Laatste Berichten Bureau De Vraagbaak, PADVINDER REEPEN. INDIÈ. Jos- Rechtzaken. SS0Bij V-,-°-^t00"steUfa8 otfid*el JPemennd Nieuws. BENSDORP'S Examen Kommies b/d Belastingen. SOL-P aTENCOüR a iVT pen. Wolk een ongekende zaligheid daarna eens ongestoord een pijp to kunnen rookcn, zonder bedreiging van zaadregens en stocucn, oio voortdurend by 't barsten van bommen en granaten opgeworpen worden. De ongewone, vredige stilte maakte iedereen nmi of meer slaperig, in tegenstelling met hot belscho leven van kanon- en geweervuur, dat sinds eenjgo dagen bijna onafgebroken bad go- woed. Er werd slechts weinig gesproken, en dan nog op gedempten toon. Do stilte werd enkel verbroken door 't gere gelde snurken van den dikken die zich ken sergeant-majoor, 1 te hebben gegeten, in een do- gewikkeld had en twee minuten daarna sliep "als een os. Dat ongestoorde maal was voor hem een grootc luxe geweest; want 't vuren kwam meestal zijn gezonden appetijt bederven. Niet dat hij een lafaard was, doch hij at liever zijn maal zonder begeleiding van stalen kolen of toevoeging vim zand-saus. Hij had nu eens flink ingehaald wat licm dagen lang to kort was geschoten. Bewerende, dat hij sinds een week op zijn eigen vet had moeten teren, als rechtvaardige verontschuldiging er bijvoegende dat iemand van zijn kaliber niet lang zóó zou kunnen voortgaan, had hij 't er "s flink van genomen. Hij snurkte rustig voort, op oen toon die al dieper en dieper word, totdat 't uit zijn schoe nen scheen voort te komen. Nadat deze muziek oen goed halfuur geduurd had, stootte Smith opeens zijn makker ann met „Kijk eens naar den Dikke! Wat doet ie raar!" Zijne schouders zwoegden iudordaad op Trecmde wijze op en neer, terwijl de vreemdste -geluiden uit neus en mond to voorschijn kwa men. Hij scheen in zijn slaap te stikken van 't lachen, tot hij opeens uitbarstte: ..Ha, ba, ha! Ho, lio, ho! Hi. hi. hi!" en toen puffende en blazende ontwaakte, terwijl tranen van 't lachen over zijne wangen liepen. „Ben je beteuterd, kerel!" riep Smith uit. „Ha ha ha! Hi hi bi!" bulderde de sergeant en a joor voort. „Ik wou dat jelui 't gezien had den Ha ha ha 1" „Wat?" „Dien draak! Een groot monster, dat achter do Duitschers aanholde, vuur en vlammen bra kende, met tanden als hooivorken en een staarteen staart! ha ha ha staart! En die Duitschers die voor hem uitvlo gen Om je 'n bult te lachen ha ha ha! Hij kon niet tot bedaren bomen. ,,'t Verwondert me niks, dat jo van draken gedroomd hebt. na zoo gegeten te hebben!" merkte Smith droogjes op. Iemand van jouw leeftijd moest beter weten!" „Wat een prachtig idee!" klonk 't opeens een weinig verder. „Wat?" vroeg de sergeant-majoor den spre ker streng en achterdochtig aanziende. „Als je me weer voor den gek gaat houden, jonge vlerk, dan - „Toeh niet, toch. niet", haastte het jonge- w.encch zich te antwoorden, „ik meen het.- Zou den we niet zoo n draak in elkaar kunnen zet ten om den vijand schrik op 't lijf te jagen? 't Zou ech leuke mop zijn!" „Ben jo gek. kerel! Dacht je soms dat ze roor een nagomaakten draak op den loop zou den gaan vroeg de sergeant-majoor op min achtenden toon. ..En je hebt 't zelf gezien!" gaf 't vernuftige i jongemensch terug, onmiddellijk iedereen op i digden. -"u haod hebbende want na een week lang te- - telkens en telkens op ouzo voordrachten-avon den hunne medewerking verleoneu. We roepen aan liet J no Dolden een hartelijk tot weerzien toe en kunnen hun ten zeerste aanbevelen voor het geven van voordrachtcnavonden. Zang- en Voordrachtavond. Donderdagavond had voor do militairen te «Jostorhout in liet Patronaat een over bet alg. meen zoor goed geslaagde uitvoering plaats dooi <1° jeugdige tooneef-diloltanten van br der Ephraim. ™,?T\kian *'?'1!self 'allereerst gelukwensehen nut het bereikte resultaat. Daar was b.v. do ongekunstelde oprecht gevoelde voordracht der bcderen. <hc de aandacht trok. In het daarna gespoeMe tooneelstukjo ,.I)e Schaapherder nebben do jeugdige spelers allen naar belmoren S° rollon vervlI,,]- Van Rijthoven ei tolkte zeer goed dc rol van den gewichtig. doen den udvqennt en A. Oomen gaf als schaaf lmrder veel vermakelijks. Bij. hun beider spel sloten do rechters J. Oomen, J. v. d. Noord <-n ii. do Itoos zich waardig aan. Iet duet „De Twee Toeristen Oomen en H. v. Rijthoven theorie in do krijgskunde' A. Oomen en J. Hagenaar; Zij hadden hei'hnaldélijko in ontvangst te nomen. Zooals gezegd, kan broeder Ephraïm met ïi fat.V.,vredon Z1>- Dat de inspanning krachten tot ccn dergelijk door J. en „Het kwartiertje door F. Chavenu, werd vlot gespeeld, luide toejuichingen om mot jeugdigi ultaat lo komen niet gering is, mogen grif aannemen. Do *"-i P i-, i 6. zaal was dicht bezet. Het lat op dezen en den vorigen '•roolijke muzieknummers orkest Mobiel, avond eenige' -o hooren gaf, heeft zich op lofwaardige wijze van zijn taak gekweten. Ten slotte is broeder E„ die deze avonden de leiding der voorstellingen bad, door den voorzitter van het Comité met warrato gehul digd. Voor de militairen te Amsterdam. De voorzitter der Commissie meldt ons: De Commissie voor Wetenschappelijke Lozin gen voor Militairen organiseert op Woensdag i Maart a.s. haar 1 Ten voordrachtavond in de Aula van het R.-K. Gymnastium a/d. Hobbe- Wat een niakado te Amsterdam (ingang Nic. Maes- pm uit,vin- straat). Alsdan zal dr. Abrahams een lezing met lichtbeelden houden overK w a k z a 1 v II.H. Officieren mot hunne dames, voorts allo in uniform gekleede militairen hebben tot ^ooi-dracht vrijen toegang. Woensdag i n/rflart K. v. Bylandtstraat, Itoamweg, Wittobrug, iSclicvouingsc.be Bosobjes langs Waterpartij en Promeuade, Stadhouders laan en -plein éénmaal om Houtruet heen met a.ls finish hot hotel- i pension Group in de Bosobjes van Poot. j - De voorbereiding van dozen marsch berust In de zitting van den Krijgsraad te s-Gra- bij don heer C. A. C. Last, van hot comité voor I venhage vorderde do auditeur-militair mr. den voldrit, cn do liecren J. M. Coeland en W. j PaRlm Wcsouhagen tegen 1916 Krijgsraad. v,vv.a.ijU eu iv. j j- u.uiio cseimagen tegen: KoeLvinke, bestuursleden der Haagsche Athle- -M. soldaat dor genie, oud 16 ja tiekvoroeniging, welke vereeniging de leiding plaatst in do tuclvtklasse te Hoorn, pl op zich heeft genomen. Alle deelnemers, die den tocht binnen 1 uur 2-5 minuten volbrengen, ontvangen een bron zen kruis, terwijl voor de 25 eerstaaakomenden speciale fraaie kruisen beschikbaar gesteld zijn. comité maakt tevens bekend dat de i '"eh-.jdoin), welke aanvenkelijk- |ckjkHKl,g ,ou Vlnden clQor do «l "*mFn tijlJ ">tgo».told en uennitief zal verreden worden op Zondag 7 :l he.wenlrmn- V, *M. in v™binden°P <CT06™1"1W 2 i 3 K.M. te Dankbetuigingen. Ondergeteekmd. betuigt, mede „8,men, eehtgenoote. Kiju ha, telijken d.uk nan de !ol! v a,n Z|.l" sectie, voor het nioóiè geschenk bij iSjn huwelijk ontvangen. BMCMnl C. OSSEWjUBDE 3 R. I, 2 B, 3 C. Vd.enk"'T 'T- WP«K*0H en eehtgenoote bedanken de manschappen van het le E V '•oor hun geldelijke ondersteuning. Neutraal Nederland. (Van sergeant W. de Groot.) Do Oorlog is een kwaad, Doet vele harten beven. Weinigen die hij baat, elen verliezen het leven! Hoe W bot, d,t ij i„ 't vorig jaar Niets merkten van dat groot gevaar? deze v Huisvlijttentoonstelling van gemebiliseerden. Men meldt ons uit Leiden In de Graanbeurs is gedurende drié1 dagen eenhuisvlijttentoonstelling gehouden van ge- mobiliseerden der Jegeringsgroep Leidon. Za- woordi, genover dood en verderf gestaan te hebben" was iedereen aanstond bereid om het lolletje ten uitvoer te brengen. Na permissie van hunne officieren gekregen- te hebben, begaven de tommies zioh naar een aangrenzend boschjo, om er zoo goed en zoo kwaad 't ging een sehrikwekkenden draak in elkaar te zetten. Zij maakten een romp in den vorm van een cylinder, zestig voet lang en vijf voet hoog. overtrokken met tentlinnen en zetten dit op het onderstel van een gebro ken voertuig. De dikke sergeant-majoor kon ïijri oogen niet geloovon. ,,Ik neem den staart voor mijn rekening I" riep hij opgewonden uit. en begon van een tenipaal, waaraan hij dennc- takken vastmaakte en met linnen overtrok, een wonderstaart te fabriccoren, zoodanig aan den romp verbonden, dat hij van binnen door middel van een touw kon op en neer getrok ken wórden. Een half uur lang werkte hij zich in 't sweet met binnen in den draak den staart op en neder te trekken, om dien zoo natuurlijk mogelijk te laten zwiepen. Een Parijsc'.ie schilder kleurde den kop op met. een paar schrilcwekkend starende oogen en een gapenden muil met uitstekende tanden, uit boomtakken vervaardigd, precies zooals de Dikke 't gedroomd bad. Een paar flinke stre ken zwarte verf gaven aan het monster een uitdrukking van verslindenden woede en be zielden den sergeant-majoor met een prach tige ingeving: „We zullen een mitrailleuse in zijn kop ste ken wat met groot gejuich begroet werd. Zoo gezegd, zoo gedaan. - De draalt was klaar! 't Duurde iedereen veel te lang vóór 't don ker genoeg was om op avontuur uit te gaan en troepen gereed stonden om te volgen. De mist was opgetrokken en een bleek maan licht doorgebroken. De draak werd voorzichti; naar de loopgraven getrokken, waarop twintig man zich met een mitrailleuse in 't monster dier verborgen, twintig anderen het monster behoedzaam naar de vijandelijke loopgraven voorttrokken. Op tweehonderd meters afstand bleven zij staan om. hun kans waar te nemen. 'Zoodra de maan achter do donkere wolkon tè voorschijn kwam. sleepten zij den draak met wildo oogen, open muil en zwiependen staart naar voren, terwijl 't geknetter der mitrailleuse tie siiLie kwam verbreken. Versteend van schrik bleven de Duitsohc- cchildwaclïeen. bijgeloovige boertjes uit Pom- wierc-n en Silezië, staan, toen zij het monster zagen opdagen, dat in 't maanlicht tweemaal grooter leek dan 't was. Zij schoten in 't wilde weg hun geweren af en zetten het toen op een •loopen, gillende: „Der Teufel der Teufel ist los!" wat hunne kameraden eveneens op schrikte, terwijl de rook en kogels spuwende draak steeds nader kwam. Ze renden als hazen, achtervolgd door het gedrocht, dat niet ophield vuur te braken. Pas toen ze geheel buiten bereik waren, bleef het monster staan, waaruit eeu schaterlachen Ibarstte, terwijl do laatste rookwolkjes nog uit zijn muil krulden. Toen het bataljon volgde en de verlaten post bezette, telden zij tweehonderd dooden en ge wonden van den vijand op den grond ver spreid. Den heelen nacht bleef de dikke sergeant- majoor giebelen, hoewel niet meer in de armen van Morpheus! nir nAC DE BAS. Voordrachtavond Fort Brakel. schrijft opening waren o.m. tegen- genera a 1-majoor Kleynhens en de sous-chef van den genei-alen staf kolonel Pufcur, die den Opperbevelhebber van land en zeemacht, generaal Snijders, vertegenwoor digde. Mede waren" bij de opening vertegenwoor digd het gemeentebestuur van Leiden, het col legium van het Leidsch Studentencorps, de commissie voor ontwikkeling en ontspanning ■oor gemobiliseerden en tal van andere genoo- l:gdon. De opening geschiedde bij monde van den i kapitein der infanterie Leers, waarbij hij deed uitkomen dat deze tentoonstelling in allo op zichten welgeslaagd mag heéten. Inderdaad mag deze tentoonstelling, waar voor met de opstelling eerst' Zaterdagnamid dag, na afloop der graanbeurs, is begonnen, er zijn. De zaal is bijzonder keurig versierd en al leen reeds daarom een bezoek.- Er zijn 296 inzenders mét ongeveer 665 voor werpen. Men zal kunnen begrijpen, dat niet alles, wat tentoongesteld is, mooi en kunstvol kan worden genoemd. Wel echter kan worden gezegd, dat de thans gehouden tentoonstelling, althans voor zoover wij kunnen nagaan, de op andere plaatsen gehoudene overtreft en daar voor komt in de eerste plaats een woord van lof toe aan kapitein Leers, die niet alleen bet initiatief tot deze tentoonstelling heeft geno men, maar die ook geen moeite heeft gespaard om haar te doen zijn, wat zij thans is. j Er zijn zeer fraai bewerkte en waardevolle j voorwerpen ouder en andere die getuigen veel arbeid. Als -zoodanig noemen wij een ge metselde kerk, bestaande uit 13,000 miniatuur- stcenen. Kaartspelen voor de gemobiliseerden. Mil. H. W. v. Doorn, 4-1-6 R. I., schrijft Wanneer men de „Soldatoncourant" leest dan zipt men dat allo pogingen werden aan gewend om de gemobiliseerden variatie te verschaffen. Alle pogingen daarvoor in 't werk gesteld worden door do gemobiliseerden zeer gewaardeerd. Maar. wat heeft de Rotter- damsehe Lloyd gedaan? Zij heeft ook niet stil gezeten, zij heeft aan vele gemobiliseerden kaartspelen verschaft, die de soldaten zeer ten dienste zijn voor het dooden van den tijd. Ik hoop dat vele Nederlanders het beeld zullen volgen van de Rotterdamsche Lloyd. En daarom brengen wij langs dozen weg onzen dank aan de Directie, on iu de hopp op haar steun te mogen rekenen bij een nieu we variatie in de lockomst, teckenen wij met hoogachting, 6c Reg. Inf. Ie Bat. 4e Comp. Ecu Rotterdammer H. W. v. DOORN. ;e Vrouwe, Administrateur "NV. C. P. v. d. Eeek Ons van fort Brakel Voor do 2e maal reeds trad het Trio Golddh Woensdag 2-3 Febr. met een geheel nieuw re pertoire voor ons op. We hadden wederom een gezelligen en aangenomen feestavond. In de eerste plaats vielen de coupletten, welke me vrouw van Golden voor ons ten gehoore bracht zeer in den smaak. Daarna kwamen dc-n heer en mevrouw van Golden ons vergasten op hun komische duetten, waaronder ..Mevrouw Berg mans", „De Schijndoodc", „Het Duel". „Het consigne is „snorken" enz. enz., welke het doel hadden onzen lachlust op te wekken, wat hun dan ook volkomen gelukte. Da tusschen-nummer---, gespeeld door onzen wapenbroeder Adrian Smcebuizen en bergt. Stoembrink, respectievelijk piano cd viool, -waren mede voor ons eon grootc verrassing. Daarom zij het ons vergund hier niet alleen ©en hartelijk woord van dank te spreken na- mens de bezetting v/h fort Brakel, a.m het Trio Golden voor haar mooie voordrachten ow «ni, sur ook «u «a muzikanten, dn zoo gaf, lang« Wasaeuwrecljcn Vle£ OortduTniai „Soli Deo Gloria". „Oranje" meldt uit 's-Gravenhage Bovenstaande zangverecniging gevormd uit bezoekers van het Militair Tehuis in dc Ivrayenhoffstraat te 's-Gravenhage gaf Dins dag 22 Februari een goed geslaagde uitvoering in de Zuiderkerk. Onder leiding van den hoer Bern. v. Roon, werd een welverzorgd pro gramma ten gehoore gebracht, terwijl mevrouw J. A. v. LeeuwenFrijlink, sopraan-solo, en het Gemengd Quartet „Onder Ons", van Rijs wijk, hunne welwillende medewerking ver leenden. Het kerkgebouw was geheel gevuld met belaugstelendcndie door hunne volle aandacht toonden, dat zij genoten van hetgeen er ten gehoore werd gebracht; en het jammei- vonden dat er van het programma 3 no's regens het gevorderde uur achterwege moesten blijven. Om de verschillende nummers afzon derlijk te noemen, zou te veel ruimte vorderen, doch allen, die tot bet slagen van dezn onver- getclijken avond hebben bijgedragen, zij hier nogmaals een woord van dank gebracht. Door den "VVelEerw. Heer Dr. E. J. W Posthumus Mc-yjes werd eerst liet woord ge voerd, en de WelKerw. Heer Dr. Troelstra sloot met eenige zeer toepasselijke woorden dezen avond. Het is te betreuren dat er niet in ieder Mil. Tehuis eon zangverecniging is, daar er zoo veel personen zijn die onder goede leiding tot krachtigen steun eener zangverecniging zouden kunnen worden gevormd, maar „.hadden wij maar een goeden leider" zegt men zoo 'vaak, -en blijft dan maar werkloos in plants van iets te doen. Komt kameraden, pak eens aan en als er een Tehuis is. dat muziek of zoo iets noodig heeft of Hollandsdic liedoren. ditn bestaat er nog altijd een vragenrubriek in do ..Soldatoncourant", welker Red. u gaarne plaats daarvóór geeft. Baat uw verzoek niet, liet schaadt niet. Dat komt door dii Dio edele Vorstin Met onwankelbare trouwe, Gaan wij dc toekomst in. Zij zal ons land besturen, Zoonis geene 't kan; De Vrede zal voor ons duren, Daar zijn we zeker van. Maar mocht er oorlog wezen, Dan zijn we eens van zin En sterven voo.- deze fiere, edele Koningin. W. DE GROOT, Sergeant. Hit sterfgeval van Pukkiel (Van den Wachtm. v. G.) Ik wil u wat gaan vertellen, Van Pukkie, een onzer beste gezellen, 't Is geen soldaat, waar ik over schrijf, Maar een paardje, lief en sierlijk van lijf. Aan de grens werd ons vriendje ziek. Eerst was het maar wat rheumatiek, Doch weldra was de ziekte doorgedrongen, En 't kwam tot een ontsteking aan de longen. Toen we gingen vertrekken van de grenzen, Gingen we hem eerst liet beste wenschen, En te Weert bleef Pukkie achter, Een man er bij, zooveel als wachter. Het duurde alreedsveertien dagen, We begonnen elkaar eens af te vragen: Hoe zou het toch met Pukkie wezen? Een.ieder begon voor zijn leven te vreezen. En helaas, daar kwam de droeve tijding, Heusch voor niemand een verblijdnig, En weldra ging het van mond tot mond; Ons arme Pukkie zit onder den grond. Even-wil ik nog beschrijven zijn levensbaan, Hoe bij hot bij ons zooa-1 heeft gedaan, Altijd even kalm, mak en rustig, Bij iedereen gevoelde hij zich lustig. Even zoo bij het exerceeren, Ruiterschool of voltigeeren, Op marsch of bij diensten nog zoo zwaar, Pukkie was altijd voor zijn taak klaar. Wc zullen hem met gauw vergeten, Dat diertje bij ons zoo goedig geheeten, Hoe of het gaat, 't is geen leugèn, Pukkie blijft ons steeds geheugen. Namens het 4-3-2 R. H. Wm. v. G. gilt, Snelheidsmarsch over 10 KM. Men meldt ons De unclheklsmarsch over 10 K.M. ^litge- fc-bnn-en ter gelegenheid van den oorspronke lijk 12 Maart o s ie houden veldrit iu de om streken der Residentie, zal gaan van het sport terrein Dmndigt daartoe welwillend alge- staan door den bokendea spoliman mr Jo- eheins over het landgoed' van baronnesse t an Bricnen. die daartoe eveneens toestemming De soldaat-facteur. (Van mil. E. de Broekert.) Ik ben de militaire post Op 't dorp van Krabbe-ndijke j Van vele werkjes dus verlost, Laat ik mijn dank hier -blijken. Vertrouwd word ik op mijn gezicht, Want nooit ben ik beéedigd, Ik stel mijn taak er zeer tot plicht, Al word ik soms beleedigd. Want alles breng ik haastig rond, En valt een brief dan tegen, Dan word ik van zoo menigen mond Bij wijlen haast verlegen. Men Toept, en schreeuwt en giert en Een ieder om het zijne, Ik word temet geheel gevild Door: „Waar? zeg waar is 't mijne?" Maar anders is 't bij beteren'brief j Zoo'n heelo troep soldaten, 't Is net of ik soms met hun lief De zaken help bepraten. Dus zie, een baantje is het niet, Soldatenpost to spelen, Doordat het staag hetzelfde biedt, Gaat het al gauw vervelen. Doch dunk, o ed'le kapitein, Dat. u mij hebt- verkoren 'k Blijf stoeds mijn baantje waardig zijn, Geen brief gaat er verloren. Krnbbendijkc. E. DE BROEKBRT. Liohting '11 naar de treinafdealing. (Van wielrijder P. Schouten.) Spoedig gaan ons hier verlaten vior man van ons escadron, r«+ «•;- we ny a| veertien maanden weg door de mobilisatie baanden. Altijd hadden we pleizier Met die klanten, alle vier, Ik zal daarom ook nooit vergeten Den gezel'gen tijd met hen gesleten. Willem aan Bree is nummer één, Een echte Rotterdamsche jongen; Toen 'k zei: Willem, je gaat nu heen! Sprak hij't moet er toch eens van komen. De tweede, dat is Van der Klei Dio sprak eens, toen ik tot hem zei „Je kon altijd zoo heerlijk koken" „Maar nu is voor mij iets anders aangebroken." Van Beinmel is de derde man, Die toch zoo prachtig blazen kan „We zijn huzaren" enz. Wat ons toch altijd nog bekoort. Kees Koot kreeg bier ook z'n congé. Als eantineehef gaf bij altijd een goed kop thee; Een kerel, dien allen mochten lijden, Ook hij moet bij de trr-inafdeeling rijden. Ziezoo, Van Broe, het, ga je goed, En Van der Klei wees ook gegroet, Van Bemmcl ook een laatst vaarwel, En ook Kees Koot liet ga je wel, Denk nog maar dikwijls nog weerom Aan het derde escadron. P. SCHOUTEN, 3e Escadron, JV'ielrijders. jaar, ge- plaatsing een tuchtschool voor den tijd van 3 maan den wegens boleediging van een sergeant al daar, die hem in arrest stelde. C. v. D„ milicien der artillerie, afkomstig uit Deü" Helder, ter zake van 2o desertie, 1 maand militaire detentie. Bek!, is zouuwliijdei-, blijkens een overgelegd geneeskundig rapport. A. W. B., land wee rplich tig soldaat, afkom stig uit do Beemster, wegens 2e desertie, 10 weken militaire gevangenisstraf. J. Z„ landweerpliehtige dor artillerie, af komstig uit Halfweg, ter zake van 2o desertic 2 maanden militaire detentie. H. J. J. de H„ landweerplichtig soldaat, af komstig uit Heemskerk, vrijspraak van ten laste gelegde dienstweigering. Aan hem was gelast om te helpen een wagon cokes te loseu. Bekl. beweerde zulks niet te kun nen, als zijnde lijdende aan heupgewrichtsziek te. Ilij werd daarop geneeskundig onderzocht door den overste, officier van gezondheid Paré en dr. Milo, die hem ongeschikt achtten zwaren arbeid te verrichten of marsoboefeningen te mnkeu. Bekl. was door den Krijgsraad bereids uit het arrest ontslagen op 29 Januari j.l. P. V.. milicien dor infanterie, afkomstig uit IJnmiden, ter zake van le desertie 6 weken mi litaire detentie. M. R-. L., milicien der artillerie, afkomstig uit Muiden, wegens slaan en bijten van een sergeant in het, fort Pampus, 2 maanden mili taire gevangenisstraf. Bekl.'s verdediger, mr. Rolandus Hagedoorn, betoogde dat bet bijten een zoo geringe wond bad veroorzaakt dat dit feit- niet kan gebracht worden onder art. 100 O. W. Pleiter riep overigens de clementie van den Krijgsraad voor bekl. in J. H. v. S., milicien der artillerie, afkom stig uit Ede, wegens diefstal van een rookworst on 25 December j.l. uit. een winkel te'Amster dam, 3 weken gevangenisstraf. Doodslag on zware mishandeling. Do krijgsraad te 's-Gra.venhage veroor deelde den milieien-huzaar van den etappen- ziekenstal te Rotterdam, A. V., afkomstig uit Kollumerland, ter zake van mishande ling met doodelijken afloop, gepleegd iu den avond van 25 December j.l. in of nabij do Bankotstraat te Rotterdam op juffrouw Van Duyzen, tot 5 jaren gevangenisstraf, -met vervallen-verklaring van den militairen stand, ingaande 13 Januari, en den mili cien-trompetter der huzaren, S. H. B., van denzelfden ziekenstal, afkomstig uit Maas- nie], wegens mishandeling, gepleegd denzelf den avond en terzelfder plaatse, door K. Th. de Vaal met een mes in den arm te steken, tot 4 maanden gevangenisstraf, ingaande 15 Januari. Do eisch was voor heide beklaagden, gelijk wij in bet verslag in ons vorig nummer mede deelden, respectievelijk 10 jaren gevangenis straf en 6 maanden gevangenistraf. Landweermannen voroordeold. - Men herinnert zich d© bekende zaak van 't valschelijk invullen van geleibiljetten voor i paarden door landweermannen van de grens- wacht te Zeve.ma-nr, die deze biljetten vervol I gens verkoohten aan smokkelaars en hun dan dc plaats aanwezen, waar aan de grens schild wachten zouden staan, die in liet complot wa ren-'. enigen tijd geleden heeft hiervoor een achttal soldaten voor den Arnhemschen krijgs- land terechtgestaan. Thans veroordeelde ge noemde krijgsraad hen tot de volgende straf fenJ. H. P., den hoofdman, die de bespre kingen leidde en als tusscbenpersoon tussehen soldaten en smokkelaars dienst- deed conform den eisch tot 9 maanden gevangenisstraf, en dc soldaten E. G. C. tot vier maanden; A. W. tot zes .maanden; H. G. twee maanden; D. J. W., één maandA. T. P. twee maanden; K. de W„ zes weken; G. H., vijf maanden; T. tv.ee maanden; H. A., zes weken straf. nevond, verbrandde. Alleen de inventaris van de concistone is behouden. In het, kerkje bevond zich de gedenksteen van dr. Laurillard. Den vorigen av-ond was een vulkachel aan gelegd, zooals altijd gebeurde. Do oorzaak van den brand is onbekend. Yer- 1 zekering dokt.de schade. Aardbevingen in Ned. Oóst-lndië. De „Telegrnaf'-corrospondent te Batavia meldt, dat daar Donderdag bericht ontvangen is van hevige aardbevingen in Tapanoeli en Assahau. Do gouvernementsgebouwen te Ta- roetoeng zijn ernstig beschadigd' en moesten ontruimd' worden. Het aantal slachtoffers, dat bij deze ramp het leven verloor, i6 tot nu toe tc Batavia onbekend Een sneeuwfeest. Men schrijft ons uit Alkmaar Het was Zaterdag na twaalf uur voor dc Alkmanrscke jeugd oen ongekend genotvollo middag! Op initiatief van de redactie.van do „Alkmaarsche Courant" waren verschillende prijzen uitgeloofd voor de groepen van kinde ren, die uit de op het groote Doelenv.eld aan wezige sneeuwmassa dc fraaiste voorwerpen naar geheel vrije keuze hadden gemaakt. Toen het vier uur geworden was, werden be langstellende ouders, vrienden en kennissen op. bet Doclenveld toegelaten om te zien wat hun kroost uit de sneeuw bad jwet-en tc makou. Er was onder de honderden belangstellenden, die kwamen kijken, maar één. roep over do 'wijze waarop de verschillende kasteelen, burchten, stoom beo ten, bruggen, monitors, zeilschepen en buizen waren gcmaalrt. Bijzonder opge merkt werden een kanon opvoetstuk, een hondenhok- met oen hond er voor, de Van Speyktoren van Egmond aan Zee, een slapend kind in een wieg, waarover allen hot eens wa ren, dat zij met intelligentie en goed begrip vervaardigd waren. De alhier aanwezige militairen hadden even eens hun !>est gedaan om op een a.part gedeelte van het Doelenveld van.hun vaardigheid in het bewerken van sneeuw te doen bijken©én twintigtal meters lange loopgraaf, een eenige meters bon«« irhtn fölCn r°r bcin-1nnine van hot gezonken schip. Bovendien zou ook de „Prins der Ncdcr- janden", va„ do West-tod. Mail, opvarend", was dTr n' docl' b'j de maatschappij ,j grover no geen berjcJlfc oat J Het bericht, dat zich gordden aan boord vtoden mS P "Wi^rswÜk" z-onden be vinden. moet op een vergissing berusten daar trokken? eerSt 16,dt'zor Vil» New-York is ver- olgens bij de Maatschappij „Zeeland" nnt sneiers iTl ii holton, zijn alle 22 pas- nin fi »-Afec^t,nb»rg" met do beman nen AVc t m- Nfd-'r,andschc Btoomscbc- pen „Westerdijk „Prins van Oranje" en welkTdó f h6t °"K op de ve,e ge vuren, i v oplcvorl' ljgt het in het nemen der directie den dienst staken. oor- oorloopjg to meters hoogo uitzichttoren" met zitplaats voor SdWPafTS1"COn,maT?dant' h°fc Alkmaarsch, htaclhuis, hot huis „De Doelen", waar ver- cTen de m,I,tairen ingekwartierd zijn. vorm- ken AllZna*mSt* d0°/ hon Smakte wor- Se,-n g f™ gTmd verd dame in model n win ter-wandeltoilet, door een milicien Sn die' T* eteeerder ran 7,l'n vak is. Ook militairen werden prijzen uitgereikt. Door den troln gedood. Te Zaandam is de 18-jarige hulp-brieven- bcstelJor L. de Bruijn, terwijl hij langs" deTaTls l ep en voor een naderenden trein wilde door wijken, riehtinB- komend^11+"I-t d® ^"overges'teldc- gedoodf k0menden trein gegrepen en terstond Een veteraan. Op ruim lOl-jarigen leeftijd h 1, Tsario (Dr.) oyerled.n du buur Sjocrcl de Boer, dio ïlrkT L' SitX"'serogeld "e J. s. gewnngenis- IVIall aangehouden. W6lk° bMrd ter""! \an het 23 dozer van Rotterdam naar New- rork vertrokken stoomschip „Rotterdam" van de Holland—Amerika-Iijn, is op last van de Engelsche autoriteiten te Falmouth ontscheept. Post naar Engeland. Het uitgaande postverkeer naar Enge land IS. Wflt, R-rtHWl.,™ -^"S^ Met v Ons i Brand in eon artillorieloods. Omtrent een brand van de artiilerieloods van het Fort „Offensief" aan den Voormeulenweg te Bussum meldt men ons !ii<-t volgende Het vuur ontstond in een korporaalskamer aan den oostvleugel van het ongeveer 30 meter lange gebouw. Da-nr werd voor verwarming ccn petroleumkachel gestookt en zeer waar schijnlijk is daardoor de brand ontslaan. Het vuur vond direct voedsel in de stroozakken, de oostenwind joeg de vlammen lang het dak weldra over dc volle lengte van de loods. Deze werd bewoond door een veertigtal man schappen \an de bezetting. Onder leiding van een luitenant werd nog zooveel mogelijk gered, veel was dit echter niet, de soldaten schenen in de eerste plaats aan hun nachtleger te denken, tal van stroozakken werden in veiligheid ge bracht. De Bussumsche brandweer greep den vuur- j gloed aan met een slang op de waterleiding. Het dunne straaltje kon het vuur natuurlijk niet blusschen. De loods brandde geheel weg. 'Geschut of munitie was- in het gebouw niet aanwezig. Tegen negen uur was het gebouw ingestort, de puiu'hoopen bleven nog lang nasmeulen. De brand bood een prachtig schouwspel, waar van tal van Bnssummers genoten. De witto sneeuwvlakte van den Eng word fantastisch verlicht door de hoogoplaaiende vlammen. De kerk te Santpoort verbrand. Zaterdagnacht te 3 uur werden de bewoners te Santpoort door brandalarm gewekt. Het Nod. Hen*, kerkgebouw etond in lichte laaie. De brandweer, inmiddels aangerukt, kon niets meer redden. Het orgel, de toren en het uur werk, alles wat zich in het schip van de kerk is, wat Rotterdam betreft, aldus -aero gel c, dat, te beginnen met Woensdag" de mads driemaal per week, en wel Maandag Woensdag en Vrijdag, naar Londen zullen verzonden worden. Wat het thuiskomende verkeer betreft, hiervan is de regeling aan den Engeischen postmaster opgedragen. Uit Den Ilaag meldt men ons In verband met. do voorloopige staking v- den dienst der Maatschappij „Zee land van Vlissingen op Engeland vioe- versa zal de post uit Nederland naar en over Engeland met ingang van 6 Maart a.s. Op het Westelijk Oc-rlogstooncel. EERLIJN! Do artilleriegevechteu na men vaak groote heftigheid aan. Aan het front ten noordeu van Atrecht heerscht voortdurend levendige mijnenstrijd. Wij vernielden door een mijnontploffing onge veer 40 meter van de vijandelijke steliing. In Champagne gingen wij na een krach tige voorbereiding der artillerie tot don aan val over aan weerszijden van den straatweg SommepySouain. Wij veroverden de hoeve Navarin en de wederzijds daarvan gelegen Frausolie stelling in een uitgestrektheid van ruim Ï600 meter. Wij namen 26 officie ren en 1009 tnan gevangen, en maakten 9 mitrailleurs en een mijn werper buit. In de streek va^n Verdun putten wederom nieuw aangevoerde vijandelijke massa's zich Hit in vergeeffeche pogingen tegen onze stel lingen in en bij de pantservesting Douau- mont en tegen Hardaumonfc. Onzerzijds werd het Maas-schiereiland van Ohampneu- ville vahi den vijand gezuiverd. Wij brach ten onze linie verder vooruit in de richting van Vacherauville en Bras. In Woëvre werd de voet van de Cótes Lor- raines van het oosten uit op verschillende bereikt. worden verzonden met de Batavierlijn, wel ker stoomschepen Maandag. Woensdag en Zaterdag te 12 uur 's avonds van Rotter dam naar Londen vertrekken. Uit het bovenstaande blijkt, dat de Ba tavierlijn blijft varen, waaraan wij kunnen toevoegen, dat ook de Hollandsche Stoom bootmaatschappij den dienst blijft onder houden. De „Mocklonburg". Het Haarlemsche Gemeenteraadslid mr. D. H. Andrene, die onder de passagiers van de „Mecklenburg" was, heeft geseind, dat hij gered is. k Wij vernemen.dat het verlorén gegane stoom schip „Mecklenburg" in Engeland tegen molest was verzekerd. De Nederlantlsche assuradeuren vroegen premies per reis, die door do „Zee land"' nic-t betaald konden worden. Men meldt uit Rotterdam: Het stoomschip „Westerdijk", van de Hol landAmerika-Lijn, was gisteren uit Rotter dam naar Baltimore vertrokken en zal de op varenden van do „Mecklenburg"', die het schip aan boord heeft genomon, in Engeland aan wal zetten. v Do „Samarinda" van den Rott. Lloyd was, gecharterd door de HollandAmerika-Lijn, op weg van Rotterdam naar New-York cn heeft drie passagiers en 12 leden van de bemanning der „Mecklenburg" aan boord gonomen, die in Dtiins zullen worden ontscheept. Volgens „De Scheepvaart" bevinden zich aan boord van de „Westerdijk" 46 passagiers PARIJS. Iu België bombardeerden de Fransche batterijen de Duitsche werken tegenover Stoenstraete. In Champagne, in de streek van Navarin, slaagdon de Duitschers er in door ecu ver rassing door te dringen in enkele gedeelten van de vooruitgeschoven Fransche ünie3 en de Fransche onderstèuningsloopgraven. In de streek ten noorden van Verdun duuHfc-. liet bombardement met groote he vigheid voort, vooral in den sector van het centrum en naar den Franschen rechter vleugel.. Er werd geen nieuwe poging ge daan tegen den Poivre-heuvel. Gisteren tegen het eind van den dag trachtten de Duitschers herhaaldelijk het dorp Douaumont te vermeesteren. Hun po gingen stuitten af op den tegenstand der Fransche troepen, die door de heftigste stormaanvallen niet kon worden gebroken. De toestand is bij het front Douaumont onveranderd. Dit blijft nauw omsloten. De strijd is minder hevig op het plateau ten noorden van het dorP Vaux. - In Woëvre namen de Duitschers gisteravond en in den loop van den nacht ©en houding van groote activiteit aan. Het spoorwegstation van Eix werd genomen en hernomen in aanval len en tegenaanvalln van beide partijen, maar bleef ten slotte in handen der Fran schen. Alle pogingen tegen hevel 255, ten zuidoosten van Eix waren onmachtig om de Franschen te verdrijven. Zuidelijker mis lukte een Duitsche aanval tegen Monheulles volkomen. De Fransche artillerie beantwoordt kraoh- tig de Duitsche beschieting van het geheelo front. In de Vogezen bombardeerden de Fra.nschen verschillende Duitsche cantonne- menten in de streek van Ban de Sapt. Durazzo, BERLIJN. De „Tageszeitung" ontleent aan het „Neue Wienor Journal'" het bericht uit Oenéve, dat volgens de „Tribuna" tot ontrui ming van Durnzzo besloten werd, nadat do verdedigers ingezien hadden, dat de verdedi ging vëel meer offers zou eischen dan men verwacht had. De eerste drie dagen van de verdediging kostten aan het Italiaansche legerkorps 3000 dooden en 7 tot 8000 gewon den. De „Maloja". LONDEN. De P. and O. Company deelt mede dat tot dusver bekend is, dat 64 van do 119 passngiers van de „Maloja" gered zijn. Het totale aantal geredden is 260. Men hoopt dat echter nog nieuwe namen van geredden in den loop van den morgen zullen worden ont vangen. Het totaal aantal opvarenden pas sagiers en bemanning was 411. Gezonken schepen. LONDEN. Lloyds meldt, dat het Russische s.s. „Petshenga" gezonken is. Vijftién opva renden zijn gered. (Do „Petshenga" ,ex-Duitsch stoomschip „Erik Larson", was bruto 1647 ton groot en in 1903 gebouwd. Red.) LONDEN. Lloyds meldt: acht matrozen en de gezagvoerder van het stoomschip „Dido", op 26 Febr. gezonken, zijn aangespoeld op de kust vT u:— Lincolnshire. Alexander Boersstraat 2, Amsterdam, biedt aan het Prachtwerk HEERLAHO's ZEE- en LANDMACHT met prachtige gekleurde platen in fraaien band. Prjjs bjj uitgave/92.00 voor/18.75 franco a contant of rembourszeuding. UITSLUITEND GOUDEN EN ZILVEREN CAOEAUX. tot Kommies, Keur meester, Gemeente klerk, Telegrafist. Studietijd onge veer 1 jaar. f .50 per maand. H. M. v. d. VEER Roo-Valkstraat 14, Rotterdam. W8IF'" "imm ■W raagt vooral onze scherp oncurreerende prijzon voor Uwe li trusting. Door onze vakkundige jocliening is het medenemen van I artikelen, wclko in Indië zonder I lonig nut zijn. bjj onze uitrustingen I totaal uitgesloten. Onze modellen I zijn alle precies volgens Iniische dracht. M. A. E. KALKER, 104-106 Kalverstraat, Amsterdam KOOPT Bil DE ADVERTEERDERS IN DE SOLOATENCOURANT. Sifinren - DE BESTE - i wan 9 tot IQ cent aw eu*ir. Militairen, tussehen 22 en 28 jaar, dio Kommies willen worden, (salaris 430, na «en mnancl 600 en klimmende tot 1400), knipt ,deze advertentie uit en zond die ais drukwerk aan onderstaand adres, dan ont vangt U gr. en fr. de Studiegids met alle iuHchtingen. Spreekuur Zat. 12—4, Woensd. 6—S. Aanvang 7 Maart a. s. J H. VAN DER VLIET, Niouwendijk 50 A'dam. Naam. Woonplaats,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4