Binnenland. Lege rzaken. a lOiHS BO~s^O AI'KI'iirCO'DRAWr va,n glondaig S3 lYdTra.evrt 3. 1 C3 i betreffende het waarschuwen van Amerika- j nen oan aan boord van gewapende schepen te gaan. Een compromis - voorstelzooals bijv. een motie van vertrouwen in zijn bui- tenlandscho politiek, ds niet aannemelijk voor hem. Het Yperen-ïront. J.n den laatsten tijd is er ook op dit gedeelte van het Wester-front weer zeer hardnekkig en fel gevochten. De aanvallen gingen uit van de Duitschers, maar er waren ook tegenaanvallen van den kant der Engelschen. Dit Yperenfront trouwens is reeds van 't begin van den oorlog een terrein geweest, waarom hevig is gestreden. En nu leest xnen weef in de telegrammen van den laatsten tijd al de beleende namen, die ook vroeger voorkwamen: Yperen, Pilkem, Het Sas, Steenstraete, Hoogs,. Zillebeke,' en nog andere. tot besparing kunnen leiden. Natuurlijk zijn dat in hoofdzaak kleine besparingen, die echter gezamenlijk een vrij aardig be drag zouden kunnen vormen, hoewel dan toch nog riet zoo, dat het van veel iruvloed zou zijn ter verlichting van de oorlogslas ten- Immers de commissie mocht zich niet inlaten met quaesties van politiek, waarom trent het parlement rfeeds heeft beslist. En de groote civiele uitgaven de militaire komen in het geheel niet in aanmerking zijn juist het gevolg immers van parlements besluiten. Ouderdomspensioen, ziektever zekering, arbeidsbeurzen en de nieuwe on- derwijemaatregelen deden in de verloopen twintig jaar de uitgaven stijgen met 35 millioen p. st. En hiervan moest de com missie afblijven. Zij merkt alleen op dat de staat, wil hij aanmerkelijke bezuiniging verkrijgen, zijn werkzaamheid zou moeten beperken en zeker© wetten zou moeten in trekken, en zij geeft te kennen dat de uit gaven .voor oorlogsschuld en pensioenen, na den oorlog zoo hoog zullen zijn, dat het gevaar bestaat dat de belastingen zoo zwaar zuilen gaan drukken, dat ten slotte in die richting zou moeten worden gegaan. Maar de commissie kon voorloopig niet anders doen dan allerlei kleine bezuini gingen voorstellen, beperking van het aantal ambtenaren, o.a. uitbreiding van de dionsturen, afschaffing vail subsidies, herziening van salarissen en toelagen, beperking van den postdienst e.d. Ook goeft de commissie in overweging geen kinderen onder vijf jaar in de scholen toe te laten en den schoolleeftijd op zes jaren te brengen, en wil zij de tijdelijke schorsing van het ouderdomspensioen moge lijk maken in die gevallen, dat pensioen- trekkers door oorlogswerkzaamheden een weekloon verdienen. In de-,,Times" worden mededeelingen ge daan van de bezuinigingen, die de regeer ring alreeds in de volgende be-grooting heeft aangebracht. De bezuinigingen komen tot een bedrag van ongeveer 3.5 millioen p. st. Zoo wordt vooral voor gebouwen en openbare werken veel minder aangevraagd, o. a. 32,000 p. st. ongeveer minder voor de koninklijke paleizen en parken, ongeveer 25,000 p. st. minder voor de parlementsge bouwen enz. Dan is de regeering er in ge slaagd zij was niet zoo beperkt in haar bevoegdheid als de bezuiniginscommissie om flink te bezuinigen op de ziekteverzeke ring (ongeveer 400,000 p.st.) en op de werkloosheidverzekering (ruim 100,000 p. sterling.) Zoo komt men tot een vrij aanzienlijk be drag, dat echter tegenover de geweldige oorlogsuitgaven geheel in het niet valt. Men kan immers van het aldus bezuinigde nau welijks een dag oorlog voeren. RUSLAND. Van het Oostelijk oorüogsterrein. BES-LIJN. In het noordelijk deel Van het front was de arbilleirie- jjtrijd hier en daar zeer levendig. Kleine ondernemingen onzer voorpos ten tegen vijandelijke veiligheidstroepen hadden succes. Ten N.W. van Mittau werd in een luchtgevecht een Russisch vliegtuig neergeschoten; het viel met de joemanning in onze handen. Onze vliegers deden met succes een aan- yal op de spoorwegwerken bij Molodetsjno. PETROGRAD. In de streek van het Kangermeer beschoten de Duitschers1 de dorpen Lapcemesj en Bigaimtzem met marine-ge6chut. Boven den sector Riga verschenen ver scheiden Duitsche aeroplanes en wierpen bommen naar beneden. Aan de Dwina tuschen Ixkiil en Joisen- hof wierp de vijand uit een aeroplane ver scheiden bommen. Bij Dunaburg beschoten de Duitschers met mijnen van vier poed de Rusische linies bij Illuxt en de streek van den spoorweg maar Ponewiesj. Duitsche zware artillerie beschoot de «treek van het Swenten-meer. De Russische artillerie trad krachtdadig op tegen Nowo Alexandrowsk en het sta tion van Turmond. In Galieië en het Strypa-front poogden de Duitschers tweemaal do Russische ver schansingen te naderen. Zij werden echter telkens afgeslagen. ALBANIË. De inneming van Durazzo. Aan de „Deutsche Tageszeitung" wordt uit het Oostenrijksche perskwailior geseind Zwichtend voor de bestorming van kleinere afdeelingen der Oostenrijksch-Hongaarsche troepen hebben de Italianen Durazzo prijs gegeven en gedeelten van de stad in brand ge stoken. Op de smalle landtong tusschen het meer Kneta Durs en kaap Pala ten noorden van Durazzo is een groep Oostenrijksch-IIongaar- 6che troepen tot Pcytea voorwaarts gedrongen en is thans in strijd met de Italiaanscho troe pen, die van uit zee door scheepsartillerie worden gesteund. De zuidelijke vleugelgroep zond een af deeling. naar d© brug aan don weg op de smalle landverbinding "ten oosten van de etad. Do Oostonrijksolis soldaten drongen langs het strand wadend, tob aan. do brug door en wierpen de Italianen en de troepen van Essad terug. Eeuige patrouilles zwommen langs het zeestrand verder en drongen de stad binnen. Heden in den vroegen morgen was een Oostenrijfc-Hongaarsch bataljon op ge ïmproviseerde vlotten van den Pastbuler oever over liet meer naar de stadzijde overgevaren en bestormde van uit bet oosten de stad wel ker verdedigers in liet noorden en zuidoosten werden bezig gehouden. Sedert gistermiddag woedt in Durazzo een groote brand, die eenigo gebouwen vernield moet hebben. Do Oosten- rijksche compagnieën trokken de stad binnen onder het vuur van de Italiaanscho vloot, die nog aan den zeekant van de rede ligt. De mogelijkheid om van de landzijde iets tegen de Italiaansche vloot te doen is wegens den afstand zeer beperkt. De hoofdstad van Alba nië wa-s dus aan het vijandelijk vuur prijs ge geven. Tusschen do insluiting van Durazzo, die den 20en Februari bij Kawaja in het zuiden voltooid werd, tot do inscheping van de meer dan een brigade sterke Italianen en aanhan gers van Essad, is ternauwernood een week verloopen. ROEMENIË. De koningin-weduwe van Roemenië f BOECHAREST, Da koningin-weduwe Eïasabsth vau Roemenië is Donderdag-voor- middag overleden. BOÈCHAREST. Da koningin-weduwe stierf Donderdagochtend ta halfnegen. Da bijzetting in do Kathedraal van (Jiirtea de Arges zal Zondag plaats hebben. De koningin-weduwe, die door drie ge- neesheeren, Buiclin, Mamulea en Canta- eucino behandeld werd, was eenige dagen geleden van Curtea de Axges, waar koning Carol is begraven en de koningin meestal vertoefde, naar Boecharest teruggekeerd. Vóór een week deed zij een verkoudheid op die zich spoedig tot een longontsteking ont- wikkelde. De ziekte nam snel toe. Gisteren middag trad eenigo beterschap in, die ech ter niet aanhield. Bijna den geheelen dag was zij buiten bewustzijn. De deelneming gedurende de ziekte, ook van het buitenland, was buitengewoon groot. Het corps diplomatique won geregeld infor maties in omtrent den toestand. De koogere standen en ook het volk, bij hetwelk de ko ningin-weduwe wegens haar liefdadigheid zeer bemind was, betoonden ook innige deel neming. De koning ©n de koningin versohenen' herhaaldelijk in het stedelijk paleis, waar de koningin-weduwe ziek lag. Woensdagmiddag waren alle ministers en de metropoliet ten paleize bijeen. Elisabeth Ottilio Luise, koningin-weduwe van Roemenië, heeft haren echtgenoot koning Carol I niet lang mogen overleven. Ruim 40 jaren hadden zij samen liof en leed gedeeld, veel smartelijks samen onder vonden, maar het geluk nog mogen smaken, dab de verwilderde Donau-vorstendommen zich onder het bestuur van Carol hadden ontwikkeld tot een betrekkelijk goed gere geerd land, dat een waardige plaats in neemt onder de koninkrijken van Europa. Elisabeth van Roemenië was den 29sten Dcc. 1843 op het kasteel „Mon Repos" bij arbeid. Als schrijfster trad zij op onder het pseudoniem „Carmen Sylva" en haar eenigszins zwaarmoedig getinte geestespro ducten vonden in ruimen kring groote waar deering. Zij schreef o.a. „Rumaniscke Dick- tungon", „Stürme", „ein Geljet" (no velle), „Jehova", „Die ïïexe", „Leidens Erdengang", (een sprookjescyclus), „Pe- lesck-Marcken". „Aus Carmen Sylva's Kö- nigreick", „Meine Rulle" (lyrische gedich ten), „Mein Rhein", „Es ldopft", „Liedor au9 dern Dembowitza-Tale", het treurspel „Meister Manole", verder „Heimat" (ge dichten), „MeoHieder" en „Handwerker- liedor", „Défizit"(roman), „Mürchen einer Koningin", „Es ist vollbracht. Das Leben meines Bruders Otto Nikolaus, Prinz zu Wied", enz. Onder het pseudoniem „Dito und Idem" schreef zij samen met Mifce Kremnitz een aantal romans en bovendien vertaalde zij de Pécheurs -d'Islande" van Pierre Loti en Les deux masques" van P. de Saint- Vjctor. Tot haar poëtische werken werd zij her haaldelijk geïnspireerd door do moeilijk heden, die zij als koningin op haren weg vond en het was ook, de dichteres, dia aan de koningin het devies gaf, dat cr slechts één geluk is nl. de plicht, slechts één troost, nl. de arbeid, en slechts één vreugde: het scboone. VEREENIGDE STATEN Amerika en de duikbootencorlog. WASHINGTON. President Wüson liet het Congres weten, dat hij alleen zal kunnen toestemmen in een stemming over de motie De regeeringswhips vertrouwen, dab Pre sident Wilson de overwinning zal behalen, indien hij een stemming kan#afdwingen. In- LuReaiar^ Ter Poorten. De Staats-Co'wramt, van Donderdagavond bevatte heb volgende bericht, dd. 2 Maart: „Blijkens een uit Nederlandsck-Indië ontvangen telegram is de toestand van den dien het Congres zou weigeren in dezen een ^'j ongeval niet eene vliegmachine ge i wonden lste-luibenant der artillerie H. beslissing te nemen, zal President Wilson zeggen zij, niet aarzelèn de maatregelen te nemen, die. hij in het belang van het land noodig acht. WASHINGTON. De Senaat be handeld een motie, voorgesteld door Gore, waarin de Amerikanen worden artillerie H. ter Poorten uitstekend en zal dezo officier binnen 14 dagen weder in staat zijn om dienst te doen." Engolsehe Pos*. zal do Batavier-lijn, Naar wij vernemen *ewa*alsohuwd voor l.et reizen met ge«a- I «WÜ Enplaml, ook - - de overzeese lie mail voor Nederland, en het overige vasteland bestemd, va ft Londen naar pende handelsschepen. Gore verklaarde, dat hij tot het indienen van zijn Voorstel was geleid door het bericht, dat president Wil son tot ©enige Congresleden zou hebben ge zegd, dat een oorlog roet Didtschland niet onvruchtbaar zou zijn, daar hij aan de be schaving ten goede zou komen, doordat dan tegon heb midden van den zomer een einde zou zijn gekomen aan den Europeescken oorlog. Duitschers gearresteerd. NEW-YORK. Twee Duitschers zijn gear resteerd, die in het bezit zijn gevonden van plannen, van de versterking?.werken der Ver- eenigde Staten. Zij-noemen zich zelf Duit sche. officieren. OP ZEE. Schepen gezonken. LONDEN. Lloyds verneemt uit Lowen- stoftDe bemanningen van de smakken „Trevosa", „Uryon", „Reliance" en „Ha rold" zijn hier geland. De schepen zijn in de Noordzee gezonken. Gemeld wordt, dat het Italiaansche zeil schip „Elisa" is gezonken. LONDEN. Het- Russische s.s. „Alexan der wentzel" is gezonken; 18 man zijn ver drenken, elf gered. (Het s.s, „Alexander Wentzel", groot 2838 br. ton, gebouwd in 1S89, behoorde aan de Northern S.S. Co. Ltd. te Petro- grad Red.) LONDEN. Lloyds meldt, dat de mijnen veger „Au Revoir" door een Duitsche duikboot is getorpedeerd. De bemanning is gered. Da nieuwe onderzeeërs-campagne. In een artikel van Georg Rernhard in de „Voss. Ztg." wordt een betoog gehouden voor een krachtige voering van den duik- "bootenoorlog. De schrijver wijgt op de in beslagneming van Duitsche schepen door Portugal en meent dat ongetwijfeld Enge land nu ook druk zal oefenen op de Zuid- Amerikaonsche staten, opdat deze ten aan zien van de in hun havens opgelegde Duit- sohe schepen 't voorbeeld van Portugal zullen' volgen. En de schrijver zegt dan Enge land bereidt zich in alle zielsrust er op voor, de scheepsruimte aan bewapende han delsschepen, duo heb vreest te verliezen, te vervangen door onbewapende handelssche pen. Eu dat op ons risico ©n ouzo koeten. Daarmee ia echter ook de kern van het duikbooten-oortogs-jarobleam blootgelegd Engeland brengt de scheepsruimte uit de geheels wereld bijeen, omdat het weet, dat het gebrek aan scheepsruim to a aai zijn le- veuszeruuw knaagt. Juist nu, dat binnen kort de voorziening van Engeland met Ar- gentijuech graan zal beginnen, is de quaas- tie bijzonder ernstig. In Engeland weet een ieder dat, in Duitscklamd schijnt men het nog niet te weten. Nu of nooit hebben we de mogelijkheid, Engeland den doodelijken stoot toe te brengen. Het is maar de vraag, of wij er boe kunnen besluiten in plaats van tegen bepaalde categorieën van Engelsche handelsschepen, den oorlog tegen den Engelschen zeehandel te voeren. De Engel sche zeehandel is Engelands gezamenlijke handel over zee, onverschillig welke vlag boven het schip wappert-., dat de waren naar of van Engeland voert-. Groot-Britanuië voert reeds sedert lang zonder genade zijn oorlog tegen den Duitschen zeehandel. Het laat geen schip met waren van Duitseh- land ongehinderd door naar een neutrale haven, het plaatst spionnen en politiebeamb ten in alle neutrale landen als nevenregee- ringen. Engelsche staatslieden hebben her haaldelijk officieel gezegd, dat het de be doeling is den Duitschen handel te vernie tigen en liet Duitsche volk uit te hor-genen. Thans is de tijd gekomen, onzerzijds hier uit de consequenties te trekken, en gelijk met gelijk te vergelden. De schrijver bepleit daarom, dat den neu tralen zal worden verzocht een bepaalden tijd. zich ven© te houden van de Engeüsohe kusten, „omdat wij anders geen verantwoor delijkheid kunnen aanvaarden voor hun scheepsverliezen" De „Times" vermoedt, dat de nieuwe, campagne op touw gezet is, omdat er een nieuw type onderzeeërs, waarover reeds een en ander geschreven is, gereed zou zijn en Duitschland de kracht van dit wapen wil beproeven, zonder zich meer dan vroe ger aan liet internationaal recht of aan de eischen der menschelijkheid te storen. Deze vaartuigen hebben, naar men zegt, een veel grootere werkingsradius dan de oude typen en zouden met een snelheid van 12 mijlen aan de oppervlakte 4000 mijten van hun uitgangspunt uit kunnen varen zonder on derweg brandstof; voedsel, water, olie en munitie te behoeven in te nemen. Wanneer al deze gegevens juist zijn, dan zouden zij in den Atlantischen Oceaan kunnen operéeren en zoo Duitschland aan de Atlantische kusten opslagplaatsen van voorraden heeft aangelegd, dan zou de wer king der nieuwe onderzeeërs bijna onbeperkt zijn. De „Times" meent, dat de Admirali teit dit alles echter heeft voorzien, zóodat men vertrouwen mag, dat ook deze nieuwe campagne voor de Duitschers geen gunsti ger resultaat za- hebben dan de vorige heb ben opgeleverd. Vergiftigd. PONT A DELGADA (Azoren). Zes Portugccsche soldaten, die aan boord van liet Duitsche stoomsol-ip „Schwar- burg" waren geplaatst, zijn vergif tigd door het drinken vau den inhoud van een flesch, waarop het opschrift „rhuru" stond. Twee hunner stierven dadelijk, een overleed in het hospitaal; de toestand van de overigen is ernstig. PONTA DELGADA. In het geheel zijn zeven soldaten aan boord van do „Scharwz- burg" vergiftigd. Vier zijn gestorven, twee zijn ster veilde, een is gered» hier overbrengen Alleen de zuiver Engelsche maal zal per Engelsch stoomschip worden vervoerd. Vlsssmgen—Engeland. Men meldt ons uit Vlissingon De mailboot „Prins Hendrik" zal naar Rotterdam vertrekken om te dokken. Ver moedelijk zal deze boot ook bestemd wor den om binnenkort den maildienst der „Zeeland" te hervatten. Treïnenverkees* met PumtererscJ. Do H. IJ. yS. M. heeft, met ingang van (3 Maart, een tijdelijke dienstregeling ingevoerd voor liet traject AmsterdamAlkmaarHoorn Enkhuizen v.v. en HoornPurmerend v.v. De sneltreinen AmsterdamEnkhuizen worden alle over Hoorn geleid en stoppen alléén to Zaandam en to Hoorn, behalve die op de voorlaatste boot EnkhuizenStavoren (v.v.) aansluiting geven. Deze stoppen niet te Zaan dam. Hot traject Amsterdam-Hoorn wordt door allo sneltreinen in 59 a 66 minuten afgelegd. M. Piedlet. f Dezcr dagen is te Gorinchem overleden, in den ouderdom van 48 jaar, de lieer H. Riedel, kapitein bij do genie. De Watersnood. Uit Edam. Woensdagmorgen stond do Zuiderzee (bij de haven van Edam) op 7 c.M. boven A.P. Het binnenwater, in liet overstroomde ge bied, is wel een meter lager dan tijdens den hoogstens stand, op 18 Februari jl Het werk aan de dijken wordt flink door gezet. Nijkerk. In den noödlottïgen stormnacht van 13 op 14 Januari verdween van Melis Bast aan den dijk onder Nijkerk een sclnmrberg, waarin tien kooien waren gestald, zonder eenig spoor achter te laten. Eerst nu is bekend géwordén, waar het weggeslagene zicli bevindt. De ge heels seliuurberg met de lijkon van d9 tien koeien, dio zich nog aan de stalrepels beyon- !en, is onder Kampen aangespoeld. Vergoeding wegens kostwinnerschap De Minister van Oorlog heeft de volgende aanschrijving tot de burgemeesters gericht. „Het is mij gebleken, dat met betrekking tot de toepassing van. het vergoedings-ineti- tuut geen eenheid van inzicht bestaat omtrent verschillende punten. "Naar aanleiding daarvan acht ik het wen- schelijk, hierbij aan to geven, welke gedrags lijn ware te volgen bij het nemen van de be slissing op vergoedingsaanvragen. Inkomen va.n den dien p l i c h t i g e. Met het inkomen van den dienstplichtige be neden den rang van sergeant, hotwelk deze. als zoodanig geniet aan soldij en mobilisatie-too- lage, wordt geen rekening gehouden. "Met 'het inkomen van den dienstplichtigen onderofficier, hotwelk dezo als zoodanig geniet aan jaarwedde en mobilisatie-toelage, wo-rdt rekening gehouden in dien zin, dat het ver goedingsbedrag 70 cent per dag minder be draagt dan het bedrag, hetwelk de vergoeding zou beloopen, zoo hij geen rang of een rang heneden dien van sergeant bekleedde. De inkomsten, wélike de dienstplichtige in geld geniet, boven soldij of jaarwedde en mobi lisatie-toelage, worden, na aftrek van 25 cent per dag, in rekening gebracht-, De militaire autoriteiten zullen, voor zoover noodig, dc-n burgemeesters dé opgaven ver strekken, welke dezen dienaangaande békend moeten zijn. Huwelijkna de opkomst. Aan dó echtgenoot© wordt in het algemeen geen vergoeding toegekend, zoo zij vóór haar huwelijk samenwoonde met verwanten, die in haar onderhoud voorzagc-u, en na haar huwe lijk met die verwanten is blijven samenwonen. Spruiten uit het huwelijk kinderen voort en kunnen do verwanten der echtgenoote en deze zelve geacht worden niet in staat te zijn óók in het onderhoud van de kinderen te voorzien, dan wordt op haar verzoek hot voor bet levens onderhoud der kinderen benoodigde ver goedingsbedrag toegekend. Nochtans beloopt dit bedrag in ,geen géval meer dan de som, welke do dienstplichtige vóór zijn opkomst ver-' diende, verminderd met het bedrag, waarop de kosten van zijn levensonderhoud kunnen worden gesteld. Heeft do vrouw na haar huwelijk een eigen huishouden opgezet, dan wordt zij op haar ver zoek in het genot van vergoeding gesteld, zoo haar dan voldoende middelen tot levensonder houd ontbreken en aangenomen kan worden, dat de dienstplichtige met de inkomsten, welke hij vóór zijn opkomst genoot, in haar onder houd had kunnen voorzien, tenzij blijkt, dat do dienstplichtige niet instemt met het toe kennen van vergoeding aan zijn echtgenoote. Ten aanzien van het vergoedingsbedrag geldt hetgeen in don tweeden volzin van het vorige lid is vermeld. Inkomsten van volwas sen kinderen. Het inkomen van het gezin wordt gevormd- door het totaal van de inkomsten vnri ieder der inwonende gezinsleden. .Echter doet zich meermalen het geval voor, dat niet alle Joden van het gezin hun inkomsten ten volle beschikbaar stellen ten behoeve van het gezin, vaak omdat die gezinsleden vol wassen personen zijn en voor bijzondere uit gaven staan. Uit dien hoofde is het geoorloofd, om indien blijkt, dat in het gezin wonende kinderen boven den 17-jarigen leeftijd een ge deelte van hun. verdiensten niet voor het gezin beschikbaar stellen, bij do berekening van het inkomen van het gezin huiten aanmerking te laten het door die kindoren achtergehouden gedeelte hunner verdiensten, voor zoover dit niet meer dan 25 van die verdiensten be loopt. Loon van den dienst plichtige. Bij de beoordeel ing van het vergoed in gsbe- dfag, dat in verband met heb loon van den dienstplichtige ten hoogste mag worden 'toe gekend, wordt als loon aangenomen niet het bedrag, dat de vakgenootcn van den dienst plichtige in dezen tijd op een gegeven oogen- iiiik verdienen, doch hot bedrag, dat de dienst plichtige in zijn burgerlijken werkkring ver diende ten tijde van den aanvang van zijn te genwoordig verblijf in wcrkelijken dienst als dienstplichtige of, zoo zijn verdiensten wissel vallig waren, op het bedrag, dat hij in zijn burgerlijken werkkring gemiddeld yerdiende por weck. berekend over heb jaar, voorafgaande aan den datum, waarop zijn tegenwoordig ver blijf in werkcl ijkeil dienst als dienstplichtige aanving, i Uit keering van den werk-; gever. Hetgeen de werkgever van den dienstplich- tige van het loon van dozen uitkeert aan do 1 achtergebleven betrekkingen ter verhooging van do inkomsten van dezen, wordt in begin- I sol bij de berekening van het vergoedingsbe drag niet in aanmerking genomen. Nochtans mag op grond yan art. 4 van het Militie-Vergoedings-Besl-uit, art. 4 van het Landweer-Besluit lil. en art. 28, tweede lid, van liet Landstorm-Besluit het vergoedingsbe drag niet hooger zijn dan de baten, welke ten gevolge van het verblijf in wcrkelijken dienst van don dienstplichtige door zijn betrokkingen worden gemist. Er dient derhalve te worden gezorgd, dat het vergoedingsbedrag en do uit keert ng van den werkgever te zamen net stij gen boven het bedrag der inkomsten, welke van don dienstplichtige werden genoten vóór diens opkomst, verminderd met - hetgeen liij zijn be trekkingen aan levensonderhoud kostte. Terugwerkende kr a c li t. Indien een aanvraag om vergoeding of ver- liooging van vergoeding aanleiding geeft daarop in gunstigen zin te beslissen, werkt in begin sel de beslissing niet terug over verblijf in wcrkelijken dienst, vallende vóór den datum, waarop de aanvraag is ingediend. Van dit beginsel wordt slechts afgeweken, indien, in oen bijzonder geval stellig blijkt, dat belanghebbende door liet gemis van do ge- vraagde vergoeding of dó* gevraagde verhoo ging van vergoeding schulden heeft moeten maken. Maatstaf. Do maatstaf, welke hij de bepaling van het vergoedingsbedrag wordt aangelegd, is zoo danig, dat belanghebbenden voor zoover het voor ben geldend wettelijk maximum er niet door zou worden overschreden of er geen strijd door zou ontstaan met art. 4 van het Militie- Vergocdïngs-Besluit, art. 4 van het Landweer- Besluit IH of art. 28, tweede lid, van het Landstorm besluit, met de vergoeding en het geen zij uit anderen hoofde nog aan inkomsten mochten genieten, kunnen bestrijden: a. do noodzakelijke uitgaven voor voeding; b. de noodzakelijke uitgaven voor kleeding en schoeisel c. de noodzakelijke uitgaven voor vuur en licht d. de huishuur, tenzij deze onnoodig hoog is cn belanghebbende zonder overwegend be zwaar zich goedkoopcre huisvesting zou kun nen verschaffen; e. zieken- en begrafenisfondsen. In de toepassing leidt dezo maatstaf tot ver schillende uitkomsten ten aanzien van gezin nen van gelijke getalsterkte, in het bijzonder als gevolg hiervan, dat do maatschappelijke omstandigheden, waarin hot eene gezin ver keert, medebrengt, dat hot een hoogere huis huur moet betalen dan het andere gezin. Het voor de vergoedingsbedragen bezigen van een schaal, uitsluitend gebouwd op de getal sterkte der gezinnen, is niet raadzaam. Zulk een. schaal toch geeft voor gezinnen, die nit con gelijk getal loden bestaan doch in onge- lijko levensomstandigheden verkeeren, een ge lijk vergoedingsbedrag tot uitkomst, niette genstaande de noodzakelijke behoeften ver schillend zijn. Hot vorenstaande heeft goen verdere strek king dan het geven van algemeen© regelen, van welke kan worden afgeweken, zoo een bijzonder geval tot afwijking daarvan noopt en da wettelijk© voorschriften zoodanige afwiiking toelaten. Ik heb de eer u te verzoeken, om, voor zoo ver dit niet. reeds door u geschiedde, voortaan bij do beslissing nopens vergoedingsaanvragen, en bij d© vaststelling der vergoedingsbedragen, do biervoren, aangegeven regelen als richtsnoer aan te nemen. Met betrekking tot de categorieën van mili tairen, genoemd in het, sedert uitgebreid Ko- Kennisgevingen voor Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. Invitatiën, Dankbetuigingen, Meun'» Programma's, Balboekjes, Visitekaarten. - Luxepapier, Artistiek Stempelwerk O. vau Mantgem, Hofleverancier Singel 562. hoek V^zeïstraat, A mot. ninklijk besluit van 21 Augustus 1914 no. 42 (Ministerieel© aanschrijving van 23 Augustus 1914, Hie Afd., no.. 4), kan in het algemeen dezelfde gedragslijn worden gevolgd. Echter wordt er de aandacht op gevestigd, dat in sommige gevallen de jaarwedde van militairen, als in dat besluit liedoeld. de gemid delde jaarwedde van den dienstplichtigen on derofficier niet onbelangrijk overtreft. Alsdan zal het verschil in jaarwedde in mindering be- hooren te worden gebracht bij het bepalen van het bedrag der vergoeding." Maatregelen tegen smokkelen. Vanwege het Algemeen Hoofdkwartier wordt hot onderstaande medegedeeld als toe lichting ove-r de maatregelen, die tot heden zijn go nonnen tot bestrijding van den smokkel handel Zooals men weet, werd bij de wet van 3 Aug. 1914 (St.bl. Ng. 344met uitbreiding van do wet van 24 Juli 1870 (St.bl. No. 143) de Kroon gemachtigd den uitvoer van liopaaldo goederen x - verbieden Op grond van deze wet is thans bij ongeveer 180 Koninklijke Besluiten de uitvoer van een zeer groot aantal artikelen verbodenterwijl nog telkens besluiten omtrent nieuwe uitvoer verboden in Staatscourant en. Staatsblad ver schijnen, naarmate do nationale belangen eischen, dat uitvoer van bepaalde goederen niet vorder moot worden vergund, hetzij dan, dab het surplus van do eigen productie is uit gevoerd; hetzij, dat het gaat om goederen, larvan do aanvulling ten behoeve van do nationale behoeften over zee moet plaats vin den en deze aanvulling, wanneer verdere uit voer werd toegelaten, niet meer gewaarborgd eoudo zijn. Hét is mede bekend, dat, waar het gaat om hot maken van groote winsten, ook Nederland geen uitzondering vormt op den regel, dat steeds personen worden gevonden, die gaarne do belangen der gemeenschap aan hun persoon lijk belang opofferen. Uit dpn aard der zaak was van den aanvang af do uitvoering van dobepalingen der web 3 Aug. 1914, m.a.w. het tegengaan van don smokkelhandel) eene taak rustende op do fiscale ambtenaren. Het bloek echter spoedig dat, bij de groote bgestrektheid dor landgrenzen, de grenskom- miozen wier aantal groot genoeg is, om in nor male tijden de smokkelarij te beteugelen, zon- ter hulp niet hij machte waren, den verboden itvocr over de grenzen afdoende te beletten. Van militaire zijde werd daarom in den vorm van wachten, posten en patrouilles hulp ge bracht. Er blleck echter meer, n.l. dab nimmer een troepenmacht beschikbaar zoude zijn. groot genoeg, om de grenzen zoodanig te bewaken, dat het over de grenzen brengen van ten uit- tev verboden goederen afdoende kon worden •let. De wot van 3 Aug. 1914 toch bevat geen beperkende bepalingen aangaando het vervoer, •nmin aangaande het opslaan van smokkcl- ir nabij de grenzen. Ten einde deze moge- ijkheid in bot leven te roepen en dus de sinok- kohvöar reeds onder controle to kunnen bren- ;en, vóórdat uitvoer of poging daartoe kan .orden geconstateerd', werd eene strook van et grensgebied in staat van beleg verklaard (K. 1$. van 25 Sept. 1914 Stbl. No. 463). De breedte van deze strook bedroeg langs de oost- grens op de meeste plaatsen ongeveer een uur gaans. Door bet militairIgezag werden thans in dit in staat van belieg verklaarde gebied bij ver ordening verschillend o beperkende regelingen aangaando vervoer en opslag van goederen, welker uitvoer verboden was, getroffen. Een der voornaamste der getroffen regelin gen wa-s, dat vervoer en opslag van ten uit voer verboden goederen niet mocht geschieden zonder goedkeuring van het militair gezag. Een bezwaar, dab zich op den duur voor deed (dit bezwaar is thans ondervangen dooi de wet van 31 Dec. 1915 'Stbl. No. 533), is, dat waar de by de ,wet .van 3 Aug. 1914 straf baar gestelde feiten misdrijven zijn en het in %trijd met de bepalingen, dier wet ver voerde goed kan worden verbeurd verklaard, liet handelen in strijd met een verordening van het militair gezag een overtreding is, waarop een geldboete of hechtenis is gesteld. Gelet op de groote vinsten, die kunnen wor den. behaald, is ook door dergelijke verorde ningen de smokkelarij niet geheel te onder drukken en was men verplicht liet uitvaardigen van verordeningen aan te vullen met andere maatregelen, zooals het uitwijzen van smok kelaars of van hen die zich van de smokke laars bedienen (de groot-smokkelaars)ver der het verbieden van het verkeer in een bepaalde strook langs de grens e. d. llovondien bleek op den duur dat de in staat van beleg verklaarde strook niet overal breed genoeg was. Er werd n.l. geconstateerd, dab op verschillende gunstig gelegen punten langs de binnengrens van de in staat van beleg verklaarde strook, en in het niet in staat van beleg verklaarde gebied stapelplaatsen werden opgericht van smokkelwaar. Van uit deze stapelplaatsen werd bij gunstige gelegen heid, bijv. des nachts, do smokkelwaar over de grens gedragen. Om hierin verbetering te kunnen brengen is, overal waar de terrein- omstandigheden deze handelingen begunstig den, door het in staat van beleg verklaren van nieuwe gemeenten, de in staat van be leg verklaarde strook zoodanig verbreed, dat het niet meer mogelijk is, haar gedurende don nacht te doorschrijden. Op deze wijze is men er in geslaagd, den toestand te belieerschen en kon worden gezegd, dat voor het tegenwoordige binnen de grenzen van het mogelijke aan de smokkelarij paal en perk wordt gesteld. Daarmede wil niet gezegd zijn, dat het nimmer voorkomt, dat eenig ten uitvoer verboden goed over de grens wordt ge bracht; ©en dergelijke eisch kan niet worden festeld, omdat daaraan practisch niet is te vol- oen, noch hier, noch in eenig ander land. Om een denkbeeld te geven van de werking der maatregelen tegen den smokkelhandel diene het volgende. Gedurende heb jaar 1915 werden opgemaakt 36,679 processen-verbaal wegens smokkelarij of wegens overtreding van verordeningen ter be teugeling van dien smokkelhandel. Van deze 36.679 pronessen-verbaal werden opgemaakt 10,851 door kommiezen, 4929 door personeel der Kon. Marechaussee, 19,479 door militairen, 613 door de politie en 807 door militairen 'en anderen in onderlinge samen werking; gedurende höt tijdvak van 115 Jan. 1916 zijn deze aantallen resp. 1727 (totaal)), 580, 194, 794, 71 en 88. In 1915 werd, in verband met den smokkel handel, aan 1297 personen het verder verblijf in het in staat van beleg verklaard gebied ontzegd. Zooals reeds werd opgemerkt, is do hoofd zaak der bestrijding van den smokkelhandel onder de tegenwoordige omstandigheden daarin gelegen, dat het brengen van de ten uitvoer verboden dieren, levensmiddelen ..e. d. in do grensstrook wordt belet of, voor zoover liet wordt toegelaten, onder nauwlettende controle van liet militair gezag wordt gehouden, welke controle zich eveneens uitstrekt over hetgeen zich in de grensstrook bevindt. Op deze wijze werd de invoer van groote hoe veelheden ten ui i: voer verboden dieren en goe deren in het in staat van beleg verklaarde ge bied belet of wel werd hetgeen voor do plaatse lijke behoeften te veel aanwezig was, uit dit gebied weggevoerd. Ondanks deze maatregelen kan niet steeds worden belet dat nog hoeveelheden aan de con trole ontsnappen, waarmedo echter niet wil ge zegd zijn, dab het dan ook gelukt, dezo hoe veelheden over de grens te brengen; bij do pogingen, daartoe in liet werk gesteld, vallen zij in den regel in handen van het personeel, met de reehtstrecksche bewaking der grens belast. 'Zoo wérden gedurende het tijdvak van 1 Januari'15 November 1915 aangehaald 774 paarden, 53 stales rundvee, 49 schapen, 20 var kens en 295 kippen; in het gezagsgebied van den commandant van heb veldleger werden o.a. aangehaald 1942 L. benzine, 20,000 L. lakver nis. 13,670 K G. 17 pak leder, 125,S44 L. petroleum, 21.287 K.G. witte en roode kool. 23,772 K.G. zaden enz.in het gezagsgebied van den territorialen bevelhebber in Overijssel enz. o. m. 65,827 K.G. aardappelen, 22,567 K.G. margarine, 60G4 L. machineolie, 365,620 L. -f 2194 vaten verschillende oliën, 22,072 K.G. eetbare vetten, 6504 K.G. vleesch en worst enz.; in bet gezagsgebied van den commandant in .Zeeland o. m. 25,174 K.G. granen, 25,925 K.G. peulvruchten, 25,101 K.G. producten van granen (meel, bloem e. d.), 10,480 V.G. steen kolen enz. enz. Het ligt voor de hand, dat gevallen waarbij tegen smokkelaars, die, ondanks herhaalde aanroepen van posten, patrouilles en kommie- zon, hun misdadig opzet niet lieten varen, gc- wapendcr hand is moeten worden opgetreden, niet uitgesloten zijn, hoezeer do noodzakelijk heid van een dergelijk optreden dan ook to betreuren is. Zoo bedraagt het aantal personen, die in 1915 door militairen bij de uitoefening van hunnen bewakingsdienst werden aange schoten en dientengevolge gedood cf ge wond, 62. Zoodra do regelingen, gegrond op de wet van 31. December 1915 (St.bl. No, 533), in werking treden, zal in liet gebied, gelegen tusschen do zoogenaamde eerste linie en de rijksgrens, (eene strook van eene gemiddelde breedte van1' onge veer een uur gaans) met, meer kracht kunnen worden opgetreden tegen vervoer van en ncderlage van smokkelwaar, daar ook de feiten, strafbaar volgens do bepalingendozer wet, als misdrijven worden beschouwd, deze feiten mot zwaarder straffen worden bedreigd, dan in do verordeningen van het militair gezag het ge val is en bovendien liet wegens overtreding van de bepalingen dezer wet in beslag genomen goed kan worden verbeurd verklaard. Uit de Staatscourant. Bij Kon Bes!, van 19 Fcbr. St.bl." 78) is met afwijking van het bepaalde in art. 7 van do Regeling van do bevordering, het ontslag en het op non-activiteit, stellen van de Eur. of ficieren behooreude bij doNed.-Ind. landmacht St.bl." 278 van 1910) bepaald Do. ouderdom in rang voor de bevorder ine ©n do rangschikking van de bij de verschillende wapens en diensten van de Ned.-Ind. land macht benoemde of te benoemen 2de luitenante, die alsnog moeten volgen don applioaticcursiis, bedoeld in art. 32bis en 39bis van de wet van 21 Juli 1890 („St.bl." 126), is aangevuld bij do web van 15 Jan. 1916 („St.bl." 31), zal bij Kon. Besl. opnieuw worden bepaald na afloop van hot na liet doorloopen van dien cursus door hen af te loggen examen. Verzoeken om verlof. Het is aan het departement van Oorlog ge bleken, dat enkele compagnies- (eskadrons-, batterij-, fort-, detacliements-) commandanten, wellicht naar aanleiding van den inhoud van L. O. 1916, B. 10 inplaats van de door ot ten behoeve van dienstplichtigen aan den mi nister van Oorlog goyiepte a an, y ragen ppi by-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2