Binnenland. OP ZEE. B X>TïS BOTiI? ^.^'KKTCOP'R AWP ~V7gt3ti. Zondag SO TyoTbr-U-etri ESa „Möwe", We goven hier een afbeelding van het geheimzinnige Duitsche schip „Möwe", éat ondanks de waakzaamheid der geallieerden, rondzwerft over de zeeën en daar een aantal Engelsche schepen heelt bemachtigd of in den grond geboord, zooals men weet. Een daarvan, de „Appam", werd met een prijsbeman$ing naar een Ameri- kaansche haven gezonden. Waar de „Möwe" eigenlijk vandaan is gekomen en waar zrj op het oogenblib rondzwerft, men schijnt het niet te weten. Interessant zijn doze tochten van het Duitsche schip zeker. OUFTSCHLAND Een droeve aanblik. Een oorlogscorrespondent van den „Berl. Lok. A Hz." beschrijft aldus een bezoek aan een gedeelte van het westelijk front. Beschut door ecu stuk muur liggen daar ec-u paar man verstijfd in bruine tentbanen gewikkeld te slapen op den hardon grond. Do een heeft de rechterhand tot een vuist gebald omboog gestoken. Als in een dreigenden eed verstijfd, komt zij uit het omhulsel, dat hot gezicht en het lichaam bedekt, te voorschijn. Een smalle gouden ring glinstert aan de hand van den dooden kameraad. De andere naast hem stierf een vreoselijk snellen dood. De beide armen, beide handen steken omhoog, als wildon zij het hoofd grijpen en vasthouden, het hoofd, dat een granaat van den hals heeft wegge- Dat zijn de dooden van dezen laatsten nacht, lederen morgen in de vroegte worden zij uit de eerste liniën hierheen gebracht en blijven daar liggen tot zij nog verder naar achter ge haald worden, leder man, die !s avonds naar voren gaat in de stelling boven op de hoogto van Neuville, weet, dat hij dan 's morgens als de zon opkomt ook bij dat stuk muur kan liggen Bij den strijd om de hoogte is ook korporaal Herrenreiier gesneuveld, de oude Beiersche strooper, om wiens soldatenleven de legende reeds haar net heeft geweven. De Beieren hiel den hem voor onkwetsbaar, omdat hij zich aan elk schot blootstelde, zonder dat ooit een kogel hem trof. Roemruchtige daden heeft deze man vol bracht en sedert lang reeds was hij ridder van het IJzeren Kruis eerste klasse. Toen het regi ment, waartoe hij behoorde, nog op een andere plek van het front stond, had deze ervaren .strooper en jager zich een zitplaats gebouwd op een eenzamen boom. Daar zat hij, terwijl de kogels om hem heen floten en sisten, maar te raken was hij niet. Van uit zijn hoogte kon hij echter in de Fransche loopgraven zien en met zijn, van een richtkijker voorzien geweer, had hij 121 vijanden getroffen. Als er een patrouille te doen was, was korporaal Herren- reiter er bij. Maar ondanks al zijn dappere daden en onderscheidingen, kon hij toch niet tot onderofficier worden bevorderd, omdat do vele straffen, die hij als strooper had moeten uitzitten, niet uit de wereld geholpen konden worden Toen deze prachtige soldaat zich weer eens buitengewoon onderscheiden had, bedacht de regimentscommandant een eerbewijs voor hem, dat in dezen oorlog nog wel niet voorge komen is: in parad9marsch marcheerde het ge- heele regiment voorbij den korporaal Herren- reiter. JNu rust ook hij m het graf. FRAN&RUK© Van hel Westelijk OorJogaterrein. LONDEN. De vijand liet Donderdag ochtend een aantal mijnen springen. Ten zuiden van Loos trachtte hij den geslagen trechted te bezetten, hij werd echter terug geslagen. De Engeischen bleven in het bezit van den rand van den trechter. De Engelsche artillerie beschoot dien dag vijandelijke loopgraven bij het Biohenzol- lem-rcduit en ten oosten van Armen- tières. Tusschen' het kanaal en den spoorweg van Yperen naar Comiues is de toestand dezelfde gebleven. R J3LAND. Van hat Oosielijk coriogsterrein. PETROGPvAD. In den sector Riga werd een Duitech vliegtuig, dat ten noordoosten van Reps was opgestegen, door Russische zware granaten genoodzaakt te landen. Do zware artillerie van den vijand be schoot gedurende een half uur zeer hevig het bruggenhoofd bij Ikskoel. In den sector Dunaburg veroorzaakten de Russen twee ontploffingen in oen zware batterij van den vijand in de streek van Iilust. De Russen sloegen twee aanvallen van de Du.tschsrs op Gasboenowka en de streek ten noorden van dit dorp af. In de streek van de Boven-Ikwa ver hinderde bet vuur der Russische artillerie de pogingen van den vijand om de Russi sche verschansingen met bommenwerpers te beschieten. Een der Russische luchtschepen deed een aanval op de stad Podhaice en het station. Op het station werden-.zeven bommen ge worpen, elk van een poed, terwijl vijf bom men van twee pced en drie van één poed in dé stad en op de treinloodsen vielen. De vijandelijke aeroplanes, die het lucht schip ontmoetten, ontweken heb gevecht en vlogen weg. Een poging van den vijand om de Rus sische verschansingen in de buurt van Useieszko aan te vallen, werd verijdeld. Ten noorden van Pojan liet de vijand een mijn springen. De trechter bleef na een gevecht met handgranaten in handen der Russen. TURKIJE. In den Kaukasus. PETROCRAD. Erzeroem is genomen. PETROG RAD. Men schat het garnizoen van Erzeroem op lUo,000 man met 467 ka nonnen in de voorgeschoven forten, 374 ka nonnen in de centrale forten, benevens 200 veldkanonnen. PETROGRAD. In de kuststreek van de Zwarte Zee verdreven de Rus sische troepen de Turken uit een reeks bergachtige stellingen en sloegen den vijand terug tot achter de rivier Wetzesoe. Zooals reeds Woensdag werd gemeld, namen de troepen negen forten en de stelling De- w^-Boyufn^ die"_d,e y^gting Eraeroem dekken, maakten daarbij krijgsgevangenen en ver overden 70 kanonnen met munitie.* Het zuidelijk gedeelte va.n Erzeroem staat in brand. (Erzeroem is intusschen gevallen.) In de streek van Kknys zetten de Russen hunnen aanval met succes voort'. De strijd om Erzeroem. LONDEN. De Morning Post" verneemt uit Petrograd, dat men 't verslag omtrent do acht-en-vesrtig uren, die den val van Erze roem onmiddellijk voorafgingen, kan samen vatten als volgt: twaalf mijlen grondge bied met acht forten boven de sneeuwlinie vermeesterd door den wervelstorm van de onvergelijkelijke Siberische troepenHet veldtochtsplan was ongeveer het volgende: Bij de vervolging der vluchtelingen hot doorbroken Turksche centrum terugdringend tot onder de kanonnen van de forten van Erzeroem dreigden de Russen in den be ginne de ondoordringbare Dewe-Boyun-stel- lingen van het oosten langs den koristen weg van Koprikeui en Hassankala onder den voet te loopen. De Turken deden een wanhopige poging om dén Russischen aan val tot staan te brengen door een uitval naar de vlakte, maar ze werden achter de fortsnlinie teruggedreven. De uitval over tuigde ongetwijfeld de Turksche bevelheb bers, dat de Russische strijdkrachten over voldoende kanonnen beschikten om de for ten van De we-Boy un bezig te houden. Intusschen toonde in het zuiden in de streek van Melazghert een afzonderlijke Russische colonne groote activiteit. Zij ruk te op tot Knyss, sneed de Turken van Er zeroem af en dreef hen in de richting van Mush en Bitlis. De vluchtelingen werden vervolgd en doqr verschillende bewegingen werd de indruk gewekt, dat de Russen voor nemens waren de fortenlinie om te trek ken door een flankbeweging uit het Zui den. Terzelfder tijd hielden andere Rus sische strijdkrachten te land en ter zee den uitersten linkervleugel van de Turken in het kustgebied van d© Zwarte Zee bezig, waar na een vliegende colonne, hoofdzakelijk uit Siberische troepen bestaande, de Durn- ludogh-keten vermeesterde. Deze colonne werd enkele dagen uit het oog verloren, die zij waarschijnlijk gebruikte om zich den besten weg te banen door het land. Terwijl te raidden van sneeuwstormen cn onder vijftig a zestig graden vorst deze be weging werd ondernomen, verschenen troe pen aan den Gurdjaboyaz-pas, vcoridrin- gond naar Erzeroem van het noordoosten uit. Langs twee wegen naderden zij het fort Karagubik. Het schijnt, dat de beslis sende slag werd geslagen door de Siberische troepen, die de forten Karagubik en Tafta vermeesterden. De Siberïërs drongen toen als een wervelstorm door achter de forten van Dewe-Boyun en binnen vïer-en-twintig uren, waren ze van alle zeven forten mees ter. Turkseb Iegerfiericht. KONSTANTINOPEL. Aan het Irak- front vloog een onzer vliegers over een vijandelijke artilleriestelling bij Koet-el- Amara en wierp met succes twaalf bommen, die een zeer groote uitwerking hadden. Na de nederlaag in den slag bij Batiha ten westen van Korna liet de vijand op zijn terugtocht een groot aantal clooden achter. De verliezen van den vijand, beloop-en, vooi zoover t-ot dueveVre is vastgesteld, onge veer 2000 man en 300 dieren. Aan het Kaukasusfront verloor de vij and in den positiestrijd, welke niettegen staande het koudo weer en de sneeuw de laatste drie dagen plaats had, 5000 dooden en zestig la'ijgr.geva.ngenen. Aan het Barcl a-n ellenfront vuurden op 13 Febr. een kruiser, een monitor en een torpedoboot van den vijand 20 granaten, zonder te treffen, af op Teke Boeroen. Door het vuur van onze kustbatterijen werden zij gedwongen zich te verwijderen. Bij Aden in de bossohen tusschen Sheik Osman e-n Eluaile werd een verkennings- afdeeÜng van den vijiand in een hinderlaag gelokt en bijna geheel vernietig"' De over- blïjvenden vluchtten in de richting van Sheik Osman met aohiterlating van de ge heel© bagage. BULGARIJE. De toestand in Bulgarije. De correspondent van de „Times" te Boecharest vertelt dat in Bulgarije de druk van den oorlog zich ten zeerste doot gevoe len. Er zou in Bulgarije groote ontevreden heid heerschen over de toenemende duurte van alle levensmiddelen. Boter kost nu 4 sh., olijfolie 3, vleesch 2, koffie 4 ah. 10 d. per pond. Brood is niet duur, maar wordt in drie qualiteiten vervaardigd. De eerste qualiteit, van zuiver tarwe, is nauwelijks te krijgen; de derde qualiteit, zwart brood, is vrijwel oneetbaar. De uitvoer van graan naar Duitschland en Oostenrijk duurt voort, maar zal spoedig tot een einde moeten ko men. Alle uitingen van de volksmeening wor den gestreng onderdrukt. De censuur op de pers wordt uiterst streng gehandhaafd. Se dert de laatste beschieting van de verster kingen van Varna (door de Russische vloot) zijn deze zeer versterkt. Er zijn nu Duitsche duikbooten en twee watervliegtui gen in de haven en in de forten zijn zware Duitsche kanonnen opgesteld. Drie batal jons Duitsche infanterie, twee regimenten cavalerie en een groot aantal artilleristen bevinden zich in de stad. In fegtl geheel rijn r twee Duitscho divisies in Bulgarije vafi welke er een is te Sjoemla, het DuitsoUl loo I'd kwartier en de andere in afdeelingen ;ver het land is verdeeld. Er kan, zoo be- voort dezo Britsehe correspondent, nauwe- ijks twijfel zijn dat een blijvende bezetting s bedoeld, niet het oog op het belang van :1e centralen over den weg naar Konstanti- aopel. De versterkingen aan do Rcemeensche rrens zijn onder Duitsche leiding mol crachfc uitgevoerd en de bovolking is onder -len indruk gebracht, dat zoodra de aanval :p' Saloniki begint, Roemenie een inval zal :loen in Bulgarije. Toen do Duitsche artil lerie in den beginne aankwam, toonde de bevolking zich zo-er vriendelijk gezind, maar nn ook in aanzienlijken getale infanterie komt, begint er een gevoel van argwaan op te komen. Dit gevoel wordt aangewakkerd door de aanmatigende houding der Duit- schei-s, die rich zelf als de eigenaars yan het land schijnen te beschouwen. Aldus vertelt de Engelsche berichtgever. &$ÜMTE!fêEGRO. Toestanden in Montenegro. Een oorlogscorrespondent van de „Vor- warts" vertelt: Gisteren was ik in Podgoritzn. Op den weg daarheen kwam ik <loor het wild-romantisohe dal van de Tsjenaa Rjeka en binnen een uur uit Siberische koude in de heerlijkste lente, in Podgoritza, aan den oever van het meer van Skoetari, was het zelfs bepaald heet. Ik kwam voorbij do villa, waar thans prins Mirko woont, di© in het land geen bijzonder aanzien geniet en voor zeer lichtzinnig door gaat. Oosteurijkschc soldaten staan op schild wacht voor den ingang vau zijn villa. In het Oostersch uitziend© Podgoritza met zijn kleu rig marktleven, waaraan in lompen gehulde Malissoren met hun Bedouienendraokt nog iets bijzonder wilds geven, waren liet vooral d© prijzen der levensmiddelen, die mijn aandacht trokken. Een kilogram brood kostte 18 kro nen, een liter melk 2 kronen, een kilogram maismeel 4 kronen, een liter sterke drank 16 kronen, een liter wijn 6 kronen, een kilogram suiker 10 kronen, een kilogram zou 6 kronen, twee eieren één kroon. Daarbij moet men bo denken, dat in vredestijd de levensmiddelen in Montenegro, op maismeel en ©enige andere ingevoerde artikelen na, de helft goedkooper zijn dan in Oostenrijk. De hulp van de Entente aan Montenegro moet dus zeer gering en in elk geval nier gratis geweest zijn. Do Monte- negrijnen hebben aan do Italiaanscho en Fran sche leveranciers buitensporige prijzen moeten betalen. j Tot gisteren (26 Januari) was Podgoritza vol Servische vluchtelingen, die nu in einde loos lange karavanen over Cettinje en Nege- gus naai eiland ip do lading te New-York teruggc- •:serd. Schepen yerbrand. NEW-YORK. Do stoomschepen „.Bol len Castlo" en „Pacific", behoo-reude aan de Castledijn, een twintigtal kleine stoom schepen en oen gedeelte van de 'liavc-npier, 300 voet lang, te Brooklyn, zijn door brand vernield. Men gelooft, dat er kwaadwillig heid. in het spel is. Do brand brak uit aan de kade, waar stoomschepen geankerd lagen, die goederen innamen voor Wladiwoslok. Wegens de snelheid, waarmede de brand om zich heen greep en de ontploffing der stoomketels, moesten ongeveer 100 mannen over boord springen25 man van do „Boston Castle" worden vermist. De schade wordt geraamd op meer dan een miliioen dollar. LONDEN. Lloyd's deelt mede, dat de reeder ij van de „Bolton Castle" en de .„Pacific" bericht hébben ontvangen, dat de stoomschepen behouden, doch ernstig beschadigd rijn. Men is thans van meening dat de brand niet aan misdadig opzet te wijten, is.. Z. K. H. Prins Hondrik. Prins Hendrik bracht Dinsdagmiddag een bezoek aan kasteel Doorwerth, ter be richtiging van de zalen der Jöhanniter- ordie, welke bijna voltooid zijn. Ter ont vangst waren aanwezig de ledén der bouw commissie, bestaande uit jhr. S. van Cit- ters, mr- A. J. A .A. baron van Heemstra, baron van Pallandt van Walifort, baron Creutz, jhr. L. van Loon en voorts jhr. Reelaeris van Blokland, directeur van het Geldersch Historisch Museum. De Prins liet zich door den directeur van L- O. V. te OesterboA, den heer G. Pelt, over de inrichting der zalen inlichten, en betuigde zijne tevredenheid over het vrerk. Luitenant 4er Foorten. Reuter seint uit Batavia, dat de luite nant-vlieger ter Poorten naar Batavia is vergsbracht. Twee ribben, het neus- en kaakbeen zijn gebroken. Vermoedelijk zal hij het gebruik van het rechteroog voortaan moeten missen. caravanen over cettinje en i\ege- j ^an LugtharÉ. C-attaro trekken, om zich tot de j, Men meldt ons uit Arnhem het overlijden Öostenrijksche overheid te wenden, ten einde van den bekenden paedagoog Jan Ligtkart. naar huis gebracht te worden. De meesten j Men weet, dat do openbare lagere school te zien er zeer vervallen uit. Ik heb Servische f 's-Gravenkage, waarvan hij het hoofd was, be- staatsambtenaren gezien, die nog hun unifor- I kond 6taat als „do school van Jan Ingtkart" men met- gouden tressen droegen, maar geen j en dat zijn reputatie reikt© tot in Zwaden, hemd daar onder. In evenzoo ellendigen tee- J maar men dezen profeet ook in eigen land stand vond ik den directeur van het militaire eerde: H. M. de Eoningin kende hem" immers hospitaal te Belgrado, die zich met vrouw en j zelfs in do opvoeding van prinses Juliana, kinderen bij de vluchtelingen had moeten aan- S sluiten. De familie zag er geheel verwaarloosd Aanhouden van mai:S. uit en toch had tij zich nog op den moeilijken j Verwacht wordt, dat in het spoedig to voeimarsch van Kroesewactsj i 1 Ipak naar Podgoritza althans nog gemak kunnen ver verschijnen antwoord van den Minister i schaffen, omdat deïïrltel.rWel geM Mj t5h I Bortenlandsche Zaken op het afdcelinp- j ton minste hier en daar nog v™!ag der Eerste Kamer nopons de be- grooting van dat departement, naar aam- leiding van de in dat sectie-verslag gedane vragen, eenige korte raededeelingen zuilen gedaan worden betreffende het aanhouden had. Zoo had hij een slaapgelegenheid kunnen vinden in arme lijke bo'erenhutcn, waarvoor hij twintig dina- ren had moeten betalen. Voor een stuk brood was evenveel gevraagd. De Serviërs schelden over het algemeen zeer i der Nederlandsche mails in Engeland, op de Montenegrijnen, die hun zeer afgezet en uitgeplunderd mosten hebben, terwijl do Mon tenegrijnen de Serviërs weer als lastige mce- eters beschouwen en beweren, dat hun arm land door de vluchtelingen kaal gegeten wordt. Iu elk geval kregen van Ipek af alleen vluch telingen, die het betalen konden, onderkomen en voedsel. De directeur van het hospitaal te Belgrado deelde mede, dat duizenden langs den weg hadden moeten hongerlijden en dab tallooze vrouwen en kinderen van uitputting stierven. Hij bevestigde ook, dat Öostenrijk sche gevangenen, die door het Servische leger werden meegenomen, vaak van doode dieren hadden gegeten en voegde er naïef aan toe Onze soldaten deden dat niet, waren aan dezen kost niet gewend. In Cattaro is de lijdensweg van deze vluch telingen ten einde. Maar heb laatsbe stuk van dezen weg is ten minste op den afstand van Podgoritza naar Rjeka nog steeds een weg, die kwade herinneringen wekt. Overal liggen doode dieren en ook onbegraven lijken van menschen op hoekige rotsblokken. Verder schrijft deze oorlogscorrespondent nog over het verlangen naar vrede bij de Mon tenegrijnen Bijzonder scherp komt deze tot uiting in do omgeving van Cettinje, waar de manne lijke inwoners reeds op weinige uitzonderingen na, uit het vekl zijn teruggekeerd. De burgerij denkt nog slechts eraan hoe men het zal klaar spelen met de ontzettende ellende _en duurte. Do inwoners van Cettinje zijn niet bepaald arm en het ontbreekt hun niet aan spaarpen ningen. Verder hebben zij echter niets. Er is vooral gebrek aan brood, meel en zout. Het Oostenrijksch-Hongaarscho etappen-commando geeft dagelijks eenige honderden brooden, die voor goedkoopen prijs aan de burgerij worden verkocht. Reeds in den vroegen morgen ver dringen de vrouwen zich om de plaats, waar deze te krijgen zijn. Allo menschen hebben zich reeds. Oostenrijksch geld aangeschaft, maar do Oostenrijkscli-Hongaarseho troepen nemen ook liet Montenegrijnsche geld aan, de perpera, die met de Öostenrijksche kroon overeenkomt. De eerste uitgave van papieren geld, die slecht gedrukt was, is door den staat weer inge trokken, En deze waardolooze papieren flad deren nu hij duizenden door den wind voort gejaagd in do straten en op de pleinen rond... ALBANIË. De strijd in Albanië. LONDEN. De .Times" verneemt uit SalonikiIn Servische officieele kringen wordt verklaard, dat de ach terhoede van het Servische leger met succes- stand houdt 'bij Tirana en ten noorden van Durazzo en drie aanvallen doorstond. Do „Bandoeng". Reuter seint uit Londen Volgena een L 1 o y d s-bericht uit Gra- vesend is de „Bandoeng" hier Woensdag ge passeerd op weg naar Northfleet. Naar de „N. R. Ct." meldt, heeft de „Bandoeng" een kostbare lading. O.m. is er voor ongeveer een miillioen gulden Déli- tabak aa.n boord. Het is niet met zekerheid te zeggen, of de geheele lading bij Nederlandsche assu radeuren is gedekt, Een zeer groot gedeelte is verzekerd. Brand in de „Veendfjk". Volgens van Lloyd's ontvangen telegram is het stoomschip „Veendijk" van de Hol landAmerika Lijn, dat 14 Febr. van N#waYq^5 naai: Rotterdam, yejtrok}, met Post van de „fêottordamr Van het stoomschip „Rotterdam", uit New-York, is de post te Falmouth op last van de Engelsche autoriteiten ontscheept. De „Artemis'». Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken bericht, dat blijkens van de Duitspba regeering ontvangen mededeel ing, ook het door deze regoering ingestelde onderzoek heeft uitgemaakt, dab op de houding van het Nederlandsche motorschip Artemis", dat in den nacht van 1 op 2 Februari werd getorpedeerd, geenerlei aanmerking was to maken. De Duitsche rege&ring erkent, dat de torpedeering een fout van den borpedo- boot-commandaut is geweest; zij veroor deelt de handelwijze van den commandant en" heeft dienovereenkomstig maatregelen getroffen. De Duitscho regoering heeft haar leed wezen over het voorgevallene betuigd, haar verontschuldigingen aangeboden en zich bereid verklaard de-geleden schade te ver goeden. Voor de ridders van hei Metalen Kruis. Do volgend© circulaire is verspraid: In dó ina.aud November van heb jaar lOlö stierf te Briollo in den ouderdom van ruim 104 jaar do heer Corstiaan Hagers. Niet zoozeer om dezen patnarchalen leeftijd mousfc dit overlijden de aandacht trekken, als wel om het feit, dab mot Hagers de laatste ridder van het Metalen Kruis ten grave daal de, waardoor wij in gedachten teruggevoerd werden naar de jaren 1830 en 1831. In den tijd dus toen ons volk trilde tot in d© fijnste vezels zijner zenuwen van veront waardiging. Maar nooit is ons volk grooter en kloeker geweest, dan wanneer het voor do wereld al leen stond. Een ontzaglijke geestdrift maakte zich van jong en oud meester. Op het Koninklijke woord „te wapen", dat als een lang uitgehaald trom petsignaal door ons vaderland ging, 6nelde men van allo kanten toe. De studenten van Leiden en van andere Hoogescholen, jongelie den van allerlei rang en stand, boden zich als om strijd aan als vrijwilliger. Ook de 19-jarig© Corstiaan Hagers gaf zich op, en wie weet, hoevelen ©r onder de lezers dezer regelen zijn, wier familieleden in die da- »en de doodsche saaiheid of heb berekende van den Hollander hebben afgeschud, omdat zij voelden, dab het om ons eigen volksbestaan ging. Want een volk, dat zijn oigen waaj'do niet gevoelt, is een verloren volk. Ook wij, het thans levend© geslacht, hebben dat beseft, toen ons, in de Augustusmaand 191-4, even de drei ging van die ramp voorbijging. Welnu, van die liefde van het. Nederlandsche hart voor het oudo vaderland moge een ge denksteen getuigen, welke in de Brielscho Sinte-Gatharinakerk voor het na-geslacht de herinnering lovend houdt aan de ridders van hot Metalen Kruis, als heb ware Samengevat in de hulde, aan hun laatsten vertegenwoordi ger gebracht, Onderstaande commissie heeft zich gevormd tot het verzamelen en bijeenbrengen der noo- dige gelden tot het oprichten van zulk een ge denksteen in de Sinte-Catharina, die machtige kerk vol herinneringen aan oen wel verleden niaar nooit gestorven glorie, cn vraagt bij dezo ook steun en medewerking daartoe. De commissie bestaat uit de lieerenN. J. C. S. H. Lett©, burgemeester, eere-voorzitter Nota. L. P. van den Blink, lid dor Prov. Sta ten van Z.-H., voorzitter; Johan Been, ge meente-archivaris, secretaris; J. W. G. van der Minne, gem.-ontvanger en oud-officier der schutterij, penningmeestergeneraal A. N. J. Fabius, te BussumC. L. Petersen, Koningin neweg 46, te Amsterdams J De WsfieirsmoocL Do storm der laatste dagen heeft, zoon Is wel lö verwachten was, weer heel wat schade ge daan^ in do overstroomde .streken. Het water der Zuiderzee werd weer over 't land gejaagd n liet gevolg is natuurlijk, dat het in verschil lende overstroomde streken steeg. Ook werden reeds aangebracht© versterkingen van dijken enz„ hier en daar wederom vernield. Van de vel© berichten, dio we ontvingen, nemen we maar eenige, de belangrijkste, op! Allereerst zij hier vermeld, dat Marken weder is overstroomd, dat in Yclendam een 20-tal woningen moesten wórden ontruimd. Zc-lfs to Aalsmeer duchtte men ditmaal groot gevaar, maar do zaak liep er heter af, dan men ge vreesd had, Zaandam. Het was te voorzien, dat toen Woensdag nacht; do wind ging liggen en bovendien Don derdagmorgen naar het noordwesten trok, hot weggezwiepto water met kracht zou terug- keeren. Maar dat dit zoö erg zou worden, dat Don derdagmorgen een halve meter water in de Oostzijde zo ustaan, had do grootste pessimist niet durven denken. En toch is het zoover gekomen. Woensdagmiddag kwam het water steeds meer en meer opzetten, langzaam maar zeker, eerst 15 de hoogste stand, dien men tot nog toe gekend had, toen 20, 25, 30 cM. boven A.P, Zou er geen eind aan komen Het is druk in de Oostzijde. Ieder wil met eigen oogen zien, hoe hot gevreesde water 6teeds meer nabij komt. De noodbruggen op do paden raken onder of worden, wanneer ze niet op de straat bevestigd zijn, door heb water opgelicht en kantelen. Ook de bewoners van de huizen aan do Oost zijde, die steeds nog droog gezeten hadden, zien het water in hun woningen binnendrin gen, In allerijl worden de rioolputten, waar het water reeds uit opborrelt gedicht. De kistdammen houden zich flink, laten niets door. Als ze nu maar hoog genoeg zijn. Straks tsroomt het water er over heen. Niemand gelooft het. Zóó hoog zal het toch niet komen. Toch worden zekerheidshah e op sommige plaatsen do dammen reeds verhoogd. Het blijkt noodig, want steeds hooger stijgt het water. Op half twaalf leest men van de peilschaal achter de Oostzijder Kerk een stand van 43 c.M. plm. Het gemeentebestuur wacht. Men vertrouwd: het niet. Nog is, gelooft men, de hoogste stand niet bereikt. Het wast steeds meer. D© toestand wordt cri- tiek. Van 43 is het langzamerhand gekomen tot 50, 55, 60 zelfs. Nu ishet water tot aan de lippen. Tot het laatst heeft men gestreden. Het pleit is verloren. Op enkele punten stroomt het water reeds over de kistdammen de Oost zijde in. Het ziet er angstig uit. En nog steeds gaat het water omhoog. 65 c.M. plus wijst de schaal. In de Oostzijde stroomt het water. Met kracht komt nu over de dammen en zelfs uit de straat waarin reeds groote gaten zijn geslagen, opzetten. Om 7 uur Donderdagmorgen stond op som mige plaatsen reeds een halve meter water, met geweld stroomt het nu over de erven de Zaan in. Zal de "Westzijde, zal de heele Westzanerpol- der er ook aan gaan? Vij hebben omtrent dit punt de meening ge vraagd van de autoriteiten, dio ons in dit op richt geruststellende verklaringen konden geven. De overstroomingen is oen gevolg van de Noordwester stormen, zoodat do verwachting mag gekoesterd worden, dat dit geen blijvende waterstand zal zijn en het water in den loop van den dag waarschijnlijk weer zal" terugloo- pen. Het gemeentebestuur acht hot daarom wen- schelijk, dat ieder zoo lang mogelijk in zijn wo ning blijft, zoowel die op de paden, als zjj die in de Oostzijde wonen. Er 1 «staat alle kans, dat het water in het ongunstigste geval niét verder zal komen dan ae kistdammen in de "Westzijde. Het voornaamste *s, dat ©r in IJmuiden kan gespuid worden. Donderdagmorgen kon dit wegens den waterstand in de Noordzee nog niet geschieden. In de Zaan rijst nu ook langzamerhand het water. Te 5 uur Donderdagmorgen hielden B. en W. beraad, wat tot afwering van de gevolgen van dezo nieuwe ramp kan worden gedaan. Besloten werd nu allereerst de aandacht te wijden aan de waterkeering in de "Westzijde. Do openingen, die daarin nog hestonden, bij de firma Verkade, den stalhouder Hooft en op enkele andere punten, werden natuurlijk aller eerst gedicht. De zieken zullen voorloopig althans nog in do Doopsgezinde kerk, die gelukkig nog geheel droog is, blijven. Schuiten worden gereed ge houden, indien onverhoopt overbrenging naar een veiliger plaats noodig zou zijn. Ook voor de bewoners in de Oostzijde zijn schuiten beschikbaar gesteld. Het Steuncomité kwam eveneens dien mor gen vroeg in actie. Voor de vluchtelingen is de Oostzijder kerk aangevraagd. Ook heeft men de beschikking gekregen over hefc gymnastiek lokaal en do Nutszaal. Aan het Kalf en het Heerenhuis was, toen in Zaandam do peilschaal 41 plus aanwees, d<^ stand van het water 3 min. Dit verschil is tedanken aan den spoordijk, die toen nog op uitstekende wij Zo als waterkeering dienst deed. Naar wij vernamen, is echter ook deze dijk bezweken en stijgt ook aan het Heorcnhuis het water steeds meer en meer. Om 7 uur stond het daar reed3 38 plus. Hot is te vreezen, dat do stand daar nu ge lijk aan dien te Zaandam zal worden en dan zal ook de Wormerdijk weer op harde proef wórden gesteld. Wij vernemen, dat ook do dijk bij Nek is doorgebroken. Purmorend. Uit Purmerend Bereiken ons achtereenvoB- gens do volgendè mededeeüngen Donderdagavond ontstond onverwacht een groot lek onder den nog niet geheel afgewerk- ten kistdam nabij liet Schouw bij de Amstor- damsehe poort. Bij alarmsignalen werden de militairen opgeroepen om hulp te verleenen. Gesteund door een aantal burgers, hebben dezen het lek nog weten te stoppen. Inmiddels begon ©ven voorbij de Melkfabriek „Hóllandm' door den geweldigen druk van het steeds wassende kanaalwater de mede aldaar nog niot ai gewerkte kistdam geducht ta ivM'kau. Oak daar ivcrtl mat alle jnaebt en kracht beproefd heb dreigend gevaar te stuiten. lot overmaat van ramp begon de dam zelf over te hellen, jeodat het r ater nu beren en oeneden binnenstroomde. Na een uur werkens werd de toestand zoo kritiek, dat de burge- meester to ongeveer één uur last gaf de nood klok te luiden en de hoornblazers door de straten alarm bliezen. Ten slotte moest men den arbeid aan den dam opgeven, wilde men daar niet, bij eventueel plotselinge doorbraak net leven verliezen. Het water heeft nu vrij spel en stroomt met verscheidene meters lengt© in hefc reeds zoo mooi drooggemalen gedeelte der gemeente. Do ramp is thans niefc te overzien. "Wanneer de wauerstand in het kanaal met dezen slechten i\ oord westenwind zoo blijft stijgen, dan is de berekening dat de -rioed in Purmerend een meter hoog zal komen te staan. Kerkvoogden der Nederlandsche Hervormde Kerk hebben het gaslicht daarin doen ont steken om op alle gebeurtenissen voorbereid te zijn, daar nu ook de Purmer en Overweersche polders weldra mede in groot gevaar zullen verkeeren. Ejj den watervloed ran 1S25 stond het water m de stad een meter boog, doch de hooggelegen Kaasmarkt met de Groote Kerk, Stadhuis en daaraan grenzende perceolen waren vrii van water, Ier aanvulling van het bovenstaande seint een onzer berichtgevers: De Purmei'enders hebben een waren ver- schrikkingsnaclit doorgemaakt. Vol vreugde hadden zij gezien, dat hun stadje langzamor- Iiand geheel werd drooggepompt, toen in do late avonduren de toestand kritiek werd bij den kistdam, tusschen de sluizen en den spoor dijk aangelegd. Reeds had men een gat in den kistdam bij het tramwegstation gestopt, doch om ruim éo'n uur 's nachts werd plotseling od twee plaatsen aan weerskanten van de Melk fabriek „Hollandïa" do kistdam, die onder- spoeld bleek te zijn, opgelicht en weggeslagen. ï6* ^at buiten de ingepolderde stad in het Noord-Hollandsch Kanaal den geheelen avond zoo buitengewoon was gestegen, hep toen als een schuimende waterval de 85 cM. lager liggende nieuwe stad binnen. Niets kon het water meer keeren. Achter het station, dat wij "Woensdag nog over twee wegen konden bereiken, stond alles binnen een oogwenk geheel blank. De nieuwe Julianaweg, de Heerengrachb en de Koemarkt overstroomden geheel. Veel hooger dan in de eerste stormvloeddagen steeg het water. Hefc kwam in den nacht met zitlk een snelheid op zetten, dat het eerst leek alsof de geheele stad zou onderloopen. Het was een angstig gezicht voor de bewo ners. Te midden van de grootste consternatie van vluchtende menschen en bewoners, die h»n huisraad naar hooger gelegen- verdiepin gen brachten en van militairen, die naar de bedreigde punten gingen, klonken het luiden van de klok en de noodsignalen, die ieder wekten. Onze correspondent seint verder nog: Met ontzettend geweld stroomde het water Donderdagnacht de stad in, nadat eerst het nieuwe stadsgedeelte was ondergeloopen. Om vijf uur baande het zich een weg langs de kanaal schans en in de woningen, zoodat de bewoners van benedenwoningen ijlings moesten vluch ten. Zij die het geluk hadden ©en bovenver dieping te bezitten, moesten in allerijl daar heen. De stad staat een halven meter onder water. Alle regenbakken, die het kostbare drinkwater bevatten, zijn door het instroo- mende zeewater totaal bedorven. Gelukkig zal het gemeentebestuur ons spoedig van duin water voorzien uit Amsterdam. Het peil van het water in de straat staat vrijwel gelijk met dat van het kanaal, zoodat voor een nog hoo- geren stand waarschijnlijk niefc te vreezen is. Persoonlijke ongelukken zijn tot heden niet voorgekomen. Monnikendam, De „Vesting" is Donderdagavond 11 uur be zweken. Het water stroomde met groot© snel heid en kracht de stad binnen. 'Ongeveer twee derde der et-ad staat onder water. De gasfabriek is buitenbodrijf. De telephoom verbinding is verbroken. NIjkork, Te half vier Woensdagochtend had het water hier zijn hoogtepunt bereikt. Het stond toen ongeveer 15 centimeter hooger dan Dinsdag. ÏN'a vier uur is het gaan zakken en Donderdag ochtend omstreeks tien uur stond het in zee ruim drio voet lager dan gisteren. De Putterpolder is thans ook geheel onder geloopen, en langs den rand der gemeente staat ales blank. Toch is do a-lgemeene toe stand véél beter dan gisteren, daar thans de zee lager staat dan de pokier, zoodat hot pol derwater in zee loozen kan. Schip gestrand. Donderdagmiddag is to Edam op het onderge lopen land bij do Zuidorzeehaven gestrand do stoomboot „Holland 2" van Verschure. Het -voorste gedeelte staat op het land, het o-oh- -k terste deel in het water, met een gat in den boeg. De vier opvarenden zijn gered. Het zal niet gemakkelijk zijn vlot te komen. Legerzak e n. Gedeeltelijke vrijstelling van examens voor sommige gomobiliseerden. Bij Kon. Besl. van 29 Jan. („St.'bl." 58) ia bepaald, dat zij, die op 1 Jan. j.l. gedurende meer dan twaalf maanden onder de wa.penen zijn, bij hot in 1916 opnieuw afleggen van ©en der examens, bedoeld in a-rtt. 12 en 123 der H. O.wet en in art. 57 der wet van 2 Moi 1863 („Sfc.bl." 50), waarvoor zij in 1915 zijn afgewezen, vrijgesteld zijn van het examen lo. in die groepen, waarvoor hun bij het In den laatsten tijd, de laatsto maanden mogen we wel zeggen, worden onze blikken telkens gericht naar Egypte Sedert de contraion en hun bondgenooten steeds meer overwinningen behalen in 'fc Zuid-Oosten van Europa, komen zij altijd dichter bij Egypte, waar zij Engeland gevoelig kunnen treffen in het Suezkanasl. Want om dat kanaal zal de strijd in het Nijlland voornamelijk loo.pen en wij geven daarom uvi dit belangrijk kanaal den iDgan.2 bii Port Said,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2