Laatste Berichten PAD VIN DER- REEPEN. Beiiiengd Nieuws. Examenverïoven. BENSDORP'S Kosmos 1 Mareohal die! SSLOATEH-ALMARAK I91S Bekwame Kleeialers Grootwerkers Examen Kommies b/d Belastingen. PES SOXjPAT^JbtsIxroOXyaFl. ANT GlX\ "Woensdag 3. €3 2F1,efc>:r"u.E&,:rl 1 O X O Do ondorgetoekenden betuigen langs dezen weg hnn hartelijken dank aan onderofficieren, korporaals en manschappen van het 4e peloton van 3-4 R. H. voor de hartelijke blijken van belangstelling, ondervonden bij hnn echtver bintenis, welke steeds zullen zijn een blijvende aangename herinnering aan de voor hen ge- lukkigo dagen en aan het 4e peloton van het 3e eskadron 4o Regiment Huzaren in don mobi lisatietijd. J. DOLDERSUM en echtgenoot©. Voor don Watersnood. Helder, 9 Febr. 1916. Geachte Redactie! Verzoeke beleefd in uw blad te vermelden, dat door de Tooneel- en Gymnastiekvereniging Thalia" aan boord van Hr. Ms. „Noordbra bant" een Liefdadighoidsuitvocring in Den Helder is gegeven met medewerking van de Turnclub 0. K. K. en de Damesturnclub Hvgien uit die plaats waarvan de netto op brengst groot 382.36 is afgedragen aan den burgemeester teneinde dit bedrag over te maken aan de Algemeene Watersnoodcommissio te Amsterdam. Uw geachte Redactie hiervoor, dankzeggend. Hoogachtend, GREVELINQ. Secret, penningm. Thalia" a/b. „Noordbrabant". Pandoeren. Geachte Redactie. In uw nummer van 11 Februari komt eon pandoerpraatje voor, hetwelk geen praatje is. Waarom toch. legt speler 1 harten aas weg en houdt twee hangkaarten vast? Als hij harten «as vasthoudt en schoppen 10 weg legt, is aan zijn praatje niets te doen. En dan, zooals het nu is, hangt hij niet met den 7en, dooh met den 5en slag. "Wat het 2e praatje betreft, nu, iemand die een beetje kan pandoeren ziet op het eerste gezicht, dat hij hangt. Met hartelijke groeten, Eenige pandoerders ran 1-1-5 R. I. Pandoeren. Pandoerpraatje van de Pandoerclub ,,'t Zal wel gaan", opgelost door de Pandoerclub „Zambi cirkie Zambi", te Baarle-Nassau. No. 1 k. 10; no. 2 k, aas; no. 3 h. 10; mo. 4 k. K. No. 3 r. K.no. 4 r. b.no. 2 k. 9. No. 3 sch. aasno. 4 sch. 10no. 2 h. vr. No. 2 sch. K.no. 3 r. vr.no. 4 k. vr. No. 2 sc-h. vr.no. 3 h. 6; no. 4 k. b. No. 3 k. 7no. 4 r. aas; no. 2 soh. 8 en hangen op den 6en slag. Pandoerclub „Zambi cirkie Zambi". Oplossing pandoer praat je No. 2 „Het zal wel gaan". Ie slag: No, 1 kl. 10, No. 2 kl. koning, No. 3 harten 10, No. 4 kl. aas. 2e slag: No. 3 sch. a., No. 4 h. vr., No. 1 Éch. b., No, 2 sch. 10. 3e slag: No. 4 sch. k.,_ No. 1 soh. 9, No. 2 kl. vr., No. 3 r. 8. 4e slag: No. 4 sch. vr., No. 1 sch'. 7, No. 2 kl. b., No. 3 h. b. 6e slag: No. 3 r. k., No. 4 kl. 9, No. 1 r. 10, No. 2 r. b. 6e slag: No. 3 kl. 7, No. 4 sch. 8, No. 1 kl. 8, No. 2 r. a. Zoodoende heeft hij met klaver acht den geest gegeven. Pandoerpraat jo No. 1: le slag: No. 1 r. 10, No. 2 kl. 7, No. 3 kl. 10, No. 4 r. 8. 2e slag: No. 3 h. 7, No. 4 kl. k., No. 1 h. b., No. 2 h. k. 3e slag: No. 4 r. a., No. 1 r. 7, No. 2 sch. k., No. 3 kl. a. 4e slag: No. 3 h. vr., No. 4 sch. a., No. 1 h. 10, No. 2 soh. b. 5e slag: No. 3 h. 9, No. 4 sch. vr,, No. 1 h. 8, No. 2 kl. 8. 6e slag-: No. 2 sch. 9, No. 3 r. k., No. 4 r. 9, No. 1 sch. 7. 7e slag: No. 2 soh. 8, No. 3 r. vr., No. 4 r. b., No. 1 sch10. Zoodoende heeft hij mot schoppen 10 den geest gegeven. Pandoerclub „De Bult", Fort Waalsclie Wetering, Gem. Tuil en 't Waal. Oplossing pandoerpraatje No. 1 van de pan doerclub ,,'t Bal wel gaan", 1.1. 3 R. I., opge nomen m de .Soidatencourant" van 11 Februari. De uitslag is als volgt: H. A. wordt weggelegd. Klaver troef. Dc eerste speler speelt ople r. 10, 2e kl. 7, 3e. kl. v., 4o kl, b. 4e r. a., le r. 7, 2e scb. b,, 3e kl, 10. 3o h. vi, 4e sch. v., le h. b., 2e kl. 8. 2e h. h„ 3e kl. a., 4e sch. a., le h. 10. 3e h. 9, 4e r. b., lo h. 8, 2e kl. 9. 2e sch. 8, 3e h. 7, 4e r. 8, le sch. 7. Speler speelt op. 2e sch. 9, 3e h. 7, 4e r. 9, le sch. 10. Zoodat de eerste speler er in zit op sch. 10 op den zevenden slag. De Pandoerclub „Ons Genoegen". Remonte-depot, Milligen. Avondbezigheid. Ingezonden door M. P. Woudergem, Land- stormsoldaat, le Comp. III Bat. 14e Reg. Inf. Veldleger. Mijn geheel bestaat uit 21 letters en zijn per sonen, die reeds vele jaren het Vaderland heb ben gediend en nog dienen. 2 3 13 12 is een meisjesnaam. Een Pauw is een 11 17 20 16 6 vogel. 19 7 15 21 is een lichaamsdeel. Si 9 10 2 is een meisjesnaam. Er is in de wereld veel 5 7 20 1 4 6. 14 16 2 18 wordt veel gebruikt. Mijn carrière bij hex Mitr. Pel. van 2 R.-l. (door serg. Theo.) Ik werd op zekeren dag Bij de mitrailleurs gedetacheerd, Doch 'k heb geen spijt ervan, Want 'k heb er veel geleerd Aanvankelijk van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, Altijd was het droge theorie; Brr... het was den meesten tijd Verveling, wel voor drie. En dan... een collega moest me leeren Met de stukken exerceeren, Ook al mocht ik dragon, Zonder er om te vragen. Spoedig werd het beter, Want ik werd a! stukscommandant, Ook bad ik al eens geschoten Met „losse piepers" een beele band. Nog verder bracht ik het, Want mij werd een sectie toevertrouwd, En zoo werd ik dan de man Waarop iet lieve Neerland bouwt. Mars, darik voor je gunst, Dat ik het zóóver heb gebracht; Ik gevoel me overgelukkig Als ik zeggen kan: „Sectie, geef acht!" THEO, Serg. Mit. Pel. 2 R, I. Stil met ons beiden. (Van sergeant G. Persklomp.) Komt, laten we over de heide gaan, Stil met ons beiden Wij zien er de kleurige bloemkens staan, En boören den vogel zijn liedeken slaan, Voor wij gaan scheiden. Kom, wand Ten we eenmaal nog door het bosch, Stil met ons beiden; "We vlijen ons ééns nog op 't donzige mos, En stoeien nog eenmaal je haren los, Voor we gaan scheiden 1 Kom, wees nu wat kalm en toon geen verdriet, ijil met ons beiden Éïjgji Je weet niet, hoc gauw ons de hei weer ziet, Na dit ons scheiden G. PERSKLOMP, Sergeant. De binnenlandsche vijand. (Van korporaal h.s. O. Marees.) Ach, hoe lang zal het nog duren, Eer de dag van vrede daagt, En ons oude burgerleven Opnieuw onze aandacht vraagt? Holland is nog vry gebleven Door zijn strikte neutraliteit; Maar was het die niet nagekomen, Oorlog was ook bij ons een feit. Achttien maand' staan onze mannen Reeds tot strijden klaar, .als 't moet, Om den vijand te bekampen, Die den eersten aanval doet. Eindelijk is er een gekomen, Razend brullend kwam hij aan, Oru in plaats van onze forten Dijk en huizen stuk te slaan. Deze vijand was te machtig, Om hem tegenstand te bien. Niet dat hij heeft slechts overwonnen, 't Land annexeert hij bovendien 1 Water, o gij wreede vijand, Die zonder ultimatum komt, En het volkrenrecht der menschen Door uw krijgsgebruis verstomt 1 Onze mannen toonden dapper WeJke geest er in. hun zit. Als er maar gevaren dreigden, Ze bleken jongens van Jan de Witl Ook onz' Vorstiunue heeft bewezen, Door te helpen met woord en daad, Dat er niets op deze wereld Boven Haar dierbaar Holland gaat. Hulde aan Haar en aan allen, Uw voorvaderen doet ge na.; Dat er steeds in uwe vaandels „Luctor et Emergo" stal O. MAREES, Harderwijk. korporaal H. S. De Europeesoho ooriog. (Van korp. Vrijw. Landst. W. Doctor.) Reeds duizenden soldaten Zijn ginds, o wreed geweld-, Op 't slagveld van Europa Door 't vlammend zwaard geveld. Reeds duizenden gezinnen Gekuld-in diepe smart; M ant hen, dien zij beminden, Doorboorde men het hart. En nog zijn niet do stormen Des oorlogs uitgeloe.d; Neen! méér nog zal zij woeden, Méér bloed moet nog gevloeid. Want 't buld'ren der kanonnen Wordt fellei steeds gehoor 1 En jaagt de legerdrommen Als vee ter slachtbank voort. Hoe moedig ook in 't strijden Voor huis en hof en haard, Moet toch hier een van beiden, Bezwijken onder 't zwaard. En straks, als d' een uit 't strijdperk Als winnaar henensnelt, Zinkt d'ander stervend neder Op 't bloedig oorlogsveld. Zoo zien w' een volk verrijzen Met eer en roem en macht; Zoo spoorloos weer verdwijnen, Door roofzucht omgebracht. Nijverdal. W. DOCTOR. Korp], Vrijw. Landstorm. Oorlogsleed. (Van mil. J. F. van Baarsckct.) Ginds ver in het Oosten op het oorlogsveld, Daar zijn ze elkander aan 't meten, Daar valt menig strijder voor 't land als een held, 't Hart doorboord of de schedel gespleten. Hij, die streed voor zijn land, voor zijn Keizer, zijn God, Ach hemel, wil u over hen ontfermen, Ach, hoor hen toch roepen„Sta ons bij in ons lot!" En hoor hen toch zuchten en kermen Maar niemand, die hoort hen ginds ver heel alleen, Niemand, die hun hulpe komt bieden; Hun hart is gebroken, ze zitten in geween, Zoo zien zij hun leven heen vlieden. Ziet gipds in de verte daar ligt een jonkman, Een kogel doorboorde hem het harte; Hij sloeg achterover en stierf er dra van, Met vele pijnen en smarten. Hij zuchtte nog even: mijn liefste, mijn schat, Wat moet ik je vroeg gaan verlaten Gij waart er het liefste; wat ik hier bezat, Toen nxoest ik mee met de soldaten Zijn blikken, die rusten op een lief portret, Het werd overladen met kussen. Zijn handen, die waren als klauwen gezet, Urn te grijpen naar Polen en Russen. Ik hoop, dat God hier ons klein Nederland, Toch van den oorlog wil sparen, Dat Hij Wilhelmina, Koningin van ons land, Jn voorspoed brenge over dc baren. Zoo menige klip is er hier in de zee, Verborgen, door haar niet te vinden, Opdat er blijven mag hier toch de vree, Voor 't Oranjehuis en hunne vrinden. Ook hier werd geroepen: Mobilisatie is daar, „Je Maintiendrai" is Hollands wapen, En spoedig verscheen er een heelo schaar Van oude strijders en knapen. Dus, soldaten van Nederland, Gaat samen liand aan hand, Als er iets mocht gebeuren, En ze Nederland zouden besmeuren! 't Is te hopen, dat het niet gebeuren kan, Dat wij behoeven te strijden, Dan zal het ten ieder, zoo wel vrouw als man, Tot heel diep in 't harte verblijden. J. F. v. BAARSCHOT, 4e Batt. 3e R. V.A. Aan de Vereeniging „Ons Leger". (Van mit. kan. M. Sauerbreij.) Aan u, „Ons Leger", is dit vers gewijd, Gij zorgde toch immer en altijd, Voor ons, de soldaten. Gij bereidde ons vaak een gezelligen avond, En ik hoop dat gij het nog dikwijls vennag, Het zal ons allen baten. Ook ons verraste gij terstond, Toen de Comp. A. G. een jaar bestond, Met uw pracht-liclitbeelden. Ook het vertalen was prachtig, Een ieder luisterde aandachtig, Wat het moest verbeelden. Zoo eindigde voor ons een gezellige dag. En toen ik 's avonds op mijn stroozak lag, Toen wilde ik u bedanken. Dus heeren, die aan 't hoofd er van staan, Neem mijn dankbetuiging aan, 't Is mijn innig verlangen. M. SAUERBREIJ. Mil. Kann. Van alles wat. (Van W. C. B. 2-III Gren. en Jagers.) Iemand, die zijn plicht verzaakt, Is hij, die met zwabberen de deur uitgaat. Wie zijn meisje wil behagen, Moet een buitenmodel kepi dragen. Die veel verlof pikt, Wordt de huishouding uitgewipt. Wie een paar longen heeft voor vier, Is uitstekend geschikt voor onderofficier. Wie veel houtsnijwerk wil maken, Mpefc zijn kapitein een b3a.nt.je vragen. Als baden wordt gecommandeerd, Zijn do meeston hem reeds gesmeerd. Wie slingerhallen is gezind, Is waard, dat hij bij ons in dc sectio dient. Och, och, wat jammer, Onze oue sectie-commandanten Maken plaats voor and'ron. Wie hier uit de school wil klappen, Moet er niet te veel uit flappen. W. C. B. 2-UI Jagers. Krijgsraad. De Krijgsraad to 's-Grarcnhage veroordeel de den milicien der grenadiers A. It., afkom stig uit Scheveningeu, ter zake heb met ge- haren dreigen van een schildwacht, tot 3 maanden militaire detentie Incb aftrek der preventieve hechtenis. Voor den Krijgsraad te 's-Graveniiage stond terecht do Jandiweorinfanteri&b J. v. H., afkomstig uit Haarlem, beluia-agd zich te heb ben schuldig gemaakt oen Tiet met woorden beleedigen en liet slaan van een sergeant. Bekl, ontkende pertinent. Do bedoelde sergeant, als getuige gehoord, verklaarde dat hij op 20 December in de Kenaustraat een militair ontmoette, dio hem aansprak, vragende ,,bon jij vrijwilliger of milicien-sergeant''. Toen de sergeant hem op merkte, dat hem zulks niet aanging, gaf de militair 'lican een klap op het gelaat. Hij greep daarop den soldaat vast. Gedurende een korte worsteling kwamen er een paar agenten van politie bij. Naar zijn naam gevraagd, gaf de militair op Schouten to heeten, maar onder wijl ging hij er vandoor. Een der agenten had hem echter herkend als een bekend Haar lemmer. Late'- werd do militair met behulp der politie opgespoord en moest het volgens een der agenten do man zijn, dio thans terecht staat. Do sergeant herkende hem eveneens als den- gene die hem aansprak en sloeg en 'hield dit thans ter zitting van den Krijgsraad hardnek kig vol, niettegenstaande belch's ontkenten is. Behalve de twee agenten van politie, die mede als getuige gehoord werden en hem oven eens zeer zeker herkenden'als den ruziemaker tegen den sergeant, zijn er in de instructie nog drie getuigen gehoord, dio bekl. 'hebben herkend. Niettegenstaande deze zeer bezwarende ver klaringen bleef bekl. volhouden, dat èn de sergeant è-n do getuigen zich moeien vergissen. De auditeur-militair, mr. Paltho Wesenha- .gen, heolitte aan do verklaringen van de thans gehoordo en van do in do instructie gehoorde getuigen volle waarde. Vergissen was z. i. te eenemmale uitgesloten. Bekl. schuldig achtend vorderde epr veroordeeling tot 4 maanden militaire gevangenisstraf, ingaande 25 Jan. Als verdediger trad op mr. J. H. Rolandus Hagedc-orn, dio betoogde, dat blijkens ver- eóhiilendo bijzo 11 dorheden in de getuigenver klaringen vergissing hier niet uitgesloten is. Pleiter vroeg een nader onderzoek en invrij heidstelling van den 'bekl. Dit laatste werd door den Krijgsraad ge weigerd. Het ongeluk te Vlissingen. Zaterdagmiddag is het stoffelijk overschot van den korporaal-machinedrijver J. Havers, die het slachtoffer werd van het ongeluk met de torpedo op Woensdag j.l. to Vlissingen, van het lijkenhuis op do Algemceno begraafplaats naar het station overgebracht mot militaire eerbewijzen. Aan den wagen hingen kransen van den vice-adniiraal-ccmmandant in Zeeland en do officieren van Hr. Ms. Zeemacht te Vljssingen; van den état-major van Hr. Ms. ouderzeedienst te Vlissingen; van den onderzeedienst met op schrift „Rust Zacht"; van de korjioraals en minderen van dc-n onderzeedienst; van Hr. Ms. Torpedobooten, met opschrift: ,,ln plicht gebleven; Rust zacht", en van de equipage van Hr. Ms. „Jacob van Heemskerck" De stoet, die ruim een uur noodig had om het station te bereiken, trok veel belangstel ling. Op het perron, waarvoor de goederenwagen gereed stond, waarmede het lijk naar Den Hel der vervoerd werd, waren nog aanwezig de luitenant-kolonel Van Lesson, commandant van de Marine te Vlissingen en meerdere offi cieren en schepelingen. Nadat de kist in don wagen was geplaatst, dankte de commandant van het detachement allen voor de laatste eer aan don overledene bewezen. Velen brachten hierop in den wagen een laatsten groet aan den op zijn post gevallen kameraad. Maandag wordt de overledene te Nicuwedïep hegraven. De ingezetenen van Vlissingen, die schade hebben geleden door het springen van een torpedo, kunnen, blijkens officieels bekend- raaking van den burgemeester van Vlissingen, daarvan schriftelijk opgave doen aan den gemeen tebouwmeester. Ernstig ongeluk in dienst. Eer.ig© militairen hadden Vrijdag op den Rijnsburgerwefi bij ..do drie paaltjes" to Oejgstgeeet velddienstoefening met do bajonet op het geweer. De onderofficier, die het com mando voerde, kwam, doordat hij zich naar het andere einde van den troop wilde begeven, uit te glijden, waardoor een bajonet van een der manschappen hem 15 c.M. diep in den buik trof. Zeer ernstig gewond word do onge- lukfldgö per brancard naar hot Academisch Ziekenhuis vervoerd en daar opgenomen. Zijn toestand is levensgevaarlijk. <„L. CtA) Ongeluk door vuren. Uit Barneveld schrijft men ons: Vrijdagmiddag wilde de landbouwer H. Huis-, man, te Kootwijkerbroek, zich, vergezeld van zijn dochter, met paard en wagen naar Stroe begeven. Gelijktijdig bevonden zich op den basaltwég een groot aantal militairen uit dc legerplaats Milligen, terwijl enkele vliegmachi nes boven den troep blijkbaar verkenningen deden. Juist toen genoemde landbouwer, die reeds over geruimen afstand tusschen de sol daten was doorgereden en tot meerdere veilig heid het paard bij den teugel leidde, een mitrailleuse genaderd was, dio links van hem op den weg stond, gaven do hierbij behoorondo mitrailleurs een hevig vuur op de vliegmachines, waardoor het paard schrok, terzijde van den weg over de sloot sprong en hierbij vier mili tairen overreed, dio zulke verwondingen be kwamen, dat allen per brancard naar de leger plaats moesten worden overgebracht. De land bouwer én zijn dochter bekwamen slechts lichte kneuzingen. Een brandend sohïp. Door de boot van Enkhuizen op Kampen, de „Geusau", kapitein H. de .Groot, werd hedenmorgen tusschen Enkhuizen en Urk in hevig brandenden toestand aangetroffen de motorboot „Speculant", geladen met olie. De „Geusa" is onmiddellijk aan het blussehen ge gaan voor zoover het ijzeren vaartuig nog niet geheel was uitgebrand en heeft vervolgens het wrak op sleep genomen naar Enkhuizen. Do bemanning van de „Speculant" zal zich waar schijnlijk in de sloep gered hebben na het uit brengen der ankers. Men meldt ons uit Enkhuizen We vernemen nader dat liet- hier Zaterdag morgen opgebrachte verbrande vaartuig gela- leg wis met ell® asasBWBs.fisaMBraa. den kapitein is Zeven en 't is gedomicilieerd to Zwolle. Men is nog in 5t onzekere aangaande de bemanning. Het gerucht liep hier, dat zo in oen boot to Venhuizen zou geland zijn. Zaterdagmiddag arriveerde te Eukhuizen de Trius .Hendrik", eigenaars J. en A. van der Schuit to Rotterdam en gecharterd door heb Gouvernement voor Douanediensten. Reeds twee dagen was de boot zoekend naar het thans verbrande vaartuig. Aan de „N. R. Cfc." wordt gemeld, dat de stoomboot „Prins Hendrik" van Rotterdam, die ter vervanging va.11 do „Zeemeeuw" door het Rijk .gebruikt wordt om vooral in de zee gaten toezicht te houden op het vervoer van contra,bande, reeds gornimen tijd op het mo torvaartuig de „Speculant" had geloerd. Hot wordt niet onmogelijk geacht, dat deze waak zaamheid van invloed is geweest op het uitbre ken van den brand aan boord van genoemd vaartuig. Nederlander vermoord. Te Knappsack bij Keulen werd, volgens de „Vossischo Zeitung", in een bosch het lijk Tan een daar woonachtigen Nederlander ge vonden, dat do sporen van een aantal steek wonden droeg. De vrouw van den vermoorde en een kostganger zijn gevangen genomen. Moord te 's-Cravenhage. Betreffende den moord door een metaal draaier in een woning in de Tv entstraat op zijn vrouw gepleegd, wordt het volgende ver nomen de man begaf zioh na het plegen van daad naar zij 11 w oning en bij het verlaten van het Hofje door de politie werd hij gearres teerd. Hij was ongeveer anderhalf jaar werk zaam bij een vergulder en bronzeur aan de Torssaintkade. Bij zijn patroon, zijn medearbei ders en de buren stond hij bekend als kalm en goedaardig en als uitstekend vakman. Ech- i ter zou hij zenuwlijder en als zoodanig reeds vroeger eenigen tijd in een gesticht verpleegd I zijn. Meermalen maakte hij misbruik van sterkedrankechter zou dit meest op aanspo- ring van dc vrouw zijn geweest, en niet zoo "vaak als deze zelf. Lieden, dio het gezin van j nabij kenden, oordeelden over do vrouw min leur guns'dg. en onder do 72 gezinnen van het Konmgshofjo wordt een adres aan de justitie 'ten gunste van den man voorbereid. Als il-j vrouw misbruik had gemaakt var. j sterkedrank, verliet ze soms voor eenige dagen i <10 echtelijke woning en >r eermalen vielen tus- reten liet kinderlcoze echtpaar heftige toone©- h'n voor. Zondag had de vrouw weder de woning ver- laten. De man was haar gaan zoeken, had wat gedronken en was ten blotto in het politie bureau beland. Van Maandag af was hij niet aan den arbeid geweest. Reeds Woensdag moet hij met de vrouw bij de kennissen in de Twent- straat hebben vertoefd. Vermoedelijk is de daad in dronkenschap gepleegd. Een vrouw aan het biljart. In de biljartvereeniging „Kras" to Amster dam was dezer dagen zeer veel belangstelling voor een partij biljart, die daar gespeeld zou worden tusschen mej. Schier van Domburg en een der leden van de vereeniging. Mej. Schier is een gezond uitziende jonge dame, die toevallig hier vertoeft en van de gelegenheid gebruik maakt om hier en daar partijtjes biljart to spelen. Bij haar in Zee- land is dat al niets vreemds meer, maar hier, in. onze goede stad, trekt een in het publiek biljartspelen de jonge dame natuurlijk zeer de aandacht. Vandaar de meer dan gewone be langstelling in het clublokaal van Kras gister avond. De heer Bon Ivoreman zou met mej. Schier een partij van 250 punten libra spelen. Mej. Schier vergastte ons op verrassend vast spel van den band. Klein spel kent ze niet of althans niet voldoende, maar in bandstoo- ten, 'hoe groot ook en moeilijk, is ze ,de baas. Trekken bleek ook al geen moeilijkheid voor 3e jonge dame en ecu paar malen masseerde ze heel correct. De heer Koreman kon maar niet op stoot komen, tot groot vermaak van zijn clubvrienden.- En mej. Scliier won de 250 j punten gemakkelijk. Zij had 67 beurten noodig gehad, haar hoogste serie was 15. De heer Koreman kreeg 173 punten in 66 beurten. Een luid applaus beloonde de Zeeuwsche juf fer, die echt glunderde over haar overwinning, voor het behaalde succes. 1 Dc Minister van Ooi-log heeft bepaald: Aan gemobilise/rden die in 1916 een der na volgende examens afleggen, moet, op vertoon van den oproepingsbrief, door eompagmes- (eskadrons-, batterij-, fort-, detaehements- cómmandanten), zoo noodig boven de grens van 10 voor bijzondere verloven, het na volgende verlof worden verleend- I. Aan examenandi, die mondeling examen ïpoeten afleggen, een verlof, dat drie dagen Vóór den datum, waarop volgens den oproe pingsbrief het examen is vastgesteld, 'ingaat, en na afloop van bedoeld examen eindigt. II. Aan examenandi, dio behalve dit, óók nog een schriftelijk examen of wel alleen laatstbedoelde examen moeten afleggen, een verlof, voorafgaande aan dat examen en wel a. Voor do examens teeltenen L. O. en de examens voor bouwkundig opzichter-teeke- naar van de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, een verlof van drie dagen li. Voor do examens voor dc onderwijzers akte, de akten vreemde talen L. O. en do 0-kte wiskunde L. O., een verlof van zeven dagen c. Voor de examens voor toelating tot do Cadettenschool, do Koninklijke Militaire Aca demie, do hoofdakte, de eindexamens van do H. B. Scholen met 5-jarigen: cursus, van de Openbare handelsscholen met 2-jarigen te Amsterdam, Arnhem, Enschede, Groningen, Haarlem, llarlingen, Rotterdam, Utrecht en Vlissingen; van do handelsschool mot 2-jari gen cursus aan de Laan van Mecrdervoort te s-GravgnJiago ('directeur W. A. Tijmstra) van do handelsschool met 2-jarigen cursus van heb Ca nisius-eollego te Nijmegen 011 van do handol.ssolnxd met 2-jarigen cursus te Rolduc (gemeento Kcrkra.do) en dr* examens bedoeld in art. 123 der H. O.-wet (toelating tot de Teelljiisoho Hoogesohool) een verlof van 10 dagen d. Voor do examens M. O. voor do akten wiskunde (K. I on K. V); werktuigkunde (K. H en K; Vit); Nederlandse!)© Taal en Lettoren (K. VII)Geschiedenis (Iv. VJ.II) Aardrijkskunde (K. IX); Staathuishoudkunde (IC. X)Staatsinrichting ('K. XI); Boekhou den (K. XII); zeevaartkunde (I.); Vreemde Talen, Teekenen, Boetseeron, Landbouw, Tuinbouw en Bosohbouw: een verlof van 14 dagen. III. Aan candidaten voor examens, waar van het schriftelijk en mondeling exa-men op 'denzelfden dag vallen, dan wel aaneenslui ten, een verlof voorafgaande aan die exa mens en wel: a. voor de eindexamens der gymnasia, be doeld in de artt. 11 en 157 der H. O.-wot, zoomede voor de staatsexamens bedoeld in art. 12 der H. O.-web (toelatingsexamens tot do Universiteit) een verlof van 14 dagen, met dien verstande dat aan do candidaten voor dit laatste examen die in het bezit zijn van het einddiploma dor H. B. S. met 5-jarigen cursus en uitsluitend mondeling examen in Grieks dl en Latijn voor het getuigschrift voor de faculteit der geneeslcundo of der wis- en natuurkunde hebben af te leggen, een verlof van sledits zeven dagen; b. voor de examens schoonschrijven M. O. en do examens der Fpderatïe van Handels- en Kantoorbediendenvereenigingen, een verlof van zeven da-gen; c. Voor de examens Land- en Tuinbouw kunde L. O. een verlof van tien.dagen; dl. voor de examens Land-, Tuin- en Bosoh bouw M. O. oen verlof van veertien dagen. Voor de examens gymnastiek L. O. en M. O., Natuurkunde, Scheikunde en Kosmo- graphde M. O. (K. ITT) en Natuurlijke Histo rie (IC. IV) wordt uitsluitend mondeling ge ëxamineerd. In afwijking zooverre van het boven onder I. bepaalde, zullen de verloven voor de exa mens Gymnastiek M. O. reeds ingaan zeven dagen vóór, die in Natuurkunde enz M. (K. III) en Natuurlijke Historie M. O. (K. IV) zeventien dagen vóór den aanvang van het examen. Voor het geval er zon- of algemeen erkende Christelijke feestdagen binnen den verloftijd vallen, zullen die dagen niet worden medego- teld en voor zooveel het Israëlieten betreft zullen de Sabbath- en Israëlietische feestdagen welke eventueel binnen den verloftijd vallen, buiten beschouwing worden gelaten. De dienstplichtigen moeten eohter op de eerste oproeping en eventueel ook zonder na dere oproeping onmiddellijk naar huQ. korps teru'gkeeren zoodra het hun bekend wdrdt dat Nederland in vijandelijkheden wordt betrokken. VUissingen-Engeiand. Te beginnen met Donderdag 17 dezer zal de dienst der maatschappij „Zeeland" be perkt worden. De booten zullen dan Maan dag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag van Vlissingen vertrekken en Dinsdag, Donder dag en Zaterdag van Engeland. H. M. de Koningin. Dinsdag 15 Febr. zou H.M. de Koningin een bezoek aan Amsterdam brengen, naar wij ver nemen met het doel om een nader bezoek to brengen aan sommige door de overstrooming geteisterde streken van Noord-Holland. Bij gunstig weer zou II. M. daarbij vergezeld zijn van H. K. H. de Prinses. UIT DE STAATSCOURANT. Eervol ontslagen met pensioen ter zak© li chaamsgebrek, niet ontstaan in en door den dienst,do met- verlof in Europa aanwezige kapitein der militaire administratie Indisch leger J. F. D e i b e r t. Koninklijke Militaire Academie. Aan het examen voor den rang van 2e luite nant hebben voldaan de navolgend© cadetten. infanterie hier te lande: H. H. G. Belgraver, K. H. O. L. van Bennekom, H. G. Bolk, J. H. Bramlago, P. J. Dom, J. Dom misse, 13. P. I1. van Driel, E_ E. T. Duif er, J. van Engelenburg, W. O. de Graaf, D. T. Hendriks, J. Hulst, O. D. Kamerling, J. M. F. A. Kustei'6, H. L. G, Lambert, H. W. Lendermk, F- Lugt, E. M, V. Masdorp, G, F. A. Milders, J. Pel, T. van Popta, E. M. A. Suijlen, R. J. F. Ubaghs, P. Verschoor, B. W. van do Vliervoet, W. van der Zanden. T 11 f antarie O o s t-I n d M. Beh- rens, M. C, H. W. van Beusekom, J. H. M. Blogg, G. A. J. Boogh, J. G. M. Chabot, W. G. E. Dotiger, R. F. H. Goedhart, 1'. W. C. Gout, G. Guldeuaar, G. W. Honigh, M. Ja cobs, P. H. Kiesel, A. J. M. Koster, C. O. Küpfer, J. W. Mentel, W. E. K. Merens, C. van Meurs, "VV. A. M. Molenaar, F. G. Rosier, C. G. Toorop, L. Touwen, M. B. Vieboff. Cavalerie hier te lande: G. Albar- da, J. W. U. Doornbos, A. D. Heuff, A. C. Hooft, jhr. R. F. H. Quarles van Ufford, jhr. G. A. Striok van Linschoten, P. M. H. Tie- lens. Cavalerie Oost-I ndië: F. D. Fok- kema, H.. P. T. Glerum. A r 1 i 11 e r i e -h i e r te lande: IA Alor. D. M. J. Bamasconi, F. O. Boogaard, jhr. J. A. H. van der Does, G. H. C. van Dijk, J. C. H. Fraser, J. F. Hammer, A. G. Jogt, E. A. A. Li era, C. J. Lorentz, W. J. Munl- steed, JjF. J. Mahlmeijer, jhr. F. M. H. Michicls van Kessenich, P. M. W. J. van der vSlikke. A. Spruijt, J. H. van Swinden-Koop- mans, W. J. van Vierssen, J. W. Vintges, W. M. J. A. L. do Visser, A. P. Voncken. Artillerie O 'o s t-I n d i C. Bakkor, G. J. van Driel, A. Fischer, A. C. Hofstee, H. A. Munzebrock, M. P. Pattist. Genie liier to lan do: A. Burgdorffer, 't' •Jf1.]!ssen' J- J- Marlet, J. O. Stumphius. S. L. jjnbergen. Gen ie Oost-In d ie P. J. Droog, J. J. Hccrma van Voss, V. F. van Katwijk, V. F. C. Maronier. Geplaatst op de „Gelderland". De officier-machinist der le kl. B. J. Vel de r 111 a 11, thans ter beschikking, wordt 26 dezer geplaatst aan boord van de „Gelder land' tor vervanging van den officier-machi nist 2e kl. A. J, D ij' k e r, die met dien datum ter beschikking wordt gestold om binnenkort naar Oost-Indïë te vertrekken. Eon militaire rondvluoht. Er zal in ons land weldra een groote rond vlucht plaats hebben van militaire vliegers. De datum er van is echter nog niet vastge steld dooh veraioedelijk zal zij plaats hebben tusschen 21 en 26 Februari a.s.als dit niet kan in de week tuasdien 4 en 10 Maart. De „Tel." weet nog te melden: Aan de rondvlucht zullen de volgende vlie gers deelnemen: bestuurder luit. Van Heyst met waarn. luit. Sitsen bestuurder luit. Ver- steegk met waarn. kapitein Hardenberg; be stuurder luit. Coblijn Sr. met waarnemer rit meester H&kkema.bestuurder luit. Coblijn Jr. met waarn. luit. Daendels; bestuurder luit. Reeper Bosch met waarn. luit Fabimsbestuur der luit. Thomson met waarnemer luit. Fles- man; bestuurder luit Stsup met waarnemer luit. Do Brauw; bestuurder luit. Palthe met waarnemer luit. Oromwinkel; bestuurder luit. Koppen met waarnemer kapt. Repelaer van Driel. Da recruteering In Canada. OTTAWA. Het ooiiogsdepartement meldt dat in Januari gemiddeld dagelijks duizend man dienst nam yoor den oorlog in Europa. In Jxet geheel hebben tot dusverre 240.000 man geteekend. In Albanië. BERLIJN. Berichten in het Griekse!»© blad „Patris" te Athene melden, dat de I3ulgaar- sehe en Oostcnrijksch-Hongaarschs troepen de bij Durazzo staande Servische, Montenegrijn- sche en Italiaansche troepen hebben aangeval len; de verdedigers werden van uit zeè door de vloot oudei-steund. In de haven van Durazzo liggen Italiaansche stoomschepen gereed om, voor liet geval de stad Durazzo inoet worden opgegeven, de achterhoede der zich terugtrek- kkendo troepen, zoomode de munitie, in te schepen. El Bassan in Albanië bezot. SOFIA. Het hoofdkwartier meldtDe Bul- gaarsefhe troepen bezetten Zondag El Bassan. Do bevolking ontving keu zeer goed. De stad is in vlaggentooi. Van hot Westelijk oorlogstorrein. BERLIJN. Levendige artillerieacti© aan het grootste deel van het front. De vijand richtte den nacht zijn vuur weder op Lens en Lievïn. Ten Z. van de Som me werden hevig© ge vechten geleverd om een vooruitspringend en vergroot deel onzer stelling. Wij ontruimden de loopgraven die aan omvattende aanvallen bloot stonden. In Champagne worden twee vijandelijke te genaanvallen ten zuiden van St© Marie-a-Py afgeslagen. Ten N. W. van. Takure ontnamen wij den Franscken in een bestorming meer dan 700 M. van hunne stelling; daarbij vielen 7 officieren en meer dan 300 man als gevangenen in onze handen, henevens een mitrailleur en vijf mijn- werpers. Handgranaten-gevechten die plaats hadden ten O. van Maisons de Champagne zijn ge ëindigd. Ten Z. van Lusse (oostelijk va» St. Dié) verwoestten wij door een mijnontploffing een deel der vijandelijke stelling. Bij Olmrsept (nabij de Franscke grens ten N.W. van Pfirt) namen onze troepen een Fransclio loopgraaf van 400 meter en weiden nachtelijke tegenaan vallen afgeslagen. Eenige dozijnen gevangenen, 2 mitrailleurs en 3 rnijnwerpers vielen ons in handen. Duitsche vlicgereskaders deden een qanval op do spoorweginrichtingen en op een troepen kampement van den vijand in ln|b noordelijk doe! van het front. PARIJS. Bij Artois brachten wij een mijn tot springen ten Z. van den weg NeuvilleLa Folie. Ten Z. van de Sornme konden wij, als gevolg van een aanval op de Duitsche stelling ten Z. van Frise, dio gisteravond ondernomen werd, ©en gedeelte der Duitsche loopgraven bezetteneen tegenaanval werd in het Fran scke vuur afgeslagen. Een Duitsche compagnie, door de Franschen omsingeld, werd gedeci meerd. De kapitein en 70 man gaven zich over. Het geheele aantal Duitsche gevangenen be draagt een honderdtal. Eveneens werden eeni ge mitrailleurs buit gemaakt. De vijandelijke verliezen moeten, naar do verklaringen der ge vangenen, groot zijn. In Champagne werden, tijdens eon Duit- schcn aanval ten O: van den weg TahureSom- mepy, door ons drie mijnen tot ontploffing gebracht in het gebied waarin de Duitsohers waren doorgedrongen. De pogingen om in de tweed© linie doorat© dringhn, mislukten. On danks do verliezen door do mijnontploffing en onze artillerie veroorzaakt, handhaaft do vijand zich in de voomibgescliov%n stellingen. In don Boveh-Elzas bracht een Duitsche in- fautorie-actie, voorbereid door artillerie-vuur, ten O. van Seppois, dew vijand in het bezit van 200 meter onzer stellingen. Een onmiddellijk ondernomen tegenaanval deed ons liet grootst© deel van dit verlies herwinnen. Do hevig© artillerie-actie in dit gebied duurt voort. Officierssabel (Inf., nieuw model) en Kijker (nieuw 14 gmet hr. lederen taseh, lis en riem, 4e koop. Beide in besten! staat, samen 25 g. Vracht rekening kooper. 'J3r. lett. 8 415, Alg. Adv.-Bureau EOUMA Co., Amsterdam. UITSLUITEND TooneelcSuto „BMTEÜR MCS"f Emmastraat 8, Amsterdam, ilt zich beschikbaar tot liet opvoeren van „Jonrje Harterni". Bljjspel van MARCBLLUS EMANTS. Sigaren - DE BESTE - t Van 2 tQt 10 cent per «twk. beslaat 124 bladzijden druks, formaat. 11x17c.M. Gedr lct op keurig papier met stevig omslag. S/SF" Prijs is 15 cent. 100 ex. a l'óyó cent,. 250 ex. A 12}^ cent. 500 ex. a 10 cent. 1000 ex. a 73-a cent. |JgF" Elk exemplaar bevat een billet voor deelname aan de H. A. L. E. V. tentoonstelling. G. J. A. BUYS. Vraagt vooral'onze schsrp céncurreoronde prijzen voor Uwe I uitrusting. Door onze vakkundige I bediening is hot medenemen van u-tikelen, welke in Indiö zonder esnig nut zijn. by onze uitrustingen 3 totaal uitgesloten. Onze modellen zyn alle precies volgens Inlische j dracht. M. A. E. KALKER, j 104-106 Kalverstraat, Amsterdam KOOPT BIJ DE ADVERTEERDERS^] IN DE „SOLDATENCOURANT". kunnen worden geplaaöst bij P. on O. PLANTENGA te Leeuwarden. Militairen, tusschen 22 en 28 jaar, die Kommies willen worden, (salaris 4*0, na een maand «00 en klimmende tot 1400), knipt deze advertentie uit en zend die als drukwerk aan onderstaand adres, dan ont vangt U gr. en fr. de Studiegids met alle inlichtingen. Spreekuur Zat. l'j4, Woensd. 68. Aanvang 7 Maart a. s. J. H. VAN DER VLIET, Nleuwond1|k SO A'darn. Woonplaat.,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4