BE y^LÜA'l'lJlklüUUMAJJ'l' Marinezaken. Correspondentie. Uit Lgger en Vloot. Gezellige Winteravond-spelen Beheer Landmacht, No. A 3068, ook op voren bedoeld personeel van toepassing zijn." Buiten werking. Do bepaling, dat militairen, behoorende on derscheidenlijk tot het reservekader der infan terie en vesting-artillerie, genie, bereden korp sen eu den reserve-telegraafdienst, wanneer zij an een militaire zic.keniurichting zijn of moe ten worden opgenomen, desgcwenscht, in h'et genot van tijdelijk dan wel onbepaald verlof kunnen worden gesteld, is, voor den tijd dat het leger gemobiliseerd is, bij beschikking van den Minister van Oorlog van 16 Februari 191Ö binten werking gesteld. Pensioenen. De Minister van Koloniën brengt ter kennis van do gepensionneerde officieren en onderlui tenants van het Ned.-Ind. leger. die als reserve- of landweer-officier bij liet leger b. t. 1. zijn ingedeeld en daardoor de gebruikelijke I attestatie de vita in den aanvang der maand 1 Maart niet zullen kunnen bekomen, dat zij hun pensioen over liet eerste kwartaal zullen kun- I nen doen ontvangen door een daartoe door hen aan te wijzen gemachtigde. Hiertoe zullen zij doch niet vóór 1 en niet na, 10 Maart aan Afd. C2 van het dep. van Koloniën eene door hen ónder toekende opgave hebben in te dienen, inhoudende: plaat^ en dagteekening (op of na 1 Maart 1916) van ver zending der opgave; naam en voorletters bene vens vroegeren rang van den gepensionneerde vaste woonplaats; naam en voorletters, woon plaats en nauwkeurig adres van de(n) ge machtigde; handteekening van den gepension neerde. Aan de gemachtigden zal alsdan vanwege hoc 'dep. van Koloniën eene kaart worden gezonden, tegen afgifte waarvan zij bij den betrokken be taalmeester of den Rijksontvanger in hunne woonplaats het pensioen kunnen ontvangen, na voor ontvangst en kwijting te hebben getee- kend. Ct.) Tot kapitein bevorderd. Do bij den staf der infanterie tot kapitein bevorderde le luitenant J. W. H. Hamilton of Silvertonhill, adjudant van het regiment grena- diers, die reeds sedert eenigen tijd werkzaam was aan bet Departement van Oorlog, blijft voorloopig bij dat Departement werkzaam ge- r steld. tot nu toe bedragen voor: drukwerk, telegram men enz. f 16,900; reis- en verblijfkosten f 90,100; vergoeding kostwinnerschap zeomili- ciens f 209,800; traetementen, soldijen en toe lagen 1,400,000kosten voor voeding f 675,000; hosten Marinebakk<?rij 2-200; steenkolen 1150,000vergoeding aan de ge zinnen van reservisten 99Ö0; huren van vaar tuigen, buitengewone uitgaven voor personeel van de kustwacht en extra uitgaven aan inven tarisgoederen 958,000 bezoldiging van perso neel van hot opnemingsvaartuig ,,Hvdro graaf", dat dienst heeft gedaan .bij de mobili satie 13,500; aankoop watervliegtuigen, in richting bergloodsesn enz. f 574,000rnijnen- materieel f 90,000; diversen f 17,100, totaal 5,266,500. Bevorderingen bij de Koninklijke Marine. A. Ljjsfc van onderofficieren, die met 1 Maart 1916 worden bevorderd tot hoogeren rang. 25939 26750 28095 Schr.-maj. •schr, Serg. der mariniers H. M. Naere- bout G. Gerritsen B. J. Pont B. M. Wes- Te bev. tot: Opper- schrijver Schr.-maj id. id. Serg.-maj W.sch. H.sluis Emma Kaz. O.-I. Neptu- nus B. Ljjst van schepelingen, die met den aan gegeven datum worden bevorderd tot den rang of aangesteld in de qualiteit, als achter hunne namen is vermeld. Met 31 Januari 1916 Beschikkingen vsn den Min. v. Marine. Bij besoh. v/d Min. v. Marine zijn geplaatst: v met 1 Maart: luits. t. z. le kl. J. A. Jager „en O. D. T. de Ridder a/b „Noord-Bra- l bant"J. P. Rem ij n se a/b Gelderland" J. A. Brouwer te Amsterdam: id. 2e kl. H. v a n N i e a/b „Medusa" J. W. Lange- 1 e r a/b „.Koningin Emma"M. C. de Jong I a/b „Neptunus"J. P. Abbinga en N.. A. Rost van Tonningen a/b wacbt- I schip te Willemsoord; H. Hub en et a/b f „Gelderland"H. A. G r e v e, Ij. W. C. K oom an, J. T. T. Stuy en jhr. G. W. l Versluys b/d Gymn.- en Sportschool te Willemsoord: J. A. V. S w enk er belast met het bevel over „Hefring" H. J. Buenink gepl. a/b „Schorpioen"; off.-mach. 2e kl. J. J. van W ij k en H. Sc hn eider a/b ["„Koningin Emma"; id. 3e kl. W. G. Ja- co b s a/b „Van Speyk" met 8 Maart: kapt.- j luit. t. z. K. F. Sluys a/b „Hertog Hen drik", als le-eff.luits. t. z. lo ld. B. Kruys en F. M. Fransen van de Putt e, ld. 2e kl. W. G. K u y c k en P. A. Willem sen, id. 3e kl. C. Helling man, J. B. Snellen en D, H. de Jong. adelb. le kl. mar .-reserve H. Jonkman, off. v. gez. le kl. J. W. G. Bovenkerk, off. v. adm. 2e kl. E. G. P. van S ij p v e 1 d, off.-mach. 3c kl. O. David se, allen a/b „.Hertog Hendrik" luit. t. z. 2e kl. W. O. Be els te Terschelling; off. v. gez. le kl. J. E. Hulk a/b „Neptunus": off.-mach. 2e kl. H. J. Lindenhovius a/b „Koningin Emma"; id. 3e kl. D. M. Bot a/b ..Koningin Emma"; W. X. Ba.rt a/b „Noord-Brabant"; met 16 Maart: luits. t. z. le kl. J. J. d e Vries a/b „Gelderland", als le off. J. C. P. Eeftinek Schattenkcrk a/b „Holland"; B. J. Heilbron a/b „Korte- naer" J. Bosnia b/U Marine-Etablissement te Amsterdam W. C. Cantors a/b „.Ko ningin Emma"; jhr. J. C. A. van der Wijck a/b „Noord-Brabant"; luits. t. z. 2e kl. K. van Aller 'a/b „Noord-Brabant"; A. O. Wake r.l in a/b „Neptunus"off.- mach. 2o kl. F. A. Bourn an. a/b „Koningin Emma" id. 3e kl. R. H. W a tft r r a 1 a/b „Noord-Brabant"; met 25 Maart: off.-njach. i 2e kl. W. N. van Pelt a/b „Noord-Bra- j bant"; met 1 April: luits. t. z. 2e kl. A. J. J. 1 e Roy a/b „Balder" R. V e r d o n c k j a/b „Das". De Min. van Marino lieeft gelast: kap. t/z. IF. L. R a m b o n n e fc 1 Maart eervol ont heven van de betrokking vas qjief Tan den dienst der draadlooze telegrafie en van de mil. kustwacht en gesteld ter be schikking, kap.-luit. t/z. G. F. Noor d- hoek H o g t 1 April van „Noordbrabant", geplaatst b/'h. dop. als chef van bet bureau stafzaken,' kap.-luit. t/z. P. C. Coops 1 April eervol ontheven van de betrekking van chef van dit bureau en gepl. als le off. a/b. „Noordbrabant", luit. t/z'. le kl. E. H. F r i d e r 1 o h s, 'thans geplaatst te Amster dam, op 1 Maart belast met de betrekking van chef van den dienst der draadlooze telegrafie en van do mil. kqstwaebt, luit. t/z..le kl. G. J. W. Putman Cramer 1 April van de Marinekazerne te Amsterdam gesteld ter be schikking, id. 2e kl. J. A. Brouwer 1 April belast met de betrekking van hoofd van het onderwijs bij de monteursopleiding, G. T. J. Roorda. thans ter beschikking, 18 Maart gepl. a/b. „Kortenaer", G. E. V,. Beekman van „Schorpioen" 20 Maart overgepl. aob. „Koningin Emma" en gedet. bij den onderzee- dienst, jhr. H. P. Co or t zon de Cock, 18 Maart overgepl. van „Kortenaer" naar „Koningin Emma", gedetacheerd bij. den tor- pedodienst, off. van adm. 2e kl. H. M. d e Groot 1 Maart tijd. gepl. op het bureau y/d. intendant der zeemacht te Amsterdam. Bij besch. v/d Min. v. Marine zijn geplaatst: off. v. adm. 2de kl. H. M. d e G root 1 Maart te Amsterdam; kap.-luit. t. z. C. D. ,d e H a e s 8 Maart in de dir. Willemsoord; luit. t. z. 1ste kl. .1. T. 0. van Schreven 18 Maart a/b „Schorpioen"luits. t. z. 2dp kl.G. P. Wouters a/b „SchorpioenG. E. V. I;. B e ck m a n 20 Maart a/b „Kon. Emma" jhr. P- tpertzen de Koek 18 Maart a/b „Kon. Emma" kap.-luits. t. z. 1 AprilP. Coops a/b „Noordbrabant" als ,1ste off. G. F. N o o r d h o e k H o g t b/h dep.H. J. Al bar d a b/d marinekazerne te Amsterdam als 1ste off. Suppletoire Karmabegrcoting 1916. (Buitengewoon credïet.) Ingediend is een w.o. om aan de Marine- begnootmg 1916 een nieuw artikel toe te voe- gen >>Ditgaven, voortvloeiend© uit het buitenge woon onder do wapenen houden van de dienst plichtigen der zeemilitie en uit alle verdere maatregelen, verband houdend© met- de buiten gewone omstandigheden, di© tot dat onder d<- wapenen houden leiden, 1.200,000.'' Dit. bedrag wordt noorlig geacht voor bedoeld uitgave» gedurende de' oerste drio maanden van het jaar 1916. Hoewel nog niet met zekerheid 'dngesreve: kan worden, hoeveel do buitengewone ïnWver hebben bedragen, waarvoor oen krodi©t° ad 6,500,000 voor den dionst- 1915 werd toege staan, omdat alle gegevens nog niet bij ]?et Departement van Marine zijn ingekomen, kan gezegd worden, dat, voor aoovei bekend, deze 5122 2346 Rang of Stand Matroos- torpedom. Stoker olieman id. id. id. Met Matr. der le klasse Matroos- torpedom. Matroos tim merm, Malroos- schrijyer id. J. G. Kuyper W. Hansen Matr. der 2e /klasse id. Matr.-kok id. Marinier der le ld Marinier der 3e kl. Stoker olieman 29 Februari C. H. F. "Wilkens C. J. Seknat- meier A. Haak J. Jansen A. N. van der Veen D. A. Seharn J. F. A. van Ling A. Lelie J. Dentz M. C. de Buck J. Zwep D. de Graait M.J. Mensert W. Maarsen J.Schotmans A. van Eek Korp.- torpedom. Korp.- mach.dry'. d. 2e kl. id. id- id. 1916. Kwart.ro. Korperaal- torpedom. Korperaal- timmenn. Korpor.- schry ver id. id. matroos- schrjjver id. id. korp.-kok korporaal - mach.dr. der 2e kl.[Emina Erqma O.I. Schor pioen W/s. W.oord Zeeh. Heems- kerck Hertog Hendi Atjeh Schor pioen W/s. W.oord id. Atjeh' HolL W/s. W.oord 31114 5974 223 1879 1165 4013 2430 2170 2031 2108 3449 31071 30220 29999 1251 32726 30600 31717 32207 1093 31715 29643 19843 Korporaal-T. J. A. van Serg. der W/s d. Maxin. der Pol mariniers W.oord Met 16 Maart 19Ï6. ier I I Matroos- I kl. j K. Ekhart bottelier Met 1 Maart 1916. Korperaal- kon stabel id, Korperaal- ■pedom Korperaal- tirmnerm. Korpei aal- schryvèi id. id. Korperaal- kok C. Moeder- H. 1! Wille G. Jansen M. Plooster F. J. ten Hoope A, A. van Dorst K. Korver T. M. J. H. van de Putte M. B. Ruis broek J. Brasser G. J. Knobel Serg.- konstabel id. Serg.- torpedom. Serg.- timmerm. Serg.-schr. id, id. id. Serg.-kok W/s. H.sluis O.I. Heems- kerck O.I. W/s. W.oord Neptu nus W/s. W.oord O.I, W/s. W.oord O.I. 1NZE CORRESPONDENTIERUBRIEK. Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k door ons op do beurt afgedaan, zoo dat het overbodig is nog weder eens bij nader sclirijven antwoord te verzoeken. Wio bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. P. v. R., Arnhem. 1. Richt een verzoek tot den Opperbevelhebber van. Ij. en Z. om eeu verbintenis 'bij1 de Marine te mogen aangaan. 2. Informeer bij uwen compagniescomman dant daaromtrent. 3. Gij kunt een verzoek richten tot uwen compg.-eomm., om van terugbetaling der (zoo als gij zegt, buiten uwen schuld) zoek geraak ten uitrustingstukken, ontheven te mogen worden. Red. Ghr. J. y. D., Oosterhout. 1. Voor verlof op Zondag zie de ,,S. Ct." no. 213. 2. De door u bedoelde landstormpldchtige heeft zijn eersten oefeningstijd nog niet vol bracht en komt dus niet voor bijzonder verlof in aanmerking. Red. G. H. P., Ede. I. Voor balansverlof zie de „S. Ct," no. 213. 2. Uw andere vragen zijn op 't oogeublik moeilijk te beantwoorden. R e d. W. C. P. v. d. L„ fort Brake). Blijkens punt 10 van de L. O. 1916 B. no. 18 ontvan gen de jaarwedde-genietende vaste koks, wan neer zij tijdens hun dienst niet uit de menage mede ©ten, de gewone vergoeding. Voor de ■oklij-genie.tende vaste koks zie eveneens bo vengenoemde L. O. Red. J. W„' Schoonhoven. Alle militairen komen, zoo de dienst zulks toelaat, in aanmerking voor liet periodiek© verlof. Zie de „S. Ct." no 208. —Red. J. J. v. S., Rijshergon. Richt een vorzoek lot den burgemeester van uwe woonplaats om voor vergoeding wegens kostwinnerschap in •.anmei'king to mogen komen. .Re d. P. L„ Breda. Van een tijdelijk met klein verllof zenden van de voor jaarslichting 1914 is ons niets bekend. Red. H. W. A. L„ Doesburg. Tijdens de mobili satie zal de militielicktmg 1910 eerst bij do landweer moeten overgaan, -alvorens met klein vorlof naar huis te kunnen gaan. Red. J. v. d. OoItgerwpJants. Volgens L. 0. 1915 B 178 hebben de landwecrpliehtigo wiet- rij'lrr.s afkomstig van de ©oinp. wielrijders, recht op een soldij van f 0.25 per dag. Dit is dezelfde soldij als do miliciens der cornp. wiel rijders gonieten. De 6oldijvcrhooging 'is voor hen f 0.05 en niet f 0.03 per dag. Rod. W. B. Bergen op Zoom. Van de landstorm- li eb tingen worden geen militairen bij de be reden korpsen ingedeeld. De Minister heeft in do Tweede Kamer medegedeeld, dat 1 April a.s. de oudste lichting der bereden wapens met klein verlof naar huis wordt gezonden. Red. C. H., Rilland Een minimum-vergoeding is niet vastgesteld. Do Burgemeester bepaalt liet bedrag. Kunt gij u daarmedo niet voree nigen, dan kunt gij een bezwaarschrift richten tot d<i Commissie van voorlichting inzake be zwaarschriften vergoeding kostwinners. lie; bezwaarschrift'te richten aan den voorzitter van dio commissie in de hoofdstad van uwe provincie. Red. B. M., Nieuwkuijk. Ook de militaire lich ting wordt te zijner tijd door do landstorm- lichting afgelost. Wanneer, is ons niet bekend. Red. R. L„ llousdcn. Gedurende den tijd, dat gij ziek van verlóf zijt achtergebleven, hebt gij recht op soldij, anenagegeld en g©durende de ©ersto 4. dagen mobilisatiotoelage. Zie L.O. 1916 B No. 18 en L.O. 1915 B No. 293. Red. J. Sch., Hellevootsluis. Wij vermoeden einde Mei. Met zekerheid kunnen wij 'het eöhtor niet zeggen. Red. II. J. v. B., Dordrecht. Voor heb periodiek© verlof zie de S. Ot." No. 208. Red. A. R„ Best. In normale omstandigheden wordt de veldartillerie ingelijfd in 2 ploegen, n.l. in Maart en Ootober. Red. L. v. H„ Middelburg. Do verlofsregeling is,in handen van den compagniescommandant, gij moet dus bij deze autoriteit uwe belangen bepleiten. Red. W. v. N., Tilburg. 1. Als gij met 3 dagen verlof gaat en de Zondag daarbij als permissie krijgt en den wensch hebt te kennen gegeven niet aan den middagmaaltijd deei te nemen, hebt gij recht op 4 dagen menagegeld. 2. Bij permissie op Zondag, dus geen offi cieel verlof, bestaat geen recht op menagegeld. 3. Als gij den dag na het officieel© verlof terugkeert, dan bestaat voor dien dag geen aanspraak op de vergoeding voor levensmid delen. Red. N. C. N., Delft. B aanschr. van den M. v. O dd. 31 Augustus 1915 VI Xfd. No. 128 is bepaald, dat degene, die Zondags met permis sie gaan, d.us geen officieel verlof, geen aan spraak kunnen maken op vergoeding voor le vensmiddelen. Red. G. "W-, Alkmaar. Of en wanneer d© land- storm-jaarklasso 1905 opgeroepen wordt, is ons niet bekend. Red. A. v. d. Z„ Heusden. Wij kunnen u hierom trent geen inlichtingen verschaffen. Informeer bij anderen daaromtrent. Red. A. v. K„ Ruephen. Op welk tijdstip de mi litie-lichting 1912 bij de landweer wordt ge detacheerd is ons niet bekend. Red. N. v. Iv„ Laren. De door u bedoelde verlof dag is vervallen. Gedurende oen tijd dat gij ziek van verlof zijt achtergebleven hebt gij recht op soldij, menagegeld en gedurende de eerste 4 dagen op mobilisatietoelage. Voor ver goeding der kosten van den geneesheer raden wij u aan een gemotiveerd veizoek tot den. M. v. O. t© richten. Tracht echter van te vo ren u van de medewerking van uwen com pagniescommandant te verzekeren. R e d. J. H. B„ Dongen. Lange aen hiërarchiek en weg overplaatsing aanvragen b den Opper bevelhebber van Land- en Zeemacht. Red. O. Z.f Milligen. Dit is ter beoordeeling van uwen compagniescommandant. Red. A. v. B„ Princenhage. Gedurende h©t u toe gestane verlof hebt gij slechts recht op 4 dagen soldij, menagegeld en mobilisatietoelage. Men heeft u dus juist berekend. Red. L. v. V„ Prinsenhage. 'Verlofdagen vallende in een straftijd zijn vervallen en worden niet meer ingehaald. Red. L. Z., Hellcvoetsluis. Gij kunt uw verzoek tot den Opp. v. L. en Z. richten om hij de hospitaalsoldaten te mogen worden overge plaatst. R e d. J. G., Veldleger. Verlofdagen vallende in een straftijd zijn vervallen en worden niet meer ingeibaaM. In uw geval kunt gij echter eene poging wagen en een verzoek tot uwen com pagniescommandant richten om alsnog voor het verlof in aanmerking te mogen komen. R e d. J. B. T.. Blerick. Voor plaatsing bij de Artillerieinrichtingen aan de. Hembrug kunt gij een verzoek richten tot de directie van die inrichting. R e d. W. J. S„ Arnhem. Alvorens eene verbinte nis bij het Ned.-Ind. leger te kunnen aan gaan, moet gij eerst uw straf ondergaan. Re d. P. S., Ede. Gij kunt eene poging wagen én een gemotiveerd verzoek tot- den M. v. O. richten om voor de door u bedoelde vergoeding alsnog in aanmorking te mogen komen. Red. C. R„ Dongen. Alleen als gij met periodiek verlof gaat, bobt gij recht op vrij vervoer voor Kijksreliening, niet op den zondag als permis siedag. Red. N. v. d. B., Oosterhout. Voor vrij vervoer voor Rijksrekening zie ons antwoord aan J. H. H. Tilburg, in de S.-C. No. 223. Red. A. R-, Bergen-op-Zoom. Op welk tijdstip de lichting 1906 met klein verlof gaat, is ons niet bekend. Red. L. F. Den Haag. Op welk tijdstip de lich ting 19Ó7. met verlof gaat, is ons niet hekend. Om u naar Duitschland te begeven moet gij toestemming van den M, v. O. bekomen. Red. B„ Doesburg. Bij verpleging in eene zieken kamer hebt gij recht op eeno soldij van f 0.04 per dag, en de eerste 4 dagen op mobilisatie toelage. Red. v. d. Z„ IHe Div. V.L. Richt een verzoek tot de Nationale Vereeniging tot Steun aan Mili ciens, Algemeen Hoofdkwartier, 's-Gravenliage. Red. J. M„ Dongen, lo. Dit is ter beslissing van den regimentscommandant2o. vraag dit den Off. v. Gez. 3o. bij 3 weken verlof tot herstel van gezöndlieid beeft men gedurende dien tijd recht op soldij, menagegeld. en gedurende de eerste 4 dagen op mobilisatietoelage. R e d. W. R-, Gennep. 1. Gij moet liet'bezw aar schrift richten tot. den Voorzitter van do Com missie van voorlichting in zake bezwaarschrif ten te 's-Hertógenbosch 2. Van een met klein verlof zendch van de militie lichting 1910 is ons niets bekend. R e d. W. B.; Utrecht. 1. Gij behoort tot do lich ting, waarmede gij uw eerste oefening hebt vol bracht, dus lichting 1908, en gaat met deze naar de landweer over. 2. Wij raden u aan een gemotiveerd verzfaek tot den M. v. O, te rich ten om voor bijzonder verlof in aanmerking te mogen konten. Ro cl. J. v. d. B„ Halfweg. Voor verbintenis bij liet Ned.-Ind. leger zie de S.-C. 216, waarin gij alle gewenschte inlichtingen kunt vinden. R e d. Een milicien, 's-Gravenhage. Gij hebt alleen vrij vervoer voor Rijksrekening naar, uwe woon plaats. R e d. A. den D.. Harderwijk. Wij gelooven niet dat er veel kans bestaat voor uwen broeder om als landstormplichtige uitstel van eerste oefe ning to krijgen. Hij kan echter eene poging wagen en een gemotiveerd verzoek tot den M. v. O. richten, R e d. J. II. G., Lochem. Voor do vergoeding bij bijzonder verlof aan den dienstplichtige zie do S.-C. No. 221. Red. il. G.. Asty'n. Wij raden u aan ©en gemoti veerd verzoek tot den <»pp. v. I,, en Z. te richten om voor overplaatsing in «utuiu-rkiiig te mogen komen Red. G. O., Ilorn. "Wij kunnen tl niet mot zeker heid zeggen, op welk tijdstip de landwecrlioh- ting 19)3 met klein verlof gaat. Vermoede!iik Mei a.s. Red. N. Fort Brakel l)it N Ier beoordoeling van uwen commandant. Rod. B., Maastricht le. Voor de vergunning om thuis te mogen slapen wordt geen vergoe ding voor nachtleger toegekend. 2e. Wanneer men met 3 dagen vorlof gaat. en die dagen niet «an den middagmaaltijd deel neemt, heeft men recht op 3 dag- n menagegeld. Red. P. L., Amersfoort. Voor plaatsing bij do Marechaussee, zie do ,.S. Ct." No. 229. Rod. W. K., Hol!©voetsluis, Als gij in den tijd tusschen do. 2 bijzondere verloven in aanmer king komt voor het periodiek verlof, hebt gij daar recht op. Red. H. J. S„ Amsterdam. Als gij reeds een re quest aan de M. v. O. gericht hebt om alsnog voor de toelage in aanmerking :.e mogen komen en daarop afwijzend is beschikt, is er niets meer aan to doen. Naar onze meening is het editor wel billijk, dat de .firma bij wien gij' werkt, u dezelfde toelage geeft als dio hqt Rijk aan mllitairer dienstdoende als schoenmaker toekent. Red Pli. P. J,, Amsterdam. Voor landstorniplich tigen gelden dezelfde bepalingen omtrent vrij vervoer voor Rijksrekening als voor de milith en landweerpliehtigen. Gij hebt dus recht op vrij vervoer éénmaal in de 2 weken. Red. D. V., Waveren. Volgens do voorschriften hebben gezinshoofden telkens wanneer zij met verlof gaan, recht op vrij vervoer voor Rijksre kening. Waar gij meent, als hoofd van een gezin in aanmerking te kunnen komen, raden wij u aan een verzoek tot uwen compagnies-commandant te richten om elke week voor vrij vervoer iu aanmerking te mogen komen. Red. J. J. E„ Den Haag. Zij die werkzaam zijn bij de Posterijen of Spoorweg Mi jen worden bij voorkeur bij de Militaire Telegrafie geplaatst. Een examen is hier niet voor noodig. Richt een verzoek tot den Opp. van L. eu Z. voor over plaatsing. Red. P. W. B„ Gorincliem. Wij kunnen, bij het zeer groot aantal vragen welke bij ons inkomen, nu niet, meer nagaan, hoe of de vraag heeft ge luid. Wanneer echter een militair verlor bpkomt van den M. f>. O. om naar Amerika te gaan en onverhoopt de omstandigheden het noodzakelijk maken dat diegene binnen den tijd van het verlof weder in dienst rnoet komen, zijn de- reiskosten vanzelf sprekend voor' zijne eigen rekening, en is dit heel iets anders dan wanneer iemand in Amerika zijnde, wegens mo bilisatie-oproeping naar Nederland terug moet. Red. A. B.. Ruephen. Gedurende den tijd dat gij als schoenmaker zijt werkzaam geweest hebt gij recht1 op de toelage als zoodanig. Richt een verzoek tot uwen compagniescommandant om voor het nog toekomende in aanmerking te mogen komen. Red. G. W., Milligen. Gij hebt geen recht op de extra-reisdagen. Red. M. V., Harderwijk. Natuurlijk moet gij de schade, welk© gij door uw schuld aan uw uit rusting hebt toegebracht, zelf betalen. R e d. Fietslantaarn laten liggen. Door den milicien-soldaat H. van Burik, dienende bij 4 II 20 R. I. IVe div. Veld leger is op Zondag 27 Februari in den trein, die 10.50 uur uit Utrecht .vertrekt, laten lig- geen een fietslantaarn. De vinder wordt bij deze beleefd nitgenoo- digd dezelve op te zenden aan bovengenoemd adres. Pakje in den trein laten liggen. Zondagavond 27 Febr. in den trein naar Leiden laten liggen: een pakje (rooden zak doek), inhoudende: hemd 6406, 1 p. sokken 6398, handdoek 6398, handschoenen (3398 en een pakje suiker, door mil. J. Knoester, Fabriek Zaalberg, Heerengracht, Leiden. Op 28 Febr. 1.1. heeft ondergeteekende in den trein eeu pnkje laten liggen, inhoudende: 1 Onderbroek. 1 hemd en 1 paar sokken, waaromheen -3 ran.selriempjes W.N. 5503. Mocht iemand dit pakje gevonden hebben, zoo wordt deze beleefd verzocht het aan mij toe te zenden. E. KERKHOVE. Mil.-sold., 2 Comp. Ill Bat. 14 R. I. Pakje verloren. Jn den trein naar Rotterdam lieeft onder geteekende op Zaterdagmidag 19 Febr. (3.09) een pakje laten liggen. Tegen belooning terug t© bezorgen aan het adres, hetwelk in het pakje is. Sergeant DE MAGKE, 3e. Bataljon, 4 Gompie, 6e ,Reg- Inf. IHe Div. Veldleger. Promoties. Aan de lezers van „De Soldatencourant" doen wij het vriendelijk verzoekons alle promoties beneden den rang van officier te willen mededeelen. De promoties van offi cieren worden door ons aan de „Staats courant" ontleend, maar aangezien velen prijs stellen op het lezen van de promoties beneden iign officiersrang, houden wij ons aanbevolen voor toezending van berichteL omtrent bevordering van korporaal, ser geant, en andere mutaties. Bevorderingen, mutaties, enz. De korporaal-hoornblazer Da Kuna is be vorderd tot sergeant-hoornblazer. Bevorderd tot korporaal A. Tab or. R. Nijd am, B. Som er, 6e eomp. Wielrijders. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914. Ingekomen bijdragen van militairen van 13 t/'m. 19 Februari 1916: Korporaals en minde ren 3-11-4 R. V. A. 3 -2© Comp. Kol, Reser ve 50Off. en Minderen v/h. 38e B. Ij. W. I. 22.40. Totaal-generaal 3,596,747.974. 's Gravenhage, 21 Februari 1916. De penningmeester. -Jhr. mr. W. TH. C. v. DOORN. Zelfstandige Batterij I. Mil.-korp. L. J. Rgvier schrijft ons van fort Loevestein: Zaterdag 26 Februari is de eerste-luitenant Asman van ons heengegaan, van zijn detache ment, waarvan hij geruimon tijd commandant •was. In luitenant Asman verliezen wij niet alleen een goed officier, maar hij was als een vader voor zijn detachement. Hij wist ieder een'naar zijn hart te raden. Wij zagen hem daarom ook met leede oogen vertrekken en zijn er van overtuigd, dat het den-luit. ook zwaar viel van het detachement afscheid te nemen, waarvan hij geruimen tijd commandant was: van een detachement dat hij liefhad, en waar van de manschappen trorich waren, om zno'n commandant te bezitten. Hij wist precies wat zijne menschen noodig hadden, en dacht meer aan zijn detachement dan aan zichzelf. Daardoor heeft hij zich bij igdereen bemind Een moeilijke knoop. Twoo gezellen gaan een café binnen en terwijl ze iet* bentellen, legt de eeno een eind touw voor zich op tafel en vraagt zijn kameraad, of hij het volgend kun statu k kan ten uitvoer brengen. //i irr/rrr hand rm rindc van hrt (oitw (r. nemen en ren knoop in het midden te Injtjen, maar onder dm t/r handen de uit- etndrn van. hef touw toelaten. Nieuwsgierig om te zien Jioe dit kunst tuk verricht kan worden, dat hem onmoge lijk toeschijnt, is de caféhouder naderbij ge komen: men laat hem meermalen, maar zon der gevolg, probeeren den knoop te leggen zonder liet touw 'o* te laten eindelijk geeft hij liet op en verklaart dat de zaal; onmogelijk ia. Men wedt om vrij golag. Dat. wag het juist wat de beide snuiters wensch ton. Na het touw rechtuit voor zich gelegd te heb ben, slaat de snaak, die het kunststuk op gemaakt. en wij benijden hen, die luit. Asman als commandant krijgen. Zij zullen denzcltden indruk krijgen nis wij wij hopen dat de luit. Asman bij zijn nieuw detachement ook wederom do harten van zijn mannen zal weten tc winnen. Maar wij zijn soldaat, en zullen soldaat blijven. Wij hopen dat het, luit.. Awnan bij zijn nieuw detachement goed mag gaan. Do Zelfstandige Batterij I zal hem nooit vergeten, en wij zul len, al is de mobilisatie ook afgeloopen, als burger nog altijd met grooto dankbaarheid aan hem denken, aan luit. Asman, die eens onze commandant was. De bezetting van de Zelfstandige Batterij J, De piil.-korp., O. J. REVIER. Loovcfttein, 26 Febr. '16, Een'blijde verrassing. Mil. P. Verstraeten schrijft ons van fort Buitensluis Het is weer langs dezen weg, dat. ik mijn lïartelijken dank- moet betuigen aan de vrien delijke daines en zeker aan de welwillende medewerking van Sergeant Fred, voor do ver rassing, mi) dezer dagen ten doel gevallen. Ik kreeg nameijk een pakket gestuurd m.-t den volgenden inhoudwollen dassen, wo'.'ou polsmoffcn, busjes cacao, pakjes thee, tabait «■n nog conige ander© artikelen. Dus u kunt begrijpen, dat de verrassing aangenaam was, vooral de wollen dassen deden dadelijk dienst, daar ik op wacht was, en toen^ ik van post kwam, een warme tas cacao. Nu, ik behoef met te zeggen of dat smaakt©En daarom vooral onzen dank aan de dames, die in deze gure dagen op zoo'n liefderijk© wijze ons zoo v. arm 'bedacht hebben, on onzen dank aan NergeantFred, die ook toont liet hart op de rechte plaats te hebben. Mijnheer, bij voor- haat mijn lïartelijken dank voor d© plaatsing in onze veelgelezen BoldatenfCouiant. P. VERSTRAETEN. Buitensluis bij Numansdorp. Ontspanningsavond te Oosterhout. Mil. telegrafist Jos. Taeymans schrijft ons uit Oosterhout: Yeni, vidi, vici, een spreuk, die do heer Clinge Drxirenbos, die op den gebruikelijkeii ontspanningsavond voor de tweede maal voor da militairen alhier optrad, terecht zonder ©enige reserve op zich zelf kan toepassen. Had hij reeds een vorig maal de harten zijner toe- Ïoorders stormenderhand veroverd, ook op ezen avond heeft hij zich weer vele nieuwe vrienden gemaakt en de ondubbelzinnige blij ken van belangstelling zulen hem niet anders dan aangenaam geweest zijn. Of do Toep, die, van de kunst van den heer Clinge Doorenbos uitgaat oorzaak was, dat velen zich dien avond met een staanplaats moesten vergenoegen, maakt geen kardinaal punt van overweging uit, doch nimmer *t© voren zag het Patronaat zooveel bezoekers binnen zijne muren. En daar was goede reden voor. De heer C. D. toch is een sympathieke verschijning en jeug dig en frisoh als do lente, is ook zijn kunst. A:= itj. een kaleidosccop toovert hij ons de ver schillende loeiden ©n stemmingen, die zijn lie deren bevatten voor. Fit een sebier onuitput telijk materiaal, geestesproducten van hem zelf, diept hij op wat ge maar wenscht: vroo- lijke, geestige, ernstige en droevig© voordrach ten, die hij vertolkt met van sprankelend leven tintelenden geest, met fijnen, bijna gedis- 'tingeerden humor, met hier en daar een vleugje van sarcasme, dat echter nimmer kwetst. Mat zijne liederenvoordraehten als composities aan gaat, deze hebben de verdienste van te zijn allereerst vermakelijk, de inhoud is vrij geble ven van alle banaliteit en perversiteit, die helaas zooveel voordrachten ontsieren. Voor gedragen als ze werden door den heer C, D. zonder oenige pretentie, met elegant gebaar en komieke plastiek, werd bet aanhooren van zijn knust tot een. ongestoord genieten. Ziet hoe elk gebaar zijne woorden vergezelt en ge kunt er verzekerd van zijn, dat het zijne uitwer king op de aanwezigen niet mist. Als zoodanig noemen we b.v. de parodie op ..AN ekladigheids- feesten" en ..Herhalingsoefeningen" en niet te vergeten den brief van Toosje en Liesje, waarin Toosje, die inkwartiering van officieren gekregen heeft, haar vriendin deelgenoot maakt har er bakvisch-geheimeu. Als C. D. ons vervolgens de 20 maanden lange mobilisatiezorgen schetst, zegt lyjdat er toch ééne gedachte is welke die zorgen overheorscht, die ééne gedachte welke ons de smarten van dcorgeloopen voeten en de een tonigheid van den wachtdienst aan verre gren zen doet vergeten, de gedachte nl. dat we toch énmaal weer naar moeder gaan. En als G. D. dan zijne jongens verzoekt in één mach tig forto het refrein me>e te zingen..Maar ten slotte gaan we toch weer naar moeder", dan eerst is hij in zijn element, heeft hij de lui waar hij zo hebben wil. Verder dienen nog vermeld ..Het vogeltje op Nelly's hoed" en de voordracht „De mo derne vrouw, het kind en de ooievaar", in welke stukjes C'. D., evenals la Fontaine in zijn fabels, en Rostand in zijn „Chanteelaïr" de dieren allerlei grappen laat vertellen. Is liet den heer C. D. er allereerst om te doen vermaak t© geven, de voordracht van „Kerstbrief van een moeder aan haar zoon aan de gi'enzen" bewees, dat ook een stuk van -ernstige conceptie indruk vermag te maken. Fraai schetste hij hier het beeld der zorgvolle moeder, die op hét feest der feesten in haar kring slechts één open plaats bemerkt, die van haar oudsten zoon, den eerstgeborene. Zijn plicht houdt hem aan de grenzen, ver van bet 'schoon© huiselijke feest. Zij schreit in stilte, doch bemerkt, dat zij toch nog zooveel geluk kiger is dan die duizenden andere moeders ir verre landen, die nimmer meer den huiselijker kring zullen zien aangevuld. Zij gevoelt ziel: nog zoo bevoorrecht boven die milliocnen voe wie de vreugdeklanken der hemelsche boo schap van „Vrede op aarde" zich wellicht nog op dit oogenblik verliezen in de koortskret van stervenden en gewonden. En liet bewust zijn, dat haar zoon thans aan de grens om zijn plicht te vervullen, de grens, die de mijlpaal van onzen vrede is, maakt haar ste en zij berust in wat onvermijdelijk ia. VV een verheven gedachte ligt hierin opgesloter Do tendenz die er aan ten grondslag ligt. als een lichtstraal in den 'zwarten oorlcg.suacht die ons omringt De lieer Clinge Doorenbos beweert, dat h geen kunst kan geven en dit ook niet d© be doeling is. De definitie van het begrip „kunst" meg© voor discussie vatb.aar zijn, in ieder gegeven heeft, do armen over elkaar, neemt het rechtere inde van het. touw in de linker hand. liet linkcreindo in d - rechter, en, terwijl hij de armen we<l-r losmaakt, zonder dat zijne handen h touw loslaten, toont hij den toeschouwers den knoop, die in het midden gekomen ia. goal verstaat C. D. l/wli de kunst- hij zijn© toehoorder® d© niobilisatiezwrgen op de vlucht ie jagen, vermag bij den stroeven blik op veler gelaat orii te tooveren in een gullen Inch. Dc- beer C. I). moge naar zijn standplaat* de overtuiging meedragen, dat. hij in tost-orhout vel© vrienden achterlaat, die li.j aan zich ver plicht heeft. AL omité-voorzitter bracht do heer Baron van Oldenocl hem en zijn partner, die C'. D. den gclu. bn avond slagvaardig aan de piano ier zijd'- stond en veelal ©en fraaie toongfrviag ontwikkelde, op Laiftenguwoon er kentelijke w ijze den dunk van Connie en r« ili- tuiron over voor hunne ff lioono prestaties. Npr. huldigde ook den generaal-majo <r Kleynhcruv, door wiens vriéndelijk© bemiddeling wij ander maal deze artist en in ons midden mochten zien. Het orkest der infanteri'- hoeft onder do bekwame leiding van d<-n heer Wierink met V©el kJanksehcon deze ui'voering opgeluisterd. )os ter hout. 20/2/1916. JOS. T. Militaire Tooneeivereeniging M.O.B.I.L.I.A. Mi], K., le Comp. JI Bat. Reg. Grenadiers, schrijft ons: Op Woeus-lag 23 Februari j.I. gaf bov< •ngo- noeindc vereeniging haar ivrsto uitvoering, gevolgd door bal. Reed? tweemaal is door die vereeniging eene groote uitvoering zonder hal geor ganiseerd en, mochten dio als welgeslaagd worden beschouwd on was daardoor den naam van de vereeniging reeds gevestigd, deze uit voering overtrof do vorige vorrc. Bij de opening van liet programma maak ten wij in de zaal op. den kolonel brigade-com mandant, den beschermheer der vereeniging kapitein ::n Gemcrt, alsmede de eerc- en buitengewone leden. Nadat door den voorzit ter het openingswoord was gesproken, waarin den aanwezigen een hartelijk „wolkom" werd toegeroepen en 'liet doel dei- vereeniging werd uiteengOzet, werd het keurig en met zorg ge kozen programma afgewerkt. (lm bij elk der nummers stil t© blijven staan, ligt niet in mijn bedoeling. Ieder der medespelenden «pand© zich in om het haar of hem toebedeelde gedeelte van dat programma tot zijn recht, te doen komen en het mag wor den gezegd dat het geheel goed werd afge werkt, zood»t de medespelrndcn door applaus hun welverdiende loon ontvingen, terwijl do darm*» zich bovendien met bloemen zagen be loond. Toen liet programma, zooals lioven gezegd, tot ieders genoegen was afgewerkt, begon hot bal, dnt boven verwachting een aangenaam slot aan dezen avond gaf. Het was in één woord een zeer gezellig© avond, die juistd-.arom zoo hoogst prettig was, omdat men de bijna ge- fteole compagnie van begin tot einde bij elkaar zag. Zoowel officieren als on leroffieieren, korporaals en soldaten waren genoegelijk bij een en werd hier ook weer ten volle bewaar heid, dat door eensgezindheid en samenwer king veel zeer veel tot «.tand kan wor den gebracht. Een eeresaluut aan de oprichters, bof.tuurR- leden en allen die hebben medegewerkt om deze. vereeniging bestaand© uit bijna do gebeele le Compagnie II Bataljon Grenadiers op de hoogte t" brengen waar zij thans op staat cn dio zich ten doel stelt hare leden door onderling© samenwerking vorderingen te doen maken in d© uiterlijke welsprekendheid door bet beoefenen dor tooneelspeclkunet en 't houden van voordrachten, tot nut en genoegen van de loden en van andoren, benevens een ordelijk, vriendschappelijk en aangenaam ver keer tnsschen de leden onderling te lievorde- ren. Ten slotte een woord van warmen <,mk aan onzo chefs, die door hun groot© welwillend heid ons de gelegenheid gaven dezen avond zooveel genoegen te '-maken. 's-Gravenhage, 26 Februari 1916. K. Huisvlijt bij onze Marine. -Men meldt ons Hoe de huisvlijt in den Iaatsten tijd een vlucht genomen heeft, getuigden talrijke ten toonstellingen, die in verschillende plaatsen ge houden worden. Als gevolg van de groote voor liefde voor de beoefening der huisvlijt bij <1© zeemacht, werd op last van minister Rambonnot in het voorjaar van 1914 ©en begin gemaakt met de"invoering van de handarbeid. Thans be zit de marine te Willemsoord een eigen Huis- vlijtsehool, waar instructeurs voor de schepen worden gevormd en de manschappen der kazerne zich onder leiding in de vrije arbeid verlustigen. Om zic-h een cionkbceid te kunnen vormen van de grooto lust waarmee gewerkt wordt, zou men des avonds een kijkje moeten nemen in de werklokalen van de school, waar tal van matrozen en mariniers zich oefenen in timmeren, zagen, houtsnijden, teekenen enz. Bovendien is hier gevestigd een centraal- niagazijn van waaruit de kazerne, «hepen en marineposten op de Xoordzee-rihinden. van alles wat tot de huisvlijt behoort, worden voorzien. De organisatie is ontworpen door den heer H. Tuin, leeraar M. O., die tevens de op leiding der instructeurs en <1© hoofdleiding van bet instituut lieeft. Vernieldi-nsw.-.ard ia. zeker dat ook ;n Oost- en "West-Indië de huisvlijt bij wijze van proef op de schepen ingevoerd i>. Dat de marine-autoriteiten teu vol!© overtuigd zijn van do groote opvoedend© waard© der handen arbeid blijkt mede, dar aan de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden, d© inrichting waar de '•erste vorming van onderofficieren plaats heeft, de huisvlijt als verplicht/leervak opgenomen is. Deze arbeid is'niet alléén voor de beoefenaars nuttig, maar brengt ook voor den dienst een -rooter© algemeene handvaardigheid aan, het- aeen van belang is met het oog op do tegen woordige ontwikkeling der techniek aan boord. Toekomst in India. Mil. L. F. Hamel Jr. 4 17 Reg. Inf. schrijft ons Het valt mij op, dat de inzender van het ingezonden stuk ..Toekomst in Jndië" zoo bezorgd is voor het lot dier jongelieden, welk© na demobilisatie zich niet in do bnrg©nnaat- chappij zoo direct voer hun onderhoud kunnen verzekeren. Gij zult met mij eens zijn, dat ieder, zonder meer, blij is om wol naar hui# te kunnen aan, het beste wat liestaat voor ieder na zoo •an tijd van beroering. Iedereen is niet hot- elfde, maa: om te schrijven aan pappot, nou, naar ik cn allen met mij. allen naar moeders ■appot; iedere rij l brengt zijn plaag mee en Inn is het parool voor ons ook, waar een wil is, 's een weg. Geloof mij. dat ieder, hoe ook, zich wel een positio naer zijn zin kan vormen, i* het niet

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3