X5ES SOILiDATENCOURA NT vcvxv Zondag S Maart X O 1G iarioezakers. Correspondentie. Uit Leger en Vloot. Gezellige Winteravond-spelen Rechtzaken. Gemengd Nieuws. zender verlof zoo spoedig mogelijk, van militair advies voorzien, naar hun bestem ming door te zenden vooraf een onderzoek instellen naar de maatschappelijke noodzake lijkheid van het aangevraagde verlof bij bur gemeesters, Kamérs van Koophandel, plaatse lijke etemcomité's, enz., terwijl het ook voor komt, dat van dienstplichtigen geeischt wordt, dat zij bewijsstukken tot.staving van de nood zakelijkheid der aanvrage overleggen. Mitsdien wordt bepaald,, dat militaire com mandanten zich slechts dan omtrent de maat schappelijke noodzakelijkheid van een verlof bc-hooren uit te spreken, wanneer zij daartoe persoonlijk 'in staat zijn, o. a. op grond van b;j het onderdeel aanwezige betrouwbare ge gevens. Voorts behoort elk aan den minister vani Oorlog gorioiit verzoek om verlof, ook zonder dat daarbij eehig bewijsstuk wordt overgelegd en onverschillig of het naar de meening van' bovenbedoelde militaire chefs al dan niet voor inwilliging vatbaar is, na van advies te zij^ voorzien, onverwijld, c.q. door tUFschenkomstj van één der in L. O. 1915, B. 305 genoemde autoriteiten of colleges aan don Minister van Oorlog te worden toegezonden. Wellicht ten overvloede wordt ten slotte nog onder do aandacht gebracht, dab zoowel de imilitairo als de tcchr.ischo adviezen voor be- langhcbenden geheim moeten blijven. De mobilisatie-uitgavan. Do Minister van Oorlog heeft aan de Sta- lben-C4eneraal toegezonden oeno nota betref-, fendo do mobilisatie-uitgaven, welke voor 1914i zijn to stellen op ruim 77 millioen, terwijl tot; half Januari 1916 boven hot toegestane bedrag van de oorlogsbegrooting 1915 ad ruim 33 mil lioen, uitgegeven werd een bedrag van ruiir^ 148 millioen. c. -Landstormplichtigen 1913. De landstormplichtigen der iaarklasse 1913 zouden Vrijdag 3 Maart overgeplaatst worden. van do verschillende depotbatajons bij de land weer-bataljons Infanterie. le-Luitenani bij den Landstorm. Benoamd tot eefste-luitenant de 2e-luitenatit G, G. E. P. N. van Bij leve lt, comman dant van do Landstormai'deeling „Amster dam I". Uit da Staatscourant. Bij K. B. is, met 1 Maart, do adelb. lste kl. b/d Kon. mar.-res. J. H. Holla a r bevor derd tot luit. t. 3. 2dé kl. bij die reserve. Overplaatsingen. Door den Minister van Marine zijn bc- halve do reeds Vermelde do volgende over plaatsingen gelast: machinisten D. W. Kra- m o r van de „Koningin Emma" en A. I. j'Huijsse van do „Holland" op 22 Maart gesteld ter beschikkingG. don Hartog 22 Maart van do „Noord-Brabant" naar do „Kon. Emma"; J. N. Kramer 22 Mrt. van de ,,N.-Brabant" naar do „Holland" A. v a n S t r ij 22 Maart van do „Noord-Brabant" naar do „Holland"; H. van Laar S Maart van do „Noord-Brabant" naar de „Holland" G. W. J. van Sieren be rgde Boer van de „Van Speyk", H. G. v a n N i el en A. G o- vors van de „Holland", 8 Maart gesteld ter beschikking en op 22 Maart geplaatst aan do Noord-Brabant"M. J. A. van Iers el 8 Maart van de „Koningin Emma" naar do „Denob" C. Stadthoüders 8 Maart van do „Hertog Hendrik" naar kern beman ning Zeeland en 22 Maart van de „Schorpioen" naar do „Koningin Emma" en gedetacheerd bij den onderzeedienst. Do 2©-luitenarit der art. O.-I, leger H. S 1 u ij ter, thans a la suite der Koloniale Reserve, is bevorderd tot le-luitenant. Hr. Ms. „Kortsnaer". Blijkens een bij het dep. van Marine van den commandant Hr. Ms. „Kortenaer" ont vangen draadloos bericht passeerde deze bo dem Donderdagmorgen acht uur Lizard. Alios was wel aan boord. (St.-Ct.) 1N7.E CORRESPONDENTE E RUE RIEK. For brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worclon regelmatig en zoo spoedig mo- gij k door ons op do beurt afgedaan, zoo dat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te verzoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De soidatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Ads-essen gevraagd. Eerste -plaatsing 3e Esk. 3e Rog. Huzaren. Do navolgende personen le Hendrik Schelling, milicien, 2o Cornelis van Iioorn, mil. korp., 3e Abraham Hermanus Jacobus de Graaff, mil. ikorp., 4o Joh an van Beuzekom, mil. korp;, oe Hendricus Johannes Theodoor van den Stap, mil. lcorp., allen afkomstig van 3-3 Beg. Huza ren, maar niet nxeer bereikbaar door gemis aan juist adres, worden verzocht hun tegenwoordig adres duidelijk en volledig to willen opgeven aan den administrateur van het 3e Eskadron 3e Reg. Huzaren. C. v. d. H„ Sloten In orde en dank ontvan gen. Met groeten. Red. Landstorm te B. le. Als daartoe goede mo tieven bestaan, kan de landstormplichtige een .verzoek tot den M. v. O. richten. Red. v. d. B., Tilburg. Gedurende het door u ge noten verlof hebt gij slechts recht op 4 dagen 6oldij, menagegeld en mobilisatietoelage: Red. F. B., Epe. Wanneer do milicien u het be drag der vergeten voorworpen niet wil vergoe den, zult gij zelf de kosten moeten dragen. Gij eyt voor uwe uitrusting verantwoordelijk, zoo gij zo buiten medeweten van uwen commandant hebt medegegeven. Red. R, V., Numaiisdorp. Gedurende den tijd dat gij wegens besmettelijk© ziekte thuis waart, Siebt gij rookt op 4 dagen soldij, menagegeld en- moibilisatietoelagc. Bod. J. de B., Terneuzen, Gij hebt geen recht op een reisdag. Bed. J. W. M., te Sleeuwijk. Informeer bij een der consulaten, of gij u naar Duitschland moogt 'begeven en vraag dan toestemming aan den M. v. O. Red. Th. B. Gedurende den tijd dat gij ziek van verlof zijt achtergebleven,hebt gij' roc-ht cup soldij, menagegeld en de mobilisatietoelage ge durende die 3 dagen. Eveneens op de vergoe ding wegens kostwinnerschap. Bed. W. N., Geertcuïdenberg. Do Minister heeft in do Tweede Kamer medegedeeld, dat 1 April a.s. de lichting 1906 dor bereden' wapens met klein verlof gaat. Bod. A. A. de G., 's-Grftvpnhage. Gij leunt nu niet meer bij de reserve overgaan. Verzoek uwen compagniescommandant om bij de opleiding geplaatst to mogen worden. Bed. B. H. W., Waarden. 1. Gij gaat met de land weer lichting 1907 met klein verlof. 2. Tor be oordeeling van uwen compagniescommandant. Red. Th. N. W., Oost-Souburg. AL het kader niet voltallig is, kunt gij waarschijnlijk als korpo raal een verbintenis aanvragen bij liet Ned.- Ind, leger. Anders sleets als soldaat. Red. A. Z., Deventer. Ingekwartierd zijnde, hebt gij bij één dag verlof geen recljt op menage geld, 2 dagen verlof 1 dag, 3 dagen verlof 2 dagen menagegeld, enz, Gij kunt nu zelf uit maken of gij iu aanmerking komt voor menage geld, en dan een verzoek richten tot den com pagniescommandantli ij wien gij toen ter tijd in onderhoud waart, om voor het menagegeld in aanmerking te mogen komen. Bed. J. J. V., 7e Reg. Inf. Richt eon verzoek tot den Hoofd-Intendant van het leger te 's-Gra- venhage, om in een militaire bakkerij geplaatst te mogen worden. Red. A. do B., Amsterdam. Gedurende den tijd dat gij tijdelijk ongeschikt voor den dienst waart, hebt gij recht op soldij en menagegeld. Bed. J. J., Chaamdijk. Of er veel kans bestaat, moeten wij betwijfelen. Gij kunt echter een»' poging wagen en een verzoek richten tot don M. v. O. Red. J. v. E., te Assen. Zie No. 212 der Soldaten- courant. Bed. W. G. d. V., Laren. Elke 10 dagen hebt gij recht op 1. dag vcidof. Bed. L. v. B., Dordrecht. Bij den vrijwilligcn landstorm verbinden zich in het algemeen per sonen, die niet dienstplichtig zijn. Gij kunt u daarbij dus niet verbinden. Bed. P. P., Dordrecht. Of bereden militairen ook in aanmerking komen voor een aanstelling tot kommies kunnen wij niet met zekerheid zeg gen. G© kunt een verzoek richten tot den Mi nister van Financiën. Red. Detachement Aalten. Voor eiken dag verlof, waarop niet aan den middagmaaltijd wordt deelgenomen, bestaat het recht op eenmaal menagegeld. Red. H. v.'E., Laren. Gij moet u zelf tot den bur gemeester wenden om vergoeding wegens kost winnerschap te bekomen. Richt daartoe een verzoek tot den Burgemeester. Red. II. J. ;S., Heel. lo. Gij kunt rechtstreeks het verzoek aan den M. v. O. zenden, om voor de door u bedoelde toelage in aanmerking te mo gen komen. 2o. Voor de zoogenaamde permissie- dagen bestaat geen recht op vrij vervoer voor Rijksrekening. 3o. Richt u tot het Nationaal Comité tot steun aan Miliciens, Algemeen Hoofdkwartier te 's-Gravenkage. Red. A. M., Goirle. Als er gegronde redenen be staan, leunt gij u om overplaatsing met een verzoek wenden tot don Opperbevelhebber Yan Land- en Zeemacht. R e d. H. K., B'ezoyen. Als het kleedingstuk door uwe schuld is zoek geraakt (al is dit geschied voor 1 Sopt-, van het vorige jaar), moet de waarde daarvan door u aan het Rijk worden vergoed. Red. J. B. K., Ede. Verlofdagen vallende in een straftijd zijn vervallen en worden later niét meer ingehaald. Red. G. G., Breda. Het bedrag der vergoeding voor kostwinners wordt door den burgemeester bepaald en bedraagt op het oogenblik voor den landstormplichtige maximum 1.50 per dag. Red. G. W. D., Pannerden. Op welken datum da lichting 1907 van het corps Pantserfort Artie, met klein verlof naar huis gaat is ons niet bekend. Red. J. C'. te Vechel. Omtrent do vergoeding we gens kostwinnerschap bij huwelijk, informeeren bij den 'burgemeester van uw woonplaats. Red. L. F. v. S. E., den Helder. Als de landweer lichting 1915 met klein verlof gaat, wordt de koiporaal-geweermaker daarvan ook in het ge not gesteld. Red. J. V., Ede. Verlofdagen vallende in een stnaftijd zijn vervallen en worden niet meer ingehaald. Red. G. J., OudehbosohH. L„ Amersfoort. Gij hebt telkenmale wanneer gij bijzonder verlof hebt, recht op vrij vervoer voor Rijksrekening. Zie ons antwoord aan J. H. H. S. Tilburg in de „S. C." No. 223. Red. A. v. G., HeLlevoetsluis. Gij kunt eerie po ging wagen door een verzoek te richten tot den Hoofdintendant van het leger om bij de mili taire lichting te 's Gravenhage geplaatst te mogen worden. Red. L. v. B., te Laren. Gij kunt een poging wa gen, door een gemotiveerd verzoekschrift tot den M. v. O. te richten ten einde tegelijk met de militielichting, waartoe gij oorspronkelijk zouclb hébben behoord met klein verlof naar lruis' te mogen gaan_ Red., P. M. B., Den Haag. le. Bij aanstelling tot sergeant gedurende den tijd der mobilisatie, 'bestaat het recht op een bijslag van f 15 in eens voor de aanschaffing van velduitrusfcings- stukken, enz. 2e. Richt een verzoekschrift tot den M. v. O. om te 's Gravenhage te worden geplaatst. Red. Joh. IV., te Horn De compie. comdt. kan al tijd vergunning verleenen om per eerste reis gelegenheid op den dag volgende op het verlof terug te keeren. Dit is natuurlijk geheel en al tor beoordeeling van den commandant. Red. A. B., te Deventer, le. Als gij belast blijft mét het verzorgen van liet paard van den Wachtmeester, hebt gij naar onze meening ook recht op oppassersgeld a 0.10 per dag. 2e. Als ongehuwde hebt gij eens in de 14 dagen recht op vrij reizen voor rijksrekening. Bod. Gr., Utrecht. 1. Bij opname in hospitaal heeft ook een vrijwillig onderofficier recht op 4 dagen vergoeding van levensmiddelen. 2, Wij gelooven niet, dat aan oen vrijwillig dienstdoende onderofficier, bij aanstelling tot kommies, vrijstelling van den militairen dienst zal worden verleend. 3. Voor een aanstelling tot kommies kan men zich met een verzoek schrift wenden tot den minister van Financiën. Red. Verkeerd reismandje. Maandagavond heb ik per abuis een verkeerd reismandje mede genomen, toen ik met den trein van 11 n.m. uit Botterdam kwam. Verzoeke adresopgavo van den eigenaar. Mijn eigen mandje is blijven staan en mis schien door v. g. eigenaar mede genomen. Verzoeke bericht te zenden aan. J. Smeijene, Depót Autotrein 3e Compie. Kist zoek goraakt. Mijn kist is Woensdag 1 Maart met de over plaatsing van ons bataljon zoek geraakt. On- dcrgotcékende verzoekt den vinder beleefd bericht. H. KRIJGER, mil. sold. 4-111-14 R.I., Hulst. N.B. Mijn oud adres dat op dio kist geschil derd is, is'3. II-3 R.I. W. N. 5604. Bewoirrierünigenj mutaties, ens. Do mil. N. J. Kuitems van het IITe Bat. ltsg. Gron. is deze week tot korporaal bevor derd. Met 1 Maart zijn bij het 19e R. T. 2e comp. IV bat. bevorderd de landstormpl. soldaten tot korporaal W. A. Kreugel, W. A. v. Leeuwen; 3o comp. Th. Grondijs, B. Wiss ink, W. do Gooijer, bij do lc comp. Vermeulen, Toom, Visser, Verra, Bergnkker, Pijl, Hofstee, v. Driel, Lichtendaal, Stokmansbij de 4e comp. Holman en Krommedijk, Voor de slachtoffers van den Watersnood. Dertiende lijst. Ontvangen tot en met 3 Maart 1916- 's middagsVan milicien soldaat P. S. f 0.50. Totaal van deze lijst f 0,50. Totaal ontvangen f 1818,32 e. MANASSEN. Voor de militairen te Amsterdam. (Van omen eigen' verslaggever.) Dr. E. J. Abrahams, heb bekende Amsterdamsche raadslid, is zeker een der felste bestrijders van de kwakzalverij in ons land. Nog eens weer heeft hij daarvan Woensdagavond in de aula van het R. K. Gymnasium aan de Hobbemakade gotuige- nis afgelegd in een causerie, waartoe onzo militairen waren uitgenoodigd. ïn grooton getale waren de Aimtcrdamscbe militairen niet opgokomen, do zaal was maar zeer matigjes bezet; wij merkten vooral vele hos pitaal-soldaten cn enkele officieren van ge zondheid op. De afwezigen hadden echter ongelijk, dr. Abrahams weet heoi belang wekkend, nu en dan humoristisch, te ver tellen van de ondeugden en vooral gevaren der kwakzalverij. Zijn leuze is, dat de „zieke meifsck" ill Nederland beschermd moet worden tegen de kwakzalvers, dio het niet alleen aanleggen op zijn Beurs, maar ook op zijn gezondheid. Niet dat de middelen der kwakzalvers altijd schadelijk zijn, ze zijn integendeel heel dikwijis van het slag, dat niet baat en niet schaadt, maar zij houden den geneeskundige, den vakman verre van den zieke. Als er iets aan onze meubelen mankeert, als onze machines, onze kaphels of gastoestellen niet functioneeren, roepen wij de hulp in van een vakman, een meubelmaker, werktuigkundige, smid, maar hoevelen. zijn er niet, die hun lichaam toe vertrouwen aan den eersten den besten kwakzalver, aan het Staphorster boertje, den schoenmaker De Haas, den piskijker Bijsterveld De'spreker liet de verschillende kwakzal versmiddelen de revue passeeren en vertelde van sommige zeer interessante bijzonderhe den, voorbeelden uit de ervaring, uit eigen praktijk. Daar waren er vooreerst, die u per brief wilden genezen en die steeds ver weg woonden, liefst in Amerika. Zij stu ren dikke geïllustreerdë brochures en wie daarop inging en zijn ziektegeval vertelde, ontving de mededeeiing, dat men zijn toe stand volkomen begreep en als hij f 75 stuurde, zou hij geheel genezen binnen kor ten tijd. Dan waren er, die de natuurkrach ten te kuip riepen, vooral de electriciteit, dezo geheimzinnige kracht, welke voor alles helpt. Eerst de volta-kruisen, ouderen herinneren ze zich nog wel, later de electrische gordels, die electriciteit mee deelden aan of opwekten in het lichaam en voor alle mogelijke kwalen genezing gaven, voor nierziekte zoowel als kiespijn, voor maagzweren als rhumatiek. Een zeer frap pant geval vertelde dr Abrahams ook van de Abdijsiroop, dia zelfs van tering zal ge nezen, maar 'een armen tuberculose-lijder in den dood dreef door zijn goed vertrou wen op het middel. Interessant was ook de geschiedenis van den morphinist, slacht offers van morphine-iuspuitingen, - die zich voorloopig zoo wel bevond bij een anfci- morphine-middel van een bekenden Hran- schen kwakzalver, het middel bleek bij onderzoek nog iets meer morphine te be vatten dan de lijder gewoon was in te ne men, alleen kreeg hij het nu door de maag naar binnen. Tal van .andere middelen, in de dagbla den geadverteerd öf in brochures aange prezen en met talrijke attesten voorzien, werden nog besproken, en bekende kwak zalversnamen, behalve de reeds boven aan gehaalde, passeerden de revue, doch alle kwamen zij op hetzelfde neerden men- schen het geld uit den zak te kloppen, cr waren voorbeelden van gezinnen, die verarmden door 't gebruik van dure kwak zalversmiddelen, - en hen ver te houden van den geneesheer, den deskundige, en dus van de genezing. Na de pauze werden een aantal lichtbeel den vertoond, die natuurlijk alle op de kwakzalverij' betrekking hadden. O.a. zagen wij de portretten van De Haas, liet Stap hor ster boertje, Sequab, van kwakzalvers uit vroegere tijden en andere landen. Aan het slot werd de spreker hartelijk toege juicht. Snelheidsrit of -loop. Sergeant Ie klasse F. A. Ouwehand, Oranje- Nassaukazerne, Den Haag, schrijft ons: In aansluiting op het bericht in de „Sol- datcncourant" van Zondag 27 Februari, cu tevens ter beantwoording van de verscheidene schriftelijke vragen, door mij ontvangen, diene Met het oog op het ongunstige jaargetijde is de veldrit voor wielrijders eenigen-tijd uitge steld en is als definitieven datum Zondag 7 Mei a. s. bepaald. Op Zondag 12 Maart zal do veldloop, onder leiding van de Haagsche Athletiek Vereeniging, te loopen over een afstand van 10 K.M. (bin nen een bepaalden tijd af to leggen), en waar aan ieder goed wandelaar kan deelnemen, be slist doorgaan. Do prijzen zullen bestaan uit medailles enz. eventueel© inlichtingen aangaande den snelioop zijn te verkrijgen bij den heer J. Korlvinke, Nieuwe Haven No. 1 te 's-Gravenliage. Do wijze, waarop de snelheidsloop zal plaats vinden, wordt nader in do „Soldatencourant" bekend gemaakt. Huisvüjtbeoefening in het leger en bij de marine. Het Centr. Bureau v. d. "Volksbond tegen Drankmisbruik meldt het volgende: Heb verheugt ons op te kunnen merken, met hoeveel ernst hoor de ministers zoowol van Oor log als van Marine, do huisvhjtbeoefening in hef; leger en bij de marine worden bevorderd. Door den Centrale Commissie voor ontwikke ling en ontspanning der gemobiliseerde troe pen, welke reeds zoo veel heeft gedaan tot ver grooting van de wilskracht en van het weer standsvermogen van do militairen, is den laatsten tijd ook de bevordering der huisvlijt ter hand geuomen. Door de Commissie werden reeds meer dan 2000 lu.iisvlijfckaa.rten van den Volksbond verspreid onder de militairen. En dat dezo verspreiding do gewenschte vruoht heeft gedragen, openbaart zich allerwego en vooral op zoovele kleine posten aan de gren zen, waar de militairen wat hun ontspanning betreft, vrijwel uitsluitend op zichzelven ziju aangewezen. En verblijdend is ook, wat wij hij de marine zien. Het is bekend, welk eon groot voorstan der de huisvlijt vindt bij den minister Ram- bonnet. Reeds voor dat deze als hoofd van het marine-departement optrad, toen Lij comman dant was van Hr. Ms. Eve-rhen, bevorderde hij door do verschaffing van grondstoffen en ge reedschappen aan do bemanning, de liefhebberij voor de huisvlijt. Bij de marine is sedert hot voorjaar van 1914 do huisvlijöbeoefening prach tig georganiseerd. De marine heeft thans een eigen „Opleidingsschool voor Huisvlijt-instruc- tcurs" en een „.Centraal Magazijn voor de Huisvlijt" (grondstoffen en leermiddelen). Tot hoofdleider der huisvlijt werd benoemd de hoor II. Tuin, leeraar M. O. to Amsterdam, eeu man, die, in -t bezit van'do beide Hollandsehe diploma's voor handenarbeid, voor den paedag. handenarbeid de lessen heeft gevolgd te Naës in Zweden en in allerlei opzichten voor de hier bedoeldo taak als aangewezen is. Op de meeste oorlogsschepen wordt des avonds van o tot 7 uur, onder leiding van onderofficieren, dio daarvoor een cursus aan do Opleidingsschool to Willemsoord gevolgd, hebbcuj met zeer veel lust gewerkt. Ook werden niet vergeten de Noordzoe-eilanden, waar in dezen tijd marine-bosten geplaatst zijn. Militaire verkenningsvlucht. Men meldt ons Aanstaanden Maandag 6 dezer zal nu de militaire verkenningsvlucht gehouden worden. De aankomst van hét'eerste vliegtuig zal plaats hebben te 12 uur 's middags te'Scho- veilingen. Mocht wegens bewolking de verkennings vlucht dan niet doorgaan, omdat een derge lijke toestand van do lucht den vliegeniers, die cp groote hoogt-o vliegen, het verkennen onmo gelijk maakt, dan zal de vlucht Dinsdag 7 of bij nieuwe verhindering Woensdag 8 of even tueel Donderdag 9 dezer gehouden worden. Do aankomst van het eerste vliegtuig te Schevcningen zal dan echter telkens een half uur later plaats hebben, dus Dinsdag te half één. Woensdag te 1 uur en Donderdag te half twee uur. Wedstrijd Fort Pampus. Mil. S. Licuwen meldt ons: Met dezen ben ik zoo vrij, om den uitslagf van den wedstrijd, welke tusschen de beide; elftallen BussumPampus is gespeeld, te mel den. Pampus verloor met 21. Van fort Veldhuis. Mil. E. Enters 6chrijffc ons van fort Veldhuis: „In den loop van deze week speelde ik met een van mijn kameraden op het fort „Veld huis" een partij schaak, welke volgens mijn moening een interessant verloop had. Ik geloof wel dat dit partijtje, vooral wegens zijn kort heid en eigenaardig slot voor publicatie m aanmerking komt en zou het mij zeer aange naam zijn, indien u deze in de iSoldatenkrant wilde opnemen. Ik veroorloof mij daarom u de zettenreeks hierbij op te ge-ven en zeg u bij voorbaat be leefd dank voor de plaatsing." Gespeeld op fort bij Veldhuis. Wit: E. E. Zwart: J. St. 1. e4 e5 2. d4 d5 3. exd5 Dxd5 4. Pf3 e4 5. Pe5 bo 6. Pc3 De6 7» Lx b5f Pd7 8. Lc4 Df6 9. Lx f7f Kd8 10. Lg5 D x g5 11. Pc6 mat. Dankbetuiging. Bij dezen betuigen wij onzen welgemeenden dank aan allen, die hebben bijgedragen voor het waardevol en prachtig geschenk ons ter ge legenheid van ons huwelijk aangeboden. Mil. G. v. KESTEREN en Echtgenoofce, 6e Comp. Wielrijders. Pandoerpraatje 2-11 Reg, Grenadiers. No. 1 speelt harten 8 als troep op. Harten aas op stok. No. 1 heeft R. 7, 10, b. en vr.Kl. 7 en 9; 8eh. 7 en Hart. 8. No. 2 R. 8; Kl. 10 en k.Sch. 8, 10 en b. Hart. 10 en vr. No. 3 R. 9, k. en aas; Kl. 8, b., vr. en aas; Hart. 6. No. 4 Sch. 9, vr., k. en aas; Hart. 7, 9, b. en k. Pandoer club „Vriendschap", 2/II Grenadiers le Div. Veldleger. Oplossing van pandoerpraatje van de club Voorzitter Put. Eerste slag: No. 1 kl. 8, No. 2 kl. 9, No. 3 r. aas, No. 4 r. 9. Tweede slagNo. 4 hart. 9, No. 1 hart. 8, No. 2 hart. k., No. 3 hart. aas. Derde slag: No. 3 sch. 10, No. 4 sch. 9, No. 1 sch. 6, No. 2 sch. aas._ Vierde slag: No. 2 sch. k., No. 3 r. k., No. 4 hart. vr., No. 1 sch. 8. Vijfde slag: No. 1 hart. b., No. 2 r. yt., No. 3 hart. 10, No. 4 kl. 10. No. 2 hart. 7, No. 3 kl. aas, No. 4 kl. vr., No. 1 harten boer hangkaart. Pandoerclub „De Lijntrekkers", 1-40 L.W. I. Oplossing pandoerpraatjo „De razende bol", 2-1-5 R. I. 4e Div. Veldleger. No. 1 h. 7, No. h. k., No. 3 sch. 10, No. 4 h. 8 No. 2 r. b., No. 3 r. vr., No. 4 li. 10, No. 1 r. 10. No 4 kl. 8, No. 1 kl. 7, No. 2 sch. 9, No. 3 kl. b. No. 3 r. a., No. 4 h. vr., No. 1 r. 8, No. 2 h. 9. No 2 r. k., No. 3 sch. 8, No. 4 h. a., No. 1 r. 7. No 4 kl. 10, No. 1 kl. 9, No. 2 sch. k., No. 3 kl. k. No. 3 sell, a., No. 4 h. b., No. 1 kl. vr., No. 2 sch. b. No. 4 kl. a., No. 1 h. b., No. 2 sch. 7, No. 3 sch. vr. Onzes inziens is dit geen praatje, want als ze rniten negen er bij nemen en maken schoppen troef, dan kan hij er nooit in. Ópgelost door de pandoerclub „De lieele bout er uit", Fort W. Wetering, Tuil en t "Waal. Oplossing pandoerpraatje Roode Janus, 1-1-5 R, I. No. 1 kl. 7, No. 2 kl. 10, No. 3 kl. 8, No. 4 kl. 9. No. 4 h. 10, bo. 1 h. 9, No. 2 h. a., No. 3 sch. a. No. 2 li. h,, No. 3 sch. vr., No. 4 kl. vr,, $o. 1 h. 8. No. 4 h. b., No. 1 h. 6, No. 2 kl. b., No. 3 sch. b. No. 2 r. k., No. 3 kl. k., No. 4 r. 10, No. 1 r. 9. No. 3 r. vr., No. 4 kl. a,, No. 1 r. 7, No. 2 sch. h. No. 4 sch. 9, No. 1 sch. 7, No. 2 h. vr., No. 3 r. b. No. 4 seh. 8, No, 1 sch. 10, No. 2 h. 7, No. 3 r. 8. Zoodafc eerste speler, met den achtsten slag, hangt op schoppen 10. Opgelost door de pandoorclub „.Schoon hoven! alles uitstappen". Fort Waal- sche Wetering, Tuil en 'fc Waal. Antwoord van eon zoon, opgeroepen bij den Landstorm aan zijn vader, een Brabantsch boertje, (Van Sergfc. G. Porsklomp.) (.WijzeVaarwel Marie, j Och beste vaor, 'k heb oewen brief gekregen, Van morgen rruug, 'fc was krek kwart reut- negen, Ik las 'm veur de dienst begonnen was, Wa sohrefde 1) goed, da vond ik toch wel kras. Oo gooien raod, dio zal ik nooit vergeten, Da zweer ik oe nou bij m'n goed geweten; Nooit doe ik iets in strijd met 't- fateoen En ontiglicid 2) zal 'k ook beslist nooit doen, In de herberg zal ik ook echt nooit komen Da iha'k m'allang heel plechtig veurgenomen, En 'k snap ook nie hoe da'n ander-kent Van eencn gulden virtig tractement; Zeg vaort-je lief, ik wou oe is wa zeggen, Over de luitjes, waor ik bij kwam te leggen, Op onzen zolder, tachtig trejen boog, Geleuf 't, ge wit, da'k oo nog nooit bedroog. M'n deken vouwen, doe ik al wa prachtig, De koffie is nou wel nie al te krachtig Do botter 3) is goed mar toch kunde wei zien, 't Is nie den echte, mar 't is margarien Eu leeren doe'k ook al taom'lijk bestip, Redhfcs en linksom per dag '.n keer of zestig, En rechtsomkeert, of well link6uït de flank, En 6tók6tïjf stilstaan net als was Jk 'n plalik. De behandeling daorvan heb ik gin klaogen, Da viel yeul mee, zoo in de eerste daogon, Ja, vaojer, alles zal lioop ik, goed gaon, -A'k mar gin straf krijg, want daor komt 'fc op aon. Hoe een kind sterker kan zijn dan vier mannen. VerzcWc tweo personen oen bezemsteel stevig vast te houden en twoo anderen even eens een tweeden bezemsteel, zoo dat <Ie bei de stelen evenwijdig aan eikaar zijn en zich op een ouderlingen afstand van 1 M. bevin den. Bind het cene eind van een touw ste vig aan een der stolen en wind het touw eenigo malen (bijv. vijf malen, zooals op de tookening) om de beide stelen, zonder dat de windingen elkander kruisen. Terwijl go nu het .vrije einde van het touw vasthoudt, neomt ge aan, de vier per sonen, welke de bezemstelen vasthouden, naar elkaar toe te trekken, hoe sterk zo zich ook inspannon om de bezemstelen van elkaar te trekken. Hiertoe bohoefb gc slechts aan het touw te trekken, en de kracht, welke go ontwikkelt, vermenigvuldigd met het aan tal windingen van het touw, zooals dit bij takels gescniedt, zal u in staat stellen het gestelde doel te bereiken. Daarentegen zult ge, evenals bij takels, in snelheid verliezen, wat ge in kracht wint, on om de personen aan de bezemstelen oen meter naar elkaar te trekken, moet go eeu eind touw ter lengte van 5 maal I M. inha len. De beschreven proef is zeer aardig in een vertrek met een gladden parketvloer; in dat geval kunnen de vier personen moeilijk weer stand bieden, zoodat con jong kind, een top- gcr meisje, kan zegevieren over vier der sterkste personen uit "het gezelschap. Wa liffgon hier met half Limburg te saomen En toén we veur 't eerst, zoo bij elkander kwaomon, Kon ik gin een van die luitjes verstoon; Veural as z'in d'r taol) aon 't praotcn gaon. 'fc Is Joop en sjeng cn himelsakkerjennen, 'k Snap nie hoe die mekaoris 4) verstoon ken nen, 'k Vein hen anders wel heel goeje lui En zelden hebben ze 'n krwaoje bui. Nou, vaodcrlief, ik schei er uit mee schrijven, Doe rnóer de groeten en in de buurt de wijven, Ik breek nou af, hoeveul me da ook smart, Mee m'n gekrabbel, mar nie mee m'n hart. G. PERSKLOMP. Den Haag. 1) Sohrefde schrijf je. 2) Ontigbeïd slechtheid. 3) Botter boter. 4) Mekaoris elkaar. Een woord aan milicien Eberlee. (Van Lst.pl. F. v. d. Berk.) Den 23sten van de tweede maand, Hield ik ons militair postje staand; Ik vroeg, post, hebt u nog een Soldaten- courant Ja, zei hij, en stopte mij er een in de hand. Ik zeg: hier, mijn beste vent, Hebt u voor dat nuttig blad een cent.. Ik kwam toen thuis in mijn kwartier, Daar was alles vol plezier Zij riepen: Frits hebt u het al gehoord, Men heeft u op uw vers geantwoord. Ik zeg: nee, maar ik heb de Soklatencouranfc. En spoedig had ik hem dan ook bij do hand. Ik zocht toen vlug in 't rond, Totdat ik eindelijk het antwoord vond; Ik zeg: Eberlee, wie is die vent, Is er soms hier iemand, dien hem kent? Maar allen riepen in akkoord: Wij hebben nooit iets van hem gehoord. Nou, Eberlee, ik vind het niet zoo lam, Omdat u misschien komt uit Amsterdam; Maar ik zeg u op mijn woord, Braband is mij een dierbaar oord, Al komt u uit een groote stad, Ik heb er toch weinig lol gehad. Ik dien in Braband met plezier. Al vindt u het dan niet zoo lollig hier; Maar ik had het van u niet verwacht, Dat u dat zoo had uitgedacht. Doch ik geef daar zoo veel niet om, Want ik ben, op mijn woord, ook niet zoo dom. F. v. d. BERK, Ldst.pl. le Comp. 2e Batt. 13e Re IHe Divisie, Veldleger. Aan m'n vrind P. Schijf. Eeg. Jagers. (Van een muzikant van het 8ste.) Piet Schijf dat is mijn beste Vrind, Ik een mukikant hoor niets van hem, wat ik niet aardig vind. Een brief of ansicht, 'fc minste waar hij aan denkt of om geeft; Toe Piet-, laat eens zien dat je nog leeft. Stuur dan maar eens een briefkaart Piet, Centen voor postzegels kost je dat niet. Het zal me ook erg aangenaam wezen, Ijverig dichter, weer eens iets van je in de Soldatencouranfc te lezen. Flinke handdruk, van je boezemvriend, en groeten bij dezen EEN MUZIKANT v/h. 8ste. De huisvlijttentoenstelling gehouden te Leiden. (Van milicien C. G. de Groot). Wat onze Leidsche militairen Presteeren kunnen op elk gebied, Dat zou welhaast ongelooflijk heefcen, Als men 't bewijs daarvan niet ziet^ Doch kapitein Leers kreeg een reuzen-inval, Die wijd en zijd ook bijval vond, Een tentoonstelling zou bij organiseeren, Her werd verkondigd luid in 't- rond. Al wat geknutseld was op kamers, Van scholen en op kazernezaal, 't Was alles waard getoond te worden, Aan stad- en landlien altemaal. De graaribeurs werd 'heel ras herschapen, In een mooie zaal met schoon festijn. En daar lag op versierde tafels, Het keurig werlc van den milicien. Zeven honderd stuks waren te bewonderen, Waarvan elk op zic-h zelf heel schoon, Het was zeer moeilijk te zeggen, Wie er wel spannen 'zou de kroon. Snijwerk op allerhande stukken, Te veel om op te noomen wis, Soms nog naar eigen idee ontworpen, 't Was iets dat zeldzaam prachtig is. De figuurzaag heeft niet stil gelegen, In den langen mobilisatietijd Want prachtig werk kon men bewonderen, Van triplex, waar 't zaagje vlug door glijdt. Keurig waren al die stukkên, In grof en fijn, verschil van kleur, Mijn vrouw had wel alles willen hebben, Maar 'k moest haar stellen vaak te leur. Want 't meeste waren al presentjes, Dus niet te koop voor woord of geld, Want ride het had tentoongesteld hier, Was op terug hebben zeer gesteld. Ook meubelen in zuiveren vorm, 't Meest door geen vakman daargesteld, Die trokken veel bijzondere aandacht, Met «ere worden zij vermeld. Gemetseld stond er ook een kerkje, Van steentjes duizenden in getal. Met toren, raampjes en met deuren, Een aardig hekje om dat al. Boetseerwerk was er ook een stukje, Dat zeker wel gezien mocht- ziin, De klei was wel gescheurd een beetje, Maar dat zal wel van de kachel zijn# Carton was ook mot vlijt en studie," Gebezigd door den knutselaar: Voor lijsten en muziekportefeuille, Met nationale linten lag zij klaar. Met fraai was ook het nut vereenigd, Want een vloermat was er ook te zien, Menig huismoeder werd er naar begeerig, En wenschte er zich een stuk of tien. De afdeeling kleedjés was verbazend, Men keek hier zich de oogen blind, Men zag ze in allerhande kleuren, Met nopics en ooit wel met lint. Om visch te vangen zag men netten, Van riet en stroo wat korfjes fijn, Ik durf gerust aan elk beweren» Dat militairen kunst'naars zijn' Van koper was hoe! wat vervaardigd, Om moo to pronken, was het vast, Die 't zag kwam vast. in do bekoring, Hei nu>o te nemen naar zijn kast. Het echil'k-r'.verk was hoog te roemen In alle stijlen vond ik 't schoon, ik zou het housen niet kunnen zoggen, Wie strijken zou met 'fc hoogste loon. Een Ioojigraaf was er ook te kijken Een dekking in rijden van gevecht, liet was gemaakt in 't .'dein. en keurig Vond iedere vakman hc-£ terecht. Er waren nog velo curiositeiten, Meor dan ik hier nog noemen kan, Men moet mij dit niefc euvel duiden '.k Respecteer hol. work van icdoron Jan. Go hebt eer gehad van al uw werken, En goed besteed ook uwen tijd, En 'k wensch dat 1 i u allen nog rcJo jaren De tentoonstelling >t geheugen loit Mijnheer Manassen voor de ruimte In uw courantmijn dank is groot, Ik verblijf mot grxten aan myn makkers, De milicien. C. G. DE GROOT. De krijgsraad to 's-Gravenhago veroor deelde: K. A. v. d. V„ landstorm-infanteriet, af komstig uit Den Haag, tor zake van le deser tie tot 6 weken militaire detentie, in te gaan 27 December. B. D„ landstorm-infanierist, afkomstig uit Alkmaar, ter zake van 2e desertie tot 10 weken militaire detentie, in to gaan 19 Januari. M. G., milicien der pontonniers, afkomstig nifc Den Haag, ter zake van hèt dreigen en het plegen van een daad van geweld tegen een meerdere, tot 3 maanden militaire gevangenis straf, in te gaan 11 Januari. J. S., soldaat der infanterie, afkomstig uit Noordwijk, ter zake van 2e desertie tot ÏO weken militaire detentie, in te gaan 13 Ja nuari. J. L., landweer-infanterist, afkomstig uit 'Nsarden, tor zake van het slaan en dreigen van een meerdere tot 10 wekon militaire ge vangenisstraf, iu tc gaan 13 Januari. G. v. D., milicien aer infanterie, afkomstig uia Lareu, ter zake van 2e desertie tot 10 weken militaire detentie, in te gaan 21 Ja nuari. YTijge^proketi werd R. H., milicien der infanterie, afkomstig uit Laren, die terecht stond ter zake van 2o desertio cn het dreigen van een meerdere, op grond dat bekl. niet toe rekenbaar moet worden geacht. De volgende militairen hebben appc-1 aange- teckend tegen het vonnis van den krijgsraad to 's-Gravenhage, waarbij zij werden veroordeeld: P. S., milicien der vesting-artillerie, afkom stig uit Amsterdam, tot 6 maanden gevangenis straf, in te gaan 24 Januari, met ontzegging van het recht om te dienen voor den tijd van 5 jaren, ter zake van diefstal van goed met verbreking en inklimming in de cantino te Dén Helder, en P. G„ landstorm-infanterist, af komstig uit Amsterdam, ter zake van diefstal driemaal gepleegd tot 1 ja3r en 3 maanden ge vangenisstraf en wegens le desertie tot 6 weken militaire detentie, in te gaan 21 Januari, alles met ontzegging van het recht om te dienen voor den tijd van 5 jaren. Cratis Receptenboekja. Wij verwijzen naar de advertentie in dit nummer over het bak> en braadvet der toe komst, die zeker de belangstelling van onzen breeden lezerskring zal hebben. G r a t i 3 wordt het reeeptenboekje der Delftsche Sla olie toegezonden, wanneer men dit onder ver melding van „De Soldatoneourant" aanvraagt bij de Afdeeling Reclame der Oliefabrieken Calvé-Delft, te Delft. Goeie harten. De „Zwolscho Courant" vertelt als historisch: Jan Hofman was een Drent-, een rasechte Drent. Het dorpje, waar zijn wieg gestaan had en waar nu nog zijn vrouw/ met een vier tal spruiten woont, ligt in het hart van het Ellertsveld, te midden van uitgestrekte heide velden. Met zijn compagnie had hij maanden lang in een barak gehuisd in het noordelijk deel der Holl. Waterlinie en zonder morren geduldig en trouw zijn plichten als landsver dediger waargenomen, maar zijn Drcntscho hart trok naar huis, naar hot land van hei en struiken, naar vrouwtje en kroost, en uitge laten van vreugde trok hij dan ook vorige week met de anderen naar het Noorden, toen zijn lichting aan de beurt was voor greofc verlof. Groot was dus do verwondering van zijn sergeant-majoor, toen hij enkele dagen later Hofman met pak en zak en hangende pootjes bij den troep zag terugkomen en zich aanmelden voor voortzetting van zijn dienst verband. De oorzaak? Och, onze vrind had in heel zijn dorpje geen werk kunnen vinden geen der boeren kon een werkkracht gebruiken, er was dus niets te verdienen. En daar na zijn thuiskomst ook de toelage voor do vrouw ophield, stond al spoedig gebrek voor do deur. In die omstandigheden was goedo raad niet duur geweest en schoot er niets anders over, dan den sold3fccnzak weer aan te gorden, het geweer over den schouder te hangen en langs den door de sneeuwmassa onbegaanbaren veld weg op het naaste spoorwegstation af te mar- eheeren. Zoo kwam het, dat de man met hangend hoofd weer zijn plaatsje in den troep kwam innemen, en zoo vond hem de majoor >en hoekje der barak zitten, toen hij des avonds daar inspectie kwam houden. Maar opeens schoten een paar soldaten op „de moe der der kompie" af en met glundere gezichten vertelden zij, dat hun arme kameraad weer zijn gezin kon teragkeeren, want bij onderling overleg hadden allen zich verbonden wekelijks een klein bedrag van hun soldij af te staan, dat dan geregeld naar Hofman zou worden overgemaakt. En in vroolijkcn optocht werd de kameraad den volgenden ochtend naar den trein gebracht, die onder een hoeravan heel© compagnie afreed en een gelukkige meevoerde.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3