Marinezaken. Correspondentie. s Gezellige Winteravond-spelen. üit Leger en Vloot. DE SOLD ATBNCOUR A NT von Kondngr 6 Februari 1916 3 Kennisgevingen VOO» Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - Invitati&n, Dankbetuigingen, Menu'a Programma's, Balboekjes, Visitekaarten. Luxepapier. Artistiek Stempelwerk B. van Mantgem, Hofleverancier Singel 562. hoek Vijzelstraat, Amst Monnikendam. Hot, eerste zinkstulc is in het gat aan den Waterlandsclien zeedijk, waardoor de zoo vol komen vrijen toegang had, met goed gevolg ge legd. Men weet, dat op gevlochten rijswerk steenen gestapeld worden, die door verbindin gen op hun plaats worden gehouden. Tusschen schuiten wordt dit ter plaats gelogd en dan verder gevuld. Eorsfc op de randen, dan in hot midden. Wanneer het zinkt worden uit allo macht steenen er op geworpen. Dit zinkstuk is 15 x 20 Meter oppervlak. Met ballast is het een meter hoog. Het gat is dus hiermede drie honderd kubieke meters verkleind. Als eb en vloed het We latengaat men geregeld voort. Van do week wordt in ieder geval in het gat te Katwoude ook het eerte zinkstuk gelcgcL Ar beiders uit Sliedreeht zijn hiervoor gearriveerd. Negentig duizend kilogram steenen zijn bij het eerste zinkstulc gebruikt. Met kracht wordt aan do spoorbaan gewerkt jtofc vervoer der materialen. Elevator, kranen, locomotieven zijn reeds aan gekomen. Uit alles blijkt, hoe goed het was bet werk direkt aan do firma Blankevoort op te jdragen. Men berekent, dat alleen in Waterland en do 'daarin liggende meren honderd tachtig mil- lioen kubieke meters water zullen moeten wor den uitgepompt. Nu de bemaling der stad vordert, zal zeer spoedig de bovengröndsche oven der gasfa briek gebruikt kunnen worden. Voorloopig zal dan voor de verlichting gas beschikbaar zijn. Voor de andere ovens zal nog wel een aparte pomp benoodigd zijn. Rondom Oostzaan en Landsmeer. TiTclc laatste dagen is liet water in den Oost- zaandor, zoowel als in den Landsmeer der pol der sterk gedaald, in ruim. twee dagen tijds 34 c.M. De „kerkbuurt" en „de Keering" to Landsmeer, en „de kerkbuurt" te Oostzaan liggen thans weder voor het grootste gedeelte droog. Vele woningen hebben echter sterk van het water geleden, kasten en schilderijen hebben losgelaten, vele meubelen zijn reeds uiteenge vallen. Deuren zijn ontzet cn moeten met ge weld geopend of gesloten worden. Bij onder zoek is gebleken, dat zich bovendien veel waterratten in de woningen ophouden, even eens vernieling teweegbrengende. Allerlei on gedierte kruipt de woningen binnen. De toegang te water is nog steeds verboden alleen voorzien van een waterpas mag men zich daarop begeven. Over de'geheele watervlakte werkt zich veel „rietland" of „pollen" naar bovcr.een uit komst voor do eendenhouders, daar hun zwer vende eenden hierop een welkome schuilplaats vindon. Van den Overtoom af is naar Landsmeer een moborbootdienst ingesteld, welke dea mor gens om 8è en 10£ uur, des middags om 12?t, en 4j lïur vandaar vertrekt. Enkele bewo ners van de hoogst gelegen gedeelten hebben zich weder naar hunne woningen begeven. Van den motorbootdionst wordt druk door de inwoners gebruik gemaakt, die eiken mor gen hunne huizen opzoeken, ten einde de vele kinpen, eenden, konijnen enz., welke óp de zol ders zijn achtergebleven, te voederen. Des avonds vertrekken zij weder naar Amsterdam. Collecte Watersnood. Te Nijmegen heeft de collecte opgebracht 6020. hs£e rza ken. Uit ds Staatscourant. Bij E. 15. zijn benoemd b/d veld-art. tob res 2e luit-., bij hun te'genw- korps, de kornetten "W J. Camper Titsingb, 2de rog.; J. P Korthal A 1 t e s en P. H, Roos, beiden 4de rog. G. R. C a s t e n d ij k, 2de regiment. Bij K. B. is a/d gep. onderluit. der inf. v/h leger in N.-Indië J, 15. de Kort, de tit. rang van 2de luit. verleend. ,,Sb,-Ct." 28 bevat de wet van 15 Jan. (..Sb. hl." 31) tot aanvulling van do wet van 21 Juli 1890 („St.bl." 126, en 266 van 191S) tot roge- ling van het mil. onderwijs bij de landmacht, voor zoover daarbij de opleiding voor den ofli- oiersrang en de hoogere vorming van don offi cier zijn betrokken. Mutaties. Bij K. B. zijn benoemd bij het reserve-per- soin i l der landmacht tot reserve-2c-luit. bij hun .cgemvoordig korps L.j hot wapen der artillerie: de vaaudrigs P. I'. S. Otten, van het 2c reg, vesting-artil lerie AVerstege van liet 2c, J. Bierbrouwer van net 3e, de kernot W. G. Geuken van het 3e regiment veld-artilleriedo vaandrigs C. W. La lm en J. Schilt, beidon van het le regi ment vesting-artiiloriede kornet G. J. M. Spoorcuborg van het 3o regiment veld-artille rie; do vaandrigs E. J. E. G. Vonkonborg, P. J. Degenkamp en M. O. Albcrs, allen van liet" lc regiment vesting-artillerieR. van der Weyde, van het 3e regiment, A. P. van Stolk van liet le regiment, \V. J. O. Waalkens van het 3o regiment A. Zwaan cn 1'. Bosch, beiden van heb 2e regiment; L. M. van Rossen van hot 4o reg., P. Donker van het 2e reg., A. S. Carpentier Alting van het 3e reg. S. Gerretson on H. J. Itz, beiden van het le regiment: W. Veenenbos van hot 3e regiment; A. van Rijn, van bet le regiment; D. A. IJssolstijn, van het 3e regiment, Y. A. Kuipers, van het 4e regi ment, T. Kleyn, van het 3e regiment, C. Bronk- horst ,van het 4e regiment, J. J. Luyt, van het 3e regiment, A. J. Meyer, van het '2o regi ment, IT. F. M. Dellaert, A. den Engelsen ou .W. M.. .Roodenburg, allen van het 4e regiment; J O. Plak, van het 3e regiment; J. ao Wit, van hot 4e regiment; W. Nijhoff, van liet 3e regiment; M. P. Kingma, van het 2e regi ment. Bij K. B. is met ingang van 1 Febr. 1916 aan 'den reserve-kapitein der infanterie J. C, Hol land op het daartoe door hem gedaan verzoek eervol ont-slag uit den militairen dienst ver leend. Bij K. B. is aan den resoreve-le-luit. F. O. Gerretson, van het 6e reg. inf., ter zake van ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den militairen dienst wegens lichaamsge breken een eervol ontslag uit den militairen dienst verleendis ingetrokken het K. B. van 11 Sept. 1914 no. 16, voor zooveel betreft W. baron Snouokaert van Schauburg, en is tijdelijk benoemd bij het res.-personeol der landmacht bij het wapen dor infanterie tot ros,-kapitein de eervol ontslagen res.-le-luit. W. baron Snouokaert van Schauburg, van de int. der landweer; is aan den le-luït. op non-activiteit A. A. H. OudshoOm, van het wapen der infanterie, op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol ontslag uit den mi litairen dienst verleend en genoemde officier benoemd tot res.-le-luit. bij liet loe reg. inf, instructie-bataljon. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat dit jaar in verband met do tijdsomstandig heden, in 't laatst van Maart geen jongelin gen bij het instructie-bataljon worden aange nomen. Naar Oost-lndië. De état-majoor van het gouvernomentsstoom- schip „Deneb", dat 4 Maart naar Ned.-Indië za vertrokken, bestaat uit: liuits. ter zee le kl. A. M. Kan, commandant, luits. ter zee 2o kl. J. G. Veenenbos (le-officier), A. G. Vromans en A. J. Dulferofficier-machinist 2o kl. W. G. Jansen, hoofd der machinekamer, en de machinisten D. H. Fijsel en B. de Kuy. Uitbetaling mobilisatie-toelagen. OPROEP! Do Commandant van het Landweer Depót te Rotterdam verzoekt om adresopgave van de onderstaande vroeger tot dat depót behoord hebben landweerplichtigen. Het is gebleken, dat een klein gedeelte van de hun toekomende mobilisatietoelagen abusievelijk niet is uitbe taald, hetgeen alsnog zal geschieden. Van der Sluis, A., korporaal Kramer, J. N., idem Asperen, A., idem Rakx, A., idem Jansen, H. M., kosp. soldaat Timmermans, J., soldaat Eymeren, B. J., idem Bezeij, M., idem Steketee, A. M., idem Kaam, G. A., idem Visser, H. A., idem Bierlé, J. C., idem Leeuwen, 0-, idem Doolaerd, D., idem Hoogvliet, A., idem Sluys, G. J., idem v. d. Hoek, B., idem Smith, A., idem Beun, N., idem Vrij bloed, D., idem De Bruyu, P., idem Vóórhaar, J. H., idem P.ensen, N., idem Kof stede, B., idem Visser, H. L., idem Smits, A. J-, idem Jaspers, L., idem Rens, L., idem Helders, P., idem Hoeven, A., idem Seheffer, N. H., idem Melcker, Ch., idem ~-.-~.-~. Vermoijden, A., idem Wijntje, J., idem Groot, de J., idem Lans, J., idem Snijdor, P., korporaal Rietdijk, J., idem Gerdes, J. B., idem Toolenaar, W. A., idem Van der Kooy, G., idem Van Dijk, J., idem Iversen, N. P., idem Jan son, P. M., idem Verweijs, D. A idem Meeuwsen, H. H., idem Radomaker, F. M J., idem Do Jong, Th. J., idem Hage, M. P., idem Van Dongen, H. G-, soldaat Berg, A. v. d., idem Witvliet, idem Klein meer, J-> idoni Kraaijeveld, P., idem Schrijver, idem Do Kroes, idem - Schoonwill, idem Rombeek, idem Riedé, A., idem Dop, G. van, idem Timmermans, J., idem De Rot, H., idem - Barendse, 14., idem üudt, idem Koops, idem do Ridder, idem dc Deckere, idem Wagenmakers, idem Jansen, M., idem Thijssen, H., idem Hendriks, A. P., idem Hoek van Dijke, P. J., idem Blok, J., idem liaan, de G., idem Kingman, B., idem ~- Uiksen, S., idem Buynink, B. J., idem Tevens, M., idem Koppens, G. J., idem Brand, F- J„ idem Janingaj F., idem Beeidman, C., idem Prince, J-, idem M. van Nijmegen, idem Bouwman, A., idem Meer, v. d. B. idem llarkema, G., idem de Wolf, idem liane, P-, idem IJsbrand, 11. G. D., idetn Linten, W., idem Aries, W., idem Wollcman, J., idem Brenk, v. d., idem Dijkstra, A., idem Wenink, idem - Roers, R., idom Boijen, Th. J., idem - Jansen, J. W., idem Lageman, P. F., idem Hermans, H., idem -~ Vroegrijk, W., idem Kuyten, idem, Schagen, P., idem Schnijder, korporaal Diekman, J., idem Leeuwen, vau W. H., idem Waal, v., idem Lint, van. idem Weerkum, idem Groot, de, idem Korso, idem Bakker, idem -- Pauw, G., idem Pikaar, P., idem Girhoven, C., idem Weijden, v. d. J., idem Hoogeveen, idem Boots, S., idem FJirardts, idem Eerdeu, J- F, J., idem Verhagen, A., idem Huigens, A. C., idem Kcllcrman, B., idem Miechiels, eoïclaat, Boon, A. A., id., Suiker, P., id., Provily, C. P., id., Helm, J. Th. v. d., id. Mooy, D., id., Vermeulen, J., id., Rol, B., id., Bron dijk, J., id., Winkelaar, P., id., Meijer,' J., id., - Smit, P., id., Tambour, id., Dij'fcelhof, id., Verbagen, H. J., id., Help, P. J., id., f 0.Ö0 0.50 0.50 0.90 0 30 0.26 0.26 0.26 0.26 0.05 0.26 0.13 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.13 0.13 0.13 0.26 0.26 0.39 0.65 0.65 0.51 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.13 0.40 0.52 0.52 0.52 0.13 0.75 0.10 0.10 0.10 0.10 0 10 0 10 0.30 0.26 0.13 0.13 0.26 0.26 0.13 0.13 0.13 0.13 0.39 0.39 0.65 0.39 U.52 0.13 0.13 013 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.10 0.20 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.26 0.39 0.24 0.26 0.39 0.26 0.26 0.13 0.26 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.26 0.13 0.26 0.13 0.13 Nieuwcnhuia, id„ H 0.13 Snoeij, L., id., Ü.J3 Jong, De, id., 0.13 Baak, G. van. id., 0.13 Jaoobson, S., id0.13 Bont, R. R. de, id.,0.13 Tazelaar, M., id., 0.13 Stapels, P. A., id., 0.72 Kinderen, BL der, id., 0.66 Groos, H. G., id., 0.33 Spaarman, A., id., 0.13 Hommes, F., id., 0.13 Muller, F. C-, id., 0.63 lJzendoom, Van, id. 0.13 Lindeman, id., 0.13 Noort, J. F. van, id., 0.26 Mulder, G., id., 0.33 Cartiaanse, C. F. P., id., 0 33 Maas, A. O., id., 0.33 Harteveld, M. J., id., 0.13 Vink, D., id., 0.13 Suikerbuik, V. J., id., 0.13 Ridder, J. J. de, id., 0.33 Vugt, L., id., 0.00 Dekkers, id., 0.83 Braat, W. P. J., id., 0.12 HoLlestoijn, W., id., 0.13 Houbhuizen, A. A. P., id., 0.13 Ewijk, C., id., 0.03 Wel, G. D. v. d., ld.0.03 Smulders, J. W. C., id., O.03 Kruyer, G. G-, id., 0.15 Hooydonck, A. W., id., 0.12 Doel, P. v. d., id., 0.06 Hoorn, A., id., 0.03 Berg, H. v. d., id., 0.03 Speren, J. van, id., 0.12 Bloeme, L. de, id.. 0.Ü3 Hartman, D. J., id., 0.03 Maertens, L. G. P., id., 0.03 Santen, P. van, id., 0.42 Bergen, W. F. v. d., id., 0.18 Kb, J. van, id., 0-09 Hekkert, J. W., id., 0.06 Bel, Van, id., 0.13 Waardenburg, A., id., 0.33 Linden, J. v. d., id., 0.24 Berkhout, J.. id., 0.39 Pethke, D. A., id., 0.03 Klinkhamer, H. A. W-, id., 0.03 Doff, L., id., „-0.C6 Buynink, C-, id., 0.54 Cornelisse, R., id., 0.24 Bakker, id., 0.21 Schijvenaars, P., id., -0.36 Breeyen, G., id., >j0.21 Stralen, J. L., 0.09 Visser, C., id., 0.12 Hoedelmans, P. J., id., 0.21 Eens, L., id., 0.09 Samuel, C. P., id., 0.03 Kriesels, A. J„ id., 0.18 Smith, J., id., 0.09 Rosier, H., id., 0.06 Engelen, J. B. van, id„ 0.06 Lier, J. M. van, id., 0.60 Diederik, J. H., id., -0.0(3 Wulfraath, C. W-, id., 0.21 Langereis, W., id., 0.06 Hooydonk, H., id., 0.21 Poppel, A., id., 0.09 Eenige chauffeurs. Delft. Voor detacheering hij de Luchtvaartafdeeling zio do „S. C." No. 215, waarin gij alle gewenschte inlichtin gen kunt vinden. Red. H. B., Den Helder. Het traktement van een pas benoemden 2en luitenant der infanterie bij de Landweer bedraagt f 1100 por jaar. Voor aanschaffing van uniform en uitrusting toelage van f 200 ineens. Bij n a c h t v e r- b 1 ij f m do woonplaats geen toelage, alles f 0.35 per dag vergoeding wegens gemis van levensmiddelen. Bij n a e h t v o r b 1 ij f bui ten do woonplaats, gehuwd zijnde, per dag f 2 toelage en 1 vergooding voor levensmid delen en inkwartiering zonder voeding in den regel ad f 1 per dag. R e d. P. S., Neerïttcr. Het 2e gedeelte van de landstormlichting jaarklasso 1912 wordt begin Maart onder do wapenen geroepen. R e d. F. E., Arnhem. Gedurende do verlofdagen heeft ook een militair dienstdoende als zadel maker recht op mcnagegeld. De toelage als werkman wordt evenwel over de verlofdagen niet genoten. Red. R. B., Amsterdam. Met klein verlof gaande hebben do militairen recht op 4 dagen soldij, menagcgeld en event, mobilisatietoelage. Gij hebt op die mobiliastietoelage zeker ook recht. Red. M. J. H. te Oss. Op welk tijdstip de mflitie- lichting 1908 met klein verlof wordt gezonden, is nog niet bekend en ook niet met eenigo juistheid te berekenen. Red. P. H. V. te Everdingcn. Gij kunt altijd een verzoek doen om als vrijwilliger bij een ander wapen te worden geplaatst, Richt daartoe een gemotiveerd verzoek tot den M. v. O, R e d. J. G-, Harderwijk. Een andere weg om ver lof naar België te bekomen, als door u is ge volgd, bestaat niet. Red. C. A. P., Roosendaal. De M. v. O. heeft in de Tweede Kamer medegedeeld, dat in Augus- tus 1916 do lichting 1908 naar de landweer overgaat. Red. W. v. R., Schoonhoven. Voor 1 Januari 1915 bestond de bepaling, dat de dienstplichtige sol daten van de A. T. troepen 14i) maand onafge broken moesten gediend hebben om voor soldij- verhooging in aanmerking te komen. Sedert 1 Januari 1915 hebben alle dienst plichtige soldaten, dus ook die van do A. T. troepen, na een onafgebroken diensttijd van 8$ maand recht op e.eue soldijverhooging van f 0.03 per dag. Red. B., 's-Hertogenbosch. De tijd van behande len van het door u ingediend verzoek is ontegenzeggelijk onbegrijpelijk lang. Wij raden u aan u met een verzoek tot don M. v. O. te wenden waarin gij op dien langen duur van het onderzoek vanwege de commissie van voor lichting kunt wijzen. Red. v. G., 's-Gravenhage. Bovenkleeding, die aan onderofficieren voor rekening van het Rijk verstrekt is, wordt ook voor R ij k s r e Ic e- n i n g onderhouden. Red. H. W. W., Utrecht. Bij verlof tot herstel van gezondheid hebben onderofficieren gedu rende dien tijd recht op de jaarwedde en go- durende de eerste 4 dagen op mcnagegeld en event, mobilisatietoelage. R e d. W., wil te Den Helder. Ofschoon gij weinig kans v€r slagen zult hebben, zouden wij u toch aanraden nog een poging te wagen door een bezwaarschrift in te dienen bij de commissie vun voorlichting in zake bezwaarschriften ver goeding kostwinners voor uwe provincie. Het bezwaarschrift tc richten tot den voorzitter van die commissie in de hoofdstad van uwe provincie. Red. J. J. S., 's-Gravenmocr. Met inhouding van verlof mag niet gestraft worden. Onlangs nog heeft den M. v. O. dit in do Tweede Kamer beslist gezegd. Gij kunt hierover uwen bataljonscommandant te sproken vragen. R e d. M. J. M., Laren. De reiskosten worden alleen vergoed voor reizen in ons eigen land, niet in het buitenland. R e d. J. do B., Dón Helder. Gij hebt als hulp- kleermaker recht op de toelage van f 0.35 per dag. Richt een verzoekschrift langs uwen com pagniescommandant tot den M. v. O. om voor die toelage in aanmerking te mogen komen. Het recht op die toelage bestaat, daarom ver- meenen wij, dat op dit verzoek gunstig moet worden geadviseerd. Red. P. J. P., Hoofddorp. Als gij van Donderdag tot Zondagavond met verlof gaat (Zondag ais gunst) hebt gij recht op 3 dagen menagcgeld. Red. J. v. d. E., Gorinchem. Voor plaatsing bij de Qonstructie-werkplaatsen te Delft moet gij een verzoek richten tot do directie van de Artillerie-Inrichtingen to Liembrug onder over legging event, van diploma's enz. R e d. G. op 't L., Scheveningen. Er bestaan een zoo talrijk aantal adressen van importeurs van uurwerkondcrdcelon dat bet niet doenlijk is deze adressen alle in dezo rubriek to vermelden. Raadpleeg daartoe ©en adresboek. R o d. M. L. V., Dea Haag. Gij kunt altijd een verzoek indienen om bij een der korpsen van het leger te mogen worden overgeplaatst. Kunt gij goede motieven aanhalen dan raden wij u aan een request tot den M. v. O. te richten. Rod. A. v. G., Den Haag. Wendt n voor naams verandering tot den kantonrechter in uw woon plaats. Red. A. J. dc V., Tilburg. Van een dergelijke order is ons niets beleend, wellicht is het een korpsorderx. Informeer dus op uw compagnies bureau daaromtrent. Rod. ij. V., Arnhem. Zeer zokcr hebben ook land- stormplichtigen, die uit de depots naar bet veldleger zijn overgegaan, recht op het gewone periodioko verlof. Voor buitengewoon verlof komt men in aanmerking, nadat do eer ste oefcuingstijd is afgcloopen. R o d. W. N*., Utrecht. Voor overplaatsing moet gij goede motieven kunnen aanvoeren. Is dit moge lijk, dan leunt gij een verzoek richten tot den Opperb. v. L. en Z. R o d. S. M Schoonhoven. De soldij van een land- woerpliehtig hospitaalsoldaat, die 8J maand in dienst, is, bedraagt gedurende de mobilisa tie 0.28 per dag, bierin is f 0.10 mobilisatie- toelage inbegrepen. Red. W. IT. N". t© Schoonhoven. Uw vraag is reeds in ons blad beantwoord. Red. Adressen gevraagd. De milicien F. Buys, fort Erfprins to Den Helder, verzoekt mededeeling van het adres van den generaal van het Belgisch© leger J amotte. Beleefd opgave gevraagd van het adres van den sergeant. J. G. Balstors, die in 1913 in. dienst was to Oldenbroek en vandaar over geplaatst werd naar Utrecht, door G. Oude Luttighuis, Bew. Detachement Interneerings- groep Winschoten. Adres gevraagd van Leendert Wamaar, 14© Reg. infanterie, door korp. P. Kleijn, 2 Batt. 3 Reg. V eld-Art. Helm verloren. Helm laten liggen in den trein No. 153, ver trek 's morgens om acht uur naar Leeuwar den. Do helm is genummerd W. No. 5921. De vinder wordt' beleefd verzocht bericht te sturen aan J. Petiet, 4-III-5 R. I., 4e Divisie Veldleger. Leesboek waarin vervoerbewijs verloren. Laten liggen in den trein van Maastricht naar Amsterdam bij 't overstappen te Utrecht op Maandag 31 Januari (10 uur vertrek Utrecht) een leesboek getiteld „Het kind met den Helm" waarin een vervoerbewijs van Roer mond naar Den Haag. Gelieve deze terug te bezorgen aan den mil. sergeant J. Hornikx, school Kritzingerstraat, Den Haag. Hot eotbare nachtpitje. Wij kennen allen de grap van eeno kaara op te ct-on, die van een stuk apjxïl ge sneden is, terwijl de pit eenvoudig een stukje amandel is, dat brandt door de olie, welke di© vrucht bevat. Het volgende- is do aanvulling van di© aardigheid. liet is niet genoeg ©one kaars in to slik ken, maar we moeten eon nachtpit je op eten en de olie, waarop het drijft, op drinken. Als ik u heb medegedeeld, waarin het be drog bestaat, zult go toegeven, dat er wel minder, smakelijke dingen beetaan; het clrijvertje is ook hier uit een amandel ge sneden, oen klein stukje amandel, in het drijvortjo gestoken, verbeeldt de pit, die evenals bij de kaars brandt; terwijl go in plaats van de olie, wat witten wijn noemt, zoo geel go dien krijgen kunt. Tegen deraen ruil hebt go waarschijnlijk geen bezwaar. Op het oogemblik, dat ge het brandende nachtpit je zu.lt inslikken, geeft ge het een stootje waardoor hot zinkt, en terstond uit gaat en afkoeltde toeschouwers zullen verstomd staan over het noodt geziene schouwspel van eon vuureter en een olie- drinker. □e schipbreuk. Van fourier L. Baan, Wyo-ï, 3e Regt. Veld- Arfc. 't Is een somber© najaarsavond. Donkere wolken doorklieven, met snelle vaart het lucht ruim. De golven beuken met hoviige, onver moeide kracht het zeestrand, en van tijd. tot tijd hoort men den donder onheilspellend rom melen. Nu en dan verlicht een helle bliksem straal den duisteren nacht, en doet ons een menigte dorpsbewoners zien, die zich, ondanks het ruwe weder aan het strand bevinden, en, wanneer do maan een enkele maal voor korten tijd door de wolken breekt, verlicht zij een droevig -tafereel, waaruit men kan opmaken, wai uv /..i menschen naar buiten droef. Daarginds op de hooggaande golven, onop- lio.Aa-.i,.! neen en weer geslingerd, slechts bij korte tusschenpoozen duidelijk zichtbaar, wor stelt een schip tegen de ontketende elementen. Helaashet is geen schip meer, het is een treu rig overblijfsel van wat eenmaal een schip was. De mast is weggeslagen, slechts een stomp wijst ons de plaats, waar deze gestaan heeft. Het tuig is vernield en het ganscho wrak helt naar één zijde over. Flauw zijn eenige donkere gedaanten te onderscheiden, die zich wanhopig aan de overgebleven touwen vastklemmen. Dit alles ziet men slechts een ondeelbaar oogen- blik, on toqh blijft de indruk ervan ons geheel© loven lang'in ons geheugen gegrift. Zelfs de onverschilligste onder de toeschouwers wordt door zoo droevigen aanblik ontroerd. De dorpelingen loopen heen en weer langs het strand, radeloos van angst en schrik, tot plotseling de kreet wordt vernomen„De red dingsboot, daar is de reddingsboot!" Al dadelijk, toen in hot schamele visschers- dorpje bekend was, dat een vaartuig schip breuk had geleden op de kust, spoedden zich eenige dapperen naar de loods, waar de red dingsboot bewaard wordt. Twee krachtige paarden trekken de boot op het als wagen ingerichte onderstel in zee, en wanneer de golven de boot oplichten, zijn dade lijk acht paar forsch gespierde armen in de weer om do riemen te hanteeren. Menig vrou wenhart klopt van angst en toch ook weer van bewondering, want ook baar man, of haar zoon is daar in hot gevaar, in do kokende, schui mende massa, in de branding, en hoewei de visschersvrouwen ook beducht zijn voor het leven van den kostwinner, den geliefden man en vader, den eemgen zoon, toch zal geen hun ner trachten de wakkere mannen af te hou den van wat zij hun plicht achten. Neen, dat nooit! Met een korten handdruk nomen zij afscheid en een „God behoede u!" vergezelt de dapperen, die hun leven wagen voor den evenmensch. Een grootsche strijd wordt daar togen wind en golven gestreden, telkens en telkens weer wordt de boot teruggeslagen, maar ten slotte heeft zij 't wrak bereikt cu ligt, uu hoog, dan weer laag, terzijde van hoe ontredderde vaar tuig. Met ceu zwakken vreugdekreet worden zij begroet, en met de grootste moeite, ieder oogeablik den dood onder de oogen ziende, brengen de helden den eonen ongelukkige na den anderen in de boot. Linde!ijlt zij» schipbreukelingen aan boord van het kleine vaartuig en dc moeielijke terugtocht wordt ondernomen. Steeds weer, steeds opnieuw «tracht do zee haar prooi, haar zoo stout ontroofd, terug te nemen, en elk- oogenblik dreigt do boot door de golven ver slonden te worden, doch de menscli zegeviert ten slotte over de woeste elementen, en met gejuich worden redders en gereddenaan bet strand verwelkomd. Wat vreugdetranen worden daar geschreid; wolko vurige dankgebeden zullen daar tot God omboog stijgen. Allen beijveren zich, om mede te helpen, waar maar te helpen is, en de noodigo beschik kingen worden getroffen, ten einde den armen menschen een onderkomen te verschaffen. Ook de burgemeester uit de naburige stad is aan wezig eu drukt do stoere zeelieden diep ont roerd de hand. Allen keeren huiswaarts en wanneer een loder slaapt, en het ganscho dorp is rustig, dan kalmeert de zee-, de wind gaat liggen, en de dag, dio volgt, is zoo schoon, als wilde zjj, ons doen veruoten wat daar is geschied, welk roerend schoon stuk mensche-nJeven zich den vorigen dag heeft afgespeeld, welk een helden moed daar is ten toon gespreid, door ruwe en eenvoudige, doch brave zeelieden L. BAAN, Fourier-Depót, 3e R. V. A. Veldhospitaalaftf. I Divisie. Sergeant J. C. Hartel schrijft ons: Namens do Veldbospitaalafd. I Divisie breng ik een woord van dank aan het Ont- spannings-Comité to Rockanje voor hun wel geslaagd soiree op 1 Februari 1916. Ook een woord van dank aan den heer Bram van der Stan, welke met zijn zang ons allen den ge- heelen avond heeft geamuseerd. Wij hopen, dat gedurende don duur der mobi lisatie zij ops nog menig avondje mogen uit nood i gen. J. C. HARTEL, Sergt. Veldbospitaalafd. I Divisie. Vrijwillige Landstormers Wet en Wee. Afdeeling Amsterdam I. HL De vrijw. kindstonner S. Kroon te Amster dam schrijft ons: Misgerekend! Diemerbrug bleef wèl bezet door den vijand, hij betrok wél onze kwartie ren aldaar. Maar nu mocht bij zich daur niet laDger handhaven, hij moest aangevallen en er uit geworpen worden. Na onze gelederen hersteld te hebben van do geleden vc-rliezcn, vertrokken wij om circa 8 uur uit de Oranje-Nassau Kazerne, teneinde Diemerbrug to ontzetten, de bezetting gevan gen te nemen of minstens tot den terugtocht tc noodzaken Flink doorgestapt cn ongeveer 9 uur wa ren wij onder den rook van bot dorpje. Daar werd onze patrouille in twee troepen gesplist, do eerst© troep onder aanvoering van een lui tenant zou den hoofd- of stormaanval doen, ter- wel de tweede troep onder aanvoering van den 6ergeant-majoor een schijnaaval zou doen. Vanaf Duivendrecht zou de schijnaanval plaats hebben, terwijl de weg naar Weesp het terrein vau den stormaanval worden zou. „Nu stilte, mannen", gelast© de majoor, toen dc magazijnen gevuld en do bajonetten opge zet waren. „Wij moeten trachten dc- aandacht van den vijand geheel op ons te vestigen, zoo dat hij in de veronderstelling is, dat van onze zijde het meeste gevaar komt. Ondertusschen kan onze hoofdmacht opdringen zonder t© veel tegenstand to ontmoeten cn het dorp bezet ten, waarna de vijand tusschen tv,co vuren zit." „Degenen, die links marcheer en, Links van den weg, degenen dio rechts liepen aan de rechter zijde", gelastte de majoor, „en na 'i commando „vuren" moet er zoo voel en vlug mogelijk geschoten worden, opdat de vijand dan in de verheelding is. dat onze troep wer kelijk den stormaanval doen zul. En nu... voor waarts!" Donker, stikdonker alom. Geen lantaarn crp dit gedeelte van den weg, geen lampje dat on zen weg ook maar flauwtjes verlicht. Van boom tot boom gaat het verder, zachtjes, maar gestadig vooruit. St., daar komt wat aan. Ge knield achter de beomen wachten wij af. Een donkere viel: wordt zichtbaar, komt naderbij, wordt grooter, maakt zich los van het duister geheel en een gestalte is nu te onderscheiden. Een burger? Neen, een burgeres! „Juffrouw, heeft u verderop soldaten ge zien", vraagt de majoor haar plotseling van achter zijn Doom. „Ajass&s man, wat maak je me schrikken", stottert de juffrouw, „is dat nou een menier van op'treje Ik sta d'r van te trillen. Soldaten vraa je", gaat ze in één adem door, „ja vol daar" en ze wijst achter zich. „Goena-vend saam", en zij weg. ..Zoo. dus zij rijn daar dan schijnbaar op hun post. Mooi zoo, nu maar weer verder", zegt de majoor. Aan de kant van den weg verrijst een boer derij, van af deze boerderij tot aan bet dorp is de weg verder verlicht door een paar petro leumlampen, werpend ©en flets, flauw licht op hun onmiddellijke omgeving alleen. Wij zijn de boerderij genaderd. ..Als de hond nu maar begint te bl... Woef, woef, woef klinkt het plotseling. Niet van een hond. noen, zeker wol van drie of vier tegelijk. „Mooi zoo", zegt de majoor, „nu weten ze dat we in aantocht zijn en dat is goed. Dat hondengeblaf was voor hen verradend, wij heb ben het juist noodig. Nu voorzichtig verder, opdat wij. niet in een val loopen." „Majoor, die eerste lantaarn daar, zou ik die niet uitdraaien?" vraagt degeea, die voor- aanloopt, „wij moeten andere juist onder het licht door. „Goed, ga je gang maar", was het ant woord. De eerste vliegt op de lantaarn af, wil er in klimmen (de man schijnt er veratand van te hebben lantaarns uit te draaien, want het is dezlfden man, die dezelfde lantaarn den vorigen keer uitgedraaid heeft), maar nauwelijks is hij even van do grond af, of... pang, pang, klinkt het. Hij valt uit de lantaarn en blijft stok stijf liggen. „Vuren 1" commandeert de majoor. Levendig wordt er nu gevuurd. Het vuur van den vijand wordt zwakker. Hij trekt langzaam terug. Ophouden mot vuren", klinkt het signaal, „langzaam oprukken." Een 50 M. verder opent de vijand het vuur opnieuw. „Knielen en vuren", commandeert de ma joor. Yreeselijk is nu het gphieten, alles staat in vuur en vlam. „Willen jullie wel eens met dat verd... schieten ophouden", klinkt het plotseling. In de duisternis ontwaren we een boor, die, waarschijnlijk zoo uit bed gestapt, in de deur- Myvening van zijn boerderij ons met zijn vuisten dreigt Boeren z'jn geen aangename men schen, maar pas-uit-hun-bed-gestapte-boeren zijn onuitstaanbaar, vandaar dat wij den boer 'ieten en kalm doorschoten. De vijand trok nog steeds terug. Van den anderen kant van het dorp weer klonk n" nok geweervuur. De stormaanval? „Oprukken-" oommandeert do majoor. Gestadig gaan wij verder tot vlak bij het dorp. Het" vuur van den vijand wordt mi ster- kcr. Wij bereiken de eerste huizen. Nieuwe vijandelijke afdeelingen dagen op. dringen door. Wij moeten terug. Kunnen wij liet niet houden? En onze hoofdmacht, wear blijft dio dan gezichte^ van de burgers, dio ach ter hun ramen cn in do deuren, don uitslag van hot gevecht afwachten. Een paard begint to steigeren, springt in do hoogte, valt neer, Plotseling signaal „verzamelen". En do uitslag? Het uit te geven communioué zou luiden i „De stormaanval was afgeslagen, do troep had wol ongeveer hot midden van het dorp bereikt, maar werd daar zóó hovig onder vuur genomen, dat zij wijken moest, op do hielen gevolgd door de verdedigen». -,Do schijnaanval van de andere zijdo was oolc niet gelukt, hot plan was doorzien m KlecJit-s een klein detachement, dat later oen wmmg versterking kreeg, w«vd er op afgozon- Dicmerhrug bleek dus to sterk verdedigd en oef in 'o vijands handen bleef Met het Vrijwillige Landstormkorps „De Veluwezoom" in het veld. Men schrijft ons uit Arnhem Het was avond en de veronderstelling was, dat co roode partij ons gevoelige klappen had gegeven. \S .j „aren teruggetrokken cn de vijand had het Dicrensch© kanaal overschreden. Ouzo hoofdmacht had de wijk genomen naar da Betuwe en het Landstorrnkorps dc Veluwe zoom behoorde tot do troepen, die als dekking Arnhem bezet hadden en daar een bruggen- hoold vormden, dat ten koste van alles zou moeten behouden worden, om de eventueel voortdriugendö vijand do overgang van don Rijn te beletten. Door onzen snellen terugtocht had do roode partij alle voeling verloren cn was dus in het onzekere, waar wij ons bevon-. dcn. Het lijdt dan ook geen twijfel, of zij zou door verkenningen trachten ons op te sporen cn on» stellingen te weten te komen. Om onze in Arnhem gekantonneerd liggende troepen to beschermen, waren voorposten-deta chementen uitgezonden die, in ren boog loopeii- do van het Oosten naar hot .Noorden en het Noordwesten, het voorgelegen terrein moesten bewaken. Do compagnie Arnhem van het koz-ps vormde het voorposten-detachement, dat op dén ouden Rozendaalschen weg nabij Angemiatcin geplaatst was met ccn reserve uabij Klarcn- beek. De commandant van hot voorpostcn-dc':i- choznent stuurde 3 wachten uit, welke ongeveer 1000 meter vooruitstonden. Wacht No. 1 n.-.rn plaats op den Paaschberg, No. 2 bij do boerderij do Geitenkamp en No. 3 op .500 meter links m een bocht in de Ringallco. Ik bevond mij bij wacht No. 1. waarvan do commandant ccn post plaatste tusschen wacht 1 cn 2, omdat de afstand wel wat groot was; verder op een 30 pas van de wacht ccn post cn recht voor zich uiteenslaande patrouille van 2 man sterk. Allo kregen de opdracht bij nadering den vijand of de vijandelijke patrouilles deze waar te nemen en bij ernstig opdringen op do wacht terug to trekken op zoo gedekt mogelijke wijze. Zij mochten volstrekt geen vuurgevecht beginnen daar het afgeven van vuur dc opstelling der bevciligingsketen kon verraden. Nadat een vcrbindingspatrouillo was uitgezonden, bleef het doodstil. Maar niet lang. Spoedig werd op de rech tor flank der wacht in de richting van een daar staande boeren hoeve hondengeblaf geboord., De wachtcomman dant stuurde in die richting 2 mau op patrouille om eens te gaan zien wat het zijn kon. Als zij dit wist, dan melding er van maken, maar wat ook gebeurde, niet Hchicten en op de wacht terugtrekken. Plotseling klonk op het voorter rein bij wacht 2 en 3 één schot cn even later enkele schoten op de rechterflank van wacht No. 1. De wachtcommandant gelastte do meest mogelijke stilte. Met ingehouden adem ver wachtte hij de terugkomst der uitgezonden patrouille. Deze kwam niet opdagen. Het vuren werd erger en een boodschapper werd naar den commandant van het voorpostendetachement gezonden, mot dc mededeeling, dat wacht No. 1 op de rechterflank werd aangevallen en of ver sterking kon gezonden worden. Versterking bleef uit, terwijl het vuren in het voorterrein erger werd. Op verschillende punten werden nu schoten gehoord en de stralen van het vuur ge zien. Het was een algemeen gopaf in het voorter rein op de rechterflank en de vuurstralen kwamen al nader en nader. Geen hulp krijgen de, trok de wacht na nog de te bereiken posten ingehaald te hebben, door het hout naar den voet van den Paaschberg in de richting van den ouden Rozendaalscheweg terug, daarbij een korporaal met twee man op cenigen afstand als dekking latende dienst doen. Nu stuurde hij een tweeden ordozinans naar het voorpostendotachement met kennisgeving van hetgeen geschied was. Ook wacht No. 2 werd in kennis gesteld. Het vele vuur ia de nabijheid van wacht No. 1 had de voorposten- detachementseommandant doen besluiten ver sterking te 6turcn, zoodat dezo versterking reeds op weg was voor de tweede boodschap den kapitein bereikto. De eerste boodschap had het voorpostendetachement niet bereikt. Met de gekregen versterking werd nu weer vooruit ge trokken cn de oorspronkelijk© plaats op den Paaschberg weer bezet. Het vuren, dat eenige ©ogenblikken verstomd was, nam nu weer in heftigheid tóe. Later bleek het dat de in het voorterrein zich bevin dende afdeelingen zoowel op vriend als op vijand geschoten hadden. Een patrouille wiel rijders, "door het voorpostendetai&ement uitge zonden, had de patrouille, door de wacht uitge zonden. voor een vijandelijke aangezien en dr-zo patrouille eveneens do andere. Het vuur van den vijand had beide in dc war gebracht en ook d? wacht. Het doel van den vijand was evenwel bereikt. De voeling was hersteld en men wist nu ook waar een deel der bevciligingsketen was opgesteld. De blauvte partij kon er van ver zekerd zijn. dat zijn tegenstander hem niet onbetwist in het bezit van die stellingen zou laten. Het niet stipt opvolgen van de door den wachtcommandant gegeven bevelen en de bij vele in het bloed zittende lust om maar raak te schieten, was oorzaak dat ccn enkele patrouille de schuld werd. dat de vijand zijn doel kon bereiken en de eigen troepen in een gevaarlijke positie werden gebracht. De compagnie Rhedeu had ditmaal «wees van haar werk.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3