No. 230. Vrijdag 4 Februari 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws, Inzameling voor de Slachtoffers van den Watersnood. Onder redactie van D. MANASSEN, De toestand in den reuzenstrijd. „ZIJ HAM! MAAR m EEN DRAADJE!"*) TWEEDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT ADRES DER EEDACTIE EN' ADMINISTRATIE PA LESTE IN A ST RA AT JO. AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 3 CENT. ABONNE MENT VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS ƒ1.50 P. DRIE M AANDEN Voor Advórteatiën wend»; men Amsterdam. Rrys der AdvertectlCn jj deelingen' op do tweede, derde en vierdi reductie. tot onze Administratie. Pab-striniuLraat 10, per regel 30 cent. Voor Jnpzondon Mede' pagina dubbel Urief. By abonnement De DartianeBSen. In den nacht van 8 op 9 Januari j.l. hebben de Engelsc-hen Sednl Bahr (of Sidd el Bahr) aan den ingang der Dardanellon volledig ontruimd. Daarmede is de Dardanellen-sxpeditie, die zooveel menschenlevens heeft gekost, zonder eenig resul taat, op te leveren, dan dat een groot aantal Turbsche troepen werden vastgehouden, opgegeven. Reeds was in 't laatst van December de Soevla-baai en het Anzac-gebied ontruimd. Wij geven nog eens weer een kaartje van de zeeëngte met twee bijkaartjes. Op dat links boven ziet men de door de EngeJschen bezette eilanden aan den ingang der Dardanellen, daaronder de veelgenoemde Tenedos en Lernnos. Reclits onder is de ligging van Konstantinopel aangegeven, dat voor de geallieerden alleen te be reiken was door de Dardanellen. Is het niet eigenaardig voor een wereld oorlog, dat de belangrijkste, of althans be langwekkendste gebeurtenissen der laatste dagen nieuwe Zeppelin-aanvallen zijn? Van een daarvan, dien op Parijs, hebben onze lezers reeds vernomen. De Duitsche lucht ballons hebben thans een nieuwen raid ge daan, en weer op Engelands Oostkust. Van Bonden ie men ditmaal vrij ver gebleven. De zes a zeven. Zeppelins hebben boven Middeti-Engeland gezweefd. Dat gebeurde in den nacht van Maandag op Dinsdag, nauwelijks vierentwintig uren dus na den aanval op Parijs, on tal van ontploffings- en brandbommen werden neergeworpen. Blijkbaar zijn de Zeppelins vrij ver over Engeland heengostrekeneen Duitsch offi cieel bericht spreekt van bommen, die neer- tvielen op de ijzerfabrieken en hoogovens van Sheffield en zelfs op de dokken en ha venwerken in en bij LiverpoolEr werd hevige uitwerking va.n de brandbommen waargenomen, ook werden de Zeppelins beschoten, maar zij konden alle behouden terugkeeren. De windstilte en nevelige nachten der laatste dagen Jokten als 't ware reeds uit tot luchtaanvallen. Bovendien hadden de Duitschers op de Franscben weerwraak te nemen wegens den vliegeraanval op Frei burg in Breisgau. Mot betrekking tot En geland zal eerder het voornemen den door slag hebben gegeven om do nijverheids- middelpunten in Engeland te treffen, •welke vooral dienst, doen voor den aan Ik zag den inventaris na, bestaande uit patroneneen inktpot, een© olielamp en dergelijke kostbare zaken meer, waarvan ©venwel het zoek raken geboet moest worden. De cipier ontsloot de verschillende strafkamers en liet. toe dat ik er mijn neus in stale. Ik wist echter niet hoe gauw ik hém weer zou terugtrekken, uit hoofde van on aangename prikkeling, die mijne reukor ganen ondervonden. Eindelijk was de inspectie afgeiloopen en de oude wacht marcheerde a.f. Ik zette mij voor het wachthuis neder en liet mijn, blik ken. gaan over het bonte gewoel op de passar. Thans gevoelde ik mij een volkomen al leenheer scher Reeds dikwijls, wanneer ik als soldaat qp post stond en ook later als korporaal, had ik mij vermeid in het aanschouwen van dat gewriemel, doch nu was het alsof ik door andere oogen zag. Dat was alleen dis schuld van die mooie gouden streep. l'lc keek er eens naar; zij hing nog. Van louter pleizier had ik tot nog toe niets van eetlust bemerkt, doch toen de verschillende geuren uit de nabijgelegen warongs 3) mij in den neus kwamen, begon mijne maag hare rechten te doen gelden. Gelukkig, daar naderde reeds de etendrager. Mijn eerste maaltijd uit de onderoffiaier?- ikeuken Het liefst was ik den man te gemoet Uit ,.Ge-eft acht", 6clietsen uit het In dische Soldatenleven door A. Prell, uitgave Van Holkema en "V\"aroudovf, Amsterdam, 3) gaarkeukens, maak van munitie. Uit Parijs vernamen we van een betrekkelijk groot aantal slachtoffers aan dooden en gewonden. Dit zelfde is blijkbaar ook weer het geval in Engelandeen Engelsch 'bericht spreekt van 54 personen, die gedood of gewond rijn; daarentegen, heet.hek, in tegenspraak met het Duitsche bericht, dat er slechts ,,eenige" schade is aangericht. Doch hoe groet die ook zij, in dezen wereld-oorli% zijn dergelijke luchtaanvallen toch van be trekkelijk luttele beteekènis 'en vergoelijken zij nauwelijks, dat er zooveel schuildolooze en weerlooze burgers bij omkomen. Het meeste wat met deze luchtaanvallen wordt bereikt, is schrik en vrees te brengen on der de menschen in de vijandelijke landen, en ook in dit opricht is het succes in den regel niet groot. In elk geval, zij brengen den grooben strijd geen stap vooruit, en daar moet het voor elke oorlogsdaad toch maar om te doen zijn. Op de - oorlogsteiroiuen bleef het in de laatste dagen betrekkelijk rustig. Zelfs in het Westen, waar de Duitsche aanva'Jlen thans blijkbaar weer verslappen. Zoo;;!s we reods zeiden, hebben die ook geen ander resultaat .gehad dan een kleine wijziging der frontlijn bij Neuville eu aan de Somme. Do Franseho berichten spreken thans van hevige beschieting van Estricourt, bij Boos, bij Stelcöcade, tussohen de Aisne en Oisc, en in Lotharingen. In' den naoht. van Maan- dag op Dinsdag zouden Fransolie troepen In een Duiteohe loopgraaf zijn doorgedrongen bij Wytscliaeto, resultaatdrie man ge vangen, twee mitrailleurs vernield, daarna blijkbaar terug Uit, Montenegro komt het. berichtdat generaal Becar en majoor Bompar, die na mens de Montenagrij usche regeering do overeenkomst met Oostenrijk hadden onder gegaan ©u had hem zijn draagkorf afge nomen. daar hij mij te langzaam liep, doch dat .zou beneden, mijne waardigheid ged weest zijn. Hoewel mij het water bijna uit den mond liep, verwaardigde ik den. bren ger met geen blik, toen ik hem achtereen volgens "biefstuk, aardappelen, rijst, roode vischjes ©n nog andere heerlijkheden zag uit pakken. En daarbij porseleinen, borden en schotels! Neen. zulk eene weelde... Reeds zoo lang had ik mijn maal uit een menageketel genuttigd en het had mij al tijd goed gesmaakt. l;oe moest bet dan wel smaken uit porselein Nauwelijks het cle etendrager zijn „sla- matmaka n" 4) uitgesproken, of ik viel op het eten aan, alsof ik veertig dagen ge vast had. Er bleef geen rijstkorreltje over, en om den manschappen geen aanstoot te geven en niet voor veelvraat door te gaaal, riep ik een gladdakker 5) binnen en liet hem de ledige borden aflikken. Naar mate de zon den horizont naderde, werd de passar meer en meer ontvolkt en toen. het geheel duister was geworden, werden er obo r's 6) en olielampjes aangestoken, die op de v rrougs en de zich daarom heen groepeerende inlanders een phantas- tisch jicht wierpen. Nu begon er ook weer meer levendigheid te komen; gestaarte zonen van li,et Hemelsche Rijk pikolden 7) hun vrachten op een sukkeldrafje 'voorbij, en troepjes soldaten, pas uit Europa ge komen, trokken zingende van de.eeue warong naar de andere. De indruk van dit woelige tooneel word nog verhoogd door de donkergroene pisaug- 4) Smakelijk eten! 5) Inlandsclie boud 6) Fakkels, 7) droegen. teekend, in. hun woningen in Cettinje ver moord zijn. De aanplakbilletten met de voorwaarden der capitulatie zijn van cle muren gescheurd. Het gevolg hiervan was, dat de üostenxjjksehe militaire commandant pen i ge burgers heeft gearresteerd en enkele daarvan heeft laten doodschieten. Men ziet, dat do toestand in Montenegro steeds even raadselachtig blijft: terwijl de uitge weken Koning en Regeering beweren, dat er met. do onderhandelingen niets bereikt is, blijken er in Montenegro zelf mannén te zijn, die in naam der règeering capituleer den De telegrammen uit Weeuen melden overigens, dat de toestand in Montenegro en in het gebied van Scutari onveranderlijk, rustig is, do houding der inwoners iaat niets te wenschen over. Uit het overige deel van den Balkan x>k zoo goed als geen nieuws. Oök daar echter oorlog in de luchtvan Sakxniki uit heeft een ÏTaoifidh vliegers-eskader een bezoek ge bracht aan het veroverd Servisch gebied en er bommen geworpenvan den anderen 1 ant is er een Zeppelin boven Saloniki versche nen, doch heeft geen andere schade veroor zaakt met zijn bommen dan een Grieksch koffie- en t.lieemagazijn te veradelen. Ove rigens gaat men voort Sarvische troepen te ontschepen op Korfoe, eiken dag ongeveer 6000. Men haast er rich mee, want het wordt al onveiliger in Albanië, waarin zoo wel de Oostenrijkers als de Bulgaren vei der doordringen De Russen berichten thans van gevechten in het noordelijk deel van 't. oostfront. Er waren levendige artilleriegevechten in do buurt van Riga, hevig mifcrailleursvuur bij Oghen, gevechten in den omtrek van Frie- derichstad, de Duitschers wierpen stinkbom men in den omtrek van het. Narodsje-meer. Kleinigheden allemaal in dezen geweldigen strijd, welke dien geen schrede verder brengen, maar wel weer eiken dag baar slachtoffers oisdien. ENGELAND. Zeppelins boven Engeland. LONDEN. Het Persbureau bericht: ..Zes of zeven Zeppelins hebben Maandag avond gevlogen boven de oostelijke' en noordoostelijke graafschappen van de Midlands en daar een aantel bom men naar beneden geworpen. Voor wsóver tob dusverre bekend is, werd geen belang rijke scliade aangericht." LONDEN. In de afgeloopen nachten wer den pogingen gedaan tot een luchtaanval op groote schaalhet schijnt echter, dat de aanvallers in hun voornemen belemmerd werden door den zwaren mist. Nadat zij over de kust waren getrokken, vlogen de Zeppelins in verschillende rich tingen en wierpen bommen op verschil lende steden en landelijke districten in Derbyshire, Leicestershire, Lincolnshire en Staffordshire. Er werd eenige materieel© schade san- gericht. Voor zoover bekend is weerden 54 per sonen gedood en 67 gewond. BERLIJN. Een van onze mari ne-luchtschipeskaders wiCrp Dinsdag nacht tal van ontplofbare eu brand bommen op het dok, de havens en do fabrieksinrichtingen in en bij Liverpool en Birkenhead op ijzerfabrieken en hoogovens te Manchester fabrieken en hoogovens-te Nottingham en Sheffield eu op een aantal groote iudustrieele «richtingen aan de Humber en bij Great Yarmouth. Overal werd een krachtige uitwerking door zware ontploffingen en hevige branden waargeno men. Aan den Humber werd bovendien een batterij tot zwijgen gebracht. De lucht schepen werden van alle plaatsen uit hevig beschoten, maar niet geraakt. Alle lucht schepen keerden, ondanks de krachtige-te gen-actie, behouden terug. en klanpei'boomen op den achtergrond en den on bewolkten, met fonkelende sterren bezaaiden hemel. Ook dit aantrekkelijk beeld verdween langzamerhand, naarmate de nacht zijne vleugelen verder uitbreidde. Ik bleef alleen met mijne luchtkasteelen on mijn geluk. Werktuigelijk nam ik oen boek ter hamd; het was Peerelaer'sEen kwart eeuw tusschen de keerkriugfen, waarin de lotgevallen van. twee sergeante geïdealiseerd worden. Het eerste deel had ik reeds doorgelezen, en thans tracht tel ik het tweede door te worstelen, waarin de beide helden, Frank en Herman, even als jonge dames van eene kostschool, elkan der bezingen met. alle mogelijke citaten uit verschillende dichtwerken. Zulke sergean ten had ik in de werkelijkheid nog niet aangetroffen. Toen ik echter op bladzijde 103 aan dat gedeelte kwam. waarin Frank zijnen vriend omarmt en hem toefluistert: „•lieve dweper!" toen ken is. de oogen niet meer open houden, ik sliep weldra in en droomde. Ik waande mij gezeten naast den braven Hendrik Meijer, den gebaar den sergeant, die van mij een. onderofficier gemaakt. had. De ha-ave Hendrik had zijn hoofd aan mijne trouwe vriendenborst ge legd, terwijl hij de oogen smachtend naai den hemel opsloeg. Hij verhaalde mij de geschiedenis van zijne laatste liefde. „Ach, ge hadt het meisje moeten kennen," zuohr- te hij, „zij was een engelEiken Maandag bracht zij roastbecf. 's Woensdag varkens karbonade en op Zaterdag een lieele flesch wijn, want ge moet weten dat het lieve kind bij een wijnhandelaar in dienst, was. Hoeveel gelukkige uren heb ik liet met haar in Yelp doorgebracht, en telkens be taalde zij, dat ideaal van oen meisje! Mijn hart en maag breken nog als ik er ?an denk, dat zij mij. ontrouw geworden is. Het Ter bevordering van een duurzamen vrede. In het EDgelsche weekblad „The Nation" schrijft H. N. Brails ford over vredesinogelijk- heden. Hij zegt. hierin, dat allo oorlogvoerende landen hctzeltde doel beoogen. nl. veiligheid, en dat zy dit willen bereiken door het ver nietigen van de militaire macht van hun ■tegenstander. De eenige logische uitvoering van dit algemeene denkbeold zou zijn den vijand geheel en al en voor altijd te ontwape nen. Hoe oneer wij den vijand verzwakken, des te grooter zullen echter onze eigen opofferin gen moeten zijn, en bovendien kan langs dezen weg alleen een gedeeltelijke en tijdelijke veiligheid worden verKregen. Noor volkomen zekerheid in deze richting zou men den vijand mets mogen laten om mede te evchten, een onbereikbaar iets: Een betere en zekerder manier om veiligheid te bereiken is, niets laten om over te vechten. In dit verband heliandolt Brailsford dc oor zaken van den oorlog eu meent dan dat DuitsclilancTs economische verlangens in zekere nf'ato moeten worden bevredigd. Do ontzettende energie van dat volle moet een uitweg hebben als het geen rails voor Bagdad kan maken, zal het kanonnen maken t© Essen. Brailsford eindigt met den volgenden raad: Laten wij onze eischen van grenswijzigingen in het belang van een betere naleving van bet nationaliteitsbeginsel redelijk hoog stellen, maar doa.rvoor in de plaats een edelmoedige bevrediging geven aan Duitschland's econo mische wenschen. De eerste van deze won seben is, volgens mij, economische expansie in Turkije, en de tweede, een algemeen stelsel van kolonialen vrijhandel. Laten wij ook, vol gens het beginsel van ruil, vragen om waar borgen tegen „militarisme" en onj het aan vaarden van een permanente organisatie tot vreedzamo beslechting van geschillen, terwijl wij van oDzen kant bereid moeten zijn ons marinisme te. beperken. Op één voorwaarde mogen wij hopen op een oplossing van de vraagstukken betreffende EIzas-Lotharingen, Servië en Polen, overeenkomstig de nationali teit. nl. dat w ij erin toestemmen Duitschland's overwicht in Turkije, zoowel staatkundig als economisch, goed te keuren en te erkennen. Dab is een lot. dat de Turken zelf hébben ge kozen sommigen zullen het misschien een verdiende 6traf vindon voor hun verleden. Dit zal ten gevolge hebben het vrije gebruik van zekere Balkan-sjmren en -havens, maar het behoeft niet to beteekenendo onderwerping van de Balkan-volkeren. Hot schijnt mij moei lijk vol te houden, dat een Duitsch Turkije ecu erger gevaar voor de vrijheid van de wereld zou zijn. dan een Engelsch-Indië. Het. grootste gevaar voor de vrijheid van de wereld zou zijn een onbevredigd Duitsehland, dat- voortdurend klaagt over haar „Einkreisung" ?n dat gaarne van klachten tot daden za. overgaan. Een Engelsch correspondent in vijandelijk land. De correspondent van de Daily Man", ,,de man die met den Keizer dineerde", zet zijn. verhalen omtrent zijn reis in vijandelijk gebied, nog steeds voort. Ditmaal vertelt hij van zijn reis van Nisj naar Weenen met den Balkan trein. Te Boedapest waar deze trein des morgens tusschen negen en tien aankwam, werd den passagiers een geest driftige ontvangst bereid. Er was eJn groo te menigte in het station bijeen en men bv&oht wijn aan machinist en stoker en aan de passagiers. Alle passagiers droegen als insigne een klein vlaggetje eu de menigte op liet perron trachtte deze als een aanden ken te koopen. Twintig kronen werden voor mijn insigne geboden, zegt de correspondent- Te Boedapest splitste de trein zich in tweeën."" Er stond daar een nieuwe bevlag- de trein klaar om naar Weenen te vertrek ken, terwijl de eigenlijke Balkantrein zelf naar Berlijn doorging. De correspondent begaf zich met den trein naar Weenen en ook hier was de ontvangst zeer geestdriftig. Zelfs zag men hier af van de controle der paspoorten van de passagiers. Omtrent Weenen deelt de schrijver mede, dat het er des avonds niet zoo donker is als te Londen, Parijs of Konstantinopel, maar dc behoefte aan levensmiddelen is er niet minder groot dan in Duitsehland en de cor respondent die ook in Mei de stad bezocht, meende er nu, juist ten gevolge van dien grooteren nood, ook een grooter haat jegens Engelland waar te nemen. Hij wijst erop, Wij blijven bereid giften in ontvangst te nemen to* leniging van den nood in de overstroomde streken. De bijdragen worden in dit blad verantwoord en aan de Aig. Watersnood-Commissie overgedragen. Ten einde vergissingen onmogelijk te maken, verzoeken wij met nadruk op de strook van de ons toe te zenden postwissels het woord WATERSNOOD te willen vermelden. was op een Zaterdag, en zij bracht mij slechts een halve flesch. wijn. Mijn God, dacht ik, zou ze mij niet meer zoo oprecht liefhebben als vroeger? Die onzekerheid wond mij zoodanig op, dat de wijn. mij niet smaakte. Toen zij- bovendien nog een half uur vroeger dan gewoonlijk afscheid nam, werd mijn vermoeden zekerheid. Ik volgde haar op eenigen afstandzij sloop een zijstraatje in eu greep bijna onmid dellijk daarna den -arm van een sergeant der rijdende artillerie. Duidelijk hoorde ik het klokken van mijn halve flesch wijn in zijn keel. Met elk geklok werd een der banden verbrakendie mijn hart nog aan de troirwelooze hechtten. Doch mijn hart zeer heb ik overwonnenik ben er ten minste niet van gestorven," Lieve dAveper," lispelde ik, en toeu ik hem daar zoo zeg. geheel terneergesla gen door die treurige herinneringen, tracht te ik den aim om zijn hals te .-laan. „Ben je nou heelemaal gek.'" riep hij plotseling uit en legde zijn vuist onzacht, op zijn aangezicht. „Ik heb eene andere genomen; in Arnhem zijn mooie meisjes genoeg!" Deze ruwe bejegeuiug deed mij uit mijne sluimering ontwaken. Heb koold was mij van den arm gegleden en thans lag ik met den neus in den inktpot. Verschrikt sprong ik op. Heer ïu den liemel, hoe was 't mogelijk dat ik op wacht kon inslapen! Dat zou mij mijne etreep kunnen kosten. Goddank, zij hing nog. Eigelijk had ik geen schuld, doch alleen die overste Perelaer. Waarom liet. hij die Frank en Herman zulke wonderlijke din gen doen? Er bleef mij weinig tijd om over mtjn Aersuim na te denken, want. plotseling Ter- scheen de gestalte eens fuseliers in de deur. Vierde lijst: Ontvangen telen met 2 Fe bruari 1915 's middags: De brigade marechaussee ie Steen wijk, f 1; uit Leerdam f 5: het pers. van de 2e compagnie le bataljon, 13 regiment Infan terie Avildlegcr f 25,69 3 compagnie I batal jon, 8e regiment in tautens f 7,78; uit Peep's spaarpot f 1W. M. te Amsterdam f 1. Totaal f 41,47. Totaal ontvangen f 602,49L D. MANASSEN. dat. het zonderlinge geval zich voordoet dat terwijl het volk in Turkije van de aanslui ting met Weenen en Berlijn den invoer van meer levensbehoeften verwacht, nu juist Oostenrijk en Düitechland liopen uit Tur kije leA'enemiddelen te zullen krijgen Aan de feitelijke lededeelingen van den schrijver ontkenen we nog, dat er van de zestien honderd taxi's die voor den oorlog in Weenen dienst deden, titans nog slechts een veertigtal en dan neg met zeer slech te banden dienst deden. Omtrent het aantel Oostenrijksche gewonden kon de schrijver geen inlichtingen verkrijgen. Men i- hiermede zeer geheimzinnig en doet alle mogelijke pogingen om den indruk dien het groote aantal gewonden ban wekkente A-er- zwakken Merkwaardig noemt hij het dat juist een Engelsch tooneelstuk, het bekende Mr. Wu, te Weenen, thans het meeste suc ces heeft. Er zijn te Weenen nog tal van Engelsche onderdanen die zich vrij kunnen bewegen en in zooA-erre prijst de schrijver tie Oostenrijksclie methoden boven de Duit sche. Maar het leven der Engelschen te midden "der vijandelijke bevolking is zeer onaangenaam en vooral \-oelt men zeer het gemis aan Engoisoh© bladen, die niet. gelijk te Berlijn vrij worden verkocht. Het laar-te Engelsche blad waarover de Er.gelschen te Weenen beschikten, was een ..Times'' van 3 September. De overwinningen in Servië hebben volgens de voorstelling van den eahrijA'er zeer er toe bijgedragen om de geestdrift der Oostenrijkers aan te wakke ren en het. vertrouwen te doen toenemen op een overmachtige positie aan de Adriatisohe Zee- Ten slotte vertelt de correspondent nog van de muiterij \-an het- 28ste regiment, een regiment uit Tsjechen samengesteld--, dat voornemens was naar de Russen over te loepen maar zich door de overeenkomst in uniform vergiste en zicsh aan de Pruisen overgaf, met het gevolg dak het gedecimeerd werd en voor de rest gevangen genomen Van de gevangenen werden er velen dood geschoten on de overigen naar de ra eest- blootgestelde deelen van het front gezonden zoocLat er van dit regiment wel niet veel meer over is. Het vaandel van heb regi ment bevindt zich in rouwfloers- gehuld in het Nationale Museum te Weenen. Dit verhaal Is zeker niet ongeloofwaardig, want er is ook reeds van andere rijde al eens mel ding gemaakt van muiterijen van Tsjechi sche troepen. Van de houding dér Tsjechen in dezen oorlog verneemt men weinig. Al leen is bekend dat' enkele Tsjechische leiders gevangen genomen zijn of gevlucht. Eerst na den oorlog zal men omtrent de houding der Tsjechen meer vernemen, maar dat zij niet zoo is als in den beginne van Oosten die mij rapporteerde dat in de „roemah pandjang" (eene philantropische inrichting) ecu patrouille zich aan allerlei onbehoor lijkheden schuldig maakte. Dat wae toch. Avel een beetje sterk. Eene patrouille, Avier plicht het Avas de orde te handhaA-en, A-er- stoorde die zelf! Wee u, korporaal, de straf volgt de zonde! Nadat ik het commando OArer de wacht aan eenen korporaal had overgegea-en snelde ik met vier man naar de bedoelde plaats en trad het huis binnen. Daar ik bij ondervinding van ATroegere patrouilleerin- gen.men denke niet aan iets kwaads wiet, dat het lokaal ook nog een achter deurtje had, posteerde ik daar twee rnan en meende daardoor al een buitengewoon strategisch talent te hebben ontwikkeld. Het rapport van den fuselier bleek volko men juist te zijn; het gansche gezelschap Avas aajn '*t dansen. Als de bliksem voor de A-oeten van deze ontrouwe zonen van Mars Avare ingeslagen, zouden ze niet heviger hebben kunnen schrikken aan bij mijn verschijnen. Nu had ik gelegenheid de sluizen mijner welspre kendheid open te zetten en de woordenlïïst van krachtige uitdru-kkingne met eenige "oe verrijken, ..Vervloekte kerels!" zoo begon ik, „denkt ge liier nog in het. ellendige Har derwijk rijt? De drommel zal jelui halen, wanneer je niet als de bliksem maakt dat je er uit komt!" Met den commandant der patrouille, een jongen korporaal, rekende ik afzonder lijk af. Ik stelde hem proA-oost en cachot in 't vooruitzicht, doch mijne hoogste troef speelde ik uit met de woorden, die mij zoo angstwekkend in de ooren hadden geklon ken ,.penk er om, de korporaalsstreep hangt, maar aan een draadje !"- rijksohe zijde werd voorgesteld, is langza merhand wel uitgelekt FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogster-rein. PARIJS. Hevig artillerie-duel in Artois. Een aanval van den vij-and ten noordoos ten van Atrecht werd onmiddellijk gestuit door het averpen van handgranaten. De Fransche artillerie beschoot krachtda dig de Duiteche stellingen aan den Avc^jaaar Rijssel tusschen de Aisne en de Oise en ten noorden van de Aisne. De Zeppelin-aanval op Parijs. Het Journal publiceert een interview met een van de vliegers, die deelnamen aan den jacht op den Zeppelin. Hij zeide, dat. van do dertig vliegtuigen, die binnen twintig minuten na het alarmfioin opstegen, vijl den Zeppelin ontmoetten, maar slechts een erin slaagde, dichtbij genoeg te-komen om liet luchtschip to bestrijden. If ij was echter overtuigd, dat de verrichtingen van 't luchteskader den Zeppelin belet hebben zijn voornemens le volbrengen. Duizend meters beneden ons. moet een tuder vlieger gezegd hebben, volgens berichten aan de Engelsche bladen, Jag een dikke wolk van mist, die cle zoeklichten verhinderde, ons lnin maximumhulp to vcrloeiien. Parijs, zag er uit als een donker hol te midden van dc boter verlichte voorsteden. Ook deze vlieger ver klaarde. dat liet optreden van lier. hHiteska- der den vijand in zijn bewegingen heeft be lemmerd. De neergeworpen bommen moeten buitengewoon krachtig zijn geweest. Op eon der getroffen plaatsen werd een boom ontwor teld »m ver weggeslingerd, zoodat hij l>ovpn op een dak van een gebouw viel. Tweernde ren werden gedood door een bom, die; op* het dak van een klein gebouw viel en dit in tweeën spleet. Het merkwaardigste effect van de ontploffing van een bom, is voorgekomen in een A?erkrnans- liui.s van vijf verdiepingen. Het- gebouw was ge heel in tweeën gespleten en een stuk van een bed iverd weggeslingerd en viel op een huur auto die. juist passende. Hot stadsgedeelte, dat getroffen is. is met groot, slechts ongeveer ccn halve mijl. Het ligt in oen van de bnitengedeel- ten van de stad, waarin voornamelijk werklie den wonen. De bommen vielen in een tijdruimte van ongeveer 3 minuten. De oeisie trof oen straat, die onmiddellijk boven do Motiopoo!- spoorweg ligt on sloeg eon krater in bet maca dam van vijf ellen diepte. Op don bodem zag men cle verlichte tunnel van de ondergroml- sche spoor. Enkoio minuten te voren was nog een trein voorbijgegaan langs de thans ge kronkelde rails, die door allerlei puin gcblok- keerd waren, nadat do bom getroffen had. President Poincarë koerde pas orn 1 nur van zijn bezoek aan do dooden en gewonden op het Elysée terug. De brandbommen, Zondagavond door den Zep pelin op de noordelijke voorsteden A-an Parijs geworden, hebben eenige stoffelijke schade aan- Het kereltje Avas gelieel uit het veld ge slagen. Hij bezwoer mij. liem niet ongeluk kig te makenveertig dagen had hij op zee doorgebractit en. na het aan wal stappen was het hoofd hem een .weinig op hol geraakt. Natuurlijk deed ik, akof zoo ict6 voor mij geheel oirverkiaarbaar waa, en op zijn bid den en smeeken gaf ik slechts kort ten ant woord „gestraft moet je worden!" In ntilte en \-ervuid van een angstig voor gevoel, trok de patrouille huiswaarts. Ikzelf begaf mij met liet- gezicht van oen Nemesis naar de wacht, terug en overlegde ondei- weg of ik van de zaak al dan niet rap port zou maken. Mijn „korporaal van af lossing" trachtte eenige Avoörden- teu gun ste Aan den zondaar te spreken, doch'een kort: ..hou je mend!" deed hem afdrui pen. Het Avae eon moeilijk geval. Zweeg ik en Averd de zaak buiten mij om ruchtbaar, dan kon mijn kapitein gelijk gehad heb ben, toen "liij zeidedenk er aan Maakte ik rapport, cian zou het vermoe delijk den patron iliecommaudant zijne streep kosten, en dat zou mij voor het arme Ventje leed gedaan hebben. Ik wist bij ondervinding hoe gelukkig iemand reeds door de katoenen si-reep wordt gemaakt hoeveel te meer dan nog door den gouden chevronLang dacht ik na, zonder een uitweg.te vinden. Daar viel mij icte in. De korporaal en de manschappen droegen ken nis A-an het voorval ik moest hen dus xn de meertitig doen verkeefea, dat ik rapport gemaakt had. Snel nam ik een vel papier, iinieerde het volgens voorschrift en schreef „Beste Hendrik! Morgen hoop ik u en .Oudere collega's van de eerste compagnie in de cantine aan te treffen. Ik tikteer op een paar fleotohen prinsessenbier. Saint!" jSlot jeolgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1