Legerzaken. Marinezaken. Correspondentie. Gezellige Winteravond-spelen Uit Leger en Vloot. DB SOLD A.TENOOUR A NT van Woensdag 1 Maart 1916 3 LONDEN- Volgens een Lloyds-bericht uit Dover is het Zweadsche stoomsclhip „Birgit" gezonken en zijn 17 man gered. LONDEN. Het Engelsche stoomschip ,,Fastnefc" is gezonken. Alle opvarenden zijn gered. Hot stoomschip „Dido" is gezonken. Slechts een deel der bemanning is gered. (Het s.s. „Fastnet", gfoob 2227 ton, ge bouwd in 1887, behoorde aan de reederij J. P. Hutchison te Londen en het s.s. ,,Dido", groot 4769 ton, gebouwd in 1986, aan T. Wilson Sons Co. Ltd., te Huil. Red LONDEN, 27 Febr. (Reuter.) Het Fransche stoomschip .Trignac" is gezon ken in de Noordzee. Vijf man werden ge red; 26 worden vermist. Wat de Italiaansche vloot deed. ROME. Sedert half-Dec. werden vervoerd tus9chen den eenen en den anderen oever der Adrirftisclie Zee, onderescorte van de schepen onzer vloot en die der goallieerden, 260,000 man, en een aanzienlijk aantal vrachtdieren, waarvoor 250 stoomvaartla dingen noodig waren. In .dienzelfden tijd ■werden overgebracht 300,000 centenaars materieel, waarvoor 100 stoomvaartladin gen noodig waren, meestal van geringe be- tonning, om aan de overzijde aan de Adria- tigebe Zee te kunnen landen. Onder escorte van Italiaansche schepen legden de geallieerden in dien tijd zes maal hetzelfde traject af, eu werden souvereinen of prinsen van koninklijke families, minis ters en politieke autoriteiten vervoerd. De rij and poogde die tochten door aller lei middelen tè belemmeren, door lucht schepen, door het leggen va-n mijnen en door duik booten in de wateren, en vaak door te trachten eskaders^ torpedo jagers, ge steund door verkenningsvaaxtuigen en krui sers, in actie te brengen en door 19 aanval len van duikbooten. Al die aanvallen mislukten, ondanks dat de operaties moesten plaats hebben in een beperkte zone en langs wegen en aanleg plaatsen, die noodzakelijkerwijs ynoesben worden gevolgd. Dientengevolge zijn, be halve eenigo incidenten in onze mededeelin- gen opgenomen, slechts drie kleine stoom schepen verloren gegaantwee liepen er op mijnen,*het derde werd getorpedeerd toen de ontlading reeds had plaats gehacL In elk geval isgeen Servisch soldaat op zee omgekomen. Onze schepen en die d'er geallieerden deden, telkens als de omstandigheden het toelieten, tegenaanvallen met beslistheid en succes. -Daardoor werd in de eerste dagen van Januari, een Oostenrijksche onderzeeër tot zinken gebracht, twee andere zijn waarschijnlijk eveneens vergaan. Een vijan delijke hydroplane werd gevonden in de omstreken van Va-Ion a WEENEN. In het telegram van de Agenzia. Stefani" wordt gemeld, dat in de eerste dagen van Januari oen Oostenrijkseh- Hongaarsche duikboot, gezonken is, en dat in dezelfden tijd waarschijnlijk twee andere duikbooten verloren gingen Van offioieele zijde wordt gemeld, dat dit bericht volkomen onjuist is. De inbeslagneming van Duitsche schepen, LISSABON. Het besluit van de Por- tugeesche regeering om beslag- te leg gen op de Duitsche schepen iu de ha vens van het. moederland en de kolo- aiiën is van het hoogste gewicht. 'De maat regel was reeds lang geëlscht door de pers en de openbare meening iu Portugal. Er liggen 35 Duitsche schepen te Lissabon en 80 in alle Portugee3che havens samen met een gezamcnlijken inhoud van meer dan 150.000 ton. De slachtoffers van de ,,Roubine". PARIJS. Een torpedoboot beeft zes ge redden van de Woemdag in de Middellancl- sohe Zee getorpedeerde ;,Roubitne" te Trioul aangebracht en tevens de lijken van twee matrozen van dat zeilschip. De lijken .vertoonden schotwonden. 4 De ,,L 19". STOCKHOLM. Hot jacht „Telia" heeft bij Gothenburg een" flesch opgevisch't, waarin de laatste berichten van de bemanning van de verongelukte ..Zeppelin L. 19" gesloten wa ren. O.a. heeft men twee brieven van don commandant Uhle gevonden aan zijn familie en aan zijn vrouw. Een derde brief berichtte, dat liet schip zich honderd meter boven de golven bevond en ieder oogenblik in liet wu- ter terecht kon komen, een vierde brief meldde, dat hot luchtschip en de bemanning aan het zinken waren. als btaatsbijdrago staat geboekt. Tegenover dit bedrag staat echter nog een kassaldo op ge noemden datum van bijna 213.300 cn een totaal bedrag van ruim 336.332 aan ver strekte voorschotten, grootendoels ten behoeve van do levensmiddelen-distributie, welke voor schotten als uitstaande gelden kunnen worden beschouwd. Van de Staatebijdrag© werd dus in 1015 niet meer verbruikt dan een som van ongeveer f 370,000. Van hét 1 uitgegeven geld werd ruim f 3,000,600 t-r beschikking gesteld van de verschillende plaatselijke steuncomités,lil. voor huur plm. f 833,777 voor gewone bijdragen pl.m. f 2,235.532; voor kerstgaven 41.235 en voor lclcoding en dekking ongeveer 82,000, waarvan alleen reeds ruim 34,000 voor plii- lanthropischo vereenigingen en ruim 36.000 voor hot Steuncomité voor beeldende kiuiste- naars_ Er blijkt dus voortdurend nog veel geld noo dig, om in allerlei behoeften te voorzien. Een lijst van wekelijkeche ingekomen giften in dui- dcndtallen guldens doet^het verloop der giften zien van den eersten oproep af tot in Decem- ber jl. In liet bijzonder wordt melding gemaakt van de belangrijke giften van de N. O. T. en uit Ned.-Indië. Blijven de bijdragen toevloeien als in den laats ten tijd, dat is met een bedrag van ongeveer f 2000 per week. dan zal een sterker beroep op de Staatskas niet kunnen uitblijven. Ten slotte worde hier nog vermeld, dat de samenstelling van de Uitvoerend© Commissie van het Comité wijziging onderging door het uittreden vail den heer A. 8. Taljna, om ge zondheidsredenen. wiens plaats voorloopig niet werd vervuld. De Watersnood. Ameland. Vrcoselijk hebben "de laatste stormen Anie- land's duinen geteisterd. Over de gelieele lengte van het eiland, pl.ni. 20 K.M-7 heeft de storm van 13 Januari de duinen 10 meter ingekort en geheel weggeslagen. Bij opme- tingen bleek, dat volgens matige berekening éen 20 a. 25 H.A..duin geheel door de golven zijn verslonden. Een hoeveelheid van 1,600,000 kub. M. zand nam de zee weer tot zich. Toen op 1617 Februari weder de storm wind fel uit het Noordwesten opstak en op nieuw do vloed de zee tot ruim 1.40 boven A. P. deed stijgen, maakte men zich ernstig ongerust. Heb badpaviljoen stond reeds op den kant. Een zevental meters duin bescher men het- nog.- Gelukkig steeg de vloed niet hoogertoch constateerde men den volgenden morgen weder ongeveer 2 M. verlies." Naar verluid heeft de vennootschap, die het pavil joen exploiteert, reeds besloten, het zoo spoe dig mogelijk te verplaatsen. Veel gevaarlijker echter ziet het er uit met den nieuwen, pas in ontginning zijnden pol der. Deze, ongeveer 2500 H.A. groot, en van de Zuid- of Waddenzijde uitmuntend bedijkt, heeft aan den noordkant geen andeer dekking dan de duinen. En juist daar heeft deze dek" king het meest geleden. Tusselien Hollum cn Ballum, de z.g. Ballumerduinen, zijn plaatsen waar nog slechts 5 a 6 M. zeer laag duin voor dekking dienst doet. Binnenland. Ambtenaar Zee-visscherlj Oost-lndië De Minister van Koloniën .maakt bekend, dat jongelieden, bij voorkeur in het bezit van een diploma van schipper of stuurman aan (boord van zeevisschersvaartuigen, in opleiding kunnen worden genomen voor de- betrekking van ambtenaar voor de zeevisscherii in Ned.- Indië. De verzoekschriften om in opleiding te wor den genomen moeten vóór 22 Maart a.s. bij het Departement van Koloniën (afd. Perso neel) zijn ingezonden. Zie voor nadere bijzonderheden de ..St-.-Ct." po. 49. Invaliditeitswet. lugedit-nd is door de Regeering een wetsont werp om in het derde lid van artikel 411 der Invaliditeitswet, het woord „drie" te vervan-, gen door „zes''. Tor toelichting van dit wetsvoorstel wordt gezegd, dat nu door den loop der omstandig heden de beslissing in zake het ontworp- Uuderdomswet is vertraagd en het niet- meer mogeljjk is do Invaliditeitswet op.'het tijdstip in artikel 411 geiuemd in werking-to doen tre den, wordt voorgesteld den termijn van drie jaren, in dat artikel voorkomende, in zes' jaar te veranderen. Het derde lid van art, 411 hiervoren bedoeld lQit als volgt: „Drie jaren na de inwerkingtreding van art. 369 treden de artikelen dezer wet (wet van den 5en Juni 1913 tot verzekering van arbei den tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit- en ouderdom), die dan nog niet mochten in w erking getreden zijn, van rechtswege in wer king". - Bij het thans ingediende wetsontwerp wordt dus voorgesteld in den aanhef van het derde lid van art. 411 in plaats van drie jaren enz. te lozen zes jaren enz. Kon. Nat. Steuncomité. Verschenen is de zevende bundel bescheiden dn mededeelingen van het Koninklijk Natio naal Steuncomité 1914 omtrent de verrichtin gen van dit comité in het tijdperk van 1 Augustus 1915 tot eu- met 30 November 1915. Volgens de balajis op 31 December 1915 in dezen .bundel gepubliceerd, waren de totale inkomsten van het comité ruim f 4,475.467, (waaronder slechts een bedrag van f 900,000 De Kamerverkiezing te Apeldoorn en de militairen. De Minister van Oorlog maakt, in de ,,Ned. Staatscourant'' Ijekend, dat aan kiesgerech tigde militairen behoorende tot het kiesdistrict Apeldoorn, door compagnies- (eska drons-, batterij-, fort-, of dotaehements-) com mandanten, met inachtneming van de grens van toelaatbare afwezigheid voor bijzondere verloven, kan worden vergund deel te nemen aan de verkiezing van een lid der Tweede Ka mer der Staten-Generaal van bovengenoemd kiesdistrict. Toonaolvoorstelling aangeboden aan militairen. Door het Kamerlid den lieer Arts werden dato 31 Jan. .1916 tot den Minister van Oor log de volgende vragen gericht betreffende een aan gemobiliseertlen der Stelling Amster dam aangeboden tooneelvoorstelling: „Dezer dagen werd in de Pers vermeld, dat door de sub-commissio tot verschaffing van vermakelijkheden aan gemobaliseerden der Stelling Amsterdam, aan dezen een gratis tooneel voois belling was aangeboden in het ge bouw Carré. Toen in de kazerne werd ge vraagd. wie er mee wilde gaan, bleef natuur lek niemand weg. En onder commando van een miioiei- trokken de dienstplichtigen der rinli- tjelicht-ing 1916, dus jongens van 19 I jaar naar Carré, waar de troep van Nap de Ia Mar de schunnige klucht „Bes nachts t-us- sehon twaalf en één" ten tooneele voerde. Deze lcluoht, waarvan een onnoozole hold in de school der verleiding de zinnelijke liefde moet leeren, is een der gemeenste producten, welke door een banaal tooneelscribent kon worden samengeflanst, en de aankleeding of het tegen deel maakt de opvoering tob een scabreuze veijp tooning. I n tusschen was Carrégevuld tot de !hOoge ranken toe, eu zonder protest van be voegden is het smerige 6tuk ten einde ge speeld. Zelfs vond de landweerkapitein Th. J. Wy- nokly Daniels het gepast na afloop op de plan ken te verschijnen om de vertolkers der klucht openlijk te prijzen en te danken en werd daar voor door de dames van het gezelschap beloond mét een. zeen! lo. Is den heer Minister daarvan iets be kend 2. Indien niet, is de Minister dan bereid een onderzoek naar deze aangelegenheid te doen instellen en liet resultaat daarvan aan de Ka mer mede te deelen? 3o. Is de Minister bereid, om indien de lei- ten geheel of ten deele blijken waar te zijn, maatregelen to nemen, dat zoo iets in het ver volg niet meer kan voorkomen?" Be Minister van Oorlog heeft hierop d.d. 25 Febr. 1916 het volgende geantwoord „Ad 1, Vóór .-de ontvangst der vragen was den Minister van Oorlog nopens het door den heer Arts medegedeelde niets beleend. Ad 2. Naar aanleiding van do gestelde vra gen is een onderzoek ingesteld en is den Minis ter van Oorlog gebleken, dat de gegeven beoordeeling der voorstelling zelf geheel bui ten beschouwing latende het gebeurde juist is medegedeeld. Ad 3. Dat de opvoering van de klucht niet van overheidswege is verboden en dat geen protest van bevoegden tijdens de opvoering is vernomen, bewijst dat het door den steller der vragen daarover uitgesproken oordeel niét. al gemeen gedeeld wordt. Aangezien liet in ge vallen als liet .onderwerpelijke gaat om een vraag van appreciatie, kan de Minister geen maatregelen nemen, welke het verschaffen van ontspanning aan militairen aan een vasten maatstaf hinden. Wel "is liij bereid de Militaire Sub-commissie tot ontwikkeling on ontspan ning van gemobiliseerde troepen te Amsterdam in het bijzonder te wijzen op de noodzakelijk heid oin bij haar loffelijke bemoeienissen tot ontspanning van militairen te streven naar vermijding van wat aan die militairen of aan anderen roden tot aanstoot zou kunnen geven. Ingedeeld. De off. van gez. 2e kl. O.-I. leger T. J. Eskes, wordt 13 Maart e.k. ingedeeld bij hot leger hier te lande. Naar Oost-lndië, Den 4en Maart a.s. vertrekt met het s.s. ondel" naar Oost-lndië een detachement eupplet iet roepen, sterk 2 sorgt. on 35 minde ren, onder bevel van den 2e-luit. dér genie O.-I. leger^ J. M. Beekman, Onderscheidingsteeken (medaille) van het Nederlandsch Olympisch Comité. acht i Circulaire voor de Zi Bij Koninklijk besluit van 5 Februari 1916 no, 39 is het navolgende bepaald: I. Aan militairen dor zeemacht, die een der graden vau liet door liet XederluiDdsch Olym pisch ingestelde onderscheidingsteeken voor veelzijdige verrichting op het gebied van lichaamsoefeningen hebben verworven, wordt vergund, deze medaille op do uniform te dra- go "I Officieren dragen do medaille bevestigd oj hel. lint, machinisten, onderofficieren en man schappen op of onderaan hot lint. Hot is v boden, om op de uniform het lint zonder dc medaille te dragen. Wanneer de medaille tegelijk met. andere onderscheid)ngstookenen wordt gedragen, be hoort zij geplaatst te zijn na de Nederlandsch^, doeh vóór de buitenlandsohc ridderorden, eere- teekenen en medailles. II. Met ingang van den. dag, waarop militair der zeemacht heeft voldaan aan aile voor de verkrijging van het sub I bedoelde on derscheidingsteeken gestelde eischen, wordt hij voor den tijd van vijf jaren in het genot van cc-no toelage uit 's Rijks .schatkist gesteld. Deze toelage 'bedraagt voor officieren én machinis ten 100 per jaar en voor onderofficieren en manschappen f 0.27 por dag; voor de uitbe taling gelden de bepalingen van het „Regle ment op de betaling, meeding en het. beheer der nalatenschappen". Het wederom afleggen van de vcreischte vaaxdigheidsprooven nadat minstens één jaar, doch nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert voor den betrokkene laatstelijk aa.ri allo ge stelde eischen is voldaan, heeft ten gevolge, dat hij de toelage blijft, genieten gedurende ©en nieuwen termijn van vijf jaren, ingaande met den dag, waarop door hem opnieuw aan de eischen is voldaan. Do eischen, waaraan men moet voldoen om voor het in voorschreven Koninklijk besluit be doelde ondeixscbeidingsteeken in aanmerking te komen, zijn omschreven in oen door het Nederlandsch Olympisch Comité uitgegeven boekje, hetwelk tegen den prijs van f 0.10 ver krijgbaar is bij den secretaris van het uitvoe rend comité voor dc vaardigheidsproeven, den lieer mr. L. H. Feschottc, Keizersgracht 473/9 te Amsterdam. Scheepsbouwkundig Ingenieur. De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voor enkele studen ten voor scheepsbouwkundig ingenieur aan de Technische Hoogeschool te Delft, die met. goed gevolg het propaedeutisch examen hebben afge legd, de gelegenheid bestaat om, onder genot eener jaarlijksche toelage, hunne studiën voort te zetten, met de verplichting om, na het di ploma van scheepabouwkundig ingenieur te hebben verkregen, zich voor den dienst bij het korps ingenieurs der marine te verbinden. Zij behooren zich tot dat einde vóór 1 April a.s. bij gezegeld verzoekschrift to wenden tot den Minister van Marine. Zie voor nadere bijzonderheden de „St.-Cfc." no. 49. Geplaatst. De luit. ter zee 2e kl. J. Chr. H. H. Macks, dienende a/b. van Hr. M6. ..Schor pioen, wordt 11 Maart geplaatst a/b. va-n het gouvernementestoomschip .Denep" Naar Oost-lndië. De luitenant ter zee le klasse J. F. O s t e n is bestemd om binnenkort per particuliere ge legenheid naar jOost-Indië te vertrekken ter plaatsing bij hot departement der marine te Batavia. De officieren-machinist der 2e kl. A. J. Dijker en D. W. C la a sen, zijn bestemd voor den dienst in Oost-lndiëde eerste zal per „Sindore' van den Rott. Lloyd en de laatste per „Grotius" van de Mij. Nederland onder scheidenlijk op 5 en 1-5 April derwaarts ver trekken. 1NZE CORRESPONDENTIERUBRIEK. Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge lij k door ons op de beurt afgedaan, zoo dat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te verzoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart' „De Soldatencourani" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Adressen gevraagd. (Tweede plaatsing.j De Directeui- Hoofdinspecteur Veldpost vra.agt. adres vaai: Sergeant H. F. Klein, 3, 20 Lw. voor wien een brief uit. Aussig aanwezig is, die wegens foutief adres onbestelbaar is. J. A. v. G. te Laren; v. d. D. te Sluis en A. v. E. te Delft. Dit. is ter beslissing van den Burgemeester van uwe woonplaats. Kunt gij u daarmede niet vereenigen, dan kunt gij een bezwaarschrift tot de Oommissie van voorlich ting in zake bezwaarschriften vergoeding kost winners richten. Het- bezwaarschrift te richten tot den voorzitter van die Commissie in de hoofdstad van uwe provincie. Red. J. M. en H. L., 3o Dir. Veldleger. Het is niet bekend of de militielichting 1908 inder daad bij de landweer wordt gedetacheerd (wel administratief overgeplaatst). Wij vermoeden, dat die lichting nog wel in dit jaar mot klein verlof zal gaan. Red. R. A. t© Sluis. Gij zijt niet als korporaal aangesteld en kunt dus niet op de soldij als zoodanig aanspraak maken. Red. H. 8., Utrecht. 1. Op welk tijdstip de veld artillerie van de lichting 1916 onder de wape nen moet komen is ons nifet bekend. In normale tijden: le gedeelte tusschen 1620 Maart, 2e gedeelte tusschen 15 October, 2. Of do lick- ling 1913 bij demobilisatie langer onder de wapenen moet blijven, is ons niet bekend. Red. C. 8. te 's-G. Op welk tijdstip de militie- lichting 1909 naar de landweer overgaat, is ons niet bekend. Red. T. V Leeuwarden. Een mil.-sergeant met ziekenverlof zijnde, heeft gedurende dien tijd recht op jaarwedde en de eerste 4 dagen van dat verlof op menagegeld eu event, mobilisa- tietoelage. Red. G. D„ Zutphen. Wij kunnen u niet mede- deolen, hoe lang het zal duren voordat de stuk ken van den M. v. O. komen. Red. J. A. L. Win inlichtingen ten Stadhuize iu. of gij voor dp vergoeding in aanmerking komt. Red. 11. H.. Besoyen. Militie-onderofficieren, van 1 Augustus 1914 onder de wapenem en 2 jaar onafgebroken dienst gedaan hebbende, hebben recht op de 2-jaarlijksche verhooging. Gij hebt dus op 1 Augustus op die verhoogde jaar wedde aanspraak. Red. M. H. V., Nijkerk. 1. Verlofdagen in een straftijd zijn vervallen en worden niet meer ingehaald. Vóór 11 Maart hebt gij dus geen recht op verlof. 2. De lichting 1906 van de be reden wapeus gaat 1 April a.s. met klein ver lof. Red. B. v. '1'., Breda-. Hot is wol heel onaange naam voor u, dat, gij u onwetend voor 4 jaren verbonden hebt. maar aangezien de M. v. O. reeds op uwe mjucstcn boéliat heeft, bestaat er niet veel kans van slagen om als mobilisatie- vrijwilliger aangemerkt to worden. Gij zendt het evenwel kunnen beproeven door een request aan II. M. do Koningin te richten. Red. D. v. <1. V., Binnen. Op welk tijdstip de lichting 1907 van de bereden wapens met klein verlof gaat, is ons niet bekend. Red. A. W., Etten. Wij radon u aan een gemoti veerd verzoek tot den M. v. O. te richten, om voor liet door u bedoelde verlof in aan merking te mogen komen. Red. C. K. B Baarlo-Nassaii. Hieromtrent is voorzien. Gij kunt echter uw plan den M. O. mcdedoclen. Red. P. v. <1. G. Als do commissie van voorlich ting afwijzend op uw bezwaarschrift heeft be schikt, is er niets meer aan de zaak te doe Red. I,. Z., Texel. Neen. Red. H. Kr., Delft. Richt daartoe- een verzoek tot den Opperbevelhebl>or van L. en Z, Red, M. B Nijmegen: W. G. F., Den Helder. In deze omstandigheden wordt geen groot ver- lof verleend, maar z.g. klein verlof. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: Soldij genie tende militairen hebben gedurende liet klein verlof (hieronder ook te verstaan liet verlof als lichtingen iu dezen tijd naar huis gaan) recht op 4 dagen soldij (zie R.M. 1914 blz, .931) on in verband ook recht op 4 dagen menage- geld en bovendien ook 4 dagen mobilisatieuie- lage zié li. O. B. 1916 No. 18). Red. M. B., Harderwijk. Dc militiclichting 1909 blijft 7 jaar hij de militie, en wordt dus land- weerlicliting 1916. Red. J. J. v. S„ Rijsbergefi. Herhaal uw vr nog eens. Red. W. N. W., Assen, Alleen aan vrijwillig diendende militairen wordt de bronzen me daille toegekend. Red. .1. J. v. 8., Rijsbergen. Alleen de vaste koks, soldij-genietende, hebben recht op het menagegeld, dus niet degenen, die zoo nu en dan den dienst voor den vast o-kok waar nemen. R e d. A. v. O. en J. v. W. te Bergen op Zoom. Do hulp van den mr. geweermaker heeft recht op 0.35 sold ij-verhoog ing per dag. Dit is odlc van terugwerkende kracht. Red. E. Gr. te Doesburg. Art. 6 b. 11. b. o, m. is van toepassing op gehuwde militairen. Als ge huwden worden gerekend: „vrijwillig dienende militairen van het actieve leger, die gehuwd zijn. of die weduwnaar zijn met een of meer bij hen inwonende onverzorgde eigen of aange huwde kinderen, mits voor zooveel de onder officieren en soldaten betreft tot het huwe lijk vanwege de militaire autoriteit de ver- eischte toestemming of goedkeuring is ver kregen." (Als voogd over een aangenomen kind, wordt men dus niet als gehuwd beschouwd.) (Zie d. van S. II van het Regl. van Adm. bij de Land macht). Voor kleedingverstrekking aan onderofficie ren verwijzen wij u naar blz. 953 R. M. 191-3. R. e d. J. F. K., reedc Bath. Daar c'j bij hel ein dige» van uwe verbintenis, militie-plichtig zijt-. kuntgij den diens: niet verlaten. Red. C'. de WEde. Als uw e nnpagniescom- mandant en batajjonseommandair geen verlof tot thuis slapen willen - gevenzal"er weinig kans van slagen bestaan. R,ed. O. S. v. V., Loosduinen. Wij kunnen u hieromtrent geen inlichtingen verschaffen en moet .gij maar op de beslissing wachtenRed. Gladiator, Arnhem. Gedurende den tijd, dat gij ziek van verlof zijt achtergebleven, hebt gij reoht op soldij, mènagegekren gedurende de eerste 4 dagen möbilisatietoela-ge. Voor vergoeding der doktersrekening raden wij u aan e©n gemotiveerd verzoek te richten tot den M. v. O., onder overlegging van een bewijs van den dokter. Tracht n van te vozen van de medewerking van -uwen commandant te verzekeren. Ais gij vrij vervoer voor reke ning wan het Rijk hebt, hadt gij op uw ver- voer'oewijs terug kunnen komen; is dit niet het geval, dan kunt gij een verzoek tot den M. v. _0. richten, om voor vergoeding der kosten in aanmerking te mogen komen. Red. J. S., Ede. Dienstdoende als schoenmaker komt gij in aanmerking voor de toeFage. Richt een verzoek tot- uwen compagnies-comman dant. Zie de „S.-C." 212. Red. E. H. V., Leur. Gij kunt ©en verzoek tot den hoofd-intenda-nfc van het leger te 's-Gra- venhage richten om bij een militaire bakkerij geplaatst te mogen worden. Red. J. Sch., Denekamp. Gij behoort bij de milit-ielichting 1907 en gaat met deze lichting met klein Verlof. Op welk tijdstip is ons niet •bekend. Gij kunt het ongeveer uitrekenen, ten minste als er geen veranderingen komen in den algemeenen toestand. Wij vermoeden Augustus of September van dit jaar. Red. G., Milligen- Voor de commissiën voor vei-- goeding kostwinners zie de ...S.-C." No.' 214. Voor uw geval is het- adres van die com missie 's-Gravenha-ge. Red. G. .T. F.. Oosterhout. In ons blad van 20 Februari j.l. staat een druk-fout. ,,St. Ct." moet zijn „S, C." dus Soldaten Courant No. 212. Red. A. V., Ede. De burgemeester bepaalt het bedrag der vergoeding en het tijdstip, waarop 'het wordt toegekend. Red. G. v. H., legerplaats bij Laren. Neen. gij hebt eerst aanspraak op dit- verlof, ten minste als daartoe termen aanwezig zijn, als uw eerste oefeningstijdperk achter den rug is. Red. C. W. S„ Tilburg. Gedurende liet u ver leende verlof hebt gij slechts recht op vier dagen soldij, menagegeld en mobilisatietoe lage. Red. H. T., Bellingwolde. Wij raden u aan, eeno poging te wagen, om te trachten de onkosten der geneeskundige behandeling terug te krij gen, door een verzoekschrift te zenden aan den M. v. O., nadat gij van te voren.de me dewerking van uw compagnies-eomdt. hebt erkregen. Red. J. St.. Dordrecht. Als gij eene vrijwillige verbintenis aangaat, houdr de vergoeding we gens kostwinnerschap op. Wij raden u aan als milicien-wachtmeester in dienet te blijven, dan gaat uwe bezoldiging en vergoeding ge woon door. Red. A. H, Gr., Breda. Als gij eene vrijwillige erbintenis aangaat bij het Ned. Oost-Indische leger, houdt de vergoeding wegens kostwin nerschap op. Red. L. N., Pineind. Op welk tijdstip de militielichting 1911 bij do landweer overgaat, is nog niet liekend. Ook wij hebben vernomen, dat de manschap pen va-n den landstorm naar de forten zouden worden overgeplaatst. Red. v. G„ Breda. Enkele categoxdeën van Rijksarbeiders zooals de werklieden aan de Artillerie-Inrichtingen kunnen klein verlof krijgen. Waarschijnlijk kunt gij in aanmerking komen voor het wekelijksch verlof als bedrijfsleider. Richt een verzoek aan uw commandant, onder •overlegging va-n een bewijs van den burge meester van uwe woonplaats, waaruit blijkt, dat het verlof noodzakelijk is. Re d. I. H. P., Arnhem. Kans bestaat er altijd. Wij raden u aan uw compagnies-commandant erover te spreken. Red. G Nieuw, Boxgriiet. Ali^eaien kunt cii Water te kokan zonder vuur noch ketel. Knip van stevig papier een cirkelvormig stuk van 15 o.M. middellijn. Noorn een stuk dik ijzerdraad, maak aan hel, einde daarvan eon ring van 7 c.M. middellijn; buig het volgende stuk in den vorm van een hengsel, waardoor de ring horizontaal komt te liggen, en wind het laatst© deel van liet, ijzerdraad tot eeut spiraal, welker middellijn precies even groot moet zijn als die eencr kaars, waar zij om heen gceohoven wordt. Daarop buigt ge het papier in uw handen hol, zoodat liet een bakje vormt, en plaats het zoodanig op den ring, dat er minstens 2 cM. papiorbreedt© boven den ring over- blijve. Door deze voorzorg zijt. g© in staat zoo veel water in hot bakje t© gioten, dat. liet (-.en weinig boven den ring staat, hetgeen -allernoodzakelijkst is, om de proef te doen slagen. Steek ten rlot-te de kaars aan, en regel de hoogte van den ring zoodanig, dat de punt van de vlam tegen het, midden van het papier komt eu er even aan raakt. Ge kunt. den ijzerdraad op dc gcwenschfce hoogte lioudeu, door ouder de spiraal eene speld in de kaars t© stek en. Na eenigo oogenblikken ziet ge het. wa ter in uw geïmproviseerde kookpan koken, terwijl het papier onliefichadigd blijft, niet tegenstaande het, met de vlam in aanraking komt, daar al de door deze voortgebrachte warmte door het. water wordt opgenomen, om van den vloedbaren tot. den dampvormi- gen toeetand over t« gaan. wel geplaatst worden bij Artillerie-Inrichtin gen. Richt daartoe een verzoek aan de Directie van die Inrichtingen aan de Hembrug. onder opgaaf eventueel van diploma's enz. K e d. M. v. D. Is nog niet bekend. Red. 8. v. O. Blerick. Ook naar o.ra. is de bere kening van uwe bezoldiging tijdens hot. u ver leend verlof tot horstel van gezondheid fout geweest. Gij waart niet in eene militaire ziek en- inrichting tijdens dat verlof'en hadt dus recht op do gewone soldij, menagegeld en vier dagen mobilisatie-toelage, niet op f 0.04 per dag. Spreek er met uw Commandant on den admini strateur van het door u bedoelde hospitaal over. Red. J. Dz.. "(i-Hertogenbosch. Ts nog niet be kend. Red, C. B. Helder. Op welk tijdstip de landweer lichting 1913 met klein verlof gaat is ons niet bekend. Wij vermoeden einde Mei ran dit jaar. Red. N. X. Leiden. Op welk tijdstip do lichting 1909 naar de landweer overgoat. is ons niet Wekend. Officieel is er niets van bekend dat er elke 20 dageu ©en landweerlichting met klein verlof gaat. Red. H. v. B, Oudenboseh. Verlofdagen vallende in een straftijd zijn vervallen en worden niet meer ingehaald. Red. J. H. Baarlc- Nassau. Richt oen verzoek tot uwen compagniescommandant, onder over legging van een bewijs van den burgemeester, om voor bijzonder verlof iu aanmerking te mogen komen. Rod. v. E. Middelburg. Gedurende de 20 dagen dat gij wegens ziekte van uw vrouw enz. met verlof thuis waart, hebt gij gedurende de eerste 4 dagen van dat verlof recht op soldij, menagegeld en mobilisatietoelagc*. R ed. J. v. d. V-, Haag. Voor plaatsing bij de con.structiewerkplaatsen t« Delft een verzoek te richten tot de directie van de Artillerie- inrichtingen aan de Hembrug. R e d. A. v. O. Bergen op Zoom. Als landstorm- plic-htige kunt gij niet voor een verbintenis bij het Reservekader in aanmerking komen. Gij kunt u echter bij opkomst onder de wa penen aan uwen commandant den wensch ie kenen geven om bij de opleiding geplaatst te mogen worden. R e <1. O. T. Oudenbosch. Gij knnt eene poging wagen en een gemotiveerd verzoek tot den M. v. O. richten om in aanmerking te mogen komen voor vergoeding der reiskosten. Red. V. H. Oud-Gastel. Gij liebt toch tusschen 22 Dec. en 8 Jan. 4 dagen Kerst- en Nieuw- jaarsverlof genoten Dit verlof kwam in de plaats van liet periodieke vérlof. Tusschen 8 en 18 Januari hebt gij dan nog recht cp 1 dag periodiek verlof- Na dien tijd hadt gij zakenverlof en verviel het periodieke. Red. R. v. S., Harderwijk. Kr is ons niets van bekend; dat de Nederlandsche Ctaat bij de bevalling van vrouwen van militairen, wo nende in Duitschland. een tegemoetkoming in de kosten verstrekt. Gij. kunt u. als de omstan digheden bet noodzakelijk maken, n wenden voor steun tot- het Kon. Nat. Steuncomité 1914 t© 's-Gravenhage. R e d. O. J. N. Hellevoetsluis. Voor de gunst om thuis te mogen slapen wordt geen ver goeding toegekend. Gij kunt alleen als ge huwde aanspraak maken op het menagegeld. Red. M. Z. Ede. 1. Qok de mil. lichting 1910 gaat te zijner tijd met klein verlof. 2. Ons niet bekend, informeer bij een dokter. R ed. C. L. Dongen. Gedurende- het landbouw- verlof van Donderdag tot en met Woensdag van de volgende week hebt- gij gedurende de eerste 4 dagen van dat verlof recht op soldij en menagegeld en mobilisatietoelageVoor de vergooding wegens kostwinnerschap gedu rende dat verlof zie de S.-C. 221. Red. Artillerie Helder.. Richt een verzoek tot uwen compagniescommandant om bij de op leiding voor sergeant geplaatst te mogen worden. R e d. H. V. Oudenboseh. 1. Het 2e gedeelte van de lichting 1916 wordt in normale tijden in October opgeroepen. 2. Ook de militielichting 1909 komt te zijner tijd in aanmerking om met- klein verlof te gaan. Op welk tijdstip is ons niet bekend. Red. P. B. fort Brakel. Wij raden u aan voor liet bekomen van een pas naar Duitschland inlichtingen te vragen aan een Duitsch con sulaat. Red. .T. S. Hansweert. Uw eerste oefeningstijd- perk zal dan nog wel niet afgeloooen zijn, in verband waarmede gij niet in aanmerking komt voor het hooibouwverlofRed. N. II. S.. 's4jravenliage. lo. Indien de om standigheden daartoe aanleiding geven, heeft de burgemeester het recht, om bij zaken verlof de vergoeding te verminderen of wel geheel in te houden. Kunt gij u daarmede, niet ver eenigen. dan kunt gij een bezwaarschrift in dienen bij de Commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners. Het bezwaarschrift te zenden aan den Voorzitter van die Commissie te Leeuwar den. 2o. Dit- is nog niet bekend. Red. J. E. Y-. Horst. Wij gelooven niet-, dat de gemeente daartoe het recht heeft. Er bestaan andere middelen om een belastingplichtige tot betaling te verplichten. Red. R. H. P.. Arnhem ln hoeverre dit moge lijk is, kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Bestaan er gegronde motieven, dan kunt gij verzoek tot- ruiling richten aan den Opper bevelhebber van L. en Z. Red J. .T. A., Bergen-op-Zoom. Over de dagen, dft dienst wordt verricht heeft een militair, ds schoenmaker dienstdoende, recht op de •olie toelage. Van een halve toelage wordt niet gesproken. (Zie ook ons blad No. 212.) Red. G. te ït. Het adres is; Voorzitter van de Commissie in zake bezwaarschriften wegens •ergoeding aan kostwinners voor de Provincie Zuid-Holland te :s-Gruvenkage. Red. J. 8.. Zwolle. Zeer zeker, spreek er met uw compagnies-commandant- over, oa eene vrijwillige verbintenis als zoodanig te mogen lu"Kaan en <i0 °P1"",iDS mogen komen. I'. C. .T Roosendaal. Gij hebt docht* recht op de vergoeding voor dc menage, f 0.3-5 per dag. Het thuis slapen L een gunst. Red. •I d. E., Koudekerk©. Richt een verzoek aan uw ''ornmandant, om bij do opleiding te mogen worden geplaatst. Red. P. do W.. Serooflüterke. Ook do onderoffi- cieren i M-r„oarj::- die gedurende de mobilm, tic zijn aangesteld, hebben recht op den bil slag ud f 15, bedoeld bij art. 1 R. J(. 1914 blz. 575. Red. -)V\ %>-, 's-Urav. nhfl?e. Op wrik tijdaÜp do miluK-hchtuig 1911 naar de landweer over- gaat L nog niet bekend. Van vatit© plannen om de landweerlichtingen, thans nog onder do wapenen, om de 40 dagen naar huis lo zenden is ook niets met zekerheid bekend, iiot lijkt er wel op, of ©cn dergelijke regel gevolgd wordt. Red. P. C. v. d. P. Roosendaal. Als fiij nog met onder d© wapenen is geroepen, zal hij vermoedelijk in V laat©: van dit jaar (Octo- 'bor) moeten opkomen. Red. A. M. B., Mook. Voor het monsteren nis sloker d. wordt geen bijzonder verlof ver leend. Red. J-.7- Gilze-Rijen. Gedurende de mobi- Jisatie kunt gij gephuiw worden. Richt e*n verzoek tot de directie der Artillerie-Inrich tingen san de Heml/rug. en verzoek die Direc tie nadere inlichtingen. Red. P. v. Z. te D. Er zal niet. veel kans beetaan voor den door n bedoelden persoon vrijstel ling van opkomst bij den landstorm te ver krijgen. Men kan echter een poging wagen door een gemotiveerd request aan den M. v. O. te richten. Red. J. K. A. v. d. Br., Oudenbosch. Veel kans kunnen wij u niet geven. Gij kunt hot echter vragen. Red. B- F. v. d. E., Blerick. Als uwe afkeuring voor den militairen dienst het gevolg is van in on door den dienst bekomen ziekt©, ver wonding of verminking, kunt gij eanspraak maken op pensioen. Is dit niet- her- geval, dan bestaat, er ook geen recht op. Red. T»X,"I V'u m" A' a" '^"Gravenhace. JJykoks hebben geen recht op het menage-gold. In hoeverre 'zij vrijstelling van deelneming aau de faoldatenmenago kunnen krijgen en dan het menage-geld genieten is ter bcoordeehng van den commandant. Of vele bijkoks dan toch niet zouden mee- eten is de vraag. Red. A. v. d. B.. Remonte-depot. Zending in orde ontvangen. Dank voor goede zorgen. Red. Adres Van Randwijk gevraagd. Adres gevraagd van reserve-sergeant of vaandrig iï. B. van Randwijk, door sergt G Gasman >2-9 L. W. I. Verwisselde overjas. Toen ik Zateroag j.l. 19 Febr. naar Rotter dam reisde, kwam een korporaal van de infan terie in den trein, die evenals ik zijn overjas in her bagagenet iegde. Toen hij uitstapte, nam hij bij vergissing mijn jas méde. Ui/, de nummers in zijn jas kunnen wij niet opmaken tot welk regiment of bataljon hij behoort. In mijn jas staat 3.V.C. '341, wapen nummer 341. en in den zak zaten een paar hiclsporen en een zakdoek. In zijn jas staat aan de rech terzijde I.5.A. 260. 1en aan de linkerzijde 2.B. 142. J Beleefd bericht verzocht aan korporaal C. Schouten, 3e Batterij, 3e Regiment Yeld- Artillerie, 3e Divisie, VI. Promoties. Aan do lezers van ,,De Soldatenoourant" doen wij heb vriendelijk verzoek ons alle promoties beneden den rang van officier te willen mededeelen. De promoties van offi cieren worden door ons aan de Staats courant ontleend, maar aangezien velen prijs stellen op het lezen van de promoties beneden ».en officiersrang, houden wij ons aanbevolen voor toezending van berichtefc omtrent bevordering van korporaal, ser geant, en andere mutaties. Bevorderingen, mutaties, enz. Onderstaande aanstellingen hebben bij het 46e Bataljon Landweer Inf. plaats gehad tot sergeantde korporaals Van V 2 o- d r o p, P., Meijers. J. H.. Janssen, .r. A. J.. Joost en. -I. f,., Schroder, B. G e u r t s, L. H., Lambermót, L. H., Jongen, V. G. J tot korporaal: de soldaten Schreurs, P. H.. Moors. J. Peeters. H. W. H.[ De Molraoncoiirt. -J.. G r ij H. H.. Schreiben, H., Heiits, M e e- k 1 s, J. M., allen op 21 Februari 1916. De miliciens vau het 24é Ree. R. I. 3© Bat. 4e Comp. J. Heer ing, G. v. d. Wal eu K. Lee u w, zijn tot korpraal bevorderd Aangesteld tot korporaal de landstormplich- tige G. S i m o n s. De 6©rgt.-hoofdverpleger B van Wijk, van liet hospitaal te Arnhem, is op 16 Maart a.s.. op last van den ispecteur van den Genees kundigen Dienst der Landmacht, orergeplaqtst naar het Mil. Ho$p. te Harderwijk. De draak van den dikken sergeant-majoor. Een iraor verhaol yit de Jlritsche loopgraven oan den Yser. (Van Lt.-Generaal F. de Bas uit Den Haag.) Een zware mist hing over een deel van het front aan den Yser in Vlaanderen; waar de loopgraven van het Brïtsche leger geen vijfhon derd 'meter verwijderd lagen van die dea vijands. Er konden dan ook geen schoten ge wisseld worden. Tomraice Atkins profiteerde van de gelegenheid om zich e-ns f'iuk tc sche ren, naar huis te schrijven of sokken te stop-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3