Marinezaken. Correspondentie. Gezellige Winteravond-spelen 13 E3 ffalOX-.-Q A.^55:DJOOTTlFg. ATXTTP van Vrijeogr 3. V INTn ar-t XOie grafie 1ste ld. te V.lissingen, houdende ver zoek om rechtsherstel, is bet volgende ont leend. Toen de eerste adressanten zich vrijwillig verbonden bij het ree. personeel voor den mili tairen telegraafdienst was de bepaling van kracht, dat zij tijdens opkomst onder de wapenen in het genot zouden blijven va.n hun burgerlijk tractement. Deze bepaling in bui ten werking gestold 30 Sopt. 3914, zoodat zij sedert in dezrjfdo omstandigheden verkeeren als andere onder de wapenen zijnde ambtena ren. dio deel uitmaken van het res. personeel der landmacht. In de tweede nota wordt er opgewezen, dat het beroep van den klerk Frolier op een nu geldende bepaling betreffend© examen-eischen inzake het radicaal in den postdienst niet kan worden aanvaard, daar bezwaarlijk aan do wijziging van dergelijke bepalingen terugwer kende kracht is te verbindendo aanneming ihiervan als beginsel zou. zooals voor do liand ligt, in velerlei opzichten verstrekkende gevol gen hebben, welke niet kunnen worden aan vaard. Gap. kcl. F. P. Francko. t In den ouderdom van 72 jaar is overleden de heer F. P. Francke, gep. kolonel, militie- commissaris, officier in de orde van Oranje- Nassau en Bidder in de orde van de Eiken kroon. De Watersnood. Andijk. Met het oog op do herstellingen aan den Dreehterlandschon dijk is voorloopig het berij den met don auto-omnibus van do N. V. West- Friesland nog verbóden. Thans heeft de Direc tie besloten dit traject te doen berijden met een gewone diligence en het overig deel met den auto-omnibus. Deze regeling gaat in Woensdag 15 dezer en do ritten zullen gehouden worden op Maandag, Woensdag, Donderdag c-n Zater dagen». Vertrek van den Kathoek 7.45 v.m. en 1.45. n.m., en van hot station Enkhuizen 9.45 v.m. ón 5.45 n.m. Hiermede is dus weer eénigs- zir.s tegemoet gekomen aan het isolement van deze uitgestrekte landelijke gemeente, dio ech ter met hot oog op liaro omvangrijk© groen ten-, aardappelen- en zadohbouwerij zeker wel het moest gebaat zou zijn mot do verwezenlij king dor plannen voor een locaalspoorlijn. Marken. Do Voorzitter van onze Plaatselijke Waters- noodscommissio en een der andere leden zijn met de motorboot der visscherij-inspectie en een botter de kustplaatsen der Zuiderzee rond ge weest, waar goederen, van Marken afkomstig, zijn aangespoeld. Dó oogst viel niet erg mee. Ook werden op een c-nkelo plaats moeielijkheden ervaren, wijl to veel bergingsloon werd ver langd. Toch hebben enkele door de ramp be roofden een klein deeltje van hun goed terug gekregen. Het militair hospitaal. Het lid der Tweede Kamer, de* heer Drion, heeft de volgende vraag, aan den Minister gesteld De dagbladen van heden bevatten het bericht dat de Minister van Oorlog, na zijn Zaterdag in het militair hospitaal te Am sterdam gehouden. inspectie, aan den diri- gearend officier van gezondheid heeft ver klaard dén toestand zeer primitief te ach ten. Is de Minister bereid omtrent zijn be zoek en' zijn bevindingen aldaar nadere mededeelmgen te doen Uit de Staatscourant. Bij K. B. is benoemd b/d landmacht tot ras.-off. v. gez. 2de ld. de arts J. Kóu in a n s. De legércbmmlssie. De legercommïssie, welke onlangs aan alle oemmanaanten van troepeneenlieden (compng- pagnie, batterij, enz.) een vragenlijst ter be antwoording inzond omtrent den toestand van Ideeding en uitrusting, de geoefendheid van kader en manschappen zoowel bij den aanvang der mobilisatie ala thans, heeft naar <le Avp. meldt, nu ook vragenlijsten doen toe komen aan d9 administrateurs van troepen, doch niet verder gaando dan tot de admini strateurs der bataljons enz., d. z. luitenant- kwartiermeesters In deze vragenlijst wordt o. m. gevraagd le. Wat was uw functie vóór en wat is deze gedurende do mobilisatie? 2e. Was bij de compagnieën van uw batal jon steeds een sergeant-ma-joor-administrhteur en een fourier ingedeeld? 3o. Zoo niet, door wien werd deze functie [vervuld 4e. Hadden deze plaatsvervangende func tionarissen zoo zij tot do militie of landweer behonren, vóór hun aanwijzing tot eenige ad ministratieve -betrekking een opleiding hiertoe ontvangen? 6o. Wat was hun beroep in de burgermaat schappij? 6e. Welke bezwaren werden bij de admini stratieve werkzaamheden ondervonden door aanwijzing van deze personen? 7e. 'Welke aanwijzingen zopden door n kun nen worden gegeven in het belang der militaire administratie Roodvonk. Te Zwolle zijn onder den landstorm een paar gevallen van roodvonk voorgekomen. Alle ver loven zijn ingetrokken. Uit da Staatscourant. Bij K. B. is J. A, van Huizen, arts, ing. 16 Maart benoemd tot off. v. gez. 2de kl. bij de zeemacht. Bij E. B. is aan off. v. gez. lste kl. bij de zeemacht A. H. F. Craanen, wegens ongeschiktheid voor de verdere waarn. v/d mil. dienst ton gevolge van Hchaamsgébr., met 25 Maart 1916 eervol ontslag uit den zee dienst verleend onder toekenning van een tijd. pensioen van 650, te genieten voor den tijd van 1 jaar. Aflossing. De schout-bij-nacht F. B a n d ui n, com mandant van het Nederlandsch eskader in Indië, zal 1 April worden afgelost door den kapitein ter zee J. Albarda. Schout-bij- nacht Bauduin zal daarna repatrieëren. Geplaatst. Bij bes oh. v/d. Min. v. Marine zijn met 16 dezer geplaatstadolb. lste kl. Kon. Mar.- reserve H. Jonkman te Ylissingen, «J. H. Nagtegaal a/b „Zeehond"buitongew. adelb. Kon. Mar.-reserve O. P. van Diest b/h dep. v. Marine. ONZE CORRESPONDENTIE RUBRIEK. Per brief wordt niets beantwoord. Allo vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo- g c I Ij k en geheel kostoloos door ons op do beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder-eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zlja vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart ,,De Scldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord ejo zijn. vraag voor komt. Csef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op, Adressen gevraagd. Eerste -plaatsing. Oproep 3o Reg. Int. 3a Bat. 2e Comp. Wordt verzocht ten spoedigste te willen op geven aan onderstaand adres de standplaats en het landweorbataljon, waarbij op 1 Januari jl zijn overgeplaatst of ingedeeld de mil. sol daten Van der Boon, W., lichting 1907 Lo B 1 a n o» B, lichting 1907, die vroeger heb ben behoord bij do 2e comp. III Bat. 3e Regt. Inf. De fg. Sergeant-majoor MAR ITS, 2-III-3-R.I. Ill Div. Vel#. (Tweede plaatsing.) Oproop 1-1 Reg. Grenadiers. Do Administrateur van le Compie I Bataljon Grenadiers, verzoekt van de n.v. militairen, in verband met overgang land weer, hun toekomstig adres bij demobili satie Haauen, A. K. D. G. Euser, L. Rensen, J. H. Wassenaar, R. Magel, H. C. O. Eijling, W. J. Iloogendam, P. Verkerk, R. Langeweg, A. De Wilde, F. L. F. Fontein, W. J. Van Oort, D. Sondaar, J. M. Streekstra, N. H. Gerrits, K. De Lorm, H. Do Haas, J. H. J. Pluut, J. M. Allen thans eldere gedetacheerd. Adres luitenant Wosthoevo gevraagd. Beleefd opgave verzocht van heb juiste adres van den reserve 2o luit. dor infanterie, J. L. Westhoeve, vroeger in garnizoen 'te Woorden. J. C. ISCKEN. 29 L. W. Bat. 2e Gompie. A. J. D., Waubacll. De burgemeester heeft do u boekomondo vergoeding degens kostwin nerschap juist uitbetaald. Red. J. v. T., Dongen. Is ons niet bekend. Red. B. Y. V., Breda. Het door u gevraagde zal nog wel geruimen tijd duren. Red. J. S., Veldleger. Spreek er over met uw com mandant. R e d, A. P., Hoeven. Gij doet geen dienst en hebt clan ook geen recht op. mobilisatie-toelage. Rod, P. J. N., Bath. Omtrent het vrij zijn van wacht en corvéé bestaat geen algemeene order. Gij kunt u daar dus niet op beroepen. Red. J. A. N. H., Katwijk. Uw eerste oefenings tijdperk is nog niet verstreken. Gij zult dus voor overplaatsing nog niet in aanmerking komen. Red. D., Axel. Gij kunt onmiddellijk een verzoek richten tot het Departement van Financiën. Red. J. v. d. K., Haamstede. Zeer zeker had de burgemeester er het recht toe en was zelfs ver plicht uwe vergoeding bij bevordering tot- ser geant te verminderen. Red. J. G., Hedel. Richt een verzoek tot nw com mandant-om voor de soldij verhooging als trom petter in aanmerking te mogen komen. R e d. Weetgraag, le. Gedurelid© den mobilisatie- toestand wordt de groot© tenue niet gedragen. Het lcomt ons echter voor, dat er geen bezwaar tegen kan bestaan om bij een huwelijksvoltrek king in groote tenue te verschijnen, indien zulks verlangd wordt, 2© De door u bedoelde weduwnaar kan een verzoek aan den burge meester van zijn woonplaats -richten om voor vergoeding wegens kostwinnerschap in aan merking te mogen komen. Red. A. L. T., Gaasterland. De M. v. O. heeft bepaald, dat de landweerlichting 1916 zal wor den gevormd door: le. de militieplichtigen, die in normale tijdsomstandigheden in 1914 en 1915 naar de landweer zouden zijn overgegaan 2e. door de militieplichtigen, dio in normale tijdsomstandigheden eerst in 1916 naar de land weer zouden overgaan. Het is nog niet bekend of de militielichting 1909 dit jaar bij de land weer zal overgaan. Red. J. M. P., Rijen. le. Voor overplaatsing zal weinig kans bestaan. 2e. Voor het bekomen van studieverlof kunt gij een poging wagen door een verzoek te richten tot den M. v. O. 3e. Wordt door den M. v. O. verlof verleend, b.v. 3 dagen in de week, dan gaat de jaarwedde door. Tevens bestaat recht op menagegeld en op vrij vervoer voor rijksrekening. Rod. F. K.. Sprang. Volgens de inkwartïerings- wet is het tarief voor inkwartiering zonder voeding, ten behoeve van militrdren beneden den rang van officier, f 0.20. Dif bedrag kan evenwel wijziging ondergaan en wordt- dan ver minderd in overleg met den burgemeester. Zijn do bedragen door u genoemd te gering, dan raden wij u aan den burgemeester hierover te spreken. Red, Y. G., Oude-Mirdum. Het scheerloon wordt betaald naar de werkelijke sterkte der com pagnie, dus hierbij worden niet meegerekend dogenen dio met verlof zijn, in 't algemeen zij, dio niet bij de compagnie aanwezig zijn. Red. N. v. E., 'a-Gravenhage. Voordat een geïnter neerde toestemming krijgt tot het verrichten van een particuliere betrekking in oen© andere gemeente dan die waarin bij is geïnterneerd, kan geruime tijd over verloopen. Red. O. v. S., Vlissingen! Gij' moet het verzoek richten tot de directio der Artillerie-inrióhtin- gon aan do llémbrug, om voor' eene plaatsing aldaar in aanmerking te komen. Het verzoek rechtstreeks inzenden onder opgave van diplo ma's enz. Red. J. J.. fort Loevestein. Als landweer-soldaat- wiclrijder, afkomstig van één der compagnieën wielrijders, hebt gij recht op eene bezoldiging van 0.25 per dag. Red. A. B., Den Helder. Of gij in aanmerking zult komen voor vergoeding wegens kostwinner schap, kunnen wij niet beoordeelen. Gij moet een verzoek richten tot den burgemeester van Jisp, Red, G. v. Z., Amsterdam. Voor deelname aan een middelbaar examen in den loop van dit jaar is nog geen verlof vastgesteld. R e d. D. R. G. L., Velp. le. Sergeanten, dienst doende als administrateur van detaclie- mouten komen niet in aanmerking voor jaar- wëddenveiliooging voor den rang als sergeant- majoor-administrateur. Dit is wel het geval als sergeanten dienst doeu als administrateur bij een compagnie, oscadron of bat ter ij2e. Landwecrlich tingen, dio met voor loopig klein verlof naar huis gaan, hebben nog recht op 4 dagen jaarwedde of soldij, menage- geld en eventueel mobilisatietoelage. Dat zulks niet wordt toegepast bij enkele landweerbatal jons, zal naar onze meening zijn oorzaak hebben in de omstandigheid, dat men veronderstelt als zouden de bedoelde militairen met groot verlof gaan, hetgeen echter niet het geval is. Red. E. J. V.. Arnhem, le. Het is nog niet be kend, wanneer de landstormplichtigen van dc jaarklasse 1910 onder do wapenen zullen worden geroepen2e. Bestaan er goede motieven, dan kan uitstel van eerste oefening worden ver leend. Hiertoe moet to zijnen tijd een verzoek aan de'M. v. O, worden ingediend. Red. E. F. G-, Laren. Op grond van de legerorder 1915 B no. 172 kan bij bijzondere vatoren steeds vrij vervoer voor Rijksrekening worden verleend. Red, P. B., Laren. Wij vermeencn ook, dat het voor uwe positie en voor latere bevordering ge- wensoht is, dat gij aangesteld'wordt tot korpo raal-hospitaalsoldaat en raden u daarom aan, een desbetreffend verzoekschrift in te dienen. Red. A. M. v. L., Besomen. Voor. sollicitatie voor agent van politie in Amsterdam en 's-Graven- hago moet een verzoekschrift worden ingediend aan do hoofdcommissariaten op die plaatsen. Gewoon lager onderwijs moet genoten zijn. Vraag bij de indiening van het verzoekschrift tevens inlichtingen omtrent salaris en pensioen regeling, enz. R e d. G. J. v. d. E., fort Loevestein. Aan land stormplichtigen kan op goede gronden uitstel van eerste oofening worden verleend. Hiertoe moet een gemotiveerd verzoekschrift op onge zegeld papier aan den M. v, O. worden inge diend. Red. L. C. J., Milligen. Ons vermoeden is, dat ook de militiolichting 1909 in den loop van dit jaar nog wel met klein verlof naar huis zal gaan. Red. G. T. D., Maastricht. Bij vertrek met klein verlof naar huis bestaat nog het recht op 4 dagen soldij, menagegeld en eventueele mobili satietoelage. Red. W. S, A. B., Putte. Het is nog niet bekend, wanneor de lsadstormjnarklasse 1908 onder do wapenen zal worden geroepen. R e d. E. F. de V., Oosteind. Als aan dienstdoende smidbankwerkers van andere batterijen, do toelage voor die werkzaamheden wordt uitge keerd hebt gij er, dunkt ons, oólc recht op. Ten einde eeno beslissing uit te lokken raden wij aan een verzoek tot den M. v. O. te richten. Red. J. V., 's-Gravenhage. Volgens eeno verkla ring van den M .v. O. in de Tweede Kamer worden deserteurs van vreemde mogendheden niet uitgeleverd. Red. J. V., 's-Gravenhage. Ook liet kader van de lichting 1906 der bereden wapens zal 1 April a.s. wel met klein verlof naar huis gaan. 2e Is moeilijk te beantwoorden. Als woon plaats van het verlofspersonecl wordt be schouwd, de vaste woonplaats voor opkomst onder de wapenen. Wij weten natuurlijk niet. of dit uw garnizoensplaats is. Zoo niet, dan hebt gij recht op de mobilisatietoelago; in hét aiKlere geval 'bestaat daar geen aanspraak op. Rod. J. v. 'V V., Hulst. Rioht een verzoek tot uw compagnies-commandant om weder den ge wonen dienst te mogen mede maken. Red. J. L-, Hoofdkwartier. le Gij behoort tot do lichting 1908 en gaat gelijk met die lich ting met klein verlof. Op welk tijdstip de lich ting 1908 der bereden wapens met klein verlof gaat, is nog niet bekend. 2e Voor zoover ons bekend, is voor verlofaan- vrago voor de haringvisscherij geen bepaalde termijn vastgesteld. Red. S. M. M., Tilburg. le Hc't periodieke verlof kan voor u gewoon doorgaan-, 2e In verband met de voorschriften vervalt bij een verlof van meer dan vier dagen gedu rende het geheele verlof de vergoeding wegens kostwinnerschap. In uw geval is het verlof ver leend wegens ongesteldheid van uwe echtge noot© en kunt gij daarom een verzoek aan de M. v. Ch richten door tussehenkomst van den burgemeester van uwe woonplaats om alsnog voor do vergoeding in aanmerking 'te mog-m komen. Red. S. J, L., Bolsward. De kosten der verple ging moeten door uwe familie of door u zed betaald worden, omdat gij in do gelegenheid gesteld wordt in eeno militaire ziekeninrichbing te worden verpleegd. Gedurende den geheeien tijd van uwe ziekte hebt gij evenwel recht op- soldij en menagegeld en de eerste 4 dagen op mobilisatiétoeiage, waarbij wij veronderstellen, dat gij soldap.t of korporaal zijt. Red. F. T. B. W., Wijk a. Zee. Ie. Tegen het tijd stip, dat gij met klein verlof naar huis gaat. moet gij een verzoek tot den M. v. O. rich ten, om u in Duitsc'hland te mogen vestigen. 2o. Het recht op vrij vervoer bestaat alleen in ons land, dus niet in het buitenland. Men beeft u omtrent dit laatste onjuist ingelicht. Red. P. de J., 's-Gravenzande. Als men zalcen- verlof kcoft, en daardoor inkomsten geniet, is de burgemeester gerechtigd, zelfs verpiioht, een deel van do vergoeding in te houden. Zelfs kan er sprake van zijn, de geheele vergoeding in te honden. Red. E. B., Mook. Voor het deelnemen aan een cursus Voor het politiediploma zal wel geen overplaatsing verleend worden. Er bestaan evenwel schriftelijke cursussen o.a. in Am sterdam, waaraan gij zoudt kunnen deel nemen. Red. J. v. d, 1ST., Sprang. Gij kunt eene poging wagen door een verzoeksonrift to richten tot; den Opperbevelhebber van Land en Zee macht. Red. V. M. Huzaar. Indien de landstormlich ting van uwe jaarklasse onder de wapenen wordt geroepen, wordt gij daarbij ingedeeld en kunt op «pond van uw vierjarig vrijwillig dienstverband, daarvan geen vrijstelling be komen. Red. H. de L., Facteur. Richt een verzoekschrift tot den Directeur-Generaal der Posterijen en Telegraphie. R o d. Sergeant geweermaker. Het is ons niet be kend, dat een korporaal-milicien als geweer maker dienst doende, tot milicien-sergeant geweermaker kan worden bevorderd. Red. E. B., Ede. Zeer zeker heeft de compagnies commandant het recht, om als bijkomende straf op to leggen, het. verstoken zijn .ran gunsten. Red. B. K., Amsterdam. Waart gij in 1914 mili cien-sergeant, dan verandert door nwe vrij willige verbintenis niets aan deze positie en wordt gij niet. zonder meer in eens ais vrijwil lig sergeant aangemerkt. Red. W. to P.. Hoeven. Gij gaat tegelijk met de lichting 190S met klein verlof. Op welk tijd stip dit zal plbats hebben, is nog niet bekend, vermoedelijk Augustus of September a.s. Red. J. K., Zierikzee, Gedurende den tijd, dat ge ziek van verlóf thuis sxjt gebleven, hobt gij over den 'geheeien duur recht op soldij en menaggeld en gedurende de eerste 4 dagen ook op mobilisatietoelago. Vraag een attest van den u behandelden geneesheer en zendt dit aan uwen sergeant- majoor-administrateur. Rod. N. N., Tilburg. Gij kunt een verzoek tot uw commandant richten om voor administra tieve werkzaamheden in aanmerking te moaen komen. Voor het verrichten, van dergelijke werkzaamheden is geen toelagó vastgesteld. Uwo vraag van 20 Febr. is reeds beant woord. Red. Verkserdo grendel. Ondergeteekende verzoekt den soldaten van de 2e Comp. res. Bat. A, die op 24 Jan. kl. naar de landweer zijn overgegaan, bun geweren te willen nazien of er niet een verkeerde gren del in is. Ondergeteekende heeft Seri* No. 890S en moet hebben 9828 N. Korp. BARTEN, 44 Bat. L. W. Inf., 4e Comp. Bevorderingen. Wij verzoeken toezending van alle pro moties, mutaties, enz., doch herinneren er aan dat wij ten gevolge van de mislei ding, waaraan wij bloot stonden slechte die promotie-berichten in ons blad publi- ceeren, die door den onmiddellijken chef of den administrateur van het onderdeel medegeteekend zijn. Zoo mogelijk yrage men ook den ntempel van het onderdeel op do ons toe te zenden promotieberichten. Bevorderingen, mutaties, enz. Bevorderd van Militie-Korporaal tot Mili tie-Sergeant 1'. Spruijt, 2o Comp. 4c Ba taljon le regimont Vesting-Artillerie. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1014. Ingekomen bijdragen van militairen van 27 Februari -t in4 Maart 1916: Brigade Mare chaussee A p ei doorn, 8.-15; Vereen i ging van Onderofficieren „Ons Belang" Amersfoort, 16.90; Bezetting van liet fort- Spijkerboor,. 41.85; Gen. G. Den Haag, 10; Officieren van Mr. Ms. ..Koningin Emma f 23.37 Personeel der Intendance, Het I/oo, f 21.61 Staf 3o rog. lm*, f 15.60; Officieren en min deren 38e Bat. L. W. I., f 34.25; Onderoffi cieren detachement Vesting-art., 4. Totaal-generaal 3,650,551.90. 's-Gravenhage, 6 Maart 1916. Do Penningmeester Jlir. Mr. W. TH. C. v. DOORN. Nog iets over Indië. Sergeant P. J. Goee, 3-47 L. W. I., schrijft ons: Do vorige maal (Söldatenccurant van 23 Fe bruari 1916) mocht ik met welwillende mede werking van den redacteur do aandacht van do lezers vestigen op een loopbaan, die aan iederen kracbtigcu en energiekca jongeman eeno zorgelooze toekomst biedt, moebt ik met een enkel woord wijzen op de vele voordeden, die aan eenige jaren vrijwillige dienstverbin tenis bij ens leger in Nederlandsch-Indië kun nen zijn verbonden, wanneer men met doorzet tingsvermogen. en goeden wil don aangewezen weg volgt. Het is de bedoeling niet van hetgeen ik ge zegd heb, en nog zeggen zal.. dat ten voordeel© vnn het Indische leger partij zou kunnen wor den getrokken van de omstandigheid, dat hij eeno eventueel© demobilisatie de werkkrach ten, dio uit den militairen dienst vrij komen, waarschijnlijk niet aLle tegelijk aan een bestaan kunnen worden geholpen, het is geenszins mijne bedoeling con goed te pleiten een nood gedwongen overgang tot den kolonialen mili tairen dienst, integendeel, mijn doel is te wij zen op de voordeolen, aan dien dienst verbon den naast datgene, wat de gewone burger maatschappij oplevert, mijn doel is om te laten uitkomen, wat men kan bereiken wanneer meu vrijwillig geheel vrijwillig zijne toekomst zoekt bij het Indische leger, naast hetgeen men verwachten kan wanneer men zich één of ander ambacht, eene of andere betrekking in den burgerstand kiest. Over de voordeelen, die ik op het oog heb, thans nog het volgendeGe kunt beginnen bij wijze van proef om u ab militair van heb Nederlandsche leger te laten detacheeren voor den 'tijd van twee jaren (heen- en terug reis daaronder niet bogrepen). Voor deze verbin tenissen ontvangt ge 300 en verder f 100 bo ven dat bedrag vcar elk jaar detaoheering bo ven die twee jaren, tot ten hoogste vier deta- choeringsjaren. Zelfs gehuwde onderofficieren, maar met een zeer klein gezin, komen voor zoo danige detacheering in aanmerking, echter voor niet minder dan drie jaren, waarvoor zij dan 400 ontvangen. Ik zeide „bij wijze van proef", want ge be grijpt, in een paar jaren detacheering kunt ge niet bereiken, evenmin als ge eenig voordeel trekt uit een paar jaren dienst bij een pa troon in den burgerstand. Ge kunt trouwens gedurende den detachecringstijd geen bevorde ring in het leger maken. Detacheering moet dus niet zijn wat wij zooken, 'ze kan als een proef, als een aatiloop beschouwd worden-. De gelegenheid tot vooruitgang ligt opgesloten in eene verbintenis, die voor zes jaren kan wor den aangegaan, en waarvoor f 400 wordt tegoed gelegd. Zoo'n verbintenis kunt go dadelijk hier te lande en ook, wanneer ge u hebt laten deta cheeren, ten allen tijde in Indië sluiten. De premiën worden in baar geheel uitbe taald. Zijt ge nu in Indië gedetacheerd, en het mocht na eenigen tijd niet bevallen, dan kunt ge, tegen dat uwo verbintenis ten einde loopt, aan den Minister van Oorlog verzoeken om in Indië met groot verlof te mogen gaan. Kunt ge dus in Indië eene goede burgerbetrek king krijgen, wat niet tot de zeldzaamheden behoort, dan levert uw militaire dienst danrtoo geen beletsel. En ge behoudt toch het recht op vrijen overtocht, wanneer ge weder naar het vaderland mocht terug willen. We kun nen toch niet izoggen, dat de voordeelen denk beeldig zijn! Maar keeren w© terug tot de vrijwillige ver bintenis, die, zooals ik zeide, hot middel is om tot het doe! bevordering te geraken. Wel ke vooruitzichten biedt ze? Mannen met goed gedrag en wil kunnen het in zeer korten tijd tot sergeant -brengen. Zooels op het oogenblik de bevorderingskansen zijn, is het meermalen voorgekomen dat lieden, als bovenbedoeld, bij (het wapen der infanterie in zes jaren reeds den rang van adjudant-onderofficier hadden behaald. En dit is te eerder mogolijlc wanneer gebruik maakt van de gelegenheid die bij de Koloniale Reserve te Nijmegen bestaat, om aan de kaderschool te worden opgeleid tot kor poraal of sergeant, voordat go naar Indië wordt uitgezonden. Go moet dan natuurlijk hier te lande eene verbintenis aangaan, en wel voor zeven jaren, premie 400. Er bestaat bij het Indische leger nog een hoogere onderofficiersrang dan adjudant-onder officier, dien men bij het Nederlandsche leger niet kent, namelijk onderluitenant. Om onder luitenant te kunnen worden moet men in de eerste plaats vijftien vcor pensioen geldende dienstjaren achter den rug hebben (de jaren in Indië doorgebracht teilen dubbel) en verder grondig onderlegd zijn in de militairo en enkele .burgervakken Dat vereiseht studie, en studie vereischt weer Lost tot werken, doorzettings vermogen, wilskracht. Onderluitenant wordt men dan ook niet gemakkelijk ik wil geen verkeerde' illusies wekken maar wat ge er voor moet kennen, dat kunt ge, evenals voor iederen lageren rang, in dienst loeren. Wat ge allen op de lagere school hebt geteerd is een voldoende grondslag, waarop ge uwe studiën, zelfs tot onderluitenant toe, kunt bouwen. Onderluitenants ontvangen 175 per maand, benevens vrije buisvesting als tweede-luitenant. Zij zijn nog in andore opzichten met officieren gelijkgesteld. Dit is een enkele greep uit de voordeelen en de promotiekansen gedurende c«e militaire ver bintenis een greep, want uit den aard der zaak kan ik hier niet in bijzondereheden tre den, maar moet mij bepalen tot een globaal overzicht. Thans nog iets over de vooruitzichten op pensioen na volbrachten militairen diensttijd. Pensioen wegens volbrachten diensttijd wordt toegekend na ten minste 30 jaren dienst; de jaren, in Indië doorgebracht,worden dubbel getold. Men kan ook worden gepensionneerd wegens ziekte, dus nadat men voor den dienst is afgekeurdmen behoeft dan geen 30 dienst jaren te hebben, maar natuurlijk is het pen sioen dan evenredig minder dai> het normale bedrag, behalve wanneer men den dienst ver laat wegens lichaamsgebreken, die in en door den dienst zijn ontstaan. Normaal loopt het bedrag uiteen van f 275 tot f 566 voor den adjudant-onderofficier. Dit pensioen kunt go dus verwerven wanrfber go bijvoorbeeld 15 ach tereenvolgende jnren in Indië blijft dienen. Dient ge langer, dan krijgt ge hooger pensioen voor ieder jaar, totdat ge 40 dienstjaren hebt. Onderluitenants krijgen na een volbrachten diensttijd van 40 jaren f 1200 pensioen per jaar. Waar ik al eens meer do aandacht op geves tigd heb, herhaal ik: wijs mij een burger-pa troon, wijs mij de betrekking aan, die u al vóór uw veertigste jaar een jaarüjksch inko men lsan opleveren tussclien 275 en 1200, Het zilveren -el. Als ge een zilveren lepel boven eeno kaarsvlam houdt, wordt hij spoedig met een laag ismpzwart bedekt. Dompel hem in een glas water en zie, de lepel is niet zwart meer! Hij heeft weer zijn rnctaa!- glans teruggekregen en weerkaart aan zijn oppedvLak het licht van de kaars of schit terende voorwerpen. Ge haajt hem uit het water, in de meeniug, dat het lampzwarb er af is; vol strekt niet hij is nog altijcj fraai dof zwar-\ Dat is zonderling, niet waar I en ieder kan er gemakkelijk de proef van nemen. Do "erklaring van het verschijnsel is zeer eenvoudig. Het tenipzwnrt wordt, tengevolge van zijne buitengewone fijnheid, niet door liet water bevochtigd; het water heeft dus vlak rondom den zwarten lepel oen gebogen vorm, volkomen overeenkomende met dien van den lepel, en hierop wordt het licht teruggekaatst aJs op een metalen vlak. Gij j kunt dc*7X) aardige proef op de volgende ma- j uier wijzigen. Maak ei ei zwart boven eeno valmendo petroleumlampwanneer hot ei in het water gedompeld wordt, zal het tcr- j stond oen schitterend, rectaal glanzend op pervlak vertoon en, alsof liet verzilverd is, om weer zwart te worden al» go het uit het water haalt. een inkomen, dat. onaantnBtbasr ïb en waarvoor ge niets meer behoeft te doen j Ook wanneer go gehuwd zijt geniet ge in dienst de noodige voordeelen (vrye v.omng, een ration levensmiddelen voor do echtgenoot©, koeteloo'ze verpleging van het gezin, enz.) en moehc go in dienst of na uwe ipensionneering komen te overlijden, dan wordt nog voor uwo wed uwo eu uwo kindoren gezorgd. Do wedu- wenpenxioenen loopon van 144 tot 420 per jaar; voor iedor kind wordt eene ponsioeusver- hoog ing gegeven. Hiermede heb ik zoo goed mogelijk do vele voordcelen, die nan den Indischen militairen dienst verbonden zijn, in eert kort bestek sa mengevat. Hél is maar een aigemccn overzicht, in "bijzonderheden afdalen zou eonigo malen in ear ruimte vergen, hetgeen ik niet durf vra gen. Moge hetgeen ik gezegd heb aan mijne wapenboreders die bij het Nederlandsrii© leger dienen en niet weten, welke toekomst hen wacht, een weg wijzen, die tot een onbezorgde toekomst leidt. Hoewel men toten met zijn 35e jaar kan dienst nemen, heb ik niet in de eerste plaats liet oog op de ouderen, die eeno vaste burger-betrekking hebben, waarin ze na hun diensttijd weder kunnon terugkeeren, maar richt ik het woord voornamelijk tot de jonge miliciens, de jonge landstormera, die nog aan het begin van clen levensweg staan, die zich nog geen denkbeeld van do toekomst, gevormd, nog geen vaste betrekking verworven hebben. Voor mannen, krachtig van gestel, en krach tig van wil, die niet zonder doel van den ©enen dag in den anderen willen leven, maar dio al hnn tijd willen benutten om voornit te komen in de .wereld, voor ben is het Indische leger een middel om tot het doel te geraken, voor hen is eenige jaren dienst m onz^ prachtige koloniën, waar do zonneglans altijn dartelt door het groen gebladerte der boomen, do weg die hoogerop voert! Vilt ge eene verbintenis aangaan, uw eer- geant-majoor zal u zonder twijfel behulpzaam zi:n ik wensch u dan goede reis door het- leven. fiergt. G. Van het 40 Eesk. 30 Reg. Huzaren. Bos. wachtm. S. J. Ably, schrijft ons: Vergun me een plaatsje in uw geeerd blad om mijn innige dankbaarheid te betuigen nan den eskadronocommandarit, do ofneieren, onderofficieren, korporaals en manschappen van het 4e esk. 2e regiment huzaren, alsmede allen die mij den 23 Februari 1916 tot een on- vergetelijken dag hebben gemaakt. De grooto eer en hartelijke deelneming op dien dag onder vonden zullen mo steeds bijbl ijven en mij aansporen naar mijn beste krachten mijn plicht te doen in do overtuiging, dat, m welke poe urn men geplaatst is, toewijding aan do zaak, die men dient, gewaardeerd wordt. Met do meeste hoogachting en danx voor B. J. -UBLY. Ros Wachtm. 4-2 R.H. Veldleger III Divisie. Serie-wedstrijden te Leiden. Men schrijft ons: Te Leiden hebben de L. C, en V. v „Ajax en de L. S. O. bet plan opgevat om, ter ver hooging der spolkwaliteit te Leiden gedurende de I'aaschdagen eeriewedstrijden t© organisce- ren tussëhfen vereenigingen, die spelen m de le kl. N. V. B. Er zal hiervoor eon Zilveren Wissel-Rla- quette uitgeloofd werden. In bet ccre-comité hebben zitting genomen de heerenjhr. mr'. dr. N. C. de GijR9lar.r, burgemeester van Leiden, lid van do Eerste Kamer der Staten-Generaal. eere-voorzitter der Leidsche Sport-Orgnnisaiie; D. M. Andró de la Porte, kapt. der artillerie, lid v. h. hoo.d. bestuur der L. S. O.C. L. van Bimrcn, direc teur der Kweekschool voor Zeevaart: w. Eigemnn. vertegenwoordiger Cricket-af deeling „Ajax" H. W. Fischer, wctli. der gemeente Leiden, lid van het hoofdbestuur der L. S. O. B Ph baron van Hnrinxma thoe Slooten, dmm C. C. A. I- B. 8.prof. mr. 1 E. Heeres. lid der Tweede Kamer Sta ten-Gene raal. lid van rlen gemeenteraad te Leiden mr. H W C. J. de Jong te Leiden; J. Kroeze, le luit. 4o Cie. 2?e L.W.mr. J. C. van der Lip. wethouder der gemeente Leidenpref. mr. K.~ M. Meyers, hoogleeraar. Leiden; J. A. do Ncov, voorzitter VitesseH. E. do RuvterZijlker, arte, lid van den gemeenteraad van Katwijk: V J. C. Schuur man, kapt. der artillerm. yporzitter der mili taire' sportcommissie te Leiden; dr. A. Serc-t, arts. Leiden; jhr. A. J. B. Six, secretaris Ver. tot bev. van het Vreemdelingenverkeer, Oegst- gecst: B. Smec-ts. res. le luit.-adjudant staf ITI, Se B. I-, He divisie. Veldleger; Chr. van Spall, directeur der L. Duinw. Mij., lid van het hoofdbestuur der L. S. O.; J. P. A. van Weeren, luit.-kol. comm. 4e R. 1. Zaalberg, industrieel, Oogst geest prof. dr. J. Zaayer, hoogleeraar te Leiden, lid van het hoofdbestuur der L. S. O.; J. W. Kips, w. 5., bestuurslid N. V. B. en vwrz.tter Centrale Propaganda-Commissie, Den Haag. Esp. afscheid bij 4-11-15 Reg. Inf. Mil. M, van Leeuiwen, 4-H-lö R. I-, schrijft ons: 0 Woensdag 8 Maart j.l. was voor ue 2e sec tie (van do 4o Comp. 2e Bat. 15e Beg- het uur aangebroken, dat onze Sectie-Comdt., de 2e Luitenant Steensma, ons ging verlaten. Voor velen, die hem kenden, was ent geen blijde tijding, temeer daar wij zoo'n Luite nant niet makkelijk terug zullen krijgen, 's Middaus te 5 uur was het ons bekend_ ge worden, 'dat hij afscheid kwam nemen. I oor deze gelegenheid was door eenige miliciens een inzameling gehouden om hem als blij vende herinnering een souvenir aan te bieden, waarvoor zich de 2e Luitenant Kalsbeek De- schikbaar stelde om namens de sectie het cadeautje te overhandigen. Het bestond uit een rookstel op koperen voetstuk. Bij zijn intrede had de sectio zich in ceen kleine ronde opgesteld, waarna de Luit, Kalsbeek een toespraak hield, herinnerend aan den tijd van 1 Angustus 1914 en den omgang sinds dat- tijdstip met- elkander. Hij overhandigde het geschenk als bewijs van een goede verstandhouding tusschen den Luite nant en de Sectie en sprak den wensch ui:, dat, als hij het- gebruikte, dan ook nog dikwerf nan die sectio zou denken. Hierna ging een luid hoera en „Lang leve Luitenant St-eensmn op. Daarna sprak nog een milicien na mens de sectie een woord van dank v«?or de góc-do leiding ons gegeven. Dc I/uit. Steen am a kon niet denken w.iarrnwlo hij dit had ver diend cn was van meening nooit iets to v<sl, maar altijd nis officier zijn plicht to hebben gedaan. H orna vertrok ouzo Luitenant. Wij hopen, dat hij in zijn nieuwen kring weer allo goeds mogo ondervinden. Namens do lo sectie. Milicien M. r. L. Inkwartiering te Kadzand. Mil. kanonniers v. d. Velde en Cappon schrijven ods uit Kadzand Hot ia nu rcoda drio maanden geleden, dat wij hier te Kr.dzand aankwamen, uit het fort Ellewoutedijk, waar wij zestien maanden heb ben doorgebracht. Dus voor ons oen hocle ver andering. Wo wildon nu ook eens iota van Kadzoad laten weten wat hep volk hier voor ons is en doet in onze inkwartiering is met geen pen te beschrijven, dan zonden wij wol heel de Sohlntencoumnt rioodig hebben. Manr wij moeten onzen dank toch brengen nan hen, die zooveel voor ons doeu_ In het bijzonder aan den WelEd. hoer ds. K.'F. do Pu ij, die zoo veel voor ons doet om ons verzet in onze Jedigo «ren te brengen met prachtige boeken lezen en tijdschriften van allerlei aard. En boven dien nog zooveel «om in dezo koude t.jdcn te verwarmen door het uitreiken van uitrusting stukken tegen de koudo. Wat het plaatsje Kr.dzand zelf is. daar is voor ons als militairen niet veel verzet te* vin den in dozen tijddat zal binnen enkel© maan den wel wat .beter wezen. Want dan kunnen wij genieten van het frissche water en van do duinen, waar wij gedurendo drio maanden met lust cn ijver gewerkt hebben. Tot slot brengen wij nogmaals on2en harte- lijken dank aan cis. K. F. do Puy. En verder aan onze Jnvarüergcvers voor hun goede en 'trouwe zorgen voor ons. Namens de milicien-kanonniers v/d. VELDE en CAPPON, te Kadzand. Tegen schunnig® voordrachten. Men schrijft aan „De Tijd" „In liet kamp bij Milligen is op rijkskoeten een Bchoujeburgtent gebouwd, waarin don daar gelegerden militairen gelegenhc-id tot ontspan ning wordt geboden. „Vrijdagavond 10 dezer trad de hoer Jo Huender uit Groningen daar op. De liedjes en voordrachten, welke hij ten gehoor© bracht, waren echter van zóó laag gehalte, dropen van zooveel cynische schunnigheid, dat. een nacht- krocgpubliok er door aan het blozen zou zijn gebracht. „Blijkbaar werd het bf de selionwburgcom- missie, öf den aanwezigen militairen autoritei ten wel wat. al te bont, want omstreeks 9 unr trad kapitein Kremer voor het voetlicht en deelde mede, dat de voordrachtenavond niet verder zou doorgaan." Dankbetuigingen. Aan allen, dio hebben bijgedragen tot het prachtige geschenk, or.s hij ons huwelijk ge schonken, onzen hartelijken dank. A. A GEIJTEN en Eohtgen, 447 L- W. Jagers. Ondergeteekende brengt langs dezen weg zijn hartelijken dank aan II.II. Officieren. Onder-officicren, Korporaals en Manschap pen, die hem door liunno giften in staat heo- ben gesteld, aan zijne, helaas overledene Echtgenoote, een goede verpleging to be- zorgon. P. KALK. landw.-pontonnier, Dofdrcoht. Bij deze betuigen wij onzen wclgemeenden dank aan H.H. Officieren, karler en manschap pen van de 2e Comp. Bes. Bat. voor de vele blijken van belangstelling en do waardevolle cadeaus ons ter gelegenheid van ons huwelijk aangeboden. S. DE VRIES en Echtgenoote. Pandoeren. Pandoerpraatje van de pandoerclub: „Hij moet er in", 1-111-17 R. I., III Divisie. Speier IH. a„ k., 9, 8, 6, sch. 8, 7, r. 10. Speler IIR. a„ k., 8, 7, sch. a., v., h. v., k. 7. Speler HI: R. v., b., 9, sch. b., 10, 9, h. 10, k. 8. Speler IV: K. a., v., b„ 10, 9, h. b„ 7, sch. k. Klaverkoning op stok. Buiten troef. Inzender: W. v. d. BERG, 17e R. I., 0o B., 1 C. 3de Divisie. Pandoerpraatje van do Pandoerolnb „De Gouwen pandoer ploeg", 4-11-22 R. I. No. 1. Klaveren 8, Ruiten 7, 8 <-n 9 en Aas. Schoppen 7, 9 en Harten 7, wordt uitgespeeld als troef. No. 2. Schoppen Aas, i>oer, Harten Koning, Vrouw en Boer, Buiten Koning, Klaveren Ko ning en Boer. No. 3. Klaveren Aas en 10, Buiten Vrouw, Boer en 10, Harten 6, 8 en 10. No. 4. Schoppen Koning, Vrouw, 10 en 8. Harten Aas en 9 en Klaveren Vrouw en 7. Klaveren 9 op stok. Namens de Gouwen Pandoerploeg van do 4de Compagnie 2do Bataljon 22 Regiment Inf. B. OOSTEKLAKEN. Pandoerpraatje van do pandoerchib „Hij zeit wet!" te 's-Gravenhage No. T speelt en komt met- kl. 8 en schoppen is troef. .No. 1. H. 6, 9. 10, boer en koning, R. 7 en 8. No. II. Sch. 'uoer en vrouw, Kl. 7, 9, vr, en koning, H. 7 en 8. No. III. R. 10, boer. Trouw, koning en aas, Kl. beer, Sch. 8 en 10. No. IV. Sch. 7, 9, koning en aas, H. vr. en ass, Kl. aas, R. 9. De miliciens: IV. KOPER, A. BRINK. A. BRUININK. C. G. v. HEST. Oplossing van het eerste praatje van „.Eens gezindheid" in no. 246: 1. No 1 R. 10, no. 2 H. 6, no. 3 H. 8, no. 4 9. 2 No. 3 R. A., no. 4 Kl. K„ no. 1 R. 8, no. 2 H. 9. 3. No. 2 Sch. V., no. 3 Sch. S. no. 4 Sch. K., no. 1 Sch. 7. 4. No. 4 Kl. 10, no. 1 Kl. 9, no. 2 H. 10, no. 3 H. B. 5. No. 3 R. B„ no. 4 H. 7, no. 1 R. 7, no. 2 Sch. 9. 6. No. 4 Kl. 8, no. 1 Kl. 7, no. 2 H. y., no. 3 R. K,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3