WH-MEREL Laatste Berichten PADVINDER- REEPEN. Electro-Monteurs Estaü Kleemtos - Grootwerkers Damspel. Rechtzaken. ÉH ÉSl ÜJ' JOL 1 m a Hl 81 j- J 'Él Éi Éi 11 M Igp s I r:, m M 11 sr S lm 1 Je lekkerste Sigaar C. VAN DEN BERG ■pt in ie miiniini in nieuwe goedkgope uitgave. BENSDORP'S G. S. Privaats»^ Geen cg-aloorbleek meer! Examen Kommies h/ü Belastingen. 33H5 ^OXjPAlL'&LSTKrOOTJmAÜXT1* v an sSondag «2O Februari 1916 Laat 'k eens kijken Jan, zegt; Piet nu, AIb er, wat gemompeld wordt, OnJ de veertig dagen een lichting Gaat, dan wordt het rouzenkort. Dan is 't nog maar 80 dagen, 80 pannen, naar men zegt, Owat zal m'n Trui opkijken, En m'n kleinen; ,,'t Is toch echt!" Ja Piet, ..echt" is 't zeker, woet je, Dat vooruitzicht, 't is wel fijn! Maar geduld, geduld, m'n ouwe, Want 't mocht soms eens anders zijn Maar Jan, je Bet .zal 't ook raar vinden, Ais je thuis weer bij haar hent; Zoo 's avonds in het schemeruurtje, 'k Wed dat zo zegt: m'n lieve vent! „Wat was 't verleden jaar gansch anders, Toen kwam jo toch zoo zelden hipr, Zoo altijd van elkaar te, wezen. Verschaft ons toch niet veel pleizier Nou Piet, wat Bet me dan zal zeggen, Raakt jou niet-, geloof me man, 'k Ga dagelijks de dagen tellen, Die ik hier nog ïpoet slijten dan ..Maar Jan,, je hoeft niet boos te worden, Omdat 'k tfat zeg vaii^'Bet, oe vrouw". ..Neen Piet, in deze 80 dagen, Zullen we maar goed zijn nou!" Zouden we nu maar niet gaan maffen?" Reiden zoeken hun stroozak op, Wel te rusten PietEn Jantje Legt terneer zijn ruigen kop. En beiden raken in zoete droomen, Van Bet en Trui en rouzenkort En 80 dagen, en naar huis toe, Totdat de bel hen 's morgens port. A. B. L., Sergt. V. A. „Overdenking op wacht". (Van mil. kor p. A. Koster.) Ik heb uw veel gelezen blad Reeds dikwijls in de hand gehad, En, dat ik bij 't lezen van die rijmpjes dacht, Dat hebben mijn collega's er goed afgebracht. Ik heb dan ook al willen probeeren, Een rijmpje daarin te deponeeren, Doch dan was 't weer: wat zal het fleren? We zullen spoedig ^fmarcheeren. Maar jongens, kerels, dat valt tegen, Ik heb al overal gelegen. Ik wilde wel, dat spoedig de tijd Een blijde mare werd verspreid, Tot allen, die nog mobiliseeren, Nu, mannen, ge kunt afmarcheeren 1 Ja, dat het klonk tot Brit en Pruis, Tot alle man, ge kunt naar huisl Dat geve de goede God weldra, Tot eer Zijns naams, Hallelua! A. KOSTER, Mil. korp. 1 C. 1 B. 14 R. I. „'t Vaderland getrouw!" (Van milicien H. Verheijen.) Wij soldaten, Neerland's zonen, Zijn steeds opgewekt va.n zin; Dit blijven wij altijd toonen Aan land en Koningin. Dreigen ons gevaren, Wij nemen de wapens dan ter hand; Wij zullen zij aan zij ons scharen, En strijden voor 't Vaderland. Dat Neerland klein maar dapper is, Dat weet men wijd en zijd; Dat leert ons de geschiedenis Nog uit den Spaanschen tijd. Wie heeft niet gelezen Van helden als Piet Hein? Mocht het noodig wezen, Dan zullen wij ook zoo zijn. Ja, wij willen alles geven, Meer dan geld en goed. J-a, ons leven willen wij geven Voor 't Vaderland, als het moet. Voor 't land willen wij vechten, Strijden, één van zin, Als onderdanige knechten Van land en Koningin! Ons Jandje lief en klein, Wat niets nog heeft geleden, TJ' landje, dierbaar mijn, Waar steeds nog heerscht de vrede. Met u willen wij steeds deelen In vreugde, smart en rouw, 't Klinke uit aller kelen: 'Je Blijf 't Vaderland getrouw! H. VERHEIJEN, 4e O. 3o B. 13e R. I, Oorlog. (Van roil. P. Smittenaar.) Een wolk, zoo groot, z-oo zwart als zeker nooit te voren Verduisterde het licht aan 's vredes horizon. Voor 't leekenoog eerst klein, als ging zij weer verloren. Was 't weldra een orkaan, dien niets meer keeren kon! Wat bittre ironie, dat streven steeds naar vrede, Terwijl de aard' nu dreunt door 't moordend oorlogsspel. Een oorlog, die reeds lang angstvallig werd vermeden, Heeft menig vreedzaam oord veranderd in een hel O, oorlog, wat een zee van jamm'ren en van nood, Stort g' over 't zwoegend volk, dat vreedzaam werkt, toch neer! Waar blijft toch het verstand; beschaving wondergroot Die vraagt om vrede en rust, helaas, zij is niet meer! Hoevele jonge mannen zijn nu al reeds ge sneuveld! Hoevele zijn er nog, die wachten op hun dood? En nog wordt die gèjaag, dat slachten niet beteugeld, Steeds grooter wordt de vraag naar 't fluitend, doodend lood De vruchtbre grond, voorheen voor land en volk een zegen, Dreunt thans door het gewicht van 's vijands zwaren voet; En wordt, o vreeslijk feit, in plaats van mild met regen, Verzadigd en gekleurd door dierbaar menschen- bloed 1 Onschuldig menschenbloedDat schoonst en reinst op aard, Verheffend steeds den mensch, zich ran geen kwaad bewust, Wa-fc rijt ge in die hel toch vreeslijk weinig waard, Terwijl ge steeds maar door uit diepe wonden gutst! Ja, dierbaar menschenbloed! Hoe trotsch, hoe wild, hoe fier, Bruischte g' in zoo menig hart, voor wat u dierbaar was, Nu kleurt ge mijlenlang het water der rivier En mengt u-met. het slijk tot eenen droeven plas Hoevele vrouwen zijn er, die denken .aan hun mannen, En staren 't hoekje aan. waarin hij altijd zat. Vervlogen zijn haar hoop. gemaakte toekomst plannen, Zij schreien, dag en nacht, de oogen glanzend nat. Hoevele mannen zijn er, die denken aan hun vrouwen, Daar, waar het doodend lood zoovelen van hen vindt Ja, handenwringend soms, de handen saam- gevouwen, Zoo bidden zij hun God: spaar mij voor vrouw en kind! Doch voorwaarts moeten zij, steeds verder van hun dierbren, Steeds verder in die hel, die soms tot waanzin voert Zij treden op den grond, waar duizenden reeds stierven, "Waar 'i moordend oorlogstuig oog op hun leven loert. .QEmg rVUUE «oyvsej verwoeette en in den De sterrenhemel kleurt AVaar wonderen van kunst, met donker rooden gloed an schoonheid eu van pracht Veranderd zijn in puin, bespat, bevlekt met bloed Waar door 't geboomt de wind, als deelend in de smart, Zoo'n droevig, zacht gesuis als klagend leed doet hooren En waar zoo menige zucht, uit 'u vaak ge broken hart, In het kanongebrul en 't kei-men gaat ver loren. Wat zou die energie, tot 't uiterst hier ge dreven, Die reuzenoffers goud, waartoe dit alles leidt, Een maatschappij van rust, van voorspoed kunnen geven, Als alles slechts aan 't werk des vredes was gewijd 1 Dan zou het nuttig lood geen harten meer doorboren, Geen staal werd dan gesmeed tot het ver nielend zm&ard, En 't klokgelui, dat thans slechts rouw en 6mart laat hooren, Verkondigde den mensch het: Vrede, vrede op aard I P. SMITTENAAR, Mi lie, 1-5e Iteg. Inf. 3e B. 2e 0. De Sch6lde blijve d'onze. (Van mi). J. Hoogerheide.)" De Schelde blijve d'onze, Ze is ons een heilig pand, Eu wie ze ons wil ontnemen, Zal sterven aan haar strand. Nooit zullen wij het dulden, Dat and'rer vlag haar tooit, Zoolang onze eigen driekleur, Haar banen nog ontplooit. Do Schelde blijve d'onze, Zij blijve met Holland eén, Dat is de leus van allen, Van allen, groot en kleen. Eer kleurt het bloed haar waat'ren, Eer word' zij 's vijands graf, Dan dat men ze ons ontroove, En scheure van ons af. De Schelde blijve d'onze, Dit staat onwrikbaar pal, En driewerf wee de natie, Die ze ons betwisten zal. Want mocht men tot haar na.nd'rèn, Weet, Hollands leeuw waakt daar, Wiens moed niet is 1:e toornen, Bij 't klimmen van 'b gevaar.. De Schelde blijve d'onze; Zoolang nog aan haar strand De Ruiters standbeeld prijke, De held van 't vaderland. Zijn geest zal weer herleven, Do leeuw vliegt in. het nat, En zal de macht bestrijden, Die 't heiligst recht vertrad. De Schelde blijve d'onze, Zoolang de oude moed Der Trompen en de Ruiters, Ons volk bezielen doet. De Schelde blijve d'onze, Zoolag God krachten geeft, Zoolang ons kleine Holland Nog eenen dapp're heeft. De Schelde blijve d'onze, Weerklink' van Zuid tot Noord, Het galme door gansch Holland Van Oost tot Wesfcerbootd. De schelde bly've d'onze, Zelf bruist zij mee in 't koor, En zal' dit altijd blijven, Jong Holland waakt daarvoor 1 Rillard. J. HOOGERHEIDE. Wit. Zwart. 1. IS—271! De zwarte dam. moet nu twee stukken slaan; den witten dam en de witte schijf op 11 dus. 2. 35—3011 32. maakt gebruik van het moment, dat zwa slaan verplicht is. 2. 2918 3. 30—24 20 ,JU 4. 34:1 Verrassende winst! Mooie winst' Zwart. a n g. 1 f 6 11 M: m m 16 21 m m |p 26 m 31 W i 36 ja Si j 41 45 - Allesdeze rubriek betreffend, te richten aan den heer J. My er, Graaf Flor is straat 15 Amsterdam. Wit. Zwart 3, 9, 11, 12, 13, 15, 10, 18, 22, 23. 24,'29. Wit 27, 31, 33 35. tot en met 39, 43, 44, 48. Beziet dien stand eens goed en gij zult waar nemen, dat uit een winnenden slag kan uit voeren als in plaats van de witte schijf op 33, een zwarte staat. Ziet eens hoe mooi wit dit hier bereikt heeft. Wit. Zwart. 1. 20—14 9:20 2. 35—30 2435 3 33 24 20 29 4. 31—26!!! met dezen zet wordt het doel bereikt. 4. 22'30 van 9.7 pas te 10.30, zoodat de laatste trein naar Amsterdam, die all dien tijd moest wach ten op de bootpassagiers, eerst te 10.40 kon vertrekken. Do waterstand, hoewel vrij hoog, was echter veel lager dan bij den storm van 13 Januari. Men meldt ons uit Nieuwediep; Bij den storm van 13 op. 14 Januari was de grootste windsnelheid, waargenomen te Hel dor, 32.7 meter per seconde. Bij den storm van Dinsdag was de windrichting bij dalen den barometer 'zuidwest, hij stijgenden west. Omstreeks 1 uur gistermiddag ging do barometer stijgen, hetgeen met vermeerdering va.n windkracht gepaard ging. Te ruim 3 uur kwam de grootste snelheid van 33.4 meter voor, dus meer dan in den nacht van 13 op 14 Ja- nuari. De grootste windsnelheid was tusschen 3 en 5 uur en bedroeg gemiddeld 2030 meter pér seconde (Beaufortschaal 1011). Gelei delijk is daarna de windkracht afgenomen eu hedénmorgon 7 uur ruimde de wind tot het noordwesten. De regenval was niet groot en bedroeg van gistermorgen 8 uur tot heden morgen S uur 4 mm. per vierkanten meter. .Krijgsraad, De krijgsraad te 's-Gravenhage veroordeelde A. J. Vmilicien der veldartillerie, afkom stig uit Kruiningen, ter zake van het zich bedienen van een vervalschten verlofpas tot 4 dagen gevangenisstraf. H. v. d. G., milicien der infanterie, afkom stig uit Breda, ter zake van dronkenschap en beleediging van een agent van politie, tot f 3 boete of 2 dagen en 5 boete of 3 dagen iiechtenis. D. v. E,," milicien der torpedisten, afkomstig uit Dordrecht, ter zake van diefstal bij her haling, tot 6 maanden gevangenisstraf, in te gaan 12 November. De landstorm-infanterist G. R., afkomstig uit Amsterdam, die door den krijgsraad te s-Gravenhage veroordeeld werd ter zake van principieel© dienstweigering en desertie tot 4 maanden militaire gevangenis en 6 weken militaire detentie, heeft tegen dit vonnis appèl aangeteekend. Gemengd Nieuws. p a r t ij Zwart. ■m m m m m m ml m - Wit. Zwart 8, 10 tot en met 16 ,18, 19, 20, 23, 24, 25. Wit 26, 27, 30, 31, 34 tot en met 40, 43 45. Op eigenaardige wijze doet wit hier een winnenden s'Jagzet. Wit 6taat aan zijn korten vleugel opgesloten, doch hier ziet men weer eens op welk een gevaarlijke wijze voor zwart, wit hier uit de opsluiting weet te geraken. Wit. Zwart. 1. 27—21 16:27 2. 31:22' '1'8:27 Let nu eens goed op. De zwarte schijven 16 cn 18 zijn verwijderd. Als het wit nu nog ge lukt, de witte schijf 34 te verwijderen en een zwarte schijf op vale 34 te brengen, dan voert de witte schijf op 40 een winnenden slag uit. Laten wij nu eens zien hoe vernuftig dit ge beurt. 3. 34—29!! op 3 manieren kan zwart nu slaan, doch daar hij het grootst aantal schijven slaan moet, blijft hem niets anders over dan 3. 24:31 4. 26:37 25:34 5- 4016 Sierlijk en hoogst leerzaam i winst in een eindstand behaald. de volgende 1 6 11 16 m 21 26 31 ,1 36 41 'V; fm - 46 Wit. Wit een dam op 18 en schijven op 11, 23, 34r 35, 40, 41. Zwart een dam op 32' en. schijvenop 2, 20, 25, 29. Deze winst is weer een waarschuwing voor hen, die achteloos tusschen of achter vijande lijke stukken loopen. De zwarte dam is het laatst- tusschen de witte schijven 23 en 41 ge- loopen. £?ii zult ^ien .ho^slecilt Een redding. Woensdagmiddag geraakte te Helder een vlet, met 4 man bemand van Hr. Ms. „Bellona", door harden wind en sterken vloed op drift achter in de haven en dreef naar de Oostplaat, waarbij de opvarenden groot gevaar liepen te verdrinken. Door vletterlieden, onder aanvoering van den schipper der reddingboot J. Bijl, werd haastig een vlet te water gelaten en voorzien van do noodige riemen. Deze vlet werd bemand met: J. Bijl, P. Bijl, C. Bot, E. Zwart en J. Kroon, welke zoo gelukkig waren, om na veel moeite de opvarenden van de vlet van Hr. Ms. „Bel- lona" te redden. Zij moesten echter, door stroom en sterken wind, de vlet in den steek la-ten. Een windhoos. Woensdagmiddag omstreeks een nur trok eon windhoos over Weesp, die hier en daar zijn duidelijke sporen achterliet. Zoo werden op den Groenen Singel twee groote hoornen als riet doorgebroken en door de ramen gesmakt van den heer Pienhroek en de huizen van den heer Bruheim. Üp Zeeburg werden eveneens twee hoornen afgeknapt en drie omgesmeten, die in hun val met hun wortels een ontzettend stuk grond meevoerden. Verder woei ook nog een groote boom op het fort om. Een fabrieksschoorsteen omgewaaid. Te Enschede is Woen sd agmiddag ongeveer halfdrie, terwijl de fabriek in werking was, ten gevolge van een hevigen storm de fabrieks schoorsteen van de textielinrichting der firma Serphos Zonen aan de Haaksbergerstraat te halver hoogte omvergewaaid on op do fabriek terecht gekomen. Het dak van het ketelhuis en dat der ververij is ingestort, ter wijl ook dat der weverij seliade bekwam. De vuren moesten worden gebluscht en verschil lende koppelingen in leidingen zijn gebroken. De fabriek staat dientengevolge stil voor eeni- gen tijd. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor, slechts een arbeider is licht verwond aan het been. Gevaarlijke smokkelaars. In de gemeente Lonneker trachtten dezer dagen twee smokkelaars een grenswacht om te koopen, maar faalden in hun pogen. Hier mede niet tevreden, vielen zij den militair plotseling aan en mishandelden hem zoo, dat hij bewusteloos neerviel. Toen ontnamen zij hem het geweer, om te voorkomen, dat hij op hen zou schieten, wanneer hij weer bij mocht komen vóór zij een genoegzanien afstand ver wijderd waren. Het is der politie thans gelukt twee bekende smokkelaars, Franke en Olde Scheper, uit die gemeente, aan te houden als de daders. Het geweer is teruggevonden in een hoschje aan do grens. □e storm van Dinsdag. Tijdens den hevigen storm zijn Dinsdag 'te Arnhem o. a. in het Park Sonsbeek tal van boomen ontworteldverschillende daken van huizen moesten het ontgelden. Op het terrein der Amhemsehe Stoomsleephelling aan de over zijde van den Rijn werd het grootste gedeelte van de zinken overkapping van het gebouw der nieuwe ketelmakerij afgeslagen. Door den hevigen storm was gisteren het verkeer voor voertuigen over de Waal te Tiel gestremdpont noch stoomboot konden varen. Woensdagmiddag is de windmolen vaD den heer Mulder te Walderveen, bij Barne- veld, gedeeltelijk in elkaar gewaaid. Door do kracht van den storm knapten de zware ijze ren wieken als glas af, in hun val den omlioop totaal vernielend. Gelukkig kwamen de mole naar en zijn zoon, die zich juist op den molen bevonden, met den schrik vrij. Toch duurde het eenigen tijd voor men heiden verlost had. De storm van "Woensdagavond heeft een aanzienlijke vertraging veroorzaakt in het bootverkèer tussohen Enkhuizen en Friesland. Het weder was zoo ruw, dat de „Boeman" sleohts met groote moeite de haven van Stavo ren kon binnenkomen en zelfs een oogenblik dwars voor den ingang kwam te liggen. De ",31 kwam eerst je 9.37,.aan en die^ Watersnood. Wijde Wormer. In dou loop van Vrijdagmorgen werd ons ge mold, dat de toestand op het bekende zwakke gedeelte in den dijk van den Wijden Wormer wederom kritiek was, zoodat we oesloten daar de positie in oogensckouw te gaan nemen Per auto was het wellicht nog mogelijk van Zaandam uit het bedreigde punt te bereiken. Op de Westzijde in Zaandam was men druk doende de kistdammen te verhoogen en aan te stampen. De vrees, dat zij practisch als wa- terkeering dienst moeten doen, is waarlijk niet ongegrond. Aan de Oostzijde toch stroomde het water met kracht in de Zaan, die langzaam doch gestadig wast. Blijft deze was aanhouden, dan 'zal het water spoedig op de Westzijde tegen de kistdammen staan. Op'den weg naar heb Kalf is de toestand zeer ernstig. Om elf uur Vrijdagmorgen stond het water in den Oostzanerpolder mes do kist dammen, die tot 60 c..M hoven den weg rei ken, gelijk, op sommige plaatsen zelfs er in. Aan den voet borrelde het kwelwater op. De bewoners der huizen aan de linkerzijde van den weg, die tot nu toe ch-oog bleven, waren liier en daar bezig hun kostbaarste huisraad op wagens te pakken en Wég te voeren. Donderdagavond was H. M. de Koningin nog daar ter plaatse; het water was toen juist zeer laag, terwijl het er nu buitengewoon hoog staat. Huisjes, waar Donderdag liet water nog maar even op den vloer stond, staan er nu tot aan de vensterbanken onder. Bij Halerbroek liep het water reeds over den weg en vloeide dus ook hier in do Zaan. Het water liep omlei den kistdam door. Met zand en mest trachtte men het opborrelende water te stui ten, doch telkens en telkens bra,k het zich weer baan. De kerk en pastorie van 't Kalf staan nu ook flink onder water. Op den Kalverdijk, een gedeelte van den Schinkeldijk, die als weinig betrouwbaar be kend staat, was het al weer erger gesteld. Hiér borrelde het water midden op den traatweg tusschen de straatsteenen op, waar dan aanstonds eenigp wagens zand en mest over werden uitgestort en aangestampt. Doordat het water in den Oostzanerpolder nog voortdurend stijgt, gelooven we niet, dat men hier den toestand meester blijft. Op eenige honderden meters vóór den "Wormerdijk werd ons door den dijkgraaf een halt toegeroepen. Men kon niemand en niets meer laten pas- seeren. Hier vernamen we, dat de Wijde Wor mer op dat oogenblik nog droog is, hoewel het water daar eveneenc tot aan de lippen staat. Het zwaikke gedeelte van de doorbraak van 1,82-5 is prachtig versterkt en met een kistdam verhoogd, waarmede het water thans ook ge lijk staat. Op den teragweg konden we do gevolgen van dezen was van ihet water in den Oostzaner polder opnieuw constateerenTer hoogte van de Kalverschool stroomde het water nu met geweld onder den kistdam door. Eenige meters verder ging 'liet er met een breeden straal over heen De weg zelf is bijna een en al water en weinig betrouwbaar meer. De mollen, welke nit het land verdreven worden, kruipen hier en daar op de kistdammen en worden dan zonder genade doodgeknuppeld als erge vijanden. Op onzen terugtocht passeerde generaal- majoor A. R. Ophorst, commandant der Stel ling van Amsterdam, met eenige hoofdofficie ren, die zich eveneens naar bet bedreigde punt in den Wormerdijk wilden begeven. En 'nu de dijk van den Wijden Womer zelf. Er is een flinke breede kistdam langs ge maakt, 50 a, 75 cM. hoog; maar die kistdam is nog lang niet voltooid. Militairen Waren vanmiddag nog ijverig bezig om de ruimte tus schen de planken met zand uit kipwa.gentjes te vullen. En intussclien sloeg dreigend het grau we water van den overstroomden Oostzaner polder tegen dien kistdam aan. Het stond al een eind hoven de kruin van den dijk, en aan do waterzijde steekt de kistdam nog maar een vijftien centimeter boven de oppervlakte der golven uit. We wandelen een eïndweegs den dijk langs tot aan het punt van de doorbraak van 1825. Daarop is allereerst alle aandacht geconccm- Baam. treerd geweest; zoo komt het dat de kistdam nog niet geheel klaar is. 1 Op enkele plaatsen siepelt het water reeds Gistermiddag kwam hier van Amsterdam door den kistdam heen over den dijk den oen P°nt welke tijdens de hers telling van Wijden Wormer binnen. Daar staat dan de dijk ''e Eemibrug dienst zal doen voor instandhou- ol blank. ding van bet verkeer. Dientengevolge kon de noodbrug, welke in verband met den hoogen Bij do versterking van de doorbraak van 1825 is bier en daar het zand vanmorgen ook al aan het scheuren gegaan. In de verte wijst een sergeant de plaats waar vanmorgen heb water al over den dijk geslagen is. Zoo hoog als vandaag hebben de militairen het wilde water van den Oostzanerpolder nog niet ge zien. Op enkele plaatsen, en dat is bedenkelijk is de kistdam aanhet verzakken of aan den buitenkant öf aan den binnenkant. En pessi mistisch is men gestemd over de vraag of de kistdam het zal kunnen houden. Als wo terug- keeren spat het schuim reeds over den dijk. En de boeren, die eerst nog gebleven waren voor een groot deel, beginnen nu toch ook aan stalten te maken om het bedreigde gebied te verlaten. Durgerdam. Te Durgerdam is sedert Donderdag het bin nenwater 70 c.M. gestegen. Hoewel in de school noodvloeren gellegd waren, liep de gebeele om geving vol. Ook het kerkgebouw stroomde vol water. Het hooggelegen weedhuie, waarin tijdelijk de Christelijke school van Ransdorp gevestigd was, moest zelfs ontruimd worden. De z.g.n. smalle dijk voorbij de Kynsel geeft teekencn van verzakking. De nieuwaange- braebte tweeduizend zandzakken voor de Kyn sel zijn door het water weggeslagen. Monnikendam. Vijf weken na den grooten stormnacht stroomt het water opnieuw de stad binnen, die met veel moeite en kosten droog was gemaakt. De eerste dag van den Zuidwester storm was gelukkig doorstaan, de hooge vloed daarop buiten zou, hoopte men, tijdig afzakken niet te veel water door de gaten in den dijk binnen te laten, de zee ging terug. Maar te langzaam. Den geheelen dag bleef het méér dan een meter boven A.P. Men arbeidde en bleef de zaak meester. De zee was na den vloed vallende. Nog eens duizenden zandzakken warén ter versterking gelegd. Maar te veel water was binnengekomen, de vestingen geen dijken doorweekt en tegen elf uur begon het wijken en spoedig was er geen bouwen meer aan. Een halve meter water meer dan na de eerste doorbraak stond er buiten en als in 1825 kwam het water op de zerken, rondom de Ned. Herv. Kerk. De hooge dijkgedeelten hieven vrij. De menschen waren gewaarschuwd voor het vaar, toch moesten velen nog weer op 't laatste oogenblik vluchten. Ondanks den raad yan den burgemeester was vee naar Monnikendam teruggevoerd. Aan lijnen brengt dit den vrij rustigen nadht buiten door. Opnieuw moet voor velen gezorgd 1 Nu het buitenwater vait, is er reeds terug gang in de stad merkbaar. Op sommige plaat sen staat nog meer dan een meter. G'eheele straten zijn verlaten. Het verschil binnen en buiten is meer dan dertig cM. Met razende vaart stroomt het uit de gaten in den dijk. Te Katwoude is een zinkstnk met belasting uit- Wormervesr. Onder leiding van den ondervoorzitter van Giet Plaatselijk Watersnood-Comité, den heer J. D. Richards, waren in Worm ervoer alle maatregelen genomen. Men vreesde met name voor Giet onderloopen van den Westzaner pol der, die westelijk 'van de Zaan ligt. Gistermiddag 'kwam Giet 'bericht, dat zoowel in West Knollendam, het noordelijkst deel der gemeente "Wormerveer, als in het Zuidelijkst gedeelte, ihet water gelijk stond met den dijk, waarlangs ten westen van de Zaan Wormer veer gebouwd is. De dijkwacht werd in het ge weer geroepen om hedennacht bij het eerste alarm te kunnen waarschuwen. Een deel der gemeente Wormerveer ligt in den Wesi'zaner polder. Niet alleen van den kant van do Nauernasöhevaart, die den pol der aan de Westzijde afsluit, duchtte men go- vaar, al had men vertrouwen in de kistdam men, die te Wormerveer wel smaller zijn dan elders, docfli uit klei in plaats van uit zand bestaan. Het water van de Zaan was gisteravond wassende. Te IJmuiden werd gistermorgen wel, dodh gistermiddag niet gespuid. Anna Paufowna. Men seint nit Anna Paulowna Vrijdag tien De toestand is verbeterd. Het water is 33 c.M. gezakt. Daar het water Donderdag tot de spoorrails stond, heeft men om de spoorweg emplacementen een kisting aangelegd. Bij bet weder overstroomen van Broezand (een gedeelte van den Westpolder) zijn, naar 'Ühans met vrij' groote zekerheid kan worden aangenomen, twee vrouwen, vrouw en doch ter van den landbouwer Hoogvorst aan den Meerweg, om het leven gekomen. Naar men vermoedt zijn beide vrouwen (60 en 30 jaar oud), bij het in veiligheid brengen van een paard door het water verrast en in een sloot geraakt. Krommenie. Het water is bier onrustbarend stijgend. Het grootste gevaar dreigt van het Alkmaar- derineer. Alles is hiér druk in de weer. waterstand ten behoeve van de poldersbewo ners was gebouwd, worden afgebroken, waar door de stremming van het scheepvaartver- keer te drie uur werd opgeheven. Verscheidene schepen, welke voor de brug hadden moeten ankeren, vervolgden onmiddellijk hnn reis, UIT DE STAATSCOURANT. Benoemd tot stationscommandant de gepen- sionneerdo luitenant-kolonel der artillerie L. J. K u y o k en de gepensionneerde luitenante kolonel der infanterie H. G. F ra's er. Op verzoek eervol ontsiagen nit zijn betrek king tot de landmacht de reserve-officier van gezondheid 2e klasse W. J. Bronsveld. H. M. do Koningin in het geteisterd geMed. Vrijdagochtend om negen uur heeft H, M. de Koningin het Paleis to Amsterdam verla ten, ten einde zich naar Monnikendam to be geven. Prinses Juliana vergezelde haar Moeder on dezen tocht. Men melde ons verder uit Monnikendam ran Vrijdag Hedenochtend halfelf arriveerde H. M. de Koningin met Prinses Juliana. Burgemeester Versteeg ontving H. M. bij den steiger. Op daarvoor ingerichte lorries werd allereerst ge reden naar het gat in den zeedijk te Zuider- woude. H. M, werd vergezeld door den aan nemer van de herstellingswerken, den heer Blanke voort, die H. M, uitvoerig voorlichtte omtrent de aangerichte schade en de maatrege- len welke tot herstel worden genomen. Op het werk gaven de provinciale ingenienr en de heer Martens, technisch deskundige van Waterland, H.M. inlichtingen. Ook de Prinses Juliana toonde belangstelling. Te twaalf nur verliet H. M. den lorrietrein, de Prinses reed door. Begeleid door den burgemeester Versteegb bezocht H.M. de drooggebleven straten, sprak telkens menschen belangstellend aan. Om half een was de motor „Dordt" weer be reikt. Van den heer Blankevoort en van den burgemeester werd met een handdruk afscheid genomen. H.M. sprak den wensch nit, dat de stad voor verdere rampen bewaard mooht wor den. De motorboot „Dordt" werd gevolgd door de „Sperwer" van de Kon. Ned. Stoom boote Maatschappij. Om twee uur keerde de Koningin en 3e Prin ses ten paleize terug. De „Bandoeng". Volgens een te Rotterdam ontvangen teSe- gram in liet stoomschip Bandoeng" te NoirbMleet geankerd. Niemand van de be manning is gekwetst. In het voorrudm staat 26 voet water. De waterdichte schotten zijn inbakt. ïngedeoïd b(J da Landweer. De 2e luitenant der inf. O. I. leger R. B a k- kers is met ingang van 17 dezer ingedeeld bij het 45e bat. landweerinfanterie» Werkzaam gesteld. De gep. generaal Knel is werkzaam l steld bij het departement van Oorlog, ter be hartiging van de belangen van da remontee- ring van het leger. Ontslag gevraagd. De kapitein ter zee F. M. van Gelsdorp, inspecteur van het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting te Amsterdam, heeft met 1 Mei ontslag nit den dienst aangevraagd. Werkzaam gesteld. De reserve-kapitein der artillerie G. d Josselin de Jong, hoofd van onderwijs aan de Kon. Mik Academie, wordt 1 Maart weder aan deze inrichting van onderwijs werkzaam gesteld. E. Hora Adema, Te Leeuwarden is in den ouderdom van 84 jaren overleden de heer E. Hora Adema, oud- directeur der N. V. Leeuwarder Aardappel- meel- en Siroopfabriek te Huizum, waarvan hij tot zijn dood commissaris was. De overledene heeft de fabriek opgericht, nadat hij zijn ont slag had genomen als marine-officier. Vliegorsactte. SALONIKI. Ten noorden van Salonïkï is een vliegtuig door een Fransche aeroplane neeregschoten en vermeesterd. De waarnemer was gewond en werd gevangen genomen, de bestuurder wist te ontkomen. Zestien ïkan- fiche vliegtuigen hebben een aanval gedaan op het spoorwegstation van Stroemnitza en de naburige kampen. Zij werden door een Duitscb luchteskader aangevallen. Alle vliegtuigen koerden veilig en wel naar de basis terug. De verliezen van den vijand zijn onbekend. De Koning van Montenegro. PARIJS. De „Matin" verneemt nit Bon- deaux: De koning van Montenegro en de ko ninklijke familie zullen zich binnenkort vesti gen te Lormont, nabij Bordeaux. ADVERTENTIEN. Nederlandsch Bijbelgenootschap. Te lezen schriftgedeelten voor de week van 20—27 Februari: Zondag 20 Febr. Luc. 8:2225 Maandag2L Febr. Luc. 8:26—39 Dinsdag 22 Febr. Luc. 8:4056 AVoensd, 23 Febr. Luc. 9: 19 Donderd.24 Febr. Luc. 9:1.0—17 Vrijdag 25 Febr. Luc. 9:1827 Zaterdag 26 FebrLuc. 9:2836 Voor de week van 27 Febr.5 Maart. Zondag 27 Febr. Luc. 9:3745 Maandag 28 Febr. Luc. 9:46—56 Dinsdag 29 Febr. Luc. 9:5762 AVoensd. 1 Maart Luc. 10: 116 Douderd. 2 Maart Luc. 10:1721 Vrijdag 3 M.aart Luc. 10:2537 Zaterdag 4 Maart Luc. 10:38—42 AVie bovenstaande schriftlezing zon willen volgen, maar geen Nieuw Testament bezit, geve hiervan ken nis aan het Bpelhuis, Heerengracht 366, Amsterdam. rookt men Jb2j Kalverstraat 041a b/h Spui. 2'/2ct. San Louis. 3 ct. Lansjes. 4 ci. No. 12. 5 ct, Binfang Hiiidia. De beroemde Werken van A. WERUMEUS BUNING De Rooie. 2. De mottige. 3. Uit en Thuis met tie Tromp. 4. Een kritiek oogenblik. 5. Jonker Sicco. 6. Verschillende ouwe Heeren. Per deel ingenaaid voor slechts /O.SOj in Prachtband voor slechts 0.90. De geheele Serie van 6 Dee- Gen samen voor 3.60, of in 6 fraaie Prachtbanden v.ƒ5.40. Herumeus Buning is on overtroffen in de beschrijving van onzen Hollandschen stoeren en goed- bartigen zeeman. Verkrijgbaar b\j de Uitgevers firma D. BOLLE, Hang No. 98 t.e Rotterdam, en verder alom. Franco toezending na ontvangst van Postwissel, waarop melden „Werumeus Buning" met ver- langd(e) nummer(b), UITSLUITEND 6ÖU.0EN EN ZILVEREN CADÈAUX. Gevraagd tegen 1 Mei een flinke ft. K. Bakkersknecht, die zelf standig kan werken tegen hoog loon. Kneedmachine met motorkracht ge dreven. Brieven onder lett. B 68, Alg. Adv.-Bureau EOUMA Co., Amsterdam. Bij do Fa. KELLER MACDONALD te Over- veen kunnen bekwame geplaatst worden. Spoedige indiensttreding gewenscht. Iles, opl. prakt. dipl. AUes gecorrigeerd. Vraagt prosp. 1 Boekh. J- Br. RUBEN, Leer. I R.H.B.S., Tilburg.Engeloch I H-JANSONIUS, Leer.Hoogere j I-Iandelssch., R'dam. kunnen worden geplaatst bij P. en O. PLANTENGA te Leeuwarden. Stoomwasscherij „HET WESTEN", Spaarndammerstraat 83-91. Telefoon 6717. De Goederen worden gebleekt met door e'eC*r'c'J®JJ brïceertfl foleekwater (eigen installatie), zoodat de UHLUOR- BLEEK is vervallen. Deze wijze van bleeken ts onschadelijk Voor het weefsel. De goederen kunnen daardoor langer méé, ze voelen zacht aan en krijgen een helder wstte tint. Militairen, tusschen 22 en 28 jaar, die Kompiiea willen wörden, (salaris 480, na een maand 600 en klimmende tot 1400), knipt deze advertentie uit en zend die als drukwerk aan onderstaand adres, dan ont vangt U gr. en fr. de Studiegids met alle inlichtingen. Spreekuur Zat. 12—4, AVoensd. 6—8. Aanvang 7 Maart a. s, J. H. VAN DER VLIET, Nieuwendijk 60 A'dam. „..Whopplgata*

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4