DK sOLDATElVCOITRAlvr van Vri|dag 4 Februari 1916 Marinezaken. Uit Leger en Vloot. Gezellige Winteravond-spelen. n J, A. Dekker, van het He; P. 0. Bruntiug, van het 19e; W. B. I. Holman, van het 3<-; I G 0. van Dam, van le; H. M. Vestdijk, vau 17e; H. J. Kouwenhoven, van leL. Venfce, van 22e; A. Semplonitis, van 9oH. J. PJooe Tan Amstel en S. 0. do J tui ter, van 21©; J Meiboom, van lie; H. Voorham, van 5e; A. W van der Hammen, van 17c; A. L. van der Schuyt, van 22e; W. J. Bot, van het 5e; 1'. Heemskerk, van het 12©E. Oudkerk, van het 3e; C. E. Zuhli, van het 22e; G. Proost en F E. Schut, van het lie; P. J. de Boor en F. G. A. Verstóegli, van het 5e; 1'. A. H. M. Dobbelmann, van het 11c; F. J. Meijjes, van het 22e; J. L. Westhoove, van net 4e J. F. Itecevour,. van het 2e; D. de Bruin, van liet 9e,B. J. van Tuit, van het 10c; A. F. Fortenier, van het llo F. A. Broers, van het S. Potthuma en S. Tadema, van het 9o M. Oelo en A. J. Dominions van, heb 4cH. AKiwinhorg. van het 10e; J. C Strong, van hot 4e; M. T. Slagtor. van het Mo; P. A. Blaauw, van het 4cM. Buys, van het 16e; J. D. do Vries, van het 8c J. C. Hofman, van het le- J. J. Plemp, van het 10e; A. M. C. do Booij. van het 21c; B. de Jong, van het öe; L. H M. de Keysor, van het 13o; D. H. Hardenberg, van hot 4eADocfi, van het 14e regiment. (Slot volgt.) Indienslslolllng landslorm, jaarkl. 1B12 Het thans nog overschietend e gedeelte 'der landstormjaarklasse 1912, hieronder l>e- 1 grepen zij aan wie "is bekend gemaakt dat zij met het tweede of laatste gedeelte dezer I jaarklasse onder de wapenen moeten komen, 1 zal worden in dienst gesteld i jn de prov. Groningen op Donderdag 19 Maart; in de prov. Drenthe op Vrijdag I 10 Maart, en in de overige provinciën op 'Donderdag 9 en Vrijdag 10 Maart 1916. (St. Ct.J Verlof in verband met heerscbende mond- en klauwzeer. De Opperbevelhebber van Land- en Zce- j macht heeft de volgende order uitgevaardigd ..Het komt mij noodig voor, waar gevallen van mond- en klauwzeer voorkomen, maatre- gelen te troffen, opdat geen militairen, onder i do wapenen zijnde, rich met verlof naar be- pmette hoeven" of boerderijen begeven. ,,In verband daarmede is op mijn verzoek aan do disbrictsveeartscn door den inspecteur van den eearteenijkundigen Dienst verzocht [bi; voorkomende gevallen den burgemeesters dèr betrokken Gemeenten te adviseeren, aan I de commandanten van zoons of betrekkingen van ben oners van hoeven of boerderijen, als hierboven bedoeld, het vorzoek to richten geen periodiek verlof naar hunne gemeen to to yet- leenen, alvorens de ontsmetting ia geëindigd. „Dit te uwer kennis brengend, verzoek ik u, indien burgemeesters dergelijke verzoeken tót u richten, daarmede rekening te houden en te doan houden." Motorrijwielen. Bij niinisterieele beschikking is nader be paald, dat indien voor de richtige uitvoering vati den dienst een motorrijwiel beslist nocdig is. dit wordt aangevraagd aan don etappen- directeur, onder opgave voor welk© diensten het wordt noodig geacht. Do motorrijwielen worden vergezeld van een bestuurder verstrekt door den comman dant van do depótafdeeling van den auto-trein dienst. Do thans genoten vergoed in gen voor het gebruik van eigen motorrijwielen in 's .Rijks dienst houden, uiterlijk met ingang van 1 Februari 1916, op. Het voronstaando geldt niet voor do leden en tijdelijke leden van het V. M. M. K. Generaal Mollinger. Bij het Indische leger benoemd tot generaal- Tnajoor van de infanterie de kolonel der infan terie P. A. Mollinger. Gedetacheerd Luchtvaartafdeeling, De bij het leger hier to Isndo ingedeelde lc- luit. dèr iuf. van het O.-I. leger B. A. W. Schlimme r wordt gedetacheerd hij de luchtvaart-afdeeling te Soesterberg ter oplei ding tot vlieger. Ontheven. De officier van gezondheid 2e klasse, A. E. S a m s o n, van het O.-I. leger, wordt, op 15 Maart a. s. van zijne detacheering bij het Nederlaudsche leger ontheven. Staatsbegroting 1916. Marine, Vcorieopig Verslag van de Eerste Kamer der Staten-Gensraal. In het algemeen kan men zich mot het be leid van den Minister wel vcroenigen. Eenige leden drongen aan op de instelling ceuer speciale vlöot-cuinmissie in den geest als do leger commissie bij oorlog. Andere loden verk.aarden zich er tegen, wijl alleen indien een vlootcontmissie met d© bodems zou kunnen meevaren, zijn een juist oordeel over het drieledig hoofddoel der vloot zou kun nen verkrijgen. Dit nu was h.i. onuitvoerbaar. Ook oordeelden deze leden een vlootcommissie onneodig, aangezien do vloot veel belangstelling geniet en dus genoegzaam van alle kanten wordt gade geslagen. Naar aanleiding van hetgeen de Minister in de Tweedè Kamer op '16 Deo. 1915 heeft mede- gedoeld, .sprak men ae vrees tut, dat ons eskader zijn karakter van homogeen eskader zon kun nen verliezen. Men meende, dat bij partieel houwen van een vloot do homogeniteit ten zeerste in het oog diende gehouden te worden. Dringend noodzakelijk werd door eenigo le den geacht eeno algeheel© scheiding te maken tusschen de maritieme defensie van Nederland en van do Koloniën. Hiertegen werd opgemerkt, dat die scheiding op groote bezwaren zou stuiten zoolang niet in Indië voldoende gele genheid zou bestaan om schepen te houwen, hl elk geval te repareeren. Verscheidene leden wezen er nogmaals op, dat ook reeds thans zoo mie. do voldoend© bemanning van onze vloot als de oncadrccring van ons marinepersoneel voldoende zijn gewaarborgd en waren gaarne bereid, binnen redelijke grenzen, mede te wer ken om vrywilligo dienstneming door daaraan te verbinden voordooien aantrekkelijk te ma ken, in de hoop op deze wijze voldoende he rn aiming t© verkrijgen. Echter blijft do mo gelijkheid on in de toekomst zelfs de waar schijnlijkheid. van con tekort toch bestaan en volkomen gerustheid zou alleen verkregen zijn als de wet het meer dan thans mogelijk maak te door verplichten dienst het ontbrekende aan te-vullen. Het vooruitzicut, dat men zou kun nen gedwongen worden tot den dienst dien j men vrijwillig op veel voordeeliger voorwaar den kan aan vaarden, zou niet weinig bijdragen om vrijwillig© dienstneming te bevorderen. Het onderwerp werd met aandrang aan de I overweging vau den Minister aanbevolen, j Eenigo leden achtten net onverantwoordelijk thans tot den aanbouw van nieuwe schepen over j te gaan zonder te wachten op do ervaring die door den tegenwoordige©! oorlog nog kan vcr- 1 kregen worden. Van andere zijde werd even wel geweuseht, dat mot den bouw zal worden voortgegaan. Gevraagd werd of ónze industrie in. staat is geheel zelfstandig duikbooten te maken. Algemeen stelde men er prijs op hulde, te brengen aan en erkentelijkheid te betuigen voor de toewijding door hei personeel der ma rine ter bescherming van s Rijks belangen aan den dag gelegd. Men vroeg zich af of overweging van ka zernebouw te Don Helder wel aanbeveling ver diende. Immers do plokken welke volgens me dedeling van den Minister daarvoor in aan merking komen, achtte men zeer Hefbaar. Verschillende leden achtten het scheppen der nieuwe betrekking vap inspecteur van het mi litair ouderwijs hij d© Zeemacht overbodig, om dat het bedoeld onderwijs bij do zeemacht niet zoodauigen omvang heeft, dat het aanstellen yiui een afzonderlijken inspecteur noadig Schijnt. Bleek de aanstelling wèl noodig, dan waren er enkele loden die veel gevoelden rooi de opmerking in het voorloopig verslag der Tweede Kamer, dat do voorgestelde bezoldiging van 2090 te gering meet worden geacht. Hr, Ms. „Kortsnaor". Blijkens bij liet departement" van marine ontvangen bericht vertrok Hr. Ms. pantser schip Korlcnacr onder bevel van den kapitein ter ze© L, P. W. van der W-al van Para maribo. „Noord-Brabant" Hr. Ms. Pantserdekseliip ..Noordbrabant" is bestemd omin het begin van April a.s. naar Ned.-Indië een reis te aanvaarden rond de Kaap de Goede Hoop en terug langs denzelfden weg. Aan boord van genoemde bodem voor deze uit- en thuisreis worden ingescheept de Adel borsten 2o klasse le afdeoling en de leerlingen onder-officier. Do volgende officieren en machinisten zijn bestemd om aan l>oord van dien bodem te worden geplaatst: kapitein-luitenant ter zee P. O. Coops, luitenants ter zee dor le klasse H. J. Pek, J. A. Jager en O. .D. T. de Rid der, luitenants ter zee der 2o klasse J. A. Itom Colthoff, K. van Alle-r en C. Pantekoek, luitenants ter zee der 3e klasse A. S. Pinke, J. G. van Nauta Lomke en J. L. K. Hoeke, officier van gezondheid der 2o klasse J. M. A. J. H. von Fr c ij tag Drabbe, officier van administratie der le klasse D. Tollenaar, offi cier machinist der lo klasse A. Risseeuw, offi cier machinist der 2o klaas© H. G. L. Jaux, officieren machinist der 3e klasse R. H. Was- terval eu W. N. Bart, machinisten J. Mortens, W. C. Eikendal, G. \V. J. van Sierenberg do Boer, J. C. Piek, H. J. Maas en A. Govers. Chef der equipage schipper S. Piso. Adressen gevraagd, Tweede 'plaatsing.) Op liet Hoofdexpeditie-kantoor Veldpost te 's-Gravejrkag© berusten stukken met on voldoende óf foutief adres, voor Jos. de Bock, korp. kok. Waarde (Antwerpen) A. d e G r a a f, 19 Lw. (uit Brussel) J a c. de Honings, kok le com., Ril land (uit Nanfcerre) G. ter Me uien, II 3 R. I. (uit Medan) B. Koopman, 23 Lw., kamer 18, blauw (uit Soerabaia) HToebosch, 4e comp. grenswacht (uit Broyall). Door den administrateur 3-3 Rog. -Huzaren Cav. Brigade Veldleger wordt hot adres ge vraagd van mil. korp. v. d. "Waal der lichting 1906, vermoedelijk ergens gedetacheerd als ordonnans. Uitbetaling vergoeding levensmiddelen Tweed i Mil. sold. D© Kort, M. F'. A. M. Kreynen, A. R. Kruyssen, B. J. Leva. A. M. M. v. <1. Loo. T. W. P. Luykcn. T. A. M. Maas, A. Maas, M. Martens, J. F. C'. v. Mechelen, J. B. v. dor Meys. F. .TH. Morhmers, O. .1. C. Mutsaerts, E. H. M, Nolemans, J'. Ooms, I. F. II. Ooninu. P. J. Pa nis, J. J. W. v. d. Pas. E. P. Pelt, J. P. llaaymakers, A. A. C, Rnsenbërg, A. v. Santvoordfc, B. Schalks, J. C. Smulders, J. Sneydcrs, G. C. Snoeys, C. Verhoeven, P. J. Vorkooyen, A. A. Vermeulen, A. J. Ansem do Vries, D. L. Do Vries. J. A. v. d. Zande, W. B. v. d. Zilver, P. H. J. v. der Zwaan, J. F. Laemers, B. Steenstra, S. Fongers, G. J. Do Bie, A. J. Mulder, C. W. i 1 ij 6 t. Mil. sold. Goudkot. M. Honnokarn, A. Kers. C. Bos. A. Hintzen. H. J. v Boxtel, A. A. In Fchr. opgekomen. Bino, L. v. d. Vloodt, P. J. Itcnzen, J. v. Rijn, P. J. Schóót», D. v. Kijk. W. Mevboom, H. A. v. Dijk, L. Do Hoog, P. Wjjnperlo, E. v. iSrp, L. F. Hagen, H. J. Do Water, M. Ver schuren. A. W. Smit. o. jr. M. A. Osiuga, J._ Boelens, K. Kamsfcra, L. Langius, B. Bonte, W. Bajcma, K. L. 'Lub, D. Cameron, J. Lemmers, Tli. G. Locffcn, A. H. v. Kempen. H. J. Sold. L.W. H.S. Gordijn, .T. P. Bus, P. J. (Tweede plaatsing.) ie Compagnie VI Depot Bataljon. De Sergeant-majoor-adrninistrateur van d© le Compagnie VI Depot Bataljon ons modedëelendo, dat de vorig© oproepingen goedo resultaten hebben gehad verzoekt thans, ton einde het nog verschuldigde menage- geld te kunnen uitbetalen aan onderstaande militairen, hem hun juisto adres te willen melden. Het eerste gedeelte zijn militairen, die 9 Dec. 1914 overgeplaatst zijn en nog 1 dag te goed hebben. De anderen zijn in Februari 1915 opge komen. De oorlog aan do grens van Oostenrijk en Italië brengt .wel zijn eigenaardige moeilijkheden mee, die vooral te wijten zijn aan het ongunstige bergachtige terrein. Op dit plaatje zien we, hoe moeilijk het voor de Italianen dikwijls is om hun artillerie op een aangewezen plaits in stelling te brengen. De zware kanonnen gaan D-Fnurlijk moeilijk den glooienden weg op, maar als die dan nog ruw en ongebaand ie, gaat het nog moeilijker en moeten menschelijke krachten de voorgespannen paarden t« hulp komeSf P, M., Alkmaar. Bij het in gebruik hebben van 20-30 are bouw grond wordt hoogstens 5 dagen verlof verleend. Red. J. D. eu Cb. B., Hcllcvoetslxds. Het is nog niet 'bekend op welk tijdstip de zeemilitie lich tingen 1909 en 1910 met klein verlof naar huis worden gezonden. Do door u bedoelde lichting van het korps pantserfort-artülerio is dezelfde als in die van het wetsontwerp. Red. W. Sch., Breda. Wij vermeenen dat gij mili cien-korporaal zijnde tegen uw zin niet ver plicht kunt worden als bijkok in een der sol daten menages dienst to doen. Spreek er met uw escadronscommandant over. R e d. J. T. K„ Nijlioven. Gedurende den tijd dat gij ziek thuis zijt verbleven, hebt gij reoht op uw gewone soldij en ƒ0.35 meuagegold per dag. Bovendien gedurende do eerst© 4 dagen mobili- ■snlietoelage. Het is echter noodig dat gij tot bewijs een venklaring overlegt van den ge neesheer, die u heeft behandeld. Red. S. J. K., West-Tersdhaiing. Het. tijdstip, waarop de oudste lichting der zeemilitie met klein verlof naar huis gaat, is niet bekend. Als gij de „Soldatencourant" ste©ds goed had ge lezen, zoudt gij ontdekt hebben dat uw vraag reeds enkele malen werd beantwoord. Red. J. S., fort Giessen. Het eenige middel om de Rijk6vergoeding voor u te doen bestendigen, is, dat gij onder de way enen blijft. R e d. P. G. W. en A. Fl., Milligen. Als gij een rijwiel hebt, moet daarvoor .belasting betaald worden, dat is van toepassing voor iedereen die er een dergelijk vervoermiddel op na houdt. Daar is nu eenmaal niets aan t© doen. Red. J. V., Dordrecht. Het is nog niet hekend wanneer do lichting 1907 der bereden wapens mot klein verlof wordt gezonden. Red. A. K., Oosterhout. Voor 1 x 24 uur verlof hebt gij reoht op ƒ0.35 menagegeld. Red. D. D. A. v. S., 's-Hertogembosch. Gedurende den tijd dat gij ziek thuis zijt- geweest, hebt gij recht op soldij en menagegeld. De rekening van den dokter, die u heeft behandeld zult gij zelf moeten betalen, tenzij er termen te vin den zijn dat do kosten door het Rijk worden vergoed, in welk geval wij u aanraden een gemotiveerd verzoek tot teruggave van die kosten aan den M. v. O. te richten. R©2. J. T. R., Milligen. Heb inhouden van gold voor het sctdllen van aardappelen is een onder- handsche aangelegenheid. Indien gij zelf aan dien dienst niet wenscht mede to doen, is heb billijk dat gij een kleine vergoeding hiervoor betaalt. Red. J. F-, Utrecht. Ten oinde voor een plaat sing als werkman bij eeu der spoorweg-mijen in aanmerking te komen, kunt gij eon verzoek richten tot de directie van een dier Mijen.' Er zal eohter geen leans bestaan dat gij daarvoor onbepaald vorlof krijgt. Red. X., Den Haag. Met intrekking van perio diek verlof mag niet gestraft worden. Red. K. Fi. P. In ieder geval zal u wol do uitslag bekend gemaakt worden omtrent het bezwaar schrift door u iugediencfc Van welk tijdstip af ©ventueel de meerder© vergoeding wordt uit betaald, wordt mede vermeld. Het is ons niet bekend dat de vergoeding door do gemeente Amsterdam met 0.10 per dag in 't algemeen verhoogd is. Red. J. v. L-, Berg©n-op-Zoom. Het hangt af van de plaats, naar welke gij als politieagent w enscht te solliciteeren of gij met klein verlof naar huis kunt gaan. Wenscht gij een plaat sing als zoodanig te Amsterdam, dan kunt gij een verzoek om klein verlof aan don M. v, O. richten. Red. A. E. v. d. N., Kruiningen. In hoeverre gij nog aanspraak kunt makeu op het door u be doelde periodieke verlof is ter beoordeeling van uwen compagnies-commandant. Red. W. H. v. L. 'te Halfweg. In orde ontvangen. Dank voor goede zorgen. Ited. P. v. D., Naarden. Voor detacheering bij de Luchivaartafdeeling zie de correspondentie- rubriek in ons blad van No. 2-1-5. Red. J. v. d. L., Vceritten Limburg. Voor verlof naar België zie de Correspondentierubriek van ons blad in no. 226. Rod. L. E. to A. In uw woonplaats in garnizoen zijnde, hebt gij eveneens recht op een dag ver lof in de 10 dagen. Red. L. K., Tilburg. De Militielichting 1907 der onbereden wapenen is 1 Jannaiï 1916 bij de landweer overgegaan. Op welk tijdstip die lichting met klein verlof gaat, is nog niet he kend. Wij vermoeden in do helft van dit jaar. Red. J. T., Uppdsch© dijkfort. Ook degene, die in België verblijf houden, moeten, wanneer hun landstormjaarklasse onder d© wapenen komt, opkomen. Rod. C. v. d. S., Laren. Voor militairen als schoen maker dienstdoende' bestaan geen bepaalde onderscheïdingsteekenen. Red. D. de B., Den Haag. Verlofdagen vallende m ccn straftijd zijn vervallen en worden niet meer ingehaald. Red. C. J. M. to Eist. Richt een verzoek tot uwen Compagniescommandant om voor studie verlof of'gunsten in aanmerking to mogen komen. Rc d. K., Breda. Als gij met 2 dagen verlor en-£ reisdagen, dus samen -4 dagen verlof gaat en op die dagen niet aan den middagmaaltijd deel neemt, hebt gij recht op 4 dagen menagegeld. Tn 't. algemeen geldt de bepaling dat het aantal niot genoten middagrantsoenen geldt als grond slag voor hot aantal malen dat de vergoeding voor bet gemis van levensmiddelen onder de daarvoor gestelde voorwaarden moet worden toegekend. Indien niet anders is bepaald, bedraagt die vergoeding 0.35 per dag. Rod. De V; to Mook. Het tijdstip waarop do lich ting 1907 van do hereden korpsen met klein verlof naar huis gaat, is niet bekend. Gij kunt echter - n gemotiveerd verzoek tot den M. v. O. richton om in verband met uwo belangen if mogen weten np welk tijdstip ongeveer dio lichting naar huis zal gaan. Rod. W. F. v d. B., Vlisaingen. Wij gcloovcn niet. dat gij annopraak op verlof kunt maken voordat de Krijgsraad uitspraak beeft gedaan. Vindt uw Compagniescommandant echter tonnen om ti cnlicle dagen verlof to verJeenen, dan is dit aln een gunst te beschouwen. R o d. L. L. .Sell., Hellcvootsluis. De voorzitter van de Commissie van voorlichting in zake bezwaar schriften vergoeding kostwinners voor do pro vincie Utrecht is: C. C. d'Aunmlo baron van Hardenbrock van Hardcnbroek, lid van do Eerste Kamer der ütaten-Gcncraal to Zcitt. R c d. W. V., ülvonhout. Dat de hospitaalsoldaten en ziekendragers der militiclickting 1907, 1 Januari j.l. naar do landweer overgegaan, nog bij het. veldleger, ingedeeld zijn, staat met de. belangen van den dienst in verband. Op welk tijdstip deze militairen bij hun landweer district geplaatst worden is nog niot bekend. R o d. A. A., Vlissingcn. Gij kunt oen verzoek richten tot don Opperbcv. van L. cn Z. om bij dc hospitaalsoldaten of ziekendragers geplaatst to mogen worden en hierbij uwo diploma's over to leggen. Red. W. B., Hellevoetsluis. Richt ©en verzoek tot uwen Compagniescommandant om in aan merking to mogen komen voor het visscherij- verlof. Omtrent den duur van liet verlof beslist do betrokken autoriteit. Rod, J. L. G. tc Vljssingen. Na afloop van do 20 dogen, waarin gij mot 2 x 24 uren vorlof zijt geweest, hebt gij in do cc-rstvolgendo 10 dagen recht op 1 dag verlof met vervoer voor Rijks rekening. Het komt ons echter regelmatig voor dat voor elk onderdeel van het loger afzonder lijk eeno uniform© vorlofsregeling wordt ge maakt. R e d. C. J. do B-, Woerden. Voor plaatsing bij de Constr.werkplaatsen to Delft moet gij een ver zoek richten tot de Directie dor Artillerie- Inrichtingen to Heinbrug, onder overlegging event, van diploma's enz. Informeer tegelijker tijd in uw verzoek naar do loonregeling. Red. H. B. K., Breda. Met hot door u gevraagde kan in liet algemeen geen rekoning worden gehouden. Er zullen wel zeer veel militairen zijn, dio gaarno in of nabij hun woonplaats geplaatst zouden willen v/orden, vandaar dat het moeilijk is om aan al die verzoeken ts vol doen. Red. C. v. S., Fijnaart. Bij eon vorlof van 8 dagen, aaneen genoten (4 dagen periodiek en 4 dagen balansvprlof) wordt de vergoeding we gens kostwinnerschap 8 dozen ingehouden. Red. A. do V., Schoonhoven- Voor een platei ng bij de Art.-Inrichting aan d© Hembrug kunt gij wel in. aanmerking komen en radon u daar toe aan een verzoek tot de directie van die inriohtingen te Hembrug tc richten onder op- Spreek er met tnven Eskadrons-commandant A. J. M., to P. Tot 8 Januari stond het periodiek verlof eenigen tijd stil. Op 7 Febr. bobt gij nu weer recht op 3 dagen verlof. Red. A. L. J. B.. te Ede. Hot door n bedoelde muziekkorps zal uitsluitend uit agenten van politie bestaan, zoodat gij daarvoor niet in aanmerking komt. Red. Ph. D., Amersfoort. Ecd der gelijke order van den Opperbevelhebber is ons niet» hekend. R e cL P. G. B., Hulst. Richt een verzoek op ongo- zegcld papier tot don M. v. O. om voor studie verlof in aanmerking te mogen komen; Red. Leesboek waarin ven/oerbewijs verloren. Laten liggon in den trein van Maastricht naar Amsterdam bij 't overstappen te Utrecht op Maandag 31 Januari (10 nur vertrek Utrecht) een leesboek getiteld „Het kind met den Helm" waarin een vervoerbewijs van Roer mond naar Den Haag. Gelieve dezo terug te bezorgen aan den mil. sergeant J. Hornikx, school Krirzingerstraat, Den Haag. Muts verlofen. Van verlof terugkomende, kwam ik tot de onaangename ontdekking, dat ik mijn muts kwijt was. Misschien is deze door de een of ander hij vergissing medegenomen. De muts is van zwart laken met een lichte blauwe kwast en binnen aan do voering zijn genaaid de lot- tors C. M. Verzoeke beleefd bericht van den vinder aan Mil. E. Nauta, 2o Esc, le Reg. Huzaren 4© Divisie Veldleger. Verloren. Koppel, tasschen en bajonet verloren W. N. 2793. De vinder wordt beleefd verzocht bericht te i zenden aan mil. W. v. Maanen, l.I.o.R.I., Ulo Divisie Veldleger. Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914. Ingekomen bijdragen van militairen van 16 t/m, 22 Januari 1916. II-14e R. I. 'f 21.35. Korporaals en min deren 3-II-4 R. V. Art. f 3.Officieren en minderen 38e B. L. W. Inf. f 48.60 Militairen in do stelling v/d. Mondon v/d. Maas en bet Haringvliet f 600. Totaal Generaal f 3,584,732.954. De penningmeester, JLr. Mr. W. Tb. C v. Doom. 's-Gravenbage, 24 Januari 1916. Uitvoering grenadiers en Jagers, Maandagavond bobben dc mannen van de Regimenten Grenadiers en Jagers nog eens getoond wat zij vermogen op bet ge bied van gymnastiek en sport en kunst. Nu in bet Gebouw voor Kunsten en We tenschappen. Heel de zaal was diebt bezet tot op de boogste rangen. In de koninklijke loge namen plaats Z. K. H. Pains Hendrik, vergezeld van rijn adju dant den le-l-uit. jbr. Backer, voorts de Mi nister van Oorlog, genera ai-majoor Boe boom, de Opperbevelbebber van Land- en Zeemacht, genenraal Snijders, de comman dant van bet veldleger, luitenant-generaal Van Terwisga, de commandant der le divi sie, gsneraaï-majoor Van Delft, de gouver neur der Residentie, generaal-majoor Kem per, de commandant der brigade grena diers en jagers, kolonel Habbema, de com mandant van bet regiment grenadiers, lui tenant-kolonel jbr. v. Suchtelen v. d. ïïaare, majoor H. P. J. M. Bakker, voor zitter der regelingscommissie. In de pauze verscheen nog de commissaris der Konin gin in de provincie Zuid-Holland, baron Sweerts de Landas Wyborgh; .de burge meester bad bericht gezonden door ambts bezigheden verhinderd te zijn. Z. K. H. deed zich in de pauze de verschillende com missieleden voorstellen en gaf zijn hooge ingenomenheid te kennen met de uitvoering. In de zaal en op de balcons natuurlijk veel militairen, kader en minderen ver der merkten we er ook op den Belgischen gezant, baron Fallon en den legatieraad, prins Albert de Ligne maar tusschen die vele uniformen groen en grijs kleurden De scharenslijper. Wilt go bij een gezelligen maaltijd de fasten, die tegenover u ritten, in verbaring rengen Dan moet. gc bun eens voorstellen, hunne messen te slijpen op een nieuwe soort van slijpsteen. Zet uw bord op uwe knieën met do hoüo zijde naar u toe, en boud bet rochtetanuig, door liet tegen den rand van de tafel t» laten leunen, waarboven bet omstreeks 5 cM. moet uitatekeu. Nu houdt go bet lemmer van oen mee op den rand van uw bord, en terwijl go den I stand van een scharenslijper aanneemt, laat ge eenvoudig door eeno trilling van j tegenover u ritten, zullon tueonen bot bord de boenen, bet bord snel la 2 mM. op cn i te rien draaien, evenals oou slijpsteen, ca neer dansen, terwijl bet mos bet ternau- zij zuflon do behendigheid bewonderen, wurnood aanraakt. De tocochouwere, die 1 waarmede gij dit snel kimt doen. toch ook tal van avoudtoilotji» van jonge dames. Er was ditmaal voor do jonge damee, die bouquetjes aanboden concurrentie van viervoeters, voor den programmaverkoop de honden van het mihraiMourpeloton, keu rig groene dekkloedjcs dragend roet een zakje op zijde, gingen daarmede de zaal load. l>e Koninklijke Militaire Kapel opende den avond mot een pïttigen marac!i ,Leve bet Jegor", van zijn dirigent, kapitein N. A. Bouwman eu daarna volgden 1al van nummers in groote verscheidenheid. Kranig en otraf werd er gewerkt, eeret een colonne geweer, later paardspriugen en na de pauze nog vrije oefeningen. Van dat laatste moeten wc toch nog erven vermolden liet allerkoddigst effect van. sol daten, die een masker tegen bet achter hoofd droegen erf de uniform achternhvo- reu aan hadden Do milicien der jagers, L. Kippel, bracht gevoelvol een paar cello-sob ten gehoor©, op de piano begeleid door den milicien J. Riet dijk een milicien van dc depót-compagnie der grenadiers droeg „Napoleon op St. He lena1', van Fabricius voor, er werd een eere-partij fleuret met groot saluut gespeeld door de sergeanten-ro ajoor-ijistructeurs v. d. Nieuwe Gierseu en Verhey, bet koor van hert 31 Bataljon Landweer infanterie zong on der Leading van Corn. J. van Heyst twee liederen en dan liet rich nog een instrumen taal kwartet hoorenguitaar, mandolines en citer. En nog hebben we niet alles vermeld Een programma zoo vol verscheidenheid maakt het den verslaggever niet gemakkelijk, al valt er dan. alleen te prijzen. Want van elk nummer zou iets goeds te zeggen zijn. Bij voorbeeld nog van de demonstratie van het jnifraillcnirpeloton bivak, ontwaken en schijfschieten waarbij de honden over heb algemeen zich gewillig© artisten toonden. Dan de marmer-groepen, waarvan vooral een drietal uit „Wilhelm Teil" aeer volde den, en ten slotte het tableau-vivant,,De KoiLandsche grenadiers in den slag bij Krasnoo (17 November 1812)", voorgesteld naar een schilderij van Honynok van Pa-pen- dxecht. Een in alle opzichten welgeslaagden avond, ode wat de opbrengst lystreft, netto ongeveer f 1000, welk bedrag ten goede komt aan de Algemeen© Watersnood-com missie. N. Ct. Reservebataljon B. Uitvoering van 27 Januari. Sergeant „Fried" schrijft ods Drie lieve dames en de heer De Groot zijn naar ons kamp gekomen eu wij hebben ons een geheel en avond gelukkig gevoeld in hun hijzijn, dat ons een voortdurend kunstgenot verschafic. Ik behoef hier eigenlijk niet do namen te noe men van het artistieke viertal, dat week aan week belangeloos do vruchten zijner talenten strooit tusschen ons, gemobiliseerden. Hieraan herinnerde majoor Van Baak ook nog even in zijn welkom aan onze gaston. Jeanne Kielburger voerde ods dan den too- verhof binnen met het heerlijk „Ave Maria" van Gounod en Anna en Johan do Groot adsistoorden voortreffelijk. Gelukkig is ze daarna nog dikwijls teruggekeerd om ons met haar prachtig geluid do mooie Hollandsche en VI aam sch e liederen te vertolken. Heel gevoelige als „Moederloos" van Dia mant en Hullebroeck's Liedje van den Beiaar dier", frisch louko als ,,Ik en mijn wijf' van Wierts en „Hij, dio geen liedje zingen kan", ten slotto spontaan vaderlaudseho liederen van Brandt Buys eu van Wierts, van Diepen- biock cn van Andriessendaartusscsen als een fijn stukje Saksisch porselein een Liebeslied van ileyer—Helmund. Wat klonken die vadcrlandsche liederen uit dagend, wat golfden ze frank en vrij de zaal in, hoe stroomde ons 't trage Neerl.indscho bloed toen weer snolier door de aderen. Truida voerde ons met Anna en Johan de Groot door den eenmaal betreden lusttuin ver der. Hun trio „Reigen Sc-liger Geistcn" van Gliick gaf ons de volmaakst© harmonie van drie instrumenten to genieten, zóó Schubert's March© militaire". Do Faustiantaisie van Sarasate, een bloemlezing als het waro van do moeilijkste viooltechniekec, Truido do Groot speelde ze, geheel uit het hoofd, zonder eeu enkelo hapering in prachtigcn stijl, enfin vol maakt. Tot slot gaf ze een „Wiegenlied" vaa Max Roger, zóó fijngevoelig als alleen een vrouw 't vermag. Majoor Van Baak dankte met eenigo harte lijke woorden het gulle viertal, dat ons dezen heerlijken avond schonk cn alle aanwezigen sttmdeu door krachtig handgeklap,- met zijn huldiging in. Voetbalwedstrijd voor den Watersnood. Sergeant F. G. J. Timp schrijft ons uit Venlo Onder begunstiging van mooi weer en een talrijk publiek werd Zondag 30 JaD. j.l. oen voetbalwedstrijd gehouden tusschen eon V. Y\'. Landstorm XI tal en een V. V. V. comb Do totale opbrengst was bestemd voor dc slacht offers van don watersnood T'e 2-J u. floot do scheidsrechter Leido elf tallen in 't veld. Direct na aftrap vallen beide partijen goed aan, na ongeveer 10 min. spelen wordt uit een mooien voorzot van Doltrop door sergt. Jamin een schot op doel gelost doch in 'beide handen opgevangen door den doelman der V.V.V. Comb, welke den bal onvoldoende wegwerkt, Wéttelings als do kippen or bij en loopt den bal in 't net. Het V. W. Landst. XI tal leidt met 10. Van boide zijden wordt verder hard door ge wolkt en nu is het do V.V.V. Comb, die een tegenpunt maakt. In dezen stand 1—1 treedt de rust in. Na do rust is het uit met het V. W. j Landstorm XI tal. Meercndeels wordt op do j helft der V. W. Landstorm gespeeld, en alhoc- I wel nog we! eens wordt doorgebroken, levert het voor doel niets op. Dc V.V.V. Comb, brengt den stand successievelijk (door 3 pynal- ties) op 61. Wel iets geflatteerd heeft do V.V.V. Comb, hiermede gewonnen, wat bewijst- de stand bij rust. Hot V. W. Landst. BI tal heeft zich voorge nomen bij een volgenden wedstrijd revanche te zullen nemen. Do notto-opbrengst was de respectable som van 39.45-J. Hiervoor oen woord van dank aan de Venlo- floho Voetbal Verccniging. V. V. 'V. dio door har© medewerking (hot namozuitelien vau eeu XI tal, beschikbaar «tellen van voetballen en terrein voel hiertoo hoeft bijgedragen. Nog rest mii een woord vau dan): aan de Wol. Ed. Gcet. lieer den ree. 2en luit. O. J. J. broer, comt. v. w. Landstorm-romp. Venlo) die door zijn tegenwoordigheid en bijdrage blqk van iw- lu.n^toiliug gaf voor zijn soctio eu hun be oogd doch Verder hob ik hot genoegen n te molden dat er ann vrijwillig© bijdragen door de v. v. Landst. afd. Yenlo is bijeengebracht de som ma van 5.28. Uit Ooltgensplaat. Dc- korporaal J. van de Vesting-axtiUerio adirijft ons: Voor een aandachtig luisterend pubiiok hiold Woensdagavond 1.1. in do cant in© d« officier vau gezondheid, do WoloEdel Gestrenge heer dr. Veraart, een voordracht ©ver het alcoho lisme. Spreker begon met te zoggen dat do voor dracht plnats vond op last van don Stelling- cornino., dio verlangt dat door do officieren van gezondheid lezingen gehouden worden j over do gezondheidsleer. Waarom spreker juist, dit onderwerp gekozen had? Omdat hem do ondervinding geleerd hooft dat nog maar al to veel militairen een to royaal gebruik van den alcohol maken. Zoo dikwijls hoeft hij iu dezi-n mobilisatietijd in liet late avonduur donkere rchimenen den fortweg zien paceocron, die blijkbaar allo krachten moesten inspannen om den juisten afstoud tusschen sloot cn dijk te bewaren. Daarotn meende Z. W. Edel Ge strenge dat meerdero kennis van het wezon van den 3loohof, voor onze militairen geen overbodige weelde zijn zou. Op dikwijls geeetige wijze behandeld© spreker nu achtereenvolgens de uitvinding van dan alcohol, het weergalooze misbruik dat door 'zwr velen vau hom gemaakt wordt, do goed© eigenschappen hem door deu volksmond toege kend zonder dezen te bezitten, do verwoesting die hij aanricht in het loven der volkeren. Oorspronkelijk fabriceerde men alcohol door hot branden van wijn. Echter de fabricatie van alcohol was op deze wijze to duur, allec-a de nloergegoeden konden gobruik maken van ge giste alcoholhoudende dranken. Wilde men dezo ook onder het herik van den kleinen man bren gen, dan moest nnar een goedkooj>er grondstof worden uitgezien. Deze heelt men dan ten slotte ook gevonden in den aardappel. Door do vr-n-/-billendo verbeteringen die uien bij het dietilleeron writ aan te brengen, «teeg dé hoe veelheid opgeleverde alcohol per RL. grond stof. werd do drank goedkooper, zoödat het aantal gelegenheden, waar de alcohol verkrijg baar was, sterk vermeerderden. In do 13o eeuw is het "ebruik van alcohol zoo algemec-n, wordt hij door bijna allen zóó geregeld gebruikt, dat men van con nieuno kwaal, het alcoholisme kon spreken. Do reactie bleef niet uit. Overal «tonden matigheidsapostelen op, die door hun voorbeeld van onthouding, andoren tei «lo onthouding wisten over te halen. Ken der moest bekende is wol Pater Mathow, dio in Ierland duizenden on duizenden door zijn machtig redenaan- tolent voor do onthoudingisbewegirig wist to winnen. al gin<r door den hongersnood cn andere rampen, welke hot groene Erin teister den, veel van dezen arbeid verloren. Spreker brengt buldo aan de mannen cn vrouwen dio door zelf het offer van onthouding te brengen voortgaan met hun heerlijk werk. ondanks het laffo gedoo van eomraigon, dio hun arbeid nog maar al te graag belachelijk trachten te maken. Een groot deel van het volk ziet helaas nog to weinig liet werkelijk karakter van don alco hol Het geeft hem nog altijd allo mcgelijko gcedo hoedanigheden. Hij is een krachtaan brenger, een warmteverwekker. hij becifc voe dingswaarde etc. etc. Duidelijk laat spreker uitkomen dat dit alles slechts schijn is. Het gebruik van alcohol geeft geen nieuwe krach ten. Dcor tweo ploegen arbeiders aan een zr- ker werk in stukloon een bepaalden tijd to laten arbeiden, waaran do ecue plosg i«-deren dag alcoholhoudenden drank in klein© hoeveel heden veTstrokt werd en do andere ploeg „droog" werkte, bleek dat do laatsten meer produceerden en bijgevolg meer verdienden, dan de eersten. Zoo zelfs, dat de alcohol ge bruikende ploeg verzocht do rollen eens om to keeren. Wat gebeurde, met het resultaat dat deze nu op haar beurt de nu drinkende ploeg, die eerst ala geen alcohol gebruikend het raetti- 'to werk verrichtte, in productiviteit over den kop vloog. Ook aJs middel tegen de koude, als warmte verwekker, heeft de alcohol nog vereerders. Menigeen meent nog steeds bij feil© koude, iemand geen beteren dienst te kunnen bewijzen, dan hem een borrel te schenken, En het ge loof in het middel vat te eerder post, daar inderdaad na korten tijd een gevoel van warm te de huid doorstroomt. Doch schijn bedriegt. Do bloedvaten van welke de huid ri voorzien, ziju onder den invloed van alcohol verwijd. Do bloed toevoer naar hefc lichaamsoppervlak is daardoor ruimer goworden. Bij het gebruik van alchol nuwordt door den vermeerderden bloedtoevoer, de huid. welko altijd door afkoe ling aan de lucht iets kouder is, dan de binnen ste lagen van hei lichaam, warmer en dienten gevolge brengen de uiteinden der zenuwen, in do huid gelegen, 't gevoel van vermeerderde warmte, tot gewaarwording. In plaats van meer warmte to geven, ontneemt dus de alco hol warmt© aan ons lichaam, door dezo naar de oppervlakte der huid te jagen cn aldus ver loren te doen gaan. Meer koude is het ge volg. zoowc-l voor de huid, als voor 't geheel© lid-aam. Op zijn tochten naar de Noordpool streken nam dr. Kansen alleen gohoelonthon- ders mede, omdat dezen het best tegen do koude bestand zijn. (Jok als voedingsmiddel heeft alcohol zeer geriuge waarde. Zoudt ge, vraagt spr„ aan een dikken boterham belegd met rattekruid, voe dingswaarde toekennen? Ge zoudt hem niet gebruiken en terecht. Neen, do alcohol heeft slechts waarde als genotmiddel. Meer goeds weet spr. van hem niet te zeggen. Want ook als geneesmiddel wordt hij maar door enkele dokters gebruikt. Men kan in do meeste ge vallen iets anders en beters ais medicijn voor schrijven. Zijn nadeden zijn ec-her velen. Hij is de oorzaak dat millioenen vrouwen en kin deren een rampzalig bestaan leiden. Hij is do roover van het geluk in de huisgezinnen, is de oorzaak, dat zoovele kinderen lichamelijk en geestelijk minderwaardig ter wereld komen, een erfenis van do drankzucht der ouders. Zijn invloed op dc gezondheid en den levensduur valt niet te ontkennen. De onthouders worden over het algemeen ouder, leven langer dan d© i

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3