No. 237. Zondag 20 Februari 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Inzameling voor de Slachtoffers van den Watersnood. TWEÉDE TAMTG/SNÖ: Onder redactie van D. MANASSEN. 3 Hip Het Feestkanen. SflinftTENCDÜBflHT ADRES DER REDACTIE ENT ADMINISTRATIE PALESTRINA8TRAAT 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT, ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIE M1ANDEN Voor Advertentiür wendo men tick tot onze Administratie, P&lestrinastraat 10, Amsterdam. Pr' der AdvertentiPn per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deeliDgen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief, B;j abonnement redactie. De strijd, die thans in Albanië woedt, heeft dit gebied op den voorgrond der be langstelling gebracht. Het land ia slechts weinig bekend, al is er in de laatste jaren nog al eens van gesproken, toen de groote mogendheden het tot een onafhankelijk vorstendom maakten en er een koning, ,Mbret", aanstelden, n.'l. prins Willem van Wied. Bijzonder belang kreeg het voor ons, omdat Hollandscho officieren met majoor Thomson aan 't hoofd, belast wer den met de reorganisatie der gendarmerie Aan de Albaneesche kust. daar. Thans hoort men iets meer van het land, van de woeste bergen daar, maar vooral van de kuststreek en de plaatsen, die daaraan liggen. Onze reliëfkaart hierboven geeft ons eenig denkbeeld van het land. Wij zien er de bergen oprijzen, en de brokkelige kust met de havenplaatsen, die in den laatsten tijd bijna alle genoemd zijn. Het zuide lijkst zien wij Valona, aan de golf van dien naam; deze stad is thans door de Italianen bc-zet, maar de Bulgaarsche troepen rukken er heen en een strijd schijnt te verwachten. Verder naar 't noorden ligt Durazzo, waarop de Oostenrijkers aanrukken, en dan is er nog San Giovanni di Medua, waar de Italianen mannen en voorraden voor de Serviërs aan land wilden zetten', toen de Oostenrijksche duik- en torpedo* booten hen daarin verhinderden. Nog ver- dor naar 't noorden, op eenigen fstand van de kust, ziet men Scutari, eerst door de Montenegrijnen bezet, thans in de macht der Oostenrijkers. van streken. Omtrent het bezoek van H. M. de Ko ningin aan Zaandam, waarover we in ons vorig nummer reeds iets meldden, ontvan gen we nog de volgende berichten Zoodra H. M. do Koningin, na door de voor het Stadhuis samengestroomde menigte inet hartelijk gejuich te zijn begroet, in de raad zaal was binnengeleid, nam Burgemeester Ter Laan het woord om in welmeenende bewoor dingen Hare Majesteit welkom te lieeten in do gemeente. Het is mij, zeidè de lieer Ter Laan, eou eer cn een groot genoegen Uwe Majesteit als hoofd van den Staat welkom te mogen heeten. Spr. verheugde zich over deze belangstelling van Hare Majesteit do Ko ningin, omdat bijna geen gemeente die in zoo hooge mate verdient als Zaandam, dat na de moeilijkheden ten gevolge van den oorlog nu nog.door een nieuwe ramp wordt geteisterd. De aanwezigheid van de dames en heoren, die alle'n hun diensten in betrekking tot den watersnood verleenen, toont dat alles wordt gedaan om het leed te lenigen en uitbreiding van de ramp zooveel mogelijk te voorkomen. Behalve dat een vijfde gedeelre door het over- stroomingswater wordt getroffen, heeft de ge meente ook nog de zorg over ongeveer 2000 vreemdelingen uit. de omliggende gemeenten, waarbij dan nog komt do verzorging der ver dreven dieren. 'Hierna geeft de Burgemeester een korte uit eenzetting van hetgeen sedert het ontstaan van de ramp is gedaan, waarbij do heer Ter Laan in het bijzonder de aandacht vaji Hare Majesteit vestigt op het werk van het polder bestuur van Westzaan, aan welks goede zorgen het is te danken, dat het westelijk deel der gemeente nog droog is, en op dat van den ge meente-architect, den heer Doodhagen, die dag en nacht heeft gewerkt om de stad Toor meerdere rampen te behoeden. Hierna werden de vcrschillcndo oorporatiën, als het Watersnoodeomité, het Kleerencomité, do Comités voor do scholen, waar de vluchte lingen gehuisvest zijn, de oud-wethouder Kamphuijs, die do registratie der vluchte lingen op zich heeft genomen, het polderbe stuur en do ambtenaren aan Hare Majesteit voorgesteld. .De Burgemeester eindigde zijn sympathieke toespraak met t© verklaren, dat hem de lioogo belangstelling van Hare Majesteit ook hierom verheugde, wijl daardoor ecuigermate een in druk wordt gekregen, hoe zwaar de gemeente is getroffon en hoe noodig het zal zijn, dat van regeeringswege bijzondere maatregelen worden genomen om deze gemeente, die door (Uit het Engelsch.) Kapitein Jollyfax was een zonderling, die aan den mond de Theeims een klem huisje bewoonde. In den tuin achter dat huisje bewaarde hij een klein kanon, dat ,eeu bijzondere reputatie genoot bij de be volking van het kleine naburige stadje, ja van heel de omgeving. Het kanonnetje op zichzelf had niets bij zonders. Het. was maar een klein 'bronzen kanon, nauwelijks een meter lang en waar van het affuit rustte op een met gras be zaaid heuveltje, welks voet versierd was met schelpen en gekleurde steenen, die op kun- stige wijze gerangschikt waren. Het kanon netje was geplaatst op enkele passen af- stauds van een scheepsmast eai stond in de richting van den havenmond- Kapitein Jollyfax' huisje zag uit op de moerassen en op de zee. Hoe onschuldig en onschadelijk het ka nonnetje er evenwel op 't eerste gezicht uit zag, het was vreeselijk om aan te hooren als het losbrandde- Heb geluid was weliswaar een reeks van rampen wordt getroffen, te helpen. Hare Majesteit, deze rede beantwoordende, verklaarde getroffen te zijn door de vriende lijke woorden, waarmede zij was ontvangen. Maar nog meer was H. M. getroffen door de eendracht en de kraoht, waarmede men in Zaandam den nood had bestreden. H. M. ver zekerde het zeer. op prijs te stellen,. met de bestuurderen der verschillende organisaties te mogen kennismaken. Hierna onderhield Haro Majesteit zich ge- ruimen tijd met de aanwezigen, door wie Zij zich nader omtrent hun werkkring liet in lichten. Daarna werden de auto's bestegen voor den tocht langs bet overstroomde gebied en het bezoek aan de scholen aan de Stadswerf en 't Kalf, waar de vluchtelingen geherbergd wordeu, en aan de Doopsgezinde Kerk, die als gasthuis voor de zieke vluchtelingen dienst doet. Overal langs den weg en bij aankomst aan de gebouwen, waar telkens een diobte drom menschen was opgesteld, werd Hare Majesteit met gejuich' begroet. In de scholen informeerde H. M. de Ko ningin met veel belangstelling, wanneer en boe zij gevlucht waren en roemde de hooge Bezoekster de wijze, waarop do vluchtelingen waren gehuisvest. Hot deed Hare Majesteit genoegen te zien, hoe goed allen verzorgd waren Treffend was het bezoek aan de Doopsge zinde Kerk, waar H. M. niet alleen tot alle zieken een vriendelijk en vertroostend woord richtte, maar ook voor allen een geschenk had meegebracht, dat de Vorstin persoonlijk over reikte. De mannelijke verpleegden kregen een zakje sigaren en een pakje tabak; de vrouwe lijke een schilderijtje, een schaar in étui of een ander cadeau. Voor de kraamvrouwen had de Koningin een lief manteltje of een sjaal voor de baby meegebracht. Onnoodig te zeggen met hoeveel dankbaar heid het vorstelijk geschenk werd aanvaard. Ik ben 80 jaar, mijnheet, maar ik had nog nooit do Koningin gezien, vertelde een oud vrouwtje, maar zoo vriendelijk als de Koningin tot mij sprak en nu nog een geschenk ook! De tranen kwamen het oudje in de oogen. Hare Majesteit dankto het Roode Kruis voor het vele goede, door de vcreeniging ver richt. Na het bezoek aan do school aan 't Kalf word de tocht voortgezet naar het Heerenhuis op do grens der gemeente. Onderweg opperde Hare Majesteit den wensch om ook eens een noodveestalling te zien, waaraan spoedig kon tegemoet gekomen worden door een bezoek te brengen aan den thans tot pakhuis ingeriohten vroegeren molen niet diep en doordringend als bij een bele geringsstuk, maar liet bracht, niettemin een losbarsting teweeg, alsof de luclit ervan scheurde In den Kerstnacht, op slag van twaalven, liet de kapitein altijd zijn kanon afgaan en dat was heb sein voor talloos velen, die er elan heengingen om liederen en gezangen te zingen. Maar hij schoot zijn kanon ook af in den nacht van Oude- en Nieuwejaar, en op den sterfdag van Lord Nelson en ter gedachte nis aan de inneming van Sevastopol, die hij meegemaakt had. Hij schoot heb af, als de koningin jarig was en op Sb. dementius, die de patroon was van zijn par och:?. Als hij jarig was, liet hij heb den heeten dag afgaan, zoo spoedig hij het maar weer schoonmaken en laden kon, en hij lieb het eveneens losbranden opden verjaardag van zijn vrienden Roboshobery Dove, Sam Brentiee en den ouden Tom Blytlie. Hij schoot het af om allerlei overwinningen te vieren en, in het algemeen, bij elk nieuw van belang dat hem bereikte. Hij sahoo. liet af bij huwe lijken, bij verlovingen, bij doop, bij ver trek en bij aankomst van bijzondere per het ,,Oude bonte Kalf" van den heer KJ. Honig, waar kort na de overstrooming 70 koeien waren gestald. Nu waren er echter nog 20. Van hier werd verder tot het Heerenhuis gewandeld en had Hare Majesteit gelegenheid in vollen omvang de verwoestingen te zien, dapper den krachtigen westenwind, de sonn- eon orkaan leek, trotseerende. Met bc'angsteUmg vroeg H. M. naar constructie der kistdammen. Zel'fs zag do Voretin er niet tegen op een eindje boven op de kistdammen te wandelen om alles goed op te nemen. Het was een eoht interessant tooneeltje, deze krachtige, blozende vorstin moeite doend op dat primitieve dijkje op de been te blijven. Maar toch ging het. Elven verder trok het do aandacht van Hare Majesteit, dat in een huis, dat rondom en diep in het water stond, nog mensdhen woon de. Dat wilde H. M. wel eens zien. Beneden stonden de kamers blank. Daar konden toch geon menschen wonen, meende de Koningin. Zeker niet, antwoordde de burgemeester, zij wonen boven op den zolder, maar dan moet Uwe Majesteit een trapje op en dat zal niet gaan. Waarom niet? wierp Hare Majesteit tegen en merteen was Zij reeds boven. De goedbedoelde uitnoodiging of de juf frouw" met even wilde zitten, weerde de Vor stin lachend af met de opmerking, dat Zij nog naar Amsterdam moest. Nadat ten slotte het Heerenhuis was be reikt, waar nog het. polderbestuur van de Wijde Wormer aan H. M. de Koningin werd voorgesteld, werd zonder oponthoud de terug reis naar den Dam aanvaard. Voor het gemeentehuis werd door de Vorste lijke bezoekster afscheid genomen, den burge meester Haar tevredenheid betuigende alles te hebben kunen zien en de hoop uitsprekend, dat het Zaandam wel zou gaan. Daarna vertrok te half vijf precies H. M. de Koningin, die alleen vergezeld was van freule Sloet en den heer jhr. Hooft Graafland, weer naar de hoofdstad. H. M. de Koningin is Donderdagmorgen met den trein van 8 u. 16 naar Alkmaar vertrokken, teneinde van daar een bezoek te brengen aan Purmerend. Men meldt on3 uit Alkmaar van Donderdag: Do Koningin arriveerde hedenmorgen met klein gevolg per gewonen trein van 9.29. Een auto met klein gevolg stond op het perron gereed, waarmede H. M. zich door Alkmaar in de richting Purmerend begaf. Om half elf arriveerde de Koningin te Purmerend, vergezeld van de hofdame freule Sloet en den adjudant jhr. Hooft Graafland. Aan den ingang der gemeente werd de burgemeester de heer Cavaljé, aan H. M. voorgesteld. In een hofauto reed de burgemeester verder vooruit. H. M. stapte uit bij den kistdam, die door de gemeente aangelegd is. Hier werden aan H.M. voor- geeteld de beide wethouders, de hoeren Jur- gena en Drost, de gemeente-architect Pos terne en de kapitein der genie Duetz. Na een wandeling langs den kistdam bezocht de Koningin de Hollandia-fabriek voor melkproducten, waarin thans een stoom pomp bezig is het water uit de stad te ma len. Voorts werd bezichtigd de waterstand bij de Nekkerstraat, waar het water nog niet zoo hoog geweest ia als gisteren het geval was. De Koningin bezocht daarna de Doops gezinde kerk, waar zich vluchtelingen be vinden hot toevluchtsoord in de gym nastiekzaal der gemeente en de Roode- Kruis-inrichting. Hierop werd bezichtigd de Purmerdijk en de kistdam aan den Purmerweg. Op het stadhuis, waarvoor zich een groote menigte verzameld had, wer den aan de Koningin voorgesteld de leden van het Watersnoodeomité en de sub-com missie. Met verschillende heeren onderhield de Koningin zich. Wandelende begaf H. M. zich daarop naar het Patronaatsgebouw, waar zich ook vluchtelingen bevinden. Hier gebruikten de vluchtelingen juist het middagmaal. Ook hier sprak de Koningin de vrouwen en mannen toe en reikte zij eenige geschenken uit,. Te ruim 12 uur verliet de Koningin do gemeente en vertrok naar Alkmaar. Tegen half vier kwam H. M. terug in het Paleis. Om half vijf werden de dames, die zich tijdens de overstrooming belastten met de uitdeeling van kleederen aan de slachtoffers, ten Paleize ontvangen. De Prinses is Donderdagmorgen om 10 uur uitgereden tot het brengen van een be zoek aan „Artis". Woensdagmiddag heeft H. M. de Ko ningin bij zich ten paleize ontvangen de heeren C. F. Julius, gep. luit.-kolonel, voorzatter, C. H. O. W. van der Nagel, kapitein, secretaris, en S. v a n L e n n e p en G. Kruseman, leden der militaire verplegingscommissie. Naar bekend is wds deze commissie be last met het onderbrengen van het vee uit de overstroomde streken. Door H. M. de Koningin werden Donderdag ten paleize ontvangen de dames dio zich tijdenb do overstroomiug belastten met het verstrek ken van kleederen aan de slachtoffers van de ramp. Geruimen tijd onderhield de Koningin zich met de dames: mevrouw Tellegen, mevr. Josephus Jitta, mevr. De Vries, mevr. Den Hertog, mevr. Baëza, mevr. Jonker, mevr. Franco Mendes, mevr. Roest van Limburg en mej. Kohnstamm. Vooraf waren door H. M. in audiëntie ont vangen mevr. Vening Meinesz, mevr. Van Riemsdijk, mevr. Hoeuff en mej. Van Eeghen. sonen; eens zelfs had hij het afgeschoten bij gelegenheid, dat er in de gevangenis van Springfield een misdadiger was opgehan gen. Kapitein Jollyfax was altijd bij de kust vaart geweest. Nu genoot hij van zijn rust. Het was een goede gezellige vent, kort en dik en met een joviaal gezicht. AJs hij niet stond te poetsen aan zijn kanon, dan schil derde hij zijn huis op, of zijn scheepsmast, of het hek van zijn tuin, of iets anders dat maar verf wilde houden. Hij schilderde den mast wit, het hek groen en het huis in alle mogelijke kleuren. Het was een belangwekkend vraagstuk voor een opmerkzaam beschouwer van al die werkzaamheden, hoeveel de hoeveelheid verf wel zou zijn die in een jaar op al deze voorwerpen werd uitgestreken. Want nau welijks was een plek opgedroogd, of de kwast kwam er al weer met een andere lading verf overheen, en dat ging zoo maar onafgebroken voort. Het waa een raadsel, hoe liet kwam dat noch de mast, noch het, hek er op den duur dikker van werden, wat toch door de verschillende lagen verf, dio nimmer meer verwijderd werden, heb geval had moeten zijn. Kapitein Jollyfax was om zijn kanon Se toestand ia den reuzenstrijd. De Russen hebben zich meester gemaakt van Erzeroem, de Turksche stad in Klein - Azië. In de laatste dagen was wel niet an dera te verwachten het eone fort der ves ting na het andere viel in hun handen. Het is een overwinning der Russen, welke de meeste lezers echter wel niet zoo hocg zul len aanslaan. De strijd in dio' buurt, in Azië, wordt zoo ver weg gevoerd en heb lijkt ons zoo toe, dat zegepralen daar zoo weinig resultaat geven. Wat beteekenb het eigenlijk, of de Russen de Turken daar klappen geven of omgekeerd 1 Een beslissing zal daar toch niet vallen. Inderdaad, Erzeroem is voor ons wat heel ver van huis, en wat er op de groote fron ten in 't Westen en 't Oosten gebeurt, lijkt ons zooveel belangrijker, maar daarom moet men op deze overwinning der Russen niet te laag neerzien. Dat dezen gaarne Erze roem in hun macht hebben, blijkt niet alleon in dezen oorlog, bleek ook in vroege re. Dit is nu al de derde maal, dat Erz» roem in handen dor Russen valt, eerst in 1829, later in den Russisch-Turkschen oor log van 187778. Geen van beide koeren hebben de Russen de stad kunnen houden; bijzonder populair, vooral onder de straat jeugd van het plaatsje. Zij hingen bij troepjes aan zijn hek cm hem met zijn kanon bezig to zien en menige jongen droomde ervan en nam zich vcor op te sparen voor eou goede hoeveelheid bus-- kruit-, om dan op zekeren nacht eens een schot te laten dreunen, zóó hard, dat het heele stadje er wakker van zou worden. Maar wag dit het ideaal van de straat jeugd, het was het niet van de vrouwelijke bevolking van het plaatsje. Iedere vfouw heeft een aangeboren afkeer van vuur wapens en de dames van het stadje van kapitein Jollyfax verwenschten hoofd voor hoofd zijn kanon hartgrondig en namen zich vaak genoeg voor van woonplaats te veranderen. Juffrouw Biling bijvoorbeeld, een we duwe, die aan den anderen kant van den rijweg woonde, verzekerde aan ieder die het hooren wilde dat zij in zekere maand, waarin veel gedenkdagen voorkwamen, drie borden en een groote aarden schotel had gebroken, die haar door den schrik van de losbarsting uit de handen waren gevallen. Juffrouw Biling behoorde dus begrijpe lijk tot de meest verbitterde vijandinnen van het befaamde bronzen kanon. Hoe Wij blijven bereid giften in ontvangst te nemen to leniging van den nood in do overstroomde streken. Oe bijdragen worden in dit blad verantwoord en aan de Alg. Watersnood-Commissie overgedragen. Ten einde vergissingen onmogelijk te maken, verzoeken wij met nadruk op do strook van de ons toe te zenden postwissels het woord WATERSNOOD te willen vermelden. Elfde lijst. Ontvangen tot en met 18 Februari 1916 's middags: Korporaals en manschappen van de 4e compagnie, 7e bataljon Landwesr-infantene en artilleriebezetting f 11.72; jagers, cava leristen, treinsoldatenwielrijders en subsri- tenten van het hoofdkwartier van het veld leger f 26,45; de opbrengst van een uitvoe ring gegeven door de onderofficieren van Hr. Ms. „Gelderland" f 69.80; door onder officieren en manschappen van Marine en Landmacht bijeengebracht ter gelegenheid van drie voorstellingen, gegeven in de Mi- rinecantine te Hellevoetelma door den heer C. M. Kemp, korporaal-machinedrijver en mejuffrouw S. Staal f 29.55A. Totaal van deze lijst f 137,52$. Totaal ontvangen f 1799,79$. D. MANASSEN. bij den vrede edschten de Turken die telkens teruf- Wel een bewijs, voor hoe gewichtig zij het bezit van Erzeroem hielden. In zijn ge bied is de stad dan ook van groot belang, strategisch zoowel als commercieel. Het is een der bloeiemdste steden van Hot Oosten van Klein-Azië, ligt in een vruchtbaar go- bied, is een middelpunt van karavaan wegen het ligt aan den groeten handelsweg van Trebizonde naar Tabriz in Perzië. Bovendien geeft Erzeroem den Ruawm een vast punt in deze streek en do verovering er van kan zeer bevorderlijk zijn voor de ver- eeniging der Engelsche troepen, die uit het zuiden en van de Russen, uit het noor den de Turken in Mesopot; mië aanvallen. Is die vereeniging eenmaal tot stand ge komen, dan staat Rusland 'n verbinding met do Perzische Golf, me een groote wereldzee en kunnen de andere geallieerden het de hand reiken. De Ru^on zelf schatten de bezetting van Erzeroem zeer hoog: volgens ken is de voor 'Ombaar gehou den vestaug de sleutel tot ai de AzifLti-ohe bezittingen van Turkije. ,Op het Westerfront blijft het in de laat ste dagen bijzonder levendig. Evenals in het voorjaar van 1915, toen de geweldige vechten aan. de Yeer plaats hadden, w do Duiteohers hun groot offensief waagden en trachtten door te breken naar Calais, is het nu vooral weer bij Yperen en in den omtrek, waar geducht gevochten wordt. In April van 't vorige jaar was het hier, voor al bij de gefaajnde hoogte 60, dat de Duit- schers met hun gifgassen begonnen te wer ken en teen werd de ring om Yperen nau wer dichtgetrokken. Ook ditmaal gaat de aanvallende beweging uit van de Duitschers en blijkbaar behalen dezen ook nu eer' "voordeelen. Zij hebben o.a. een Engelsche loopgraaf bij Commines genomen. De aam- vallen gelden hier voornamelijk de Engel sche troepen en blijkbaar trachten de Duit schers hier weer door te breken. Hopen zij nog altijd Calais te bereiken? Zij schijnen hier een ontzaglijke hoeveelheid troepen bijeengebracht te hebben. Misschien zijn de jongste gevechten nog niet meer dan pogingen, die dienen als voorboden van een geweldig offensief, dat later zal volgen. Elders aan 't Westerfront is de strijd van minder beteekenis, toch hadden er ook vrij hevige gevechten plaats in Champ-agne, vooral bij Tah ure, waar in den vorigen na zomer soms zoo ontzettend gevochten is. De Franschen beweren, dat zij eenige voor uitgeschoven posities, die zij vroeger hadden verloren, hebben hernomenDuitsche be lichten spreken dit tegen en zeggen, dat allo aanvallen der Franschen vergeefsch waren. Van de gevechten in den Balkanmet name in Albanië, is totnogtoe geen nieuws. We hooren nog altijd niet, of de Oostenrij kers bij Durazzp zijn, of de Bulgaren verder Valona naderen en of ze daar in strijd ge raakt zijn met de Italianen. Een aanval op Saloniki schijnen de centralen en hun bond- genooten in elk geval nog niet in den zin vreemd keken daarom de bewoners van het plaatsjo op, toon zij den dominee in het kerkje van Loigh de geboden hoorden af lezen van het huwelijk tusschen John Jollyfax, vrijgezel, en Mary Anne Biling, weduwe, en dienzeliden middag het bron zen waj>en zijn vreugdekreet hoorden uit bulderen Toch was er eigenlijk de quaeslie van het kancri buiten betchouwing gelaten niets vreemds in dit huwelijkkapitein Jollyfax was nog vlug van liclma.ni en.' jong va.n geest, terwijl juffrouw Biling zoo aantrekkelijk was als een weduwe uit het graafschap Essex maar wezen kon, waar de weduwen van ouds om, hare aan trekkelijkheid beroemd zijn. Bovendien \erk eerde zij in de aangename omstandig heid, van weinig of geen familie op de wereld te hebben. Het nieuwtje was dus nu officieel, nie mand in liet plaatsje, die er onbekend mee was, en wien het onverhoopt niet ter oore zou zijn gekomeu, zou er binnen veertien dagen ruimschoots van overtui#! zijn ge worden. want dag aan dag zag men kapi tein Jollyfax en juffrouw Biling, arm in arm, de hoofdstraat van Leigh afwandelen te hébbeneen der jongste berichten meldt, dat er niet meer dan een 10,000 man Duit sche en Bulgaarsche troepen bij de Griek- ache grens staan. De geallieerden ga am intuaschen door met Saloniki te versterken en zij gedragen zich daar en in den omtrek al3 heeren en mees ters. De Grieken beklagen er zich over. Volgens de Atheenscbe bladen neemt do druk der Entente op Griekenland in de laatste dagen nog toe; EngeLscho en Fram- sclie troepenafdeelingen hebben alle plaat sen om Saloniki afgezocht naar verborgen wapefts, en cenigo Grieken, bij wie oude en onbruikbare wapens werden gevonden, rijn gearresteerd. Volgens een Zwitserach be richt zouden de geallieerden nog wat anders in hun schild voerenmen vreest te Athene, dat rij de havenB Patras en Volo zullen be zatten. Dagelijks kruisen schepen der go- aüioerden voor Patras en de havan van Volo is versperd met mijnen. Do Grieksche regeering protesteert daar we! togen, maar rij schijnt er weinig aan to kunnen doen. BELGIË. De geallieerden doan een plechtige belofte aan Bolgïë. HAVRE. Maandag j. L vervoeg den zich de gezanten van Frank rijk, Gxoofc-Britannië en Rusland bij den koning der Belgen, ten huize van baron Beyens, don minister van buiten!andscho zalten te Sto. Adresse (bij Havre). De Rus sische gezant, prins Koudecheff, richtte uit naam zijner ambtgenooten de volgende woorden tot den minister ,,De geallieerde mogendheden, die de verdragen hebben onderteekend, waarbij de onafhankelijkheid en neutraliteit van België worden gewaarborgd, hebben besloten door een plechtige daad de beloften to her nieuwen, die zij uw land hebben gedaan. Diensvolgens hebben wij, gezanten van Frankrijk, Groot-Britannië en Rusland, daartoe behoorlijk gemachtigd door onze regeeringen, de eer de volgende verklarin gen af te leggen ,,De verbonden mogend heden, garanten van de Belgische neutrali teit, verklaren, dat de Belgische regeering te zijner tijd geroepen zal worden om deel te nemen aan de vredesonderhandelingen en dat zij geen einde zullen maken aan de vijandelijkheden, voordat België in rijn politieke en economische onafhankelijkheid ia hersteld en ruimschoots schadeloos gesteld voor het geleden nadeel. Zij zullen hunne hulp verleenen aan België voor zijn commercieele en financieels opheffing." Baron Beyens bracht dank aam de ge zanten uit naam van de regeering en den koning- Daarop deelden de gezant van Italië en de vertegenwoordiger van de Japansche regeering baron Beyens, mede, dat hunne landen, die niet behoorden tot de mogend heden, die onafhankelijkheid en neutrali teit van België hadden gewaarborgd, geen bezwaar ertegen hadden, dat de bovenver melde verklaring door de geallieerden werd om te „winkelen". Nu waa dit eigenlijk maar een formali teit, en de- winkeliers trokken, er niet het minste voordcel van. wamt het aanstaande echtpaar bezat ieder voor zich ruimschoots wat tot een complete huishouding behoort en als zij som:- hier of daar binnentraden cm naar den prijs van een vischpan of een paar haardijzers te vragen, dan moest de beleefde winkelier zich maar vast troosten met de zekerheid dat het gevraagde voor werp zich ongetwijfeld al lang bevond of in de keuken van de bruid or in die van den bruidegom. Niettemin kweet het paar zich met ijver van zijn taak om deze wan delingen te maken, waar zij als een sym bool en een vaste verplichting bij elk fat soenlijk huwelijk doorgingen. Juffrouw Biling, die zeer aan vormen gehecht was, zou er niet gaarne mede gebroken hebben, en kapitein Jollyfax. ofschoon hij er het nut niet. van ir.zag, deed het met pleirier cmdat het hem weinig of niets kostte, en zoo was zijn genoegen op deze glorieus e tochten onvermengd en zonder bijsmaak van kostbaarheid. CWtrrdt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1