OP ZEE. 5313 ^oxjSx>^°5iaBpg-co>üiE^iiL"KrB:in van 3. V B.-dCasL-irt O 1 €5 Aan de grens van Italië en Oostenrijk ligt het sehoone Gardameer, bekend om zjjn prachtige omstreken en trotsche oevers. In dit grensgebied vreezen de in oorlog zi]nde landou natuurlijk van beide kanten, dat zij over het meer aangevallen worden en trachten zij zich daartegen te beschermen. Zoo zien wij hier een afdeelding Oostenrijksche marine-matrozen bezig met het leggen van mijnen in het meer. teruggaaf van de Duitscho koloniën; geen oorlogsvergoeding door ©en van bedde par tijen; autonomie voor Polen; verdeeling ,van Montenegro, Servië en Albanië tussohen Oostenrijk, Bulgarije en Griekenland. Tur kije wordt van Eugolschen invloed; Ber rie van Russische controle bevrijdde Duit- scheis ontruimen FrankrijkEngeland wint of verliest niets. Kolonel House moet ge meld hebben, dat Duiteohiland er niet •langer aaudenkt, om België te houden of een oorlogsvergoeding to krijgen; verder dat de geallieerden niet beroid zijn, om vrede te overwogen.) Minister Asquith. LONDEN. De minister-president Asquith lijdt aan bronchiaal-calarrh, en zal daarom de zitting van het'Lagerhuis niet bijwonen. Ebn lastig dienstplicht-vraagstuk. Do Engelsche onder-secretaris van oorlog Tennant heefo bekend gemaakt, dat de regeering overweegt om ongehouden, die in do munitio- industrio werken, niot in de eerste plaats om hunne bosto krachten in te spannen, maar om nan den actiovc-n dienst te ontkomen, op te roe pon.' Dientengevolge zullen waarschijnlijk een groot aantal ongehuwde, munitie-arbeiders bij het leger ingelijfd kunnen, worden. FRAKKRBJ3C. Van het WeeteJJEfc Oorlogaterrein LONDEN. VeldmaarachaJk Haag be richt: Goedgeslaagd© beschieting vau den spoorweg Rijss&lArmeurières en te Hooge. Buitengewone activiteit van de artillerie in de omstreken van Loos. Veel activiteit van vliegers; drie Duitsche machines werden naar beneden geschoten. LONDEN. Veldmaarschalk Haig bericht, dat df> Duitschers ten zuiden van het kanaal van La Bassée bij Neuve Chapelle twee mij nen hebben laten springen. Een der ont ploffingen. veroorzaakte eenige schade in een deel van ©eh'klein saillant. De Engelschen bombardeerden met succes de loopgraven van den vijand ten noorden yan Yperen, Do Engelsche grenadiers 'en mïtrailleur- afdeclinged dreven vijandelijke troepen, die aan aardwerken bezig waren, uiteen. De Duitsche artillerie trad zeer krachtig op ten westen van Lens. PARIJS. Ten westen van de Maas ver dubbelde de beschieting d.er Fransche stellin gen 'van Bethincourt tob Cumièrcs in kracht. Dinsdag namiddag deden de Duitschers een zeer krachtigen aanval op dezon sector; zij werden echter over het geheele front met groote verliezen teruggeslagen en konden slechts op twee punten vasten voet krijgen in de Fransche loopgraven tusechen Bethin court en Morthomme. Ten oosten van de Maas en in Woëvre artillerie-activiteit, doch de infanterie jtrad hier niet in actie. Ten noorden van St. Mihiel bombardeer den de Fransche batterijen groote houten gebouwen van don vijand, en veroorzaakten brand in het station en de opslagplaatsen te Lamarche. Ih Woëvre bombardeerden de Franschen eenc vijandelijke colonne. Ten noord-oosten .van Delrao in Lotharingen trad de beider- zijdsche artillerie zeer actief op. De Franschen ondernamen in de Vogezen met succes kleine aanvallen bij Stosswihr en Camp ach. Ten noorden van de Aisne trachtten de Duitschers driemaal vergeefs in de Fransche loopgraven in het Bois des Buttes binnen te dringen. De Fransche artillerie beschoot In vArgonne met gunstig resultaat de spoor wegen, straatwegen en verdedigingswerken bij Montfaucon en in de streek van •Avocourt. Elf Fransche vliegmachines lieten 42 zware bommen vallen op het station te iBrieulles. Bij Verdun hadden talrijke luchtgevech ten plaats. Men kon drie Duitsche vlieg machines zien neervallen achter de vijande lijke linies. Een Fransche machine werd door vier Duitsche aangevallen, schoot er een van naar beneden en keerde behouden terug. BERLIJN. In het algemeen gsen veran dering in den toestand, Een klein gevecht bij Wieltje ten noordoosten van Yperen eindigde met het terugwerpen van de En Ten oosten van Atrecht en ten westen van Beaumont werden door luitenant Im- melroann tv.-ee Britsehe vliegtuigen neer geschoten. De inzittenden zijn gedood. Lui tenant Bölcke bracht twee vijandelijke vliegtuigen achter de Fransche linie ten val, n.i. boven de vesting Marre en bij Malancourt (noordwestelijk van Verdun.) Het laatste vliegtuig werd door onze artil lor ie vernield. Daarmee hebben de beide officieren resp. hun tiende on elfde vijan delijk vliegtuig buiten gevecht gesteld. Verder werd een Engelsche tweedekker na een luchtgevecht ten westen van Ivamerryi tot landing gedwongen. De inzittenden werden gevangen gonomen. BERLIJN. Onze troepen vonden inliet Bois des Corbeaux het volgende Fransche legerbevel; „Forges bood niet den tegenstand, dien i men verwachten kon. Totdat een nadere, verklaring gegeven is, maak ik daaruit op, dat do commandant van dien sector zijn plicht niet heeft gedaan; hij zal derhalve voor een krijgsraad worden gesteld. ,.Tot de uiterst© grens moet tegenstand worden geboden. Wij mogen in dit oogen blik slechts bezield zijn door ©en enkel bo shut: den vijand zegevierend tegen t© hou den, of t© sterven. Do artillerie en de mi- trailleurs moeten op iedere terugwijkende troep&nafdeeling schieten. (get.) De Bazelaire. Do strijd om Verdun. PARIJS. Na drie dagen rust werd Dinsdag het offensief tegen Verdun met verdubbelde hevigheid hervat; de derde phase van den slag begint. Allo kraohtsinspanning van den vijand concen treerde zich ten westen van de Maas op het front van vier tot vijf K.M-. Bethincourt— Curaiorea. De Duitschers trachten zich meestcfr te maken van de hoogte, welke den uitgang van Béthincourt beheerecht en welk© tot steunpunt is voor onze lijn van weerstand in dien sector. Na een vooraf gaand bombardement met zware projectie len kreeg de vijandelijk© infanterie door een zeer krachtigen aanval vasten voet in onze loopgraven op twee punten. Het is waarschijnlijk, dat de vijand er op het oogenblik door een tegenaanval weer uitge jaagd is. Op het overige gedeelte van het front werd de vijand met zware verliezen teruggeslagen. Een krachtig© artillerie-actie ten oosten van de Maas en in Woevr© heeft ten doe! onze troepen vast te leggen. Over het geheel gonomen was de da°- bevredigend zonder terreinwinst voor den vijand, niettegenstaande diens zware ver liezen waardoor geleidelijk het voordeel komt aan Fransche zijde. PARIJS. Ten noorden van Ver- dun is liet bombardement ten wes ten van de Maas op Mort-Homme en in do streek van het Bois Bourrus sterker geworden. De Fransche batterijen beschoten concentraties van vijanden tusechen Forges- en het Bois des Cqrbeaux. Matig© artillerie- activiteit rechte van de Maas en in Woëvre. Infanterie-actie had in den ioop van den dag niet plaats. De Duitschers deden ©en aanval op de loopgraven ten oosten van Sspb in Boven- Elzas, di© d© Franschen onlangs hebben heroverd, zij worden echter door artillerie ën infanherie-vuur snel teruggedreven naar hunne loopgraven. De Fransche artillerie ten nöorden van d© Aisn© vernielde vijandelijke werken op verschillend© punten van het Yauclerc- plateau. Zwa-ro kanonnen beschoten Duitsche wer ken in Champagne. In Argonne heerschto groote activiteit van vliegers. Ze6 vliegtuigen wierpen 130 bommen op het strategisch station Breulles ten noorden van Verdun. Er hadden een groot aantal gevechten plaats, waarin de Franschen in het voordeel bloven. Drie Duitsche aeroplanes werden naar beneden geschoten, drie anderen vielen; er kon echter niet uitgemaakt worden of zij ver nield waren. PARIJS. Ten westen van de Maas werd de kauonnade in den loo'p van den nacht vrij hóvig. Aan den rechteroever van de Maas werd een sterk© verkenning der Duitschers naar het bosch van Houdrau- mont door ons vuur tot staan gobracht. In de streek van Vaux en, Damloup duurde het bombardement voort. In Woëvre was de actie der wederzijdscho artillerie vooral hevig in den sector van Eix. Geen enkele belangrijk© gebeurtenis is-van hier te mel den. In heb Priesterbosch werd een Duit sche afdeeling, die een verrassenden aan va. wilde doen op de Fransche loopgraven bij Croix des Cannes, door het Fransche ge weervuur ontvangen. Zij liet eenige dooden op het terrein achter. RUSLAND. Van hot Oostelijk oorJogsterrein. PETRO G'-RAD(Bericht van den Groo- ten Generaion Staf). Aan het front in de streek van Riga het gewone geweervuur en verkenners-acties. Een Duitscho geblindeerde automobiel, die de Russische loopgraven trachtte te beschie ten, werd door artillerie verdreven. Gedurende een kanonnad© in de streek van Ixkul zagen de Russen, dat hunne projectielen ontploffingen veroorzaakten in de batterijen van vijandelijke groepen, die trachtten het dorp Borkowitz te naderen. In den soctor Jacobstadt beschoten de Duitschers de boegangen tob het station van Nieuw-Selburg. In de omstreken van Tennenfeldt aan het front van de stellingen van Dunaburg levendige beschieting met kanonnen, ge weren én bommenwerpers. In Galicië in de streek ten zuidoosten van Kolji en aan de Midden-Strypa ver sheiden gevechten tusechen Russen en Duitsche patrouilles, waarin de Russen de overhand behielden en een veldpost van 30 man krijgsgevangen maakten. PETBOGRAD. (Bericht van don Groo- Leh Goneralen Staf.) Aan. hot front van Riga levendig vuur 'en- zuiden van hét Babdt-mcer. In een eet or van dit front drong eeai afdeeling Letten, na de hindernissen van den vijand ;-cforoeerd to hebben, 'zijn loopgraven bin nen, stak de verraste vijanden met de bajo net overhoop en keerde daarna behoud©'i terug. In Galicië ten zuidoosten, van het dorp Podkamjen on in de streek van de Midden- Strypa tredenRussisch© verkenners met succes op tegen vijandelijke posben. Zij maakten opnieuw krijgsgevangenen. ITALIË. Oostenrijk en Italië. Het Italiaansch gezantschap zendt ons liet volgende communiqué van don opperbevel hebber dd. 13 Maart: In do Al pen s treek hebben stoutmoedige invallen van onze skiloopers plaats gehad. Hevige beschietingen aan de samen vloeiing van de twee riviertjes Lens (Laga- rinadal), op den Tofana (Bcven-Boite) en in 't Popenadal on Ribianco (Rienz). Langs de geheëlo Isonzo werd. gisterna middag het bombardement^ raet kracht her vat, op bijzonder hevige wijze in de streek van Plava, Niettegenstaande de terrein- mooilijkheden, drongen infantericafdeelin gen op verscheiden plaatsen vijandelijke stellingen binnen, gesteund door mitrail leurs en bommenwerpers, en zetten do ver woesting van vijandelijke verdedigingswer ken in de richting van de kerk van San Martino (Karst) voort, Wij hebben vastgesteld dat onze bommen groote ontploffingen hebben veroorzaakt. De vijand spreidde ook gisteren over het goheclo front eén groot© bedrijvigheid ten toon. ROME. Niettegenstaande den hevigen regen en mist deed do Ita-liaansche infante rie met succes aanvallen op verschillende punten, speciaal in het district San Martino, waar hij na een snelle voorbereiding door artillerie met de bajonet een sterke redoute veroverde en de verdedigers gevangen nam, De Italianen veroverden oen belangrijk verdedigingswerk, namen 254 man gevan gen en maakten twee mitrailleurs buit. WEENEN. Aan heb Isonzo-front begin nen zich groote gevechten te ontwikkelen. Sedert Maandag doon de Italianen aanval len met een sterke legermacht; zij. werden echter overal afgeslagen. Aan het bruggenhoofd van Tolmein bleef de actie van den vijand beperkt tot een zeor levendig vuur. In den sector Plava mislukten zijn pogin gen om de Oostenrijksche versperringen te vernielen. Aan het bruggenhoofd vati Görz werden twee aanvallen op de Podgora-stelling en één op do bruggeschans voor Lucinico afge slagen. Het noordelijk gedeelte van de hoog vlakte van Doberdo werd door een sterke troepenmacht herhaaldelijk aangevallen. Bij San Martino versloeg het Szegediner- infanterie-regiment No. 7 verschillende be stormingen bloedig af. OOSTENRUK-HONGARUE. Vrede of verdelgingsoorlog? Men schrijft uit Weenen aan de ,,N. Rotfc. Ct.": In de Oest-crreichisclio Rundschau" heeft do bekends professor Karl Brcclahsvusen een .Vrtikol geschreven, dat hier zeer de aandacht trekt. Het heet Vrede of Verdelgingsoorlog". Da schrijver toont daarin aan, hoo öezo oorlog van karakter ia veranderd. Mocht ze in den beginne nog worden gevoerd om veroveringen te maken, thans is het dool om den. vijand te vernietigen en te laten doodbloeden. Als dat gelukt dan wordt Europa een kvend lijk, even als Griekenland na den Peloponesisc-hcn oorlog. Prof. Brockhausen maakt aan het slot van zijn. artikel de volgende gevolgtrekkingen lo. Do verdelgingsoorlog is veel immoreelor en vreeseljjker dan de oorlog om de vijand to overweldigen. Om voor dit pla-n moreel den kende menschen te winnen moesten vele groote gemoedsbezwaren worden overwonnen. Dit ging alleen maar daardoor dat mon de tegenstan ders tot barbaren stempelde. 2o. Het verdelgmgsplan berokkent aan do menschheid in het algemeen en aan het blanke -ras e-n aan Europa in het bijzonder, ©en onge kend nadeel, dat strijdttegen het belang van alle volken in .Europa. Is Engeland van meening dat zijn eigen belang een verdelgingsoorlog noodig maakt en dat dit zijn belang zwaarder moet wegen dan de daardoor veroorzaakte schade, dan stelt dit land zich tegenover do belangen van het Europeescho vasteland. 3o. Het stellen van een doel dat niet door den oorlog te bereiken is, heeft do volken afge trokken van hunne ware belangen en ze ver leid om voor deels onbereikbare, deels ouge- wenschto droombeelden te strijden. Schrijver zegt verder dat heb wel eerlijk maar niet verstandig van de Oentralen geweest is om tegenover de hollo phrases en schitterende beloften hunner vijanden niet met gelijke be weringen voor den dag to komen en dat zij van het gezond vorstand der menschen hebben verwacht, wat luinne vijanden door „auggeree- ren" bereikt hebben. Dit laatste heeft tot ge volg gehad dat aan de oprechte gezindheid van vele neutralen wordt getwijfeld en dat daar door de roeping der neutralen om Europa voor een verdelgingsoorlog te vrijwaren ernstig be moeilijkt wordt. En dit is jijinmcr, omdat er in veio onzijdige staten toch nog menschen zijn, die hun objectiviteit, hebben weten to bewaren. Op dezen doet schrijver een beroep om Europa voor den endergang te behoeden. Want bij de oentralen is cok eon partij, dio den vijand wil laten doodbloeden. Maar die is op hot oogenblik nog zeer in do minderhoid, maar kon wel eens meerderheid worden, als de tegenpartij er bij blijft om haar vijanden uit to PORTUGAL. Oostenrljh-Hongarijo cn Portugal. WEENEN. Daar de oorlogstoestand tus- ehen het Duitsche Rijk en Portugal is in getreden, heeft de Ocstenrijksoh-Hongaar- scho gezant opdracht ontvangen do regee ring der republiek zijn paspoorten te verzoe ken en met het. personeel van het gezant schap het land te verlaten. Aan den Porbugeeschen zaakgelastigde alhier zullen tegelijkertijd zijn passen wor den overhandigd. GRSËfiCENUUND. Servische troepen te Salonlkl. BERLIJN. De „Vos3. Zeitung" verneemt uit Berlijn: Het eerste trans port Servische troepen van Korfoe is c© Salonika aangekomen. Men wil uit hen een soort Jagerkorps vormen en zc te voor zien met berggesohut. De toestand van deze 'troepen moet intusschen bedroevend zijn. rUUKIJE. Ket Turksche parlement gesioten. KONSTANTINOPEL. In Kamer er 'anaat werd een -besluit-van den sultan oor gelezen, waarbij de zitting van het par ament voor gesloten wordt verklaard. D- earners zullen den 14den November weder bijeenkomen. Het besluit draagt den grootvizier tevens op den afgevaardigden en senatoren don dank v-an den sultan te betuigen voor hun n&n yaderlapdsliey-enqen arbeid, EGYPTE. In Egypte. LONDEN. Het Britsehe ministerie van oorlog publiceert het volgende tele gram uit Kaïro, dd. 14 Maart: „Onze troepen, onder bevel van generaal Pey ton zullen Solium heden bezetten. Het kamp der Senocssi to Msead is, naar be richt wordt, niet bezet. De Bedouienen, die aangewezen waren om zich bij do strijd macht van Sayed Ahmed aan te sluiten, zijn gedemoraliseerd en teleurgesteld en iijden honger. Een voornaam sjeikh ten oosten van Mersa Matruh heeft zich overgegeven. Do hoofden van den Auladali?stam heb ben vergiffenis gevraagd. Van ontbering uitgeputte Bedoeïenen met hunne gezin nen komen in scharen naar onze linies en vragen om voedsel en onderdak, nadat zij beroofd en slecht behandeld waren door de mannen van Sayed Ahmed." VEREENiGDE STATER Da Vor. Staten cn Mexico, Het Amerikaanscho oorlogsdepartement, zoo wordt uit Londen geseind, vat den veldtocht togen Villa niet lichtvaar dig op en verwacht dat het eenige maanden zal dnren voordat Villa is gevangen genomen en zijn benden vernie tigd zijn. Terwijl het departement de sterk te van hot uit te zenden expeditiekorps ge heim houdt, gelooft men, dat het zal be staan uit niet minder dan 8000 man on dat reserves op strategische punten van de grens gereed zullen worden gehouden, om. de expeditietroepen te versterken zoo dit noodig blijkt cm indruk te makeu op Carranza's en Villa's aanhangers met Ame rica's macht en om 's lands gereedheid te toon©n, elk ander verzet te breken. Zonder troepen van do Phüippijnen of andore posten te ontbieden, kunnen ongeveei 20,000 man goedgetraindo troepen ter be schikking van generaal .Funsbon worden gestelek Bestellingen voor geweren en muni tie ziju'geplaatst bij groote fabrieken, waar ding en nacht gewerkt wordt voor de rogee- ring. Doze fabrieken' hebben groote con tracten loopon voor do geallieerden, maar do directies verzekeren, dat zij in staat zijn de'Etixopeesehe contracten na te komen en tevens te voldoen aande regeez'ingsbest-ol- lingen. De muniti^fabrikanten en officieren zeggen, dat hel; productievormogen van de Vereenigde Staten feitelijk - onbeperkt is indien do Mcxicaansche veldtocht veel groo- ter afmetingen aanneemt dan thans ver wacht was, zal aan eiken eisch' van de T'egeering kunnen worden voldaan zon der dat in eeni-g ópzioht de arbeid voor an dere mogendheden behoeft te worden onder broken. WASHINGTON. Het -Representanten- huis nam met één stem tegen een resolutie aan, waarbij de President wordt gemach tigd het leger op volle sterkt© van 120,000 man' te brengen. Een betooging te New-York. LONDEN. De „Daily Telegr." meldt uit New-York, dat een vergadering in Carnegie Hall, die door driedui zend personen werd bijgewoond en bijeengeroepen was door het American Rights Committee, zich uitsprak voor de volkomen vrijheid van Amerikaanscho pas sagiers op zee en voor de handhaving van dit beginsel, zelfs indien deze een oorlog met-Duitschiand zou beteekonen. Ondanks de aanwezigheid van een aan tal „gehuurde" pro-D'uit-scho rumoerma- kers, van wie er 21 buiten de deur werden gezét, werden de moties aangenomen, waar in gëëisc-ht werd do handhaving van de eer van het Amerikaansch© volk en waarin af keuring werd uitgesproken over die leden van het Congres, dio hun rechten wilden opgeven onder den druk dor Duitsche drei gementen. Do pro-Duitscb©r3 demonstreerden heftig toen de voorzitter, majoor George Putnam, zeide: „Groot-Britanniö is thans het meest weldadige rijk dat do wereld ooit heeft ge kend." Ten gevolge hiervan werden allen uit do zaal verwijderd, waarna do vergade ring verder zonder stoornis lion luisteren naar do opmerkingen van Putnam, ten gun ste van do geallieerden. CM3NA. De toestand in Indo-Cbsna. Onlangs heeft de gouverneur-generaal van Indo-China, Roumc, te Hanoi een rede voering gehouden, ter beantwoording, schrijft de „Temps", van de lieden, die het ergste vreesden van den invloed van den oorlog op den toestand in de koloniën. Van allo verafgelegen kolonies was on getwijfeld Indo-Ohina bet bezit, hetwelk door den Europeeschen oorlog het moest bedreigd en in de. moeilijkste positie scheen. Niet zoozeer omdat men voor een aanval van buiten behoefde to vreezen: Siam en ook China bewaarden oen correct© houding het leven van do Duitsche kruisers was spoe dig ten einde. Maa-r het gevaar kon van binnen dreigen. Pessimisten herinnerden aan e-en oproerige beweging in Annam in 1^908aan den aanslag in April 1913 in Hanoi. Men voorspelde oproer en stelde Indo-China voor ais oen buskruitfabriek, welke elk oogonblik in de lucht kon sprin- gen. En wat is geschied Behalve twee op stootjes zon der betoekenis, het ©ene in Bo- ven-Tonkin in het begin van 1915,- het andere in Boven-Lao3j waar men tegen het middsn van hetzelfde jaar een strooptocht van enkele Chineesche benden moest koe ren, is de orde nergens in de kolonie ook maar slechts een oogenblik verstoord. Niet alleen is bij do mobilisatie en het vertrek naar Frankrijk van do Europeescho con tingenten gosn enkel incident voorgevallen, maar do kolonie heeft een groot getal in boorlingen naar do Franscho arsenalen en 't Fransche leger kunnen zenden. Verder is do kolonie het moederland te hulp gekomen door het' zenden van voorraden rijst, maï?- cn andere levensmiddelen, tot een bedrag van elf xnilljoen frs, Indo-China gaf boven dien een vrijwillige bijdrage van zeven mil- üoen frs. voor de slachtoffers van den oor log, opgebracht zoowel door do inlandschc t-evalking als door do Europeanen. Als verklaring van het verkrijgen van '('00 goede resultaten wees de gou-verncur- -enoraal o a. op de maatregelen -genomen dadelijk bij hot begin van don oorlog. Het cverheerschemd otroven van de koloniale re- geering was om zooveel mogelijk do voort- ratting van het normale leven van de in- iandsche'bevolking te verzekeren. Dat was het borto middel om hun vertrouwen, te behouden en tegelijkertijd de kolonie ge legenheid te geven het. moederland kracht dadig bij te staan. Zoo ging men over tot uitwijzing binnen 24 uur van Duitsche en Oostenrijksche onderdanengevangenzet ting van hen, die in do kolonie waren ge lieven na het verstrijken va-n dien termijn; vcquestratio van hun goederen in Sept.. '14 afkondiging van den staat van beleg in het grensgebied. Van een moratorium als an derszins way geen sprake. I>o inlanders kon den hun financiéele zaken doen als in vredestijd. In één woord, over.als generaal Lyautey van Marokko kon zeggenla séance continuait, geschiedde ook in Indo- China. En do iiilapdscho bevolking kreeg hierdoor do zekerheiddat Frankrijk sterk genoog was om steeds volle aandacht te blijven wijden aan haar belangen en wel vaart.. Als tweede oorzaak aan do loyale houding van do bevo-lkir.g wco3 do gouverneur-gene raal op do sinds vier jaar, ook in financieel opzicht gevoerde gezonde politiek. Zonder het. herstel van het financieel© evenwicht, verzekerd onder het bestuur van Albert Sarraut, zou het onmogelijk zijn geweest in vollen oorlog een program van openbare worken te ver wezenlij ken en voorschotten la doen aan het moederland. De bevolking van Indo-China weet, zoo vorzokerdo de hoer Roume, dat Frankrijk voor kaar wil zijn en dat hot is een broe derlijke gids en geen despotieko meester en dit uiterst gelukkigo resultaat d-ankon wij aan de menschliovende en veretandigo poli tiek, welke voorgoed de politiek in Indo- China is geworden. Do ZoeSand. Men schrijft ons uit Vlissingen: Naar aanleiding van de vrees van sommigen, dat het varen met de raderbooten der Maat schappij „Zeeland", dio vanaf 18 dezer den dienst op Engeland zullen onderhouden, meer gevaar zou opleveren, dan met de «chroefboo- ten, die tot nu toe roeren, vernemen wij uit goede bron, dat deze vrees overdreven is. De radoren der booten liggen niot diep in het water, en schépen -dio zoo weinig diep liggen zijn tot heden, nog niet mot mijnen in aanra king gekomen. Het voorzien der booten met ledige vaten wordt een zeer goede maatregel geacht, vooral daar de vaten alle door persing met. stoom op soliditeit zijn onderzocht. Wordt nu onverhoopt een der booten door een mijn of torpedo getroffen, dan zullen de vaten op de plaats van troffen worden vernield, maar zul len do overige, als zij niet het schip drijvende kunnen houdeu, toch zeker het zinken langza mer doen gaan, hetgeen meer zekerheid geeft, dat allo opvarenden kunnen worden gered. Naar wij .vernemen, gaat de „Koningin Wil- helmina", die op 25 dezer in do vaart komt, Dondojda.g naar Rotterdam om te dokken. Eenige leden van de bemanning der „Zee land"-booten hebben tijdelijk een plaats ge kregen op booten van nndora maatschappijen, o. a .zijn enkele geplaatst op de „Tubantia", hot schip dat do bemanning van de „Mecklen burg" te Amsterdam bracht. De „Zaandijk". Het stoomschip „Zaandijk" is thans op de Theems aangekomen en aan de boeien gemeerd. Bewijs van waardecrlng. Do Duitsche R-egcoring heeft door haren go- zant to 's-Gravenhago nan onze regeering f 200 doen toekomen, ter uitreiking aan do bemanning van het Noderlandsche lichtschip Noord-Hinder" wegens de redding van den luitennnfc Protzek en den matroos Riedel, toen deze indertijd in de Noordzee met hun vlieg tuig moesten da-len. Plicht. Men zal zich herinneren, dat, de afge vaardigde Bokanowski, die aan boord van de in de Middell-andsche Zee gezonken „Prov-cnce II" was, in een beschrijving van do schipbreuk" heeft verteld, hoe do bottelier van de equipage, Gauthior, die het veego lijf gered had op een -drijfzakweer in zee sprong om plaats te maken voor oen sol daat, die dreigde te verdrinken. Gauthier offerde zich op met de woorden„de eersto plioh-t va-n een zeeman is soldaten te red den." Deze eenvoudige man, schrijft de „Temps", heeft op het oogenblik, dab zijn leven gevaar liep, het helderste en nobelste inzicht van het begrip plicht goliad, het welk denkbaar is. Te midden van een af schuwelijke ramp, terwijl honderden om hem heen met den dood door verdrinken worstelden,*en hij zelf met inspanning van alle krachten een drijfzak had bomachttigd, heeft dezo held begrepen, dat hij, als zee man, allereerst een soldaat moest, redden. Hij heeft niet geaarzeld zich op to offeren om te gehoorzamen aan de stem van zijn geweten. Toevallig is Gauthier, na ruim twintig uur aan een plank vastgeklemd in het water te hebben gelegen, opgepikt maar toen hij in h«t water sprong om zijn plaats aan den soldaat af te staan, kon hij dit niet verwachten. De „Temps" acht het gewenschh, dat in alle scho-len van Frankrijk deze moedige daad wordt medegedeeld cn dat den kinde- De winter is welis waar aan 'tafnemenmaar hier en daar op de oor logsterreinen heerscht hij nog; do kondo, de regen, de sneeuw belemmeren de oor logvoering en ma- kon dikwijls de opera ties onmogelijk. Boven dien hoeft het gure weer invloed op de menschen en men moet de militairen er voor klecden en hun ver blijven inrichten. De soldaten zijn dan ook vanknog in wintertonue gestoken; 7.00 dragen' de Duitsche soldaten nog hier en daarsneeuw- mantels met de kap pen. Wij zien er hier naast een aantal af gebeeld, zich half ach ter de borstweringen verbergende en uit ziende naar don vijand. Hun witte sneeuw man tels zijn in het besneeuw de landschap nauwe- jijks te onderscheiden, reu de schoonheid ervan wordt uitgelegd. Niets toch kan hun beter doen begrijpen, wat plicht is; wat moed en offervaardigheid van don oenen menrah voor den ander© be teekonen. De doodalijke stormloop op hot slagveld wekt onze bewondering door de be zielende kracht ervan deze daad ontroert qns tot in de ziel door het grootsche plichts gevoel, dat eruit spreekt. Neen, het helden ras is nog niet uitgestorven in heb oude Frankrijk cn een volk, dat zulke offers weet te brengen, behoeft niet aan zijn toekomst te twijfelen. Mo ar niet alleen het opkomend geslacht noot bezield worden door zulk een voor meld, voor do vorming van karakter en wil. Do daad van dozen zeeman kan door ieder onzer overdacht worden in dit zoo ernstig uur, waarin het heil van hot vaderland af hangt van onze moreele Icracht in de zware i>eproeving. Hieruit valt t© lesren, dat men niet lean schipperen met zijn geweten, hoe wreed ook liet to brengen offer moge schij nen; dat men geen afstand doet van de fier heid zichzelf te blijven, ook wanneer de lood zich aanmeldt. Zijn plicht kennen en doen, ten koete van ;ille3, ieder in zijn kring, zooals deze zeeman, van de „Provence II" daarop komt hst aan, want alleen op die wijze maakt een volk zich de overwinning waardig Esn gevecht met oen duikboot. BERIJN. D© „Berl. Zeitung a. M." schrijft dat naar een bericht van de „North China Daily News" van 3 Januari passagiers van het stoom schip „Kashgar" van de P. and O. Company verhalen van een gevecht tusschen dit stoomschip ©11 een duikboot in de Mid- dellatudsoli© Zee. De stoomboot kreeg bij zeer helder weer op een afstand, van dui- zend voet do jjeriscoop van een duikboot in zaoht. Onmiddellijk openden die kanonnen van de „Kashgar" bet vuur. De duikboot verdween, maar kwam op ©en afstand van 1200 root weer to voorschijn. Nu vuurde do „Kashgar" een tweede scherp schot, dat volgens verklaring van eenige getuigen de duikboot trof. In elk geval verdween dia duikboot en werd zij niét meer gezien. De „Berl. Ztg." merkt hierbij op, dat hier dus openlijk wordt gemeld, dat ©en Engeisch passagierechip den aanval opende eer nog de duikboot trachtte te beginnen. De meening dat de aanval succes had is echter niet juist. Noch een Duitsche noöb een Oosteu- rijksoh-Hongaiargche duikboot gingeü in den bedoelden tijd verloren. De onderzeeërsoorlog. BERLIJN. Het bericht, dat de Ver scherpte onderzeeërsoorlog, die i-n het be- kondo memorandum van de regeering aan de neutrale mogend boden werd aangekon digd, niet door zou gaan, ia totaal onjuist. Nooit is door eenige bevoegde autoriteit er over gedacht aan h&t plan tot dezen onder zeeërsoorlog. geen uitvoering te geven. Hij is in vollen gang. Turkach legsrboricht. KONSTANTINOPEL. Het hoofd kwartier molat: op 11 en 12 dezer vuurden tweo kruisers op verschillende tijdstippen eenige granaten af op de omge ving va-n Tekke-boeroen en trokken daarna terug. Drie vliegtuigen die over het schier eiland Gallipoli vlogen werden door het vuur van on-s' geschut verdreven. Van de andere fronten niets van be- teekenis. Birsnesilasil De oor8ogs8eenlng. De Tweede Kamer heeft zonder stemming aangenomen heb wetsontwerp tob het aan gaan van een Oorlogsleening vaii 125 mil- lioen. Frankrijk on de N. O. T. Reuter meldt officieel d.d. 15 Maart uit Parijs, dat een decreet is verschenen, waar bij consignatie aan do N. O. T. verplich tend wordt gesteld voor allo koopwaren met bestemming voor Nederland. Engeiache post. Den 18 dezer wordt heb postvervoer tus echen Nederland en Engeland met de boo ten van de Maatschappij ..Zealand" hervat. Het vertrek uit Vlissingen vindt plaats Maandags, Woensdags, Vrijdags en Zater dags 1 uur voónn. Uit Engeland Zondags, Dinsdags, Donderdags en Zaterdags. In verband hiermede wordt de postver zending per Batavierlijn van Rotterdam naar Engeland na 16 Maart gestaakt. Inlichtingen adresson A. M. Kok en A. Frelier. Aan. een tweetal nota's van Inllichtingen reap., op do adressen van A. M. Kok en 25 anderen, allen commiezen dor telegrafie of do posterijen of telegrafie, t-lians onder do wape nen als ree. officier of vaandrig bij. het regi ment genietroepen, houden do verzoek him burgerlijk traktement ton volle uit to betalen en van A. Frelier, klerk der posterijen en tele.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2