No. 245. Vrijdag TO Maart 19T6 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. 0q,° J iV JBri^etópt ÏCtiati/ton Geld en de Oorlog. ÏWËEDE JAARGANG'. adres der redactie en administratie palestrinastraat 10, amsterdam. dit blad verschijnt driemaal per week. losse nummers voor militairen i cent, voorburgers 3 cent. abonne ment voor militairen 0.75, voor burgers ƒ1.50 p. drie m 4.anden Voor Adverteuti»n wende men rich tot onze Administratie, Palostrlnastraat 10, Amsterdam. Pry8 der AdvertestlCn per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede' deelingen op de tweede, derde en Tierde pagina dubbel tarief. R^j abonnement reductie. W Beth in court O S 1 - °Haucourt Cum/eres 0 Chaiïofimirt •'fognévl/, "nes o 0 1 Z 3 5 )^mrnpneo^l} iiouvèmnrrfA ffm .o //<i a* F n,, t/nrïï'nnfa'ii "V* zïezonv/yx ^BrnJ!p~Jfc$™r. Ommanl Vftrhe^^jeThiau'%^//jf->^ ^^//arsïrti .T1^spre^1tee«to/ Montzèvifte BdeB^oi^Bour?^» P* a *rkV0i™J/x3^ois=i"v Tiff/nonyiffe Vftrke^ Me Thiau*-. BalMtCharny'S "YAto'tfS -™-- ■v" - ^BjefiuFfaux a o. '1* ;anne; Béthelainvilllio j;dofc^lainvJ)j' V/erKdUÖOiSaa'» - - »--a des Sarles yv^A 'folies. »v\\ /v. - - - - u/aﻄn* Jjasernen^ .Fïdii Regret, T wran X 'FtdeLandrecourt ftdeOugny/ ïfBatltóSyniplionên ^dTteudairiviile Souhesm^i i'*j» hemmes Jmecjtj/r^ SÉflisa Wald von» a. a O. Ablonville V dSommedJeoe a ft a 0 a a o o <h.' o- Q, 4 a rw. A°L f .1.datUeMoiifgrigm (RGenicouri °-2. .del'hfipiFa! 11 J.. du Tunnel Verdun en omgeving. Nog steeds staat Verdun vooraan in onze belangstelling. Wij geven hier nog eens weer een kaart van de oude Fransche ves ting met de omgeving. Dit is het tooneel Van verbitterde gevechten, van een der bloedigste veldslagen uit dezen oorlog, die nog voortduurt. Duizenden en tienduizen den mannen hebben hier in d© laatste, weken het leven verloren of keeren, voor het loven verminkt, naar hun gezinnen te rug. D© zegepraal is aan den kant der Duitschers, in zooverre deze een stuk voor uit zijn geikoraen ten noord-oosten ©n noor den van Verdun, maar zij hebben nog vol strekt niet bereikt wat hun doel waseen doorbraak d©r Fransche linie en zoo is fei telijk deze moorddadige strijd, waarin van weerskanten 'gesproken wordt van hoepen lijken, vergeefÜ geweest. Het Fransen© front is een weinig ingedrukt, maar dat is totnogtoe alles. Verdun is, zooals men ziet op onze kaait, omringd door een dubbelen gordel van forten, de Duitschers hebben tob- nogto© slechte een dier forten in hun be zit Douaumont ten noorden van de ves ting. Van een verovering van Verdun is dus nog geen sprake. Verder zijn zij ook niet kunnen komen; om -het dorp Douau mont, ten westen van het fort, is gestreden, het is nu eens in de handen der Duitschers, dan weer in die der Franschen Er komen nog verschil lende namen op de kaart voor, die ons bekend zijnrechts boven zien wij Bezonvaux en Dieppe lig gen, waai- zware gevechten hebben plaats gehad, iets verder zuidelijker ligt de ver sterking Hardaumont, waarom verwoed is gestreden, voordat de Duitschei'3 er zitü van meester maakten. V. Dültss'niand's oorlogsmiddelen. Op welke wijze heeft Duitschlaud de middelen gevonden om den oorlog voort te zetten? Ziedaar de vraag, die wij ong voor stellen thans te behandelen. Allereerst na tuurlijk werden, evenals in andere landen, door de regeering oorlogscredieten- ge vraagd, dat zijn uitgaven voor liet depar tement van oorlog, die natuurlijk de uit gaven in gewone tijden verre overtreffen maar die toch, evenals altijd, zooveel moge lijk uit de inkomsten moeben worden ge- Vonden. De Duitsohe Rijksdag begon al dadelijk met een oorlogscrediet toe te staan van vijf miSiard mark (zegge drie milliard gulden); dit crediet weid. in de volgende maanden verhoogd tot 19, 20, 30, 4.0 mil liard mark, heb laatste in December 1915. Toen was dus 24 milliard gulden toegestaan. Door de gewone inkomsten, de belastin gen, konden deze ontzaglijke sommen on mogelijk worden opgebracht, er moest dus worden omgezien naar andere middelen. De regeering besloot tot den weg der leenin gen. Zij begon met een leening op korten termijn. Dit wil zeggen, dat iü de eerste plaats de Duitsohe Rijksbank te hulp werd geroepen. Zij moest de regeering aan geld helpen, dus aan bankbiljetten ter dekking van de dringendste behoeften. Do regeering gaf haar daarvoor schuldbekentenissen op korten termijn, n.l. schatkistwissels en schatkistaanwijzingenDit werd aange merkt als een soort vorsckotten en de op deze wijze geleende sommen stegen tot 2 milliard mark (1200 millioen gulden.) De voorschotten waren dus als 't ware alleen gedekt door 't vertrouwen op de schatkist des rijks en de Bank gaf aan het rijk ere- Van het Fransche front terug Onlangs hebben we het een en ander me degedeeld van hetgeen do heer Doucet, Fransch leeraar aan de H. B. S. te Leeu- worden, die in het Fransche leger dient, tijdens zijn vérlof aan een medewerker van de „Leeuw. Courant" over zijn ervaringen vertelde. Thans vinden wij wederom eenige mededeelingen van hem in dat blad, waar aan wij het volgende ontleenen. Sprekende over het aanleggen en inrich ten van loopgraven, zeide hij o.a. Men stelle zich voor, dat de Franschen op zelcer gedeelte van liet gevehts ter rein vorde ringen hebben gemaakt en voor een Duitsohe stolling zijn gekomen, die door een sterke prik keldraadversperring wordt beschermd. Een on middellijke bestorming daarvan zou allen man schappen laten er b.v. in liet gevocht 200 van de 250 zijn overgebleven onvermijde lijk het leven kostenergo, zij dringen niet vierder voort. Maar het veroverde terrein wil len zij behouden en dus maken eenigen hun ner met schop of houweel, welke werktuigen zij meedragen, haastig zooveel mogelijk trous Je tirailleur, terwijl hunne kameraads «j schietende, als het noodig is, den vijand in IwöïSPB _traohten t%'hoxufcn. MjtektjJeze.^hej/ diet. Dit crediet al te groot te maken, ging niet aan zonder het vertrouwen in de Bank te schokken, en zoo was de Duitsche re- geering genoodzaakt naai- een ander mil- del om te zien. Er waren grootere sommen noodig; die moesten geleend worden op langer termijn, op zijn minst tot na den oorlog, En deze reusachtige bedragen kon alleen bet volk zelf verschaffen, dat zijn vermogen ter be schikking der regeering stelde Deze riep dus de geheel© bevolking van DuitscMand op in October 1914 tot inschrijving op een gi'oote oorlogsleening. Haar oproep had succes; er werd voor 4.4G milliard mark ingeschreven. Daar was de Duitsche regeeriug voor eenige maanden mee geholpen; in 't voor jaar van 1915 werd besloten een tweede leeriing uit te schrijvenop deze werd voor niet minder dan 9,06 milliard mark ingebee- kend. Doch in den herfst van hetzelfde jaar had het rijk reeds opnieuw geld noodig, en,- wel merkwaardig, deze derde leening had nog grooter resultaat dan de tweede. Het totaal bedrag daarvan beliep 12.1 mil liard mark, inderdaad een neusachtigej som. De leening was ook een ware volksiee- ning. Dit blijkt vooral uit de toeneming der kléine bedragen van inschrijving: ter wijl op de eerste leening maar 231.112 in schrijvers waren voor sommen van 100 tot 200 mark (60 tot 120 gulden), steeg dit aantal voor do dorde leening tot 686.289. De inschrijving voor min-verm ogenden was intusÊchen door de regeering gemakke lijk gemaakt. Zij had n.l. bij het begin van den oorlog zoogenaamde „Darlebns- kassen" ingesteld. Eigenlijk met het doel om de mensohen, die in dezen tijd gebrek aan geld hadden, daarvan te voorzien. Deze ..Da-rlehnska-ssen" zou men „banken van leening" kunnen noemen. Men kan daar papieren van waarde, maar ook waren hun te lastig, dan wordt do hulp dor artillerie gevraagd, om de stelling onder vuur te netnen. Op die manier worden ta.l van gaten gegra ven, in elk waarvan één of twee man bescher ming kunnen vinden. Er wordt nu dag en nacht doorgewerkt, waarbij vevsohe ploegen de vermoeiden aflossen. De gaten komen al meer en meer naar elkaar toe en eindelijk is het één gang gewordenmen heeft dan een loopgraaf in haar meest primitieven vorm, rechtu it-r e chtaan Blijkt intussohen, dat de vijandelijke stel ling te sterk is, om er spoedig een aanval met succes op te kunnen wagen en is do kans zelfs groot, dat men in geen weken of maanden iets verder zal kunnen komen, dan heeft men op hetere verdediging en beveiliging bedacht te zijn, m.a.w. de verblijfplaats in den grond dient zoo practisoh en doelmatig mogelijk te worden ingericht. Do meest kundige technici onder de officieren komen nu aan het woord en een zeer moeilijk en inspannend werk be gint: het bouwen van een stelling (posi tion). Deze bestaat uit 3 h 4 loopgraven achter elkaar, die met de noodige versterkin gen en beveiligingen zijn toegerust. De rechte gang zou tegen het vijandelijk vuur geen voldoende dekking meer bieden. Wat heeft men aam een schuilplaats, die over haar geheels lengt© onder schot kan worden genoden? De rockte wordt dus in een kronke- -VA'A ..mo* en producten, verpanden. De kassen Btaan onder 'b bestuur, der Duitsche Rijks bank. Het eigenaardige is echter, dat men het geld voor het beleende ontving in „DarléhGkassen-scheine", in briefjes aan toonder van 1 tot 50 mark, di.e... als wettig betaalmiddel werden aangenomen. Dit was dus een nieuw soort papiergeld, en een ge deelte der oorlbgsleeningen - werd in deze papieren uitbetaald. Het rijk kreeg dus in de oorlogsleening het geld ten deele lenig, dat. zij aan de burgers voorschoot op onderpanden. De regeering maakte zoo doende dc deelnemiug aan de oorlogsleonin- gen gemalckelijker. Overigens moet men niet meenen, dat deze „Darleknkassemsehieine" een zeer gjroot deel van dei oorlogsleeningen uit-! maakten, maar dat de beleeningen in de „Darlehnskassen" wel invloed hadden, blijkt hieruit, dat toen de betalingen op de derde groote leening in October 1915 moesten plaats hebben, het bedrag der be- leèningen klom tot 2 milliard mark. Het is zeer begrijpelijk, dat de rentevoet in den oorlog verhoogd werd. Voor den oorlog deden de Duitsche staatsleeniugeu gemiddeld vier percent. Daarvoor ken men in dezen moeilijken tijd geen geld krijgen, en de Duitsche rijksregeering bood dan ook voor haar oorlogsleeningen 5 pot .rente.. Zij heeft die niet behoeven te verhoogen. Eer der nog is zij een kleinigheid lager ge worden, want de koers werd iets hooger. De eerste 'leaning werd uitgegeven tegen den koers van 97.5 pet., de tweede gaf een koers van een percent hooger (98,5) en de derde was nog iets beter dan de tweede (99 pet.). Nu staat editor de Duitsche regeering voor een vierde leèning en het laat zich aan zien, dat die nog niet de laatste zal zijn. Zal zij evengoed van stapel loopen? Wordt vervolgd). gelijk pare éclats voorzien, om te voorkomen, dat een groot gedeelte door goed gerichte gra naten wordt vernield. In de lengterichting van de stelling gaat men hier en daar weerstan den (points de resistance)- bouwen, die hun naam zegt het trouwens bij de, verdediging tegen een aanval van het aller grootste belang zijn. Hoeveel er daarvan moe ten zijn, hangt van de gesteldheid van het ter rein af. Dan heeft men voor de verdediging nog de blokhuizen, die tegelijk met liet maken van de loopgraaf in gereedheid worden ge bracht, gewoonlijk ten getale van 5 of 6. Elk dezer blokhuizen dient tot bergplaats voor een mitrailleuse, waarvan er slechts een paar wor den gebruikt, ten einde den vijand op een dwaalspoor te brengen. Komt deze aanstor men, dan beginnen de zwijgers te spreken en verrichten zij hun doodelijk werk. De mitrailleuses zijn altijd in de eerste linie en ter zijde van de loopgraaf opgesteld, om des te beter aan het doel, waarvoor zij bestemd zijn, te kunnen beantwoorden. Op het heuvel achtige terrein in de Vogezen li ad ik, deelde de heer Doucet en passa nt mee, een mi trailleuse op 7 meter diepte in den grond ver borgen. Het schietgat was over dag zoodanig gemaskeerd, dat men van buiten niets dan gras kon zien. In de eerste loopgraaf (die het dichtst bij den vijand is) bomen maar weinig soldaten, omdat zij bij een bombardement aaq hef.gropt- De toestand in den reuzenstrijd. De Duitschers denken er nog niet aan het offensief op te geven, hoe groot, volgens de Fransche berichten, hun verliezen zijn, en ook wel moeten zijn- In de streek van Verdun vallen zij opnieuw aan, zij het ook op een ander punt, maar bovendien hebben zij nu ook weer een aanvallende beweging geopend in Champagne. En -zoowel daar als bij Verdun, hebben zij. winst© behaald, zij het dan niet zooveel ale zij moesten wen- scken. 't Zijn niet allee*, fen niet het eerst, de telegrammen, uit Berlijn, die'hier melding van.'maken, in de Fransche berichten wordt toegegeven, dat de vijand eenig succes heeft verworven. Bij Verdun heeft de strijd zich üiet meer bepaald tot de oostzijde der Maas, maar is voortgèzet ook op den linkeroever dezer rivier. Maandag reeds woedde tus- schen de Maas en Berfchincourfc op geweldige wijze het Duitsche geschutvuur den gehee- len morgen, toen dit des middags zweeg, deed de infanterie een krachtigen aanval op het dorp Forges in de eerste loopgravenlinie der Franschen gelegen na een zwaar ge vecht gelukte het den Duitschers zich meester te maken van het dorp, doch later op den dag werden zij er weer uit verdreven. Den volgenden dag echter werd de aanval op Forges herhaald en toen bleven de Duitschers blijkbaar, ook volgens het Fransche telegram, meester van het dorp en nestelden er zich, zonder dat dit echter van eenigen invloed kan zijn op den slag bij Verdun, meenen de Franschen. De Duitsdie berichten zijn tot op het cogenblik sober en maken alleen mdding van de inneming van het dorp Fresne in Woëvre, wat de streek van Ver dun betreft. Ook van den aanval in Champagne maken ze maar met korte woorden g9wagzij heb ben, door een onverhoedschen aanval ten oosten van Maisons de Champagne de stel ling heroverd, die de Franschen hun 11 Februari ontnomen hadden. Volgens de Franschen bespoten de Duitschers de loop graven met' brandende vloeistoffen en slaag den er daarna in een klein gedeelte te be zetten. Ook hier geven de Franschen dus ifcoe, dat hun. vijanden ietwat, 't schijnt in derdaad heel weinig en in elk geval voor de beslissing van geen beteekenis, gewonnen 'hebben. Doch. van grooter belang is, dat de Duifc- sehers ook weer in Champagne het offensief hebben geopend, evenals oen tien dagen geleden. Er waren er, die toen beweerden, dat hier, in Champagne, de Duitschers de eigenlijke, de groote doorbraak op het oog hadden. Het gebied om Verdun ligt daar voor niet zoo gunstig, en de hevige aanval len daar zouden alleen dienen om de Fran sche reserves aan te trekken, 't Is mogelijk natuurlijk, en misschien begint nu in Cham psgne de groote aanvallende beweging, doch als die bij Verdun niet ernstig was gemeend, heeft men er wel wat veel man nen opgeofferd, en gaat men, vreemd ge noeg, nog voort dit te doen. Eerder zou men denken, dat de Duitschers wanhopen bij Verdun door te breken en probeeren zij het nu in Champagne, of in de Argon- nen, waar ook al zeer hevig wordt gevochten. Van de andere fronten komt maar luttel nieuws. De gebeurtenissen in den Elauka- sus lijken nog wel het gewichtigst. De Rus sen komen daar telkens vooruit en winnen steeds meer veld op de Turke'n. 't Is een lange weg naar Konstantinopel, maar de mogelijkheid bestaat, dat de Russen er zoo beter komen, dan de Engelschen 'en Fran schen langs de Dardanellen. Zien de Tur ken dat ook in?- Een telegram meldt, dat sommige leden der Turksche regeering ooren hebbeii voor een vrede met de ge allieerden, of met Rusland. Wij gelooven daar echter nog niet zoo gauw aan. Wat de Russen betreft, deze zijn over 't geheel de eenige, die in de laatste dagen werkelijk zegepralen behalen. Eerst veroverden zij Erzeroem, daarna kwam Moesj aan de beurt, wij vernamen van de inneming van Hermansj ah, verder van die van Bitlis en nu hebben ze het voorzien op de belangrijke Klein-Aziatische havenstad Trebizonde en het lijkt wel, dat ze die in. handen zullen krijgen. Een Russisch leger rukt er uit het Oosten op aan, een Rus sisch eskader heeft de plaate besechoten en daarna op eenigen afstand troepen aan wal gezet en werkt zoo met het landleger mee. Dit allee getuigt van een wei-overlegden veldtocht in den Kaukasus, Klein-Azië en Perzié. Overigens is er maar weinig nieuws meer. Op het Oosterfront is er op sommige pun ten eenige artillerie-actie geweest en tele grammen uit Weenen maken gewag, dat Oostenrijksehe troepen op twee plaatsen den vijand uit een gedeelte loopgraaf heb ben verdreven, wat natuurlijk niete te beduiden heeft over dit lange front. Zijn de Italianen nu werkelijk van plan krachtig op te treden in Albanië, er een belangrijk aantal troepen heen te zenden? Een nog niet officieel bericht meldt ten minste, dat luitenant-generaal Piacontini is benoemd tot buitengewoon opperbevel hebber van het Italiaanse he legerkorps daar, dat er verscheidene divisies troepen zijn beengestuurd en dat de Italiaanscbe rëgeering van plan ja om Valona niet uit de handen te geven. Dit kan een aanleiding zijn, dat de strijd in Albanië, waar we in de laatste dagen niets meer van boorden, heftiger ontbrandt. ENGELAND. De Zeppellntocht boven Engeland. LONDEN. Het departement van oorlog meldt dat nu is vastgesteld dat. de vijandelijke luchtschepen bij den raid op 5 en 6 dezer, 90 bommen hebben geworpen. Het schijnt dat ze wille keurig weg maar werden geworpen in de landelijke districten. Waarschijnlijk is dat een gevolg hiervan, dat door het ruwe weer de Zeppelins niet in staat waren de plaats te bepalen waar ze zich bevonden en nu hun bommen wilden kwijt raken voor zo weer onder dekking van de duisternis moesten te- rugkeeren. J^r is geen militaire schade aangericht. Alleen de burgerlijke bevolking werd getroffen. Een der slachtoffers, die eerst als gewond was opgegeven, is nog over leden, zoodat heb géhecle aantal gedooden dertien bedraagt'. FRANKRIJK. Van het Westelijk Gorlogsterrein, LONDEN. (Rapport van veldmaarschalk Haag). De dag van Maandag verliep rus tig, behalve in de buurt van bet Hohenzol- lem-réduit, waar de vijand gisteravond drie mislukte aanvallen met bommen deed. Dinsdagochtend liet de vijand op dezelfde plaats -een-mijn springen, Wij bezetten den krater. Tusschen het Hohenzollern-réduit en Loos heerscht groote activiteit met loopgraaf mortieren, handgranaten en ook bij de ar tillerie. PARIJS. Dinsdag nam de actie van de zware artilerie en de infanterie van dén vijand toe tusschen Béthin- courb en de groote Maasbocht ten noor den van Yerdun, gunstig gelegen voor aan vallen der Duitschers. Door den was der rivier, welke het dal onbegaanbaar maakte, moesten wij het dorp Forges en hoogte 265 loslaten en ons krachtig vastzetten op de beter te verdedigen stelling van de „Mort- homme". De vijand trachtte tevergeefs terrein te winnen door een plotselingen aanval ten oosten van de Maas, na een hevige artillerie beschieting tegen heb bosch Herlaumont. In het Woevregebied duurt sinds eenige dagen het bombardement voort in den sec tor-Fresn es, gevolgd door een krachtigen infanterie-aanval, ten gevolge waarvan de vijand kon doordringen in heb dorp ten koste van geweldige offers. Het zwaartepunt van den slag blijft ge concentreerd op den linkeroever van de Maas en ten noorden van Verdun, waar de Duitschers waarschijnlijk tot nieuwe aan vallen zullen overgaan, welke wij zullen we ten te keeren, evenals de vorige. BERLIJN. De kleine Engelsche afdee- lingen, die Maandag na een kracboige •artillerie-voorbereiding in* onze loopgraven ten N.O. van YermeHes binnendrongen, werden met de bajonet weder daaruit ver dreven. In Champagne werd in een verrassenden aanval te O. van Maisons de Champagne, ónze positie hernomen, waarin de Franschen or> 21 Februari zich hadden vastgezet; daarbij werden 2 officieren en 150 man ge vangen genomen. In de Argonnen konden wij ten N O. van La Chaladc, in verband met een groote mijnontpoffih-g onze stelling wat vooruit brengen. st-e gevaar blootstaat. Over een afstand van 300 meter telt men er ongeveer 12 man. De verdediging moet zooveel mogelijk aan do blok huizen met de mitrailleuses worden overge laten. De tweede loopgraaf is dicht met manschap pen bezet; van hen hangt bij den aanval en de verdediging ontzettend veel af. De derde of achterste loopgraaf is de plaats voor de reser ves. De weerstanden nrooten zoodanig zijn in gericht, dat zij het 3 a 4 dagen kunnen uit houden, ook in geval van omsingeling. Het spreekt dus wel van zelf, datzij van alles, wat voor de verdediging en het onderhoud van hen, die dien zwaren plioht te vervullen heb ben, rijpelijk voorzien zijn. De schuilplaatsen (abri s) der soldaten be vinden zich op een diepte van 2 a 3 meter in den grond en worden geschoord met allerlei materiaal, dat van achter het front wordt aangevoerd. Men krygt daarvoor nu, wat men vraagt, maar eerst liet dit wel eens ie wen- schen over, want niet alles was dadelijk zoo goed geregeld. In elke schuilplaats is ruimte voor 25," soms voor 50 man. Dat gedeelte, waar het bed wordt gespreid, is met planken be legd. Aan hooi en stroo ontbreekt het niet. Ja, de soldaten hebben zelfs over stroozakken te beschikken en kunnen zooveel dekens bekomen, als zij maar willen hebben. Elke schuilplaats heeft twee uitgangen, want eg is mefc.de mogelijkheid rekening ge houden, dat een vernield wordt. De ingang is aan den kant van den vijand, wat voor de veiligheid noodig is. Bovendien bevat zulk een stelling schuilplaatsen voor do mitrailleuses, die men in voorraad heeft, voor de munitie en voor de levensmiddelen. Dat alles is met de weerstanden van zeer veel beteekenis. Langs den wand der loopgraven is een bank ter hoogte van 15 a 30 c.M. hoogte gemaakt, waarop de soldaten staan, als zij op den vijand schieten. Maken zij van de gaten in de borst wering gebruik, dan hebben zij dekking, maar de Franschen nemen die zelden te baat. Veel liever steken zij het hoofd boven de borstwe ring, om het terrein beter te kunnen overzien maar... dat aebt ik wel een beetje roekeloos, zei de heer Doucet. En maken de Franschen ook veel gebruik van den periskoop, wanneer zij met het geweer in actie zijn Wel zeker dat is een zeer gemakkelijk in strument. Ik heb er zelf een, dat wat. meer im gewikkeld is dan de andere en bedien er mij wel 3 a 4 uren per dag van, om alles goed to kunnen observeeren, want die Duitschers heb ben hunne afzonderlijke mannetje;, die op onze officieren aanleggen. Maar w© zullen nu vervolgen, hoe het verder met. de voorbereiding en den aanval gaai- Als men de loopgraven tot weerstandloop graven inricht, dan moet men daarvoor een geënte prikkeldraadboêohorming in elkaar zot In hob Maasgebied nam het artillerie vuur ten W. -van do rivier wat too, ten O. bleef hei van gemiddelde sterkte. Afgezien van gevochten tunschen verken- mngotroepon had geen strijd met don vijand plaate. In Woëvre werd Dinsdagmorgen het dorp Fresne3, (tusschen MiauheuUoe ©n Champion) in storm genomen. In enkoio huizen aan den westrand van liet dorp houden de Fran- Bóhon nog stand. Zij verloren meer dan 300 gevangenen. Ecu onze luchtschepen wierp in don nacht hommen op do spoorweginrichtingen to Bar-Je-Due. Do strijd om Verdun. Tn d© „Vossiacho Zoitiuig" schildert Max Osbora de worsteling om Verdun. Hij vertelt :i ...Do horloges worden gelijk gepot-. En op de bepaalde minuut is bet of eoa onzichtbare maatstok, zwanger van noodlot, hoog opgehe ven wordt. De maatstok valt en de gruwelijk© symphonic begint. Begint met "een bruisend accoord, dat den ouden bodem van de Mans hoogte doet sidderen. Met een vrees©]ijke melo die uit do onderwereld begint het. eerste-ge deelte, dat de artillerie spelen moet. Een kal ven dag lang spuwen de loc/pon van do kanon nen hun lading naar den vijand. Een roep van donderen, kraken, vernielen bevangt hot g<- heele landschap. Veel geweldigs is er, doch niete is gewoldiger dan do mensch. Do elementen verhezen het tegenover hot geraas van de door mooisohenhand gemaakte vernic'r/igsmarfiinc. Alle© wat er ooit van trommel- en roffel vuur geweest is, zinkt in het, niet tegenover dit ge raas. in de laatste dagen heb ik nog een na galm van de eerste kanonnado gehoord, toen nieuwe doeleinden voor den aanval beschoten worden. Spookachtig zijn daze bosscfaea, waar het rechts en links, voor en achter don wande laar knalt zonder dat een mensch of een ka nonloop zichtbaar wordt. Men marcheert door het kreupelhout-, men klautert op do kraaien nesten van do waarnemers. Men gaat in het open veld, men beklimt hoogten en men ziet niets, volstrekt, niets van de batterijen, di® dezen heksensabbat!! opvoeren. Uit 1 is tig ge kozen schuilplaatsen suist het door de lucht. Men weet niet waar vandaan en waarheen. Men loopt over een vreedzamen akker en plot seling hoort men ter zijde een zoo geweldige ontploffing, dat men haast omgeworpen wordt door den luchtdruk. De Franschen merkten het den 21en Fe bruari duidelijk genoeg, waarop de hagel van staal gericht was. Nog dagen later kwamen gevangenen als verdoold door het geweld van dit meedoogenlooze onweer. Hoe had de vijand zich ingericht in zijn loopgraven! Met balken, cement, beton, Steen, aarde en ijzer had hij zich "vei-schanst. Daarvoor lagen draadversper ring na draadversperring. Zooals de Fran schen die het liefst aanlegt: niet strak gespan nen, doch zoo elastisch mogelijk, dat zij meer meegeren met do projectielen en splinters. Dat alles is nu een wilde verwarring. Loopgraven en schuilplaatsen vormen nu een lange reeks van verwarde kluwen, waaruit balken, rails en versplinterd hout uitsteken. In de omgewoelde aarde liggen nog flarden van uniformen, stuk ken van wapenen en ammunitie. Do draadhin dernissen zijn uit elkaar gescheurd, plat ge drukt, samen gebogen en hun prikkels leveren geen grooter gevaar meer op dan dat men zich als wandelaar de broek er aan scheuren kan. Kilometers ver staart de verschrikking uit de leege loopgraven, waarvan de bezetting dood, gewond of gevangen is. Verder vertelt Osbom; Ongunstiger terrein voor een offensief /kan men zich moeilijk voor st ellenHot ge&eele gebied ten noorden van Verdun is als een zee van heuvels, van golven de heuvels. Overal heeft de verdediger ge schikte punten voor waarneming, om zich vast te zetten, om strijdkrachten te verzamelen. Bijna als in liet ooriogsterrc-in in de Vogezen, alleen meer gerekt en minder hoog opgaande, beheerscht altijd een breede rug de plooi tus schen twee andere. Voortdurend wordt alles gezien, wat men doet. Onze artillerie had a3n den overkant echter niet alleen de schansen vernield, maar op vele plaatsen rok de tele foongeleidingen, die de verbinding vormden tusschen de voorste stellingen en de waarne mingsposten van de Franschen en hun batte rijen. die verder naar achter stonden. Dit stuk- roffelen van alle verbindingen is een belang rijke uicwerkiug van het vuur. Men moest ook echter rekening houden met het gevaar uit d© flank. "Want ten westen van de Maas lag' de vijand eveneens op de heuvels, die uitzicht hebben over de rivier. De vurende batterijen van de Franschen, die daar stonden, moesten en moeten nog voortdurend in bedwang, ge houden worden. Niets maakt een schokkender indruk dan dat men merkt nu zwijgt het vuur in een be paalde richting. Dan begint de aanval, de stormaanval. Men ziet het niet, maar men. voelt: nu gaat het man tegen man. Nu gaat men op elkaar los. De geweren knetteren, de machinegeweren zijn aan het werk. Velen raken in handgemeen, in moorddadige worste ling. Nu is de oorlogsfurie aan de loopgraaf. Nu vloeit kostbaar menschenbloed ten. Dat goedje wordt tusschen palen kris en kras door elkaar gespannen en ten laatste werpt men het eene zoo maar over het andere heen. Zuinig behoeft rnen er niet mee ie we zen. want het is er in overvloed. Voor een loopgraaf van 300 meter lengte neemt men wel 50 kilometer prikkeldraad. En kunnen de soldaten zich daar niet met scharen doorheen werken? Geen denken aanBij een enkel gevecht heb ik het wel geprobeerd, maar een sterke draad versperring moet, alvorens de eigenlijke aan val begint, door de artillerie vernield worden. Het is onzen soldaten ten strengste verboden, om aan te vallen, zoolang die binderm'3 niet is weggeruimd. En nog is het voor de kanonnen, die op een afstand van 2000 a 3000 meter zijn opgesteld, een zeer moeilijk werk, om een bres it? een stel ling van ijzerdraad te schieten. Het gebeurt toch niet zelden, dat een volgende granaat weer omhoog doet springen, wat een vorige in den grond had geperst. De vernieling van de draadversperring ie dus eeu der plichten, die de artillerie heeft te ver vullen. Verder ligt het op haar weg, de man nen in de loopgraven zoodanig te cÈmöralisee- ren, dat zij als het ware met lamheid zijn ge slagen. In de derde plaats heeft zij den vijand het aanvoeren van versche troepen te beletten en ten vierde moet zij een geweldig vuur op zijne yeldkeukona onderhouden, als haar de

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1