SOIjDATEWCOPR AWT- vjmi 17iro>ei.rï.söiag- IB Keoruan lam OP ZEE. Binnenland. Marinezaken. Le erza k en. Correspondentie. Aan hei Westerfront. In de laatste dagen wordt ev blijkbaar weer vrij hevig gevochten op het Westelijk Oorlogsterrein, in Frankrijk en in België. Do aanvallen schijnen daarbij vooral uit te gaan van de Duitschers, zoodat men zelfs van eenDuitsch offen sief zou kunnen spreken.Eenige successen hebben zij dan ook wel behaald, maar de Fran- schen en Eugelschen van hun kant hebben geantwoord met tegenaanvallen en de toestand is over 't geheel onveranderd gebleven. Wij geven hier eens weer een duidelijk kaartje van een gedeelte van 't Wester front, van Dixmuiden tot La Bassée, de streek, waar blijk baar de aanvallen het hevigst zijn geweest. Ghistelles ten zuiden van Oostende richtte geen schade aan. Een merkwaardige deserteur. De Pa-rijsche correspondent van de .Daily Telegraph" maakt melding van eon geval van desertie, dat zeker niet dagelijks voor komt. Zekere Alfred Lavergne was dezer dagen voor den krijgsraad 'gebracht, be schuldigd van desertie. Bij het onderzoek bleek echter, dat hij bij het uitbreken van den oorlog in een depot was geplaatst. Hij wilde echter naar het front, desertee-rde, maar nam dienst in het vreemden-legioen, bewerende dat hij een Belgisch onderdaan was en Leopold van Hout heette. Hij werd aangenomen en ging naar het front. Later echter werd hij, als Belgisch onder daan, naar België gezonden, waar hij de recrutm moest afexerceeren. Dat was niet naar zijn zin, maar hij wist toch weer naar het front te komen bij de Belgische troepen. Hij onderscheidde zich zoodanig, dat gene raal De Castelnau hem een fraaie pijp en koning Albert hem een kistje sigaren ten geschenke gaf. Bovendien kreeg hij drie weken verlof. Hij was toen dom genoeg om naar zijn dorp te gaan, waar hij herkend on gear resteerd werd. Voor den Krijgsraad bekende hij openhartig zijne desertie, maar zeide dat hij slechts van zijn dépot-, doch niet uit Frankrijk gedeserteerd was. Dè Krijgsraad sprak hem met algemeen© stemmen vrij en nu zal hij zijn zin krijgen en als Fransch sol daat naar het front gaan. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. PETROGRAD. In den sector van Riga hevig artillerie-duel in de buurt van Olai en Börsemunde. De Russische artillerie bracht in de vij andelijke linies een ontploffing teweeg in de streek van Wewer ten zuiden van Txkul. Iif de streek van Jacobsstadt pcogde een troep Duitschers de Russische loopgraven ten westen van Lieveuhcf te naderenhij werd echt-er teruggedreven. In den sector Duraburg was het vuur het hevigst bij Illuxt, waar de Duitschers handbommen met verstikkende gassen wier pen. Een poging der Duitschers om het dorp Garboenowka, dat de Russen pas hadden genomen, te omsingelen, werd door het kruisvuur der Russen verijdeld. WEENEN. Vrijdag werden wederom een groot aantal verkenningsdetachementen te ruggeslagen. Ook hebben vrij levendige artillerie-gevechten plaats gehad. De reeds herhaaldelijk vermelde voorpost schans ten noordwesten van Tarnopol, die de vijand onder zeer hevig vuur had ge nomen, moest in den namiddag ontruimd worden. De Russen nestelden zich in de verlaten stelling, werden echter 's nachts door een tegenaanval, na een hevig gevecht, weder eruit geworpen. De strijd in 9es3arablë. Een oorlogscorrespondent van den „Berl. Lokal-Anz." deelt de volgende bij zonderheden mede omtrent den strijd in Bessarabie. Bijzonder verbitterd waren de aanvallen op do hoogte van Raraneza. Hier bestormde een Siberische scherpschutters- en eon linie-divisie en daarachter twee reserve-divisies do Oosten- rij keolie stellingen. Het handgemeen duurde urenlang. Be Hondvod-regimenten streden met een niemv wapen, waarmede zij echter reeds ge oefend zijn. met hun beruchte Tokos. Hot gelukte een Russische afdeclïng in de loopgraven der Hongaren binnen te dringen. Dezen grepen toen naar hun Tokos en do uit werking daarvan was vreëseïijk. Ik vroeg een infanterist, of hij aan dit bijzondere Hongaar- sche wapen dc voorkeur gaf boven de bajonet. Hij antwoordde bevestigend. „Dit is oen wa pen" zoo zei hij, „waaraan onze handen reeds thuis gewend zijn. Als wij dat gebruiken, houdt geen Rus het uit". Na den strijd vroegen Russische gevangenen, wat dat voor een wapen was, dat zulke vreëse- lijke wonden sloeg. Vooral hevig waren de aan vallen tegen do hoogte 298. Bo Russisch© infanterie-aanvallen hebben nu opgehouden. Be Russische artillerie schiet meestal slechts bij dag. Als de duisternis aanbreekt beginnen ki'eine afdeclingen zich in de richting van de OostenrijkRche stellingen voorwaarts to wer ken. Den geheelen nacht knettert het infante- rievuur. Mijnen ontploffen en ook de handgra naten worden vlijtig gebruikt. „Vijf dagen lang", zoo vertelt de correspon dent, „heb ik langs onze stelling dit opwin dende schouwspel gezien. Bij dag zag ik van uit onze voorste linies de -ussische afdeelingen, die zich gedurende den nacht onder bescher ming dor duisternis op vele plaatsen op niet meer dan vijftig meter afstand hadden ingegra ven. Den geheelen dag blijven zij daarin zitten. In den nacht komen zij dichterbij en beginnen dan den strijd met bandgranaten. In dit op zicht zijn onze troepen bun echter ver do baas. ïk zag een lango vooruitgesdhovou gang, die het toon cel was geweest van een bloedige episode. De Russische stelling ligt hier op ter nauwernood honderd meter afstand. Een Rus sische a'fdeolïng ter sterkte van een sectie ver zamelde zich in een loopgraaf in de zooeven genoemde gang. Onzer luisterposten zagen het blinken van de bajonetten. Drie man met hand granaten gewapend, onder aanvoering van een zigeuner-korporaal, beraadslaagden wat to doen was. De afstand van do gang was iets meer dan vijftig pas. In een ander gedeelte van onzo Stolling hoorde een sergeant-majoor wat er aan de hand wae. Hij ging naar het drietal toe en nu vormden zij een plan. Een cadet sloot borstwering, snelden naai- de gang en wierpen na elkaar hun bandgranaten tusschen de Rus sen. Een gekerm, eenige scheldwoorden en een paar schoten vlogen hen achterna. Maar zij waren reeds weer iu veiligheid. Do Russen hadden voor hun stellingen Spaansche ruiters gelegd. Iu den nacht kruisten zich de Russische luisterposten, want de iSpaan- sehe ruiters begonnen zich plotseling te bewe gen in de richting van onze loopgraven. Eenige slimme infanteristen hadden met lange haken aan dra.den de bewegelijke hindernissen naar zich toe getrokken. In den 6tikdonkeren nacht zie ik de uitwerking van de lichttoestellon. De lichttogcls van beide partijen vliegen bijna te gelijkertijd omhoog. Eenige seconden lang is ér oen trillend licht. Dan weer diepe duisternis en daarop volgon bijna steods eenigo schoten. Ver volgens teelcer.cn zich lange lichtstralen togen den naohtelijken hemel af. Zoeklichten tasten over het land. Het geweervuur wordt heviger. Ook de machinegeweren mengen zich erin. Handgranaten en mijnen ontploffen en wekken een oogenblik helsch spectakel. Dan is het eenige seconden stil. Even later echter begint het van voren af aan in dezelfde volgorde. Het is een zenuwpijnigende toestand. De troepen staan dag en nacht bij hun schietgaten. En ver hinderen alle listige ondernemingen, waardoor de vijand voordooien tracht te behalen. Onze officieren vertellen, dat de arbeid voor een mo gelijk nieuw offensief bij de Russen technisch geleid wordt door Japansche en Franselie offi cieren. De Japansche munitie, die de R-upsen nu gebruiken, is niet altijd van de best® quali- teit en evenmin hot gescTiutmateriaal. De Rus sische artillerie schiet nu streng naar Fransch reglement. Zij strooit, waaruit men opmaakt, dat niet alleen technische officieren der Fran sehen, maar ook artilleristen hier aan het front zijn". Pogrom te Moskou. De .Frankfurter Zedtung' geeft een uittreksel uit liet rapport van den senator Krasclienninikow, in zake van het pogrom dat het vorige jaar te Moskou heeft plaats gehad. Dit rapport zou reeds in September zijn geschreven en is eerst thans in de Rus sische pers gepubliceerd. De schade, die bij gelegenheid van dit pogrom is aangericht moet minstens 100,000,000 mark bedragen. Het begon op 2&:Mei en de „Stadtliaupt- marni" had geenerlei maatregelen genomen om bet te onderdrukken. De onlusten vin gen aan met eene staking in de fabriek van Hübnor, waar de arbeiders het ontslag der daar nog werkende Elzassers eiseliten. De stakers droegen Russische vlaggen en het portret van den Tsaar rond. De „Stadt- liauptmann" antwoordde een fabrikant, die de hulp der politie inriep, dat zij geene maatregelen kon nemen, omdat de beweging een vaderlandslievend karakter had. Den 27sten begonnen do onlusten op nieuw, doch toen reeds wat ernstiger; Duit schers, die zich op straat vertoonden, wer den afgeranseld. Een Duitsch fabrikant werd, na mishandeld te zijn, te water ge worpen. De politie trachtte hem te redden, doch te vergeefs, zoodat hij verdronk. De politie mocht in die degen niet van de wa pens gebruik maken, doch slechts karwatsen kanteeren, die zij echter niet had. De ongeregeldheden breidden zich uit, verschillende woningen van Duitsclie fami lies werden leeggeplunderd. In het gezin van zekeren Hermann Jansens werden vier vrouwen, onder wie twee Nederlanclsclie familieleden vermoord. Ook den volgenden dag zette de woeste volksmenigte haar bedrijf voort, zonder dat de politie de plundering en brandstichting trachtte te beletten. Alleen wanneer het gepeupel de zaken van Russische firma's bedreigde, trad de „Stadtkauptmann" tus- sclien beide. Waar het. echter Duitschers be trof, voerde hij persoonlijk de volksmassa aan en bleef hij kalm toezien bij de gebeur tenissen zelfs toen de goederen uit een magazijn op straat en ook het gebouw zelf in brand gestoken werden, liet hij slechts door zijn agenten het volk achteruitdrij- ven, doch beval zijnen beambten uitdruk kelijk, dat zij geen geweld mochten gebrui ken. Zij werden dan ook verjaagd en het gebouw werd door de volksmenigte geplun derd. De burgemeester liet den „Stadthaupt- mann" vragen, of deze geene militaire hulp wilde laten aanrukken, doch deze verzette zich krachtig daar tegen. Ten slotte echter liet do stedelijke commandant, wien dit bedrijf tegenstond, troepen aanrukken, die spoedig een einde maakten aan de on geregeldheden. Uit bijzonderheden in het rapport blijkt wol, dat het gebeele pogrom reeds lang voorbereid was en systematisch werd uitge voerd Senator Kraschennniikow heeft den „Stadtliauptmann" en een assistent in staat van beschuldiging gesteld en hen van hun ambt ontheven. ITALIË. Oostenrijk en Italië. ROME. De Italiaansdhe artillerie be schoot wagon kol o n nes op de oostelijke hellingen van de Bienna Lazan na val lei, vijandelijke groepen in de buurt van de Luserna en Astico-valleien, het spoorwegstation van Caldonazzo in de Sugana-vallei en oen hotel in de Fisohlein- vallei, dat in brand geraakte. In hert Plezzo-bekken aan den Boven- Isonzo drong de vijand op 12 dezer onver hoeds een loopgTaaf in de Rombon-zone binnnen. In den Görz-secfcor beschoten vijandelijk batterijen te Sb. Andrea. Rubbia en 8a- li^nsc^e gen teJPrqdgo_ra, yogna de Italig De Italiaansche artillerie bracht ze tot zwij- gcn. WEENEN. Eon nachtelijke aanval der Italianen op een door de Oostenrijkers ge nomen stelling in het- Rombon-gebied werd afgeslagen Hier en daar levendiger artillerie-actie van den vijand. Ook op Görz werden, zooals trouwens bijna dagelijks gebeurt, eenige granaten geworpen. WEENEN. Den 12den Fdbruari 's na middags werden te Ravenna door een escadrille watervliegtuigen twee sba- tiooialoodsen vernield, het stationsge bouw, eeai zwavel- en een suikerfa briek zwaar beschadigd en eenige branden veroorzaakt. Vliegtuigen van do afweerbafc- terij in de haven yan Gorciui werden hevig beschoten Een tweede eskader wierp met succes bommen op verschil lende punten van de pompcentrales van Godigore en Cavanelle. Alle vliegtuigen keerden behouden terug. De Fransch© ministers to Rome. PARIJS. De burgemeester van Rome ontving de Fransche minis ters op het kapitool en verklaarde overtuigd te zijn dat tusschen Frankrijk en Italië volkomen harmóniê zou bestaan na de zekere overwinning. Briand verzekerde zij nerzijds verzekerd te zijn van de gezamen lijke overwinning. 's Avonds ontving Briand op de am bassade de regeeringsleden. In een redevoering wenschte bij zich geluk dat de regeeringen van bedde landen van gedachten kunnen wisselen en de to nemen besluiten konden bespreken om overal aan de wederzijdsche pogingen vol ledig succes te verzekeren. Salandra wees met klem op de onmisbare eenheid van actie tusschen de geallieerden- Na een onderhoud met den minister van oorlog, confereerde de Fransche onderminis ter van munitie Thomas anderhalf uur met zijn Italia-ansaken collega, generaal D all alio, 003TEN3UK-HQNGARÜJE. Do Koning van Bulgarije. WEENEN. De Koning van Bulgarije komt Maandag te Weenen aan om een kort bezoek te brengen aan Keizer Franz Joseph. GKIEKEMLAMD. Uit Saloniki. PARIJS. Generaal Sarrail deed den rechteroever van den Wardar bezetten over een afstand van tien K.M., om Saloniki te dekken tegen een aanval van uit Monastir. (Door deze operatie is dus de linkervleu gel van Saloniki verlengd.) PARIJS. De bijzondere correspondent van de „Journal" seint uit Saloniki onder dagtoskening van 10 dezer: „Er biijkt nog niets van plannen van den vijand om tot den aanval over te gaan. Daarentegen zijn sterke Fransche troepen heden tegenover Topsin over de Wardar getrokken en ruk ken in twee divergeerende colonnes op. Er zal onmiddellijk begonnen worden met den aanleg van verdecLgingswerken. Ten gevolge van deze beweging zijn in handen der Fransc-hen sterke natuurlijke stellingen gekomen, die de vijand had kun nen gebruiken voor de opstelling van zwaar geschut, waarmede hij de Fransche ver dedigingswerken aan den linkeroever van den Wardar had kunnen beschieten. Deze opmarech, die van buitengewoon be lang kan zijn, is eerst mogelijk geworden door de aankomst van nieuwe versterkingen. Er bestaat gegronde hoop, dat de Fran- schen binnenkort niet langer genoodzaakt zullen zijn te blijven binnen de grenzen van hun versterkt kamp. Ik weet uit betrouwbare bron, dat de Duit-schers, niettegenstaande de vortoogen van de Grieksoke regeering, met zorg een grooten luchtaanval op Saloniki voorbe reiden. Bebalve drie Zeppelins, die zich niet ver van de Grieksche grens bevinden, zijn er thans 20 vliegtuigen met een groote hoeveelheid ontplofbare stoffen te Monastir. Mij is verzekerd, ik kan het echter nog niet gelooven, dat veldmaarschalk Mackcn- sen zich dezer dagen van Larissa naar Athene zal begeven." PARIJS. De Petit Parisien" verneemt uit Saloniki: Zaterdag trokken de Fransche troepen de rivier de Wardar oyer en vestig den zich aan den rechteroever der rivier in de streek van Yonetzo en Verria, het be langrijke spoorwegstation tusschen Monas tir en Saloniki. SALONIKI. Naar verzekerd wordt zijn Yenitze en Verrice niet bezet, maar heeft daar slechts oen cavalerie-verkenning plaats gehad. ue strijd om Saloniki. Men schrijft uit Züricih d.d. 11 Februari; De „Gazzetta 'del Popoio" van Turijn be richt uit Saloniki, dat de loopende geruch ten omtrent een &.s. offensief der geallieer den juist zijn. Volgens inlichtingen, ver strekt door een Fransch staf-officier, be draagt het aantal der tot op heden gelande manschappen in Saloniki 250,000, waarbij niet inbegrepen zijn de Servische contin genten, die zich daar nieuwgéformeerd hebben en wier aantal nog dagelijks door van Korfoe komende eenheden versterkt worden. De transporten der landingstroe pen worden onafgebroken voortgezet, zoo dat men dezerzijds bij heb offensief over minstens 500,000 man zal beschikken. De troepen van den tegenstander bedragen op het oogenblik hoogstens 200,000 man, en veel meer kan hij niet bijeen brengen. De operaties, die generaal Sarrail van Saloniki uit denkt te ondernemen, zijn drieledig de bezetting van het Ward ar dal, het bre ken der Bulgaarsche strijdmacht, en ein delijk de bedreiging van den fameuzen Orient-weg. Men heeft groote verwachtin gen van deze ondernemingen, wijl zij zul len samenvallen met een gemeenschappelijk offensief op alle fronten, dat waarschijn lijk begonnen zal worden in de tweede helft van Maart, als de sneeuw gesmolten is en de voorjaarszon de heirwegen gedroogd zal hebben. ALBANIË. Do Bulgaren In Albanië. ATHENE. De Bulgaren hebben Tieri bezet, vijf-en-twintig K M. van Valona. TURKIJE. In Mesopotamlë. LONDEN. Een verkenningsafdeeliug, die op 7 Jan. terugkeerde naar Nasriyah, werd door Arabieren overvallen. De verliezen der Engelsehen bedroegen in het geheel 373 mande vijand verloor meer dan 300 man aan doodeng Den 9dcn Januari werd een strafexpedi tie uitgezonden dezo viel de Arabieren on verhoeds aan en verwoestte vier dorpen. De Verliezen der Engolschen waren zes man. In den Kaukasus. PETROGRAD. In de gevechten, die ge leverdwerden -in de streek van Erzeroem in diepe sneeuw bij een koude tot 25 gr., namen do troepen ontoegankelijke passen. Zij maken nog steeds vorderingen. Zij namen eenige tientallen officieren en meer dan 700 Askar is gevangen, maakten ook zeven kanonnen, mitrailleurs, artillerie- wagens en oen munitie-depot buit en boven dien meer dan 1000 stuks vee. In een sterk fort bij Erzeroem had na oen beschieting een hevige ontploffing plaats. De Russische troepen wierpen de Turken uit de stellingen in de buurt van Khnyss en bezetten na een gevecht de stad Kho(p. De Duitschers naar Turkije. LONDEN. De „Times" verneemt uit Boeccha- rest, dat op 11 Februari 25,000 man Duitsclie troepen te Roestsjoek aankwamenzij gingen naar Sjoemla en waren waarschijnlijk op weg naar Turkije. VERE£ftfGDE STATEIt Bernstorff en Lansing. Volgens een Exchange-telegram uit Washington heeft minister Lansing dezer dagen een diner gegeven ter eer© van graaf Bernstorff. Dat is de eerste maal dat graaf Bernstorff de gast was van den heer Lan sing sedert de geschillen over den duik bootenoorlog. Vlot gebracht. Men meldt ons uit IJmuiden: Na vele vergeefsche pogingen is het Zondag ochtend ten slotte gelukt het gestrande stoom schip „Delfland" mot hoog water vlot te brengen. Een gevecht in de Noordzee. LOND'EN. De Admiraliteit verklaart naar aanleiding van het bericht van de Duitsehe admiraliteit over een gevecht bij derkloeren en klompen naar Egmond 2. K. H. Prins Hendrik. Z. K. II. de Prins der Nederlanden is voor korten tijd naar het Loo vertrokken, VerSrek van den Gouveneur-genoraal Idenburg. Gouverneur-generaal Idenburg zal 18 Maart met do „Goentocr" naar Nederland vertrek ken. Voor den landvoogd zullen -twee hutten worden ingericht, waarvan een als werkkamer. Huipverleening door het Centraal Bureau van s,Het Oranje Kruis". Het Bureau blijft nog bij voortduring hulp zenden naar de geteisterde streken iu de provincies Noord-Holland en Utrecht. Op grond van do door "de officieels Frorvin*- ciale Centrale Comité's getroffen régeling blijft deze hulp beperkt tot zuiver mate rieel© bulp. Het Bureau is hierbij in de eerste plaats het Bureau der Algemeens V eremigde Commissie tot Leniging van rampen door Watersnood, die het ook financieel in staat stelt, aangevraagde goederen te koopen, als deze niet aanwezig zijn. Dank zij de mooie zendingen, die nog dagelijks inkomen, dank zij ook den steun van de Regeering en van de bekende, an dere particuliere vereenigingen, bij den Bond aangesloten, is evenwei steeds zéér veel aanwezig van hetgeen aangevraagd wordt. Sinds de vorige opgave werden vereen den: dekens en beddezakken naar Amers foort, bedden, beddegoed, matrassen, klee- diugstukken, lampen en fornuizen, naar Sckagenondergoed naar Purmeremd melkbussen voor het vervoer van drinkwater naar Oostzaaneen groote partij dekens, ondergoed en schoeisel em levensmiddelen naar Edam; 2 platboomschuiten naar Pur- merendledikanten en beddegoed maar Buiksloot; een groote partij matrassen, beddegoed, kleedingstukken en baggerlaar zen naar Schagenboter naar Ilpendam kleedingstukkon naar Nieuwen damstroo- zakken naar Hpendambedldegced naar Nieuwen damledikanten naar Volendam ondergoed en kippevoer naar Zaandijkon welke Zeelaarzen en ondergoed naar Scikagem kindergoed en pantoffels naar Edam boven- en onderkleeren naar Alkmaar ma trassen, beddegoed en lampen naar Scha gen dekens en beid naar Buikslootonder en bovenkleeren naar Alkmaar; en voorts enkele Doggersbank: „De kruisers, Jpraice is in het telegram uit Berlijn, waren vier mijnenvegers, van welke èr drie behou den zijn teruggekeerd." BERLIJN. Aan het officieel bericht van 11 -Febr. over de vernietiging van de, „Ara bis" door Duitsehe torpedobooten moet, i eenige kleine zendingen voor naar uit een nader onderzoek met zekerheid personen, gebleken is, nog worden, toegevoegd, dat ook het tweede Eugelsche schip, dat ge troffen werd, gezonken is. Verder is gebleken, dat van de beman ning van de „Arabis" gered zijn de com mandant, de officier van gezondheid en 27- man. Drie daarvan en de officier van ge zondheid zijn op den terugtocht bezweken aan de gevolgen van het liggen in het water. Ean Fransch slagschip getorpedeerd. BERLIJN. Officieel. Een Duitsehe duik boot torpedeerde op S Febr. bij de Syrische kust ten zuiden van Beiroet liet Fransche slagschip „Suffren". Het schip zonk binnen twee minuten. De Suffren" is bet tweede slagschip, dat Frankrijk in dezen oorlog verliest. Het eerste was de „Bouvet", die in de Darda- nellen op een mijn liep. De „Suffren" is echter van nieuwen datum én werd gebouwd eenige jaren vóór de „République"-klasse, in 1899, welke aan de dreadnoughts vooraf ging. Het schip was vele jaren van de Middellandsche zee-vloot liet admiraalsschip. De water ver plaatsing .is 12,730 ton, de snelheid 18 knoop. De bewapening bestaat uit vier kanonnen van 30 c.M., tien van 16.4 c.M., 8 van 10 c.M. en 22 van 4.7 c.M. Het pant&erdek is 7.6 c.M. dik, de gor del 30 c.M. De bemanning telde ongeveer 800 man en Jkon niet gered worden, volgens een tele gram uit Konstantinopel. Tot dusver tórpilleerden Duitsehe onder zeeërs vier slagschepen, n.l. de Engelsche „Formidable", „Triumph" en „Majectic" en nu het Fransche slagschip „Suffren". De Engelsche duikbooten deden twee slag schepen zinken, n.l. de beide Turken „Mesjudiek" en „Hairredin Barbavossa". De „Suffren" niet gezonken? PARIJS. De minister van marine meldt, dab het slagschip „Suifren" dat blijkens Duitsehe berichten aan de Syrische kust in den grond zou zijn geboord door een Duitsehe duikboot zich te Toulon bevindt. Franscho kruiser vermist. PARIJS. Het ministerie van oorlog maakt bekend: „Er heersdib ongerustheid over net lot van den kleinen kruiser „Ami- ral Olnamier'die aan de Syrische kuat krui&te en van welken niets vernomen is sedert 8 Feba\den datum waarop dc Duit schers beweren een Fransch oorlogsschip in den grond, te hebben geboord." Scfilp getorpedeerd. ivlajli i a Het Engelsche stoomscudp „Springwell", op weg naar Iudië, is zonder voorafgaande waarschuwing getorpedeerd. De bemanning is gered en hier aan wal gezet. (De „Springwell", een stoomschip van de Well Line Ld. te Newcastle, was 5593 ton bruto groot en in 1914 gebouwd. Zij bevond zich thans op de re-is van Londen naar Cal cutta. Red.) Schepen gezonken. LONDEN. Volgons ecu Uoycls bericht is het stoólséhip „Alabama'i van Stavauger gezonken. De bemanning is in veiligheid aan boord vau het Noorscho stdomschip „Balzac", [Het Noorsche stoomschip „Alabama" was bruto 891 ton groot en in 1897 ge bouwd. Het behoorde aan de reoderij Acties. Alabama. (Hbildt <fc Isachsen. Red.) LONDEN. „Lloyds" bericht. De„Adua- tiek" van Antwerpen is gezonken. Twee man van de equipage kwamen om het leven. [De „Aduatiek" was een stoomschip van de Antwerp. Zeevaart Mij. Zij was bruto 2221 ton groot en in 1890 gebouwd. Red.) Boschikking over schepen. Naar de N. B. Ct. verneemt, heeft een ma kelaar in schepen te Rotterdam reeds nu geen uitvoervergunning kunnen verkrijgen voor schepen, welke door zijn tusschen komst zijn verkocht en reeds betaald. De Watersnood Waterstand Waterland. Men meldt ons uit Purmerend Daar de waterstand in Waterland sedert de afdamming steeds hooger werd, tot groot na deel der kistdammen en de overstroomde pol ders, heeft de Minister van Waterstaat naar aanleiding van oen telegraphisch verzoek van het gemeentebestuur, dezen dagen order ge geven do kleine sluis weder te openen, ook voor doorvaart der schepen. Met razendo snel heid, oen waterval gelijk, stroomt Waterland nu «leer in Scherm erboezem. Edam. Het werk aan den Purmerdijk schiet goed üp. De bekistingen zijn geheel afgetimmerd. Nog een lengte van 1500 M. moet met klei en zandzakken verdedigd worden. den SenJuit. der inf. G. Mulder, beiden van het leger in Ned.-Indië. (Zie verder Laatste Berichten.) Uit de Staatscourant. Bij K. B. is aan mr. dr. A. van Gijn, ten gevolg© zijner benoeming tab Minister van Financiën, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van tihesaurior-gcncraal, en is met 9 dezei bij bet Departement van Fi nanciën benoemd tot administrateur, tevens thesaurier-generaal, mr. L. J. A. Trap, thans referendaris bij voornoemd Departement. Verloven naar De Rijp. Door den Opperbevelhebber van Land en Zeemacht is do volgende order uitge vaardigd „AangeHen blijkens mededeoling van den Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst dor Landmacht de typhus te D e R ij p (N.H.) als geweken kan worden be schouwd, wordt mijne order voor do Land en Zeemacht van don 14en December 19io, afd. Beheer Landmacht, No. O. Y. I. 40225, 6244 C., ingetrokken." Bijzonder© verloven. Door don Minister van Oorlog is bepaald Aan niet-beroöpsmiütairen, hoofden van of bedrijfsleiders in de hieronder genoemde zaken, kan, voor zoover zij op goede gronden aannemelijk kunnen raak en, dat rij in het voorjaarswei zoen moor dan gewon© drukte in zaken kennen, met inachtneming van de grens voor toelaa-libare afwezigheid voor bij zondere verloven, in Ijet tijdperk van pl.in. 15 Maart tot pl.m. 15 Juni, een bijzonder ver lof worden vertoond, waarvan de duur ten hoogste 24 dagen mag bedragen. Dit verlofkan naar verkiezing onafgebro ken, dan wel bij tusscheupoozen worden ver leend. Aan dienstplichtige zoons, dio in gewone tijdon in de zaak van hun vader werkzaam zijn, mag alleen dan verlof worden toegestaan wanneer laatstbedoeld© wegens leeftijd (65 jaar of ouder) of ziekte (gcöeeskundigo ver klaring) tob hot leiden der werkzaameden. niet in staat is,; «si In aanmerking voor dit verlof kunnen wor den gebrachtbehangers, stoffeerders, bedden- makers, kleermakers, ondernemers van ver huizingen, em'baltours, schilders, stukadoors, metselaars, aanlegger» van gas- en waterlei dingen, loodgieters, glazenmakers, glazcnwas- séhers, bedienaars van stofzuigmachines e-d. Benoemd tof vaandrig. De roserve-aergoant J. Schroder, van het 18e regiment infanterie, is benoemd tot vaandrig en overgeplaatst hij het 5e regi ment infanterie, doch wordt gedetacheerd bij het 7© regiment infanterie. Ingedeeld. De officier van gcz. 2e lel. O.-I. leger T. J. G. D e r k s is met ingang van 15 Februari ingedeeld bij het militair hospitaal te Utrecht. Do reserve-sergeanten C. van R ij n en J. P. Giosen van hot 18e rog. duf. zijn bevor derd tot vaandrig en ingedeeld bij het lo rog. infanterie. Naar Oost-lndlë. Den 23cn Februari vertrekt met het stoom schip „Tahnuan" naar Oost-Indië ecu detachc- PETROGRAD. In do Zwarte Zee ver nielden Russische torpedobooten den llden büuiu jjfiui uufti* Februari door artillene-vuur bruggen in de incDt euppletietroepon sterk onderofficieren kuststreek. Ook boorden zij acht zeilschepen on 50 minderen, onder bevel van den 2cn luit. in, dén gronde der inf. M, d g Vo e en piet piedegeleido yan Uit de Staatscourant. Bij besch. van den Minister van Marine is de officier-anacliinisjt lo kj. B. J. Volder- mot dezer geplaatst aan boord van Hi'. Ms. „Gelderland". Uitzending van personeel der zeemacht naar O.-I. Ten aanzien hiervan is het volgend© vast gesteld Bij hot bepalen van het tijdstip, waarop per soneel der zeemacht, in Nederland'teruggekeerd na een verblijf in OostJndië van ten minste 2 jaar, weder voor uitzending naar dié gewesten in aanmerking komt, zal op de volgende wijze rekening worden gehouden met inmiddels ge maakte reizen naar het buitenland, daaronder begrepen West-Indië: A. Reizen van kórteren duur van 4 maanden zijn niet van invloed op de volgorde van uit zending. B. Reizen, welke ten minste 4 maanden doch korter dan een jaar hebben geduurd, doen het tijdstip van uitzending verschuiven over een tijdvak, gelijk aan de helft van den duur der gemaakte reis. C. Reizen, welke een jaar of langer hebben geduurd, worden ten volle in rekening gebracht. Ter voorkoming van misverstand heeft dé Minister van Marine er in de desbetreffende circulaire de aandacht op gevestigd, dat, wan neer het belang van den dienst zulks noodig maakt, van de volgorde van uitzending zal wor den afgeweken. (,,N. R. Ct.") „Onze Vlaot". Men schrijft ons uit Den Haag: t Voor de Vereeniging „Onze Vloot", afd. s-Gravonliage e. o„ hield j.l. Zaterdagavond in Pulchri Studio de heer \V. A. van Vliet, gep. l'uit. ter zee, een lezing over: „Wat er voor ons, Nederlanders, reeds nu uit dezen oorlog te leeren valt". iSpr. begon met te herinneren aan den in Augustus 1914 losgebarsten wereldoorlog, waardoor thans do meeste van de volkeren in Europa in den strijd betrokken zijn. 't Was onze plicht, zei spr., waar deze krijg elk ©ogenblik naar ons land kon overslaan, ons op alles voorbereid te houden. Spr. wenschte hierop de vraag te beant woorden, wat de beeste verdediging is voor een land als het onze, dat voor een groot gedeelte aan de zeo grenst en vond dit antwoord in het verkrijgen van het meesterschap ter zee, zooaLs Engeland dat zoo goed heeft begrepen. Spreker eindigde zijn zeer toegejuichte le ng met zijn betoog in de volgende acht stel lingen samen. te vatten: 1. Wij allen willen den vrede, wij willen ook den tegonwoprdigen oorlog houden' buiten ons land. V an de middelen daartoe is er maar een toelaatbaar, heeft er maar één kan3 op suc ces, en dat is, de allerkrachtigste en algeheel© samenwerking van regeering en volk om .ons tot de uiterste grens van ons kunnen voor te bereiden tot krachtigen afweer. 2. Wat betreft de middelen, die ter verdedi ging noodig zijn, kobbe men vertrouwen in de regeering, waar die blijk geeft dit vraagstuk ernstig en afdoende onder de oogen te willen zien. 3. Het eénige middel om een land, dat aan de zee grenst, afdoende te beschermen, is: meester te zijn ter zee. Wie hiertoe niet in staat is, zorge althans zóó sterk te zijn, dat hij hetzij alleen, hetzij in bondgenootschap met anderen, zijn tegenpartij dit meesterschap ter zeo beletten kan. Het behoud van ons eilan denrijk Indië zal hiervan éénmaal afhangen, 4. Nederland zorge in staat te zijn, alle oor logsmateriaal, ook in oorlogstijd, in eigen land te kunnen vervaardigen en bereide zich ook in tijd van vrede voor. li. Actios, die in tijden van dreigend, oorlogs gevaar verlammend kunnen werken op onze krijgsvaardigkeid, zijn misdadig tegenover de gemeenschap. 6. Altijd werken voor den eeuwigen vrede, maar gereed zijn voor den oorlog. 7. Wordt lid van „Ons Leger", wordt lid van „Onze Vloot". 8. Niet afbreken, niet bespotten, maar ons nationaal éun voelen, groot zijn, d. w. z. allen krachtdadig de handen inéén slaan, vertrou wen hebben in eigen kracht, gelooven in eigen kunnen en willen en, ten slotte: waardeeren onze altijd gereed staande militairen. Met do vertooning van lichtbeelden en eenige voordrachten van den heer Van Vliet werd do voordracht besloten.. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK. Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen ivorden regelmatig en zoo spoedig m o- gelijk door ons op de beurt afgedaan, zoo- dat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te verzoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „Do Soidatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Mil. S. te Den Helder. Zooals u gelezen hebt. is in No. 234 op dat pronken met andersmans veereu reeds gewezen. Red. C. C. R., Breda. Bij verblijf iu het hospi taal is het recht op de mobilisatie-toelage ge durende do eerste 4 dagen blijven bestaan. Red. C. H„ Baarle-Nassau. In den regel duurt liet ongeveer 2 weken, dat er antwoord op een request aan den M, v. O. komt. Er zullen waarschijnlijk een zeer groot aantal verzoeken te behandelen zijn, en kan hot daarom allicht wat langer duren. Öok de aard van het ver zoek kan van invloed zijn op den duur van do behandeling. Red. H. v. LOudenbosch. Voor een korpl- hnlp- gewcermaker bestaat geen onderscheidings- tceken. Red. J. v. D., Zevenbergen. Als hulpschoon maker koiut gij gedurende den tijd, dat gij als zoodanig werkzaam zijt, in aanmerking voor do toelage ad f 0.35 per dag. Zie de bepalin gen in de S. C. no. 212. Red. W. v. II.Oosterhout. Volgens punt 7 van do L. O. 1916 B. No. 18 geldt het aantal niet genoten middagrantsoenen als grondslag voor hot aantal malen, dat de vergoeding voor het gemis van levensmiddelen onder de daarvoor gestelde voorwaarden moet worden toege kend. Als gij dus op uw verlofdag niet aan den middagmaaltijd deelneemt, hebt gij recht op menagegeld. Rod. A. J. It., Leutk. Hob geneeskundig personeel mag volgens do Conventie van Genève geen gewapende diensten verrichten. Red. S„ Almelo; J. F. W„ Deventer. Wij raden u aan een gemotiveerd verzoekschrift tot den M. v. O. to richten, om voor don tijd dat gij geen uitkeering wegens kostwinnerschap ge noten bobt, alsnog in aanmerking te mogen komen. Red. M. S„ Tilburg. Als gij gegronde motieven hebt, kunt gij een verzoek tot don Opperb. v. L. en Z. richten, langs den hierarckieken weg, om overgeplaatst to mogen worden, Red. J. S. L„ Middelburg. Het door bedoelde is van toepassing op vrijwillig dienende mili tairen doch niet op do militie. Gij hebt slechts récht op 4 dagen jaarwedde, enz. .gedurende het verlof. Red. J. D. H. M„ IJrmndon. Op wolk tijdstip de lichting 1907 van de Pantaerfort-arbillerie met klein verlof gaat is pus niet bokond. Red,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2