bekiek 't dan voak, E» lees de dan da stukske d'r onder, Dan krie de 'n betere kiek op de zoak. Verders hed de veul nieuws van den oorlog, Xrnsten mè dit en toeren mè da, Gedichten van sergeanten „Persklomp" en „Eredje", En van onze matrozen, wie doet je wh. •Moar 't liefste wil 'k van alles nog lezen, 'As de soldoaten zich hebben ameseerd, Potdorie jongens, dk viend :k zoe oanTig, Da ze veurdrachten en „!n stuk hebben eleerd", ."Woarmee ze zoo oavondjes kunnen vullen, En. bovendien ,,'n volle zoal". Mè milleteeren die „stroatloopen loaten", Moar zich vermoaken, 't is kollesoal, Ak die versloage zoo zit te beloeren, Dan denk ikHoe zit 't dan toch mè 4/II, Kommen die dan nie nier op de planken, Is 't uut elboar ,"t Verrieté"? 'k Ha wel verwacht, da ze nog wa zoue geven, Zooas toen dat „Heintje" wa werd er gespuid, Da troepke zangers hebben gezongen, Potdorie, wa hebben we doarvan gesmuld'. Alloh beste Fried, de pioanoklep open, Bloes en roep ;r de zoak bie elkoar, "We beginnen te kniezen, ons dood te vervelen, En ge het „sukses", geleuf me moar. Gullie gift gin „kunst", mar ge gift wa an ders, „Je vermoak je" en da is je, beste Fred. Gullie houdt de soldoaten zoe oangenoam bezig, Op 'n leuke manier, fatsoenlijk en net, En nou 'r da woater ons Jendje zoe teistert, Da menig boerke gin huuske raer het, j Nou oek kunde gullie 'n penningske geven, Spul veur die minsen. mak de „Waterkas" vet. Neen, 4/II, geen proatjes, 'n ieder oan 't leere, Help gunder de 'boerkes oan 'n huuske, oan brood, Werkt evenals vroeger plezierig te soa-men, 1 Spuit 4/II 11 „Veur den woatersnood". Sergeant BOB. Mond- en Klauwzeer-Detachement Vlaardingen. (Van korp. A. v. d. Steen.) Wij zitten hier in Vlaardingen, Maar eten heel geen haringen, Wij doopen geregeld heen en weer, Op wacht voor het mond- en klauwzeer. De meisjeB Zijn heal niet obstinaat, En kom je 's avonds op do straat, Dan .kijken zo je liefjes aan, En vragen of ie mee wilt gaan, Om te wandelen- van 't Hof naar 'fc Hoofd. En in dien tijd is veel beloofd. Op de Hoogstraat en Schiedamschen weg Hoor je telkens roepen „Rechts houden, zeg!" Op 't stilstaan daar is ook een streng verbod, Want anders is een bekeuring spoedig je lot. De burgerij is erg humaan, Want als wij op schildwacht 6taan, Dan komen ze aan met koffie, thee en sigaren, Die wij hun dan netjes laten bewaren, Om dan in onzen vrijen tijd. Ze te gebruiken in gezelligheid. De schilderhuisjes zijn ruim en groot, Maar 's nachts dan vries je half dood. Maar daarop weet de burgerij ook raad, Zij zotten een kachel naast je op straat. Den Vlaardingsehen jongens staat het niet erg aan, Want zij vreezen dat jo op stap zult gaan Met hun meisjes, ju, 't is een. weer, Zo roepen je na: Mond en Klauwzeer] Maar dat is natuurlijk enkel pest, M ij donken dan „je weet de rest". O Vlaardingen 'wij zullen u nooit vergeten, T\ anb wij hebben in uw veste goed te eten, Binnen uw muren hebben wij ons verblijd, •Het was voor ons een gezellige tijd. Wij en onze superieuren Zullen nog lang betreuren. Vlaardingen. A. v. d. STEEN, korp, Aait de Yser. (Van mil, sold. H. Wijnhoven.) Reeds negentien maanden lang Heeft de oorlog al gewoed, En nog altijd vocht men voort Met onversaagden moed, Aan do Yscr. De Duïtscher stuurt er zijn Uhlanen heen, 'Tegen hen de Britten strijden; Terwijl verpleegsters en verplegers Hun zorg den gewonden wijden, Aan do Yser. Ook vechten daar de zwarten, Tut het Indische binnenland, De blanken en de zwarten Strijden als broeders, hand aan hand. Aan do Yser. Allen, die - daar strijden, Doen steeds hun eed gestand. Zij strijden daar en lijden Voor bun dierbaar Vaderland, Aan de Yser. Mocht men toch spoedig sluiten Den vrede welverdiend, En Duitscher, Brit en Franschman Elkaar reiken de hand als vriend, Aan de Yser. H. WIJNHOVEN, mil. sold. 1-III-2 R, I III Div. Veldleger. Wielrijders aan de grens. (Van de wielrijders te Hoogerheide. Wij mannen van de wielrijders, Wij gaan 't u vertellen zonder schromen, Dat wij den 3en Januari te Hoogerheide zijn Om ook te bestrijden 't groote gevaar Min allerhande smokkelwaar. Ook zijn wij ten allen tijde klaar Om den vijand to bestrijden, Want wij bezweren, 't is waar, Wij allen zijn van zessen klaar. Den dienst, dien wij hier moeten doen, Daar kunnen we best ons maal mee doen. Bij regen, storm, ook zonneschijn, Steeds kunt ge ons vinden langs de lijn, Om daar to vangen, o wat grap, Een smokkelaar met een heel groot pak. Wij trekken dan, verheugd en blij, Met ons vrachtje naar.Hoogerhei, Om daar te ontvangen,- o wat tof, De gunst van den luitenant, wat bof! Nu ook wat over ons kwartier: Wij hebben steeds volop pleizier. Wij zijn, voorwaar, wel rare snaken, Maar van een wielrijder is niets anders te maken. De kamer, waar wij slapen, o wat fijn, Is mooi versierd met bommezijn. In 't midden hangt een mooie lamp, Ten offer voor het vaderland. Eén tafel, één bank aan iedere zdj, Zoo eten wij boonen en soep met prij. Zoo leven wij gezellig bijeen, Bemind en geacht door iedereen. Hoogerheide. HERWUN, DE GROENE, LUIJKS, VERHULST. Aan m'n vriend M. v. d. Meij, rouzikajjt 8e R. (Van milicien P. Schijf.) 'Tk stond verbaasd te kijken, Toen 'k mijn. naam in de courant zag prijken, En dacht: wio heeft 'm dat gelapt, Maar spoedig had ik het gesnapt. Dus, vriend, je was dan van gedachten, Dat ik bezig was je te verachten, Om reden ik niets meer liet weten, - Dacht jehij is me glad vergeten Maar 'k ben nog steeds dezelfde Piet, Dus vergeten doe ik jo niet. Maar Monster of Arnhem is 'n verschil. Luister, als jo even wil: Steeds zit je hier in de duisternis, Nou vraag je: of er dan geen licht meer is? Nog wel electrisch, maar eerlijk gezegd, Ze hebben hier 'n nieuws kabel gelegd: Eerst zag men nog wat, maar, och heer, Thans zie je heelemaal niets meer Dan krijg je nummer twee, „de Post", Heeft ook al veel hoofdbrekens gekost. Dit is de reden,, waarom ik niet schrijf, Omdat hij te lang onderweg "blijf' Op 1 Januari een brief op de bus gedaan, Komt Oudejaarsavond pas bij je aan. Nu hoop ik, dat jo tevreden zult wezen, Als je deze opheldering hebt gelezen. Ik wilde je ook in de courant verrassen Met toestemming natuurlijk van Mijnheer Manassen. Ik eindig hierbij mijn geschrijf, Vele grooten, blijvende uw vriend P. SCHIJF. Mijn eerste grenspost. (Van mil.-sold. P. Dommanschet.) Geachte heer Redacteur Vanjde „Soldatencourant", Stel mij lieden niet teleur Voor het gedichtje van mijn hand, Reeds in den mobilisatietijd Heb ik menige plaats bezocht, Docb eind'lijk kwam ik in het laatst, Aan de grens op post. Mijn eerste post was aan den Stuiver, 't Is de hoofdwacht van Sas van Gent Ik stond clen geheelen nacht zoo buiten En gaf voor mijn leven haast geen cent. 's Nachts kwam er een aangegaan, En ik stond toen op post vijf, Fluks riep ik: „Halt! Wiedaar?" Doch liet was maar een oud wijf. Ik vroeg: „lVaar móét ge heen, juffrouw?" Daar zij droeg een mand vol brood, En weldra kreeg zij groot berouw, Want ze beefde als moest ze dood. Wat er toen met hagr is gebeurd, Dat vertel ik liever niet. Misschien is zij wel bekeurd, Doch dat ligt nog in 't verschiet. Nu, vrienden, ik hoop hierdoor Mijn plicht to hebben gedaan, 'k Hoop, dat wij er gaan gauw vandoor, Om voorgoed naar huis te gaan. Mil.-sold. P. DOMMANSCHET, 1-III-140 Reg. Inf. Misdrijf tegen de veiligheid van don Staat. De lieer J. O. Schroder, -hoofdredacteur van „De Telegraaf", zag Dinsdag voor de Recht bank te Amsterdam door het O. M. 1 jaar ge vangenisstraf tegen zich eisolien wegens mis drijf tegen de veiligheid van den Staat, voort vloeiende uit een artikel in zijn blad in No vember 1915. Veerdienst Enkhulzen—Stavoren. Maandagavond geraakte do laatste dienst- boot naar Erikhuïzen, de „Van Hasselt", op hot Zand nabij den Enkhuizer vuurtoren aan den grond. Do mist zal waarschijnlijk wel de oorzaak zijn geweest van de koersafwijking. De beide - veerponten werden ter adsistentie uitgezonden en slaagden er in de boot los te krijgen, die te kwart over een vannacht te Enklmizen arriveerde, met naar schatting een 200-tal passagiers, onder wie vele militairen, Koperdiefstallen. In verband met een diefstal van electrischen geleiddraad te I.Tmuiden zijn gearresteerd vier militairen*, die ook schuldig blijken te zijn aan de ontvreemding van circa 60 koperen tapbou ten uit den gashouder der mistseininrichting op den Zuidpier te I.Tmuidpn. Overleden. Een cadet van de Koninldijko Militaire Aca demie, te Breda, die Zondag bij een vrijwillige sportoefening door ©en speerworp ernstig werd gewond aan den hals, is Maandagavond aan de gevolgen overleden. Rotterdamsche Hongelaarsbond. Het bestuur schrijft ons: Daar de Rotterdamsche Hengelaarsbond ge dwongen was door de mobilisatie zijn naiionalen hengelwedstrijd, welke gehouden zou worden op 2 Augustus 1914, uit te stellen, zoo trach ten wij langs dezen weg allo militairen, die daaran deel zouden nemen, bekend te maken, dat op Zondag 2 April 1916 de nationale hen gelwedstrijd zal doorgaan en de militairen, die er niet aan deel kunnen nemen, een reserve kunnen plaatsen. Het Bestuur van den Rotterdamschen Hengelaarshond. Een record. In Sawtrv (Huntingdonshire) leeft een echt paar, dat onlangs den 67sten verjaardag van zijn huwelijk heeft gevierd en 29 kleinzoons en een achterkleinzoon aan het front heeft. Uit liefde. Een soldaat aan hot Westfront krijgt van zijn beminde thuis een-paar gestopte pantoffels met hot opschrift „Uit liefde". Op den linker stond ,;uit" op den rechter liefde" en hij droeg zijn liefdespand zoo 'dikwijls hem dat mogelijk, was. Zekeren dag ontvangt hij een brief van huis, waarin over de trouw van Rika rare noten werden gekraakt. Een kameraad, wien hij den brief laat lezen, zegt: „Nou kan je de pantoffels ook niet meer dragen, Jansen!" „Waarom niet," zegt Jansen, „ik trek ze andersom aan en dan is het zaakje in orde: Liefde uit!" O© militair© rondvlucht. Naar de „Tel.," verneemt is na nauw keurige berekening (in punten) der ge maakte snelheden gedane verkenningen enz. tijdens de militaire rondvlucht, de eerste prijs toegekend aan luit. P. M. van-Wulff- ten Palt-ke (die met den waarnemer luit. A. Cramwiuckel.op het vliegtuig „LA 16" deelnam), de tweede prijs aan luit. A. N. S.- W. L. Coblijn (met waarnemer ritmeester P.-PI. Hekkema op vliegtuig ,,LA 10") en dat .om den derden en vierden prijs moet worden overgekampt tusscben luit. A. S. Thomson, (met waarnemer luit. A. Plesman op vliegtuig „M 2") en luit. G. A. Koppen (met waarnemer kapitein jhr. Repelaer van Driél op vliegtuig ,,LA 9"). Beschikking over schepen. De Tweede Kamer heeft aangenomen het wetsontwerp, houdende maatregelen, die waar borgen dat Nederland in voldoende mate de beschikking blijft houden over schepen. Mr. M. W. F. Treub. Naar wij vernemen is mr. M„W- F- Treub benoemd tot. regeeringscommissaris bij de Ko ninklijke Hollandsche Lloyd. Cep. kol. Badon Chijben f. Tg Utrecht overleed de heer J. Badon G h ij ben, gepens. kolonel der artillerie, in den ouderdom van bijna 80 jaren. Ontheven. De officier van gezondheid 2e klasse O.-I. leger A. E. Samson is ontheven van zijn indeeling bij het leger hier te lande. Naar Oost-lndië, De 2e-luit:-kwartiermeester D. K a m s t r a, bestemd voor het leger in Oost-lndië, zal 26 April met het stoomschip „Tambora" zijn be stemming volgen. Inspectie Kweekschool voor Zeevaart. Do vice-adinïraal W. Nau din ton Gate, comm. der marine te Willemsoord, belast met' het oppertoezicht over de leiding van leerlin gen-onderofficier bij de zeemacht, heeft Woens dag met den heer H. P. Prillevitz, luit. t. zee le kl., adjudant, en IV. P. H u b e r t van B 1 ij e n 'b u r g h, le luitenant, adviseur in zake Zweedsche gymnastiek bij do marine, in spectie, gehouden over de oudste afd. leerlingen- onderofficier aan do Kweekschool voor Zeevaart te Leiden. Een 40-tal der leerlingen zal op 1 April worden ingescheept aan boord van de „Nord-Brabant" voor een oefeningsreis naar Indië. Promotie Mil. Administratie. Naar wij vernemen is bij de dienstvak der militaire administratie binnenkort promotic te verwachten. Overplaatsingen. De bij den generalen staf overgeplaatste kapitein W. J. C. Schuurman, van het regiment veld-artillerie, komt werkzaam bij den staf van de le divisie van het veldleger. Do hij laatstbedoelden star reeds als adjunct- chef optredende kapitein van den generalen staf E. F. In singer wordt thans waarne mend chef van dien staf, nu «le kolonel Crooekewit," dieals' chef fungeerde, be noemd is tot commandant van do XI infante rie brigade. Pseudo-luitenant, Te Eersel (N.-Br.) hebben do marechaussees aangehouden een Haarlemmer, die, zonder tot liet leger te belmoren, gekleed was in do uni form van 2e luitenant en wapens droeg. Hij is naar Eindhoven overgebracht. Daar ter stede had hij zich als baron Marchal uitgegeven. Van hot Westelijk Oorlogstconoel. LONDEN. Do „Times" verneemt uit Parijs, dat'liet de algemeen© opvatting is op grond van de ontvangen berichten, dat weldra de (Duit- sche) infanterie de actie bij Verdun zal hervat ten. Fransche waarnemers melden de aankomst van versche troepen op verschillende punten achter de Duitsche linie. Het is blijkbaar, dat de vijand een nieuwen algemeenen aanval voorbereidt. Het bombardement, dat langs het geheele saillant heftig was, was bijzonder hevig aan den westelijken oever van do Maas. Do Duitsche kanonnen hebben in de laatste dagen hun schootsverte verlengd ten einde de Fran- sclio posities in het Bonrrashosch onder vuur te krijgen. De Fransche voorzorgsmaatregelen geven den Franschen recht do gebeurtenissen met vertrouwen af te wachten. PARIJS. Ten Westen van do Maas deden de Duitschers Woensdagnacht geen enkelen nieu wen aanval op het Fransche front Béthincourt Cumières. Tegenaa.nva.llen stelden de Fran schen in staat de gedeelten loopgraaf te her nemen, gisteren door de Duitschers op hoogte 265 bezet. De Franschen honden Béthincourt, de hoogte „Mort Homme", den zuidelijken rand van het Cumièrebosch en liat dorp GU I' mières vast. De artilleriebeschieting duurde met hevigheid voort.in den gelioclen sector en werd krachtdadig beantwoord door de Fransche ar- tillerie. Op den rechter Maasoever en in Woëvre niets bijzonders. BERLIJN. Officieel. Bij Neuve Chapelle deden wij een vooruitgeschoven Engelsch ver dedigingswerk met de bezetting in de lucht springen. De Engelsche artillerie richtte een zwaar vuur op Lens. De Fransche artillerie was zeer actief tegen onze nieuwe stelling bij Vllle aux bois en tegen verschillende 'sectoren in Champagne. Links van de Maas brachten de Silezische troepen met groot elan hun liniën uit de streek ten westen van liet Bois des Corbeaux vooruit op de hoogte „Mort Hommo". Vijf-en-twintig officieren en meer dan 1000 man werden onge- wond gevangen genomen. Vier malen herhaal de tegenaanvallen brachten den Franschen geen succes, wel echter gevoelige verliezen. Op den rechteroever van de Maas en aan do oostelijke helling van de Cotcs Lorraines streed de weder- zijdsche artillerie verbitterd voort.'In de Voge zen, ten zuiden daarvan, ondernamen de Fran schen verschillende kleinere verkenningsbewo- gingen, die werden afgeslagen. Luitenant Leffers schoot ten noorden ran Bapaume zijn vierde vijandelijk vliegtuig neer, een Engelse-hen tweedekker. Bij Viny, ten noordoosten van Atreeht, en bij Sivry werden twee Fransche vliegtuigen door onzo afweerkanonnen neergeschoten. Boven Haumont, ten noorden van Verdun, viel een groot Fransch vliegtuig na een uebt- gevecht. De inzittenden werden gevangen ge nomen, zoover ze niet dood waren. ADVERTENTIES mm Gevraagd een Reïzigeif in «en Zaak in Bouwmaterialen, annex, hout handel. Brieven onder lett. E. 50, Alg. A'dv.-Bur, ROUMA Co-, Amsterd. IriSlOpleiliini klerk, Telegrafist. Studie ongeveer 1 jaar. 73.50 per maand. H. M. v. d. VEER Roo-Valkstraat 14, Rotterdam. UITSLUITEND GO.UDEN EN ZILVEREN CADEAUX. SöOPÏ I GElOïïÏTfEi» ID DE SOLDATEHCOilRANT. Chef-Reparateur gevraagd l/h. filiaal FONGERS RIJ WIELEN-MAG A ZIJ N, Bakkerstraat 15, Arnhem. Duitsche taai en voorbereid, v. d. prakt, examens Handelscorrespondentie (ook schriftelijk). HUGO RÖDER, Leeraar M. O. Amsterdam, Roelof Hartstr. 158 b/h Concertgebouw. Het Vogeltje op Nellie's hoed. Brief van een Bakvisch aan ean I visch over do Inkwartierlng- Z'n Vaderlondsche Vlag. Arm Paatje. Brlet van oen ouden Landweerman aan een jongen Landstormer. Harten met opschriften. j-gggp Dez3 zes alleraardigste liedjes met Pianobegeleiding van dsn militairen dichter-zanger 1 J. P. J. H. CLINGE j D00RENB0S die overal enorm succes oogst, zijn zoo Juist verschenen en in IEDÉREN BOEK- EN MUZIEKHANDEL ver krijgbaar. Prijs per liedje In fraai omslag van WiLLY SLUITER, üiipa SCHELTEHS 8 GILTAV, «Kistdam In een beschrijving van de bak- en braadproeven, die dezer dagen in een der bladen verscheen, vordt de Delftsche Slaolie het bak- en braadvet der toekomst genoemd. De schrijfster is er van overtuigd, dat op den duur dit product onder de vetten, die dagelijks voor bakken en braden in de keuken gebezigd worden, een der eerste plaat sen zal innemen. Ons schijnt die verwachting niet over dreven. Inderdaad verovert deze oii© als bak- ©n braadvet verrassend snel ter rein op de vaste vetten. Niet alleen op de natuurboter, maar ook op de andere dure dier lijke keukenvetten, Dit is geen wonder, want Delftsche Slaolie is een vet met een bijzonder fijnen smaak, terwijl het gebrnib bij bakken en braden een groote besparing geeft. Delftsche Slaolie is een volkomen zuiver, gemakkelijk verteerbaar vet met groote voed zaamheid. Zij bevat 100 zuiver vet. Aan de hooge temperaturen, die bij het bakken en braden ontwikkeld worden, biedt zij, wegens haar buitengewoon uithoudingsvermogen, weer stand als noch boter, noch kalfs- of runavet, noch reuzel'vermag. En omdat Delftsch,e Sla olie reeds vloeibaar is en -ni6t behoeft te worden uitgebraden, is ook in dit opzicht het voordeel aan haar zijde. Alle goede eigenschappen van Delftsche Slaolie, die op de bak- en braad.oroeven in verschillende steden van ons land aan duizenden en duizenden huismoeders zijn aangetoond, worden thans .door hoe langer hoe meer verbruiksters gewaar deerd. Uit de correspondentiej die wij geregeld van vele dames ontvangen, blijkt ons, hoe de eene huismoeder aan de andere de Delftsche Slaolie als bak- en braadvet recommandeert. Vandaar dat de omzet dan ook altijd-door vooruitgaat en mag worden gesproken van het bak- en braadvet der toekomst, al zullen ook de natuur boter en andere goede dierlijke vetten gedeel telijk hun plaats in de keuken blijven innemen. "Wie meer wil weten omtrent het gebruik van Delftsche Slaolie als bak- en braadvet, vrage het Receptenboekje aan. Dit boekje met 80 bladzijden druks, bevat tal van recep ten onder de navolgende rubriekenSalades, Koude en Warme Sausen, Hors d'oeuvres, Vleeschsoorten, Wild en Gevogelte, Visch- gerechton,Aardappelgerechten, Eiergerechten, Taarten en Gebak. Het boekje geeft vele wenken en raadgovingon voor het gebruik be nevens getuigenissen van verbruiksters uit alle standen, die den smaak der met Delftsche Slaolie gereed gemaakte spijzen als om strijd roemen en op de besparing wijzen, die het gebruik met zich brengt, Delftsche Slaolie is in twee kwaliteiten bij nagenoeg ioderen kruidenier en comestibleshandelaar verkrijgbaar tegen l,SO per }/i fl. merk Extra (gouden etiket), 0,95 merk Sur- fine (rood etiket) en 0,70 per fl. merk Extra, 0,80 merk Surfine, Schrijft om het Receptenboekje der DeSftsche SlaoBie en neemt daarna zelf de proef. I Dit boekje wordt, met de bijlage omtrent het gebruik van Deiftsch Plantonvet Delfia, gratis en franco toegezonden aan Iedere 1 belangstellende, die het, met vermelding van dit blad, aanvraagt aan de Afdeellng Reclame der Oliofabrleken CalvéDelft te Delft, v. Rossem's Troost of Poorterstoeback?

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4