X1I52 ^QXJ13A\&l,_5?j;I5g"00'0'Fg-ATXrT van Woensdag 3. Maart 191 G Om Verd 13n. De oorlogsfeiten, die zich afspelen bij Verdun zijn zoo belangrijk, dat we lner nog een kaartje van het oorlogsterrein daar geven. Dit kaartje is ouder dan dat op de voorpagina. Het geeft' de faze van den strijd aan, zooals die was na de gevechten op Dinsdag en Woensdag. De zwarte blokjeslijn duidt de positie der Duitschers van toen aan, nu is die alweeF vhranderd, loopt zij veel zuidelijker reeds en westelijker. Toch ziet men, hoe Donderdag reeds de Duitschè frcntliui© zich om de Fransche vesting boog. mitrailleurs waren opgesteld, verder torens voor twee snclvüurkanonnen in eiken toren, aan de schouderlioeken, flankkaze- metten met snelvuurgosckut voor de bestrij king der tusschenruimte ón gepantserde waarnemingstorens. De ammunitie was geborgen in de benedenverdiepingen der torens en kazematteu. De pantsertorens hebben slechts zeer ge ringe middellijn, zoodat zij moeilijk te tref fen doelen aanbieden. De lage wallen en de geringe binnenruimte der forten ver- hoogen deze moeilijkheid nog. Tegen een onmiddellijken aanval is het fort gedekt door een glacis, rnet eeu diepe gracht, met steile hellingen, die nog bestreken worden kunnen uit grachtbatterijen. Do aanval kon dus au een plaats hebben, nadat zeer krachtige artilleriebeschieting de verdedigingsmiddelen van het fort had vernietigd en onbruikbaar gemaakt en de verdedigingskracht was gebroken. Toen kon de infanterie tot den aanval overgaan, die ook in dit geval tot de inneming van het fort leidde. Uit het Duitschè hoofdkwartier wordt aan het „Beriiner Tageblatt'over den strijd bij Verdun gemeld Bij den strijd op de linie van Aznnnes tot aan de Maas heeft men met buitengewone moeilijkheden te kampen gehad. Met den tijd was het de onvermoeibare taaiheid van de Franscben gelukt- ver buiten den meer dan vijftig kilometer langen permanenten fortengor del van Verdun nog een schijnbaar oaverbreek- bare ketting van geïmproviseerde veldbeves- tigingen aan te leggen, die in bet noorden hoofdzakelijk steunden op de talrijke bosschen van het heuvelland. In het algemeen liepen deze stellingen natuurlijk parallel met de Duit schè omvatting?boog, die slechts het westen open liet. In het nu ingedrukte noordfront waren deze stellingen ook tegen het gezicht zeer handig gedekt. De Franscben hadden namelijk do booinen als palen gebruikt voor zeer dichte prikkeldraadversperringen en bovendien hadden zij de in groote menigten naar beneden geschoten takken opgestapeld tot booge barricaden, die zij dicht met draad doorvlochten hadden. Dezo hindernis was niet alleen tegen infanterie, maar vooral ook tegen artillerie, wegens zijn weekheid en taaiheid, een buitengewoon goede dekking. Deze stel ling was moestal zoo achter den rand van h.et bosch aangelegd, dat zij zelf door de hoornen, die er voor stonden gedekt was en toch tege lijkertijd een goed uitzicht bood voor de Fransche schutters. Door een grondig bere kend bombardement van de zware artillerie gelukte het echter de eerste linie op te ruimen, zoodat de infanterie in breed front een aanval kon doen. Meer achteruit liggende versperrin gen werden bij den eersten, stormloop door de open.ruimte genomen voor dat de hevig ge schokte Franscben zich weer konden ver zamelen. Begunstigd door het weer, ontwik kelde zich de geheele strijd als een onberispe lijke samenwerking van de beide voornaamste wapenen, volgens het tot in onderdeden uit gedachte plan. Dank zij deze gunstige omstan digheden. waren ook de verliezen verrassend gering. Dit is te heuglijker voor ons, omdat dezen keer de verdedigers de zwaarste ver liezen hadden. Op enkele plekken lagen hon derden doode Franscben, die aan het vreese- lijke vuur ten offer gevallen waren. De Fransche linie werd ingedrukt in het midden van haar noordelijk front, vrijwel symmetrisch aan weerszijden -van den eenïgen onmiddellijk van het noorden naar Verdun loopenden weg. Op den 23en Februari heerschte een hevige sneeuwstorm bij Verdun Aan den ..Berliner Lokalanzeiger" worden nit het hoofdkwartier ïlog de volgende bijzon derheden gemeld: Het dorp Consenvoye ligt ternauwernood vijftien kilometer van de ves ting op den oostelijken oever van da Maas. Ter zelfder hoogte ongeveer tien kilometer ver der oostelijk, aan den weg, die noordelijk naar Montmédy loopt, is Azannes gelegen Ten zuiden van de puinhoopen van deze beide dor pen liepen met een zachte bocht naar het noorden om het Bois de Caures heen, de Fran sche stellingen. Zij waren met een meesterlijk gebruik van niet overzienbare dicht be groeide en gedeeltelijk heuvelachtig terrein, tot sterke steunpunten gemaakt, van waar men een blik had in het door de Duitschers bezette laag liggende gebied van de Woevre- vlakte. Het uitgestrekte kreupelbosch was met vlechtwerk van prikkeldraad tot een onbe gaanbare en samenhangende hindernis ge maakt, waardoor alleen hier en daar wegen naar de waarnemingsposten en stellingen lie pen. In dit labyrinth had zich de vijand vast- genesteld en onophoudelijk werkte hij er aan, om dit kostbare bezit nog meer te beveiligen. Het doel van de operaties was den vijand de roordeelen te ontrukken, die hij op grond van deze ligging tegenover de Duitschè stelling aan de Woevre-vlakte had. Van het Westelijk Ooriogsterrein, LONDEN. (Bericht uit het Engoïscke hoofdkwartier.) Engelscke aeroplanes de den dezer dagen met succes een bommen- aanval op het vijandelijk vliegkamp bij Rijssel. AUe machines -keerden behouden terug. De vijand liet Zaterdag een mijn springen bij Fricourt; aan de Engelscheu werden geen verliezen toegebracht. De Engelsche artillerie beschoot de loop graven van den vijand in de buurt van het kanaal van Yperen naar Commines en ten oosten van Boesinghe. BERLIJN. In Vlaanderen herhaalden onzo vliegers -eek ad er hun aanvallen op vij andelijke troepenkampem enten. In Metz werden door bommen van vijandelijke vliegtuigen, acht burgers en zeven soldaten gekwetst of gedood en cenige buizen beschadigd. Ia een luchtgevecht of door onze afweer- kanonnen werden twee Fransche vliegtui gen in het bereik der vesting neergescho ten. De aria/beurs, onder wie twee kapi-, teint:, werden gevangen genomen. Een Duitschè overwinning in den Elzas. Een telegram van den oorlogscorrespon dent dei- „Köln. Ztg." meldt: Terwijl de Duitschè troepen in Vlaan deren en bij Verdun vooruitgingen, hebben zij ook aan het zuidelijk deel van het weste lijk front een succes behaald. Ten N.W. van Altkirch, in de Bourgon dische Poort, tusschen Vogezen en Jura, stak de Fransche frontlijn, aangeleund van het Rijn-Rhone-Kanaal, zeer ver in den Boven-Elzas vooruit. Door een aanval ten W. van Heidweiler, werd de Fransche stelling over een breedte van 700 M. en een I diepte van 400 M. genomen. - Het gevecht had het volgend verloop naar de berichtgever meldt ,,Een zeer krachtig -vuur onzer zware artillerie en onzen mijuwei-pers bereidden den aanval voor. Toen het vuren verstomde, gingen de troepen tot. de bestorming over, die zoo hevig was, dat ondanks de sneeuw de Fransche- stellingen in den eersten aanloop werden genomen. Door, het voorafgaande vuur en door den aanval leden de Fran scben zeer zware verliezenMeer dan hon derd dooden bleven op het slagveld, meer dan 80 gevangenen vferden gemaakt. „In den volgenden nacht beproefden de Franschen de genomen stellingen te her nemen maar hun aanval mislukte in het vuur der Duitschè mitrailleurs. Door deze overwinning hebben de Duitschers' de stel ling hergenomen, die zij op 27 December aan de Franschen verloren hadden.'' RUSLAND. Van hei Oostelijk oorlogsterreirf. BERLIJN. Het „Beril Tageblatt" var- neemt van het front in Oost-Galicië en Wolhynië, dat de enorme hoeveelheid sneeuw, die er gevallen is, nu opgeruimd is en dat daarmede ook aan de gedwongen rust een einde is gemaakt. Op verschillen de dooien van het front zijn artillerie-ge vechten ingeleid, waaraan de batterijen der Oostenrijkers en Duitschers krachtig deel namen. PETROGRAD. In Galicië heeft de vijand in de buurt van Nikhaltsche aan den Dn jester, nadat hij oerst geruimen tijd bom men had geworpen, èen der door mijnen ge slagen trechters genomen, door een tegen aanval werd hij er echter weder uitgewor pen, PETROGRAD. Levendig artillerie- en geweerduel in de streek van Riga. De Russische artillerie trad met succes op. De Russische verkenners hebben een stoutinoedigeu verkenningstocht gedaan naar de buurt- van Zade ten zuidoosten van Friedrichsstadt. Zij vielen nl. Duitsohe posten aan zonder een schot te lossen en velden een groot aantal Duitschers neer met de bajonet. Bij Illuxt duurt, de hardnekkige strijd om de verschansingen voort. Ceneraal Koeropatkln. PETROGRAD. Bij keizerlijke cekase is generaal Koer-opat-kin benoemd tot opper bevelhebber van cle legers aan het noorder front. Sneeuw in het Oosten. In de „Vorwarts" leest men het vol gende, dat aan een soldatenbrief ont leend is ...Kerstmis lxebben wij hier onder hevige koude en zware sneeuwstormen gevierd. De Russen lieten ons, evenals met nieuwjaar, met rust, Zoo'n sneeuwstorm hier is verschrik kelijk. Meestal duurt hij van 36 tot 4-S uur. Do lucht is clan zoo koud en scherp, dat men zich bij het loopen eeu doek of zak voor den mond moet houden om te kunnen ademen. De jas staat stijf bevroren van het lichaam af. De hoofdbeschermer zit aan de haren vast gevroren en kan in het verblijf eerst langzaam worden los gemaakt. De oogen worden door de fijne zoutige sneeuw hoelemaa-1 roou en doen nog cenigö dagen later pijn. Staat men bij zulk weer een uur op post, dan is men een levende ijsklomp. Dio sneeuwstormen ko men alle acht of tien dagen voor. De stellin gen, de loop- en flankeer ingsgra-ven, die twee meter tot tweo meter tien c.M. diep zijn, zijn clan geheel dicht gewaaid met sneeuw en ge lijk met de oppervlakte. Slechts op eenige plekken ligt do sneeuw maar een meter hoog. Den volgenden dag moet dan begonnen wor den met de sneeuw zoo snel mogelijk weg te graven en dit werk wordt dag en nacht voort gezet. Het schootsveld naar de zijde van den vijand too, moet vrij blijven c-n alle sneeuw wordt dus naar achter weg geschopt. Van den boflem van de loopgraaf tot de omhoog geworpen sneeuwmassa, is dit dan ongeveer vier meter. Ook de draadversperringen, die hief en daar niét meer te zien zijn, moeten zoo goed als het gaat schoongemaakt worden. Heeft het sneeu wen opgehouden, dan drijft een sterke wervel wind ons do fijne sneeuw in hét gezicht. Wat men dan uit te houden heeft bij acht tot tien graden koude kaa men zich niet voorstel len. Toen eenige dagen geleden een compagnie werd afgelost staken de manschappen letter lijk tot aan den buik in dc sneeuw. Lenigen moesten zelfs uitgegraven worden. Enkele dagen geleden had ik werk op don linkervleugel van onze stelling. Het was 600 meter verder, üm daar te komen had ik meer dan een uur werk. Hier en daar kwam ik op plekken, waar de sneeuwmuur. nog niet was opgeruimd. Dan moest men op den rand van de loopgraaf klim men en op den buik glijdend op den beganen grond komen. Daar loopt men snel eenigo me ters cn springt weer in de loopgraaf. Toen ik na mijn' taak volbracht to hebben, drie uur later weer in ons verblijf terug kwam, zat ik vol ijs on sneeuw. Laarzen en kousen zaten aan elkaar vast cn mijn handschoenen waren steenhard bevroren. Wij wonen met vijftien man in ons verdijt. Het is vier meter in het vierkant. Aan tafel is er plaats voor zes personen. En daarom zit ik tin in den nacht tc schrijven. Een klein ven ster van niet ton volle eeu vierkanten meter, dat uit tien kleine ruitjes bestaat, geeft ons ovei mg spaarzaam licht, 's Avonds wordt ei altijd ver getwist, wie aan de beurt iu om ecu kaars te leveren. 0:iv:> kachel' is uit baksteen. Die wordt allo weken tweemaal dicht gesmeerd. Het mabij- zijiv.ii» bo-eh levert de noodige warmte en den daa péjhehoorcndcn rook. De schoorsteen is u; t. Ie "ge blikjes samengesteld. Een grooto blik ken bus, waarin vröoger eens smakelijke ham. geweest is. is onze wnsehkom. Ons middel tegen liet ongedierte is clat wij ons ondergoed acht dagen en nachten in de Koude aan een boom hangen, dat helpt. Wij zijn nu zoo ver, dat geen water meer door het plafond van ons verblijf druipt. ITALIË. Oostenrijk en Italië. ROME. Groote infanterie-activitoit. Aan cle hellingen van de P-eurna teu westen van Görz drongen de Oostenrijkei's voor korten tijd een loopgraaf binnen, maar wei-den er met zware -verliezen weder uit verdreven. Op de zuidelijke hellingen van den Monte San Michele namen de Italianen een loopgraaf, die zij, ondanks het hevige artil lerie-vuur, ook behielden. WEENEN. Vrijdag hebben aan het kusfc- front, behalve levendige artillerie-beschie tingen, op verschillende punten ook hevige kleine infanterie-gevechten plaats gehad. Voor het aanbreken van den dag deden afdeelingen van de bezetting van het brug- gehoofd van Görz een uitval bij Pavina, verrasten den slapenden vijand, vernielden de loopgraven en brachten 46 krijgsgevan genen mede terug. Aan den rand van de hoogvlakte van Do- berdo deed de vijandelijke infanterie, na een krachtige artilleristische voorbereiding, een aanval op de Oostenrijksch-Hongaar- sche stellingen aan weerszijden van den Monte San Michele en ten oosten van Azzo De Italianen werden met zware verliezen afgeslagen en lieten bovendien 127 gevange nen, onder wie zes officieren, in handen der Oostenrijkers. TURKIJE. PETROGRAD. In het geheel zijn bij de inneming van Erzeroem, eeu betrekkelijk groot succes, dat de Russen met onbedui dende verhezen hebben behaald, 235 Turk- sohe officieren en 12,753 manschappen ge vangen gemaakt, en negen vaandels en 323 kanonnen buitgemaakt. Bovendien vonden do Russen in Erze roem, dat een vesting van den eersten rang is, groote magazijnen van wapens, munitie, voedingsmiddelen, materieel, enz. De vervolging van het verslagen en ge demoraliseerde Turksche leger wordt gere geld voortgezet. Ten westen van Erzeroem aan den weg naar Trebizonde, sloegen de Russen de achterhoede van den vijand terug en be zetten zij het dorp Asjkaia. BERLIJN. Een medewerker van het ,Berl. Tageblatt" heeft een gesprek gehad met den Turkschen gezant te Rem en hem de vraag gesteld, of het ook mogelijk is, dat de Russen na de inneming van Erzeroem ook door de nieuwe verdedigingslinie zullen heenbreken. De gezant zeide, dab dit vol gens menschelijke berekening buitengesloten was. Het nieuwe front is zoodanig gelegen, dat men het proviandeeringsvraagstuk ge makkelijk kan oplossen. De Russen zullen thans op dezelfde moeilijkheden stuiten, waarmede de Turken eerst te kampen had den. Turkije beschikt thans over 2 millioen man en het leger wordt, dank zij de onaf gebroken leveranties van Duitschland, voortdurend sterker. In Mesopotamïë. LONDEN. De vertegenwoordiger van de Britsche pers seint uit Mesopobamië van 21 Febr. dat er in de afgeloopen maand des nachts nog al eens patrouilles uittrok ken om te „snipen", terwijl overdag de artillerie in actie was. Het vijandelijk vuur had weinig resultaat. Wij brachten onze1 loopgraven vooruit op 600 yards van de Turksche stelling eu op heldere dagen kun nen we de kanonnen van Koet hooren. Van generaal Townsend komen opgewekte be richten. Hij laat thans groenten uitzaaien en verzocht zending van gramophoon- naalden. Een vliegtuig heeft deze met eenige andere lichte benoodigdheden boven zijn kamp laten vallen. De generaal meld de nog dat er voor langen tijd voldoende voorraden zijn. Er heerscht voorbeeldige orde in volkomen vertrouwen in het leider schap van den generaal. De Turken heb ben reeds lang de onnutte, kostbare aan vallen op zijn stelling opgegeven. Het nieuws van den val van Erzeroem is hier met groote voldoening ontvangen. Men vierde het feit door salvo's op de Turksche loopgraven uit alle kanonnen. SERVfiÊ. De Servische Kroonprins naar Parijs. PARIJS. De Servische kroonprins zal vergezeld van den ministerpresident naar Parijs komen om mét de Fransche regeering overleg te plegen over de regeling der aan staande militaire operatie» van het Servi sche leger. ALBANIË. Durazzo bezet. WEENEN. Zondagochtend hebben de .Oostenrijksch-Hoiigaarsohe troepen Du- razzo' in bezit genomen. Zaterdagvoor middag reeds was een der Oosten- rij-ksch-Hongaarsche colonnes, onder het vuur van het Ibaliaamsche scheepsge schut, over de noordelijke landengte voor waarts gedrongen. Zij kwam in den loop van den dag tot Portos, zes K.M. ten noor den van Durazzo. Troepen, die over de zuidelijk© engte werden afgezonden, werden aanvankelijk door vijandelijk scheepsgeschut in hunnen oproarscb belemmerd, een groot aantal af- aeelingen echter slaagden er in zwemmend, wadend of op vlotten tegen den avond de brug ten oosten van Durazzo te bezetten en de zich daar bevindende Italiaansohe ach terhoeden terug te slaan. Bij het aanbre ken van den dag is een der Oostenrijkse!)- Hongaarsche bataillons de brandende stad binnengedrongen* Albanië ontruimd. Het Italiaansohe gezantschap te 's Gra- venhage ontving de volgende mededeeling ROME. Het moeilijke werk van d ontruiming door de Servische, Monte- ncgrij.usoke eu AJibaneesohe troept'! van het Albaneetobe grondgebied is geëin digd. Meer dan 200.000 man,•'•viervoetige dieren benevens een uitgebreid materieel werden zonder eenig verlies verzameld, van levensvoorraad voorzien en ondanks de grootste moeilijkheden uit maritiem oog punt zoowel als uit eon oogpunt van onder dak brenging, dank zij de samenwerking van onze zeemacht met dio der bondge- uooten eu door het gemeenschappelijk op treden met langs do Alban-eesche kust op gestelde afdeedngeu onzer troepen vervoerd. Daar de ontruiming besloten werd met het vertrek uit Durazzo van de Albaneeeche regeering begon ook onze brigade, die daar gedetacheerd was, volgens het vooraf vast gestelde plau terug te trekken ondanks het optreden van belangrijke vijandelijk© strijd krachten. Het inschepingswerk ging' hoe wel het bemoeilijkt werd door de ongun- Sitige gesteldheid van cle zee, zijn geregel - don gang, ondersteund door 'cle krachtige bescherming onzer oorlogsschepen en onzer torpedojagers. Bij cle Êcherpe gevechten die door de onzen met groote dapperheid geleverd wer den, overtroffen de den vijand toegebrachte verliezen de onze aanmerkelijk. Bij Du-azzo. Uit het- Oostenrijksche perskwartier wordt aan de „Vossischo Zeitung" gemeld. Nadat do opniarsch in Albanië cle Oosten- rijksch-Hongaarcshe troepen en de bij ben inge deelde Albanec-sehe afdeeling gebracht had tot do heuvelreeksen, die in een wijde boog om Durazzo liggen, begonnen zij met sterken druk concentrisch cle aanvallen tegen do stad te richten. Hun taak werd niet alleen door den toestand van het terrein zeer bemoeilijkt, maar alles wees er ook op, dat de bij Durazzo ver zamelde vijandelijke strijdkrachten alios in het werk zouden stellen om Durazzo te houden. Don binnensten verdedigingsgordel hebben zij gedekt door een sterke buitenlinie, die aan do Bene- den-Arzen in het noorden en aan do onherberg zame hoogten van Bazar-Sjak in liet noord oosten on oosten en do hoir elstcunpunten in het zuid-oosten voortroffclijjee natuurlijke zij- dekking vond. Dë hom cis waren in steunpunten veranderd, die met een sterke troepenmacht waren bezet. In den vroegen morgen van den 23en begon de algomoerie aanval. llondom Durazzo begon de artillerie, die op de moeilijke wegen verbazend snel in stelling gebracht was, een bevig vuur te richten op-do bergkammen. Uit alle richtingen verhoogde zich de druk tegen den wijd getrokken hal ven cirkel. Ter wijl het snel en krachtig opereerende afdeelin gen van de infanterie gelukte den vijand uit de voorstellingen ten noord-oosten van Bazar-Sjak te werpen, overstelpte de artillerie, die togen do Beneden-Arzen geschoven was, do Italianen, die den zuidelijken oever bezet hielden, met een zoodanigen hagel van projectielen, dat zij den overtocht over de rivier niet meer konden beletten. Op balken gingen de dappere Oosten rijksche soldaten over de Arzen. zuiverden het oeverland van vijanden en rukten in zuidelijke richting verder. 's-Middags viel ook ten oosten van Bazar-Sjak een beslissing. Daar had cle Italiaansche brigade van Savona in een goed aangelegde stelling langen tijd dapperen tegen stand geboden. Het gelukte den aanvallers met een plotselinge» schok in do loopgraven te komen. In overhaaste vlucht trokken do over rompelden zich terug. Hetzelfde lot trof de verdedigers van Sasso-Bianco. tien kilometer ren zuidoosten van Durazzo. Ook hun stelling werd stormenderhand genomen, 's-Avonds was do geheele buitengordel ingedrukt en gebro ken en do vijand op den terugtocht naar de binnenste verdedigingslinie. Men kon toen waarnemen, dat de Italianen met alle macht aan het werk waren om zooveel troepen als mogelijk was in veiligheid te brengen op hun schepen. MONTENEGRO. Eon zware veldtocht, In do „Vorwarts" vertelt ©en oorlogs correspondent van de bestorming van den Bjelos in den Montenegrijnsohen veldtocht. Dit verhaal berust op de ambtelijke aau- toekeningen van een Oostenrijksch officier. De Bjelos is 1167 meter hoog cn 5-10 meter lager dan de Lowtajen. Hij vormt liet hoog ste punt van den noord naar zuid loopenden bergkam, die het Dragalj-bekken oostelijk af sluit en die de op Montenegrijiisok gebied liggende Prahowo vlakte iu het zuiden omvat en boheerscht. Van dezen berg beheerscht men ook den door de genoemde vlakte loop-enden weg naar Niksic, dio buitengewoon belangrijk voor den toevoer was. Deze berg moest bezet wor den en men moest daarbij zooveel mogelijk de aandacht van den vijand tot zich trekken en zooveel mogelijk vijandelijke troepen vasthou den. Een uit Duitschè, Hongaarsche en- Tsje chische bataljons gevormde brigade lyas met deze taak belast. Het waren mannen uit liet vlakke, land, niet vertrouwd met heb beklim men van bergen. Op een zonnigeu voorjaars- achtigen da.g werden zij naar de duizend meter hooge, ruwe en koude Crkwice gezonden, daar aan den avjynd voor den aanval iu stelling gebracht, zonder dat de vijand het opmerkte. Bij het invallen van heb donker begon de ©p- marsch. Alles watdeze in het moeilijke terrein belemmeren kon, werd achtergelaten. Slechts geweer, veel munitie, reserve-proviand, tent- baan en wollen deken werden meegenomen. Zwijgend ging men op weg in den helderen nacht. Klokslag middernacht begon het klim men voor de drie bataljons, die den aanval moesten ten uitvoer loggen. Do vijandelijke wachtposten moesten overrompeld worden om zoo den westelijken rand van het Bjelos-plateau to kunnen bereiken. Met lappen om do schoe nen, met elk uitrustingsstuk vastgebonden, om elk verraderlijk geluid te vermijden, klom men do troepen in koortsachtige spanning in 'breed en los front geluidloos togen de gekloofde hellingen op. Het is een der moeilijkste rots formaties, die deze mannen van den landstorm daar te overwinnen hadden. Geen weg, geen pad liep over de puntige, vaak vlijmscherpe etoeneu. Diepe, nauwe spleten doorgroefden hes gesteente in allo richtingen en- vormden natuurlijke wolf kuilen. Do troepen hadden geen flauw vermoeden van deze vrec- selyko hindernissen. Met gescheurde klee- ren, stuk gesneden handen en gewonde voeten gingen zij onvermoeibaar verder. .Me nige steen raakte los onder de klimmende voeten en roldo in do diepte. Dan kwam do beweging een oogenblik tot staan. Ieder hield beklemd den adem in en luisterde met spanning in den stillen nacht ot liet gorol niet de oji- merkzaamheid van den vijand gewekt had. M.en hoorde echter niets on ging verder on in den vroegen morgen van don Sen Januari ge lukte het den versterkten en slechts mot zwak ke veldwachten bezetten rand van liet plateau in overrompeling to nemen. Wel werden de aanvallers mot hevig vuur ontvangen, wel ha gelden gereed gelegde steenlawinen op hen neer, dio menigeen meesleepten in do diepte, maar met doodsverachting gingen zij verder. Duitschers, Tsjechen en Hongaren hielden zich good. Hun prestaties groeiden aan met do moeilijkheid van hun taak. Grijze mannen, dio de bergon slechts van hooren zeggen hadden gekend, vertoonden hier onbegrij pelijke staaltjes van klauterkunst. Als deze overrompeling niet gelukt was, dan zou mort bezwaarlijk meester geworden van do Bjelos. Op de bevestigde hoogten lagen in veilige dekking twee met höt terrein vv:- trouwde vijandelijke bataljons met twee berg- anonnen en vier machinegeweren. Dit wa: l-etrekkoljjk een aanzienlijke overmacht tegen over do zwalcko bataljons, dio den aanval over een zoo bezwaarlijk en afschuwelijk terrein hadden inoeton ondernemen. Met do verovering van den westelijken rand was de taak nog niet ten einde. Nu kwam he", er op aan den beheerst-benden en tactisch ge wichtigere!) oostelijken rand te bereiken. Drie dagen lang werd lievig gevochten. Onder mir zaggelijfc bezwaar kwamen de troepen onder bot vuur vau den achter rotsblokkon goed gc- 1 ikten, geheel onzichtbare» vijand, slechts langzaam op handen en voeten kruipend voor- u aarts. Gat lag daar naast gat. En kloof naast kloof, vaak van twintig meter diepte. Bij de bezwaren van het- terrein en het vij andolijlc vuur kwam tegen den avond nog een dei do moeilijkheid. Tot den middag was do lucht helder geweest. Maar toen betrok zij en bij hot invallen van den avond brak een hevig onweer los, dat den gehcelen nacht duurde. Onophoudelijk bliksemde het en rolde de donder tusschen de hergen. Dc troepen werden tot op de huid toe nat. Een en twintig kanon nen van middelbaar en klein kaliber steunden do infanterie bij haar worsteling, maar waren door hét slechte weer hu vaak gedwongen hun vuur te staken. De laatste reserves werden ge bruikt om terrein te winnen op bet plateau. Toen echter kwam een nieuwe belemmering, dio den moed en de volharding van de reeds zoo geteisterde troepen op een nieuwe proef stolde. Een ijskoude bora stale op en deed do natte Moeren bevriezen en een sneeuwstorm maakte elk voorwaarts komen onmogelijk. Steeds dichter vielen do vlokken, die alles be dolven, Een bedriegelijk dek lag over alle ge varen van het gekloofde gesteente. Iedere stap kon een misstap zijn. Voortdurend moesten de mannen tegen de sneeuw worstelen om er niet ondér hegraven te worden. Nergens was eenige beschutting. Het was niet mogelijk om op het harde gesteente eon tent op to slaan. Do troepen hunkerden naar warmen kost, die hun weer nieuw leven had kunnen geven. Zij hunkerden echter tevergeefs. Het gelukte niet do lastdieren met de kookkisten naar hoven te brengen. Vergeefs deden ook colonnes van dra gers pogingen om het weer te trotseeren. Het was hun niet mogelijk door de sneeuwmassa heen te komen. De ijzige wind sneed hun den adem af. Met' den moed der wanhoop werden de pogingen telkpns herhaald, maar eiken keer weer moest men hét opgeven. Eindelijk hield de sneeuwstorm op. Nu ging men beneden met verdubbel den ijver aan het werk. Berg- karron, lastdieren en dragers brachten alles naar boven, walt de troepen noodig hadden, Warme thee in grooto hoeveelheden, krachtige soep, versch vleesoh. brandmateriaal en dekens. Hot weer had echter reeds zijn slachtoffers geëischt. Aangespoord door hun officieren raapten ook nu de uitgeputte troepen hun laatste krachten bij elkaar cn weer'ging het- voorwaarts. Het ging moeizaam, langzaam, maar het ging toch vooruit. Omhoog, tot den lOen Januari om half vier 's middags de eerste troep de beheer- sehonde hoogte van den oostelijken rand naiu, daardoor de geheele vijandelijke stolling op rolde cn den vijand tot een snellen terugtocht dwong: Zegevierend vlamden 's avonds de kampvuren op cle toppen van den heuvelkam. En groot was de vreugde, toen ook op den Lowtsjeu raketten omhoog stegen, PERZIË. Kermanshah genomen. PETROGRAD. De Russen hebben Her mans i ali iu Perzië bezet. GRIEKENLAND. Koning Konstantïjn en do geallieerden. ATHENE. In zijn cn-deuhou-cl met generaal Sar rail sprak koning ELon- sbamtiju den wensch. uit om de ver dedigingswerken om Saloniki te bezoe ken. Generaal Sarrail verklaarde dat dit bezoek ala een hooge eer zou worden be- sohouwd en clat de geallieerden er een eerste vooi"beeken voor de overwinning in zouden zion als de werken de goedkeuring zouden verwerven van een zoo bevoegd gene raal als de koning. AFRIKA. De strijd in Qost-Afrika. LONDEN. Zaterdagmorgen.- werd ten zuidoosten van Barranii -door de af- dedinf van generaal Lulkius, beslaan de nit Zuid-Afrikaansetie troepen, Yoemianry en. territoriale artillerie een vijandelijke colonne aangevallenTe 3 uur 30 was de vijand geheel verslagen en verspreid. Onze cavallerie zette den vijand na. Vliegtuigen melden dat de vijand nog steeds vervolgd wordt. OP ZEE. De „Rfleckienburg" gezonken. Men meldt van Zondagmiddag uit Vlls- singen uo mailboot Mecklenburg" van ds Stoom vaartmaatschappij „Zeeland", op reis van Engeland, Is op een hier nog njjit bekende plaats op een mijn geloopen en gezonken. De directie van de „Zeeland" verzekert, dat allo passagiers en de letton der bemanning ge red zijn en op verschillende andere schepe-n zijn opgenomen. Ook tte mail is gered. Later seinde onze correspondent Aan het kantoor van de „Zeeland" is eeu bericht aangeplakt, vermeldende dat Ie geredden naar Engeland zijn terugge lee rd. Volgens oen ander bericht zijn een ge- 'colte van de bemanning en van do passa- ■.uei'.s aan boord van de „Winterswijk", die 'p weg is naar Rotterdam. Maandag vertrekt geen boot. Onder het personeel der mailbooten loopt het gerucht dat de dienst geheel stop zal worden gezet, vat lien doet vreezen voor groote werkloos heid. Een der commandanten vau de „Zee land" verzekerde ons dat het een wonder mag heeten, dat de booten nu'reeds ander half jaar zoo gelukkig varen. Er rest de maatschappij nu nog slechts één scliroefboot, terwijl h©t varen met. radorbooten nog gevaarlijker wordt geacht. Naar wij vernemen sal de. dienst op Engeland geheel worden gedaald. D© Mail van do „Koningin dor Nederlanden". Va.il het te Amsterdam ter reede binnen gekomen ss. „Koningin der. Nederlanden" van de Maatschappij' Nederlandis d© post, bestemd voor de Centrale Mogendhe den en voor Frankrijk, in beslag genomen. De post voor Nederland is medegekomen. Ook do geheele pakketpost is in Enge land achtergebleven. De „Maloja". LONDEN. De Enge balie paketboot „Maloja", is gezonken ter hoogte van Dover. Naar het heet, is het schip oj) eeu mijn gestooten.' Nadere bijzonderheden omtrent de passagiers zijn nog niet ontvangen. Het schip was op weg naar Bombay^ had vele passagiers en de mail aan boord Reddingsbooten zijn op de plaats vau het onheil aangekomen. Heb ongeluk gebeurde op twee mijl afstands van Doverde hevige ontploffing deed de huizen daar ter stede schudden. Een ander stoomschip, dat te hulp snel de, stiet op een mijn en verdween. Een ander telegram nveildlt: Drie lijken van de paketboot „Maloja" zijn te Dover aan land gebracht- De gewonden moeten zich aan boord van een hospitaal schip bevinden. Heb Engel sclie schip „Empress of Fort William", dat zijn reis onderDroken had, om den passagiers van de „Maloja" te hulp te komen, zonk 30 minuten nadat het op een mijn gestooten was. De bemanning is aan wal gebracht. LONDEN. Ei" is bericht ontvangen, dat de meerderheid van de pasagiers ©n de be manning van de „Maloja" gered is. (De „Maloja" was een stoomschip van de P. O. Steamnav, Col Zij werd in 1911 gebouwd en was bruto 12.431 ton groot. Red.) DÓVER. Te half elf Zondagavond werden 44 lijken van de „Maloja" hier aan wal ge bracht. Dlaar het. eb was, verwachtte men niet-, dat er dien nacht nog meer opgehaald zouden worden. LONDEN. De gereddeu van de „Majola" zijn Zondagavondte Londen aangekomen. De ontploffing had plaats té 11 uur in den ochtend, toen de meeste passagiers op het dek waren. Het schip begon direct over te hellen, zoodab heb onmogelijk was een deel van de booten te gebruiken. De passagiers van een boot vielen bij het neerlaten iu het water. Er heerschte geen paniek; de bemanning gedroeg zich uitstekend. Verscheiden sche pelingen moesten overboord springen, daar liet schip tien minuten na de ontploffing zonk. Velen hunner werden gewond. LONDEN. De .Peninsular and Oriental Company" bericht-, -dlat de meeste van de 119 passagiers der „Ma loja" gered zijn. Het sobip was op ©cn mij-n geloopen lialverwego tusschen Dover en Folkestone. Het achterschip vloog toen in de lucht. Er stond een hooge zee. De kapitein had nog getracht het schip op het strand te Zetten, maar dit gelukte niet-, doordat de machinekamer volgeloopen was. Passagiers en bemanning gedroegen zich uitstekend. De „Westburn". LONDEN.De. „Daily Mail" vernoemt uit Las Palm-nsDe prijs bemanning van de Möwe, die de West-bum" heeft doen zin ken om herovering er van door de op de loer liggend© Briteetbe kruisers te voorkomen, is bij haar terugkeer naar Tenerii'fe in hechte nis genomen. De commandant is op parool vrijgelaten. Cezonken schepen. LONDEN. De Engtesche schepen „Dena- by" en ,,Tummel" zijn gezonken. Van de bemanning vau de „Tuinmei" zijn vijf menscken gered, zeven ontbreken nog. (Het-s.s. „Denaby", groot 2987 lu\ toiis, gebouwd in 1900, behoorde aan de Glasgow Nav. Comp. Tfcd., te Glasgow, en het s.s. „Tummel", groot 31 br. t„ gebouwd iu 1912. aan de reederij E. P. Hutchinson, te Hull. Red.) De Engelscheu hebben besloten de blokkude van Duitschland nog wat strenger toe te passen dan totnogtoe en zij hebben een „minister van blokkade" aangesteld. Het doel is niet alleen de Duitschè schepen te onderzoeken, die zijn er trouwens in de Noordzee uiet moer, maar vooral de neutrale, of' zjj contrabande aan boord hebben. Daarmee zijn ze trouwens reeds een tijdlang bezig, zooals ook blijkt nit kot plaatje hierboven. We zien daarop een Engelsch oorlogssohip, rechts iu den hoek, dat jacht maakt op een groot zeilschip om in de lading te speuren naar con- trabande-goeueren,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2