No. 241. Woensdag 1 Maart 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. De Weddenschap, Onder redactie van D. MANASSEN. Beid en da Oorlog. Ons Oorlogsdagboek. TWEEDE JAARGANG. SOLDATENCOURANT ADEES DEE EEDAOTIE EN ADMINISTRATIE PALESTEINASTEAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 3 CENT, ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIEMAANDEN Voor Adverteutiftn wende men zich tut onze Administratie. Ealostriunat/nat 10, Amsterdam. lTys der Advertentie» per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede' deelingea op dc tweede, derdo eu vierde pagina dubbel tarief. Bij abonnement redactie. De strijd om Verdun. Hierbij geven wij een kaartje van bet terrein, waarin de strijd bii Verdun van de laatste dagen plaats bad. De aanval begon bij de boogten van Consenvoye, oostelijk van de Maas, en tus schen deze plaats en Azannes. Deze boog- ten zijw 300 tot 350 M. hoog en loopen in de richting" van Noordoost naar Zuidwest. De hoogten waren dicht met bosch begroeid en door de Franschen met allerlei hinder nissen onbegaanbaar gemaakt; verhakkin- gen, ij^erdraadversperringen, wolfskuilen en door het maken van uitgravingen op de weinige wegen, die door de bosschen loopen- De opmarsch der Duitsche troepen werd daardoor wel belet maar zooals wij reeds vernamen, waren de voorste linies slechts' zwak bezet en de reserves meer naar ach teren ondergebracht, en nu scbijnen al die versperringen er toe te hebben meegewerkt, om de Fransche reserves een snellen tegen aanval te beletten. Achtereenvolgens werden bet bosch van Haumont, bet Bois des Caures, Brabant- sur-Meuse, bet Herbebois, Beaumont en Ornes genomen, door de Duitschersen weldra werden Gbampneuville aan de Maas, en eenige plaatsjes ten oosten daar van bezet, en de hoogte van Louvemont bestormd, waarbij het aantal gevangenen tot 10,000 werd uitgebreid. En Zaterdagna middag werd het fo-rt Douaumont, een der steunpunten van de linie van Verdun, door de Duitsohe infanterie genomen. Dit is wel een zeer belangrijke overwin ning, die in het gebied van Verdun is be haald. Het fort Douaumont ligt slechts 8 K.M. vap de vesting Verdun af, en is een der forten van de buitenste forten linie, waartoe, behalve Douaumont ook de forten Vaux, Tavannes en Moulainville behooren. De tweede, binnenste linie wordt gevormd door de forten de Marre, Bois Bourrus, Choisel, de la Ckaume, 6n des Sartelles op den westelijken Maasoever, Belleville en eenige andere forten op den oostelijken oever van de rivier. Het doel van den aanval, bet vermeeste ren van de sterke vesting Verdun, is door den val van een der forten, meer dan ooit binnen bet gebied der mogelijkheid geko men. Geen audiëntie. Blijkens bericht in de ..Staatscourant'" wordt Donderdag a.s> door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. I. Wat is geld Nog nooit beeft bet geld in de wereld zulk oen groote rol gespeeld, als in den groeten, den vreeselijken tijd, dien wij thans beleven. Wij hebben al iang verleerd bij duizenden, bij millioenen zelfs te rekenen, wij spreken alleen nog van milliarden. De oorlog van '70 en '71 beeft aan Duitsok- land ongeveer li milliard mark, zegge 800. millioen gulden gekost, diezelfde kolos sale som geeft Duitscbland thans in twin tig dagen uit! Dat zijn sommen, waar het ..ons bijna bij duizelt, en onwillekeurig ko men wij tot de vraag: waar komt al dit geld vandaan Voor we die beantwoorden, willen we eerst eens zien, wat geld is. Dat is eenvoudig genoeg te zeggen, zal menigeen antwoorden: ik rammel er mee in mijn zak, ik laat bet ritselen tusschen mijn vingers. Iedereen 82ste week. Van 21 Febr. tót 28 Febr. 1 Febr. Alle ongebuwden van negentien jaar zijn 'in Engeland onder de wapens geroepen. Bij' Doiran beeft een gevecht plaats tusschen een Griekscbe en een Bulgaarscbe patrouille. De Zweedscke minister van oorlog keelt 15,000 man van bet gemobiliseerde leger met klein verlof gezonden, in verband met een tekort aan arbeidskrachten in de nijverheid. In bet Engelsche Lagerhuis wordt een kredietaanvraag aan genomen voor eeu bedrag van 420 millioen p. St. 2 De Fransche Kamer neemt bet wetsontwerp op de oorlógswin'st- belasting aan. r— De Russische Doema hervat de zittingen. 3 ft Duitscbland deelt de' Vereenigde Staten mede, dat bet de onver anderlijke bedoeling is den 2en Maart te begimien met de behan deling van gewapende .koopvaar ders als hulpkruisers. De Fransche opperbevelhebber admiraal Fournier is belast met het algemeen commando over de vloöfc in de Middellapdsche Zee, terwijl de hertog der Abruzzen het-bevel voert in de Adriatische Zee en haar toegangen. Op het Westfront hebben de Duitscbers een krachtigen aanval ingezet op het noordfront van de Verdun-stelling, we'.ke zioh ontwikkelt tot eeu grooten slag. meent te weten, wat geld is en waarvoor men het gebruikt in het dagelijksch leven. Maar de meesten vergissen zich daarin. De munten of bankbiljetten, die wij ontvangen of uitgeven, stellen evenmin het „geld" voor, als de enkele militairen of kleine af- deelingen troepen ons eenig idee kunnen geven van wat eigenlijk een leger" is. Evenals zoovele andere verschijnselen in onze maatschappij vormt ook het ,,geld" een grootsche geweldige organisatie, die het wel de moeite waard is, nader te beschou wen. Maar 't is geen wonder, dat men telkens weer vraagt: ,,wat is geld?" De ouden noemden het den ,,nervus rerum", de zenuw van alle dingen. het volk spreekt van de ,,ziel der negotie'.', en meent, dat „geld, wat dom is, maakt recht wat krom is". ,jGeld is de kracht van den oorlog!" zeggen de grootste veldheeren, al hebben zij nog zoo zoo groot vertrouwen op hun eigen strategische talenten. „Geen geld, geen Zwitsershoorden de Bourbon koningen in Frankrijk zich toeroepen vóór de groote revolutie. Wij koopen of werven Hu geen vreemde krijgers meer, maar even als toen is een krachtig'leger alleen bestaan baar, als er veel geld is. Eoo in het dagelijksck leven kennen wij het geld eigenlijk maar in twee vormen: gemunt metaal (koper, nikkel, zilver of goud) of papiergeld (bankbiljetten). Yoor 24 De Portugoesche regeering heeft op de in de Portugeesche havens geïnterneerde Duitsche schepen Portugeescke bemanningen ge plaatst en de Portugeesche vlag gckescken. De Oostenrijkers verslaan do Italianen en Essad pasja bij Du- razzo, en bedreigen de stad. President Wilson weigert aan den eisch der -democratische partij te voldoen en Amerikanen te waarschuwen tegen het reizen aan boord' van gewapende koop vaarders. 25 De Duitschers nemen het fort Douaumont, het noordwestelijk steunpunt van de Verdun-stél- ling. De Russen namen Kermaudsja in Perzië. 26 Generaa.l Koeropatkin is be noemd tot opperbevelhebber van de legers aan het oostelijk noor der front. De Servische, Montenegrijn- sche en Albaneesche troepen heb ben, evenals de Albaneesche regeering, Albanië ontruimd. 27 De Oostennjksch-Hongaarscke troepen bezetten Durazzo. De mailboot „Mecklenburg" van de Maatschappij „Zeeland" loopt op een mijn en zinkt. Op varenden zijn gered. De Engelsche paketboot „Ma- jola" stoot bij Dover op een mijn en zinkt. Yan de 119 passagiers is bet moeren deel gered. de meeste menscben is dit het geld. Daar werken zij voor, daar leven zij van, dat be sparen zij. In vroeger tijden dit laatste op' primitieve wijze; men stopte bet weg in oude kousen, in laden, in matrassen, men begroef bet zelfs in den grond. Onverstan dige of buitengewoon angstige menscben hebben wij ook nu weer dit middel in toe passing zien brengen. Doch jn 't algemeen behoudt een spaarder zijn geld niet meei thuis, maar geeft het aan een spaarkas of bank, die bet voor hem bewaart en hem er rente van betaalt. Die kassen of banken houden het geld natuurlijk ook niet vast, maar leenen het weer uit, en de leener geeft het voor een bepaald doel uit, dat hem voordeel opbrengt. Zoo zet de omloop van het geld zich voort, onbepaald, zonder gren zen. M. a. w. men verwerft zich geld, niet om het geld zelf, maar ah een middel om andere dingen te erlangen, die men wenscht of noodig heeft. Geld is dus eigenlijk niet anders dan een ruilmiddel. In de meeste gevallen heeft het als voorwerp op zich zelf betrekkelijk wei nig waarde. Uitgezonderd is alleen het goud geld, dat ongeveer zijn waarde aan edel me taal bevat. Ma-ar koperen, nikkelen en zelfs zilveren munten vertegenwoordigen in liet maatschappelijk leven een veel grooter waar de, dan zij pp zich zelf hebben, ^ei-wijl bet vodje papier, waarmee men ons een schuld van 100 of 1000 gulden betaalt, nauwelijks een dubbeltje hééft gekost aan den ver vaardiger. Zoodra de menschheid zich ordende tot een maatschappij, deed zich de behoefte aan een dergelijk ruilmiddel gevoelen, en wij kunnen ons thans de samenleving niet voorstellen, zonder zulk een ruilmiddel, zon der „geld". Men neme een kleermaker, die een huisje wil laten bouwen. Als er geen geld bestond, zou hij tot den timmerman moeten zeggen: bcuw me een huisje en ik zal je kleeden. Maar de timmerman zou be danken, want hij heeft wel een pak klec- fen noodig, maar cok schoenen, een hoed, steenkolen, vleesch, brood, meubelen en nog zooveel meer. Dat alles kan de kleermaker hem niet verschaffen, die kan hem alleen kleeren geven. Hoe krijgt hij er nu den timmerman toe, toch een huisje voor hem te bouwen? Hij maakt pakken, ook Duitsche troepen uit Frankrijk en België zou terugdrijven. Ziehier thans Duitscbland, dat het groote offensief opent en dat er werkelijk ui slaagt de Franschen terug te werpen, dat dagen achtereen telkens opnieuw aanvalt en steeds weer successen behaalt. De Franschen beweerden, dat het den vijand nergens anders om te doen was dan een voor uitspringenden hoek in hun Irontüie, waar vroeger do Franschen waren binnengedrongen weg te'werken, maar allengs is-het duidelijk geworden, dat liet doel der Duitscbers iets anders is: zij willen blijkbaar doorbre ken, zooals zij dab 'het vorige jaar deden in (jalicië en daardoor aanleiding gaven tot de reeks van groote zegepralen, die de Duitsche en Oostenrijkscho troepen' tot ver in Rusland brachten. Zou het thans werkelijk een ge meend offensief betreffen aan het Wester- front en willen de Duitscbers daar een beslis sing uitlokken? Na de vc-rovering van geheel Servië hoorde men daar niets meer van de Duitsche troepen de geallieerden werden met rust gelaten ie Saloniki, de Oostenrijkers ver overden Montenegro, zij drongen met de Bul garen verder door in Albanië; van de Dutt- scners hoorde men in den Balkan niets. Toen ineens, liet was in December, gingen er geruchten van groote troepenverplaatsin gen, zoowel uit den Balkan als liet Oosten naar het Westerfront, en hier schijnen ontzag lijke troepenmassa's en vele geweldige kanon nen aangekomen te zijn. Men sprak in Duit sche kringen zelfs van een Kerstmis-, een Nieuwjaars-offensief was het- om do waak zaamheid van den vijand eerst te prikkelen en daarna iu slaap te wiegen? Er gebeurde in weken niets dan de gewone beschietingen en gevechten; toen, voor een paar weken, schenen de Duitscbers ernstige aanvallen in de buurt van Yperen te doen, dat was een misleiding, een afleiding, en daarna begon eensklaps de heftige aanvallende poging hij Verdun op 22 en 23 Februari, een paar dagen later gevolgd door nieuwe aanvallen, die telkens de Duitschers kilometers vooruit brachten. Het spreekt vanzelf, dat dit niet gemakkelijk is gegaanevenals in Rusland, heeft Duitsch- land zijn mannen niet ontzien. Maar vooral is het de zware artillerie geweest, zijn het de geweldige Krupp-kanonnen en do Sko- da-morbieren, die het werk hebben ge daan, en die, volgens de Engefedho be richten, den. grond omploegden iu en oni de Fransche posities, die geen plekje onberoerd lieten en de Franschen dwongen tot wijken, wilden zij niet alle omkomen. Dat hier een poging tot doorbraak aan den gang is, blijkt duidelijk, of zij echter zal sla- "s een andere vraag. Wanneer de Duit voor den winkelier, den bakker, den hor- j sehers niet verder komen dan een groote bocht logemaker, enz., dezen betalen hem met j te maken in de Fransche linies, is ds.t voor hen geld en dab geld geeft hij den timmerman. zekert'en verblijdend resultaat, waarop zij maar jaren Dat lijkt ons alios nu doodeenvoudig! I «otsol, kunnon zijn maar zij komen er niet i j veel verder mee, zij brengen er geen beslissing or mnesten eeuwen en uuneude,^^ lan hA waterfront, en oat zai toch kim ,aan, voordat de menscben pjan wej zjjn G-dukt het hun echter werkelijk door te breken over een grooteren afstand, dan kan dit ontzaglijke gevolgen hebben voor Frankrijk en voor den verderen loop van den oorlog. De Franschen hebben blijkbaar inde laatste dagen versterkingen gekregen, en ter wijl er Zaterdag onmiddellijk gevaar dreigde voor Verdun, waarvan zelfs een fort zou zijn jbezet door de Duitschers, is dat nu weer wat afgewend, naar het heet. Toch rukken de Duit schers, schoon langzamer, nog verder op, en het karakter van een werkelijken slag blijkt ook hieruit, dat de Duitschers zeer vele gevan genen maken: Zondag was het aantal onge- wonde krijgsgevangenen gestegen tot 15.000. De Franschen deden wanhopige pogingen om het fort Douaumont te hernemen, maar het gelukte hun niet. Onze lezers vinden in dit nummer een paar kaartjes van Verdun en omgeving en daarbij een beschrijving der laatste gevechten en den winst der Duitschers. Tegenover de gevechten bij Verdun is de beteekenis van wat elders gebeurt zeer gering. De Fransche vliegers hebben een bezoek aan de Duitsche vesting Metz gebracht en er bom- I men neergeworpen twee Fransche vliegers Wij hebben in de laatste dagen herhaaldelijk zouden zijn neergeschoten. In Albanië hebben gewag gemaakt van de gevechten bij Verdun de Serviërs en de Albaneesche troepen rich en die uiterst hardnekkig en fel genoemd. teruggetrokken en lief, men dus blijkbaar Thans blijkt, dat zij nog iets meer zijn dan nAa «A»-. Ac moesten voorl zoover waren. De behoefte van een ruil middel deed zich spoedig gevoelen, maar moeilijker was het er een te vinden, dat vol deed aan alle eischen. Het. moest een alge meen erkende „innerlijke" waarde hebben, die niet aan groote wisselingen onderhevig was. Het moest duurzaam zijn en niet ge makkelijk te vernietigen wezen. Het moest betrekkelijk groote waarde hebben en niet van te grooten omvang zijn, zoodat men het gemakkelijk ,kon verbergen. Eindelijk moest het deelbaar wezen, zoodat men er ook kleine betalingen mee kon verrichten. (Wordt vervolgd). Ge tGSStand in Gen reuzenstrijd. dat, dat hier werkelijk een strijd aan den gang is, die zich allengs ontwikkelt tot een der he vigste veldslagen van dezen oorlog. De gealli eerden, vooral Engeland, hebben gedreigd met een offensief in het voorjaar, zoo krachtig, als nog niet was gezien in dezen krijg en dat de (Uit het Engclsch.) „"Een heel buitengewoon avontuur 1" vond Bella Grainger, toen zij eindelijk haar gou den lokkenpracht losmaakte. „Wat 'n knappe jongen!" En een oogenblik later: „Wat 'n held!" Het avontuur kreeg evenwel den volgen den dag een onaangename» kant. Toen dien middag mevrouw Cooper zich kleedde voor het diner, miste zij namelijk haar met- zwarte parels afgezette broche, die boven dien haar van haar overleden echtgenoot- bevatte. Binnen twee minuten was zij tot de onwankelbare overtuiging gekomen, dat het sieraad den vorigen avond door meneer Mantagu uit lia-ar kamer gestolen moest zijn- I Tevergeefs zocht haar nicht haar tot be daren te krijgen, zocht ijverig met haaf mee naar de vermiste broche en gaf te ken- ren, dot zo v.el te -voorschijn zou komen. „Ik zal het. nog vanavond aangeven bij den hoteldirecteur", besloot, mevrouw Coo per met een wraaklustigen blik iu haar oogen. Het was slechts op ernstig aandringen van Bella Grainger, die haar aan 't, ver stand bracht, hoe zij, door zoo overijld te handelen, slechts haar ka/rakter bloot zou geven, dat de verontwaardigde dame toe stemde om met haar aankleht te wchien tot den volgenden dag. Na. liet 'diner, toen zij haar nicht wist in den groep va.n den ouden heer Peabodv, wipte juffrouw Grainger haar kamer bin nen en schreef een briefje Zij schelde het kamermeisje en verzocht die den heer Mon tagu op te zoeken en hem het briefje ter hand te stellen, waar hij zich ook bevond. Na vijf minuten van gespannen, ongedul- Durazzo aan de Oostenrijkers overde h: stad is thans in hapden van deze laatsten. De Italliaansche hulp heeft hier niet veel gehaat. De E.ussen rukken langzaam op naar liet Wes ten van Erzeroem, zij zijn nu reeds dertig werst op den weg naar Trébizonde, de bekende handelshaven. dig wachten vernam zij een zacht tikken op de deur. „Binnen !"riep zij met bijna matte stem. Montagu verscheen in de opening. Juf frouw Grainger sloot de deur achter hem af, en evenzeer de deur die toegang gaf tot- de kamer van i-aar nicht. Hij maakte een beweging alsof hij haar wilde tegenhouden. „Hoe kunt u jezelf op die manier com- promiiiteerenzei hij, met een licht ver wijt in zijn stem. Zij schudde ongeduldig het hoofd. „Luister!" ging zij vlug voort. ,,U moet van avond nog vertrekken, of a.l uw plan nen zullen in 't water vallen. U zult in hechtenis genomen worden, misschien wel dagenlang in hechtenis gehouden, en het zal een heel schandaal geven. Mijn nicht vermist een broche, en beweert dat u die gisteravond gestolen hebt! Zij is een vree- sel ijk opgewonden en ha-lsstarig vrouwtje en zal de zaak tob hst. uiterste drijven!" Hij wa3 doodsbleek geworden. ,;Wat moet ik doen?" riep hij uit. „ik zal mij juist verdacht maken, wanneer ik zoo plotseling verdwijn. „Zoek voor eenige dagen eeu goed heen komen totdat, de zaak opgehelderd is; die ellendige broche moet hier of daar vandaan komen". Plotseling klonk er een geraas alsof iemand de aangrenzende deur trachtte te rameien. „Bella!" klonk de stem van mevrouw Cooper. „Doe dadelijk open! Ik weet heel goed wie je daar bij je hebt!" Juffrouw Grainger verbleekte. Maar het was slechts voor een halve minuut. Het volgend oogenbük had zij den sleutel omge draaid en de deur opengedaan. „Kom er dan maar in", zei ze luchtig. „Jij hebt 'hem gewaarschuwd"rien mevrouw Copper uit, lood ais eeu kreeft. FRANKRIJK. De strijd om Verdun. Omtrent de zeer belangrijke gevechten om Verdun zijn natuurlijk van beide kan ten, Duitschen en FranscÊen, uitvoerige be lichten gekomen, die elkaar op enkele pun ten mogen tegenspreken, maar toch hierin overeenkomen, dat de Duitschers een stevig resultaat, hebben bereikt bij de sterke Fransche vesting en aan de Fransche front linie een zwaren duw hebben gegeven. Wij geven hier de laaL-te en belangrijkste telegrammen, die wij omtrent den strijd da at ontvingen. PARIJS. In de streek ten noorden van Verdun zetten de Franscheu gedurende Zondagnacht, de versterking voor{. Geen enkele verandering op heb aanvals front ten oosten van de Maas. Het sneeuwt daar overvloedig. Er zijn geen berichten ingekomen om trent een nieuwen aanval'der Duitschers op den Talonheuvel, noch op den Poivre-heu- vel. Zaterdag tegen het eiude van den dag werd een hevige aanval in de buurt van de hoeve Haudremont ten oosten van den Poivre-heuvel gebroken door artillerie cn mitrailleurs cn door tegenaanvallen. Een andere niet minder lievige aanval in de buurt van het Ardaumont-bosch liep evenmin ten gunste van de Duitschers af. In Woëvre werd de bevolen terugtrek kende beweging der voorposten uitgevoerd zonder eenige verhindering van de zijde van den vijand. Geen infanterie-actie ten westen van. de Maas. In de Vogezen deden de Duitschers Za/- terdag tegen het- vallen van den avond na voorbereiding door -de artillerie een hevi- gen aau-val op een front van twee K.M. ten Z.O. van Celles sur Piaine, die totaal mis lukt a Zondagochtend beschoten Fraüsche bat terijen met succe*. de Duitsche proviandee- rings-de-póts te Stosswirer ten noorden van Munster. Nog wordt de volgende tegenspraak be richte Wolff" berichtte, dat „het pantserfort Douaumont-. dab den noordoostelijken hoek- peiler vormde van de versterkingen om het fort Verdun, Zaterdag"»!id ag stormender hand door een regiment Brandenburgers ge nomen was en stevig in handen der Duit scbers was." Maar het fort Douaumont is lo. geenszins van zo-ovepl belang als de Duit schers beweren, het is gedeclasseerd in de eerste maanden van den oorlog en er waa geen kanon en geen infanterist meer aan wezig en 2o, is het zoo weinig stevig in handen der Duitschers, dat de Franschen Zondag voorbij het fort Douaumont zijn. BERLIJN. Aan de hoogten rechts van de Maas poogden de Franschen, in een vijf maal herhaalden aanval, met versche troe pen, het pa-nfserfort Douaumont te her nemen. Alle aanvallen werden met zware verliezen afgeslagen. Ten W. van dit fort namen onze troepen nu Champneuville en de CÓte de Talon, en worden de gevechten tot dicht aan den zuidelijken rand van het bosch, dat ten noorden van Bras ligt, voortgezet. Oostelijk van het fort na-men zij de uit gebreide versterkte linie van Hardaumont. In do vlakte van Woevre trekken, de Duitschers strijdend vooruit, naar den voet der C'ótes Lorraines. Het aantal ongewonde gevangenen be draagt nu 15.000 De „Times" zegt, dat Verdun, voor het oogenblik tenminste, Calais als doel van de Duitsche militaire operaties heeft vervan gen, en dat de strijd om die vesting in hun „O, wat beu jij toch een schaamteloos wezen, en u, mijnheer... u is een dief! Geef mij op s taanden voet mijn broche te rug!" Fanny, hoe durf je?" riep juffrouw Grainger uit. Als je eeps wist wat 'n be lachelijke gekkin je van jezelf maakt Mijnheer Montagu bevindt zich hier, en bevond zich hier eveneens gisteravond, omdat ik hem verzocht hier te komen. Het was misschien niet verstandig van me, maar dait is nu niet anders. Ik moet mijn verloofde af en toe eens zien Zij legde haar eene hand om den hals van den jongeman en greep met haar andere zijn arm en legde die om haar leest. „Wij waren nog niet. van plan er iemand iets van tc vertellen", ging zij voort., „maar ik^ heb geen zin mijn aanstaanden man te betrekken in zoo'n banaal relletje om een vermiste broche, wat jij er van maken wilt. O, ik zal vader vertellen, op welke manier je me hier zoekt te tira-nni- seeren!" Zij keerde zich snikkend af en legde haar hoofd aan Montagu's borst. Hij drukte haar zachtjes tegen zich aan en streelde langzaam haar haren. „Wij hadden afgesproken niemand iets te zullen vertellen vóórdat mijn hoek ver sdienen was", zoo richtte Montagu zich met kalme waardigheid tot mevrouw Coo per; „maar mijn verloofde is een beetje ongeduldig". Het gelaat van mevrouw Cooper bood een prachtige studie in hevig met elkander strijdende emoties. Maar zij kon achter Bella's hoofd n-u niet op Montagu aanvlie gen en deze beschouwde haar met zulk eeu bedaarde voornaamheid, dat zij er slechts te duidelijker door vóelde, hoe in alle op zichten klein en onbeduidend van karakter zij was „Va-u nu- af waech ik wat jou aangaat macht te brengen thans met kracht wordt voortgezet. De verdedigingswerken van Verdun, dia een volslagen les vormen in de versterkings kunst van de middeleeuwen tot de jongste tijden, zijn zeer sterk. De stad zelfs is voor zien van wallen, grachten en verdedigings werken. In het omringende terrein, op de toppen der omringende heuvels liggen de forten, die in 1914 als modern werdefi be schouwd, maar die nu gewijzigd zijn eu in de verdedigingslinie opgenomen, die mijlen verder van de stad, in de heuvel massa van de Maashoogten is aangelegd, en die oen vesting op zich zelf geworden is, een uitgo- breid en samenhangend stelsel vestingwer ken, waartegen de beste troepeu van het Duitsche leger tot nog toe tevergeefs ge stormd hebben. In dit gebied begon de strijd Maandag morgen met een hevige beschieting van beide zijden. Maandagavond vielen de Duitschers de Fransche vooruitgeschoven posities aan de Maashoogten, oostelijk van het dorp Brabant-sur-Meuse aan, dat ongevoer 12 a 13 K.M. ten noorden van erdun ligt. De eerste loopgravenstelling werd in storm genomen, wat na een kracb° t-ige artillerievöorbereiding op het westelijk front steeds kan gebeuren. Dinsdag namen de Duitschers het bosch van Haumont. Een aanval, dienzelfden dag gedaan bij Tromezey, ten zuiden van Mogeville, werd afgeslagen. Woensdagmorgen werd de strijd Voort gezet over een front van 40 kilometer, van Malancourt, ten westen van de Maas, tot Ehain, dat ongeveer 35 K.M. van de vesting Metz ligt. Aan beide zijden werd de artillerie beschieting krachtig ter hand genomen in her, centrum gingen de Duitschers spoedig tot den aanval over, waarbij zij de Fransche linies binnendrongen over een front van 10 K.M. en ter diepte van ongeveer 3 K.M. Zij drukten toen het Fransche front in, waar dit als een saillant in den vorm van een halven cirkel naar het noorden boog, maar konden die linie niet doorbreken.' Donderdag liep de Fransche lijn over. Champneuville, Louvemont, Chambretles naar Orne=. De Duitsche berichten ver klaarden, dat alle tusschen die lijn en de lijn ConsenvoyeOrnes gelegen dorpen en versterkte hoeven in storm waren genomen, dat de Fransche verliezen buitengewoon hevig waren, en dat moer dan 10.000 gevan genen waren gemaakt. De Fransche bench- ten, die wat de terugtochtslijn aangaat, - vrijwel met de Duitsche overeenstemden, betoogden slechts dat zij waren terugge trokken, om noodelooze verliezen te voor komen. De Duiteckers waren dus toen tot op enkele kilometers van de forten!ihie vooruitgekomen Vrijdag werden de aanvallen voortgezet; de artilleriebeschieting wierp een ijzeren mantel over de infanterie-bewegingen, die onder bescherming van een doorloopend artillerie-vuur werden voorbereid. Krachtig boden de Franschen tegenstand, en uit het betrekkelijk groot aantal gevangenen kan men afleiden, dat zij vaak stonden totdat er gesn uitweg, geen terugtocht meer open was. In den namiddag was de artillerie-beschie ting zoover gevorderd, dat de infanterie tot den aanval kan overgaan. Het Bran- denburgsohe infanterie-regiment No. 24 ging tot den aanval over en nam het fort Douaumont. het noordoostelijkste van de forten, die de engere versterkingslinie van Verdun vormen. Een bergrug, die in de richting van zuidwest naar noordoost loopt, en bij Douaumont tot 388 M. hoogte stijgt, was bekroond door een reeks werken en bat terijen, die het voorgelegen gebied tot op grooten afstand beheerseken konden. Het fort zelf had tWee pant-sertorens, nabij de middenlinie van het front-, waarin voorgoed mijn handen in onschuld, Bella", zei ze met een stem, waarin zij een dreige ment en een straf poogde te leggen, en met. een houding van gekwetste fierheid begaf zij zich naa-r haar kamer en smeet de deur in het slot. „Den hemel zij dank ervoor!" snikte Bella, terwijl zij zich trachtte te herstellen. Maar nu bloosde zij hevig. „Het was een wanhopig remedie", zei ze, „maar het werkte. En dat was hier het voornaamste' Montagu deed niets dan haar aanzien met een uitdrukking van verrukkinghij scheen volmaakt in een andere sfeer te leven. „In de eerste plaats zult u morgenoch tend zoo vroeg mogelijk vertrekken", ging zij voort. „Ik ka-n die klucht natuurlijk niet langer spelen". „Neen, neen.... ik denk althans,... neen, natuurlijk niet", zed hij stamelend. Daarop herstelde hij rich en stak haar de hand toe ,,U is goddelijk!... 'n Heldinnen rol... iets waarvan ik nog nooit gedroomd heb... Hoe kan ik u ooit- genoeg danken?" Juffrouw Grainger gaf hem zijn hand druk terug. „U zult- gauw heengaan, niet waar?" zei ze, bevend. Eu toen. met een nog schaam rood gericht „Hebt u het geld gekregen''" „Ja, ja, dat is volkomen in orde", gaf hij haastig terug. „Hebt u genoeg Mag ik u niets leecen?" vroeg zij andermaalmet koogroode wangen. *,,Neen, duizendmaal dank. Ik heb nu voldoende' Hij was heen en Bella Grainer voelde haar hart nog kloppen. Zij haalde diep adem. „Hè!..." zei se eindelijk. „Dat was leve n.!1 {8lot 90lgi.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1