IDE BOXjDATEMOOTJRAJVjL- -vretn Woensdag X O 3E^o 1916 3 J. J. H. K., St. Odiliënberg. Gehuwden heb ben éénmaal in do 10 dagen recht op vrij ver voer; het was dus in uw geval niet noodzake lijk dat gij do reiskosten zelf betaald hebt. Red. P., te Zeist. Ongehuwden hebben éénmaal m de 14 dagen recht op vrij vervoer voor Rijksrekening. Red. R. 1?., :s Herlogenboseh. Gij gaat met de lichting, waarbij uw eereten oefeningstnu volbracht hebt, dus 1908, met klein verlol. lied. J. V.. Roosendaal. Voor plaatsing bij de constructiewerkplaatsen als rijwielhersteller te Dolft moet- gij een verzoek riekten tot do di rectie van de artillerioinrichtingen aan de Hembrug, onder overlegging event, van diplo ma's enz. Red. A. 1'., Vlissingen In hot boekwerk R. b. o. m. art 36 kunt gij do bepaling vmden dat alle dienstplichtige soldaten na 8maanden onaf gebroken diensttijd recht hebben op c« - i 3 cent per «ag. Red. eoldij- ^...gen. Jn de „S. Gt." no. commissies voor alle prox'in- verhooging - - P J. B., Sprong. Richt een verzoek, langs den"liierarchicken weg, tot dec Opperb. v. 1-. en Z. om bij do Marino te mogen worden over geplaatst. lied. Q Z Amsterdam. Richt een verzoek tot uwph compagnies-commandant om bij do op leiding voor sergeant tc mogen worden ge plaatst. Red. K K. Wouw. Op welk tijdstip do landstorm- lichting'l'Jlö ouder de wapenen komt, is nog niet bekend, liet ligt nog m hot verschiet. Th V., Roosendaal. Dit is ter beoordee ling van uwen compagnies-commandant. Keel. P. v. d. S., V-lis 214 kunt gij de cien vinden. Red. Do J. Achtmaal. Om als ambtenaar op een ,.i. O.-lndiS geplaatst to „(ïden, radon v.nj aan voraook tot hjt Departement van Kolomen te richtenXX 3 ™r- nieenen (lat g.j bij orent. plaateng we! ra aan- merking kunt komen voor klem vciloi. lied. P A K., Gorindhem. Reüht op toelage als teekenaar bestaat niet. liff commandant kan als hom dit billijk voorkomt, een voorstel aan het D. v. O. doen om u voor too age m aan merking te mogen doen komen. Red. P do G. Monster. Ongehuwden hebben 1 maal in do 14 dagen recht op vervoer voor rijksrekening. Alhoewel niet bepaald vooigt^ schreven, vermeonen wij, dat er geen bezwaar ter-en zal bestaan, deze bepaling zoodanig op te°vatten, dat men 2 koer vrij vervoer krijgt in 2-3 da een, 3 keer in 42 dagen enz.B.v. op I Maart vrij vervoer; op 12 Maart vrij vervoor, en dan woder b.v. 29 Maart. Red. B. v. 11., Dordrecht. Gij kunt eene poging •wagen en een verzoek richten tot het Kon. Nat. Sbeun-Gomifcó 1914 te 's-Gravenhage om voor vergoeding in aanmerking te mogen ko men. Red. F. A. R., Rijen. Ails gij op Donderdag met verlof gaat, niet aan den middagmaaltijd deel neemt en Zondagavond van verlof terugkeert, lidbt gij vecht óp 3 dagen menagegeld. Hierbij verondersteld, dat de Zondag een permissie- dag is. Red. K. de G., Werkendam. Alleen a-ls men op één dag de plaats van bestemming niet kan bereiken, 'heeft men ajoüht op oen réisdag. Red. C. H. L., Hoogerheide. Voor plaatsing bij de Marechaussee zie ,,St.-Ct-." no. 229. Red. D. 11., Den Haag.' Ongehuwden hebben 1 maal in de 14 dagen rockt op vrij vervoer voor rekening van het Rijk. Red. G. H. D., Kahpen. Van do week van 29 Jan. tob en met 4 Fdbr. hadt gij feitelijk maar recht op 4x63 cent. Gij hebt een dag meer gekregen dan u toekwam. Red. J. W., Assen. Gij leunt een poging wagen en een -gemotiveerd ver-zoele richten 'tot den M. v. O. om in een plaats, waar een Zeevaart school is, geplaatst te mogen worden. Red. J. H. W., Volden. Op welk tijdstip de lichting 1907 van do bereden wapens mot klein verlof gaat, is nog niet hekend. Red. S. H., Tilburg. Voor Augustus a.s. gaat gij niet naar do landweer over. Red. H. D,, Tilburg. 1 Aug. a.s. gaat de Militie- lichting 1903 naar do landweer over. Gij gaat dan eveneens naar de landweer over. Red.. L. J. W., Kamp bij Laren. Als gij- voor het periodieke xerlof vervoer voor Rijksrekening geniot, hebt gij ook recht op vrij vervoer bij buitengewoon verlof. Zie ons antwoord aan J. H. H. S., Tilburg, in do ,,St. Ct." no, 223. 11 e d. A. F. v, K. Ala de verlofdagefi in een straftijd valilen zijn deze vervallen. Met in houding van verlof, mng volgens eene medo- deeling van den M. v. O. in de Tweede Ka mer, niet gestraft worden. Re d. A. F., Broda. Of de treinsoldaten van de lichting 1909 ook overgaan naar do depöt-ba- t-aljons als dio lichting overgeplaatst wordt, kunnen wij niet zeggen. Dit staat met do belangen van den dienst in verband. Red. J. de G., Amersfoort-. Gehuwden bebben ééns in do 10 dagen recht op vrij vervoer voor Rijksrekening als zij bij hot veldleger zijn in gedeeld. Zie ons antwoord nan J. H. H. S., Tilburg, in do ,,S. Ct.'' no. 223. Ro d. E. L., Wouw. Op welk tijdstip do lichting 1917 gekeurd wordt is ons niet bekend. In formeer daaromtrent eens ten Stadhui ze. Rod. Glir. v. O., Fort Ruygonhoek. Iemand die in 1892 ds geboren, bekoort tot den verplichten landstorm. Bij welk wapen men ingedeeld wordt, is ter beoordeeling van den militie- commissaris. De iudoelihg heeft alleen bij een onbereden wapen plaats. R c d. G. do L., Den Helder. Alle militairen bene den den rang van sergeant hebben, zoolang de mobilisatie duurt, een verhoogde soldij van 0.10 per dag. Dit is de mobilisatiotoelage. Met klein verlof gaande, heeft men vanaf den dag van dat verlof nog vecht op 4 dagen soldij, menagogeld, en mobilisatie-toelage dus 1 Jan- vertrekkende met klein verlof recht op soldij en menagegeld en mobilisatie-toelage tot en met 4 Jan. Red. B. M., Fort b/d. Nieuwosteeg. Het verdient aanbeveling dat verzoeken gericht tot den 31. v. O, en aangelegenheden van den militairen dienst betreffende, laug& den hierarehieken weg worden ingediend. (Alhoewel dit niet beslist noodzakelijk is.) Hierbij moet opgemerkt worden dat do ver zoekschriften ingediend bij don M. v. O., niet langs den hierarehieken weg, toch weder ten advies langs dien wog worden terug-gezonden. De M. v. O. verleent echter in dezo tijden aan militairen beneden den rang van officier geen audiëntie en kan men alleen schriftelijk zijn ba langen voordragen. Rod. J. H., Harderwijk. Gedurende den tijd, dat gij met ziekenverlof thuis waart, hebt gij recht op soldij en menagegeld en gedurende de eerste 4 dagen van dat verlof op mobilisafcie-toolage. Voor do vergoeding der kosten van den burger- geneesheer radon wij aan een gemotiveerd ver zoek tot den M. v. O. te richten onder overleg ging van een bewijs van den u behandelenden -renoeflheer. Tracht echter van t<o voren de medewerking v«yi uwen compagniescommandant en den militairen arts te verkrijgen. R e d. J. W. de B.. Nijmegen. Ook bij de Landweer heeft oen wielrijder afkomstig van een compag nie Wielrijders recht op 2ö cent- soldij per dag. Red. J. J. de J., Harderwijk, Gij kunt zeker aan spraak maken op do te weinig door u genoten Koloroj. Tijdens hot Is leider van een c nies commandaufc voor als nog voor het u toe komende in aanmerking te mogen komen. R e d, A. M-, Breda. Do dienstbelangen gaan voor het met permissie gaan. Red. G. v. D., Dongen. De dienstbelangen gaan voer het verlof. 11 e d. J. H. B Dolft. "Uw bezwaarschrift te rich ten aan den voorzitter van de Oommissie van Voorlichting in zake bezwaarschriften vergoe- ding kostwinners te 's-Gravenhage. R e d. R. IC., Baarle-Nassau. Recht op verlof voor aanteokenen en trouwen bestaat niet. Gij lomt ochtcr een verzoek tot uwen compagniescom mandant richten om daarror x'erlof te mogen bekomen. Red. •erlof van 10 dagen, aan militairen, hebt gij recht op 4 dagen jaarwedde, menagegeld en event, mobilisatie-toelage. Rod. Q. D., Koudekeikc. Ie. Gij hebt recht op één dag verlof in de 10 dagen. 2e. Als er ge-eu gelegenheid is om voor Rijksrekening liet on dergoed te laten wasschen, is liet billijk dat de kosten daarvan, door u zelf betaald, door net Rijk worden vergoed. 3e. Op den dag van het vertrek met verlof hebt gij recht op een ration brood. Red. A. W-, Tilburg. Aaugezien gij uw wascb- goed voor Rijks rekening kunt laten wasschen. iffui er geen toestemming gegovon worden om dit, op Rijkskosten, door uxve vrouw te laten wasschen. Er bestaat geen bezwaar tegen om het ondergoed zonder vergoeding van Rijks wege zelf to laten wasschen. Re d. A. do H.. Veldleger. Het komt ons onbillijk voor, dat do kosten van voor werpenwelke buitc-n schuld van de betrokken militairen ont vreemd zijn, door deze moeten worden ver goed. Richt een xerzoek tot uxven compagnies commandant om een afgesloten bergplaats voor uwe uitrusting te mogen hebben en tevens van terugbetaling der kosten to mogen worden vrijgesteld. Red. G. B. IV, Amersfoort. De lichtingen van de bereden wapenen gaan niet naar de landxveer over. Als gij u met de beslissing van den bur gemeester niet kunt vorcenigou, kunt gij een bezwaarschrift iudienon bij de commissie van voorlichting in zake bezwaarschriften vergom ding kostwinners. Het bezwaarschrift te rich ten aan den voorzitter van die Commissie in de hoofdstad van uwe provincie. Red. S. B. .Schoonhoven. Richt een verzoek tot uwen compagnies-commandant om voor het u nog toekomende verlof in aanmerking*-'te mo gen komen. Op z.g. dagpassen bestaat geen recht op menagegeld. Red. G. H. G. M., Zundert. Van het x-estigen van een interueeringskamp voor Belgische mi litairen in of in de nabijheid van Rotterdam is ons niets bekend. Rod. A. B. W., Laren. Alleen bedrijfsleiders ko men voor buitengexvoon verlof in aanmerking. Als gij zoodanig zijt, kunt gij een verzoek tot uwen compagnies-commandant riohten, onder overlegging van een "bewijs van den burge meester, dat het verlof noodrg is. Re d. S. xr. W.. Leiden. Als milicien-sergeant hebt gij geen toestemming van do militaire autori teit mcodïg om te huwen. Of gij in aanmerking komt voor de Rykavergpeding kunnen wij niet met zekerheid zeggen, dit is ter beoordeeling van den Burgemeester van uw woonplaats, die tevens het bedrag bepaalt. Informeer dus daar. Ti e cl. G. H. Oldebroek. Gij hebt u voor een be paalden tijd bij de reserve verbonden en hebt in dien tijd gediend bij de Kon. Maréchaussee. Ais in dien t-yd do reserveplicht geëindigd is, kunt gij dmi 'henst verlaten, ten minste als gij met hindsiormplïehtig zijt. Red. Ransel vorüoren. 23 Januari j.l. in den trein laton liggen een ransel, w.n. 53.33, waarbij tevens mijn over jas. De vinder wordt beleefd om bericht ver zocht aan J. FSj-öia, 47 L. W. Bat., Ie Cornp. Koffer zoek. Do milicien F. Jcninga verzoekt beleefd op sporing van zijn koffer (bruin), verzonden uit Leeuwarden op 26 Januari 1916, tob nu nog niet ontvangen. Indien dezo terecht mocht komen, verzoeke hem beleefd te zenden aan onderstaand adres: Milicien F. Jeninga, 1 Bat. 4 O. 22 R. I. Ilde Divisie Veldleger. Leger en Vloot. Promotes. Aan do lezers van ,,De Soldafcencouranfc" doen wij het vriendelijk verzoek ons alle promoties beneden den rang van officier te xvillen meeled eelen. De promoties van offi cieren worden door ons aan cta „Staats courant" ontleend, maar aangezien velen prijs stellen op het lezen van dfe promoties beneden den officiersrang, houden wij ons aanbevolen voor toezending van berichten omtrent bevordering van korporaal, ser geant, en andere mutaties. Bevorderingen, muöatSes, ene. Bij de 2e Comp. van Res. Bat. A zijn tot serge a n i; bevorderd de korporaals Hazelhof, Careman en Polman. Navolgende miliciens zijn bevorderd tot mil.-korporaal: Heinemann, do Graaf, H., Beste'breurtje, Buildingjh allen bij 2e Com pagnie le Bataljon 6o Regiment Infie. III Div. Veldleger. Uit Maarsssn. Eerste Luitenant Lo Jolle schrijft ons uit Maarseen Vrijdag 11 Fébr werd in het baralckenkomp to Ma&rSseVCen, door den hoer Prince uit Driebergen, eene demonstratie gegeven van zijn beleend knutselwerk. Do lieer P. dio sinds het begin der mobili satie met onx-ermoeiden ijver werkzaam is ge- weeat, in het belaug onzer soldaten, de geïn terneerden en vluchtelingen, vertoonde ook hier, hoe do mogelijkheid bestaat, om uit pa pier, karton, houtafval, blik en allo mogelijke andere waardelooze materialen, schaak en damspelen, dominostconen en allerlei kleinig heden te verwaardigen. In zijn toelichting wees hij er op, hoe nuttig en aangenaam dezo huisvlijt kan zijn, x-oor een ieder in het alge meen, voor onze gemobiliseerde» in het bijzon der. Zijn met aandacht gevolgde rede zal onge twijfeld ten gevolge hebben, dat vele man schappen opgewekt worden, om in hun x'rije uren. deze eigenaardige ..kunst'' te gaan be oefenen. Uit Nieuwersluis. Bes. le Luitenant do Jonge schrijft ons d.d. 11 dezer uit Nieuwersluis Het was een gelukkige gedaohte van den officier belast met de ontwikkeling en ontspan ning in do groep, den lies. lo luitenant Apel- dooren om de Rederijkerskamer „Jacob Nieuxv- ond'', te Watergraafsmeer, to xerzocken voor .lo militairen eene uitx'oermg tc willen geven, vaaraan door genoemde vereeniging belange- oos xverd gevolg gogex-en. Gisteravond traden zij voor een 600-tal mili- 'airen en bijna alle officieren uit de groep op, met hot Fransche kluchtspel „Een rustige oude dag" en wel met een enorm succes. Daverend handgeklap en een soms niet tot bedaren komend lachen bexvoos dat er genoten xverd. Na afloop der keurig gespoelde klucht werd door bovengenoemden officier, namens do aan wezigen militairen, aan den voorzitter in wel gekozen woorden eene prachtige lauwerkrans aangeboden en dank gebracht voor den aller- Rioht verzoek tot uwen comjo^- prettigs ten avond, dio door .do aanwezigen met. gauw zal vergeten worden. Voordot ik dit kor to relaas sluit, geloof ik de tolk te zijn van allen om cok eeu woord van lof tö bren gen aan den res. le luitenant Apeldooren, welko kosten noch moeite ontziet om do mannen aan genaam bezig te houden. Er gaat geen xveek i oorbij of Z.Ed.Oest. stelt ons in de gelegenheid om een avond van onvermengd genoegen te hebben. Res. le Luitenant DE JONGE. Uitvoering voor en door militairen. Men meldt ons nader uit Den Haag: Het Gebouxv te 'sGraveuhag© zal er in al de jaren van zijn bestaan xvol niet diwijls zoo uit gezien hebben als Donderdagavond. Up allo rangen soldaten, soldaten eu nog eens soldaten en x-an burgers geen sprake. Want liet handje vol,-de paar dozijn vcvvartja-sseu, dio er Lieren daar tusschen door zaten, tellen niet mee. Het xx'as nu eeus feest voor de soldaten zelf. Zij hebben al meer dau eens huu krachten gewijd aan een of ander liefdadig doel, wat lag er meer voor do hand dan dat zij nu eens zorgden voor zichzelf, 'zooals het een charité bien or- donnée betaamt. En al xvas dit dus eigenlijk een militaire quaestio van internen aard, xvij verklappen zeker geen mobilisatiegeheimen door er wat van te schrijven. De soldaten hadden dezo uitvoering te dan ken aan het Haagsche comité O.O.d.w.z. voor ontxvikkeling en ontspanning, dat zooals mon xveet, zijn teak zeer breed opvat en door allerlei cursussen, xxcdstrjjden en nu ook door een uitvoering er den moed bij onzo mannetjes (als die misschien mocht zakken) inhoudt. Zelfs do zxvartgalligste aller sterx-elingen zal niet andore kunnen getuigen dan dat het co- mité eer en wil van zijn moeite hoeft'gehad. Want deze avond is xvaarlijk een groot sue-- ces geweest. Wij zouden zoggeniets om nog eens te doen. liet is alles prachtig vlot van stapel geloopen en de zeer, zoer 'talrijke toe schouwers hébben zich prachtig vermaakt. Om het niet te laat te maken, moest er al vroeg begonnen worden. Onze soldaten moe ten vroeg op en de dienst is niet licht, vooral niet in de mobilisatie. Zoo zétte dan om klokke halfacht de Ko ninklijke militaire kapel x-an hot regiment Grenadiers een door den directeur, kapitein Bouwman, gecomponeerde feestmarsch in, die er al aanstonds aardig de stemming in bracht. Toen kxvam het koor van het 'bataljon land- weer-infanterie met een paar zangnummers. De directeur, de beer Van Heyst, die van dit troepje landweermannen werkelijk een aardig ensemble heeft gemaakt, was ongelukkiger wijze verhinderd, maar xverd op bevredigende xvijze x'ervangen door een van de koorleden. De zang klonk verzorgd, soms xvat schuchter maar dat lag misschien aan den vreemden dirigent en de landweermannen werden ferm toegejuicht, vooral na De Liefste plek, het bekende lied van Joh. H. Losser. Er volgde een echt mili tair nummereen co lonne geweer, door 24 miliciens van het IIdo bataljon grenadiers, onder leiding van ser geant-majoor Van de Nieuxve Giesen. Dio is een specialiteit in zulke nummers; zelf een. uitstekend schermer en sportman, op en top militair, hij weet zijn mannetjes zóó te dril len, dat het, als hij met zijn colonne voor den dag komt, gaat als gesneden koek. Het liep ook dezen keer alles zoo vlot, of do zaak aan een touwtje zatcer-st defileeren. dan m x*er- schillende opstellingen komen, enkele gevechte- houdingen met gexvecr en als bekroning een apotheoso met de rood-xvit-en-blauwe vlag in 't midden. Soldaten kunnen dit zeker bijzon der op prijs stellen, omdat zij weten, hoe moeilijk 't eserceeren wordt aangeleerd en der soldaten hebben hun „xvapenbroeders" en x-ooraL den kranigen aanvoerder dan cok rijke lijk van 'hun ingenomenheid doen blijken. Een dergelijk nummer (na do pauze) wss de klexvang-aanval. uitgevoerd door luitenant Borgesius met 26 landstormpliclitigen van het Depot lier infnnterie-Brigade. Luitenant Bor gesius is een man, die meer met miso-en-scène te maken heeft gehad, dan velen dergenen, die Totok en Indo gezien hebben wel. En hot bleek bier. Hij had er een „roman" van gemaakt. Eerst een samenkomst van inlanders, een ge meenschappelijk gebed (als wij 't goed begre pen hebben), dan toenemende godsdienstige opwinding en ten slotte een uitbarsting van dweepzucht, waarbij do klewangs getrokken werden Na dit voorspel do eigenlijke aanval op een troep Europeanen, spannend en kxriek gespeeld, zóó dat liet geval werkelijk even een echte sensatie gaf. Ook een heel geslaagd num mer deze klewangaanval en dat een verdien, succes had. Tot zoover wae het militaire gedeelte van den avond. -■Us piöce de resistance was er voorts een klein 'tooneelstukjeManoeuvres getiteld, een blijeindigend drama in één bedrijf. De onderof- ciciersveroeniging ,,Dour Eendracht Bloeiend" van de Grenadiers en Jagers heeft hot met veel animo gespeeld en het is dan ook zéér in den smaak gevallen. Do medespelenden (xvij zullen ze liiei' nu maar niet opsommen) hebben allen zonder uitzondering zeer voldaan in hun rollen. Sergoant-majoor Ten Holt, de regisseur, die ook een vrij groote rol met veel geluk x'er- tolkte, moet toch ex-en afzonderlijk vermeld xrorden. Het stukje bleek x-cor een avond als deze uitstekend geschikt en heeft dan ook veel gelach uitgeloqt. Hartelijk gelachen is er ook om de goochel toeren van. den milicien J. M. M. de Zoote. Het xvaren meest welbekende kunstjes, die hij ten beste gaf, maar die liet toch altijd weer doen en de xvijze, xvaarop hij ze opdisclite, was meermalen bepaald onweerstaanbaar. Ook hief dus een groot euoces. En last not least Leopold Kippol met zijn violoncel. Hij is al eens eerder opgetreden op een militairen avond en toen geprezen om zijn zorgvuldige voordracht, do gex-oeligheid van zijn toon en de muzikaliteit van zijn spel. Van dien lof behoeft geen woord teruggeno men te worden integendeel, zij kan bier lierliaald xrorden. Servais' Fantasie heeft de heer Kippel mot veel smaak x-oof ons gezon gen en met vuur en pit heeft hij daarna ook het bekende Scherzo van Van Goens gegeven. Aan de piano zal de milicien Riedijk van de jagers. Kippel heeft, evenals de anderen^ een warm applaus van zijn hoorders gekregen. Behalve doze muziek was er ook die van do' K. M kapel, dio zich tusschen de bedrijven' liet ïiooren, o.a. in de frissche Piot-Hein Rhapsodio van Peter van Anrooij, die met groote aandacht x*evd aangehoord. Z. K. H. Prins Hendrik heeft met zijn ad judant jhr. Baoker het grootste gedeelte van den avond bijgewoond en meermalen als er ge lachen werd, hartelijk meegedaan in de pret, vooral toen de goochelaar aan den gang was. Z. K. II. werd met het- x-olkslicd ontvangen ei: uitgeleid. Mot hem namen in de koninklijke loge plaats de generaals Kleynhens (lid van het comité O. O.), Kemper en Van Delft, do plaatselijke commandant-kolonel De Ridder, kolonel Hab- bema, do commandant van de brigade grena diers en jagers, en overste Van Suohtelen van de Haare, de commandant van het regiment grenadiers. Behalve deze offioieren waren er nog versohoidene subalterne en hoofdofficie ren van de brigade grenaxliers en iagers en an dere onderdeelon aanwezig. De zang bij de militairen. Men schrijft ons Reeds vroeger hebben wij melding gemaakt van het plan tot stelselmatige beoefening van den zang" in hot logervolgens dat plan zul len de hoeren Q. J, van Trigfc, Joh, Oostveen en G. Gocssens in verschillende plaatsen van een bepaald district zangavonden geven en verder heb opzicht blijven oefenen op de verdere beoefening van den zang, welke be- van uit den troep to kiezen gonoezaam ont wikkelde militöiren, dio kunnen optreden a' leider van den zang ca als pianist voor do begeleiding. Vcrdor werd een zangbundel samengesteld, waarbij men overleg pleegde met do National' Wreonigïng voor den Volkszang en met di Federatie van Boofdbearfuurderen van R-Jv. Voreenigingeu voor Volkszang en nu t ecnigo bekende zangers-propagandisten. Bij de keuzo liet men zich leiden door do ever weging, dat, ook bij verschil in godsdienstig! opvatting, bij verschil in sociale richting liederen door .alien gezongen kunnen worden dat zoowel ornstigo als luimige liederen in dei bundel moeten xvordon naugetrofen eu dat voorts alle.mi liederen in aanmerking mochten komen, xvaarvan do melodie uit muzikaal oog punt op genoegzaam hoog peil 6taat. Thans is deze Zangbundel voor het Xeder- landgcho Leger, uitgegeven door den Nieuwe Muziekhandel op loot van den Minister van Oorlog, verschonen. De bundel bevat de meest bekende oude volksliederen als."Wilhelmus van Nassauwo", „Merck toch hoe sterek" „Wilt heden nu treden"; nieuwere volksliede ren: „Piet Hein", „VJaggeliod", „Wij leven vrij", en liederen van den nicuwstcn tijd: van Adr. P. Hamers, J. P. J. Wierts, L. Adr. van Tetterode, Kwicl Hullebroeek, Dirk Witte, kortom, allerlei liederen, dio reeds populair zijn, of groote kans hebben, populair te wor den. De uitgave voor zang niet pianobegelei ding is speciaal voor. de leiders bestemdvoor do soldaten is een afzonderlijk© tekstuitgave. Moge deze, van hoogerhand gesteunde po ging, bijdragen tot do verbetering en verfris- sching van onzen volkszang I Voor de militairen te Amsterdam. Sergeant L. A. Dxiprée, voorzitter der com missie. meldt ons: Do Commissie voor Wetenschappelijke Lo zingen xoor Militairen organiseert op Woens dag 16 Februari haar lGen voordrachtavond in de Aula, van het 11.K. Gymnasium aan de nobljc-mohado (ingang Nic. Zdacsstraat) to Amsterdam. Alsdan zal de le-luit. E. Fuld een lezing met lichtbeeldc-n houden ox*er „Mijn karavaamtor.'ht deer do Sahara". 11.II. officieren met hunne dnanes, voorts allo in uniform gek'lcede militairen hebben tot'deze voordracht vrijen toegang. Ontspanningsavond te Oosterhout. Mil. t-elegr. Jos. Taeymans schrijft ons uit Uosterhout De naam van het muziek- en toonceigezel- schnp van het regiment infanterie uit Rijen heeft een goeden klank. Alleen de naum reeds is voldoende om veel succes bij iedere voorstel ling to waarborgen. Zoo hadden we dan oj> den gebruikelijke» wekelijkschen ontspannings avond voor de derde maal binnen korten tijd de artiston uit Rijen in ons midden én het zal voor hen onsretwijield oen genoegen geweest zijn, ook ditmaal het gordiju gehaald te zien voor een eivolle zaal. Als altijd bevatte hot programma veel aan trekkelijks. De heer "Wierink gaf eerst onder zijne degelijke leiding een paar fraai© muziek stukken te liooren, waarna do heeren Zxvagers en Do Jong twee liederen, „De Nacht" en „Gij vriendelijke zonne" van H. van Tusschen- broek voordroegen, waarvan, de vertolking aan- spiaak op onze xvaardeering mocht maken. „Die zwei Grenadlere", van den grooten ro- mantieker Schumann, werd eveneens x-erdien- stelips. voorgedragen. Do zangers hebben we intusschen bitter beklaagd on wel, omdat men het hun bijna onmogelijk maakte e&n geede voordracht to gex-en. Hunne klankorgancn heb ben het hard ta verantwoorden gehad, doordat het talrijke auditorium als om strijd wedijverde om door de rookwolken der duizend en één sigaren sigaretten enz., do zangers in een waren nvel te omhullen, can Londenschen mist gelijk. Men neme in den vervolge een weinig te eer piëteit tegenox'er de uitvoerenden in acht De heer Schoot liet ons als gebit-acrobaat ©enige staaltjes van buitengewone tanden- kraelit zieu, die aller verbazing wekten. Na do pauze kxvam de „Artisten-ilevue" voor het voetlicht. Meerderen van ons xvas dit stuk bekend, doch het succes is er niet minder om gewc-est. Het is het lievelingsstuk van alle jeugdige tooneelspelere. Het geeft hun ge legenheid de doHe klucht zóó to spelen, dat zij een succes wordt. Alhoewel aan dit stuk een heel eenx-oudig gegeven ten grondslag ligt. is het voorwaar geen kleinigheid voor dilettan ten, om in deze anderhalf uur lange klucht do aandacht steeds geboeid te houden. Dat men aandacht aan het snol wijdde, behoeft nauwe lijks verzekerd te worden. De zaal daverde x'an het lachen en we herinneren ons niet, dat er gedurende do x'clo ontspanningsavonden ooit uitbundiger gelachen is dan Woensdag avond Goubïtz speelde don directeur en gaf veel tijds goed spel te zien. Doch voor den waren theater-directeur xvas hij wat te gereserveerd, te sober. En waar soberheid in vele gevallen eerder goed doet dan schaadt, xxas zij ditmaal toch een weinig misplaatst.. Overigens gaf G. in zulk een groote rol degelijk spel. En dan Beurkens. Wat heeft hij ons al dien langen tijd, die toch zoo snel omvloog, in den ban gehouden van zijn nllerzotston, drogen humor! Al dien tijd heeft hij het type van den tooneelknecht, or zoo men wil dat van compagnon, consequent x-olgehouden. Zyn nooit volprezen zotheid, humor, of hoe men het ook noemen wil, is ontuitputtelijk. Geef hem een rol, welke g ijwilt en hij maakt er een creatie van. Voor de overige in deze revue optredende personen hebben wij niets dan lof. Het is on doenlijk allen te bespreken en kunnen wij vol staan met de vermelding, dat zij allen zonder uitzondering blijk gaven van op te gaan in hun spel, dat er flink in zat. In heb bijzonder mogen nag do ,vele fraaie costuums geprezen wordon. Omioodig te vermelden, dat het den artisten aan luide bijvalsbetuigingen niet- heeft ont broken. Het applaus ging crescendo all fortis simo en scheen na de vertooning der revue met te willen eindigen- De heer Baron van Oldeneel heeft liun ten slotte de hun toekomende hulde niet onthouden en op hartelijke wijze den dank van Comité en militairen vertolkt voor deze buitengewone voorstelling. Zullen velen, nadat zij'zich iu Morpheus' armen geworpen hadden, nog niet eens ge droomd hebben van Dirk en Flippie en zijn broodje met kaas? Marinus van Meeh Men schrijft ons: Daar gaat met Marinus van Meel weer oen der pioniers van „onze" vliegerij heen. Wij zagen er langzamerhand al verscheiden gaan', deels naar het buitenland, deels ook, omdat ze er de aviatiek, waarin in ons land geen toekomst xx'as voor do mensdhen, aan gaven. Marinus is de vliegerij lang. heel lang trouw gebleven. Hij xvas een der eersten in ons land, en in ruenigo plaats bewaart- men de herinnering aan den grooten jongen, die zoo dapper met zijn vliegtuig manoeuvreerde en na afloop in een altijd genoegelijke stemming ziju geheele omgeving wist op te vroolijken. Wij hebben Van Meel meegemaakt in Soes- terberg lang voor den grooten oorlog toen hij daar nog zoo'n beetje de „groote man van het dorp" xvas Toen hij daar xroonde in het hotel Huis ten Halve, xvaar moeder en vader Tubman zorgden voor hem als voor hup zoon. Van Meel was altijd een trouxve kameraad, VToolijk en hupsch steeds, w3ar heb pas gaf, een brave kerel, op wien jo rekenen kon als op je zelf. Maar zat hi,j eenmaal in z'n toestel zoo'n ouderwetfiche Farman indertijd nog met open zitplaats dan was hij opslag een ander menseh. Heql accuraat cn doodbedaard. Langzaam maar beslist in z'n -bewegingen. Eep .éolifc kalme luohtman. GezeSHge Winferavond-speien. Eon speUeiio voor zenuwachtige menschen. Tegenwoordig zijn de spelletjes in do mode, en dagelijks worden er nieuw© be kend gemaakt, liet- oogenblik ia du» gun stig om onzen lezer» bekend to maken met het spelletje voor zenuwachtig© menschen, waaraan niet voel is klaarste maken, maar dat misschien toch in staat is, bet geduld van den liefhebber op de proef to stellen, ja af to matten. Knip ecu ringetje van bordpapier dat ongeveer de dikte heeit van een guldon. Het ringetje moet ock zoo groot zijn ab een gulden cn bet- gat, dat er in zit, ais een kwartje. Plak dit ringetje inet wat gom in het midden van een bord, on verzoek een uwer vrienden een gewonen knikker over den rand van bordpapier in liet ringetje te laten rollen. Als go ziet, hoe hij zich afslooft, zult gc begrijpen, xvaarom hier gesproken wordt van ,,een spelletje voor zenuwachtige men schen". Men moei namelijk den knikker eone zekere snelheid geven om hem over de dikto van den rand heen te rollen, maar dcor die groote snelheid rolt hij er juist aan den anderen kan xveer uit-. Wilt ge het gemakkelijk gedaan krijgen? Breng dan den knikker voorzichtig vlak bij den bordpapieren rand door het bord eeu ldein beetje schuin te houden on be weeg dit laatste dan plotseling oen paar centimeters naar beneden, alsof g© bet bord woudt laten val-on, en til het dan dadelijk xveer omhoog, terwijl g© het middelpunt van den ring onder den knikker brengt dezo toch in niet zoo snel gevallen ab het bord, waardoor hij over den rand heen kan, zon der dezen aan t© raken, cn daar hij boven dien niet in zijdelingsche beweging was, zal hij in den ring blijven liggen, zoodra go hem, door het middeltje, dat ik u aan de hand gedaan heb, or in gekregen hebt. „Itïnus", zooals z'n vrienden hem in de wandeling noemden, had het vbcgen geleerd in Frankrijk, in Etarapes meen ik, en hij had (laar vandaan ook een vliegtuig meegebracht naar Holland, naar Scepter berg. Dat was z'n rijk, daar had hij alles te zeg gen, hij deed tenminste alsof. En alle dorpe lingen van liet kleine Socsterberg oogon roar hem als voor den landhcr. Wij hebhe» het ge noegen gclmd oen veertien dagen nij hem te logeeren. Leuke kerel, die Van Meel. Ken soms zoo eigenii3'"l'g uit den hoek koren. En lekke dingen die ,vü er hebben uitgehaald! laar op het vliegveld, nogmaals, xvas hij de kalmte in cigon persoon. Hij hield er» wel van, als zijn naam in de krant kwam. Als jo dan zc-.'n klein stukje geplactst had, mot do con of andere verrich ting xvas hij kinderlijk dankbaar. Nu, hij ver diende een beetje reclame ten volle. Want voor do luchtvaart in ms land is Van Me-n ontegenzeggelijk v;:n groote wna'do gexxvert. Zijn vliegproeven 1-ad den aili.id verdiend suc ces, het moest in I'iel, waar hij door de in we ners op de handen gedragen werd. Ja, eens xverd hem daar een gouden horloge met insCnn- tie vereerd, waai'.p Van Meel Léól erg trotscb Z'n Fa-rmar.s construeerde hijzelf, of liever dio werden door handige mécaniciohs, onder zijn toezicht gemaakt in een der hangars op het- x-liegveJd. En wij herinneren ons nog goed de eerste vlucht van Marinus op -het eerste door hemzelf gebouwde toestel. Later ook nog voor dcc oorlog hoeft hij zich toegelegd op wafer vliegen, en do Rot terdammers zullen z<ch nog herinneren hoo hij eens met z'n watervliegtuig uit Tiel raar Rotterdam, z'n cob lortcplaa'.s, G gevlogen. Marinus van Meel xvas soldaat bij' de grena diers, hij werd vhfcnclrig-ax-iateur. En ais zoo danig presteerde n'.j heel wat bij verkennin gen gedurende manoeuvres van ons leger. D<* regeer!ng heeft toen zijn verdienste erkend door hem ridder in de or ie van Oranje Nassau te maken. Na de mobilisatie in Augustus 1914 bleef Van Mor! in dienst, steeds als vaandrig. Wij verloren hem toen een beetje uit hot oog. mede omdat de verrichtingen van ons vliegerkorps niet wereldkundig werden gemaakt. En nu heeft hij ontslag uit 's lands dienst gevraagd en gekregen en gaat hij naar Ame rika. Met cenigon xvoc-moed zien wij hem gaan, omdat- hij toclEaltijd zal gelden een der onverschrokken pioniers van de luchtx-aart ten onzent. Marinus van Meel, do joviale, oolijko on vroolijko vlieger, zal bij ons en ongetwijfeld bij zeer vele anderen in x'ricndschappdijke herinnering blijven. „Ais Kees kwartierziek heeft". Van mil. P. Dijkgraaf uit Rotterdam: „Zog. Jan, siaat Frans niet- aan de poort?" vroeg Kees san Jan, die juist de kamer op kwa-ni. ,.l>io kerel blijft ook weer weg. Eon uur geleden, toen hij de stad in ging, zoi hij nog, dat het hoogstens een kwartier zcu zijn, dat hij uibbteef, en nu ia het reeds zoven uur." De bedoelde Frans was het slaapje x-an Kees, welke laatste .lowartierziok" had, ter wijl Frans hom na den dienst gezelschap had gehouden, xvant zij konden het nog al aardig met elkaar x'inden. „Och, kerel, jij heibit- immers kwartier-ziek; bemoei jij je nu niet mot Frans. Denk jo, dat die het zco lollig vindt, op de kamer te zitten, 'als jij ligt te hoesten, dat de ramen kletteren." JAees, die erg verkouden was en daarom kwartier ziek had, lag t-ot zijn neus onder de dekens, er. zweeg een «ogenblik, tot b>j ©en hoestbui kreeg, dio deed denken aan een on weersbui. Even later is hij xxcer op adem en zegt tot Jan; „Ja, zie je, Frans zou stroop x-oor rno meebrengen, daar had ik vroeger altijd baat bij als ik hoesten moest." „Hè, kerel, xxat ben jij vervelend, eet voor mijn part de geheele woreid op aan stroop," zegt Jan, die pas van verlof terug is cn dan nooit erg spraakzaam ie. Dezo koer ia het «Eter geen wonder, xvant Jan is tot de on aangename ontdekking gekomen, dat oen deken en zijn xoldflcsc-h naar do maan zijn. Zoo iets gebeurt xvel meer. Dc een of ander kxvam wat ter leen vragon, maar van terug brengen was natuurlijk geen sprake. E enigen tijd ging voorbij zonder dat er wat gesproken xverd. De stilte werd afgebroken door het hoesten van Kees, die lag to denken, xvaar Frans toch wel blijven mocht. Eindelijk gaat do d;ur open en de lang verwacht© Frans komt binnen mot- een flinke •hoeveelheid stroop, die geborgen -is in een potje, da-t doen denken aan Ja-pansOh aarde werk. „Ziezoo, Keesje," zegt Frans met een goe dig gezicht, terwijl hij de st-roop triomfante lijk in de hoogte houdt,,, beteal pu maar vijf 'cent bij, xvant zo is gisteren duurder ge xror den. 't Komt cr.k al door den Oorlog, zei de winkel juffrouw, hier op» dc-n hoek." „AUemadhtig," mopperde Kees, xviens finan- cieele toestand x'crro van rooskleurig was, „vijf cent duurder! O, dio oorlog! Waarom is er ook nog geen re-geeringsstroop. Spok, vleeseh, erwten, boonen, a-ües is tegenwoordig van de regeer!ng, behalve wat eeu ziek sol daat behoeft." Dat is nu ook hei ©enigste wat we te kort komen, merkt Jan spoelend op, maar jij xx-il ook alles gelijH^-Eerst omdat- je eeu koudje gepakt hebt-, krijg je kxvartienüek, loopt, een marsch mia vaii 40 K.M. cn nu wil je er nog regeeringsstroop bij. „Ik was ook web verkou den en een beetje van streek, maar teek heb ik den marsch meegemaakt, terwijl jij de lijn trok", zegt Klaas, die zich onledig hield mes huisvlijt-, „Ik doe wat ik wü", zei Keee, die nijdig werd. cn nam en greet e dosis stroop uit her potje, zette het op zijn kast en verdween zoo- v-ev mogelijk onder de dekens. Een-ige oogenblikkcn later genoot Kees een genisten slaap, zoo gerust, ala iemand dio be- halve een lijntrekker, ook r:og verkouden is, in»ar stopen kan. „Nou, noul, jo rust uit ak dat gebulder xvat over is. „ju zou jo gaan verbeelden dat we aan den Yscr xvaren", zegt Frans op moexrarigen toon, want Jiij gevoelde wol xxat medelijden voor zijn slaapje. 't Zal wel mot hem gaan, hoor, is hot oordeel van Jan, die bezig is ©en kugjo in dikk© bo terhammen te herscheppen, oin daarna nog eens flink te eten. want do reis had hom he>n- %f!.rLg gemaakt-. Klaais wil ook van do partij zijn, gooit- zijn portrertlijst op zij. waaraan hij bezig is en komt eveneens mot een broodje té voorschijn» Laten tve wat stroop gebruiken op onze bo terham, zegt Hans, die reed» met zijn souper to'gonnon is. Dat voorstel vond" natuurlijk bijval. „Niet doeu", protesteerde Framt, „do jongen heeft bet zelf noodig." Maar het mocht niets baton. Klaas en Jan liepen .al op de stroop toe. F/ven Op de kachel zetten, advi seerde Jnn, dan wondt zo dun. Goed, en Klaas plaatste het potje on do kachel. Aio kaast gioeiend stond. Even later krak, en het pot je vertoond eon barst, zoo groot, dat „x-oorzlc-htig behandelen" koog noodig blijkt. Nu, de stroop kreeg aardig wat té verdu ren en spoedig werd de bodem van hei potje zichtbaar. Hét- keerde dan ook ledig terug op de kast van Koes, die blijkbaar baat had ge vonden bij de stroop, want hij hoestte herte- manl niet meer. Frans vond het beroerd ge meen van de jongens en stond in tweestrijd, de stad in te lloopen en nndero te halen. ..Laat maar gaan zei Jan. hij slaapt nu en morgen is hij totaal genezen. Enfin, den mnar af wachten. Do een na don ander ging onder do wol en allen sliepen evenals Kees, rustig door tot den volgenden morgen. Het schemerde nog, toen de sergeant van de week de kamer op kwam om to wokken. Ook Kees krijgt een beurt, wordt wakker, ca ge voelt zich. dank_ zij de stroop, heel wat opge knapt. Een beetje onhandig grijpt hij naar do stroop, maar o xveo de 6cherrea vallen hem in het gezicht. Razend is Kees. c-n scheldt allen uit x-oor dieven en boeven. Frans vertelt do geschiedenis en treedt als bemiddelaar op, waarna de woede van Kees wat- bedaart. De stroop kan me minder schelen, zegt Kees, maar het potje, daar stond moeder nog al op. Niet erg slim, om het dan met een soldaat mee te geven, merkt Jan met een slaperig ge zicht op. '1: Had het stiekum meegenomen om boter in to doen, is het snijtiee antwoord „Niets aan te doen.'^ zegt Klaas, „berouw komt na de zonde." Kees is geheel van streek, krijgt weer een hoestbui on vraagt den ser geant bem maar weer op het ziekenrapport te sen rijven. Rotterdam. PIET DIJKGRAAF. >,Dat zou ]e van hem niet gedaoht hebben." Mil. 31. Ouwerkerk, 4© Pel. 3-4 Reg. Huz., schrijft ons: 21 Januari jl. was een gewichtige dag voor yU onzer kameraden. Gerust mogen wo Dol- c.ersum een kameraad noemen, want het is eeu c-chbe Hollandsche jongen, met een rechc liuzarenhart. Altijd is Doldcrsum opgeruimd, en nog wel eens geestig daarbij, zoodat hij ons nog wel eens kan doen lachen. 3faar door het- geen hij nu pas deed, bracht hij een ©nrer- wac-lue beweging in de gemoederen, want hij is getrouwd. Had hij een meisje "t- Moet xvel zoo geweest zijn, maar wij wisten het mee. H;erin verschilde hij met zoovelcn, dat hij nooit sprak over zijn x-erloofde. Wij xvenschen onzen kameraad Doldcrsum (ook we! genoemd „Oude Jet", naar zijn eer ste paard m de mobilisatiejiet zijn vrouw een ,-echt gelukkig hnweli.%leren en veto blijde dagen toe, en hopen dat or spoedig een einde kome aan den volkèrenkrijg, dan kan ook onze „Oude Jet" naar huis gaan om oen vreed zaam leven te genieten aan de zijde van zijn ega en om zich dan te kunnen wijden aan zijne roeping als echtgenoot én later als vader, om geluk en vrede in huis en gezin te brengen. Dat de gewichtige dag van 21 Januari voor hen jonge paar zijn moge het begin van een nieuwe, gelukkige levensperiode en zij aan dien dag steecis met blijdschap zullen terug denken, is de hartelijke wensch van zijn kame raden, in 't bijzonder van '"t 4e Peloton van 34 R. TT. „Paatje". Men meldt ons: Een populaire figuur in do kazerne van het mstruetïebataljon te Kampen, ook daar bui ten en in een groot gedeelte van ons land, de korporaal A. Leeuwe, werkzaam in de cantine. herdacht gisteren zijn 40-jarige dienstvervul ling als zoodanig en tex-er.s zijn 70-sten ver jaardag. Heele geslachten heeft hij bij het I- B zien komen en gaan, en den ©erenaam ..Paatje" dankte hij zeker niet het minst aan zijn vaderlijke zorg voor het jongere geslacht in de kazerne. Van allo kanten. Tan hoog- en lager geplaatsten in het leger, ontving hij brieven, telegrammen, kaartjes enz., terwijl talrijke cadeaus uiting gaven van de warm© belangstelling in zijn persoon. Zijn buffet was prachtig versierd. Persoonlijk werd hij door den commandant van het I. B., evenals hij een ronde Zeeuw, gelukgewonscht. Te zij ner eer werd 's avonds in de cant-ine een con cert gegeven. Dankbetuigingen. Bij deze betuig ik mijn welgemeenden dank aan officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen der 2e comp. le bataljon 3e Regi ment Vesting-Artillerie voor den financieelen steun raij verleend in zake het lot dat mij troi in het afbranden van mijn woning, inboedel en winterprovisie, waarbij zelfs mijn vrouw en kiudere:, met moeite gered werden. In het hijzonder mifct dank aan de heide S. M. A. der eemp.. onder wiens leiding een som x-an 103 gulden bijeen gebracht kon worden. IB Februari 1916, (Ie L- 3V.pl. PIET W0EIER6,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3