KORFFs K W A T TA iEchocolaad Laatste Berichten PADVINDER- REEPEN. Harmonie „Constantie Chocolade reepen 3, ZienlOcts. F KORFFs,Go. Gemengd Nieuws. BENSDORP'S Koopf nu (met verrassing) Bankwerkers, Plaatwerkers, Vuurwerkers en Draaiers, T>E5 ^C3Xj"0^v.i°e;t3JC2ÖTJW? ATVT -y an "Varxjdag -3= Fobriian 1916 v. Rossem's Troost andoren. Bekend Is dat levensverzekeringsmaat schappijen de geheelonthouders een lagere pre mie berekenen dan den gebruikers, met het oog op hun betere kansen. .Do alcohol is do vader van krankzinnigheid en misdaad. Krankzinnigengestichten en ge vangenissen zitten vol met lieden, die direct of indirect, den alcohol als den meest schuldige mogen aanwijzen. Ontzettend veel productieve arbeid gaat in onze maatschappij verloren, "doordat zij zoovele vrouwen en mannen moeten genezen en straffen, voor wat door den alcohol verwoest en misdreven is. Spreker acht het gebruik van aloohol als genotmiddel geoorloofd. Aan kinderen schenke men «fooit alcoholhoudende dranken. Den vol wassene is een matig gebruik geoorloofd. Als grens der matigheid geeft spreker op per dag niet meer dan twee glazen gerstebier of ander halve borrel. Het is zijn overtuiging dat op feestpartijen alcoholhoudende dranken moeilijk gemist kunnen worden, weshalve hij den alco hol alleen dan gebruikt zou willen zien. Vele feestgangers, die anders wellicht stijf en gc- dvTongen zich zouden bewegen, worden daar door losser en gemoedelijker. Vertrouwelijk en intiem, vergeet men gemakelijker de alledaag- scfae zorgen, zoodat het gebruik van alcohol bij feesten baast een noodzakelijkheid is. Met een krachtige opwekking aan den toe hoorders om het misbruik tegen te gaan en te allen tijde de matighoid te betrachten, opdat zooveel materieel© en geestelijke ellende welke nog over ons volk hangt, zouden verdwijnen, beshrifc spreker zijn luid toegejuichte rede. Met aandacht hebben wij de lezing van Z. Weledelgestrenge gevolgd. En zeer veel wat deze wist te zeggen kunnen wij als geheel onthouders met gerust gemoed ondersfcreepon. Voor do rede in haar geheel brengen wij onzen dokter gaarne onzen besten dank. Ec-n enkele opmerking moet ons echt-er van de lippen. Na melijk deze: dat de spreker jammerlijk genoeg do consequenties van zijn leer niet heeft aan gedurfd. Begonnen met te zeggen, dat de alcohol geen enkele goede eigenschap bezit, doch dat hij irrfcegndeel een st<wn-den-weg is voor de lichamelijke en geestelijke ontwikke ling van een volk, eindigt hij met hem een doorloopende vrijkaart te geven toot feesten en partijtjes. Hier nu is in. i. de logica z-oek. Want wij allen weten dat juist de gelegenheid den dief maakt. En dat het juist de feesten cn partijen zijn, waar dergelijke dieven gekweekt worden. Gekweekt van hen, die anders nooit zouden drinken. Kwamen nu deze feesten maar een paar maal per jaar voor, men zou kunnen spreken van dronkenschap, niet van alcoholisme. Doch waar men tegenwodrdig, door do meerdere materieele welvaart zooveel feesten en partijtjes heeft als urn maar wil, daar ligt het toch voor de hand, dat wij juist, •willen wij het alcoholisme bestrijden, "begin nen moeten met de alcoholhoudende dranken van onze feesttafels te weren. Dat deze ge mist kunnen worden, bewijzen toch wel de duizenden geheelonhouders en -onihondsters, die wij in ons land rijk zijn en die allerminst tot de zuurkijkers beboeren. Als gezegd, wé zijn den geachten spreker dankbaar voor het- gebodehe, maar voldaan zijn we niet. Uitvoering In het Patronaat. Mil. telegrafist Jos. Taeymans schrijft ons uit Oosterhout: Dat hot tooneel- en muziekensemble van de Compagnie uit Rijen zijn kameraden en de ove rige in Oosterhout gekantonneerde militairen niet zou vergeten, daarvan waren wij overtuigd, doch dat het zijn hezoek reeds binnen een week zou herhalen, hadden we toch zeker niet ver wacht. Het is een daad, die stellig allerwege oprechte waardeering verdient. Zoo kwamen de Rijensche artisten dan Don derdagavond weer met een aantrekkelijk pro gramma, dat bovendien de verdienste had van oordeelkundig te zijn samengesteld. De voor etelling werd geopend door het strijkje, onder leiding van den heer Wie rink en al dadelijk bij het halen van het gordijn werden de muzikan ten met luid applaus begroet, hetwelk na de uitvoering van het eerste nummer den vorm eener ovatie aannam. Na deze inleiding trad heer Zwager op met het Graalverhal uit de opera Lohengrin" van Richard Wagner, welke Vertolking dermate bijval verwierf, dat zij na «e pauze moest herhaald worden. En al stellen wij ons die wereld van romantiek, waarin de groote Richard ons in deze opera een blik laat slaen, zoo oneindig grootscher voor en. al kan de zwakke pianobegeleiding ons het majestueus© oi'kestspel niet vergoeden, het streven van den heer Z. om ook de in het dTama oningewijden klassieke kunst te verschaffen verdient in elk geval sympathie en aanvaarden wij de interpre tatie van het Graalverhaal, zooals Z. haar gaf, met ingenomenheid, omdat zij de uiting is van een sympathieke gedachte. Des hoeren Zwagers etemkwaliteiten werden een vorig maal reeds bespro-ken en meenen wij derhalve ditmaal te kunnen volstaan met de vermelding, dat ook nn weer zijn voordracht goed tot haar recht kwam. De hoer J. Blok, die met sonoor geluid de Prolong uit de opera ..Paillasse" zong, oogstte evoneens warmen bijval. Behalve over een mooi timbre, beschikt hij ook over een duidelijke articulatie. De heer v. d. Poll Jr. onthaalde ons verder op een aantal geestige voordrachten. Vermel den we slechts die van „Het Veterbandje" en „Waarom is de grens in Baarle-Nassau en waarom niet in Amsterdam?" Ze hebben ons alle gezond doen lachen en waren wat voor drachten in de allereerste plaats zijn moeten, vermakelijk. Herhaalde malen moest v. d. P. ten tooneele verschijnen, om hulde van het op getogen publiek in ontvangst te nemen, in welke hulde hij zijn verdienstelijken accompagnateur, den heer heer Plekkers, liet deelen. Als slot volgde de klucht „De Patient van buiten", die reeds een vorig maal door 't gezel schap van de compagnie uit Waspik werd ver toond en het moet gezegd, dat het geheel dezer vertooning, vergeleken bij de vorige, aan leven digheid heeft gewonnen. Er werd uitstekend gespeeld. Beurkens was de vermakelijke gentle- man-inbreker, die als zoodanig goed typeerde en pakkend spel te zien gaf. V. d. Pell Jr. was aki bediende onverstoorbaar in zijn drogen hu mor Ook Goubitz trof als Catooill© vaak den j ui sten toon, terwijl Biallosterski als dokter verdienstelijk speelde. De monteering dient bo vendien geprezen. Het strijk/fe, onder de kernachtige leiding van den heer Wrarink, luisterde de voorstelling door zijn aantrekkelijke muziek op. Zoowel de uit voerenden als het talrijke auditorium kunnen dus tevreden zijn. In een zeer erkentelijke toespraak door den voorzitter van het Comité is het ensemble ge, huldigd. De «de compagnie wielrijders, Men meldt ons: Donderdagavond 1.1. heeft de 4de Comp. wielrijders zelf 'n feestavond gegeven. Deze goedgeslaagde proeve verdient aanmoediging eo herhaling en uitbreiding. De 4de Comp. wielrijders heeft uit z'n eigen manschappen I een muziekcorps gevonna, dat voor drie maan den vijf leden telde en nu vijftien, verder een i mannenkoor dat Donderdagavond een drietal nurmners ten gehoore bracht De prestaties van j het muziekcorps en het mannenkoor werden afgewisseld door komieclié voordrachten met tolazancr- duet ca kwartet fin piet proeven van militairo sport: gewoersohemien, degenschcr- men en colonne-karabijn. Hot publiek bestond uit' bijna do geheele 4o comp. wielrijders, met ka-pitoiu van NieuwLand aan 't lioofd, de leer lingen en do leeraars van do R. K. Kweek school der E. E. Fraters. De feestavond stond onder leiding van dea kranigen en sympatliieken luitenant Harmsen, wien groot© lof toekomt voor de toowijding liet geduld en de energie, waarmee hij de Vierde Comp. Wielrijders heeft weten op t© werken tot de hoogte waartoe de 4de Comp. dien avond bleek 'te zijn gestegen. Luit. Harmsen blijkt te. zijn oen man van de daad. Hij was do dirigent von het zangkoor; hij was met ser geant Cleij partij bij 't degensehermen, hij was de tenor van het zanglcwartet, hij was de solo zanger van ..Het rood© Kruis". Waar zoo de hoogere militairen voorgaan, moet een comp. onder leiding geplaatst, een heilzamen in vloed van den mobilisatietijd meedragen naar do maatschappij. Een eere-saluut aan luitenant Harmsen. Bijzondere vermelding verdient sergeant C'eij de dirigent van het muziekcorps, de geweer- en dogenschermer, die merkwaardig goed werk te, en die met sergeant van Abcoude zoo pret tig voordroeg van de „De twee aviateurs", „Biermalen en Jan Petroleumslager". Aan sergeant Cleij had de feestavond veel te dan ken. Hiervoor een bijzonder woord van dank. Verder sergeant Van Abcoude, dien ik reeds noemde, en sergeant De Goede, vaardig ge weerschermer eh leider van de prachtig ge slaagde colonne-karabijn. Inderdaad luit. Harmsen en z'n sergeants hadden eer van hun werk, gelijk het daverend applaus dan ook bewees. De feestavond begon met het „Wion Neer- landsch bloed" (mannen/koor) en eindigde met het „Wilhelmus" (muziekkorps) eerbiedig 6taande aangehoord door het publiek. Nu nam kapt. Van Nieuwland hot woord en hartelijk sprak hij tot z'n mannen van „ons muziekcorps en ons mannenkoor". Hij spoor de aan tot trouwe behartiging van de militaire plichten, iot trouw aan Koningin en Vader land en heuuttiging van de vrije ©ogenblikken tob verheffing en veredeling van zich zelf. Dat z'n woord ingang vond, bleek uit het langdurig applaus, en het spontaan hoeTa, dat nn? buiten d© zaal klonk, toen de kapitein de roods buitenstaand© manschappen passeerde. Toen nam de directeur van de Kweekschool nog even hot woord om te bedanken voor den feestavond aan het personeel en de loerlingen aangeboden en lokte een geweldig applaus uit door t© zeggen dat de poorten van de kweek school voor de mannen van de 4e Comp. wiel rijders altijd wagenwijd open zullen staan. Dan ging de feestvergadering onder een vrooliiken marsch van het muziekkorps uiteen en ieder getuigde te zeerste voldaan te zijn. Piet Rijpma deed in de kort© pauzen tusschen de verschil lend© nummers, d© hee-1© zaal gieren vs7i pret met r'v snaaksche grappen. Moge de 4© Comp. Wielrijders nog veel Zulk© genoeglijks avondjes organïseeren („T. Cfc.") Een huldiging. Mil. G. Verkalk, 1-I-Reg. Jagers Veldleger, schrijft ons: Zaterdagavond 22 Januari ten 5£ uur werd den '2e-luitenant L. D. van Ouwerkerk van het 20e Reg. Inf., die ter africhting van de land stormlichtingen bij de 3© Dep. Comp. Jagers gedetacheerd is, door de manschappen der 3e Dep. Comp. Jagers, jaarklasse 1914, voor hun vertrek naar het veldleger een blijk van waar deering, bestaande uit een verzilverd rookstel met inscriptie, aangeboden. Alle manschappen waren op een der zalen van do kazerne vertegenwoordigd. Een hunner hield een korte toespraak, waarin hij den Lui tenant namens de geheele compagnie bedankte voor de humane behandeling tijdens de africh ting van hem ondervonden, waarop het ge schenk onder luide hoera's der manschappen werd overhandigd. 2e Sectie Verbandplaatsafdeding IIle Divisie. Mil. G. L. Rombouts schrijft ons: Het was voor de 2© Sectie Verbandplaats- afdeeling Me Divisie den avond van den 28en Januari j.l. een heugelijke avond. De Tooneel- vereeniging „D. V. S.", samengesteld door eenige soldaten dier afdeeling, gaf dien avond in de groote zaal van het Schuttershof haar eerste welgeslaagde uitvoering. Er werden opgevoerd drie blijspelen, waar onder er één in het bijzonder in den smaak van het publiek viel, en wel de artisten-rovue. Uit gezonderd niet één, of allen die daar aan mee werkten waren in hun rollen meer dan goed. Er is dan ook van het begin tot het einde van den. avond gegierd en gelachen. Tevens was dé zaal zoo overpropvol met kijk- gierigen, dat men nog menigeen hoeft moeten teleurstellen wegens gebrek aan plaatsruimte. Onder het talrijke publiek waren o.a. tegen woordig tot ons groote genoegenZijne Excellentie Hecking Colenbrander, Vice- Admiraal en de WelEdelGestrenge Heer Baron van Hardenbroek, Garnizoens-oomman- dant, en vele andere officieren met hunne dames. Onzen welgemeenden dank met dit ver- eerend bezoek. Onder daverend applaus eindigde do welge slaagde voorstelling door „D. V. 8terwijl tegen 114 uur werd overgegaan tot een ge zellig bal (voor deze gelegenheid was een ge deelte afgehuurd van de stafmuziek 3 R. I. onder leiding van den onder-kapelmeester J. Zeegers), dab ondanks de overgroot© drukt© goed van stapel liep. Dankbetuigingen. Met deze betuig ik aan allen mijn oprech ten dank voor het stoffelijk blijk van belang stelling bij mijn huwelijk ondervonden. J. BOER en Echtgenoot©, 3e Rog. 3e Bat. 3e Compagnie 3e Divisie Veldleger. De' ondergefceekenden P. Maaskant en echt genoote betuigen langs dezen weg hun harte- lijken dank aan korp. en manschappen der 4e Batterij van 't 2o Reg. Veld-Artillerie die heb ben bijgedragen aan het mooie geschenk ter gelegenheid van ons huwelijk. In het bijzonder een woord van dank aan den mil. L-. H. Boere- kamp, P. Behet en J. Haan, die geen moeite gespaard hebben om het geschenk tot zijn recht t© doen komen. P. MAASKANT EN ECHTGENOOTE. Mede namens mijn echtgenoot© betuig ik mijn hartelijken dank aan den commandant, onderofficieren, korporaals cn manschappen van het fort Pouderoyen. voor het cadeati bij mijn huwelijk van hen ontvangen. E. VLASTÜIN. Avondbezigheid. Ingezonden door M. P. Wondergem, Land stormsoldaat le Comp. Ille Bat. 14e Reg. In fanterie. Mijn geheel bestaat uit 28 letters en Is een wcord, dat- men dikwijls hoort noemen. Een 12. 9. 6. 23 vindt men op vele plaatsen. Een 5. 1. 7. 20. 16 is een trekdier. Een 12. 9. 10. 16. 22. 25 vindt men in vele huizen. 17. 19. 20. IS. 1. 26. 4 is een jongensnaam. 28. 2. 17 vindt men in vele steden. In 21. 1. 27. 16 spelen do kinderen graag. 10. 15. 19. 28. 9. 3 staat zeer lcelijk. We hebben in den laataten tijd veel 6. 14. 28. 24. 27 g?bad4< i Zeppelins. Een Zeppelin komende uit de richting Nieu- wediep, paseeerde het eiland Vlieland dicht laDgs de kust en verdween over Terschelling in Noordoostelijke richting. Ernstige twist onder Belgische uitgewekenen. De correspondent van Dc Tijd te Bergen- op-Zoom bericht: Maaudagmiddag ontstond in do conversatie zaal van het wagenkamp, waarin zich nog 600 Belgische vluchtelingen bevinden, twist tus schen eenige bewoners. Deze woordenwisseling liep zóó hoog, dat de wachtmeester hen uit de zaal verwijderde, waarna op het Plein de twist werd voortgezet, thans vermeerderd met de bewoners van de daar staande woonwagens, die op het geschreeuw naar buiten kwamen. Do menigte, bestaande uit ongeveer 300 personen, nam een dusdanige houding aan, dat de politie en de militaire macht werden te hulp geroe pen. Aan de sommatie om uiteen te gaan, werd aanvankelijk geen gevolg gegeven, waarop een der schildwachten een schot in de lucht loste. De rijksveldwachter Van der P„ gestation- neerd te Feijenoord en thans hier gedeta cheerd, die elders een onderzoek instelde en voorzien was van een revolver, was op het vallen van het schot naar zijn colloga's ge sneld. Eoa der schildwachten, hom niet her kennende als rijksveldwachter en meenende dat deze op hem wilde schieten, le^de zijn ge weer op den veldwachter aan en trof hem in den buik. V. d. P. zeeg neer en werd per bran card naar het gasthuis vervoerd, waar onmid dellijk een operatie volgde. De toestand is nog zeer ernstig. De justitie kwam hecJ^Dmorgen ter plaatso Er spoelen nog steeds 10. 11. 23. 9. 3 aan. 8. 1. 7._17 is een goed eten. 13. 9. 27. 12 is een verkorte jongensnaam. Ingezonden door mil. Corn. v. Hooff. 4—HI—14 R. I. I I Mijn geheel bestaat uit 17 letters en vindt j men in een dorp in Zuid-Bevel and. 1, 3, 12, 13 is een dorp in Noord-Brabant. 7, 2, 11 is een scherp voorwerp. 13, S, 9, 10 is valseh. 1.5, 17, 16 wordt door velen gebruikt. 3, 4, 5, 6 ziet men aan den hemel. 14, 8, 16 is een dier. Oplossing raadsels in No. 228: SergeantPersklomp. Regiment Grenadiers. O nderzoekingsvaartuigen. Paarden, welke d© haver ver dienen, krijgen ze niet. Pandoeren. Pandoerpraatje van de Pandoerolub „Groote Klitten": No. 1: Sch. 7, R. b. 10, 7. H. 6, 7, 8, KI. aas. No. .2: R. aas en 8, Sch. 9. 10, KI h_ vr 10 H. b. No. 3: H. aas, heer, vrouw, 9, KL h, 9, R. vr. en Sch. h. No. 4: KL 8, 7, Sch. vt„ b„ 8, H. vr. 10, R. h. 1 No. 1 speelt klaver-aas voor als troef. Schoppen-aas op stok. Aan onze Koningin (Van miL serg. J. Boehmer.) Ed'le Vrouwe, Land vorstinne, Neerlands dierbre Koninginne, Heel Europa moet beminnen U, o reine Oranjebloem! Door Uw voorbeeld in den lande, Doet gij 't hart in liefde ontbranden Van de volk'ren uit de landen, AVaar men strijdt voor eer en roem! Landvorstinne, Ed'le Vrouwe, In den tijd van ramp en rouw©, Zweren wij U plechtig trouwe, Scharen w' ons dichter om Uw troon. Hem zal eerst die trouwe blijken, Die aan ons zich wil verrijken, Hij gaat over onze lijken Voor hij schendt Uw Koningkroon. J. BOEHMER, MiL Sergeant Delft, Do Watersnood in Holland. (Van miL huz. F. Paludanus.) Daar vele menechen door den watersnood heb ben geleden, En voor diegenen om steun en hulp wordt gebeden, Wü ik het hiermede ook eens wagen, En voor die menschen een kleinigheid vragen, En wel aan onze Hollandsche soldaten. Ik hoop, dat deze bede zal baten. Wanneer onze jongens van hun tractement Wilden missen elke week 5 cent. Dat was voor onze jongens een klein bagatel, En de ellende minderde dan snel. Hoeveel soldaten zijn er bij burgers ingekwar tierd, Waar zg bij de kachel kunnen zitten, als de wind buiten giert, En die menschen hun d©n dienst doet ver- zadhten, Wanneer zij hnn op ©ten of drinken niet lang laten wachten, Voor hun zoo goed zijn als voor hun eigen kind Wordt dan die burger door een soldaat niet bemind- Zuilen dan diezelfde soldaten, Als de nood aan den ftian is, het durven laten Die burgers, die voor hen veel goed hebben- gedaan, Zoo in hun nood en ellende te laten staan? Neen, jongens, toont, dat ge zijt een flink soldaat, Dat voor uw naaste uw beurs open staat. Dus iedere soldaat stuurt als hij krijgt z'n tractement Aan d© Soldatenkrant of aan zijn commandant wekelijks 5 cent. Roermond. F. l'ALUDANUS. Aan Matroos 1e ki. Udo. (Van matroos A. v. Arnhem), „Udo", kenner van een oorlogsschip, t Leven, d'omg-ang kent gij op ©en prik, Laat uit uw pen steeds mooie verzen vloeion, Tracht ons met uw© poëzie te boeien. Wat een macht ligt toch in uw lied'ren, Driemaal per week kijk ik in ied're Soldatencourant en snor me gek, Of ik geen lied van „Udo" ontdek. Uw verzen zijn zoo zoet, zoo bescheiden Nooit zag ik je op 'n stokpaardje rijden; Altijd tintelend, vol van humor en pret, Hoe krijgt gij toch zoo'n vrucht in elkaaT gezet? „Kunstenaar zijn" is zoo beuijdenewaard, En als heb oorlogsgeweld is bedaard, Wacht u een schoon© toekomst onvolprezen, Ba-t zeg ik, „laat j© dat Sumatra wezen." A. v. ARNHEM, Matroos a/b. H. Ms. „Koningin Emma." I en stelde, onder leiding vaD den Regeer ings- commissaris, een onderzoek in. De getroffene is gehuwd en vader van vier anderen. De schildwacht, dïo hot voorgevallone ton zeerst© betreurt, is in voorloopige hechtenis genomen. Nader meldt men nog: De toestand van den rijksveldwachter Van der Pol, op wien in het vluchtelingenkamp ge schoten werd, is zeer veel verergerd, niettegen staande de onmiddellijke buikoperatie, zoodat de kans op levonsbehoud uiterst gering is. Het antl-smokkelbureau. In de laatste dagen deden berichten de ron de omtrent een „an'tksmokkelbureau", dat door den heer H. M. O. Holdert, directeur der „Telegraaf' zou zijn ingericht. Dit bureau schijnt ook de aandacht der justitie te hebben 'getrokken; tenminste Dinsdagmorgen brach ten de substituut-officier van justitie mr. L. Th. Jorisson en de recht-er-commissaris mr. dr. F. Sleutelaar een bezoek aan perceel Lomanstraat 73, waarin dit bureau ge vestigd is. Mr. Jorissen begaf zich vervolgens naar hot directiegebouw van „Do Telegraaf", N. Z. oorburgwal bij de St. Luciënstecg. Nader vernemen wij, dat de justitie even eens een bezoek bracht aan perceel Loman straat 44, waar een der leiders van het anti- smokkelbureau, de Engelschman Lang woont. De heer Lang bleek evenwel reeds vertrok ken te zijn. Zijn apartement (in een pension) was_ nagenoeg geheel ontruimd. Wed stond er nog een bloemenbnk met een Hollandsche en eon Engelsche vlag. Overigens wees alles er op dat de bewoner voorgoed ver trekken was. Men was reeds bezig zijn appar tementen schoon te maken. Omtrent den heer Lang vernamen wij nog, dat hij geboren is t© Mannheim cn genatura liseerd Engelschman is. Hij moet vroeger in specteur geweest zijn van Scotland Yard en in dienst van den heer Holdert een aanzienlijk salaris genieten. In zake de huiszoeking in het directiehureaü van „De Telegraaf" op den Nieuwe Zijds Voor burgwal vernemen wij, dat deze in hoofdzaak plaats had op het privé-kantoor van de di rectie. De directeur, de heer F, H. J. Hol dert, was er bij tegenwoordig. Een aantal papieren, brieven en teekenïngen werden door de. justitie in beslag genomen, na het onderzoeken van d© brandkast en van eenige lessenaars. Tijdens het onderzoek was ■TJy" de telephoon-centrale een rechercheur ge plaatst, tn einde de telophonische verbinding met de buitenwereld te verbreken. Hét optreden van do justitie moet, naar .aan het „Hbld." ter oore kwam, gogrond zijn op art. 100 van het Wetboek van Strafrecht (het in gevaar brongen van onze neutraliteit). De overtreding van dit artikel zou dan hier in hebben bestaan, dat het anti-smokkel bureau ril* gegevens ter kennis bracht van do Fran- Et'he en Engelsche legaties. Omtrent de huiszoeking in Aerdenhout ver nemen wij nog: Maandagmiddag omstreeks 12 nur heeft hét parket uit Amsterdam, geassisteerd door een drietal politiemannen uit Bloemendaal, een huiszoeking gedaan in villa „Edison", Aor- denhoutweg 2 te Aerdenhout. De villa wordt bewoond door den gepensionneerden hoofd ambtenaar in Ned.-Indië den heer A. H. Hol dert, vader van den heer H. M. C. Holdert. In villa „Edison" wonen ook de lieeren F. H. J. Holdert, directeur van „De Telegraaf", en mr. F. M. J. Holdert, rechtbankverslaggever van dat blad- De laatstgenoemden waren tij- dens do InrisBeeting mot «nrag. De jmlitio «-orden vervolgd en gestiaft. Een maat- ee° "ntal •takbm le8,,1E- regel in dien geest tegen oneitlige hu» Spoorwegongeluk. I ^leeren 2011 de „Vorwarts" in het belang De sneltrein van Calais naar Parijs is te ^eT ^UUTC^er8 w'enschelijk aohten. St. Denis ontspoord. Tien personen wer den gedood en 20 gewond. MinisterTreub. Naar wij vernemen, heeft Minister Treub schriftelijk zijn ontslag-aanvraag als Minister van Financiën bij de Koningin ingediend. Mali voor West-lndië aangehouden. Do 28 Januari uit Amsterdam verzonden mail voor West-lndië met het stoomschip „Frede- rik Hendrik" is in Engeland aangehouden. Benoemd tot vaandrig. De milicien sergeant W. F. Eijsvoogel van het 7e regiment infanterie is benoemd tot vaandrig en overgeplaatst bij het 18e regiment infanterie. Hoog-water in Friesland. De eigenaren van ondergeloopen landerijen en woningen te Oldelamer (Fr.) hebben besloten de schade per H.A. om te slaan. Elk huis, waarin het hoeren- of ander bedrijf wordt uit geoefend, wordt gelijkgesteld met 10 H.A. grond. In Friesland zakt het water langzaam. De polders te Nije- en Oldelamer komen weer in het bezit van den Sintelweg, die grooteadeels weer droog ligt, zoodat langs dien weg weer passage te voet mogelijk is. D© verlaten wonin- gon zijn voor een deel weer door de bewoners betrokken- Van hot Westelijk oorlogsterrem. PARIJS. Tusschen Avre en Aisne vuurde de 1' ransche artillerie op convooien bij de boer derij Sous Touvent en op een trein, welke het station van Lassigny verliet. In Argonne lieten de Franschen ©en mijn springen op hoogt© 285 (Haute Chevanchée). In den Elzas brachten de Fransche batterijen een munitiedepot tot ontploffing bij Orhey (ten zuiden van Bonliomme.) Bij Sondernach (ten zuiden van Mriinster). lichtten de Duitscbers een van onzen luister posten op, maar zij werden dadelijk door een tegenaanval verdreven. BERLI.JN. Officieel wordt nit het hoofdkwar tier gemeld De vijandelijke artillerie ontwikkeld© in en kele deelen van Champagne en ten oosten van St. Dié in de Vogezen groote activiteit. Lens werd opnieuw door den vijand bescho ten. Een groot Fransch vliegtuig stortte, door ons vuur getroffen, neder ten Z.W. van Chauny. D© aviateurs, die gewond werden, werden ge vangen genomen. Mossing deuren inleveren. De „Vorwarts" meldt, dat de messing deuren van kachels en haarden thans in Duitachland moeten, worden ingeleverd. Zij worden uit de huizen gehaald, ook zonder dat er door de verhuurders bijtijds gezorgd is voor andere deuren. Dat is onaangenaam voor de bewoners, en vaak ontstaat daar over twist tusschen huurder en verhuur der, en m vele gevallen weigeren de vrou wen de deuren van kachels, haarden en ander vervvumingstoesteMen a-f te geven. Het blad waarschuwt ei' tegen, de afgifte te weigerende kachels enz.: zijn het eigen dom van den huis-eigenaar, niet van den huurder. De koperen en messing deuren worden door de rogeering in beslag geno men. De eigenaar van het huis zou wonden gestraft, wanneer hij de deuren niet sou afleveren. Er zal wed geen huisheer zijn, meent hot blad, die niet graag dadelijk voor andere, ijzeren deuren zou zorgen, als die maar in voldoende hoeveelheid te krij gen warendat is echter niet het geval. Voor den huurder moge het onaangenaam zijn, hij moet geduld hebben. Slechts wanneer de huisheer weigert een andere deur te leveren, moest hij kunnen Do strijd tusschen Atrecht cn Lens. BERLIJN. De oorlogsberichtgever van de „Lokal Anzeiger" seint uit Douai: De sedert 23 Januari plaats hebbend© gevechten in het hooge terrein tusschen Atrecht en Lens blijken steeds meer te behoo- ren tot een grooten, samenhangenden aanval, die ten doel heeft onze loopgravenstellingen in dit belangrijke deel omvangrijk te verbeteren, en ons een betore positie in hot door den vijand bezette gebied t© verschaffen. Vier aanvallen hadden in enkele dagen een groot en belangrijk succes in het gebied van den straatweg AtrechtLeus. Bijzonder belangrijk was de vierde bestorming op 28 Januari die leidde tot het nemen van 1500 meter der eerste vijandelijke linie en op een bepaald punt zelfs van 200 meter der tweede linie. De geheele beweging bracht ons behalve ©en belangrijke terreinwinst en vele gevangenen, ook een rijken buit aan mitrailleurs en veel ander oorlogsmateriaal. Van het Oostelijk oorlogsterrein. BERLIJN, Officieel bericht uit het hoofd kwartier Sterk© Russische afdeelingen werden, door Duitsehe verkenningsafdoelingen aan de Wiesie- loecha, ten zuiden van Kuchecka Wola (tus schen de Stochod en de Styr), aangevallen en ui teen geslagen. De troonaopvolger doessoef Izzeddin f KONSTAN TIN OPEL. De Turksche troonsop- volger Joessoef Izzeddin heeft zich, wegens ziekte, van kant gemaakt; hij sneed in zijn paleis hedenmorgen zijn aderen door. Morgen zal zijn stoffelijk overschot in het graf van Sultan Makmoed worden bijgezet. (Prins Joessoef Izzeddin, geb. 9 October 1857, was de oudst© zoon van Sultan Abdoel- Azis, den oom van den tegenwoordigen Sultan. Ook Abdoel-Azis, die in 1876 vervallen werd verklaard van den troon, heeft zich, naar de geschiedenis zegt, door het openen Tan zijn aderen van het leven beroofd. Red.) UITSLUITEND GOUDEN EN ZILVEREN CADEAUX. BOEKHOUDEN Schriftelijke opleiding voor prak tijk en examen 2 per maand. Br. leit. P. 251, Aigl Adv.-Bur. ROUMA Co., Amsterdam. 1» Leur. Op 23 Februari a.s. Wedstrijd in Kemische Voordrachten voor GiMlsnlen,geen teroepskomieken. Aanvragen tol deelneming té rich ten aan deu Secretaris der Harmonie voor 5 Februari a.s. HET BESTUUR. AUGUST DE LAAT. De Humorist AUG. DE LAAT deelt aan belanghebbenden mede, datz\jn brief- en telegram-adres voortaan i6: AUG. DE LAAT, Humorist, Tilburg. 8peciaal repertoire voor Militaire Ont- spannings-avonden. Conditiën billijk. Ook bereid op te treden in duot. De cadeaulijst wordt op aanvraag gratis en franco.toegezonden door: Cacaofabrikanten Amsterdam -Overal verkrijgbaar Privaatles 25 cent. Voor jong en ond. Ned. taal, reke nen, Fransch en Engelsch. Samen 25 c, per week. "We sturen de les 1 franco per post. U zendt daarna per post Uw werk in, We kjjken alles na en zenden het per post terug. De lessen zjjn zoo duidelyk en eenvou dig, dat zelfs kindereu van 9 jaar ze met gemak kunnen volgen. Voor de eerste lessen behoeft niets betaald te worden, als men er niet in alle opzich ten dobbel en dwars over tevreden is. Vraag gratis prospectus aan In stituut Holarhof, De Clorcqstraat 75, Amsterdam. Bij de Militaire Drukkerij C. N. TEULINGS te 's-Her- togenbosch Is verschenen: EEN ZAKBOEKJE VOOR DEN LUITENANT SECTIE-COMMANDANT. Dit Zakboekje bevat de bepalingen uit het Velddienstvoorschrift, Manoeuvrevoorsehrift, Inkwartieringswet, Semvoorachrift en Pioniervoor schrift, alsmede zjjn verplichtingen als baancommandant. Zonder allerlei voorsdbriften b\j zich te dragen kan men in één oogenblib zjjn geheugen opfrlssehen. Toezending geschiedt franco per post na ontvangst van post wissel ad 0.55. GEVRAAGD bij Fa. N. C. EYSBERQEN, Smederij, Nadorststraat 94—96, ROTTERDAM. REPETITIE CURSUS voor het a.e. Examen KOMMIES BIJ 's RIJKS BELASTINGEN. Duur circa 2 mnd. Aanv. 5 Febr. VRAAGT de Studiegids met examen verslagen, die gr. en fr. wordt gezonden bjj inzending van deze advertentie als drukwerk. Spreekuren: Zat. 12—4, Woensdag 6—8. J. H. VAN DER VLIET, Nieuwendijk 50, Amsterdam. Naam Woonplaat»

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4