mm DEoh Laatste Bsricfiteri ocolaad Landweer, lichting 1912. PADVINDER- REEPEN. 6 BENSDORP'S 13HS SOIjP A-X'HiW COUFl A1VT -ygtig IQ SLXeiettrt 191 Van Ouderkerk a/d Amstel. Mil. D. J. Glasz schrijft ods uit Ouderkerk a/d Amstel: Vrydagavcmd 3 Maart gaf de mobilisatieclub te Ouderkerk a/d A instel in café „De oudo Pi ins" aldaar een muziek- cn zangavond voor militairen en burgers. De medewerking was gevraagd van de Mandolineclub „Kunst en Liefdadigheid" van Amsterdam en „La Favo rite", Hilversum. De zaal was flink bezet. Dl geloof, dot ik de tolk van de aanwezigen ben, als ik zeg, dat het. een prettige en genot volle avond is geweest. Het enorme applaus eu het bijgeroep was hiervan wel het betee bewijs. ,,La Favorite" verdient wel een extra woordje van dank voor haar aardige, lieve zangnummers. De muziek van da mandoline club, pianomuziek van mej. Reddering eu don heer Glasz, alsmede de voordrachten van kor poraal N. Is', verdienden alle aandacht. Do vrijwillige bijdragen, welke de heer Jansen nog ten beste gaf, hadden ook veel bijval. Dank zij de goede zorg van het uitvoerend comité was alles aardig in orde en uitstekend geregeld. Het was zoowel den spelers en medewerkers als den aanwezigen aangenaam, dat de sector- commandant., overste Schroder, benevens do burgemeester van Ouderkerk a/cl Amstel en meerdere militaire en civiele autoriteiten dit Boheetje met hun tegenwoordigheid vereerden. Aan het slot sprak do sector-arts uit. naam van allen een woerd van dank en overhandigde als aandenken linten met opschrift voor de mandolines en guitaars. De avond werd besloten met een bal. De militaire verkenningstocht De ,,N. R. Ct." meldt nog: De commandant van het Vliegkamp te Soesteréerg, kapt. Wall aardt Sacvé, zou in Den Haag een onderhoud hebben met den Opperbevelhebber, generaal Snijders, om be sprekingen te voeren aangaande het onderdeel van den militairen verkenningstocht, dat waarschijnlijk binnenkort herhaald zal worden. Dinsdagmorgen even voor 12 uur i3 luite nant. Versteegh, met den verkenner kapitein Hardenberg, in De Meern bij Utrecht., waar hij Maandagavond een tweede noodlanding moest maken, weer opgestegen, nadat zijn Vliegtuig door een technicus weer in onie was gebracht. Een kwartier later is het toestel, behouden in het vliegkamp te Soesterberg geland. Het voornemen bestaat, dat er a.s. Zater dag, waarschijnlijk in Den Haag, een gemeen schappelijke maaltijd zal worden gehouden van de deelnemers aan den militairen verkennings tocht (bestuurders en verkenners), met enkele genoofligden. Men meldt ons nog van bevoegde zijde: De aviateurs hebben op hun tocht te lijden gehad van buitengewone koude. Naar meteo rologische waarnemingen op het vliegterrein te 11.30 v.m., nam de temperatuur daarboven snel af tot 7 gr. G. op 1000 en 12 gr. C. op 1500 M. Op 2CC0 en 2500 M., de hoogten waartusschen do vliegers boven Brabant moes ten verblijven, werden de temporaturen 16 gr. C. en 20 gr. 0. gemeten, bij een zeer geringe vochtigheid, hetgeen het uitzicht zeer tob goede kwam. De wind, die voor het op gaan van do eerste machine, tussehen 500 en 1600 M., nog een sterkte had van 4 M. per sec., bedroeg te 10 uur tussehen 1 en 3 K.M. niet meer dan 1 M. per sec., terwijl beneden 750 M. absolute windstilte heerschte. Te half- twaalf was tot 3 K.M. geen horizontals lucht beweging van bet eekenis meer waar te nemen. Dankbetuigingen. Door deze kom ik nameós korporaal Meijman die tijdens zijn ernstige ziekte, welke hij heeft doorgebracht in de ziekenbarak in hen kamp Sectorpark Halfweg, een woord van warme hulde, waardeering en dank brengen aan den officier van gewondheid uooter Hop voor zijn goede behandeling, aan den Wcl-JSerw. Kape laan Schamper, directeur der R.-K. Militaire Vereeniging voor zijn vele bezoeken en priester lijken arbeid aan hem gedaan, en aan het hospitaal-personeel,inzonderheid aan den hos pita al-nol triat. Óff en berg, die hem met den in eesten ijver, attentie, en zoo geheel belang loos heeft verpleegd. Daarvoor aan hun allen mijn hartelijken dank. ju opdracht en namens den korporaal ^maQ' M. BAKKER. Bij deze betuigen wij onzen hartelijken 'dank aan de onderofficieren, korporaals en manschappen der 4e compagnie, voor hot waardevolle cadeau ons ter gelegenheid van ons huwelijk aangaboden. jfü. C. A. VAN RAAI/TE en Echtgenoot©, ;7 R. I. 1 B 4e Comp. 4 Divisie. Veldleger. Ik ontving gisteren, Woensdag, een pakje den Haag, caudeau, met een briefje waarop éóend afzender blyft onbekend. Zou n door middel van onze courant mijn hartelij ken dank hiervoor willen uitspreken. FELIX SLAGER, ie sect. 3e comp. 23e res. reg. Pandoeren. Mal. korp. P; 't Hart schrijft ons:' Wij liggen hier in een dorp, waar van alles jrïetü" to vinden is, en moeten zoodoende den tijd met. alle soorten speien, trachten door te Zoo hebben wij o. a. een pandoerclub opge richt genaamd .,'t Bikha-mertje". Wij hebben de nraatjes, welke voorkomen in uw blad van 3 Maart (no. 242) opgelost eu zenden u hierbij de goede oplossingen. Toen wij van de week 2aten te pandoeren, speed© één van ons een praatje, dat ons geschikt voor kwam om 't anderen ook uit te laten pluizen Als u tenminste plaatsruimte er voor beschut- baar heeft. Deze is die welke ingezonden werd door de „Kankerploeg" uit Vlissingen. 1 kl. k., 2 kl. 10, 3 kl. 9, 4,kl. vr. 3 h. vr., 4 sch. vr., 1 h. b., 2. h. aas. 2 sch. b., 3 sch. aas, 4 r. aas, 1 sch. 9. 3 h. 9, 4 r-k-y 1 h. 8, 2 kl. h. 2 sch 10, 3 sch. k., 4 r. vr., 1 ech. 8. 3 h. 7. 4 r. b., 1. h. 6, 2. kl. 8. 2 h. 10, 3 r. 9, 4 r. 10, 1 h. k. M- -er troef en itlaver-aas cp stnk. Deze is van de pandoerclub Esnsgez'cJheid, V d. Pontonafd. 1 kl. 9, 2 h. 8, 3. kl. 10, 4 r. 8. 4 h a., 1 h. 7, 2 b. b., 3 r. 10. 3. h. 9, 4 kl. a., 1 h. 6, 2 h. k. 2 ech. k„ 3 kl. vr., 4 kk k., 1 sch. 9. 2 sch. vr., 3 ld. b., 4 r. 9, 1 soh. s. 4 kl. 7, 1 kl. 8, 2 h. vr-, 3 h. 10. Zoodat Vii.i hangt op den Gen slag met kl. 8. Nu de onze, als u zoo beleefd wil wezen om hem op te nemen. 1 kl. 8, h. 6, 8, b.. r. 7, 8, 10 en h. 2. 6ch. a„ k., vr., kl. a., vr., 10, r.k., h. 7. 3 kl. b., r. a., vr., 9, b. k., 9, sch. b., 8. 4 b. a., vr., 10, kl. 9/7, sch. 10, 9 7. No. 1 S"eelt kl. 8 op als troef, kl. k. op stok. Bil' voorbaat mijn dank. MO. korp. P. 't HARf V. B. C. IV L'visie. Oplossing pandoerpraatje 2e Comp. 2e Bat. Grenadiers. - 1, Harten 8. 2. h. vr., 3. h. 6., 4. h. 7. 2. Sch. b., 3. r. aas, 4. h. 9, 1. sch. 7. 4 Sch. 9, r. vr., 2. sch. 10, 3. r. k. 2 Kl. 10, 3. ld. aas, 4. sch. aas. 1. kl. 9. R. 9. 4. teh. t., 1. r. 7, 2. h- 10. 2. R. 8, 3. kl. vr., 4. ach. vr., 1. zit er in op ruiten 10. Harten was troef. 'No 1 houdt over r. k., kl. 7. No. 2: 1 oouat over. r. v., "-J- 1. 2 houdt over: kl. k-. sch. 8. No. 3 houdt over: ld- 'o-, kl. 8. No. 4 houdt over: harten k. en harten b. 'Afzender: de pandoer club „Een Helder J3o2f>nblik!:'jk JJUh Oplossing pandoerpraatjo van de club „Vriendschap", 2/11 Grenadiers, le Div. Veld leger. 1. barton 8, 2. h. vr., 3. r. 6, 4. h. 7. 2. sch. 8, 3. r. aas, 4. h. boer, 1. sch. 7. 4. sch. 9, 1. r. vr„ 2. 90b. b., 3. r. k. 2. kl. 10, 3. kl. vr., 4. 6ch. aas, 1. ld. 9. 3. r. 9, 4. ach. aas, 1. r. 7, 2. hart, 10. 2 r. 8, 3. kl. b., 4. sch. vr., 1. r. 10. Harten troef. Opgelost door de paudoerclub „89 Centjes". Veld.-Art-, Alexander Kazerne, Den Haag, Depot Kamer I. P. S. Dit kan 'niet als een praatje worden beschouwd, aangezien. No. 4 een privé in handen heeft. Voorts ontvingen wij goede oplossingen van de Pandoerclub „Vóór", 2 Batt. Ie Rog. Veld- arfc.de club „Eenegezindheid", 4 Div. Pon- tonafdeeling; van de club „Haat en Nijd", Res. Bat. C. 2o Comp. 3e Sectie; van do Pandoerclub „We he bijen dorst/', Vlieland, post 6. Oorlogswee. (Van Sergt. A. Bnrtelen.) Daar staat hij. Henen gaat hij, Naar 't bloedig slagveld; 't Eenigst kind, Zoo teer bemind, Gaat vallen als held. Do wreede oorlog Riep hem toch, 't Land z'n dienst te biên; Do God Mars Doet- hem barsch Den grootsten gruwel zien. De broedermoord Woedt steeds voort,- Op zijn wreed bevel; d'Aard is herschapen, Afgronden gapen, De wereld is een hel. Vrede, o neenl Gij vloodt heen, Het mortier u vervangt; De hemel gloeit, Mensehenhloed vloeit, Kruitdamp overal hangt; 01 dierb're zoon, Is dit het loon, Van al uw werken? Weldra prijkt Ook uw graf Tussehen andere zerken; De strijd is heet, De slachting wreed,- Lijken bij honderden; Ook hij geveld, Als een held, Kanonnen donderden, De eene voor, Do andere na, Tot. 't menschdom af isy Mars, wreede God, Duurt het tot De wereld één graf is? A. BARTELEN, Bergt. Retranchement. „De mil, ziekenzaal ta Middelburg". (Van korp. H. S. Q. Zweedijk). Kameraden van het Nederiandsehe leger, 'k Wil u thans in 't kort vertellen gaan, Met beleefd verzoek aan chef Manassen, Of hij dit m'n stukske toe wil staan. Welk militair, die ooit in Zeeland heeft „gelegen", Heeft nooit gehoord van onze ziekenzaal? Voorzeker, velen was ze tot 'n grooten zegen Van beterschapgenezing van een oude kwaal. Wat komen hier toch alle dagen veel patiënten, Van Noord en Zuid, van 't Oost en West'lijk land Der Zeeuwen; om dan zonder oenten Genezing te zoeken door 's doctors nijvre hand. En mocht 't een der doctoren raadzaam achten, Dat verdere behand'ling noodzaak is, Dan wordt men, om te krijgen sterk're krachten Hier opgenomen, tot men radicaal genezen is. En is dan koorts en diagnose opgenomen, Door specialisten, voor hun taak terdeeg bereid, Dan is ook onze majoor hier zonder schromen, De ware man, die alles regelt met een wijs beleid. En dan de Hospitaalsoldaten niet vergeten, Ze kermen meelij, met hun zieken kameraad, Om aan hun krib een troostrijk woord te spreken, Dat weer tei'ug doet denken aan den huiselijken haard. Zoo slijten wij in deze zaal hier onze dagen, Bezwaard door do gedachte aan dien -grooten strijd, Maar ook verlichtend, want we kpnnen hier niet klagen, Inzake de verpleging,- het recht en wijs beleid. Ik heb u thans in 't kort eens laten hoóren, Het vele goeds genietend in deez' ziekenzaal, En 'k hoop ook dat het moog weerruischen in die ooren, Van menigeen, dio hier genezen is, totaal. Korpl. H.S., Q. ZWEEDIJK, militaire ziekenzaal te Middelburg. Ons land-en de oorlog, (Van landweerman J, Volkers.) Wij zijn nu reeds achttien maanden In ons land gemobiliseerd, Maar toch hebben wij niet te klagen, Daar nog geen moordend lood ons deert. Want als wij naar zoo velen staren, Die zijn gevallen door het lood; Dan kunnen wij den Heer wel danken, Die ons Zijn gunst en bijstand bood. 't Is waar,wij moeten ook veel missen, In dezen droeven, donkeren tijd, Ons huis'lijk leven, dat wij missen^. Is verro van gezelligheid. Maar als wij even onze oogen Naar buiten onze grenzen slaan, Dan is het zeker ongelogen Dat wij toch heel wat beter staan! Dat alles hebben wij te danken Aan God. Die allc-s machtig is, Dus laten wij daarvoor Hem danbén' Met eerbied.en erkentenis. Ook onze Koningin, Zij is het, Die steeds ons land met eer regeert, En daarom wordt Zy hoog verheven Door heel Haar volk, dat Zij regeert.* De band van Neerland met Oranje, Dat is een band door God gelegd; Ja, die geen menschen kunnen breken, Ais God er zijne band op legt. Dus laten w'op Zijn bijstand hopen, En smeeken om Zijn waakzaamheid, Dan zal ons land geen onheil hebben, Maar houden zijn. Neutraliteit. Bedenkt eens mannen uit ons leger. Wat een verschilvan handelwijs, Terwijl zij buiten om ons Jeger Geroepen worden tot de krijg. 0. wat een voorrecht hebt gij allen, Terwijl wij toch niets beter zijn 1 Dus wij hebban stof te danken, Aan Hem de Oppermajesteit, Die door Zijn goedheid ons bevrijdde, Van al het wreede van den krijg. Dus laten wij aan Hem dan vragen, Om heil en zegen voor 011s land, En dat Hij vorstenhuis wil schragen, Tot welzijn van ons volk en land. J. VOLKERS. Vrou wenpolder. Herinneringen. (Van den landstormsoldaat A. de VoS.) Ruim twee maandon is 't geleden, Toen ik hier aan de grenzen kwam. De tijd is toch voorbij Hoe langzaam hij eok ,vor< Het weer was altijd koud en nat, En als men stond op wacht, Werd -men het dikwijls moe en mat, Vooral als het was „nacht". Toch stond ik altijd trouw op post, En deed steeds stipt mijn plicht, Totdat ik weer werd afgelost, Wat mij dan steeds verlicht. En als de wacht dan is gedaan Kan ik weer naar 't kwartier toe gaan; Alwaar dö warm© kachel Kvacht, Die brandt zoo goed en zacht. Het eten mag er ook wel zijn, En slapen doen wij graag, Toch hebben w'er 'geen reuzenlijn, Ofschoon ik niet graag klaa.g. Zoo is liet dan in 't regiment, Het dorpje klein maar goed, Vaar elk soldaat de menschen kent, Die men steeds eeren moet. Ook nu sta ili op -mijn post, Rondom mij alles sneeuw, De grond is hard al van de vorst, Niets ziet men dan een meeuw, Die rondvliegt en wat voedsel zoekt, Ofschoon hij het niet" vindt. Maar toch mogen wij niet klagen, Al zijn het droove dagen, Is Neerland niet gespaard Voor 't bloedend oorlogszwaard, Dat in zoovel© landen Verdelgt de dierste panden? A. DE VOS, Landstormsold. 3o Reg. le Comp. Ie Bat. Rijmelarij over de Sohoenenwaoht. (Van mil. G. A. Schallaardt.) Hier- in de steen en loods in Hellevoetsluis, Daar is het, moet je weten, lang niet pluis. En onlangs kregen wij hier, van de hand Van onzen geeerden compagniescommandant, In de loods, een schoenenwacht, Dag en nacht. Wij héb-ben dan hier veel last van ratten. wabblieif Veel ergervan een schoenen dief, Of dieven. Hoeveel? Ja, wie zal het weten? Da dieven zelf schijnen het te vergeten, Want niemand weet wie hot heeft gedaan, En hoe de schoenen gaan naar de maan. En het ergste van alles is, Dat wij de schoenen die weg zijn, betalen moe- ten gewis, Zes gulden per paar, voorwaar een aardige duit, En nu kijkt de wacht naar een eahoenendief uit. Verleden week had ik zelf de beurt van die wachtj Van een tot vier, midden in den nacht, 'k Had moeite om den slaap uit mijn oogen te houden, Want ging ik slapen, dan was ik verkouden, Vier dagen heeft iemand in do provoost zitten brommen, Die ging slapen op wacht, wat onbezonnen, Maar toch had de vaak mij even te pakken, Zeker van de lucht van al die stroozakken, En knikkebolde ik, ên droomde zoo schoon, En hoorde ik muziek op een heerlijken toon. Gespeeld door kinderen, die stonden aan de deur der loods, In sohamele kleeding en blootsshoofds. Maar hoe was ik van schrik versteld, Toen die muziek mij betaov'roud hield bekneld, Zoodat ik mij niet bewegen kon, en die kinde ren allemaal Met de schoenen uit de loods gingen aan den haal, Maar dat was te erg en moteen schrok ik wakker En dacht ik, had ik in mijn handen zoo'n rakker, Dan was het wachtje misschien gedaan, En gingen de schoenen niet meer naar de maan. Helaas, 't was maar een droom, en nog staat er de wacht. En in stilte hoort men nog dikwijls de k'acht: Ach, werden er maar geen schoenen gestolen, En ik zeg het ook, en hoop liet onverholen, Dat dat wachtje gauw is gedaan En er geen schoenen meer gaan Naar de maan. G. A, SCHALLAARDT, 3/in Qren. 'GemsofjfS JHeuws. Een woesteling. Een te Goes ingekwartierde veldartillerist van de treinofdeehng, 'zocht Zondagavond op den Stationsweg aldaar kennismaking met een boerenmeisje, dat evenwel niets van hem wilde weten. Hierover ontstemd, ging do artillerist zijn karabijn halen en loste daarmede een schot in de richting van het station. De kogel door boorde den buitenmuur en is daardoor blijkbaar in verschillende stukken gerukt. «De heer A. V. uit Rotterdam, die te Goes logeerde, en zich op dat oogenblik in de vestibule van het sta tion bevond, kreeg de kogelstukken in het be- nedenbeen. De voet werd op verscheidene plaatsen doorboord. Schoen en sok van het slachtoffer toonen verschillende kogelgaten. De gewonde werd per rijtuig naar zijn gastheer vervoerd. De artillerist verzette zich hevig te gen zijn arrestatie, welke door militairen en burgers geschiedde en schijnt daarbij zulke verwondingen opgeloopen te hebben, dat hij op het politïe-bureau geruimsn tijd bewusteloos beeft gelegen. Maandagmorgen is hij door den weer vertrek- kenden troep mee naar do volgende bestem mingsplaats genomen. Nekkramp. Wegens een voorkomend geval van nekkramp in de Nieuwe Kazerne te Harderwijk, wordt aan geen der aldaar ondergebrachte militairen voorloopig verlof verleend. Gevlucht. Meandagmtddag om half vij.f ontbraken hij. 't appèl in het Duitsche mterneeringskamp niet minder dan 16 Duitsche deserteurs. Oogen- hliklreliijk werden alle mogelijke maatregelen .genomen om de ontvluchten te achterhalen. Men meldt ons nader uit Alkmaar: Naar wij vernemen zijn de Duitsche deser teurs, die Maandag uit het mterneeringskamp te Bergen ontvlucht en in Haarlem gepakt zijn naar het kamp te Bergen teruggebracht. Zij hebben van de Oelogenbeid om te ont vluchten gebruik gemaakt "an de afwezigheid van den commandant van het interneerings- depót, majoor A. ter Cock, die voor vier dagen met verlof was. Zijn wij wè! ingelicht, dan waren in den laat- sten tijd verschillende maatregelen genomen ten einde ontvluchting te voorkomen. Zoo waren meer posten aangesteld;, die bij even tueels lichts toorn is nog uitgebreid werden, en is de prikkeldraad-versperring verdubbeld. De posten zijn van eleotrisohe zaklantaarns voor zien terwijl een groote alarmsohel in het kamp is aangebracht. Mede is a'too6 een opperwacht meester met een politiehond aanwezig, die dagelijks geoefend wordt en reeds goede dien sten heeft bewezen. De ontvluchten hebben verklaard tot hun daad gekomen te zijn om te protesteeren tegen bet feit, dat onze Reseering hen nog steeds ge ïnterneerd houdt, ondanks 't door hen zelf en hun.vrienden herhaaldelijk gedaan verzoek om invrijheidstelling. Eerbied voor de gesneuvelden. Op het kerkhof te IJmuiden vond Zaterdag morgen een eenvoudige plechtigheid plaats, namelyk het onthullen van een gedenksteen op het gemeenschappelijk graf van den opper- imachinist Franz Prescher en den matroos 1 tiidfiM 6§ö. ^Eévepht jnet. Hans Horn, die aan boord van den Duitschen torpedojager S 117 tijdens een tweegevecht met den Engelschen kruiser „Undaunted" en eenige Engelsc-he torpedojagers het leven lie ten en wier lijken te IJmuiden werden aange bracht. Door een aantal kameraden van de gesneu velden werd het geld bijeengebracht voor een mooi gebeitelden steen, die in medaillonvorm het opschrift draagt: „Den Heldentod fürs Vaderland erlitten in dem fteegefeclit a.m 17 October 1911 Oberniasohinisfcen-Maat Franz Prescher, geboren Seitendorf 277 1894, und Matros© Hans Horn, geb. Cassel1012 1882, beide am Bord von S. 117. R-uhe .Sanft. Ge>~ .widmet von Kameraden". In een platliggenden hardsteen staat een IJzeren Kruis gebeiteld. Op hot kerkhof waren aanwezig de vice- consul van Duitschland to IJmuiden, verschil lende leden van de Duitsche Vereeniging to Amsterdam en andere in Nederland wonende Duitschers. Er werden eenige toespraken gehouden en bloemen op het graf gelegd. Een familielid sprak een woord van dank. Het einde van een smokkelaar. Dezer dagen op een avond goraaliten twee smokkelaars met hun waar te Èmmercompas- oum te water. Een van hen verdronk. Eon nieuw soort van opslagplaats. De militaire grenswacht te Losser ontdekte Zaterdag in eenig houtgewas te Overdinkel, na bij de grens, een nieuwe soort van opslagplaats van allerlei oonsumptie-artikelenspek, vet, boter, meel, suiker, enz.totaal een 2000 pond. Deze goederen waren grootendeels in den grond 1 opgeborgen," om te gelegener tijd over de grens te worden gebracht. Toen de „verzamelaars" dezer artikelen op heeterdaad waren betrapt en gearresteerd, werd de buit uitgegraven en per wagen naar Losser overgebracht. Gevolg van don oorlog. To Gerthe (in Westfalen) is de vrouw van •Üen bergwerker K. door het bericht van het speuvelen van een harer zoons zoo zwaarmoedig geworden, dat ze, toen haar man naar het werk was, met bijlslage* twee barer slapende kinde ren heeft willen dooden. De jongens twee lingen werden zwaar gewond. Daarna sloeg de ongelukkige moeder de hand aan zich zelf, doch ze kon zich slechts een niet-levensgevaar- lijke snedo aan den hals toebrengen, daar haar sehóonvader haar plan verijdelde. Sequah. Onze correspondent te Pretoria schrijft: Johannesburg is een merkwaardige samen leving; daar zijn onbeteekenende persoonlijk heden tot mannen van aanzien geklommen, daar zijn straatventers tot milliionnairs gewor den, daar trekken lieden, die eenmaal hun fortuin in de wereld hebben verloren, heen, om er het verlorene terug te wannen; de Wit- watersrand is het-centrum der groote harts tochten, de gooto misdaden, de wereld waarin menschen de achtervolgingen der jus titie over heel de wereld komen ontvluchten. Over den Witwatersrand zou een schitterend boek zijn te schrijven.; helaas missen wij den letterkundige, die in 6taat ia dit te doen. Dit alles kwam mij weder in de gedachten toen ik vernam, dat Sequali er dezer dagen is overlieden. Wie kent Sequah niet in Holland Op hm zijn in de dagen van zijn roem en zijn glorie volksrijmpjes gemaakt en de Am- 6terdamscli6 straatjeugd heeft eenmaal van hem gezongen Davenport, Davenport Waarom ga jij toch zoo gauw vort? De man heette echter al evenmin Davenport ais Sequah. Sequah was de naam, dien hij had aangenomen als vertegenwoordiger van do Sequah's Indian Oil and Prairie Flower Com pany. Zijn echte naam was William Albert Stevens. Hij was geboortig van Cornwall en werd na zijn schooltijd eerst mijnwerker, latei' politieagent en daarna brandweerman. Hij was echter van een te be wegel ijken geest om zich lang bij dergelijke werkkringen te bepa len. Hij wilde vooruit in de wereld en hij voelde dat hij vindingrijk genoeg was om te kunnen slagen. Hij begon een soort van twee de-haudsverlioophms, doch niet op de ouder- wetsch© manier, doch Amerikaanse!. Zijn stem en zijn'trant van spreken wisten de menschen te lokken en al heel spoedig had hij een for tuin gemaakt. Toen toog hij naar de Nieuwe Wereld; Engeland werd hom te klein. Van daar koerde hij na eenigen tijd met lange haren terug als Charles Davenport, alias Sequah en als zoodanig is hij met groote sta tie, geschetter en geschitter bijna heel de wereld doorgereisd in zijn gouden koets met s witte paarden. Maar Sequah was niet sterk, hij kreeg last met zijn longen en evenals wijlen Cecil Rho des wilde hij in don lachenden zonneschijn van Zuid-Afrika genezing van zijn kwaal vinden. j Het ging Sequah in ons werelddeel niet naar I den vloezo. Zijn oude kracht was gebróken. I Hij trachtte nog met kiezen trekken en won- dergenezingen den kost to verdienen, maar zijn vingers bezaten niet meer de spiersterkte rtj1 weleer. Sequah raakte aan den drank. Hij begon te lieven van de góedo gaven en gunsten zijner oude vrienden, want die had hij velenog altijd wist hij de menschen te betoovcren door zijn doordringende oogen en den vriendelijken lach om den mond. In Jo hannesburg werd hij ziek, ernstig ziek. Uit klein kamertje in een achterbuurt, werd hij naer het hospitaal overgebracht, en toen hi;j voelde dat de dood naderde, sprong hij met de oude geestkracht uit zijn bed, want in Lancashire had eenmaal een oude Zigeunerin hem voorspeld, dut hij verscheidene malen zijn fortuin ten verliezen, doch dat hij aan liet einde van zijn leven alles weer zou terugwin nen..Dit oogenblik moest nn komen. Hij sprnk van Zoeloe!and, waar iets wonderlijks voor hem verborgen was. Men dacht, dat hij ijlde, doch hij' was volkomen bij zijn verstand. Moeite bad men om hem in bed te houden. Enkele dagen later is hij overleden in den ouderdom van 72 jaar. Hij laat een vrouw ach ter, die thans in Lancashire woont, en elf kinderen. Men zegt dat zijn vermogen eenmaal 850.000 10,200,000) heeft bedragen. Mynott, de speurder, die den noodlettigen avond yan deu loden Ootober 1914 door de Fosterbende werd doodgeschoten, waarna de politie een soort drijfjacht hield, die aan Gen. do la Rey. het leven kostte, heeft eenmaal Sequah met 10 door den Magistraat laten beboeten ..wegens ongeoorloofde uitoefening van de geneeskunst"Sequah's vrienden brachten gemakkelijk dit bedrag tezamen. En 'hans ligt Sequah begraven op het kerkhof te Brixton Men vertelt, dat ook Jack the Ripper aan den Witwatersrand veiligheid hoeft gezocht, toen do Londensolie politie het hem te warm begon te maken. Wanneer hij sterft, zal blij ken of dit verhaal waar is. Hofberichten. Naar wij vernemen heeft H. M. de Koningin dén ritmeester R. F. C. baron Bentinck, tijdens diens nonactiviteit, belast met het beheer van het Koninklijk 'Staldepartement. Gevolg gevende aan het verzoek der Vereeni ging ter beoefening van de Krijgswetenschap, een vertegenwoordiger te willen zenden naar de vergadering der vereeniging, welke 10 Maart te Breda zal worden gehouden, heeft H. M. de Koningin voor deze taak aangewezen den rit meester R. F» C. baron Bentinck. Landweer. Een bericht, volgens hetwelk de landweerlich ting 1912 den 13 Maart met verlof zou gaan, is, zegt het „Hdbld.", beslist onjuist. Wel moet het voornemen bestaan, die, lichting, welke 20 April met klein verlof naar huis zou gaan, voor een gedeelte reeds vóór dien datum te doen ver trokken, maar dit vroeger tijdstip staat nog niet vast en zal stellig niet 13 Maart zijn, Aangereden. Op den Amsterdamsehen Straatweg nabij Halfweg is Dinsdagavond, tijdens een hevigen sneeuwstorm, een van de richting Amsterdam komende aüto op den van tegengestelde rich ting komenden vrachtwagen van H. J. de Leeuw te Halfweg gereden, welke wagen werd bestuurd door zijn 18-jarigen zoon. Het paard werd onmiddellijk gedood, de voerman ernstig verwond, terwijl de auto zwaar beschadigd werd; de voerman is in een passeerende tram opgenomen en naar het St-. Elisabeth Gasthuis te Haarlem vervoerdzijn toestand was heden morgen zeer zorgwekkend. Vermoedelijk 'heeft de chauffeur, die weinig letsel bekwam, geen schuld aan het ongeluk, daar de wagen, tegen den sneeuwstorm in, midden op den weg en zonder licht reed. Kazernodlefstallen te Utrecht. Naar aanleiding van veelvuldige kazerne diefstallen, gedurende den laatsten tijd te Utrecht gepleegd, is door de gemeentepolitie te Velp, te Ellecom en te Dieren in onderschei dene woningen huiszoeking gedaan, hetgeen ten gevolge had, dat een groot aantal militai re lijfgoederen, dekens en andere voorwerpen werden opgespoord en in beslag genomen, ter wijl eveneens een zestiental rijwielen werd ge vonden. vermoedelijk alle van misdrijf afkom stig. Een groot aantal personen is in deze zaak betrokken. Er hadden reeds aanhoudingen plaats te Ellecom, Utrecht en Den Haag. Do commandant van da „Möwé". Een W olff-bericht uit Maagxleln'b'urg meldt, dat de keizer aan graaf Dobna- I Sdblodien persoonlijk de ,,Ordre pour Mérite" heeft overhandigd Omtrent de militaire loopbaan van den cor vetten-kapitein burchtgraaf en graaf Ndcolaas zu Dohna-Scklodien, die met de „Möwe" teruggekeerd is naar een Duitschtf haven, is nog het volgende te vermelden: Graaf Dohna trad in April 1890 als cadet ia dienst, van de Duitsche marine. Zijn eerste zeemansopvoeding kreeg hij aan boord van de toonmaüge school fregatten Stein en Stosch, waarmede hij reizen maakte naar de Middel- landsohe Zee en Oost-Amerika. Na zijn pro motie tot vaandrig bezocht hij de marine school te Kiel en werd daar geplaatst op de speciale cursussen voor het artillerie- en tor pedo-wezen. In September 1890 werd hij be vorderd tot luitenant ter zee. en werd ge plaatst aan boord van het kust-poutserscBp Beowulf en het pantserschip Baden. In 1901 en 1902 kreeg hij zijn eerste buitenlandsohe commando's op het 'kanonneerscliip Tiger in de wateren va® het Oost-Aziatische station. Tijdens deze commando's werd hij bevorderd 111 Maart 1902 tot luitenant ter zóe eerste kiasse. Na zijn terugkeer in het vaderland werd hij geplaatst bij de tweede marine-inspec- tie, om na een land-eommando van 1904 tot 1906 aan boord van het pantserschip Wittels- bach dienst te doen als officier. Zijn bevordering tot kapitein-luitenant ge schiedde in Februari 1907, toen hij gecom mandeerd was bq de tweede torpedo-inspectie. Toen kreeg hij voor do eerste maal als com mandant van een terpedoboot een zelfstandig commando. De beide volgende jaren werd hij geplaatst aan boord van het pantserschip Braunschweig. Daarna vertrok hij wéér naer de Oöst-Aziatische wateren, werd commandant van do_ rivier-kanonneerboot Tsingtau, waar mede hij reizen ondernam naar alle gedeelten van het uitgebelde station-gebied. In 1912 keerde hij naar ,het vaderland terug en kort voor het uitbreken van den oorlog deed hij dienst als navigatde-officier aan boord van het linieschip Pose. Van het Westelijk oorlogsterrein, BERLIJN. Tegen de door ons heroverde posi tie, oostelijk van het gehucht Maisons de Cham pagne, gingen de Franschen Dinsdagavond laat tot den tegenaanval over. Op den westelijken vleugel wordt nog met handgranaten gevochten. Overigens is de aanval glad afgeslagen. Op den linker Maasoever werd, om in aan sluiting met onze rechts van de rivier op de zuidelijke helling vap de Cóte du Talon,, de Cote du Porvre en Douanmont vooruitgeschoven nieuwe linie te verbeteren, een terrein aan beide zijden van de Forges-beek, beneden Bethin- court, over een breedte»vap 6, een diepte van meer dan 3 K.M. bestormd. De dorpen Forges, Regneville, de Buttp des Oorbeaux, en het kleine boscli van Cuinières zijn in onze handen. Tegenaanvallen van de Franschen op de zui delijke helling dezer bosschen werden bloedig afgeslagen. Het grootste deel der bezetting van de genomen stellingen is omgekomen. Ongewond werden gevangen genomen 58 officieren en 3277 man. Bovendien werden 10 kanonnen en veel ander oorlogsmateriaal buit gemaakt. In Woëvre werd de vijand ook uit de laatste huizen van Fresnes verdreven; het aantal daar gemaakte gevangenen steeg tot 11 officieren, meer dan 700 man. Eenige mitrailleurs werden buit gemaakt. Onze vliegtuigen wierpen bommen op de plaat sen, ten westen van Verdun, waarin Franachó troepen gelegerd zijn. PARIJS: In Champagne ten oosten van Mat- sons de CÏSmpagne deden de Franschen een aanval, welke hen in het bezit stelde van een gedeelte loopgraaf, welke de Duitschers op 6 Maart hadden veroverd. In den loop van dezen aanval maakten de Franschen 85 krijgsgevange nen, onder wie drie officieren, terwijl zij eon mitrailleur buitmaakten. Een Duitsche tegen aanval, korten tijd later ondernomen, werd afgeslagen. In Argonne beschoot de Fransche artillerie de wegen bij Morrtfaucon, waarover zich, volgens ingekomen berichten, Duitsche autotiansport'en bewogen. Ten noorden van Verdun geen wijziging in. den toestand. In den loop van Woensdag zetten de Duit schers de beschieting van het Fransche front ten westen van de Maas voort, zonder echter, tot eenige infanterie-actie over te gaan. De Fransche batterijen beantwoordden krachtig het Duitsche vuur in dezen sector, evenals ton oos- ten van de Maas, waar de beschieting bij afwis- seling plaats vond. In Woëvre was de artillerie- i strijd zeer hevig. De Franschen bombardeerden i BlaDzee, Rimancourt en de omgeving van Fres- nes. Een Duitsche aanval op den spoorweg en straatweg van Mauhculles werd gebroken door j het spervuur van de Fransche. artillerie en door het vuur van de Fransche infanterie. ADVERTENTIE?!. DANKBETUIGING. Langs, dezen weg betuigen wy onzen hartelijken dank aan de Ond.- Off., Korperaals en manschappen der 6 A. Battery 4o Regt. Veld Art. voor het waardevol en prachtig geschenk ons by ons huwelyk ge schonken. J. VERMEEREN en Echtgenoot©. By dezen betuigen we onzen har telijken dank voor de bljjken van belangstelling en deelneming, die we tijdens de ziekte en na 't over lijden van onzen innig geliefden Zoon eu Broeder HENDRIK BUL TEN mochten ontvangen. In :fc bijzonder doen we dat aan de Officieren, Onderofficieren en Manschappen van het garnizoen te Gorinchem, mede voor de laat6te eer den overledene bewezen. B. BULTEN Ruurioo. on. Fam. Do firma NICOLAI LEBRET to Utrecht, Lukas Bolwerk 18, heeft plaatsing voor eerste klasse Elecfromonteurs. UITSLUITEND fiMlDEfLEM 21LV£B^M CAftEAUXw p VAM B&MU.TOTiSPLvAn DEHËD.PLAHT£NB0TIQ7ABI?. AMSTÜ2DAMj|

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4