3D3E3^SC>3L»'0 SlTENCOURANT f Uit Leger en Vloot. Oemengd Nieuws. .wierp daar togen 10 uur 's avond haastig Ieenigo bommen naar beneden. Het alarmsein werd onmiddellijk gegeven 'door trompctstooten van de brandweer, vliegmachines stegen op om bet schip te ver- volgon, terwijl zoeklichten den hemel ver lichtten. De Zeppelin was echter reeds ge vlucht. Hi.j had echter intusschen vrij groot 4,ongeluk «aangericht. Zestien personen, •grootendeels vrouwen en kinderen, waren j godood, 32 gewond. Een aantal huizen waren ingestort, de zoldering van e©n tun- nel van den ondergïondschen spoorweg ge- schcurd, zoo krachtig was de ontploffing. 1 Het militaire effect was gelijk nul. "Het was niets anders dan een daad van intimi- "datio door een aanslag op non-combattan ten De Parijzenaars hebben zich zeer kalm .gehouden, zij draaiden, de lichten uit en gingen toen naar do lucht kijken. De president van de republiek en de minister van binnenlandsche zaken, bene- i vens de stedelijke autoriteiten, begavon zich i onmiddellijk naar de plaatsen des onheils om de familieleden der dood-en te troosten en de gewonden en degenen, die voor het «ogenblik zonder onderdak zijn, te helpen. Da verontwaardiging over dezen aanval is algemeen; de pers eischt, dat vergeldings maatregelen tegen Duitsche steden zullen iworden genomen. 1 PARIJS. Te 9 unr 50 Zaterdagavond -werd alarm gemaakt, daar een Zeppelin ge- signaleerd was, komende uit het noorden. Men weet niet preejes in welke richting ■het luchtschip zich beweegt-, er zijn echter onmiddellijk de noodige voorzorgsmaatrege- I len genomen. PARIJS. Zondagavond bewoog zich een Zeppelin in de richting van Parijs en kwam daar aan even na tien uur. Het luchtschip werd beschoten door speciale batterijen en aangevallen door vlieg tuigen. Het wierp eenige bommen naar be neden, die volgens tot dusverre ontvangen 'berichten geen schade hebben aangericht. PARIJS. Om kwart over elf was het ge vaar geweken en werd de verlichting her steld. Woensdag 3 Fetoruari De Koninlijke Marechaussee. W. H. N., SchoonhovenJ. D. te Klaas- fwaal e.a. Hierna volgen verschillende bepalingen enz. 2 Ibetrckking hebbende op de Kon. Jlarechaus- 2 80e" Het voltallig houden van hot organiek aan- 'J tal vrijwilligers bij het wapen der Koninklijke Marechaussee geschiedt door: lo. Overgang naar het wapen van vrijwilli- e gers, miliciens cn dienstplichtigen* der land- 1 weer bij do overige korpsen van do landmacht y dienende en aanneming van miliciens en dienst plichtigen bij de landweer, die zich ïnet groot j verlof bevinden 2o. aanneming van gepasporteerde militai ren; a 3o. het toelaten tct een reëngagement van P hen, wier eerste of volgend verband een einde neemt. b Do onderofficieren (vrijwilligers, miliciens d en landwcerplichtigen) die uit do korpsen van 5 elft landmacht naar. het wapen der Koninklijke cr Marechaussee overgaan, worden daarbij niet anders toegelaten dan als marechaussee '2e kl. om eerst later, bij geschiktheid, voor bevorde ring in-aanmerking te komen. De eerste verbintenis wórdt voorloopig aan gegaan voor den tijd van zes jaren, met dien verstande dat het den inspecteur van bet wa- pen zal vrij staan, te beslissen of de verbin- tenis bij bet einde van het eerste dienstjaar al dan niet zal worden bestendigd. Bij niet be- stendiging keeren do van de korpsen afkom stige vrijwilligers naar die korpsen terug, om al den tijd hunner daarbij aangegane verbinte- 6c nis uit te dienen. ti Na het volbrengen van de eerste verbintenis kan den onderofficier of marechaussee, die nog aan de hierna omschreven eischen van phy- sieko geschiktheid voldoet, vergund worden v„ een nieuwe verbintenis (reëngagement) aan te t* gaan voor een of meer, doch ten hoogste voor rj zes jaar. H Voor overgang hij hot wapen komen in den SM regel in aanmerking onderofficieren, korpo- sfc. reals on minderen (vrijwilligers, miliciens en te dienstplichtigen bij do landweer) die een wer- belijken dienst volbracht hebben van ten mjn- ste atht maanden bij een onbereden wapen of Eten minste achttien maanden bij een bereden wapen. Voor overgang naar of toelating bij het n wapen wordt gcëischt dat de aspirant: a. ongehuwd Nederlander zij 3Cj Rangen Te paard Te voet be 7», eene lengt© hebben van ten minste pa 1.674 M. go c. dat hij niet ouder zij dan 40 jaar; d. in het bezit zijn inn goede geestvermo gens en van oen gezond en sterk lichaamsge- tel, blijkend© uit een militair-geneeskundig inderzosk c. van onbesproken gedrag zij; f. een door onzen Minister van Oorlog ■ast te stellen graad van schoolkennis bezitto. Bij het wapen der Koninklijke Marechaussee JO ;an toestemming worden verleend tot het aan- jo'jaan van een huwelijk: ve lo. aan de opperwachtmeesters, brigadiers, ix chrijvers en hoefsmeden 2o. aan de brigadiers-titulair en de maro- haussees alleen aan do zoodanigen, die' ten .,'oinsce zes jaren dienst bij het wapen tellen. J Onze Minister van Oorlog bepaalt, aan hoe- elen der overige brigadieis-titulair en mare- ve hausseea die toestemming kan worden ver send. Jaarwedden: Staat, aanduidende do jaarliiksche bezoldl- la 'uSenj CDZ van bet personeel beneden den j ang van officier bij het wapen der Konink- jko marechaussee. Opperwachtmeester bij aan- ej stelling *ui. na 3 j. dienst als zood. luj. dienstd. Kwartierm. ra na 6 j. dienst als zoodanig q pporwachtm. Instructeur te bij aanstelling (I. na 3 j. dienst als zood. Ia 1. na 6 j. dienst als zood. 1 'achtnecstor bj aanst 1. na 6 j. dienst als zood. 'adhtmec-ster-titulair Irigadicr lo kl. bij aanst. o)l. na 3 j. dienst als zood. errigadicr 2o klasse brigadier-titulair lo klasse bij aanstelling I. na 3 j. dienst als zood. 101 rigadier-ti tulair 2e klasse sltoreciiausseo lo klasse bij iei aanstelling ,u na 6 j. dienst als zood. iU na 12 j. dienst als zood. ^3 arechau&see 2e klasse bij ar aanstelling na 3 j. dienst als zood. arechaussce 3e klasse ^flirijver Xoefsmid bij aanstelling... jb na 6 j. dienst b/h. wapen inToolage voor buitenwach ten van meer dan 24 uur: >or onderofficieren en marechaussees ran de Ui verschillende rangon, per dag, bij het verrichten van diensten te paard 2.50 To voet 2. Bijzondcro bepalingen n. Do toelage voor buitenwachten van tneer dan 24 uren wordt genoten voor het volle be drag van cn met den dag van vertrek tot en met dien vóór de terugkomst, met dien ver stande, dat na den 30stcn dag van ccne detn- cheering hot bedrag der toelage met f 0.50 per dag wordt verminderd. Op den dag van terugkomst wordt do toelage voor de helft ge noten, indic-n de belanghebbende nii 1*2 uur 's middags in zijne standplaats terugkeert. De kosten van huisvesting en stalling en do meer dere kosten van fourngo moeten uit de toelage worden bestreden. b. Zij, die bij liet wapen in dienst treden of van een der korpsen van het leger worden over genomen, genieten eene tegemoetkoming in de kosten voor eerste uitrusting en wel een bereden marechaussee f 75. onbereden 25. hoefsmid25. schrijver (niet zijnde een gepeusionnccrd of gega- gc-erd militair)25. Een onbereden marechaussee, die bij het be reden gcdoelto van het wapen overgaat, geniet, als tegemoetkoming in de kosten van de ver meerdering zijner uitrusting, eene vergoeding voor ééns ten bedrage van 60. c. De bereden onderofficieren en marechaus sees genieten aan het einde van elk jaar van hunne eerste dienstverbintenis ©ene schadeloos stelling voor het aanschaffen van hun dienst paard ten bedrage van 50. D.eze schadeloos stelling wordt ook genoten door do bereden onderofficieren en marechaussees, dio van heb niet hereden gedeelte van het wapen zijn over gekomen en wel gedurende ten hoogste zes achtereenvolgende jaren, bij hot einde van elk jaar volgende op het tijdstip, waarop zij bij het bereden gedeclto zijn overgegaan. d. Do bereden onderofficieren en marechaus sees genieten voor elk dienstpaard, dat zij door bevolen dienstverrichtingen verliezen, een geldelijke vergoeding. Deze vergoeding wordt voor elk bijzonder geval bepaald door don Mi nister van Oorlog, in verhouding tot de waar de van hot verloren paard, doch mag niet meer bedragen dan f 300, noch moer dan drievierde van do waarde van het paard, te schatten naar regelen door gemeldon Minister vast to stellen. De bedoelde schoolkennis omvat: het vlug cn duidelijk lezon en begrijpen van geschreven en gedrukte stukkenhet schrijven van een leesbaar handschrift en eenige kennis van do vier hoofdbewerkingen in liet rekenen met ge- heele getallen. Wij herinneren voorts aan hetgeen ons on langs van bevoegde zijde werd geschreven en dat aldus luidt „Do cursus bij bet Depót der Koninklijke marechaussee, bij wellce de laatstelijk, bij dat wapen overgeplaatste militairen opleiding ont vangen, zal tegen het laatst van Maart ein digen. Kort daarop, vermoedelijk in de maand April, zal een nieuwe cursus beginnen, bij welke zuüen worden opgeleid militniren, die alsdan naar do Koninklijke marechaussee zullen wor den overgeplaatst. Het is te verwachten, dat akdan slechts een zeer beperkt aantal militairen van o n h o r o- don wapens zal worden overgplaatst. Aange zien een groot aantal militairen van dezen wa pens overplaatsing heeft verzocht, zal het aan tal hunner, t aan wier wensch,, reeds in April aanstaande, zal kunnen worden voldaan, niet dan zeer klein kunnen zijn. Do meesten hun ner moeten geduld oefenen, en afwachten, of zij. in verband met hot aantal openkomencle plaatsen, zullen komen te bchooren tot doge1 ncn, die bij latere gelegenheden zullen worden bestemd voor plaatsing bij de Koninklijke Marechaussee. Deze plaatsing geschiedt- ge- i woonlijk slechts twee malen in het jaar, en j wel. in de maanden April en October. Voor overplaatsing van militairen van bereden wapens 6taan de kansen gunstiger. In April aanstaande zal er gelegen- lieid bestaan om ruim een twintigtal b e r e- den militairen over te plaatsen, die aan den I alsdan bij het Depot beginnenden cursus zul len worden opgeleid. Degenen dezer be redenon, die reeds een verzoek om overplaatsing indienden, of dit alsnog zullen doen in do maanden Januari, Februari of Maart a.s., en die gunstig worden beoordeeld, hebben veel kans om hun wensch in April aanstaande vervuld to zien. Op e 1 k verzoek om overplaatsing naar do Koninklijke Marechaussee volgt, gewoonlijk binnen eenige weken, een voorloopigo beslis sing, die aan don belanghebbende wordt mede gedeeld, en uit welke aan dezen kan blijken, of hij al dan niet behoort tot degenen, die voor overplaatsing naar dat wapen in aanmer king komen". R e d. .Wanneer wo nog wat verder zijn, 't Is waar wat ik u zeg, Dan vechten do rooie vlaggen, En do soldaten blijven weg. Refrein: Hoeven nimmer dan moer mee Naar die duinen aan die zeo. Blijven in Loidon hangen En lezen dé telegrammen Over die bloedige rooie-vlaggen-veldslng In die lieve duinen Daar aan Katwijk bij do zeo. Denkon„Stik maar, wij zijn tevreê, Wij leven lui en onverstoord, Al worden jullie ook vermoord Bij Katwijk aan do zee". Wanneer wo eenmaal burger zijn, Verbeeld jo toch die pret, Dan gaan wé fijn naar Katwijk Met een groote burgerpet, Wo boeven niet té loopen. Want we hebben dan veel geld, We huren dan een auto En dan naar de zeo gesneld Daar drinken wij wat biertjes, Maar natuurlijk een voor een, Zijn uitgelaten vroolijk dan En zingen als voorheen: Refrein:' Katwijk aan de zee, Wat val je mij reusachtig mee. En alle vier do secties, Do korporaals, sergeanten, Kapitein, luitenants, 't Waren toch beste klanten Daar bij. Katwijk aan de zeo We namen brood en Klappa mee. Wat was het toch een heerlijkheid Die leuke mobiliosntietijd „Ben je zot, jö?l" aan do zee. Mijmeringen op wacht. (Van mil. sergt. A. van Bartelen.) Als bij heldere maan de hemel Schittert van 't steirongewemel, Of bij 't gure, barre winterweder Sneeuw of regen valt bij vlagen neder; En 'k sta dan op zoo'n dag of nacht Zoo eenzaam op mijn verre wacht, Denk ik soms: zou mijn lief maagdelijn Mij nog immer trouw gebleven zijn. Toen 't vaderland mij riep bij mobilisatie, 'k Bas mijn diensten bood voor onze natie; Was 't alsof een bange vrees mij beving, Toen ik van baar scheiden ging, Pijnlijk was 't afscheid, kort do tijd, Bij 't henengaan een blik: „ik lijd", Ik zie nog dien wcemoedigen blik, Zij lijdt niet alleen, ook ik. Sta ik te mijmeren in d' eenzaam stilte, Van do koude, ijzige winterkilte, Trekt heel 't verleden mijn geest voorbij; Alles zie 'k weer.pnsseeren, droef en blij; 'k Zie den vroolijk rustigen familiekring, Waarvan 'k bij mobilisatie scheiden ging, De hechte, lustige vriendenschaar, Waarvan wij nu verwijderd zijn anderhalf jaar. Wanneer zal de oorlog zijn gedaan, Ik weer naar mijn liefje henengaan? Want zij wacht op mij, zij is zoo goed, 't Eenigsto wat mij on hope leven doet; Wanneer weer wonen m mijn oudershuisje, Het mij zoo dierbaar zoet lief kluisje; Terugkeeren in mijn burger-werkkring, Waarvan 'k nu lang geleden scheiden ging Wanneer God vrede schonk aan alle landen, Dien men dagelijks smeekt met gevouwen handen; God Mars geen verdere offers eischte meer Heerlijk rust daalde over d' narde neer; Dan stegen ten hemel mïllioenen dankge beden, Vergeten wa3 wat de wereld had geleden. Elk land herkreeg zijn bloei en welvaart, Ieder keerde terug naar z'n eigen haard. Mil. serg. A. BARTELEN Retranchement. 3 Üi (i f 1100 1225 1350 f 1100 1200 1300 970 870 1000 900 940 840 SSÖ 780 900 810 850 750 780 680 810 710 750 650 670 570 700 600 730 630 530 490 620 •520 590 490 520 490 515 Katwijk aan de Zee. (Door mil. sergeant Loui3 Vettier Jr.) Wanneer het prachtig weer is En de zon-in blijden lach, Dan is het voor 'n soldaat in Leiden Om vijf uur 's fnorgens dag. Een tamboer blaast reveille En dan vlieg je overend Je bent een Hollandsche soldaat Dus ben je ook een flinke vent. Je wasoht je vlug, je eet dan vlug, En hangt je zwikkie om. En vraag je; „Waar gaan we heen. Dan zegt er een; Wees nou niet dom"_. Refrein: Katwijk aan de zee; Natuurlijk naar Katwijk aan de zee. Met alle vier de secties. Korporaals, sergeanten, Kapitein, Luitenants, Allemaal leuke klanten Gaan naar Katwijk aan do zee. Nemen brood met koffie mee, Inwendig doet hot je zoo é°ed. Wanneer je door de duinen moet Bij Katwijk aan de zeo. Wanneer je in de duinen komt. Dan heb je pas plezier, Dan krijg je direct een lange ruBt Van een minuut of vier. De vijand zit in 't Noorden En w(j zijn de „Zuidpartij". „Piet Hein" zijn naam is klein. En dan begint de vechterij, Je loopt en draaft, je moordt en plundert. 't Is een ware hel. Maar een vijf minuten later och, Dan slaapt bet heele stel. Refrein; In die duinen aan de zee, Daar valt bet heusch voor ons niet mee. Met je ransel en je rol op.- En je honderd twintig piepers. Sommigen nemen die niet mee, Ja je hebt van die geniepers. Zonder piepers in d'r t«6ch, Dat komt toch heclemaal niet te pas, Want je voelt je toch zoo puik Met die groote tassclicn op je buik Bij Katwijk aan de zee. Honderden gesneuvelden, Je snapt niet hoe het kan, Want je krijgt maar vijf patronen Per honderdtwintig man. Do mitrailleur wordt nagebootst Door een grooten ratelaar; Het. duin staat vol met rooie vlaggen, Het is waarachtig waar, Maar 'k r In de O.O. Cantino te Willemstad. (Van Sergt. Groeneveld.) Geachte mijnheer de Redacteur, Ik hoop dat u mij niet stelt to leur,- Jk kom u vriendelijk vragen, Een plaatsjo in uw veelge ezen blad To ruimen voor een Sergt. uit de Willemstad. De Ententetroepen, zijn terug getrokken van de Dardanellen, Nu wou ik ook nog even gaan vertellen, Dat wij ook over het geheele front, Den strijd hebben gestaakt, Totdat de Dardanellen weer z\jn gemaakt. Het .slagveld waa hier het billard, Met queu en ballen ging 't soms wat hard, A s Jae. of Bommel was aan 't vuren, Dan zat jo meestal in don zak, Gedurende hun vuur was je ten minste niet op je gemak 't Was potspel, wat we allen gaarne deden, Do ballen hebben er dan oo-k van geleden Die is goed af, riep Jac.dat is een Iwel mooi schotje! ,Nu moet van Dongen, doch die k<> nog wel bij, 'i Was natuurlijk weer een paaltje op de lei. En nu nog iets over bet Cantine-lokaal Daar is voor ingericht do oude schermzaal, Ieder die er komt, staat er van te kijken Omdat er in zoo'n korten tijd. Is aangebracht, zooveel gezelligheid. 1 Ik wil er slechts een paar uit noemen, Het hangt er waarlijk vol met bloemen 't Zijn mooie bloemen, voor den tijd van 't jaar, Sprak een collega, mij aan, die won me zeker vangen, zelf bij geweest, toen ze werden opgehangen. Ook zijn er prachtige schilderstukken aan den wand, Aangebracht door 'n kunstenaars-hand, 't Is of je stoat voor onze meesterwerken. Aan cenen kant zijn 't landschappen, die hij schipp, Er tegenover hebben we 'n gezicht op 't IIol- landsch Diep. Dank Cantine-Commissïe, we zijn er mee tevree, Ook aan den schilder Delfgouw, dte deed zijn best voor twee, Mijnheer de Redacteur, u dank ik nogmaals voor de plaats, Den volgenden keer nog meer er van verteld, Nu aan allen de groete van Sergt, GROENEVELD. Willemstad, 17 Januari 1916. Loflied op Nieuw Namen. (Van korp. C. H. Caals te Nieuw-Namen.) Nieinv-Namen, ik wil U bezingen, Aan IJ is mijn lofzang gewijd, 'lc Kan nauw'lijks mijn vreugde bedwingen Nieuw-Namen, nooit wil ik je kwijt. Nieuw-Namen, je bent er mijn leven, Nieuw-Namen, je bent er mijn lust, 'k Ben bier al een week of zeven, 'k Ben nu pas Uw schoonheid bewust, Nieuw-Namen, je modderige wegen, Je &loppies, je steegjes incluis, Zo zijn den soldaten ten zegen, Nieuw-Namen, ik wenschte me thuis. Nieuw-Ngmcn, jo lieflijke schoonen, Ze namen in stormloop mijn hart, Nieuw-Namen, hoe durf jo z© tooncn? Ze zien als de kolen zoo zwart. Nieuw-Namen, je trotsche gebouwen, Die zijn nog mijn eenigsto troost, Maar dit zeg ik jc in vertrouwen. Het mooiste huis is de provoost!! Nieuw-Namen, 'k kan boekdoelen vullen Van do schoonheden, dio ge ons biedt. Maar pakken we eenmaal onze bullen, 'k Geloof niet, dat g'ons nog weer ziet. Nieuw-Namen, 'k zal 't bierbij maar laten, Ik eindig met vriend'lijken groet. Maar wat z'ook van jou mogen praten, Je burgers tenminste zijn goed! C. H. OA ALS, Korporaal. „Voor 't vaderland!" (Van genie-soldaat G. Kanyk.) Hij daar -stond, Zoo schoon, gezond. Zijn Btevige lcên Waren omhuld, Met goud verguld, Door 't keizerlijk kleed, 't Oog zoo droef, Om d' mond een groef. Do wangen vaal, Do hand geprest Om 't blank gevest, Van 't keizerlijk staal. d'And're hand, Streelde lang De natte koon Zijner jonge g&, Die hij verlaat, Voor land en troon. Toen hij ging, En ontving Een laatsten blik, Van een oog vol smart, Toen trilde 't hart, Ouder stillen snik. Na maanden lang, Bracht telegram, Wolk inhoud vertelt, Dat baar geluk, Is weggerukt, En viol als „held". Heete tranen, Een weg banend, Uit 't oog, zoo droef, En vloeiden lang, Lnjigs bleeke wang, Door smart gegroefd. Hoo ge weent, Dat zijn gebeent' In vreemden lande ligt, Brengt zijn dood, Al wns bij groot, U geen vreugd-gezicht! Hoe ge treurt, Toch is verscheurd De innigste band. Maar toch, kom, Het ia om, „De eer van 't vaderland G KAAIJK, Genie-soldaat. Llsd van Noord-Brabant. Wijze: De Tipperarie. (Van mil. H. Verheijen.) In Noord-Brabantsch schoone dreven, Zijn wij reeds lang geweest Door natuurschoon rijk omgeven, Maar heide toch het meest; Waar wij op terailleerden, Dat 't zweet droon van ons gelaat, Waar wij op tirailleerden, Als gemobiliseerd soldaat. R of r o i n: Noord-Brabant met jo wegen, Welke zijn zoo ongelijk, Herschapen door den regen In modderpoel cn slijk Met jo mooie kleederdrachten. Wel naar den ouden trant, Doch niemand zal u daarom verachten, Gij Provincie Brabant! Wij maakten marschen door slijk en pap, Over wegen, o zoo vuil, Bij,na om den anderen stap, Zakt je in een diepen kuil. Wie in Noord-Brabant heeft gelegen, Zingt mot mij dit lied Vivat do modderwegen, Want andere zijn hier niet. Refrein: De meisjes ziin hier lief en net, Doch ouderwetsch gekleed; Aan haqr allednsgsoh toilet Wordt weinig tijd besteed. Zoonis ik heb vernomen, Als j'er een te vrijen vraagt, Zegt zijja moet eens komen, Als do trap is afgezaagd. Refrein: .Als hij dan eens weder keert, Do lang gewcnschto vree; Als wij allen ongedeerd, Terug gaan naar onze woonstee, Vertellen wij van ons leven Van ons reizen wijd en zijd Door Noord-Ernbantsch schoone dreven, In den mobilisatie-tijd. Refrein: H. VERHEIJEN. 4e C llle B. 13e R. I. Ziehier een plaatje, dat wij ontleenden aan een En- gelsch tijdschrift en dat een bom voorstelt, zooals de Engelsche vliegers op Gallipoli hebben gewor pen, of beter gezegd, laten vallen. De strijd op het sohiereiland aan de Dardanellen heeft zich steeds onderscheiden, zoo- als men weet, door buiten gewone hevigheid, doch dat men zulke groote bommen uit vliegmachines wierp, wisten we niet. Het hoofd van den man steekt er nauwelijks boven uit. Geen wonder, dat deze werktuigen van zeer vernielende kracht zijn. 8tille hoop. (Van mil. E. de Broekert). By u, mijn lieve levenslust, Bij u alleen daar vind ik rust, Ik blijf naar u verlangen; "Waar ik ook ben, ik ben bij u. droefheid kan me nu, Of drift mijn boezem prangen. ,|C Wou dat gij, lieve levenszon, k Wou dat ge «eer uw loop begon Weer op mijn pad nou schijnen; Zoo had ik weer den ouden moed, Bij t schijnsel van uw avondgloed, Moet al mijn leed verdwijnen. Nu reeds, mijn lieve avondster, Herleeft mijn hoop, 't zie reeds van ver schijnen in uw Juister; Ik zie u in den glans dor maan Daar weer in volle glorie staan, Bij lieflijk stemgefluister .E. DE BROEKERT. 1916. Krabbend ijk, Jan. Onzo Jagers. 'k Et- Wat Ik droomde. (Van Jen ail. F. E. C. Ehlers.) k zal maar meteen gaan slapen, Maar wat mij dien nacht is gebeurd, 'k Heb haast een iedereen betreurd. Mijn lieelo lichaam was aan 't roeren, 'k Lag overal angstig rond te loeren, Over dit allemaal wil ik nu hoornen, Want 'k zag alles.duidelijk in mijn droomon. Eerst zag 'k daar een heel groot schip, Dat in een tijd van een oogenblik Door een torpedo werd doorboord, Tot zelfs het schot heb ik gehoord. En toon dat ak'lig nare gillen, 'lc Zag niets dan dooden, ik' begon te rillen, Toen zag 'k weer de ..duikboot verder stoomeu. Ik zag hot duidelijk in mijn di'oomen. Daar -zag 'k een vliogmnchien in de luoht, En in zijn razend snelle vlucht, Zag ik hem tuim'lend nedervallsn, Doch steeds onder den val bleef mpn nog knallen. Totdat hij lag daar op den grond, En do amateur was doodelijk verwond, 'k Zag uit zijn lichaam het bloed met stroomen. Ik zag het duidelijk in mijn droomeu. Ik zag opeens een troep soldaten, Het is te eng om over te praten. Gezond waren zij eerst doch in één tik Verscheurd, vertrapt, vermoord in con oogenblik. Toen hield hot op dat moordend, lood, Want de geheel© troep waa dood Niet een van hen, die 't kon ontkomen, Ik zag het duidelijk in mijn droomen. Toen keek ik in den sterrenhemel, Kreeg pijn in mijn <*tgen van 't gewemel, En weldra zag ik een rossen gloed, Maar och, hoe vol werd mijn gemoed. Toen eerst de gloed weer was verdwenen, En er een engel in plaats was verschenen, Kon 'k aan mijn angst nauw'lijks ontkomen, Want 'k was te vast nog in mijn droomen. Ik zag do Engel neder kijken, En den grond bedekt met lijken, Dra kon 'k alles in haar oogeu lezen, Hoo mooi zag zij er uit, dat vredewezen Maar zoolang de oorlogsleeuw nog brult op aarde, Heeft" de vrede nog geen waarde En toen is zij uit mijn oog ontkomen, Want ik ontwaakte uit mijn- droomen. Mil. F. E. C. EHLERS. 4e Comp. P. Art. (Van de Jongens der lo kamer 2-H J.) Reeds 17 maanden zijn wij samen Steeds gelukkig bij elkaar. Nooit geen ruzie, altijd bezig, Vliegen elkander nooit in 't haar. Alles voor elkander over. Steeds een ieder in zijn schik; Altijd hebben wij een grapje Kennen elkander on een prik. Slechte kerels, deugenieten, Onder ons is cr niet één, 't Zijn leugenaars, die zoo iets zeggen Er zijn er niet, ik zeg n, „Neen!" In do lo kamer, 4e 6©ctief Van do 2e Compagnie Huizen mannetjes van de vlakte, Toffe jongens, sapristi. Makkie is zeker wol de beste, Makkie Visser van Leidschendam, Makkie houdt van Turksche. nougat, Jodenkoek en houten ham. Makkie, melkboer, groeuo jager, 't Is een echte meisjosplager Malckio met zijn ruigen kop. Zijn zij allen mesjokken op. Muste moet factuurtje spelen, 't Is een jongen van falsoen; - Den gauseheu dag loopt hij to pronken Als een tweedehands kalkoen. Janus handelt in sigaren Sigaretten en tabak Jodenkoek en kwattareepen Dc winst, die glijdt hem in zijn zak. Fels is oen jongen van vertrouwen, Hij wisselt Zaterdags de poen, Beekhof, die is altyd bezig Honden of katten na te doen. Tillmans, die wil immer 'glimmen, 't Is een echte sjieke vent. „Ik ben de netste van do kamer!" Zegt hij met een Duiteeh accent. Do Rijke noemen ze het beertje, Door het knörren-, wat hij doet; Do Weerd, dio moet steeds naar Loosduinen, Waar hij telefoncoren moet. K. Duméo dat is de oppas, Van onzen besten kapitein. Brobbel speelt op 't jammer houtje, Heeft een heele goede lijn Matena is doorloopend vroolijk, Lachen, lachen is zijn vrind; Bouwman zit altijd zoet te lezen Als hij maar iets te lezen vindt.. Smits is de verzoekjes-schrijver. Neen, wij kunnen niet buiten hom.. Kees, die is van plan te trouwen, Dat zijn vrouwtje hom nu mnar temm'. Mijn gerijmel spoedt ten einde, 'k Weet niet racer wat ik zeggen moot. Ot ja. 'k mo<jt nog Andries bobben, Die in spiritisme doet. En vriend Liesting, dio waarachtig Nopit zijn kop eens hoüen kan, Dio altijd wat heeft te kletsen Over Jan en alleman. Ie k. 4e S. 2 C. 3 B. Jagers. Klaaswaal. (Van Landstcrmplichtrge J. d. Slik.) Geachto Redacteur VanJiet SoldatenbJad, Gij stelt geen mensch teleur, Wie dat er ook wat had. Daarom wil ik beginnen, Een dichtje te verzinnen. Over onze mannen in Klaaswaal. Het dorp zelf is o zoo kaal De menschen zijn daarom toch goed Dat is toch wat men hebben moet. Men hoeft hier nooit naar een café, Want de Klaaawaalsclie domiué Heeft een leeszaal opgericht En daarmee veel goeds gesticht; Wij hebben daar van alles vrij. Ook zelfs een ikopjo thee er bij! Een dambord en een schaakspel, Ja al wat ons vermaken kan; Tot zelfs een prachtig orgelspel, Daar houdt een soldaat toch meest wel van. Wij brengen daar binnen deze muren, Totdat de klok slaat negen 'uren, Veel pleiziorige uurtjes door; Waar wij hom ook danken voor, Die dat 'werk hier heeft begonnen. Hij heeft wel wat goeds verzonnen, Want het dorp zelf is gelijk Aan een zeo van enkel slijk. Dus, waar zonden w' anders wezen, Als er geen zaal was om te lezen? 't Zou ons dan wellicht wel brengen Waar wij liefst niet komen zouden, En waar velen centen brengen, Die bestemd ziin voor de vrouwen. Dus, kameradon. waar eon leeszaal is, Bezoekt die zeker en gewi.s En gij zult u beter bevinden Dun op straat bij uwe vrinden. Hiermee onderteeken ik Met mijn dank J. v. d. Slik. LandstormDlichtice te Klaaswaal. Vliegongelukken op Soesterberg. Zaterdagmorgen te ongeveer 11 uur had in heb militaire vliegkamp te Soesterberg een vlieg ongeval plaats. Ecu drietal officieren vielen, gelukkig van geringe hoogte, met een Voisin- toestel naar beneden. Ofschoon het toestel zwaar beschadigd werd, kwamen de inzittenden er ongedeerd af. Zaterdagmiddag ongeveer 3 uur geschiedde een tweede ongeluk,"dat ernstiger had kunnen af-, loepen. Onder de aviateurs, die op dat oogen blik een vliegtocht volbrachten, was ook de luitenant Van den Iloff van het Ned.--Indische leger. Terwijl deze zich op een hoogte van ongeveer 300 M. bevond, zag men aan do eigenaardige bewegingen van het toestel, dat. er iets haperde. De vliegmachine begon te da len en kwam terecht in een boschrand even buiten het kamp, tussehen twee boomen, die heiden afknapten deck tevens den val braken. Do luitenant bloedde hevig uit neus en mond, 1 doch de onmiddellijk aanwezig© geneesheer con stateerde geen ernstige kwetsuren. Het* toe stel is echter geheel vernield. Luitenant Van den Hoff bevindt zich op het oogenblik in het hospitaal op het kamp. Naar wij vernemen, is zijn toestand redcjlijk. Een staartje van het smokkelen. Tc Rozendaal is de 19-jarige Mol overleden ten gevolge van een steek in de borst, deze week gekregen bij een vechtpartij, door zeke ren Vos uit Esscken toegebracht. De vecht partij was ontstaan over het verdeelen van winst behaald met het smokkelen van goede ren. Dc dader vertoeft nog in België. Een later bericht meldt Do dader van den doodslag te Rozendaal, De dader van den doodslag to Roosendaal, de 23-jarige Ant. de Vos, is aangehouden. Hij heeft reeds de bekentenis afgelegd. Door do stoomtram overreden. Een 85-jarige bewoonster van de Nieuwe Ach tergracht wilde haar dochter in do Paul Kru- gerstraat te Watergraafsmeer bezoeken en maakte daartoe gebruik van de stoomtram, die om 6 uur van het W. P.-station naar Muiden vertrekt. Toen zij aan dc halte-Hoogeweg wilde afstappen, in gezelschap van een barer doch-, ters, deed zij dit aan de rechterzijde van do tram, waardoor de conducteur, die aan de an dere zijde stond, haar niet kon zien en het sein voor vertrek gaf, alvorens do oude dame den wagon geheel verlaten had. Zij kwam to vallen, met het gevolg dat de wielen van den volgenden goederenwagen haar over beide bee- uen gingen, die geheel verbrijzeld werden. De gemeente-geneesheer, Dr. Legger, moest al spoedig den dood constatceren. De overledene werd naar het lijkenliuisjo aan do Linnaeuskade vervoerd. Moedig optreden. Aan den tweeden officier F. J. Hintertür en den matroos A. Koolwijk, van do mailboot- „Prinses Juliana" van'de Zeeland, is eene gel delijke belooning uitgereikt namens de reederij Van Uden te Rotterdam, voor hun manmoedig optroden bij het redden van de schipbreukelin gen van het s.s. „Maashaven", dat op een mijn was geloopen. Beschoten. Dezer dagen is een grintschip, dat tussehen Roosteren en Maeseyck, waar do Maas voor oen gedoelto Belgisch, voor een gedeelte Ne derlandse!: grensgebied is. de Maas, opvoer, door een Duitsche patrouille beschoten, terwijl het in Ncderlandsch vaarwater was. Ofschoon daar dé stroom zeer sterk is en de landing moeilijk, is het schip bijgedraaid en kon hot. na door do Duitschers onderzocht te zijn, zijn reis naar Maastricht vertolgen. Het schip vertoont verschillende gaten, waar do kogels doorheen zijn gegaan. Ovcrstrcomingcn in Amerika. Overstroomingen veroorzaakten bij San Diego (California) de doorbraak van een dijk, welke vijf milliard M3. tegenhield. Vijftig personen zijn verdronkenhonderden zijn dakloos. 'De materieele schade is groot. Ontploffing. Aan de „Corr. Hoffmann" wordt- uit Ro- &sn hain (in Beieren) bericht: Zaterdag ochtend had in do particuliere buskruitfa briek alhier een lichte ontploffing plaats. De materieoio schade heeft niet/ veel to betee- kouen, de ontploffing heeft echter helaas eenige monschenlevens gekost. Spoorwogbofsing. Zaterdagvoormiddag rood bij Duisburg bij zwaren mist. een sneltrein tegen ©en hospitaaltrein. Daarbij werden, voor zoover tot dusverre vastgesteld kon worden, wat den sneltrein betreft con reiziger godood. do machinist ernstig on de stoker en vier reizigers licht gewond. Uit den beschadigden wagen van den am bulance-trein werden één doode en 47 gewon den gehaald. Een oorlogs-ultvlnding. Een Doensch ingenieur heeft een toestel uitgevonden, dat', naar hij beweert, den luchtdruk, dien do ontploffing M mimen of torpedo's op de wanden van een schip oefoiit, zal breken. De EngoJsclio autoriteiten hebben beloofd binnenkort een proef met dit toclstel te nomen..

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 6