•D3S xra,m Z5on.cia.jsr SO Februari 1916 3 iarssiezaken. snüeniis. Uit Leger en Vloot. Gezellige Winteravond^spelen. Kennisgevingen VOOf Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. Invttatiên. Dankbetuigingen, Menu's - Programma's, Balboekjes, Visitekaarten. Luxepapier, Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleveranciez Singel 562, hoek Vijseletraat, Axnal examen, in 1915 gehouden, een voldoende of booger eindcijfer is toegekend: 2o. ih die onderdeden der groepen mot on voldoende of lager eindcijfer, waarvoor hun bij hot examen in 1915 gehouden, een voldoende of hooger eindcijfer is toegekend. Bedoe'de examens zijnhot eindexamen Gymnasium en 11.U.S. met 5-jarigen cursus ou het toelatingsexamen ïcufonisdhe Hooge- school. (>jSfc. Ot.") Uit do Staatscourant. Bij K. B. is majoor-kwartiermeester' J. H. Salomon, Xldo inf.-brigade, ter zake van tijd. ongesteldh. op non-activ. gestold en be noemd tob majoor-kwartiermeester b/d. Ilde inf.-brig. do kapt.-id. A. M. H. C. Vos- ma er, van die brig. Inkwartiering van officieren. Da Minister van Oorlog heeft het volgende ter kennis van den Opperbevelhebber van Land- on Zeemacht gebracht: Zooals u bekend is, wordt voor de inkwar tiering van officieren (zonder voeding) per dag X vergoed en voor opper- en hoofdofficie ren f 1.50. Het komt mij echter voor, dat deze vergoe ding hooger is dan billijk geacht kan worden In al die gevallen, waarin de inkwartiering geruimen tijd Echtereen duurt, in 't bijzonder u dit 't geval in kleinere plaatsen. Mitsdien heb ik do eer u te verzoeken te wil len bevorderen, dab officierskwartieren overal, waar zulks mogelijk is en waar zulks in het geldelijk belang van liet Rijk is, met toepas sing van artikel 33 der Inkwartieringsweb worden gevorderd; in dat geval is de militaire overheid immers niet aan net tarief gebonden, maar kau een in billijkheid te berekenen ver goeding worden toegekend." („Avondpost".) Carnaval. De commandant van het veldleger heeft ©ene verordening' uitgevaardigd, volgens welke het in zijn gezagsgobied verboden is zich ge maskerd, vermomd of verkleed op den open baren weg te vortoonen. Het militair gezag zal geen vergunning ge- i ven tot liet houden van vergaderingen en bij eenkomsten, waartoe, gemaskerde of vermom de personen, hetzij met, hetzij zonder betaling van geld, voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden toegelaten, 'terwijl het deelnemen aan zulke vergaderingen of bijeenkomsten of het geven van gelegenheid tob dergelijke vergade ringen of bijeenkomsten verboden is Op 5, 6, 7 ca 12,Maart en op 2 April is het verboden in oen verlofs- of vergunningslokaal muziek te maken of toorreoluitvoeringen te ge ven en toe te laten, dat zulke uitvoeringen plaats hebben, behoudens eene bijzondere ver gunning van het militair gezag. Op genoemde data moeten die lokalen om 12 uur des nachts gesloten worden. Bi0 overtreding v m laatstgenoemde bepa ling zullen de betrokken inrichtingen door het militair gézftg voor een bepaalden tijd -worden gesloten. Om een bijzondere vergunning be handeld te zien moeten aanvragen daartoe ver gezeld zijn vai een advies van don Burgemees ter en de hoogste militaire autoriteit ter plaatse. Een uitvinding. Naar het Vnd. verneemt, heeft de le-luit.- kwarfciermeester M. Fuld, werkzaam aan het departement van Oorlog, een toestel uitge dacht. waardoor de soldaat te velde zelf in staat is zijn brood te bereiden, zooals in een militaire bakkerij geschiedt. Belast. Do nieuwbenoemde reserve-majoor der inf. (luit.-kolonel titulair) A. Iluijsoh van Dugte- ren, is belast mot hot commando over het dvpöt-bataljon der IXc infanterie-brigade. (N. B. Ct.) Tot vaandrig benoemd. Do roservo-sergeant R. J.PiinscnGeer- 1 i ngs, van het 7e regiment infanterie, is be noemd tot vaandrig en als zoodanig overge plaatste bij het 21o regiment infanterie. j A. M. S.. Ede, Of de korporaals, bij het be- gin der mobilisatie, belast met het toezicht op de ziekendragers, deze functie hij overgang naar de landweer blüveu behouden, staat niet vast. Red. If. K,, Harderwijk. De militielichting 1908 gaat 1 Augustus a s. naar do landweer over. Wanneer de lichting 1909 naar de landweer overgaat is ons niet bekend, lted. j C. A. B., Koudekerke. Als er gegronde ino- I tieveit bestaan kunt gij een verzoek tot den Opperb. v. L. en Z. richten oni overgeplaatst te mogen worden bij de bewakingstroepen te Dordrecht. Red. J. W. Veldleger. 1. De jaarwedde van een mil. sergeant der infanterie is f 450. 2. Bij aanstelling als sergeant wordt oen bijslag van f 15 genoten. Red. G. Oosterhoul. Voor de toelage voor militairen dienstdoende als timmerman, zie do Commando Hr. Ms. „Hydra". Ilct bevel van Hr. Ms. mijnenlegger Hydra, L. ,i u-.oi- den luit. ter zee lo kl. F. Diephtus, ter vervanging van den luit. ter zee lo kl. W. C. A. Vink, die eervol run dat bevel ontheven en geplaatst is als eerste-offi- eior aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Hellövootsluis. O Hc.É CORRESPONDENTIE RUBRIEK. Per brief wordt niots beantwoord. Alle. vragen worden regelmatig on zoo spoedig mo- 8 o I Ij ii door ons op de bourt afgedaan, zoo dat het overbodig is nog weder eens bij nadar sohTljven antwoord to verzoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit ('•rijgt apart „Do Soidatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord cp zijn vraag voor komt. Geef steeds uw Juiste en volledige mtlï- tairo adres op. Adressen gevraagd» T w c ode plan ts i riff Da Directeur Hoofdexpediti© Veldpost, te 's Gravonkago verzoekt opgave van de in deel ing der vaandrigs Gischeler en V. Ph. van der Kolk, en van Léoa Batavier, staf 2e Bataljon. Uitbetaling vergoeding levensmiddelen Eerste plaatsing. 2o Comp. Depotafdeeling Auto-treindienst. De d.d. Sergt.-Maj.-Administrateur van de 2e Compagnie Depotafdeeling van den •autotreindieust bericht, dat het achterstal lige menagegeld over de maanden Decem ber 1914 en Januari, Februari en Maart 1915 voor belanghebbenden ter bescliik- Jdng ligt. SM. N., Biggekerlce. Als er gegronde mo tieven bestaan, kunt gij een verzoek tot den M. v. O, richten om voor verlof naar Amerika jn aanmerking to mogen komen. Red. J. P., Eindhoven; J. J., Sprundel. De mil- tielichting 1908 gaat 1 Augustus a.s, naar de landweer pver. Red» „St. Ot." no. 212. Red. A. H„ kamp Harderwijk. "Wij raden u aan een gemotiveerd verzoekschrift tot den M. v. O te lichten om voor het tuinbouwverlof in aanmerking te mogen komen. Red. H. D. E., Meppek Vanaf 20 Augustus 1914 tot den dag dat gij definitief voor don dienst ongeschikt wordt verklaard, hebt gij recht op soldij en menagegeld. Red. B. J. S. In de ,,S. Ot." no. 212 wordt in het algemeen de mr. geweermaker bedoeld, en worden geen bepaalde onderdeelen voorgeschre ven. Als hulp van den mr. geweermaker kunt gij dus voor dc toelage in aanmerking komen. Red. J. A. D., Westkapelle. Als gij met 14 dagen ziekenverlof gaat, hebt gij gedurende dien tijd recht op soldij, menagegeld en gedurende do eerste 4 dagen mobilisatie-toelage. Red. IV. M. W., Assen. Als gij 10 maanden nog bij het Hollandsohe leger liebt gediend, kunt g.j aanspraak maken op de bronzen medaille. Hiertoe moet de chef van het Militair Hospi taal waar gij dienst doet, een voorstel aan het D. v. O. indienen. Red. F. J. S., fort Giessen. IVij raden u poging te wagen om alsnog voor de vc_0 wegens kostwinnerschap in aanmerking to mo gen komen over don tijd, dat gij het cursus-ver lof hebt genoten door een request langs den burgemeester tot den M. v. O. te richten. Red. Th. M. v. d. K., Baarle-Xassau. Gedurende het cursus-verlof liebt gij recht op 4 dagen jaarwedde, menagegeld en event, mobilisatie toelage. Red. J. T., Soest. Gij behoort- tot de lichting, waarmede gij uwe eerste oefening hebt mede gemaakt, dus tob do lichting 1909. Red. P. K„ Amersfoort. Wij raden u aan om een verzoekschrift aan het D. v. O. te richten om voor de premie ad f 100 in aanmerking te mo gen komen. Red. K. H., Harderwijk. Wjj raden u aan een vei zoek to. richten tot den M. v. O., om voor hospita al-geëmployeerde in aanmerking te mo gen komen. Do jaarwedde bedraagt voor de gediplomeerde hospitaal-bediende als minimum f 475 en voor niet-gediplomeerdo f 450. Red. H. C'., Delft. Hoe gij aan een premie van 300 komt, is ons niet duidelijk. Red. J. S., Veldleger. Uw vraag is reeds beant woord in de vS.-C. Bij niet vinden daarin, kunt gij uw vraag nog eens herhalen, en zullen wij ze nog eens beantwoorden. Red. C. H. W., Hellevoetsluis. Indien het gedrag niet al te gunstig is wordt een vrijwillige d'enstneming beoordeeld door den korpscom- mandant, bij wien gij u voor eene vrijwillige verbintenis aanmeldt. Red. C. K., Santpoort. Militie-luitenants worden niet moer aangesteld. Wel kan men van mili cien-sergeant liet tot reserve-officier bij dei militie 'brengen. Een opleiding hiervoor be staat te Harderwijk en Amersfoort. Om voor eene dergelijke opleiding in aanmerking te ko men en voor do vereischten daartoe kunt gij bij uwen compagnies-commandant de verder noodige inlichtingen krijgen. Red. A. v. M., Den Haag. De administratietroe pen zijn voor het verrichten van corveeën en worden dus bij voorkeur niet voor wachten en dergelijke diensten aangewezen, tenzij de be langen van den dienst dit noodzakelijk maken. j-ted. Korpl. Z., H. en L. G., '"s-Hertogenbosch. Wat do Minister geantwoord heeft is ons niet bekend. Gij kunt echter een verzoek tot den M. v. O. richten om met de lichting, waartoe gij oorspronkelijk zoudt hebben behoord, te zij ner tijd met klein verlof naar huis te mogen gaan. Red. P. v. L., Budel. Ook de militielichting 1911 gaat te zijner tijd naar de landweer over, en gaat eveneens met klein verlof. ned. F. M. S., te Zierikzee. 1. Voor het vrij ver voer voor Rijksrekening zie ons antwoord aan J. H. H. S. Tilburg in de „S. C." no. 223 2 Uw compagnies-commandant regelt de verloven, do andore vragen zijn dus ter zijner beoordeeling. Red. M. K., te Amsterdam. Richt een verzoek tot het Nationaal Comité tot steun aan mili ciens te 's Gravcnhage, Algemeen Hoofdkwar- j tier. Red. G. P.. Hi harenberg. Voor detackeeriug bij de Luchtvaarfcafdeeling zi© de S. Ct. no 215. Red. J. S., Amersfoort. Voor plaatsing bij de constructiewerkpln.atsen te Delft kunt gij een verzoek richten tot do directie van de artille rie inrichting a/rl. Hembrug onder overlegging eventueel van diploma's enz. Red. A. W.. Ede. Als de Zondag een permissiedag is, dus geen officieel© verlofdag, hebt gij geen recht op menagegeld. Red C'. S., Krabbendijke. G\j kunt een poging wagen en een verzoek te richten tot den Op perb. v. L. en Z. om bij de wielrijders overge plaatst te mogen worden. Red. J. S., Rotterdam. Gedurende den tijd, dat gij thuis ziek zijt, hebt gij reclit op soldij, me nagegeld en gedurende do eerste 4 dagen mo- biüsatiotoelage. Red F. Bergen op Zoom. 1. Zoodra gij niet moer gestraft zijt. komt gij in aanmerking voor het periodiek verlof. 2. De beslissing van over plaatsing berust bij do Opperb. v. L. en Z. Red. G. L., Krabbendijke. Als gij van Maandag tot- Donderdag met verlof gaat en den Zondag daar bij krijgt hebt gij recht op 4 dagen menagegeld 2. Gehuwden bobben 'telkens wanneer zij in aanmerking komen voor het periodiek verlof, recht óp vrij vervoer voor Rijksrekening. Red. Adres Reemer gevraagd. Beleefd opgave gevraagd van het adres van F. ltcemer, die in October 1915 cadet-sergeant was, door A. Paul, 2 comp. I Bat. 24 Res. Reg. Inf. Promoties. Aan do lezers van ,,De Soidatencourant" doen wij het vriendelijk verzoek ons aile promoties beneden den rang van officier te willen mccledeelen. De promoties van offi cieren worden door ons aan de ..Staats courant" ontleend, maar aangezien velen prijs stellen op het lezen van de promoties beneden den officiersrang, houden wij ons aanbevolen voor t-oezending van berichte*, omtrent bevordering van korporaal, ser geant, en andere mutaties. jas verloren. 2 Februari heb ik mijn grijze jas den trein laten liggen, die 's avonds om half twaalf in Arnhem aankomt van do richting Zwolle. Heeft iemand soms deze jas gevonden? Zoo ja, stuur dan s.v.p, spoedig bericht aan D. Reytsma, Res. Bat. C. 4e Compie. Verloren. In den trein laten liggen een doos inhouden de 1 paar schoenen, 1 kwartiermuts 4407, 1 paar putees, 1 kam, zwart. Gelieve terug te bezor- cen v, d. Voort, Gem§ Brugwacfafr. Drongelen. Bevorderingen, mutaties, enz. Bij de 2c comp, van -reserve-bataljon A zi jn lot korporaal bevorderd de miliciens G. Pos lm a eu G. de Vries. Bij beschikking van den Minister van Oorlog is benoemd tot administrateur le klas bij hot Militair Hospitaal to 's-Gravenhage, de heer W. A. P utto, administrateur 2o klao bij het Militair Hospitaal te Bergcn-op-Zoom, met ingang van 16 Februari. Voor de militairen to Amsterdam, (Van onzen eigen verslaggever.) ,,A!s iemand verre reizen doet, Dan kan hij wat verhalen' Men kent het oude versje van den heer Jur- riaan. die vertelde van zijn reizen in vreemde streken. Woensdagavond in liet R.-K. Gymna sium was er een reiziger, die onzen militairen verhaalde van een tocht, dien luj gedaan had en hij deed dat op een wijze, dio ons onwille- kourig het refrein van ouden Jurriaun's vers deed herhalen: „Vertel ons nu maar verder, heer Jurriaanl" Interessant was de reis, maar opwekkend en interessant ook de manier, waarop ons er van verhaald werd. Het W83 luitenant Fuld, die een paar uren aan het woord was over zijn reis met een wapenbroeder door do grooto Afrikaansche woestijn do Sahara. Wie heeft daarvan niet ge hoord, op de schoolbanken al, en toch, welk een vage voorstelling hebben wij over 'fc geheel van de groote zandzee, die zich daar uitstrekt in het binnenland van Afrika en die vrucht bare streken van elkaar scheidt, streken die hun voortbrengselen alleen kunnen ruilen door de handelstochten der karavanen, met hun kameelen, de levende schepen der woestijn. Ook luitenant Fuld en zijn reismakker heb ben zoo'n karavaantocht gedaan, dwars door do woestijn, dagenlang voorttrekkend door de zandige, uitgestrekte vlakte, dagenlang niets anders om zich heen dan de wijde gele zee be neden en het blauwe koepeldak van den hemel daarboven, als afwisseling nu en dan een nacht in een oase, of een ontmoeting met een andere karavaan. Het was een aangename causerie, waarmee luit. Fuld ons rondleidde-door de woestijn, ons vertelde van de groene oasen, van de steden en dorpen aan den rand der woestijn, van het. leven der Arabieren daar, een. „nietsdoend" leven, van de grootschlieid, maar ook verlaten heid der zandzee, van de afmattende hitte en het moeilijke reizen op den rug der muildieren, van de amusementen der Arabieren, van hun „marabouts" en slangenbezweerders en danse ressen, enz. Het gaat niet aan ook maar bij benadering een overzicht te geven van al het belangwekkende, het interessante, dat ons ver teld werd. Hot verhaal was daarvoor ook te zeer causerie, vlot en levendig, maar met spron gen en afdwalingen. Toch kregen wij een idee van den interessan ten tocht en van het vreemde landschap, de vreemde menschen en hun vreemd© omgeving. Niet het minst ook door de kiekjes, dio de lieer Fuld had verzameld en die hij, cp het doek ge worpen, uitlegde en voor ons deed leven. De militairen, in vrij grooten getale opge komen, hebben blijkbaar genoten. Dat merkte men aan de aandachtige stilte, alleen nu en dan afgewisseld door een onderdrukt lachen bij een grappig verhaal of een kwinkslag. Heb was een amusante en tegelijk leerzame avond, ook door de meest zeer fraaie kieken en de voor werpen, die luit. Fuld had meegebracht van zijn reis, kleedingst-ulcken en wapens der Arabieren. Een zeer hartelijk applaus beloonde ook den spreker aan 't slot. Onder zijn gehoor merkten wij behalve andere officieren op majoor Vogel van den generalen staf. Uit Hollevoetsluis. Bot.-majoor A. de Jong schrijft ons uit Hel levoetsluis Op Zaterdag den 12en Febr. en Maandag 14, eu Dinsdag 15 Febr., werden hier in de marine-cantine voordrachten gehouden, door don heer E. M. Kemp, korp. mach.drijver, cu mej. Suso Staal, Hollandsohe soubrette uit Rotterdam. Den gelieelen avond werd aanhou dend gelachen, en vooral met de voordracht van „Landelijke onschuld" was de heer Kemp, na het einde, van ieder c.ouplet, verplicht even te wachten, tot de manschappen en matrozen weder een weinig tot bedaren kwamen. Ook met de voordracht van mej. Staal (Imitatie Franschman), oogstte zij ontzettend veel bij- al. Wij hopen mej. Staal en den heer Kemp weer eens spoedig te zien optreden in onze arine-eantine. Deze avonden werden gegeven, voor onder officieren, korporaals en minderen van land en zeemacht met hunne dames. De zaal was ail© avonden flink bezet, z&lH d© twee eerste avonden propvol, en het aantal plaatsen werd geheel in beslag genomen. Na een paar voor drachten werd er gecollecteerd door vier aar dige jongo dames, voor de slachtoffers van den watersnood, die dit liefdewerk gratis hebben verricht en zich uitstekend hebben gekweten van die taak, en daarmede hartelijk dank ver dienen. De collect© heeft opgebracht 29.554, die aan de redactie van onze Soldatenequrant overhandigd zal worden door tnssehsnkomst van het bestuur der marine-cantine te Helle voetsluis. Cursussen voor de gemobiliseerden. De secretaris van het Comité tot Ontwikke ling en Out-spanning te Breda, de heer J. v. I loof ij schrijft ons: Van algemeen© bekendheid is het, dat de cursussen aan do gemobiliseerden gegeven; in alle vakken rail onderwijs, een groot voordeel zijn voor de trouwe 'bezoekers er van. Dit be wijst weer eens de cursus, gegeven door den heer L. van Til, hoofdagent van politie te Breda. De ijvervolle leeraar mag zich steeds verheugen in een talrijk gehoor, dat met aan dacht de practise!)© lessen volgt. En met suc- Van dozen cursus, die opleidt voor polifcie- diploma 'zijn do afgeloopon week weer zeven militairen benoemd tot agent van politie, en welte Breda H. A. Aalders, W. A. Langen- bacli, J. A. Heijnen, v. h. korps Rijd. Art.., korporaal A. de Groot v. h. 2e R. H. en G. de Bruijn v. h. 3o R. H. te RotterdamH. Oosterveen, huzaar le kl. v, h. 3e R. H., korporaal L. Peters van Nijen- hof v. h. korps Rijd. Art. Zeker dus een prachtig succes voor den emi- nenten leeraar. Over het algemeen worden de cursussen hier te Breda goed gevolgd. Maar toch begrijp ik niet goed, dat, waar voor sommige lessen zich twintig en meer militairen hadden aangemeld, er vier, vijf op de les verschenen. Zijn de mili tairen zich wel bewust, dat zij op zoo'n ge makkelijke en.... goedkoop© wijze hun kennis kunnen vergrooten? Dat zij door die meerdere kennis zich in staat- kunnen stellen, later, als de demobilisatie komt veel gauwer een be trekking te kunnen bekomen of hun positie in de maatschappij te kunnen verbeteren? En dan mag ook niet uit het oog yerloren worden, dot do verschillende onderwijzers en ondervvijzeressfltt die lessen gratis gevendat zij hun vrijen tjjd ter beschikking stellen van het Comité. Mij dunkt ik geef mijn meening voor beter iedere militair die zich opgeeft tot deelname aan een cursus hoeft een moreele verplichting op zich genomen zooveel moge lijk do lessen bij te wonen. Komt, jongens, waar zooveel voor uwe ont wikkeling en ontspanning gedaan wordt, daa zal het van uw kant een kleine opoffering zijn en nog wel lot eigen voordeel, om, na ri"h t hebben opgegeven, ook met. trouwe volhardin de cursussen bij te wonen. Het zal uwe positi ten goede komen en. een hoop verveling vei drijven. Gezellige avond 3de Comp. E. V. A. Bataljon, Korporaal J. Breuer schrijft ons: Bij gelegenheid van het vertrek va oudste land weerlidi ting, waarvan ook bij afdeeling elf menschen zijn, had onze geachte kapitein nog oen laatsten gezelligen avond ge organiseerd. Om vier uur gingen wij allen naar do bioscoop, welke voor deze gelegenheid was gehuurd, waar we een mooi programma te zien kregen, en welke voorstelling door onzen kapitein, zijn geëerde familie en luit. Ten Hoope werd bijgewoond. Hier werd den ver- trekkenden, onder een passende rede een zeer modi cadeau, in den vorm van ©ou wandelstok, aangeboden, hetwelk allen dankbaar aan namen. Na de voorstelling begaven we ons allen naar onze eigen cantiue, waar gegeten werd. Na het eten werd alles opgeruimd en de avond verder gezellig daargebracht. De vertrekkenden en allen werden getracteerd en door enkelen een stukje voorgedragen. Wij twijfelen er niet aan, of zij die ons 18 Febr. gaan verlaten, zijn onzen kapitein, den WelEd. Gestr. Heer O. Vermeer, van harte dankbaar voor het mooie afscheid, dat hij 'hun bezorgd heeft. Zij allen zullen hem on de 3de Comp. E. V. A. Baljoa nog lang in hun geheugen houden. Wij van onzen kant hopen, dat net hun in hun bur gerbetrekking goed mag gaan en zij het bur- gerpakje niet meer met het soldatenpak be hoeven te verwisselendat zij verder een lang en gerust loven mogen genieten en hun ge schenk in gezondheid moge verslijten. Een redder gehuldigd. Donderdagmorgen had op het Sluisplein te IJmuiden onder groote belangstelling van de burgerij een eenvoudige plechtigheid plaats, namelijk het uitreiken van de reddingmedaille, In het laatst van het vorig jaar werd vóór de sluis te IJmuiden een kolenschuit aangev waardoor de helmstok oversloeg en de schipper over boord viel. Wijl deze zijn arm gebroken had. kon hij nicta uitrichten en zou zeker ver dronken zijn als de op de sluis als schildwacht staande milicien C. Krayenbrink van de compagnie van liet reservebataljon D. niet dadelijk te water gesprongen was om hem te redden. Nadat een carré gevormd was, werd door den 2o luit. Klaassen liet desbetreffend Koninklijk Besluit voorgelezen, waarna de Batal jonscommandant, kapitein der mariniers Wynandts, het eeremetaal op de borst- 'van Krayenbrink spelde, terwijl het mobilisatiecorps het Volkslied ten gelioore bracht. Hierna hield de commandant een kernachtige toespraak, waarin hij de daad in het kort memoreerde en den milicien om zijn moed ten rcorbeeld stelde. Met het defileeren voor den redder was de plechtigheid geëindigd. Van de 4e Comp. Wielrijders. Men zendt ons 't volgende verslagje Dinsdagavond heeft de 4e compagnie wiel- njders onder' leiding van don len luitenant Harmsen een uitvoering gegeven. Een mannenkoor zong het „Wien Neer- landsch bloed" en nog een lied getiteld „Zin gen" beschaafd en met gevoel, terwijl het muziekkorps der compagnie de aanwezigen vergastte op een mooie ouvertufo „Migno nette" geheetcn. Voorts kregen we een partijtje geweerscher. men te zien tusschen do -Sergeanten C. en A. en een degen-duel tusschen den leider en sergeant C. Luitenant Harmsen deed bo vendien de aanwezigen meermalen van zijn ;eschoolde zangkunst genieten. Hij zong Be leren .als Soldaatjes", „Het Roode Kruis", „Schommelliedje"En eindelijk dienen we nog te noemen de voordvachten van korporaal L. (De fluiter die niet fluiten kan) en ser geant v. A. (De vier patiënten). Te zamen met zijn collega C. voerde serg. v. A. boven dien nog een duo uit. Het was een goed geregelde feestavond, die den aanwezigen heel veel pret verschafte. Het reizen van onze jongens, „Aka" schrijft ons uit Doesburg: Naar aanleiding van de onlangs in uw blad geplaatste waarschuwing, om niet eerder in of uit den trein of de tram te stappen, alvorens dew stil stonden, verzoek ik u beleefd om plaatsing van het volgende Het toonccl speelt te Doesburg, 't Is Zatermiddag en 't loopt tegen kalfvïjf. Bij tientallen verlaten de manschappen de kazernes om weer voor 24 uur naar hunne familieleden te gaan, De meeaten, en vooral die niet ver afwonen, nemen hun fietsen en peddelen gauw naar huis, echter loopen ook nog velen de richting der tramhalte-Koper op, om met de tram, die halfvijf daar vertrekt, hunne haardsteden to bereiken. De tram is laat vanmiddag en de jongens worden reeds ongeduldig. Eindelijk wordt toch het bekende belletje géhoord, en ja, hoor, daar komt „de Geldersche" hijgend en puffend den hoek om en stopt. Gauw een plaatje opgezocht. Nu, dat valt nog zoo hard niet mee. want- do trom is reeds goed bezet, d.w.z. in de 2e klasse. Echter vin den de meesten spoedig een plaatsje, hetzij een zitplaats in de wagens of een staanplaats op een der balcons. Een stuk of zes soldaten kun nen echter geen plaats machtig worden en vragen derhalve aan den conducteur, of ze een siaanplaatje mogen hebben op een der balcons van de 1st© klaswagens. „Als je voor le klas betalen wilt wel en anders wacht je maar tot do volgende tram", antwoordde de brave man, en meteen gaf hij op zijn fluit het bekende sein, en zet de tram zich in beweging. Maar de soldaten moeten mee, daar .gaat niets van af. want enkelen moeten den trein in Doetinchem nog pakken en springen dus, de een hier, do onder daar op de in beweging zijnde train. Goddank ging het. .omdat zo elkander vasthiel den. goed, en kwamen allen behouden tc Doe tinchem aan, al hadden ze als haring in de ton op elkander gepakt gestaan. Nu vraag ik: had dat nu niet anders ge kund Zou het heusoh erg zijn geweest, als de verdedigers der rust en veiligheid van ons goede vaderland cen3 een staanplaatsjp le klasse gehad luidden? Ik geloof niet dat de tramdirectie hierop iets zou tegen hebben ge had, en ik zou daarom den conducteur, die wel zeker alle avonden bij zijn familie thuis zit. willen aanraden, de woorden Dient elkan der in de liefde" eens te gaan bestudeeren. Doesburg, 16 Febr. '16. „AKA", Uit 's-Gravenmoer. Mil. J. schrijft ons uit 's-Gravenmoer: Gisteravond hadden wo hier in 's-Graven moer een afscheidsavond voor burgers en mili tairen. De zaal was weder propvol, evenals den vorigen keer. Eerst kregen we liedjes van Speenhoff door Korp. van Amstel. Daarna 2 baritonsolo's door da Mil. Ten Broek, een Duitsch en Fransch nummer. Een viool-solo door Mil. H, Doncker, waarmee hij succes had. Daarna een heel aardig blijspel. Na de pauze kregen we weer 2 prachtsolo's t-e liooren van Mil. L. Presser, de Proloog uit Paljas en Aan de Muziek van Mevr. A, .Orelio, Do Stearino-motor. Hierbij stellen wij u een geheel nieuwen not or voor; hij wordt niet gedreven door loom, noch door elecbriciteit ct door aameugcpeiile lucht; er bovindt zich geen ketel, nccli cylinder of zuiver aan en hij be- staateenvoudig uil eene stearine-kaars Gij deukt misschien dat wij scherteen? Neem eeng kaars, en neern zelf de proef! Steek de koppen van twe© sjieldenna die vooraf eertu warm gemaakt te hebben, ter weerszijden door liet midden van de kaars eu rechthoakig op de pit-; die spelden vormen de as van onzen motor en leg nu de uitstekende einden over den rand van twe© glazen. Wanneer ge nu de koers aan beide einden aansteekt, zullen deze snel afbranden, en een drupjiel stearine valt in een der beide- borden welke gij er vooraf onder geplaa/Ut hebt. Het evenwicht van het juk van onze ba lans is verbroken, en het andere einde, van de kaare gaat naar boneden, terwijl het ©inde, waarvan de eerste druppel is afge- loopen naar boven gaat. Maar door deze schommelende beweging vallen er meerdere druppels van liet. nederdalende einde', waardoor dit op zijne beurt lichter wordt; het gaat dus weder naar boven, terwijl het andere daalt en de schommelingen, eerst gering, worden al grooter en groot er, zoc- da't de kaars, welke eerst slechts een weinig helde, eindelijk bijna rechtop staat. Het is grappig dit wilde schommelen te zien, dat niet ophoudt, dan wanneer gij de kaars uitblaast of wanneer zij geheel opge brand is, dus na omstreeks een half uurtje. Wilt ge nu van de beweging dor kaaj^j een nuttig gebruik maken! Gij kunt Jutai- dan door een licht ijzcrdrS^die varbinden met kleine gelede fbppetje* Ril karton ge knipt, die daardoor ©ene lieen en vr&jr gaande beweging verkrijgen, zooals bij hout zager», ©en kloickeluider, enz. Gij kunt er ook eene balansmachino van Watt van maken, door aan weerszijden een zuigertjo aan to brengen dat in een cilinder heen en weer gaat; of nog eenvoudiger: gc ver bindt aan de as een licht strookje karton, dat eene plank moet verbeelden (met eon paar spelden bevestigt ge het zóó, dat het buit-en het beroik der vlammen is) en. nu plakt ge aan «ie beide einden een paar poppetjes, die dan ritten te wippen, waar door de proef voor de kleine broers en zus jes nog aardiger wordt. In deze solo's konden wij het prachtige stem geluid van hem bewonderen. Met wat een ge mak zong hij. Hij kreeg daarvoor ook een krach tig applaus, wat niet. eerder eindigde of hij moest op verzoek weer ringen „Van een Koningsvrouwo". Zijn heelo manier van zingen 'fen voordracht verraadt zijn leermeester Orelio, wat vooral uitkwam in de Proloog en ,.Het gouden Kalf" uit Faust. Een woord van dank komt ook toe aan den pianist Lassing voor de begeleiding en zijn pianosolo Ook den Sergeant Bos komt een woord van lof to© voor de begeleiding. De Mil. Saager en Soetermans lieten staaltjes van kracht zien. Van den Mil. Martens kregen we te hooren 2 declamaties. Tot slot 2 exen tries, de Mil. Doncker en Enter, die de zaal deden schudden van het lachen. Aan liet einde herdacht de Kapitein Ferf de goede verstandhouding tusschen do soldaten en burgers. Allen opl Mil. Plet- Dijkgraaf uit Rotterdam, sdhrijüt ons: Oorlog! "Wanneer we ©enig© jaren terug dit woord hoorden, dan gevoelden we ons zoo ge lukkig, steeds in vrede te leven. Maar in 1914, toen de thans heersdhendo woreldrajid uitbrak, sidderden We bij de gedachte, dat ook vrij er hij -betrokken konden worden. Vrouwen zagen hunne mannen gaan, moeders 'hunne zonen, en in die dagen van spanning werd menig traan weggepinkt. Zouden zo terugkomen, die daar heengingen? Zou men z© ooit wederzien? O ja, tot nog toe bleven w© voor den oorlog gespaard, en allengs verdween de spanning. Regelmatig als ze met verlof gaan de soldaten, zién ze elkaar weer, de mannen hun vrouwen, de' moeders hun zonen. En langzaam aan is het geworden een gewoonte, en ai wordt vurig naar het einde verlangd, men is er al zoodanig in verplaatst, dat het leven zijn ouden gang gaat. Is hot echter alleen de oorlog, die ons heeft bedreigd, en nog 6teeds bedreigt? Helaas, neen, we kennen nog een anderen vijand. Een rija-nd, die zoo in 't geniep duizenden daoht- offers eischt. En hoewel we hom allen kennen, door velen wordt üiij nog beschouwd als een vriend. In alle standen is hij te vinden, en overal vindt hij zijn prooi. We weten allen wie het is, het is de Alcohol. En enkelen zeg gen hierop Is dat alles? Was dat onze grootste vijand maarMaar als we zien de statistieken gevangenissen, krankainnigengeetiohten dan zien we dat een niet. onbelangrijk percentage op rekening van den alcohol kan worden gébra-cht. Zien we niet de duizenden vernietigde huisgezinnen overgeleverd aan de bitterste armoede, wanneer do vader of erger nog de moeder is verslaafd aan don drank? Zien we niet de tranen van die moeders, die schreien om hunne zonen, dio den slechten weg opgingen, met als vriend de alcoholWe kunnen zoo doorgaan. Maar genoeg. Immers dagelijks zien do de tallooze slachtoffers van den verleider, die een vijand is van al wat goed is. En men laat hem begaan? O neen. Kennen we niet de vele geheeiontihoudersver- eenigingen? Dan zien we, dat er zijn, die hem andurven, den vijand. Maar hij is niet te verdrijven met het zwaard geen bloedige slagvelden kenmerken onzen strijd, den strijd tegen den alcohol. Neen, die strijd is vreedzaam, maar daarom niet minder moeilijk. De macht van hen, die den alcohol willen verbannen, hom voorgoed zijn heer schappij ontnemen, is nog te gering. Er zijn er zooveel, die tegen don alcohol zijn, en hem toch steunen. Zij vinden onzen strijcl wel mooi en goed, maar die toch nog hun ééne glaasje drinken, niet begrijpende, dat het juist de matigheid ds. dio den alcohol zijn slachtoffers levert. Want waren er geen matigen, waar zouden de dronkaards vandaan komen? Ze m er immers niet. Maar het getal van hen, die de wapens opnemen tegen den vijand, die zich geheel vrijwillig voor den strijd tegen den alcohol geven, wordt steeds grooter. En eenmaal zal de tijd komen, dat hij neerliet, verslagen, en duizenden, die nu zuchten onder het Slavenjuk van het alcoholisme, zullen zeg gen: „Wij zijn vrij!" Maar dan allen op, alles wat kan, moet mee ten strijd. Niemand 'kan gemist worden. Allen toegetreden tot de gelederen van hen, die wil len een ..drankrrrj Nederland". PLET DIJKGRAAF. Rotterdam, Det. A. T. □ankbetuiging. Aan H.H. Officieren, Onderofficieren, kor poraals en manschappen der 4e Compagnie la Bataljon Jagers. 2e Sectie, betuig ik, mode mens mijn© echtgcnoote, mijn narteüjken dank voor het doelmatig© geschenk, ons ver eerd bij ons huwelijk. v P. F. BROEKMAN cn Echtgenoot©. Verbetering. Men meldt ons nog: Wij verzuimden mede te deelen, dat bij de begrafenis-plechtigheid van liet- slachtoffer van het ongeluk te Vlissingen, den korp.-machine- drijver J. Havers, ook aanwezig was de adju dant van don vic©-admiraal, stelling-comman dant van Den Helder, de luit. t/z. Prillevitz. Onder de kransen, die de haar bedekten, was er een van de marine-officieren der Directie Willemsoord. Pandoerpraatje 1-11-20 Reg. Inf. No. 1: fa. 6, 7, 10, soh. 8, kl. 7, S 9, r. S (als troef). No. 2: li. a-, H. a., soh. li., 9. 7, r. fa., 7, 9. No. 3; h. h., vr.. 9, 8, sok. 10, kl. vr., r. 10, vr. No. 4: r. b., kl. h., 6, 10, h. b., sch. 6, vr. Schoppen aas wordt weggelegd, ruiten 8 als troef opgespeeld. Pandoerclub ,,'t Vette Baantje", Pandoerpraatje. No. 1; ÏI. 6. 8. b., kl. 7, 8, «fa. 7, 8. b. kon., ech. k., vr., kl. 9, fa. 9, Ni 10, vr. No. 3: sch. aas, kl. b. 7, koning. r. 7, 10, eas, ti. No. 4: kl. 10, vr., kon., ach. 9, 10, r. 8 9, harten aas. No. 1 spoelt kl. 8 voor en maakt ruiten troef. Ruiten boer op etok. De pandoorclub „de Razende bol". 2 comp. I 13. 5 Reg. Inf. Avondbezigheid, Van I. de Boer, M. K. W. post 35. Mijn geheel bestaat, uit 15 letters en behoort bij onz© onderzeevloot 911, 4 is ©en plaats in Engeland. 15, 7, 5. 10 is een snaarinstrument. 1, 14, 9^ 11, 3 is een fijne naaldboom. 13, 10, 5, 8 is een gat in een waimuur. 12, 11, 14, 3 is een vorsdieurend dier. ^Ingezonden door Van Pelt, Sorgt. 2-1-17 Mijn geheel bestaat uit 2.3 letters en is iets, waarvan men aan do grenzen veel hoort. 1, 2, 6. 11, 12, 18, 19 is een werkplaats. 4, 3, 3, 18, 17, 16 is een ziekte. 7, 21, 22, 23, 15 is een riviertje in de Betnwe. 16, 13, 9, 10, 5 is een ander woord voor rijzig 14, 9, 11, 8, 9, 10, 11, 11, 3, 6, 5 gebruikt men na het baden. Oplossing raadsel uit no. 235: Landwecrinfanteristen. Holland heb je 't goed gesnopen?! (Wijze: Speenhoff's „Hollandsohe vloot"), (Van luit. G. L. Kroes.) Holland hob j© 't nou gesnopen? Altijd dreigt one nog gevaar; Zet nou je kazernes open, Dril maar flink j© landstorm klaar; Laat ze daag'lijks tirailleeren, Pionieren op de hei Uren flink gymnastiseeren, Met de handen in de zij. Refrein. Want d3n gaan de landweer-ouwtjes Lekkertjes weer naar hun kroost; En dan zijn de landweer-vrouwtjes, Voor een heelen tijd getroost; Staan met vrienden en bekenden En hun kind'ren aan den trein, Fluisterend vraagt d© oudste jongen: „Zon Pa ook meegekomen zijn?" Holland heb j© 't nou gesnopen Altijd dreigt ons nog gevaar Laat de landstorm nou maar loopen, Maak ze voor den oorlog klaar; Laat- ze daag'lijks exerceeren, Gymnastiek met het geweer; Leer z© netjes salueeren, Discuswerpen en zoo meer. Refrein. Holland heb j© 't nou gesnopen? Altijd dreigt ons nog gevaar; De landstorm doet bet beste hopen, Die is voor haar taak wel klaar; Holland, met z'n stoere mannen, Met ó'r flinke held're knar(l), Sturen alle booze plannen, Van den vijand in de war. Refrein. Daarom gaan enz. Holland heb je 't nou gesnopen? Altijd dreigt ons nog gevaar; Zet als 't móet je sluizen open, Maar hou ook je mannen klaar; Leer do landstorm polstokspringen, En het werpen met do 6peer; Uit een bundeh liederen zingen, Anders kunnen ze dat niet meer. Refrein. Holland heb je 't- nou gesnopen? Altijd dreigt ons nog gevaar; Hou dus goed je oogen open, Zit nooit met jo hand in 't haar; Hou je leger maar op sterkte, Stuur geen man te vor-1 naar huis; Als het buitenland dat merkte, Was 't hier morgen vroeg niet pluis. Refrein. Maar stuur wél enz. G. L. KROES. Mil. 1© Luit. 2-H-9 R, L Holland. (Van sergt. Fred.) Holland met uw blonde duinen, Met uw heerlijk lachend strandj Gij zijt mij het dierbaarst Boven ieder ander land. Holland met uw rijke velden, Die met koren zijn belaan, Dat d© nijv're landman, Straks voor ons zal dorschen gaan. Holland mefc uw landerijen, Waarop graast 't droomerig vee, Dat mij schijnt te roepen: „Mensch, wees met uw lot tevrêe 1" Daarover ben ik gaan denken, Ja, die ko© zjj had gelijk, Wanfc wij zijn bevoorrecht Boven ieder ander Rijk. Sergt. FRED. Gesprek tusschen Piet en Jan. (Van sergt! A. B. Loomeijer.) Hoor eens Jan, zou 't zeker waar zijn, Dat, nu lichting '10 al is naar huis, Lichting '11 hein dra zal volgen?? Zeg eens Jan, dat is geen kruis Ja Piet, wat zal 'k daarvan zeggen, We zijn dan, als 't zoo voorfc blijft gaan, Heel gauw aan de beurt; m'en quwej 2?? tsfgroatj'? ga SPS,&mt. j'

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3