iOÜEÏ SOLDATENOOURA1ST1? xrctrt "V" jrij dag 10 Maart X O X G 3 Legerzaken. Marinezaken. Correspondentie. Gezellige Winteravond-spelen Uit Leger en Vloot Uit do Staatscourant. Bij K. B. is ing. 10 Maartop aanvrage eervol ontheven uit zjjategciiw.^ bevel, kol. A. J. Schotman, comm. v/d. Xldo inf.-brig., in zijnen rang en ouderdom van rang overge plaatst b/d. inf. en benoemd tot comm. v/d. Xlde brigade, kol. v/d. gen. staf H. Crop- c k e w i tj onder eervolle ontheffing uit zijne hetr. van chef v/d. staf der 1ste dir. Bij IC. B. zijn benoemd, bij het res.-pers. rog. genietroepen, tot res.-2de-liuit;, de "vaan drigs*^. J. da Wolff, G. Fried ho ff, W van Lockeren Campagne, U. H. A. Kolff, G. A-deBoer, M. V o Ik r s, Geesteranxis, G. B. W. Maas K r a a ij'o v o 1 d, H. Sangster, A. H. O. W d d.B a t s, Ji C. van der M 0 y, W. P. Kruytewijk, J. S. van Nijmegen Schone géve 1, 0. van toon, H. Straatman, A. G. Blauw, H. E <v e r- wiin J. P. Pu dok van Heel, N. E. Groc nevoid M e ij e r, F, L, Ide V e ij e, allen v/ih. korps. Bij IC. B. zijn benoemd tot- res.-2e-luit. bij hun tegenw. .korps bij de inf., do vaandr. I. Barends, 2de rGcr J Tichelman, 14de; A. M. S. R. Bos scha art, 3de; P. Zwart, 12de; P. J C Eenkemavan D ij k, J. Brands, 1 steH. S p a r n a a y, 5deE. P. F. K e 1- linc 16doC. Baarslag, 17de; A. W. J. Geels, 2deH. vanHentsz, 4deT. C M. RaPPar^ 9d®J. J. Hendriokx, 3de- H. van Steenbergen, A. J. S t e n d ij k, A. Hoekstra, 9deJ. G. d e M o 1 e n a a r, J. J. C. Z e e g e r s, 22ste; j, M. T on i n o, 9do; W. H. Homber- rrén' 13de; J. F. A. Zanoli, 2de; L. M. Sorvaes, 13de; H. Dekker, 2de; A. P. Gertsen, 13de; J. H. H«albortsma, 9de; W. P. M. van der Loo, 17de; H. O. Boes, 20ste; H. H. de Boer, 21ste; G. Kruimer, 20steF. F. M a y w a 1 d, 9de G. M. vanden Broecke, 14de; A. M i n- d e r h o u d, 19deW. J. de Zeeuw, 14de A. J. Rib ben s, 3de; P. J. Broekho ven, 22ste.; S. H a 1 f w e e g, 3de; J. C. E. M. Dellenbag, 20steW. K. Kramer, J. J. W. Willem sen, 7de; A. F. Mie- s e g a e s, lSdo; J. W. D b k e n, J. H. Akveld, 6de reg. b. d. veld-art.kornet A. J. In gen Housz, 4de reg. b. d. vest.-art., de vaandr. L. E. S milde, y. h. 3deJ. M. J. W. OostwoudWijde- n e s, D. J. van D a 1 f s e n, leJ. M. Prins, 3deK. Brackmann, 4de.T. L u ij e r i n k, 1steJ. P. D a ra m e, 4de'L. E. J. v a n K u y k, N. J. P. V e r b r u g- ge n,.3de; J.Romp, 4de; M. J. v an E y c k, 3deW. A. van W ij 1 e n, C. Koning, le; W. Sobuitomaker. 2deJ. Z. Schuur- mans Stekhoven, B. A. van Doorn, le; S. Roodenburg, 2de; E. M. F. G. P o v e 1, 3de0. H. van Erk, C. J. B a a v, 2deP. L. d o Meester, W. H. Hetze 1, 4deG. J. Olsman, J. -i. v and en A n- del, W. Kropholler, E. V. A. Sta ring, 2deG. M. J o c h e m s, 3deH. T. Bakker, J. Aten, 2de; J. G. M. Luyoks, N. J. den Tex, G. J. Beert- h u i s, J. G. A.Meddens,le; J.dePr il, A. L. B o u v y, A. M. vanGellicu m, 3de A. P o r c e 1 ij n, 0. 'Bakker, T. de Jong, 2deJ. H. Kramer, W. M e ij e r, lste regiment. Bij K. B. is in zijn rang overgepl. b/h reg. grenadiers, le-luit, jhr. J. P. d e S a v o r n i n L oh man, adj. le reg. inf. Bij K. B. is ros.-2e-luit. J. F. M. ter Ellen, lSe reg. inf., uit den mil. dienst ont slagen. Opkomst militie. In aansluiting met onze mededeel ing ia ons vorig nummer laten wij deze belang rijk© berichten thans nog volledig volgen De dienstplichtigen vau de militie, lich ting 191G, toegewezen hetzij aan het lie ba taljon van oen der regimenten grenadiers en jagars of van een der overige regimenten infanterie, hetzij aan den genie-avtodienst (2e gedcolbe), zullen worden opgeroepen om ter inlijving op te komen in het tijdvak van 16—20 April e.k. Zij, die in heb bezit zijn van het bewijs vau voorgeoefendheid, zullen twee maan den later worden ingelijfd. Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder in dit geval ook studiebei angen kunnen, worden gerekend kan aan de in te lijven dienstplichtigen uitstel van eerste oefening worden verleend, indien zij daar toe ten spoedigste zelf hun- verlangen bij (dngezegeld) verzoekschrift aan den Minister van Oorlog te kennen geven, met overleg ging van een deugdelijk bewijsstuk omtrent het .werkelijk bestaan van de reden dor aan vrage. De dienstplichtigen zullen echter re kening móeten houden met de mogelijkheid, dab het uitstel wordt ingetrokken, zoodra de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven. Opkomst landstorm. De dienstplichtigen van den Landstorm, jaarklasse 1911, zullen worden opgeroepen om in wèrkelijken dienst te komen jaj, die bestemd zijn voor de genief voor een deel op of omstreeks 20 April e.k., voor het overige deel op of omstreeks 31 Mei e.k. zij, die bestemd zijn voor de wielrijders, op of omstreeks 20 April e.ki zij, die besterpd zijn voor de infanterie (hieronder begrepen (administratietroepen, hospitaalsoldaten en ziekendragers), voor een deel op of omstreeks 31 Mei e.k., voor het overige deel op of omstreeks 10 Juli e.k. zij, die bestemd zijn voor den autodienst, op of omstreeks 31 Mei e.k. zijdie bestemd zijn voor de vesting- artulerie, op of omstreeks 10 Juli e.k. Van do bestemming zal den dienstplichti gen eerlang mededeeling worden gedaan. Verlof voor bet examen voor teekenaar van het kadaster. Aan militairen, die deel wenscheu te nemen aan het in Maart of April a.s. te houden examen voor teekenaar van het kadaster, kan op vertoon van den terzake bobrekkoiijken oproepingsbrief, door com pagnies- (eskadrons-, batWij-, fort- of d c t a e h c mc-n ts -c o mm an d a n te n op do in dien brief vermeldo dagen, zoo noodig boven do 10 voor bijzondere verloven vastgesteld, verlof worden verleend, met vergunning daags tevoren te vertrekken. Toelatingsexamens tot den Cursus bij het Wapen der Infanterie. Iu een order voor do Landmacht doelt de O.pperbevélhobber van Land- en Zeemacht het yoJgende mede: Aangezien ten vorige jare een groot aantal voordraokten van adspiranten, die verzocht haddon het toelatingsexamen tot den cursus te mogen afleggen, ten bureel© van den Inspec teur van het Militair Onderwijs inkwamen op een tijdstip, lang n% het verstrijken van den datum (20 April), in art. 37 „Voorschrift Cur sussen" vastgesteld, en daarbij, in enkele ge vallen werd medegedeeld, dat de bétrokken ad- Bpiranten niet met den juiston datum bekend waren, waarop zij zich moesten aanmelden, ter wijl ook bij een enkele twijfel bestond, of hij &SSSI5SSI s MA i&È .éSAfflen, deel te n.e-. men, wordt do aandacht van de autoriteiten der landmacht gevestigd lo. op heb bepaalde in de legerorder B No. 38 van 1916; 2o. op het gestelde in meergenoemd art. 37, „yoorsckrift Cursussen", met opdracht de ondor hnn hevelen staan do onderofficieren on korporaals daarmede in kennis te doen stellen, en voorts het deelnemen aan bedoeld examen door militairen, die daar voor in alle opzichten in nanmerlcing ko men, zooveel mogolijlc tb bevorderen. Wanneer het daarbij voorkomt, dat do te genwoordige on middel! ijk© dief 'geen voldoend oordcel kan uitspreken over den zicb nantaei- denden adspirant, zal hij zich om inlichtingen moeten wenden tot den commandant, onder wiens bevelen deze onderofficier of korporaal het laatst heeft gediend. Prijzen en belooningen bij het schijf schieten enz. Het bepaalde iu de ministerieele beschik king van 16 Maabt 1915 is mede van toepas sing verklaard voor Let jaar 19.16. De ten vorigen jare bij afzonderlijke aan schrijvingen beschikaar gestelde bedragen voor sohietpremiën ten behoeve van do Land weer en van de andere onderdeelen van het leger, welke tijdens de mobilisatie zijn opge richt, blijven voor den verderen duur der mobilisatie van kracht, Eerbewijzen aan vaandels. Bij ministerieele beschikking ia bepaald dat voor vaandels en standaardon geen eerbewij zen worden verricht, indien zij met een fou- draal zijn omhuld. Vaandels en standaarden worden in vredes tijd met den troep medegevoerd, uitsluitend bij parades en ceremonieel© plechtigheden, als eeds-afleggingen, uitreiken van een Mili taire Willemsorde, opening van de zitting der Staten-Generaal e.d. en alsian steeds ont plooid. Tenzij zullkB om bepaald© redenen noodza kelijk mocht worden geacht, worden vaandels, standaarden, enz. niet medegenomen in oefeningskampen, bij manoeuvres en bij yre- desmarscken. Waarneming militaire functie. Bij ministrieele beschikking is met be trekking tot de belooning voor het waarnemen va"n eene militairs functie tijdens de mobili satie: I. Punt IV van de ministerieel© beschik king van 27 Januari 1915 vervangen door het IV. a. officieren (onderluitenants) paar denartsen en militaire-apothekers, van het leger in Nederlandsch-Idië, die als zoodanig aldaar hebben gediend b. officieren van gezondheid van het leger in Nederlandsch-Indië; o. hoofd- en verdere officieren, bij het de partement van koloniën gedetacheerddie eventueel ter beschikking van den Minister van Oprlog zijn gesteld, gemeten, te rekenen van 1 Maart 1916, ongeacht de plaats hunner werkzaam stelling, een dagelijksche toelage, be dragende voor een hoofdofficier f 4 en voor een subal tern officier (onderluitenant) f 3. Deze toelagen worden met ingang van 1 Juni 1916 teruggebracht respectievelijk tot f 3 voor een hoofdofficier en tot 2 voor een subaltern officier (onderluitenant) d. officieren van het Nederlftndsch-Indisehe leger, die als zoodanig nog niet in Neder- landsoh-Indië hebben gediend en niet behoo- ren tot de categorieën bedoeld onder de pun ten b en c hiervo-ren, ontvangen, voor zoover zij ter" beschikking van djen Minister Tan Oorlog worden gesteld deswege geen bijzon dere belooning. II. Do ministerieele beschikking van 11 Febr. 1915 Hie Afd. no. 133 (L. O. 1915 B. 56) wordt met ingang van 1 Maart 1916 inge trokken. Kadergebrek. In verband met het groote incompleet aan vrijwillige sergeanten, heeft naar de ,,Avp." meldt de Opperbevelhebber van land- «n zeemacht den minister van Oorlog o.a.. gemeld: „Dit gebrek doet zich vooral bij de tepór- bataljons gevoelen in sterke mate, waarbij zeer ten nadeele van een sneller en deug delijke africhting moet worden gewerkt met een groot aantal milicien-sergeanten, die niet voor de instructie opgeleid en daarvoor met- geschikt zijn. Toch komt mij alleszins gewensebt voor, dat maatregelen' worden getroffen om belneid incompleet zooveel mogelijk op te heffen. Ongetwijfeld zullen er onder de milicien- sergeanten velen zijn die om welke reden dan ook gaarne een vrijwillige verbinte nis zouden aangaan, welke hun voor de naaste toekomst een zekerheid geeft, die zij als milicien-sergeant (met de ongewisheid of zij bij demobilisatie wel een. betrekking zul len vinden) niet bezitten. Het zou in het belang van het leger zijn, indien van die neiging tot vrijwillige dienst neming gebruik werd gemaakt door milicien.- sergeanten, die daartoe naar het oordeel hun ner chefs in aanmerking komen, een oplet* ding tot vrijwillig sergeant to geven". De minister van Oorlog heeft aan deze voorstéllc-n van den Opperbevelhebber van li. en Z. zijn goedkeuring gehecht,, en bepaald dat tót de opleiding geen gehuwde sergeanten mogen worden toegelaten, die wegens te kor ten diensttijd in dea ondcrofficiersrang later niet kunnen worden toegelaten tot een vrijwil lige verbintenis. Naar aanleiding van deze beslissing heeft de Opperbevelhebber bepaald, dat de opleiding van milicien-sergeanten, die zich genegen verklaren om, zoodra door hen aan de eischen van het Bevorderingsvoorschrift is voldaan een ver bintenis als vrijwillig sergeant aan te gaan, zal geschieden bij bet Veldleger, terwij! alle com mandanten zijn uitgenoodigd de deelneming aan die opleiding met alle gepaste middelen to bevordetem Vergunning verleend. De Opperbevelhebber van land- en zeemacht lieeft aan don heer H. H. S. a Steringa Id- zerda, ingenieur en hoofd van liet Technisch Bureau „Wireless", Van de Heimstraat 23, 's-Gravenhage, speciale vergunning verleend tot het gebruik maken .van radio-telegrafisehó ontvangtoestellen met daarbij behoorendo antenne, 'ten behoeve wan de leveringen aan leger en marine.. („St.-Ct.") Verschillende berichten. Do kapitein der genie F. E. van der Siaaij is te 's-Gravenhage geplaatst. Da kapitein der grenadiers M. E. Grefo keert tegen IS dezer van zijn detacheering te, Helle- voetsluis naar 's-Gravenhage terug. Aan den reserve-le-luitenant der infanterie J. W. C. Ort is vergunning verleend Lot De cember 1916 in Ned.-Oost-Indiö te verblijven. De nieuwbenoemde officieren, afkomstig van do Koninklijke Militaire Académie, zullen a.s. Dinsdag beëedigd en in functie gesteld worden bij de korpsen. Bij het regiment grenadiers zijl» resp. be stemd tot regiments-adjudant en tot adjudant bij het 3e bataljon grenadiers de le-luitenants W. M. F. E. P. de Jager en J. K. Lammerts, beiden van het korps. De te Utrecht tot serai-arts bevorderde stu dent W. C. H. Wefers Bettink is bestemd tot resorve-offjejer van gezondheid bij de land macht., R, Qt De Marine-Machinstenschool. De Minister van Marine brengt ter konnis van belanghebbenden, dat in dit, jaar hij de Marino-Maehiniutensriiooi, na vergelijkend examen,- acht jongelingen kunnen worden ge- pla.itsi. als adspirant-Jnaclnnrit. Tot. bedoeld examen kunnen alleen worden toegelaten jon gelingen, dio op 1 September van liet jaar van toelating den leeftijd van vijftien jaar be reikt hebben en nog géén aehttien jaar oud zijn, Ken. Inst, voor do Marine. Do Minister van Marine brengt tor kennis van belanghebbenden, dat in dit jaar bij liet Koninklijk Instituut voor de marine te Wil lemsoord kunnen worden toegelatendertig jongelingen als adelborst 2e kl. en vier jonge lingen als adspirant-administrateur. Scheepsbouwkundige ingenieurs. De Minister van Marine Lrengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor enkele studen ten voor scheepsbouwkundig ingenieur aan do Technische Hoogeschool te Delft, die met goed gevolg het propaedeutisch examen hebben af gelegd, de gelegenheid bestaat om, onder genot eener jaarïijksche toelage, hun studiën voort te zetten, met de verplichting om, na het diploma van schoepsbouwkundig ingenieur te hebben verkregen, zich voor den dienst bij het korps ingenieurs der marine te verbinden. Aspirant-machinist. Yoor plaatsing als adspirant-machinist aan de Marinc-Machinistenschool te Dordrecht zijn dit jaar acht plaatsen opengesteld. Voor Oost-Indië bestemd. De officier van gezondheid le klasse C. M. Beukers, dienende aan boord van de „Gel derland", is aangewezen voor den dienst in Oost-lndie, waarheen hij den 6en Mei per „Prinses Juliana" van de Maatschappij „Neder land" zal vertrekken. 1NZE CORRESPONDENTIERUBRIEK. Per brief wórdt niets beantwoord. Alle vragen «orden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k door ons op da beurt afgedaan, zoo- dat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te verzoeken. Wie bij zijn vraag 3 cant postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili tair© adres op. Adressen gevraagd. (Tweede -plaatsing De Directeur Hoofdexpeditie Veldpost te V G-ra,venliaige verzoekt tegenwoordig adres van: A. Bekink, 4 Res. E. (brief uit Soera- baia) L. Schors, 5 R. I. (br<éf uit. Ngawi) Franz Stevens, Zeeland (brief van Ar.dré Mees, 8 R. de Ligne. Opgaven gevraagd door 3-l-Reg. Jagers. (Tweede plaatsingJ II.H. Administrateurs van onderdeelen, waarbij onder bedoelde militairen in onderhoud zijn, worden beleefd verzocht de opgaven, be doeld bij schrijven van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, d.d. 21 Januari 1916, O. V. I., No. 42216, betreffende administra tieven overgang van miiitiepliehtigen naar 5e Landweer, te willen zenden aan den admi nistrateur van do 3e Compagnie Ie Bataljon Regiment Jagers. Lichti.ng 1906. Knol, Anne Gruppen, G. J. Broekoma. A. G. Ruischer, P. JcL Koster. M. Th. v. d. Bor, M. v. Kuilenburg, J. Wiescnekker, P. v. Nimwegen, H. G. J, v. Rijn, D. ITa moer, H. Boer, A. Kelder, J. P. v. Zwieten, A. C. v. d. Meij, S. v. Steenscl, J. H. Netto S. Boel A. Noorland, J. Veenman. D. v. Rijn, T. Koornneef, G. v. Houten, J„ Koot, A. G. Bij de' Vaate, K. B. Rijntjes, F. J. v. d. Gugten, N. Lichting 1907. v. d. Doef, P. J. Henkes, F. H. Barnkard, K.' H. Filler, B. Rompa, A. J. v. Vliet-, G. J. J. A. v. d. Ende, A. Th. Launspaoh, D. v. Niel, W. J. de Groot, W. de Graaf, O. Wanteler, A. J. v. Liere. J. Hermens, J Th. Nacken, F. H. f-ll-5 Reg. Inf. i spoedigste te willen op- Oproep Wordt verzocht geven aan onderstaand adres de standplaats en Int Landweer Bataljon waarbij op 1 Jan. j.l. zijil overgeplaatst of ingedeeld de milicien soldaten: A a 1 d e r e n. W. J. van, lick ting 1907, Pet rick, H. W. L„ lichting 1907, die vroeger hebben behoord b/d 4e Comp. Ilde Bat-, 5e Reg. Inf. Do sergoani-majoor-adm. AERGELO, 4-11-5 R. I., 4e Div. Veldleger. W. V., Broda^ Informeer bij1 uwen com pagniescommandant. Red. H. B., -Koudekerke. Een dergelijke inrich ting is ons niet bekend. Red. H. J. M„ Gennep. Wij raden u aan een verzoek tot Gedeputeerde Staten te richten. Red. O. W. v. G.: Nijmegen. 1. Is ter beoordee- ling van den commandant. 2. R-ioht een verzoek tot den burgemeester vau uw woonplaats om voor vergoeding in aan merking te mogen komen. 3. Als het vei*.oek afgewezen is, is er niets meer aan te doen. -—Red. H. L., Zundert. Ons niet bekend. Red. R. E.., 's-JHeer Arendskerke. Er bestaan verschillende schriftelijke cursussen. Informeer bij iemand, dio datzelfde examen wil doen of reeds gedaan heeft: Red. W. JZ„ Vlissingen. Is ons niot bekend. Red. D. M., Dordrecht. Gij hadt bijzonder ver lof en kwam dus in aanmerking voor vrij ver voer voor Rijksrekening. Red. J. v. D., Wroerden. Gij behoort tot de lichting 1908. —Red. L. R„ Vlissingen. Het juiste recept is ons niet bekend. Het origineel wordt geschreven met blauwen copieer-inkt-. —Red. J. J. Ohaamdijk. Gij moet u laten natura lise eren, evenals uw vader. Richt een verzoek schrift tot den Minister van Justitie. Red. J. G. v. G-, Kamp' van Zeist. Uw vriend is Holllandor gebleven en moet hier opkomen. Red. W. R., Tilburg. Op het door u gevraagde kan door ons geen antwoord worden gegeven. Wij kunnen u slechts aanraden uwe belangen per verzoekschrift bij den inspecteur dei in fanterie voor de dragen,. Red. M- K. W. Post 33, Haamstede. Voor de M, K- "VV. Posten bestaat geen bijzondere verlofs regeling, Ook voor deze posten is de gewone peiiédieko yejlofsregéling geldend, fiü 'kunt uwen commandant verzoeken in do regeling van het verlof zoo mogelijk eenigo wijziging te brongen op grond van het groote aantal uren, dat gereisd móot worden alvorens thuis te kunnen zijn. -Re d. G. K., Leidon. Alleen vrijwillig' dienende militairen komen in aanmerking voor dc» on- dérsohoidiugstoekcuen voor langdurige» dic-iiri-. Gij hebt daar dus geen recht op en van zelf dus ook niet op eene gratificatie, dio bovendien niet min het onderscheidingstec- ken van C-jarigen dienst is verbonden. Red. W. 11., Laren. 1. Het betalen van eene ver goeding voor liet aardappelschillen is reno interne aangelegenheid. Hot is billijk, dat men bij vrijstelling van dio werkzaamheid «laar- voor een klein bedrag betaalt, in hoeverre ordonnansen dien dienst niet behoeven te doen. is ter beoordeeling van den commandant. 2. Gij behoort tot do wielrijders en hebt in den tegenwoordige» tijd recht op c-eno bezol diging van f 0.25 per dag. Red. M. O., Harderwijk. Voor aanbieding van uwe schrijfbehoeften aan de militairen ra den wij u aan, eene a'dvcrtcntio in ons blad te plaatsen. Red. P. R., Utrecht. Informeer bij den admini strateur van het hospitaal. Red. H. B., Willemstad Gij hebt geen recht op do toelage ad f 0.35 per dag. Red. H. te V., Deventer. Informeer bij uwen compagnies-commandant-. Red. P. L. v. P., Rotterdam. Wij gelooven niet dat er veel kans van slagen bestaat om voor de door u gevraagde function in aanmerking to komen. Voor verbintenis en opleiding in formeer bij uwe compagnies-commandant. R ed, P. Sch., Zwijudrecht. In normale tijden is de inlijving bij het korps torpedisten in het tijdvak van 15 Maart. Red. Ph. L. Numansdorp. Gij kunt na 5. jaar vrijwillige verbintenis, nogmaals een verzoek richten tot den M. v. O. om ontslag nit den dienst te bekomen. Militaire kleeron moeten ingeleverd worden. Om als schrijver bij het D. v. O. te komen, kunt gij een verzoek tot den M. v. O. richten. Réd. G. v. V., fort Brakel. Het is regel dat het brood ten bate van het Rijk verkocht wordt. Red. H. W. den H„ 's-Bosch. 1. Voor ruiling moet gij een verzoek richten tot den Opper bevelhebber van L. en Z. 2. Ook voor het 2e geval moet gij een verzoek richten tot der» Opperbevelhebber van L. en Z. Rei S. A. Sp., Reuzel. Als gij werkelijk tot de Administratietroepen behoort, m-oogt gij het onderscheidingstekken (twee gekruiste koren aren) dragen. Red. J. G., Oud-Gastel. Wij kunnen u niet veel kans van slagen geven. Gij kunt echter op het ziekenrapport aan den officier van gezondheid uw gebrek mededeelen. Red. D. H., Eindhoven. Do militielichting 1913 zal nog wel geruimen tijd moeten wachten al vorens met klein verlof naar huis te gaan. Red. D. G., Sloten. Wij vermoeden in den. loop van deze of de volgende maand. Red. P. F., Rijsbergen. Het is noodig, «lat gij een bewijs van den Burgemeester van uwe woonplaats bekomt, waaruit blijkt, dat het verlof noodzakelijk is, daarna kunt gij een verzoek tot uw compagniescommandant rich ten. Red. J. S., Delft. Er zal niet veel kans bestaan. Gij kunt echter een verzoekschrift indienen bij den Opperbevelhebber van L. en Z. Red. J. J. v. S., Oudenbosch. Wanneer gij reeds een verzoek tob den Burgemeester hebt ge richt en dit verzoek is afgewezen, kunt gij een bezwaarschrift indienen bij de oommissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provin cie. Het bezwaarschrift te richten aan den voorzitter van die commissie in de hoofdplaats van de provincie. Red. L. T„ Gorinchem. Zoodra gij met onbepaald klein verlof naar huis gaat, houdt de vergoe ding wegens kostwinnerschap op. Red. J. v. D., Monster. Uw broeder heeft claar hij bijzonder verlof geniet, telkenmale recht op vrij vervoer voor rijksrekening. Rec\. L. en eenige collega's, veldleger. Gij kunt een verzoek richten tot den Minister van Fi nanciën om voor kommies in aanmerking te mogen komen. Red. B. S., Waalwijk.Gij hebt op uwe verlofda gen recht op menagegeld, maar niet op een tpermissiedag. In uw geval bestaat dus recht op menagegeld. Red. Inhouding van verlof. Ons bericht in de correspondentie-rubriek van óns blad*van 23 Februari j.l. betreffende bovenstaand onderwerp, heeft alsnog eenigo aanvulling noodig: lo. Bij order van den Opperbevelhebber van L. en Z. van 5 Juni 1915, Beheer Landmacht, 19751 No. is bepaald, dat militairen, van A1887 wie op grond van rapporten van officieren van gezondheid blijkt, dat zij zonder nood zaak wegens ...ziekte" met verlof zijn achter gebleven, na hun terugkomst bij hun korps en na het verstrijken van de hun eventueel op te, leggen straf, gedurende minstens één maand van alle verloven verstoken blijven. Dit tijdvak kan door den commandeerenden officier tot ten hoogste twee maanden worden verlengd, indien de duur der wederrechtelijke onttrekking aan den dienst daartoe aanlei ding geeft. Gedurende dit tijdvak worden aan de be doelde militairen alle vergunningen tot af wezigheid buften hun standplaats onthouden. 2o. Ook kan inhonding van verlof opgelegd worden* als straf, in bepaald voorgeschreven gevallen, boven en behalve de straf voor dc begane overtreding. Red. Adres Albert de Kat gevraagd. Gaarne zou ik vernemen het adres van een oud-vriend, die sedert eenige jaren bij de ganie- afdeeling is, n.l. Albert de Kat, genie-soldaat, gewoond hebbende te Middelburg W. VERMEULEN, Axel. Pakje laten liggen, In den trein den 4en dezer richting Utrecht Amsterdam laten ljggon een pakje, inhou dende 1 passerdoos, 1 paar buitenmodelschoe nen, 1 nieuwe portemonnaie, 3 zakdoeken, 2 sporthemden, 2 krompassers en een beentjes passer. Degene, die het mij terug kan bezor gen, krijgt een goede helooning. Mijn adres is M. v. Berlo, le.öomp. 3e Bat. 2e Reg. Infante rie Se Divisie Véldieger. Bajonet gevonden. Gevonden tusschen Huibergen en Hooge- heide een bajonet genummerd 2239 en 3586. Te bevragen A. VISSER, Detachement Wielrijders, Hoogerheide. Verkeerd koffertje. Op 26 Febr. jl. is per abuis door een milicien trompetter van 1-III-20 R. I. uit den snelttem Utrecht een koffertje medegenomen waarop de naam J. Boersma, inhoud: 1 trui, 1 teeke- ning, snijwerk en wat hout, 1 zakdoek, 1 grijs sporthemd, 1 flanellen hemd, 1 paar blauw gestreepte sokken. De eigenaar wordt verzocht zich te wenden tot d?a, êSTS-?Ft-majoor.adUT van l'III-2Q L Electrische dans van zoopbelien. Wij weten, dat men op wollen stoffcm, zooals molton, flanel, lanen enz., als rij goed droog zijn, oene zeepbel kan plaat sen, zonder dat zij barst gij kunt zelfs, 's winters, wannw g© gebreide wollen handschoenen aanhebt, met een ander, ook met woll«?n liamlschoonen aan, oen partijtje kaateen, door elkander met do goojx-mlo en gehandschoondo hand eene zoej>bel toe te kaateen. Wij plaatsen oen aantal zeepbellen op eon wo'Jen kleed, dat over eeno tafel ligt, en wrijven daarop met oen (.tijven borstel ©en stuk stevig papier, dat bij het vuur gedroogd is; hierdoor wordt het goe'cetri- se<?rd. Brengen we dit geüloctrisoerd© papier boven een der zeepbellen, dan zullen we zien, dat zo zich uitrekt en don vorm van I gen, kunnen oen ei aanneemt; brengen we daarop het brengen cn ze'op olleraar papier nog dichter bij, op 15 a 20 c.M., dansje laten doen. gas govulacn ballo t het papier bi| de ande zo na .fel verlaten on ïvcnala een met oh te-rocnvolgons bellen to brxm- \"C lig.sto wijze eea Reismandje verloren. Ik heb Zondagavond in trein No. 168 <be 7.31 u.m. van Arnhem naar Nijmegen'sBowh vertrekt een reismandje laten liggen, inhouden de een scheerapparaat in étui, zijden pak zak doeken. Indien gevonden verzoeke beleefd be richt aan Lwpl. A. C. Peper, bureau 4e Cie. Vest.-Art. te Dordrecht. Voor de slachtoffers van den Watersnood. V eer tiende lijst. Ontvangen tot en met 8 Maart 1916 's middags Van het Landweerdetachement te Lem mer f 5j 2e Batterij 3e Reg. Veldartille rie f 1. Totaal van deze lijst f 6. Totaal ontvangen f 1824,32. D. MANASSEN. Bevorderingen, mutaties, enz. De mil. Chr. Pomberg van 2'I.7 R^ I. is be vorderd tot korporaal op 4 Maart 1916. Laf. In nummer 242 van ons orgaan wordt de bevordering gemeld van den korporaal-hoorn blazer Da Kuna tot sergeant-hoornblazer. Uit een nader bericht blijkt ons dat dc-ze bevordering niet heeft plaats gehad, en wij het slachtoffer geworden zijn van een zeer laffe streek. Het bericht werd ons per brief kaart met een blijkbaar valsehe onderteeke- ning toegezonden. Het is door den inzender misehien als „grap" bedoeld Moge voor den betrokkene zulk een „aardigheid'' reeds zeer onaangenaam zijn, deze manier om de redac tie van ons orgaan te misleiden noemen wij laf en den militair geheel en al onwaardig. Onze lezers zullen er ongetwijfeld evenzoo over oordeelen. Men zal ons verplichten, de promo- tiéberichten voortaan door den onmiddellij- ken chef of den administrateur te laten waarmerken, „Onze Vloot". Het Hoofdbestuur van „Onze Vloot", Sta tionsweg 89, Den Haag, heeft nog een 50-tal voelbailon beschikbaar, welke gaarne op aan vraag van autoriteiten van Land- en Zeemacht zullen worden verstrekt. Een Ouderwetsche. Slechts de kracht van ons plicht besef kan maken, dat wij tevre den zijn met ons lot. 23 Februari j.l. was het-23 jaar geleden, dat detegenwoorüige reserve-waciltineester A blij, menagemoes ter bij het 4o Eskadron, 2© Regi ment Huzaren, Ulo Divisie Veldleger werd aan gesteld tot wachtmeester hij genoemd 2o Regi ment. Dat <lit bijzondere feit dij het Eskadron, met onopgemerkt zou voorbijgaan, was als van zelf sprekend, de wensch van allen, die Ablij kennen. Het zij ons echter eerst vergund u een der beide avonden bijgedre"cn^ blik te laten slaan in zijn loopbaan, zcoals ■o Ablij blijv© doordienon, na zeer zekor odjudant- ■t Regimeut Huzaren ocspraak gaf onzo c*ka- ijken marsch to hooren en Itcieele gedeelte wgeJoo- ritmeester zei do: ,,i dan was hij otandaarddrager bij geweest." Na deze aronsmuzick een rr« daarmede was het pen. Don avonds werd wachtmeester Ablij bij do officieren ontboden en onder 't griiot van «x?a kopje koffie (Ablij is een onvermurwbaar geheol-onthoudcr) en een sigaar werd h-:n oen zilveren armbandhorloge mot inecrip- zilvercn armband als berin- d<«cn morkwaerdigon dag aan geboden. Irotbch liet hij ons een pracht:go lederen zakportofouillo zien, hem aangeboden door zijne kameraden, do onderofficieren van «IwSrw,. Den ;..„s „,cht. meester Ablij met verlof om mot z'ine echtge noot© en zoon stil en gelukkig den dog nog eens te herdenkou. Wij hopen dat het lezon ran deze enkoio regels allen eeno aansporing moge rim om evenals warmt moester Ablij dar. thans no- doet in zijn -16e levensjaar, - ven trouw en oi£ gewekt hun plicht te vervullen, inziende dat hoo onaangenaam hot dikwijls ook mogo zijn voor het particuliere „ik"' het beslist r.ood- aan nering oan zakelijk is voor het w<- Maar ook hopen wii d thans onze gelederen v steeds ev< land. a] die jongeren, dio '■n, er prijs op stellen .eung cn -link in t oponbn\r to verscnynen, steeds ov-n militair hun saiuut te brengen als wij dat dagelijks zien van wacht meester Ablij. Wij wenschen hem nog toe een spoodigen terugkeer in zijn huisgezin en een ov-n groot© waardeering van zijn burger- als van zijn mili taire meerderen. 5 Maart 1916. P. W. PIETERS, Eorsto-Luite-nant, 4e Eskadron 2e Regirnont Huzaren, Hle Divisie, Veldleger. Uit Hansweert. Mil. Sergeant EL W. van RpJj schrijft ons uit Hansweert: Donderdag 2 en Vrijdag 3 Maart hadden we hier onze tweede winter-uitvocring. 't Pro gramma was nu wat uitgebreider dan den vorigen keer. Behalve August de Laat trad nu ook op mejuffrouw Zadelhof, Eopraan-zangeres uit Den Haag. Don lerdagavond werd ons nog een kleine verrassing bereid door 't optreden van den heer Adriani van Noppen. Hij was op de doorreis naar Vlissingen even tc Vlako uitgestapt en gaf geheel belangloos enkele nummers. Sergeant Prinsen bv/J mejuffrouw Zadelhof een bouquet aan, 't wriv- diende loon voor het geen ze ons dien avond i.'hooren gaf. Do Laat was, zooals vanzelf spreekt, eenig. Het krach tig applaus na elk zijner nummers was wel een bewijs, dat hij succes had. Tot slot nog een woordje van lof voor 't uit stekende spel van den pianist, dc hf.er Smee- hmzon en van den violist, de heer Van Wnereld. Beiden hebben niet weinig tot het welslagen 'J die hoofdzakelijk op zijn s^aat. van dienst, ver meld vinden: 9 Augustus 1869 werd Ablij te Leeuwarea geboren, 20 Octobér 1887 aangeno men als huzaar-vrijwilliger bij het 2e reg. hu zaren, 8 April 1889 aangesteld t-ot korporaal, 23 Februari 1891 aangesteld tot wachtmeester. In 't jaar 1893 werd wachtmeester Ablij gedeta cheerd aan do rijschool to Amersfoort <-n het jaar daarop geplaatst bij het ie Dépot te Haar lem, waar zijne rijkunstige bekwaamheden ten volle tot hun récht kwamen. 15 Maart 19G6 werd hem een pensioen ver leend en werd door hem een verbintenis geslo ten als reserve-wachtmeester. Kort na zijne pensionneering werd deze kra nige wachtmeester, dio door zijn flink en str^m optreden ieders achting won, bij de gemeente Haarlem aangesteld tot opzichter der gasver lichting in die stad, eene betrekking die hij des te gemakkelijker had gekregen omdat hij een rij wel smetteloos strai register kon vertoonen n de gevraagde beoordeeïingen aan zijn vroe- goro chefs ailen werkelijk aeer bijzonder goed waren. Doordat wachtmeester A'bly sinds 1894 steeds bij het le Depót te Haarlem was blijven dienen, viel eene plaatsing in een bur- ger'oetrekking te 'Haariem zeer m den smaa-k van het gezin van Ably, dat toen reeds be halve zijne echtgenoot©, een f linken zoon telde. Nog een enkele maal na 15 Maart 19C6 kwam wachtmeester Ably, voldoende aan zijn plich ten als reservist, onder de wapenen, tot 1 Augustus 1914 kwam en wij tusschen do vele oude bekenden, ook weldra Ably ontdekten, wiens functie al direct bleek uit het woord „Post", dat prijkt op een tasoh, die hij «iroeg. Weer even stram en correct in de tenue als vroeger, meldde de wachtmeester Ably zich bij zijn eskadron-commandant. Steeds zoo is Ably geblevenin de ruimst© beteekenis des woords een flink en plichtsgetrouw soldaat. Denk niet dat voor dezen man, die toch zoo door en door militair is, de mobilisatie welkom was. Neen, zijn rustige burgerbetrekking en zijn ge lukkig huisgezin deden hem steeds met alle maoht naar Haarlem verlangen. Maar des ondanks zagen wij in de eerste maanden der mobilisatie overal weer in ieder nieuw kan- tonnement direct Ably met zijn brieventacsh, present, en op marsch was hij zeker ook niet minder vlot te paard dan de best© huzaar, t-ot in Januari 1915 hem een andere werkkring ten deel viel. In die dagen had het Eskadron een goeden menagemeester noo dig en hoe kon 't anders zijn dan dat een zoo ten vol!» vertrouwd onderofficier als Ablij met deze verantwoordelijke taak werd belast (Napoleon zeide immers dat de weg naar 't hart van een soldaat door zijn maag voert!). Dat de keuze goed was, is wel volkomen ge bleken uit 't feit dat sindsdien nog nooit een klacht gehoord is in 't eskadron over 't eten. Neen, integendeel ieSer huzaar, ja ook de of ficieren zijn er trotseh ep te kunnen zeggen, dat 't eten bij 't 4e Eskadron steeds uitstekend is. 't Was dan ook te verwachten dat de dag waarop wachtmeester Ablij zijn zilveren jubi leum als onderofficier zou vieren niat onopge merkt kon voorbijgaan. Des namiddags om uur toen het geheel© es kadron met de officieren stond aangetreden, liet de eskadr«ms-comman<lant den wachtmees ter Ablij voor 't front komen en sprak hem op recht hartelijke en zeer vaardcerende wijze toe, hem ten voorbeeld stellende aan al die jongeren, die nog zoo oneindig veel konden. Ontspanningsavond te Oosterhout, Mil. telegrafist Jos. Taoymans schrijft ons Uit Oostorhout: Het Ontspamungs-Comité heeft met bet ver trek van het bataljon infanterie déze maand een verlies to boeken gofaad. Reeds sedert eemgen tijd waren geruchten opgedoken van een aanstaand vertrek. Even spoedig als dio geruchten kwamen .verdwenen zo ook «eer en naar men meende voorgoed. Doch he: werd eldra werkelijkheid en spoeilig was de offi- cieele datum ran vertrek -. astgcs.eld. Wat het Comité en de militairen alhier door het vertrek in de artisten van dit bataljon verliezen, zal het best getuigd kunnen worden door ben, die do wekeiijksohe ontspannings-uitvoeringen, ge organiseerd ck>or de Rijenscho artisten, zooais ze in de wandeling werden genoemd, hebben bij gewoond. Difc vertrek heeft hen echter geenszins belet Woensdag- en Donderdagavond in uitste kend geslaagde uitvoeringen zich andermaal van hun beste zijde te toonen. De Hr. Wierink en-zijn orkest openden den avond met de uit voering van eenige fraaie orkestnummers, van weiko vooral „l.:Angelus do la mer" de aan dacht trok door fraai c-n delicaat epel. De heer Garelfs, dien we ook vroeger reoas zagen, gaf als parterre-aCCTobaat prachtige staaltjes van uithoudingsvermogen en stoere kracht. Zooals het'gewoonlijk bij eeno afseleidsvoor- stelling gaat, werden cok nu de verschillende artisten. waarover het ensemble beschikt, in de gelegenheid gesteld nogmaals getuigenis hun ner praesraties af te h-ggcn. Dus mochten de de H. H. Blok en Zwager, die ons zoo vaak <ra hun fraaien zang onthaald hadden, niet ont breken. Eenige zangsolo's werden ten beste ge geven, waarvoor zij een dankbaar applaus oogst- ten en waarin de zangers den heer "Pickers als aocompagnateur lieten deolen. Na de pauze wachtte 0113 no" de drama tische klucht in één bedrijf „De Buren" door Justus van Maurik Jr. Met veel lelrwaam- heid werden de diverse rollen door dien ver tolkt. Goubitz gaf als'kamervernuurster ver makelijk spel en Beurkeas als dienstmaagd deed zijne partij alle recht wedervaren. V. d- Poll als boekhouder gaf in fraaie nuances, uit stekend van grime, eveneens veel te geniet©»- b.v. in de wanhoopsscène tijdens het beramen, der mordplannm van Mus cn 'Biaüostersx!, welke beide laatstea zich zeer goed bij de overige partijen aansloten. Den volgenden avond waren allen ter gelegenheid van het be zoek van Zijne Excellentie Generaal Klernhens aan de ontwikkeling3-cursuss.?n weer frisch voor de* vertooning der Artisten-Jlavue. die, evenals bij da première, ongemeen succes had. Bij afwezigheid van den voorzitter van het Comité heeft de Eerw. Heer Jnten na <3© uit voering hierboven vermeld, het tooneel- en mu- ziekensemb!* met groote ingenomenheid gehul digd, terwijl bij do uitvoering van Donderdag avond de Generaal Kleynhenx zijn hcoge tevre denhei betuigde aan alien, d e. zoowel tot de ontwikkeling als ontspanning der troepen, in zoo hooge mate hebben brgeddacen. Noods zien we het scheidende bataljon heen gaan. Ook onzerzijds past een woord van hul«le en dank aan allen, die ons hier in de laatst© weken zooveel kunstgenot hebben verschaft. Zij mogen zich overtuigd houden, dat zjj zich hier ontelbare vrienden gemaakt hebben, die hen, ook na hun heeng-.-.an, nog dikwerf met groot© erkentelijkheid zullen gedenken. ieeren van dezen ouderwetschen°wachtmeester. j Moge het nieuwe bataljon bet acheidendó og Ljlet was geep zekér aist tea onrechte dat enz-e j waardig© wijze vervangen-.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3